Дела посланников


ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 1

Дела посланников. Глава 1.

1 ΤΟΝ ΜΕΝ ΠΡΩΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΕΠΟΙΗΣΑΜΗΝ ΠΕΡΙ ΠΑΝΤΩΝ Ω ΘΕΟΦΙΛΕ ΩΝ ΗΡΞΑΤΟ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΠΟΙΕΙΝ ΤΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΕΙΝ

1 Феофи́л! В первом рассказе я утверждал обо всём, что Иисус начал делать и учить,

2 ΑΧΡΙ ΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΝΤΕΙΛΑΜΕΝΟΣ ΤΟΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙΣ ΔΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΟΥΣ ΕΞΕΛΕΞΑΤΟ ΑΝΕΛΗΜΦΘΗ

2 до того дня когда он был взят, дав через святой дух указания посланникам, которых избрал.

3 ΟΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΣΤΗΣΕΝ ΕΑΥΤΟΝ ΖΩΝΤΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΑΘΕΙΝ ΑΥΤΟΝ ΕΝ ΠΟΛΛΟΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΙΣ ΔΙ ΗΜΕΡΩΝ ΤΕΣΣΕΡΑΚΟΝΤΑ ΟΠΤΑΝΟΜΕΝΟΣ ΑΥΤΟΙΣ ΚΑΙ ΛΕΓΩΝ ΤΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

3 Им он показал себя живым после своих страданий со многими верными доказательствами. Они видели его в течение сорока дней и он рассказывал о царстве Бога.

4 ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ ΠΑΡΗΓΓΕΙΛΕΝ ΑΥΤΟΙΣ ΑΠΟ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΜΗ ΧΩΡΙΖΕΣΘΑΙ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙΝ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΙΑΝ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΝ ΗΚΟΥΣΑΤΕ ΜΟΥ

4 Встретившись с ними, он повелел: «Не уходите из Иерусалима, но ждите обещанное Отцом, о чём вы слышали от меня,

5 ΟΤΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΝ ΕΒΑΠΤΙΣΕΝ ΥΔΑΤΙ ΥΜΕΙΣ ΔΕ ΕΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΒΑΠΤΙΣΘΗΣΕΣΘΕ ΑΓΙΩ ΟΥ ΜΕΤΑ ΠΟΛΛΑΣ ΤΑΥΤΑΣ ΗΜΕΡΑΣ

5 потому что Иоанн окунал в воде, а вы после немногих дней будете окунуты в святом духе».

6 ΟΙ ΜΕΝ ΟΥΝ ΣΥΝΕΛΘΟΝΤΕΣ ΗΡΩΤΩΝ ΑΥΤΟΝ ΛΕΓΟΝΤΕΣ ΚΥΡΙΕ ΕΙ ΕΝ ΤΩ ΧΡΟΝΩ ΤΟΥΤΩ ΑΠΟΚΑΘΙΣΤΑΝΕΙΣ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΝ ΤΩ ΙΣΡΑΗΛ

6 Когда они собрались, то стали спрашивать его: «Господин, не в это ли время ты восстанавливаешь царство Израилю?»

7 ΕΙΠΕΝ ΔΕ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ ΟΥΧ ΥΜΩΝ ΕΣΤΙΝ ΓΝΩΝΑΙ ΧΡΟΝΟΥΣ Η ΚΑΙΡΟΥΣ ΟΥΣ Ο ΠΑΤΗΡ ΕΘΕΤΟ ΕΝ ΤΗ ΙΔΙΑ ΕΞΟΥΣΙΑ

7 Он же сказал им: «Вам не дано знать времена или сроки, которые Отец оставил в своей власти;

8 ΑΛΛΑ ΛΗΜΨΕΣΘΕ ΔΥΝΑΜΙΝ ΕΠΕΛΘΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΕΦ ΥΜΑΣ ΚΑΙ ΕΣΕΣΘΕ ΜΟΥ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΕΝ ΤΕ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΚΑΙ [ΕΝ] ΠΑΣΗ ΤΗ ΙΟΥΔΑΙΑ ΚΑΙ ΣΑΜΑΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΩΣ ΕΣΧΑΤΟΥ ΤΗΣ ΓΗΣ

8 но вы получите силу, когда на вас сойдёт святой дух, и будете моими свидетелями и в Иерусалиме, и по всей Иудее и Сама́рии, и до края земли».

9 ΚΑΙ ΤΑΥΤΑ ΕΙΠΩΝ ΒΛΕΠΟΝΤΩΝ ΑΥΤΩΝ ΕΠΗΡΘΗ ΚΑΙ ΝΕΦΕΛΗ ΥΠΕΛΑΒΕΝ ΑΥΤΟΝ ΑΠΟ ΤΩΝ ΟΦΘΑΛΜΩΝ ΑΥΤΩΝ

9 После того как он сказал это, он был поднят ввысь у них на глазах, и облако скрыло его из вида.

10 ΚΑΙ ΩΣ ΑΤΕΝΙΖΟΝΤΕΣ ΗΣΑΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟΝ ΠΟΡΕΥΟΜΕΝΟΥ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΙΔΟΥ ΑΝΔΡΕΣ ΔΥΟ ΠΑΡΕΙΣΤΗΚΕΙΣΑΝ ΑΥΤΟΙΣ ΕΝ ΕΣΘΗΣΕΣΙ ΛΕΥΚΑΙΣ

10 И пока они смотрели в небо, глядя, как он уходил, рядом с ними встали двое мужчин в белой одежде

11 ΟΙ ΚΑΙ ΕΙΠΑΝ ΑΝΔΡΕΣ ΓΑΛΙΛΑΙΟΙ ΤΙ ΕΣΤΗΚΑΤΕ [ΕΜ]ΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟΝ ΟΥΤΟΣ Ο ΙΗΣΟΥΣ Ο ΑΝΑΛΗΜΦΘΕΙΣ ΑΦ ΥΜΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟΝ ΟΥΤΩΣ ΕΛΕΥΣΕΤΑΙ ΟΝ ΤΡΟΠΟΝ ΕΘΕΑΣΑΣΘΕ ΑΥΤΟΝ ΠΟΡΕΥΟΜΕΝΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟΝ

11 и сказали: «Галиле́яне, что вы стоите и смотрите в небо? Этот Иисус, который был взят от вас на небо, придёт таким же образом, каким вы видели его уходящим на небо».

12 ΤΟΤΕ ΥΠΕΣΤΡΕΨΑΝ ΕΙΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΑΠΟ ΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΥ ΕΛΑΙΩΝΟΣ Ο ΕΣΤΙΝ ΕΓΓΥΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΕΧΟΝ ΟΔΟΝ

12 Тогда они вернулись в Иерусалим с горы, которая называлась Масличной и находилась около Иерусалима на расстоянии субботнего пути.

13 ΚΑΙ ΟΤΕ ΕΙΣΗΛΘΟΝ ΕΙΣ ΤΟ ΥΠΕΡΩΟΝ ΑΝΕΒΗΣΑΝ ΟΥ ΗΣΑΝ ΚΑΤΑΜΕΝΟΝΤΕΣ Ο ΤΕ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΙ ΘΩΜΑΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΚΑΙ ΜΑΘΘΑΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΑΛΦΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΜΩΝ Ο ΖΗΛΩΤΗΣ ΚΑΙ ΙΟΥΔΑΣ ΙΑΚΩΒΟΥ

13 И когда они пришли, то поднялись в верхнюю комнату, в которой остановились. Это были Пётр, а также Иоанн, Иаков и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломе́й и Матфей, Иаков, сын Алфе́я, и Си́мон ревностный, и Иуда, сын Иакова.

14 ΟΥΤΟΙ ΠΑΝΤΕΣ ΗΣΑΝ ΠΡΟΣΚΑΡΤΕΡΟΥΝΤΕΣ ΟΜΟΘΥΜΑΔΟΝ ΤΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΣΥΝ ΓΥΝΑΙΞΙΝ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΜ ΤΗ ΜΗΤΡΙ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΑΔΕΛΦΟΙΣ ΑΥΤΟΥ

14 Все они единодушно пребывали в молитве, вместе с некоторыми женщинами, Марией, матерью Иисуса, и с его братьями.

15 ΚΑΙ ΕΝ ΤΑΙΣ ΗΜΕΡΑΙΣ ΤΑΥΤΑΙΣ ΑΝΑΣΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΕΙΠΕΝ ΗΝ ΤΕ ΟΧΛΟΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΟ ΑΥΤΟ ΩΣΕΙ ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ

15 В те дни Пётр встал среди братьев — имён там было около ста двадцати — и сказал:

16 ΑΝΔΡΕΣ ΑΔΕΛΦΟΙ ΕΔΕΙ ΠΛΗΡΩΘΗΝΑΙ ΤΗΝ ΓΡΑΦΗΝ ΗΝ ΠΡΟΕΙΠΕΝ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΔΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΔΑΥΙΔ ΠΕΡΙ ΙΟΥΔΑ ΤΟΥ ΓΕΝΟΜΕΝΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΙΣ ΣΥΛΛΑΒΟΥΣΙΝ ΙΗΣΟΥΝ

16 «Братья, слова из Писания, которые святой дух произнёс ранее устами Давида об Иуде, приведшем тех, кто схватил Иисуса, должны были исполниться,

17 ΟΤΙ ΚΑΤΗΡΙΘΜΗΜΕΝΟΣ ΗΝ ΕΝ ΗΜΙΝ ΚΑΙ ΕΛΑΧΕΝ ΤΟΝ ΚΛΗΡΟΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΑΥΤΗΣ

17 потому что он был одним из нас и принял участие в этом служении.

18 ΟΥΤΟΣ ΜΕΝ ΟΥΝ ΕΚΤΗΣΑΤΟ ΧΩΡΙΟΝ ΕΚ ΜΙΣΘΟΥ ΤΗΣ ΑΔΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΗΝΗΣ ΓΕΝΟΜΕΝΟΣ ΕΛΑΚΗΣΕΝ ΜΕΣΟΣ ΚΑΙ ΕΞΕΧΥΘΗ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΣΠΛΑΓΧΝΑ ΑΥΤΟΥ

18 Но этот человек приобрёл поле, получив плату за неправедность, и, когда упал вниз головой, его внутренности с шумом разорвались и выпали наружу.

19 ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΝ ΕΓΕΝΕΤΟ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣΙΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΩΣΤΕ ΚΛΗΘΗΝΑΙ ΤΟ ΧΩΡΙΟΝ ΕΚΕΙΝΟ ΤΗ ΙΔΙΑ ΔΙΑΛΕΚΤΩ ΑΥΤΩΝ ΑΚΕΛΔΑΜΑΧ ΤΟΥΤ ΕΣΤΙΝ ΧΩΡΙΟΝ ΑΙΜΑΤΟΣ

19 Об этом стало известно всем жителям Иерусалима, и это поле на их языке было названо „Акелдама́“, то есть „Поле крови“.

20 ΓΕΓΡΑΠΤΑΙ ΓΑΡ ΕΝ ΒΙΒΛΩ ΨΑΛΜΩΝ ΓΕΝΗΘΗΤΩ Η ΕΠΑΥΛΙΣ ΑΥΤΟΥ ΕΡΗΜΟΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΣΤΩ Ο ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΝ ΑΥΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΝ ΑΥΤΟΥ ΛΑΒΕΤΩ ΕΤΕΡΟΣ

20 В книге Псалмов написано: „Да опустеет его жилище и да не будет обитающего в нём“ и „Его обязанности по надзору да примет другой“.

21 ΔΕΙ ΟΥΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΛΘΟΝΤΩΝ ΗΜΙΝ ΑΝΔΡΩΝ ΕΝ ΠΑΝΤΙ ΧΡΟΝΩ Ω ΕΙΣΗΛΘΕΝ ΚΑΙ ΕΞΗΛΘΕΝ ΕΦ ΗΜΑΣ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΙΗΣΟΥΣ

21 Поэтому необходимо, чтобы один из тех людей, которые собирались с нами в течение всего времени, когда Господин Иисус входил и выходил среди нас,

22 ΑΡΞΑΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΩΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΗΣ ΑΝΕΛΗΜΦΘΗ ΑΦ ΗΜΩΝ ΜΑΡΤΥΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΥΤΟΥ ΣΥΝ ΗΜΙΝ ΓΕΝΕΣΘΑΙ ΕΝΑ ΤΟΥΤΩΝ

22 начиная с его окунания Иоанном и до того дня, в который он был взят от нас, стал вместе с нами свидетелем его воскресения».

23 ΚΑΙ ΕΣΤΗΣΑΝ ΔΥΟ ΙΩΣΗΦ ΤΟΝ ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΝ ΒΑΡΣΑΒΒΑΝ ΟΣ ΕΠΕΚΛΗΘΗ ΙΟΥΣΤΟΣ ΚΑΙ ΜΑΘΘΙΑΝ

23 Тогда предложили двоих: Иосифа, которого называли Варса́вой, а также Иу́стом, и Ма́тфия.

24 ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΞΑΜΕΝΟΙ ΕΙΠΑΝ ΣΥ ΚΥΡΙΕ ΚΑΡΔΙΟΓΝΩΣΤΑ ΠΑΝΤΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΟΝ ΟΝ ΕΞΕΛΕΞΩ ΕΚ ΤΟΥΤΩΝ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΝΑ

24 И молились, говоря: «Ты, о Господь, знающий сердца всех, укажи, кого из этих двух ты избрал,

25 ΛΑΒΕΙΝ ΤΟΝ ΤΟΠΟΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΑΥΤΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΦ ΗΣ ΠΑΡΕΒΗ ΙΟΥΔΑΣ ΠΟΡΕΥΘΗΝΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΟΠΟΝ ΤΟΝ ΙΔΙΟΝ

25 чтобы участвовать в этом служении и посланничестве, от чего Иуда отступил, чтобы пойти своим путём».

26 ΚΑΙ ΕΔΩΚΑΝ ΚΛΗΡΟΥΣ ΑΥΤΟΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΣΕΝ Ο ΚΛΗΡΟΣ ΕΠΙ ΜΑΘΘΙΑΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΑΤΕΨΗΦΙΣΘΗ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΕΝΔΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

26 И бросили о них жребий, и жребий выпал Ма́тфию, и его причислили к одиннадцати посланникам.

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 2

Дела посланников. Глава 2.

1 ΚΑΙ ΕΝ ΤΩ ΣΥΜΠΛΗΡΟΥΣΘΑΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑΝ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΗΣΑΝ ΠΑΝΤΕΣ ΟΜΟΥ ΕΠΙ ΤΟ ΑΥΤΟ

1 И в наступивший День Пятидесятницы все они были вместе на нём.

2 ΚΑΙ ΕΓΕΝΕΤΟ ΑΦΝΩ ΕΚ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ ΗΧΟΣ ΩΣΠΕΡ ΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΠΝΟΗΣ ΒΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΛΗΡΩΣΕΝ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝ ΟΥ ΗΣΑΝ ΚΑΘΗΜΕΝΟΙ

2 И внезапно с неба раздался шум, подобно сильно несущемуся ветру, и наполнил весь дом, в котором они сидели.

3 ΚΑΙ ΩΦΘΗΣΑΝ ΑΥΤΟΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΖΟΜΕΝΑΙ ΓΛΩΣΣΑΙ ΩΣΕΙ ΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΕΚΑΘΙΣΕΝ ΕΦ ΕΝΑ ΕΚΑΣΤΟΝ ΑΥΤΩΝ

3 И они увидели языки, как бы огненные, которые разделились, и на каждого из них опустился один,

4 ΚΑΙ ΕΠΛΗΣΘΗΣΑΝ ΠΑΝΤΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΗΡΞΑΝΤΟ ΛΑΛΕΙΝ ΕΤΕΡΑΙΣ ΓΛΩΣΣΑΙΣ ΚΑΘΩΣ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΕΔΙΔΟΥ ΑΠΟΦΘΕΓΓΕΣΘΑΙ ΑΥΤΟΙΣ

4 и все они исполнились святого духа и стали говорить на других языках, как дух давал им возвещать.

5 ΗΣΑΝ ΔΕ ΕΙΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝΤΕΣ ΙΟΥΔΑΙΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΕΥΛΑΒΕΙΣ ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΣ ΕΘΝΟΥΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟΝ

5 В Иерусалиме же находились благоговейные иудейские мужчины, поселившиеся во всяком народе под небом.

6 ΓΕΝΟΜΕΝΗΣ ΔΕ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ ΤΑΥΤΗΣ ΣΥΝΗΛΘΕΝ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΥΘΗ ΟΤΙ ΗΚΟΥΟΝ ΕΙΣ ΕΚΑΣΤΟΣ ΤΗ ΙΔΙΑ ΔΙΑΛΕΚΤΩ ΛΑΛΟΥΝΤΩΝ ΑΥΤΩΝ

6 И когда донёсся этот звук, собралось множество людей, и все поражались, так как каждый слышал, что они говорят на его родном языке.

7 ΕΞΙΣΤΑΝΤΟ ΔΕ ΚΑΙ ΕΘΑΥΜΑΖΟΝ ΛΕΓΟΝΤΕΣ ΟΥΧ ΙΔΟΥ ΑΠΑΝΤΕΣ ΟΥΤΟΙ ΕΙΣΙΝ ΟΙ ΛΑΛΟΥΝΤΕΣ ΓΑΛΙΛΑΙΟΙ

7 Они изумлялись и удивлялись, говоря: «Смотрите, разве все эти говорящие не галиле́яне?

8 ΚΑΙ ΠΩΣ ΗΜΕΙΣ ΑΚΟΥΟΜΕΝ ΕΚΑΣΤΟΣ ΤΗ ΙΔΙΑ ΔΙΑΛΕΚΤΩ ΗΜΩΝ ΕΝ Η ΕΓΕΝΝΗΘΗΜΕΝ

8 Как же мы, каждый из нас, слышим собственный язык, знакомый нам с рождения?

9 ΠΑΡΘΟΙ ΚΑΙ ΜΗΔΟΙ ΚΑΙ ΕΛΑΜΙΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝΤΕΣ ΤΗΝ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΝ ΙΟΥΔΑΙΑΝ ΤΕ ΚΑΙ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΝ ΠΟΝΤΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΙΑΝ

9 Парфя́не, мидя́не, эламитя́не и жители Месопотамии, Иудеи, Каппадо́кии, По́нта и Азии,

10 ΦΡΥΓΙΑΝ ΤΕ ΚΑΙ ΠΑΜΦΥΛΙΑΝ ΑΙΓΥΠΤΟΝ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΛΙΒΥΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΗΝΗΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΕΣ ΡΩΜΑΙΟΙ

10 Фри́гии, Памфи́лии, Египта и частей Ливии, прилегающих к Кире́не, а также приезжие из Рима, иудеи и прозелиты,

11 ΙΟΥΔΑΙΟΙ ΤΕ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΥΤΟΙ ΚΡΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΑΒΕΣ ΑΚΟΥΟΜΕΝ ΛΑΛΟΥΝΤΩΝ ΑΥΤΩΝ ΤΑΙΣ ΗΜΕΤΕΡΑΙΣ ΓΛΩΣΣΑΙΣ ΤΑ ΜΕΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

11 критя́не и аравитя́не — все мы слышим, как они говорят на наших языках о величественных делах Бога».

12 ΕΞΙΣΤΑΝΤΟ ΔΕ ΠΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΗΠΟΡΟΥΝ ΑΛΛΟΣ ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΝ ΛΕΓΟΝΤΕΣ ΤΙ ΘΕΛΕΙ ΤΟΥΤΟ ΕΙΝΑΙ

12 Да, все они изумлялись и недоумевали, говоря друг другу: «Что это значит?»

13 ΕΤΕΡΟΙ ΔΕ ΔΙΑΧΛΕΥΑΖΟΝΤΕΣ ΕΛΕΓΟΝ ΟΤΙ ΓΛΕΥΚΟΥΣ ΜΕΜΕΣΤΩΜΕΝΟΙ ΕΙΣΙΝ

13 А другие, насмехаясь, стали говорить: «Они напились сладкого вина».

14 ΣΤΑΘΕΙΣ ΔΕ Ο ΠΕΤΡΟΣ ΣΥΝ ΤΟΙΣ ΕΝΔΕΚΑ ΕΠΗΡΕΝ ΤΗΝ ΦΩΝΗΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΑΠΕΦΘΕΓΞΑΤΟ ΑΥΤΟΙΣ ΑΝΔΡΕΣ ΙΟΥΔΑΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝΤΕΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΠΑΝΤΕΣ ΤΟΥΤΟ ΥΜΙΝ ΓΝΩΣΤΟΝ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΕΝΩΤΙΣΑΣΘΕ ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ ΜΟΥ

14 Пётр же встал с одиннадцатью и, возвысив свой голос, сказал им: «Иудеи и все вы, жители Иерусалима, знайте это и послушайте внимательно то, что я скажу.

15 ΟΥ ΓΑΡ ΩΣ ΥΜΕΙΣ ΥΠΟΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΟΥΤΟΙ ΜΕΘΥΟΥΣΙΝ ΕΣΤΙΝ ΓΑΡ ΩΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

15 Эти люди вовсе не пьяны, как вы думаете, потому что теперь третий час дня.

16 ΑΛΛΑ ΤΟΥΤΟ ΕΣΤΙΝ ΤΟ ΕΙΡΗΜΕΝΟΝ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΙΩΗΛ

16 Но это то, о чём было сказано через пророка Иои́ля:

17 ΚΑΙ ΕΣΤΑΙ ΕΝ ΤΑΙΣ ΕΣΧΑΤΑΙΣ ΗΜΕΡΑΙΣ ΛΕΓΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΕΚΧΕΩ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΜΟΥ ΕΠΙ ΠΑΣΑΝ ΣΑΡΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΦΗΤΕΥΣΟΥΣΙΝ ΟΙ ΥΙΟΙ ΥΜΩΝ ΚΑΙ ΑΙ ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ ΥΜΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΑΝΙΣΚΟΙ ΥΜΩΝ ΟΡΑΣΕΙΣ ΟΨΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΙ ΥΜΩΝ ΕΝΥΠΝΙΟΙΣ ΕΝΥΠΝΙΑΣΘΗΣΟΝΤΑΙ

17 „В последние дни, — говорит Бог, — я изолью от своего духа на всякую плоть, и ваши сыновья и дочери будут пророчествовать, ваши юноши будут видеть видения, и вашим старикам будут сниться сны.

18 ΚΑΙ ΓΕ ΕΠΙ ΤΟΥΣ ΔΟΥΛΟΥΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΑΣ ΔΟΥΛΑΣ ΜΟΥ ΕΝ ΤΑΙΣ ΗΜΕΡΑΙΣ ΕΚΕΙΝΑΙΣ ΕΚΧΕΩ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΦΗΤΕΥΣΟΥΣΙΝ

18 И даже на моих рабов и рабынь я изолью от своего духа в те дни, и они будут пророчествовать.

19 ΚΑΙ ΔΩΣΩ ΤΕΡΑΤΑ ΕΝ ΤΩ ΟΥΡΑΝΩ ΑΝΩ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΤΩ ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΠΥΡ ΚΑΙ ΑΤΜΙΔΑ ΚΑΠΝΟΥ

19 Я дам предзнаменования на небе вверху и знамения на земле внизу, кровь, огонь и клубы дыма.

20 Ο ΗΛΙΟΣ ΜΕΤΑΣΤΡΑΦΗΣΕΤΑΙ ΕΙΣ ΣΚΟΤΟΣ ΚΑΙ Η ΣΕΛΗΝΗ ΕΙΣ ΑΙΜΑ ΠΡΙΝ ΕΛΘΕΙΝ ΗΜΕΡΑΝ ΚΥΡΙΟΥ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΗ

20 Солнце превратится в тьму и луна в кровь, прежде чем придёт великий и славный день Господа.

21 ΚΑΙ ΕΣΤΑΙ ΠΑΣ ΟΣ ΑΝ ΕΠΙΚΑΛΕΣΗΤΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΚΥΡΙΟΥ ΣΩΘΗΣΕΤΑΙ

21 И будет: каждый, кто призывает имя Господа, будет спасён“.

22 ΑΝΔΡΕΣ ΙΣΡΑΗΛΙΤΑΙ ΑΚΟΥΣΑΤΕ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΤΟΥΤΟΥΣ ΙΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΝΑΖΩΡΑΙΟΝ ΑΝΔΡΑ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΟΝ ΑΠΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΙΣ ΥΜΑΣ ΔΥΝΑΜΕΣΙ ΚΑΙ ΤΕΡΑΣΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟΙΣ ΟΙΣ ΕΠΟΙΗΣΕΝ ΔΙ ΑΥΤΟΥ Ο ΘΕΟΣ ΕΝ ΜΕΣΩ ΥΜΩΝ ΚΑΘΩΣ ΑΥΤΟΙ ΟΙΔΑΤΕ

22 Израильтяне, слушайте эти слова: назаретя́нина Иисуса, человека, на которого Бог открыто указал вам посредством могущественных дел, предзнаменований и знамений, которые Бог совершил через него среди вас, как вы и сами знаете,

23 ΤΟΥΤΟΝ ΤΗ ΩΡΙΣΜΕΝΗ ΒΟΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΕΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΚΔΟΤΟΝ ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΑΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΠΗΞΑΝΤΕΣ ΑΝΕΙΛΑΤΕ

23 отданного по установленной воле и предвидению Бога, вы пригвоздили к столбу рукой беззаконных и убили.

24 ΟΝ Ο ΘΕΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣΕΝ ΛΥΣΑΣ ΤΑΣ ΩΔΙΝΑΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΑΘΟΤΙ ΟΥΚ ΗΝ ΔΥΝΑΤΟΝ ΚΡΑΤΕΙΣΘΑΙ ΑΥΤΟΝ ΥΠ ΑΥΤΟΥ

24 Но Бог воскресил его, освободив от мук смерти, потому что невозможно было, чтобы она и дальше удерживала его.

25 ΔΑΥΙΔ ΓΑΡ ΛΕΓΕΙ ΕΙΣ ΑΥΤΟΝ ΠΡΟΟΡΩΜΗΝ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΜΟΥ ΔΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΟΤΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΜΟΥ ΕΣΤΙΝ ΙΝΑ ΜΗ ΣΑΛΕΥΘΩ

25 Давид говорит о нём: „Я всегда видел перед собой Господа, потому что он по правую руку от меня, чтобы я никогда не поколебался.

26 ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΗΥΦΡΑΝΘΗ Η ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΗΓΑΛΛΙΑΣΑΤΟ Η ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥ ΕΤΙ ΔΕ ΚΑΙ Η ΣΑΡΞ ΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙ ΕΠ ΕΛΠΙΔΙ

26 От этого моё сердце обрадовалось и мой язык стал ликовать. Даже моя плоть пребудет в надежде,

27 ΟΤΙ ΟΥΚ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΕΙΣ ΤΗΝ ΨΥΧΗΝ ΜΟΥ ΕΙΣ ΑΔΗΝ ΟΥΔΕ ΔΩΣΕΙΣ ΤΟΝ ΟΣΙΟΝ ΣΟΥ ΙΔΕΙΝ ΔΙΑΦΘΟΡΑΝ

27 потому что ты не оставишь мою душу в могиле и не дашь преданному тебе увидеть тление.

28 ΕΓΝΩΡΙΣΑΣ ΜΟΙ ΟΔΟΥΣ ΖΩΗΣ ΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΟΥ

28 Ты открыл мне пути жизни, наполнишь меня радостью перед своим лицом“.

29 ΑΝΔΡΕΣ ΑΔΕΛΦΟΙ ΕΞΟΝ ΕΙΠΕΙΝ ΜΕΤΑ ΠΑΡΡΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΥΜΑΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΔΑΥΙΔ ΟΤΙ ΚΑΙ ΕΤΕΛΕΥΤΗΣΕΝ ΚΑΙ ΕΤΑΦΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΝΗΜΑ ΑΥΤΟΥ ΕΣΤΙΝ ΕΝ ΗΜΙΝ ΑΧΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΑΥΤΗΣ

29 Братья, о главе рода Давиде можно с уверенностью сказать, что он умер, и похоронен, и его гробница у нас по сей день.

30 ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΟΥΝ ΥΠΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΣ ΟΤΙ ΟΡΚΩ ΩΜΟΣΕΝ ΑΥΤΩ Ο ΘΕΟΣ ΕΚ ΚΑΡΠΟΥ ΤΗΣ ΟΣΦΥΟΣ ΑΥΤΟΥ ΚΑΘΙΣΑΙ ΕΠΙ ΤΟΝ ΘΡΟΝΟΝ ΑΥΤΟΥ

30 И так как он был пророком и знал, что Бог с клятвой обещал ему посадить на его престол одного из его потомков,

31 ΠΡΟΙΔΩΝ ΕΛΑΛΗΣΕΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΟΤΙ ΟΥΤΕ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΦΘΗ ΕΙΣ ΑΔΗΝ ΟΥΤΕ Η ΣΑΡΞ ΑΥΤΟΥ ΕΙΔΕΝ ΔΙΑΦΘΟΡΑΝ

31 то, предвидя, сказал о воскресении Помазанника, что он не оставлен в га́десе и его плоть не увидела тления.

32 ΤΟΥΤΟΝ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥΝ ΑΝΕΣΤΗΣΕΝ Ο ΘΕΟΣ ΟΥ ΠΑΝΤΕΣ ΗΜΕΙΣ ΕΣΜΕΝ ΜΑΡΤΥΡΕΣ

32 Этого Иисуса Бог воскресил, чему мы все свидетели.

33 ΤΗ ΔΕΞΙΑ ΟΥΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΥΨΩΘΕΙΣ ΤΗΝ ΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΙΑΝ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΛΑΒΩΝ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΕΞΕΧΕΕΝ ΤΟΥΤΟ Ο ΥΜΕΙΣ [ΚΑΙ] ΒΛΕΠΕΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΥΕΤΕ

33 Итак, поскольку он был возвеличен до правой руки Бога и получил от Отца обещанный святой дух, он излил то, что вы видите и слышите.

34 ΟΥ ΓΑΡ ΔΑΥΙΔ ΑΝΕΒΗ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΟΥΡΑΝΟΥΣ ΛΕΓΕΙ ΔΕ ΑΥΤΟΣ ΕΙΠΕΝ [Ο] ΚΥΡΙΟΣ ΤΩ ΚΥΡΙΩ ΜΟΥ ΚΑΘΟΥ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΜΟΥ

34 Давид же не поднялся на небеса, но сам говорит: «Сказал Господь моему Господину: „Сиди по правую руку от меня,

35 ΕΩΣ ΑΝ ΘΩ ΤΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΣΟΥ ΥΠΟΠΟΔΙΟΝ ΤΩΝ ΠΟΔΩΝ ΣΟΥ

35 пока я не положу твоих врагов тебе под ноги““.

36 ΑΣΦΑΛΩΣ ΟΥΝ ΓΙΝΩΣΚΕΤΩ ΠΑΣ ΟΙΚΟΣ ΙΣΡΑΗΛ ΟΤΙ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΝ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΝ ΕΠΟΙΗΣΕΝ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΥΤΟΝ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥΝ ΟΝ ΥΜΕΙΣ ΕΣΤΑΥΡΩΣΑΤΕ

36 Поэтому пусть весь дом Израиля твёрдо знает, что Бог сделал его Господином и Помазанником, этого Иисуса, которого вы казнили на столбе».

37 ΑΚΟΥΣΑΝΤΕΣ ΔΕ ΚΑΤΕΝΥΓΗΣΑΝ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΝ ΕΙΠΟΝ ΤΕ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΕΤΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ ΤΙ ΠΟΙΗΣΩΜΕΝ ΑΝΔΡΕΣ ΑΔΕΛΦΟΙ

37 Когда они услышали это, то были поражены в самое сердце и сказали Петру и остальным посланникам: «Братья, что нам делать?»

38 ΠΕΤΡΟΣ ΔΕ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΟΗΣΑΤΕ [ΦΗΣΙΝ] ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΘΗΤΩ ΕΚΑΣΤΟΣ ΥΜΩΝ ΕΠΙ ΤΩ ΟΝΟΜΑΤΙ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΙΣ ΑΦΕΣΙΝ ΤΩΝ ΑΜΑΡΤΙΩΝ ΥΜΩΝ ΚΑΙ ΛΗΜΨΕΣΘΕ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

38 Пётр сказал им: «Раскайтесь, и пусть каждый из вас окунётся во имя Иисуса Помазанника для прощения ваших грехов, и полу́чите дар святого духа.

39 ΥΜΙΝ ΓΑΡ ΕΣΤΙΝ Η ΕΠΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΤΕΚΝΟΙΣ ΥΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΙΝ ΤΟΙΣ ΕΙΣ ΜΑΚΡΑΝ ΟΣΟΥΣ ΑΝ ΠΡΟΣΚΑΛΕΣΗΤΑΙ ΚΥΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ ΗΜΩΝ

39 Ведь обещание дано вам и вашим детям, а также всем, кто далеко, всем, кого призовёт к себе Господь, наш Бог».

40 ΕΤΕΡΟΙΣ ΤΕ ΛΟΓΟΙΣ ΠΛΕΙΟΣΙΝ ΔΙΕΜΑΡΤΥΡΑΤΟ ΚΑΙ ΠΑΡΕΚΑΛΕΙ ΑΥΤΟΥΣ ΛΕΓΩΝ ΣΩΘΗΤΕ ΑΠΟ ΤΗΣ ΓΕΝΕΑΣ ΤΗΣ ΣΚΟΛΙΑΣ ΤΑΥΤΗΣ

40 Также многими другими словами он основательно свидетельствовал и увещал их, говоря: «Спасайтесь от этого испорченного поколения».

41 ΟΙ ΜΕΝ ΟΥΝ ΑΠΟΔΕΞΑΜΕΝΟΙ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΑΥΤΟΥ ΕΒΑΠΤΙΣΘΗΣΑΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΤΕΘΗΣΑΝ ΕΝ ΤΗ ΗΜΕΡΑ ΕΚΕΙΝΗ ΨΥΧΑΙ ΩΣΕΙ ΤΡΙΣΧΙΛΙΑΙ

41 И те, кто приняли его слово всем сердцем, окунулись, и в тот день присоединилось около трёх тысяч душ.

42 ΗΣΑΝ ΔΕ ΠΡΟΣΚΑΡΤΕΡΟΥΝΤΕΣ ΤΗ ΔΙΔΑΧΗ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗ ΚΛΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑΙΣ ΠΡΟΣΕΥΧΑΙΣ

42 И посвящали себя тому, чтобы вникать в учение посланников и делиться друг с другом, принимать пищу и молиться.

43 ΕΓΙΝΕΤΟ ΔΕ ΠΑΣΗ ΨΥΧΗ ΦΟΒΟΣ ΠΟΛΛΑ ΤΕ ΤΕΡΑΤΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΕΓΙΝΕΤΟ

43 Всякой душой овладел страх, и через посланников совершалось много предзнаменований и знамений.

44 ΠΑΝΤΕΣ ΔΕ ΟΙ ΠΙΣΤΕΥΟΝΤΕΣ ΗΣΑΝ ΕΠΙ ΤΟ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΕΙΧΟΝ ΑΠΑΝΤΑ ΚΟΙΝΑ

44 Все, кто стали верующими, были вместе, и всё у них было общее,

45 ΚΑΙ ΤΑ ΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑΣ ΥΠΑΡΞΕΙΣ ΕΠΙΠΡΑΣΚΟΝ ΚΑΙ ΔΙΕΜΕΡΙΖΟΝ ΑΥΤΑ ΠΑΣΙΝ ΚΑΘΟΤΙ ΑΝ ΤΙΣ ΧΡΕΙΑΝ ΕΙΧΕΝ

45 и продавали своё имущество и владения, и распределяли вырученные деньги между всеми, в зависимости от того, кто в чём нуждался.

46 ΚΑΘ ΗΜΕΡΑΝ ΤΕ ΠΡΟΣΚΑΡΤΕΡΟΥΝΤΕΣ ΟΜΟΘΥΜΑΔΟΝ ΕΝ ΤΩ ΙΕΡΩ ΚΛΩΝΤΕΣ ΤΕ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΑΡΤΟΝ ΜΕΤΕΛΑΜΒΑΝΟΝ ΤΡΟΦΗΣ ΕΝ ΑΓΑΛΛΙΑΣΕΙ ΚΑΙ ΑΦΕΛΟΤΗΤΙ ΚΑΡΔΙΑΣ

46 День за днём они единодушно находились в храме и ели вместе в своих домах, принимая пищу с великой радостью и искренностью сердца,

47 ΑΙΝΟΥΝΤΕΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΙ ΕΧΟΝΤΕΣ ΧΑΡΙΝ ΠΡΟΣ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΛΑΟΝ Ο ΔΕ ΚΥΡΙΟΣ ΠΡΟΣΕΤΙΘΕΙ ΤΟΥΣ ΣΩΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΘ ΗΜΕΡΑΝ ΕΠΙ ΤΟ ΑΥΤΟ

47 восхваляя Бога и проявляя доброту ко всему народу. Господин же прибавлял к ним спасаемых каждый день.

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 3

Дела посланников. Глава 3.

1 ΠΕΤΡΟΣ ΔΕ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΕΒΑΙΝΟΝ ΕΙΣ ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΕΠΙ ΤΗΝ ΩΡΑΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ ΤΗΝ ΕΝΑΤΗΝ

1 Однажды Пётр и Иоанн поднимались в храм к девятому часу, часу молитвы.

2 ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΗΡ ΧΩΛΟΣ ΕΚ ΚΟΙΛΙΑΣ ΜΗΤΡΟΣ ΑΥΤΟΥ ΥΠΑΡΧΩΝ ΕΒΑΣΤΑΖΕΤΟ ΟΝ ΕΤΙΘΟΥΝ ΚΑΘ ΗΜΕΡΑΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΘΥΡΑΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΤΗΝ ΛΕΓΟΜΕΝΗΝ ΩΡΑΙΑΝ ΤΟΥ ΑΙΤΕΙΝ ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗΝ ΠΑΡΑ ΤΩΝ ΕΙΣΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΙΕΡΟΝ

2 В то время несли одного человека, хромого от рождения, которого каждый день оставляли у ворот храма, называемых Красивыми, чтобы просить милостыню у входящих в храм.

3 ΟΣ ΙΔΩΝ ΠΕΤΡΟΝ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΝ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΕΙΣΙΕΝΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΗΡΩΤΑ ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗΝ ΛΑΒΕΙΝ

3 Заметив, что Пётр и Иоанн собираются войти в храм, он стал просить подать ему милостыню.

4 ΑΤΕΝΙΣΑΣ ΔΕ ΠΕΤΡΟΣ ΕΙΣ ΑΥΤΟΝ ΣΥΝ ΤΩ ΙΩΑΝΝΗ ΕΙΠΕΝ ΒΛΕΨΟΝ ΕΙΣ ΗΜΑΣ

4 Пётр же с Иоанном, пристально посмотрев на него, сказали: «Взгляни на нас».

5 Ο ΔΕ ΕΠΕΙΧΕΝ ΑΥΤΟΙΣ ΠΡΟΣΔΟΚΩΝ ΤΙ ΠΑΡ ΑΥΤΩΝ ΛΑΒΕΙΝ

5 И тот стал внимательно смотреть на них, ожидая что-нибудь от них получить.

6 ΕΙΠΕΝ ΔΕ ΠΕΤΡΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΝ ΚΑΙ ΧΡΥΣΙΟΝ ΟΥΧ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΙ Ο ΔΕ ΕΧΩ ΤΟΥΤΟ ΣΟΙ ΔΙΔΩΜΙ ΕΝ ΤΩ ΟΝΟΜΑΤΙ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΟΥ ΝΑΖΩΡΑΙΟΥ [ΕΓΕΙΡΕ ΚΑΙ] ΠΕΡΙΠΑΤΕΙ

6 Пётр же сказал: «Серебра и золота у меня нет, но что есть, то даю тебе: во имя Иисуса Помазанника, назаретя́нина, ходи!»

7 ΚΑΙ ΠΙΑΣΑΣ ΑΥΤΟΝ ΤΗΣ ΔΕΞΙΑΣ ΧΕΙΡΟΣ ΗΓΕΙΡΕΝ ΑΥΤΟΝ ΠΑΡΑΧΡΗΜΑ ΔΕ ΕΣΤΕΡΕΩΘΗΣΑΝ ΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΣΦΥΔΡΑ

7 И, взяв его за правую руку, поднял. В тот же миг его стопы и ноги укрепились,

8 ΚΑΙ ΕΞΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΕΣΤΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΠΑΤΕΙ ΚΑΙ ΕΙΣΗΛΘΕΝ ΣΥΝ ΑΥΤΟΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΠΕΡΙΠΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΑΙΝΩΝ ΤΟΝ ΘΕΟΝ

8 и, вскочив, он встал, начал ходить и вошёл с ними в храм, ходя, подпрыгивая и восхваляя Бога.

9 ΚΑΙ ΕΙΔΕΝ ΠΑΣ Ο ΛΑΟΣ ΑΥΤΟΝ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΝΤΑ ΚΑΙ ΑΙΝΟΥΝΤΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ

9 Весь народ увидел, что он ходит и восхваляет Бога,

10 ΕΠΕΓΙΝΩΣΚΟΝ ΔΕ ΑΥΤΟΝ ΟΤΙ ΑΥΤΟΣ ΗΝ Ο ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗΝ ΚΑΘΗΜΕΝΟΣ ΕΠΙ ΤΗ ΩΡΑΙΑ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΠΛΗΣΘΗΣΑΝ ΘΑΜΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙ ΤΩ ΣΥΜΒΕΒΗΚΟΤΙ ΑΥΤΩ

10 и узнавали в нём человека, который сидел у Красивых ворот храма, прося милостыню, и приходили в ужас и изумление от того, что произошло с ним.

11 ΚΡΑΤΟΥΝΤΟΣ ΔΕ ΑΥΤΟΥ ΤΟΝ ΠΕΤΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΩΑΝΝΗΝ ΣΥΝΕΔΡΑΜΕΝ ΠΑΣ Ο ΛΑΟΣ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ ΕΠΙ ΤΗ ΣΤΟΑ ΤΗ ΚΑΛΟΥΜΕΝΗ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ ΕΚΘΑΜΒΟΙ

11 И поскольку он держался за Петра и Иоанна, весь народ, вне себя от изумления, сбежался к ним, к месту, которое называлось колоннадой Соломона.

12 ΙΔΩΝ ΔΕ Ο ΠΕΤΡΟΣ ΑΠΕΚΡΙΝΑΤΟ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΟΝ ΑΝΔΡΕΣ ΙΣΡΑΗΛΙΤΑΙ ΤΙ ΘΑΥΜΑΖΕΤΕ ΕΠΙ ΤΟΥΤΩ Η ΗΜΙΝ ΤΙ ΑΤΕΝΙΖΕΤΕ ΩΣ ΙΔΙΑ ΔΥΝΑΜΕΙ Η ΕΥΣΕΒΕΙΑ ΠΕΠΟΙΗΚΟΣΙΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΠΑΤΕΙΝ ΑΥΤΟΝ

12 Увидев это, Пётр сказал народу: «Израильтяне, почему вы удивляетесь этому и смотрите на нас, будто мы своей силой или преданностью Богу сделали так, что он стал ходить?

13 Ο ΘΕΟΣ ΑΒΡΑΑΜ ΚΑΙ [Ο ΘΕΟΣ] ΙΣΑΑΚ ΚΑΙ [Ο ΘΕΟΣ] ΙΑΚΩΒ Ο ΘΕΟΣ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΗΜΩΝ ΕΔΟΞΑΣΕΝ ΤΟΝ ΠΑΙΔΑ ΑΥΤΟΥ ΙΗΣΟΥΝ ΟΝ ΥΜΕΙΣ ΜΕΝ ΠΑΡΕΔΩΚΑΤΕ ΚΑΙ ΗΡΝΗΣΑΣΘΕ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΟΝ ΠΙΛΑΤΟΥ ΚΡΙΝΑΝΤΟΣ ΕΚΕΙΝΟΥ ΑΠΟΛΥΕΙΝ

13 Бог Авраама, Исаака и Иакова, Бог наших отцов, прославил своего Служителя, Иисуса, которого вы отдали и от которого отреклись перед лицом Пилата, когда тот решил его освободить.

14 ΥΜΕΙΣ ΔΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΝ ΗΡΝΗΣΑΣΘΕ ΚΑΙ ΗΤΗΣΑΣΘΕ ΑΝΔΡΑ ΦΟΝΕΑ ΧΑΡΙΣΘΗΝΑΙ ΥΜΙΝ

14 Да, вы отреклись от святого и праведного и просили помиловать человека, который был убийцей,

15 ΤΟΝ ΔΕ ΑΡΧΗΓΟΝ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΑΠΕΚΤΕΙΝΑΤΕ ΟΝ Ο ΘΕΟΣ ΗΓΕΙΡΕΝ ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ ΟΥ ΗΜΕΙΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΕΣΜΕΝ

15 а Предводителя жизни убили. Но Бог воскресил его из мёртвых, чему мы свидетели.

16 ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΗ ΠΙΣΤΕΙ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥΤΟΝ ΟΝ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΚΑΙ ΟΙΔΑΤΕ ΕΣΤΕΡΕΩΣΕΝ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ Η ΠΙΣΤΙΣ Η ΔΙ ΑΥΤΟΥ ΕΔΩΚΕΝ ΑΥΤΩ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΙΑΝ ΤΑΥΤΗΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΠΑΝΤΩΝ ΥΜΩΝ

16 И вот, его имя через нашу веру в его имя укрепило этого человека, которого вы видите и знаете. И вера, которую мы имеем через него, сделала этого человека полностью здоровым на виду у всех вас.

17 ΚΑΙ ΝΥΝ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙΔΑ ΟΤΙ ΚΑΤΑ ΑΓΝΟΙΑΝ ΕΠΡΑΞΑΤΕ ΩΣΠΕΡ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΥΜΩΝ

17 Однако я знаю, братья, что вы, как и ваши начальники, поступили так по неведению.

18 Ο ΔΕ ΘΕΟΣ Α ΠΡΟΚΑΤΗΓΓΕΙΛΕΝ ΔΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΩΝ ΠΑΘΕΙΝ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΝ ΑΥΤΟΥ ΕΠΛΗΡΩΣΕΝ ΟΥΤΩΣ

18 Но этим Бог исполнил то, что он ранее говорил через всех пророков, — что его Помазанник претерпит страдания.

19 ΜΕΤΑΝΟΗΣΑΤΕ ΟΥΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΕΨΑΤΕ ΕΙΣ ΤΟ ΕΞΑΛΕΙΦΘΗΝΑΙ ΥΜΩΝ ΤΑΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ

19 Итак, раскайтесь и обратитесь, чтобы изгладились ваши грехи и пришли времена возрождения от лица Господа

20 ΟΠΩΣ ΑΝ ΕΛΘΩΣΙΝ ΚΑΙΡΟΙ ΑΝΑΨΥΞΕΩΣ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΛΗ ΤΟΝ ΠΡΟΚΕΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΝ ΥΜΙΝ ΧΡΙΣΤΟΝ ΙΗΣΟΥΝ

20 и чтобы он послал назначенного вам Помазанника, Иисуса,

21 ΟΝ ΔΕΙ ΟΥΡΑΝΟΝ ΜΕΝ ΔΕΞΑΣΘΑΙ ΑΧΡΙ ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΝΤΩΝ ΩΝ ΕΛΑΛΗΣΕΝ Ο ΘΕΟΣ ΔΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠ ΑΙΩΝΟΣ ΑΥΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΩΝ

21 которого небо должно хранить в себе до времён восстановления всего, о чём Бог говорил через своих святых пророков, живших в древние времена.

22 ΜΩΥΣΗΣ ΜΕΝ ΕΙΠΕΝ ΟΤΙ ΠΡΟΦΗΤΗΝ ΥΜΙΝ ΑΝΑΣΤΗΣΕΙ ΚΥΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ ΥΜΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΥΜΩΝ ΩΣ ΕΜΕ ΑΥΤΟΥ ΑΚΟΥΣΕΣΘΕ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΑ ΟΣΑ ΑΝ ΛΑΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΥΜΑΣ

22 Моисей сказал: „Господь Бог даст вам из ваших братьев пророка, подобного мне. Слушайте его во всём, что он скажет вам.

23 ΕΣΤΑΙ ΔΕ ΠΑΣΑ ΨΥΧΗ ΗΤΙΣ ΕΑΝ ΜΗ ΑΚΟΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΕΚΕΙΝΟΥ ΕΞΟΛΕΘΡΕΥΘΗΣΕΤΑΙ ΕΚ ΤΟΥ ΛΑΟΥ

23 А всякая душа, которая не послушает того Пророка, будет истреблена из народа“.

24 ΚΑΙ ΠΑΝΤΕΣ ΔΕ ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΑΙ ΑΠΟ ΣΑΜΟΥΗΛ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΞΗΣ ΟΣΟΙ ΕΛΑΛΗΣΑΝ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΓΕΙΛΑΝ ΤΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΑΥΤΑΣ

24 И так все пророки, начиная от Самуила и те, кто был после него, — сколько их ни говорило, — тоже ясно возвещали об этих днях.

25 ΥΜΕΙΣ ΕΣΤΕ ΟΙ ΥΙΟΙ ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΗΣ ΔΙΕΘΕΤΟ Ο ΘΕΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΥΜΩΝ ΛΕΓΩΝ ΠΡΟΣ ΑΒΡΑΑΜ ΚΑΙ ΕΝ ΤΩ ΣΠΕΡΜΑΤΙ ΣΟΥ [ΕΝ]ΕΥΛΟΓΗΘΗΣΟΝΤΑΙ ΠΑΣΑΙ ΑΙ ΠΑΤΡΙΑΙ ΤΗΣ ΓΗΣ

25 Вы — сыновья пророков и соглашения, которое Бог заключил с вашими отцами, сказав Аврааму: „И через твоего потомка будут благословлены все племена земли“.

26 ΥΜΙΝ ΠΡΩΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΣΑΣ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΝ ΠΑΙΔΑ ΑΥΤΟΥ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕΝ ΑΥΤΟΝ ΕΥΛΟΓΟΥΝΤΑ ΥΜΑΣ ΕΝ ΤΩ ΑΠΟΣΤΡΕΦΕΙΝ ΕΚΑΣΤΟΝ ΑΠΟ ΤΩΝ ΠΟΝΗΡΙΩΝ ΥΜΩΝ

26 Вы — первые, к кому Бог, воздвигнув своего Служителя, послал его, чтобы благословить вас, отводя каждого от его злых дел».

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 4

Дела посланников. Глава 4.

1 ΛΑΛΟΥΝΤΩΝ ΔΕ ΑΥΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΟΝ ΕΠΕΣΤΗΣΑΝ ΑΥΤΟΙΣ ΟΙ ΙΕΡΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΣΑΔΔΟΥΚΑΙΟΙ

1 Когда они говорили эти слова народу, к ним подошли старшие священники, начальник храма и саддукеи,

2 ΔΙΑΠΟΝΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΕΙΝ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΝ ΛΑΟΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙΝ ΕΝ ΤΩ ΙΗΣΟΥ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΝ ΤΗΝ ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ

2 недовольные тем, что они учат народ и открыто говорят о воскресении из мёртвых на примере Иисуса,

3 ΚΑΙ ΕΠΕΒΑΛΟΝ ΑΥΤΟΙΣ ΤΑΣ ΧΕΙΡΑΣ ΚΑΙ ΕΘΕΝΤΟ ΕΙΣ ΤΗΡΗΣΙΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΥΡΙΟΝ ΗΝ ΓΑΡ ΕΣΠΕΡΑ ΗΔΗ

3 схватили их и заключили под стражу до следующего дня, потому что уже был вечер.

4 ΠΟΛΛΟΙ ΔΕ ΤΩΝ ΑΚΟΥΣΑΝΤΩΝ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΕΠΙΣΤΕΥΣΑΝ ΚΑΙ ΕΓΕΝΗΘΗ [Ο] ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ [ΩΣ] ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΕ

4 Но многие из слушавших те слова поверили, и число этих людей стало примерно пять тысяч.

5 ΕΓΕΝΕΤΟ ΔΕ ΕΠΙ ΤΗΝ ΑΥΡΙΟΝ ΣΥΝΑΧΘΗΝΑΙ ΑΥΤΩΝ ΤΟΥΣ ΑΡΧΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΕΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ

5 На следующий день в Иерусалиме собрались их начальники, старейшины и книжники,

6 ΚΑΙ ΑΝΝΑΣ Ο ΑΡΧΙΕΡΕΥΣ ΚΑΙ ΚΑΙΑΦΑΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ ΟΣΟΙ ΗΣΑΝ ΕΚ ΓΕΝΟΥΣ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΥ

6 также старший священник Анна, Каиа́фа, Иоанн, Александр и все родственники старшего священника.

7 ΚΑΙ ΣΤΗΣΑΝΤΕΣ ΑΥΤΟΥΣ ΕΝ ΤΩ ΜΕΣΩ ΕΠΥΝΘΑΝΟΝΤΟ ΕΝ ΠΟΙΑ ΔΥΝΑΜΕΙ Η ΕΝ ΠΟΙΩ ΟΝΟΜΑΤΙ ΕΠΟΙΗΣΑΤΕ ΤΟΥΤΟ ΥΜΕΙΣ

7 И, поставив их посередине, стали расспрашивать: «Какой силой или чьим именем вы это сделали?»

8 ΤΟΤΕ ΠΕΤΡΟΣ ΠΛΗΣΘΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΙΠΕΝ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΚΑΙ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΙ

8 Тогда Пётр, исполнившись святого духа, сказал им: «Начальники народа и старейшины,

9 ΕΙ ΗΜΕΙΣ ΣΗΜΕΡΟΝ ΑΝΑΚΡΙΝΟΜΕΘΑ ΕΠΙ ΕΥΕΡΓΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΕΝ ΤΙΝΙ ΟΥΤΟΣ ΣΕΣΩΤΑΙ

9 если сегодня нас допрашивают о добром деле для немощного человека, а именно о том, благодаря кому он стал здоров,

10 ΓΝΩΣΤΟΝ ΕΣΤΩ ΠΑΣΙΝ ΥΜΙΝ ΚΑΙ ΠΑΝΤΙ ΤΩ ΛΑΩ ΙΣΡΑΗΛ ΟΤΙ ΕΝ ΤΩ ΟΝΟΜΑΤΙ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΟΥ ΝΑΖΩΡΑΙΟΥ ΟΝ ΥΜΕΙΣ ΕΣΤΑΥΡΩΣΑΤΕ ΟΝ Ο ΘΕΟΣ ΗΓΕΙΡΕΝ ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΟΥΤΟΣ ΠΑΡΕΣΤΗΚΕΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΥΜΩΝ ΥΓΙΗΣ

10 то да будет известно всем вам и всему израильскому народу, что во имя Иисуса Помазанника, назаретя́нина, которого вы казнили на столбе, но которого Бог воскресил из мёртвых, благодаря ему этот человек стоит здесь перед вами здоровый.

11 ΟΥΤΟΣ ΕΣΤΙΝ Ο ΛΙΘΟΣ Ο ΕΞΟΥΘΕΝΗΘΕΙΣ ΥΦ ΥΜΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ Ο ΓΕΝΟΜΕΝΟΣ ΕΙΣ ΚΕΦΑΛΗΝ ΓΩΝΙΑΣ

11 Это тот „камень, который вы, строители, посчитали негодным, но который стал главой угла“.

12 ΚΑΙ ΟΥΚ ΕΣΤΙΝ ΕΝ ΑΛΛΩ ΟΥΔΕΝΙ Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΟΥΔΕ ΓΑΡ ΟΝΟΜΑ ΕΣΤΙΝ ΕΤΕΡΟΝ ΥΠΟ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟΝ ΤΟ ΔΕΔΟΜΕΝΟΝ ΕΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ ΕΝ Ω ΔΕΙ ΣΩΘΗΝΑΙ ΗΜΑΣ

12 И ни в ком другом нет спасения, потому что под небом нет другого имени, данного людям, которым мы должны спастись».

13 ΘΕΩΡΟΥΝΤΕΣ ΔΕ ΤΗΝ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΡΡΗΣΙΑΝ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΑΒΟΜΕΝΟΙ ΟΤΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΙ ΕΙΣΙΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΑΙ ΕΘΑΥΜΑΖΟΝ ΕΠΕΓΙΝΩΣΚΟΝ ΤΕ ΑΥΤΟΥΣ ΟΤΙ ΣΥΝ ΤΩ ΙΗΣΟΥ ΗΣΑΝ

13 Увидев же смелость Петра и Иоанна и заметив, что они люди без образования, простые, они стали удивляться. И узнавали в них тех, кто был с Иисусом,

14 ΤΟΝ ΤΕ ΑΝΘΡΩΠΟΝ ΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΣΥΝ ΑΥΤΟΙΣ ΕΣΤΩΤΑ ΤΟΝ ΤΕΘΕΡΑΠΕΥΜΕΝΟΝ ΟΥΔΕΝ ΕΙΧΟΝ ΑΝΤΕΙΠΕΙΝ

14 но, глядя на стоящего с ними исцелённого человека, ничего не могли возразить.

15 ΚΕΛΕΥΣΑΝΤΕΣ ΔΕ ΑΥΤΟΥΣ ΕΞΩ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΠΕΛΘΕΙΝ ΣΥΝΕΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΣ ΑΛΛΗΛΟΥΣ

15 Тогда они велели им выйти из зала Синедриона и стали совещаться друг с другом:

16 ΛΕΓΟΝΤΕΣ ΤΙ ΠΟΙΗΣΩΜΕΝ ΤΟΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ ΤΟΥΤΟΙΣ ΟΤΙ ΜΕΝ ΓΑΡ ΓΝΩΣΤΟΝ ΣΗΜΕΙΟΝ ΓΕΓΟΝΕΝ ΔΙ ΑΥΤΩΝ ΠΑΣΙΝ ΤΟΙΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣΙΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΦΑΝΕΡΟΝ ΚΑΙ ΟΥ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΑΡΝΕΙΣΘΑΙ

16 «Что нам делать с этими людьми? Ведь через них и в самом деле было дано выдающееся знамение, увиденное всеми жителями Иерусалима, и мы не можем отрицать этого.

17 ΑΛΛ ΙΝΑ ΜΗ ΕΠΙ ΠΛΕΙΟΝ ΔΙΑΝΕΜΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΛΑΟΝ ΑΠΕΙΛΗΣΩΜΕΘΑ ΑΥΤΟΙΣ ΜΗΚΕΤΙ ΛΑΛΕΙΝ ΕΠΙ ΤΩ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥΤΩ ΜΗΔΕΝΙ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

17 Но чтобы это не распространялось и дальше среди народа, пригрозим им, чтобы они больше не говорили от этого имени никому из людей».

18 ΚΑΙ ΚΑΛΕΣΑΝΤΕΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΑΡΗΓΓΕΙΛΑΝ ΤΟ ΚΑΘΟΛΟΥ ΜΗ ΦΘΕΓΓΕΣΘΑΙ ΜΗΔΕ ΔΙΔΑΣΚΕΙΝ ΕΠΙ ΤΩ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ

18 И, позвав их, потребовали, чтобы они нигде ничего не говорили и ничему не учили от имени Иисуса.

19 Ο ΔΕ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΚΡΙΘΕΝΤΕΣ ΕΙΠΟΝ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ ΕΙ ΔΙΚΑΙΟΝ ΕΣΤΙΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΥΜΩΝ ΑΚΟΥΕΙΝ ΜΑΛΛΟΝ Η ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΡΙΝΑΤΕ

19 Но Пётр и Иоанн сказали им в ответ: «Судите сами, праведно ли перед Богом слушать вас, а не Бога?

20 ΟΥ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΓΑΡ ΗΜΕΙΣ Α ΕΙΔΑΜΕΝ ΚΑΙ ΗΚΟΥΣΑΜΕΝ ΜΗ ΛΑΛΕΙΝ

20 Что до нас, то мы не можем прекратить говорить о том, что́ видели и слышали».

21 ΟΙ ΔΕ ΠΡΟΣΑΠΕΙΛΗΣΑΜΕΝΟΙ ΑΠΕΛΥΣΑΝ ΑΥΤΟΥΣ ΜΗΔΕΝ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΕΣ ΤΟ ΠΩΣ ΚΟΛΑΣΩΝΤΑΙ ΑΥΤΟΥΣ ΔΙΑ ΤΟΝ ΛΑΟΝ ΟΤΙ ΠΑΝΤΕΣ ΕΔΟΞΑΖΟΝ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΕΠΙ ΤΩ ΓΕΓΟΝΟΤΙ

21 Тогда они, ещё раз пригрозив, освободили их, так как не нашли повода, чтобы их наказать, а также из-за народа, потому что все прославляли Бога за случившееся,

22 ΕΤΩΝ ΓΑΡ ΗΝ ΠΛΕΙΟΝΩΝ ΤΕΣΣΕΡΑΚΟΝΤΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΦ ΟΝ ΓΕΓΟΝΕΙ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟΝ ΤΟΥΤΟ ΤΗΣ ΙΑΣΕΩΣ

22 поскольку человеку, исцелённому чудесным образом, было больше сорока лет.

23 ΑΠΟΛΥΘΕΝΤΕΣ ΔΕ ΗΛΘΟΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΗΓΓΕΙΛΑΝ ΟΣΑ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ ΟΙ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΙ ΕΙΠΑΝ

23 Когда же их освободили, они пошли к своим и рассказали о том, что́ говорили им старшие священники и старейшины.

24 ΟΙ ΔΕ ΑΚΟΥΣΑΝΤΕΣ ΟΜΟΘΥΜΑΔΟΝ ΗΡΑΝ ΦΩΝΗΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΙ ΕΙΠΑΝ ΔΕΣΠΟΤΑ ΣΥ Ο ΠΟΙΗΣΑΣ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΗΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑΝ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΝ ΑΥΤΟΙΣ

24 Услышав это, они единодушно возвысили голоса к Богу и сказали: «Владыка Господь, ты сотворил небо, землю, море и всё, что в них,

25 Ο ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΔΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΔΑΥΙΔ ΠΑΙΔΟΣ ΣΟΥ ΕΙΠΩΝ ΙΝΑΤΙ ΕΦΡΥΑΞΑΝ ΕΘΝΗ ΚΑΙ ΛΑΟΙ ΕΜΕΛΕΤΗΣΑΝ ΚΕΝΑ

25 и через святой дух сказал устами нашего отца Давида, твоего служителя: „Почему народы пришли в смятение и племена замышляют пустое?

26 ΠΑΡΕΣΤΗΣΑΝ ΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΣΥΝΗΧΘΗΣΑΝ ΕΠΙ ΤΟ ΑΥΤΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΥΤΟΥ

26 Восстали цари земные, и правители собрались вместе против Господа и против его Помазанника“.

27 ΣΥΝΗΧΘΗΣΑΝ ΓΑΡ ΕΠ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΕΝ ΤΗ ΠΟΛΕΙ ΤΑΥΤΗ ΕΠΙ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΠΑΙΔΑ ΣΟΥ ΙΗΣΟΥΝ ΟΝ ΕΧΡΙΣΑΣ ΗΡΩΔΗΣ ΤΕ ΚΑΙ ΠΟΝΤΙΟΣ ΠΙΛΑΤΟΣ ΣΥΝ ΕΘΝΕΣΙΝ ΚΑΙ ΛΑΟΙΣ ΙΣΡΑΗΛ

27 Так Ирод и Понтий Пилат с этносами и людьми Израиля собрались в этом городе против твоего святого служителя Иисуса, которого ты помазал,

28 ΠΟΙΗΣΑΙ ΟΣΑ Η ΧΕΙΡ ΣΟΥ ΚΑΙ Η ΒΟΥΛΗ [ΣΟΥ] ΠΡΟΩΡΙΣΕΝ ΓΕΝΕΣΘΑΙ

28 чтобы сделать то, чему твоей рукой и волей было предопределено исполниться.

29 ΚΑΙ ΤΑ ΝΥΝ ΚΥΡΙΕ ΕΠΙΔΕ ΕΠΙ ΤΑΣ ΑΠΕΙΛΑΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΔΟΣ ΤΟΙΣ ΔΟΥΛΟΙΣ ΣΟΥ ΜΕΤΑ ΠΑΡΡΗΣΙΑΣ ΠΑΣΗΣ ΛΑΛΕΙΝ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΣΟΥ

29 И теперь, Господь, обрати внимание на их угрозы и дай твоим рабам говорить твоё слово со всей смелостью,

30 ΕΝ ΤΩ ΤΗΝ ΧΕΙΡΑ [ΣΟΥ] ΕΚΤΕΙΝΕΙΝ ΣΕ ΕΙΣ ΙΑΣΙΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΡΑΤΑ ΓΙΝΕΣΘΑΙ ΔΙΑ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΙΔΟΣ ΣΟΥ ΙΗΣΟΥ

30 в то время как ты простираешь свою руку, чтобы исцелить, и именем твоего святого служителя Иисуса совершаются знамения и предзнаменования».

31 ΚΑΙ ΔΕΗΘΕΝΤΩΝ ΑΥΤΩΝ ΕΣΑΛΕΥΘΗ Ο ΤΟΠΟΣ ΕΝ Ω ΗΣΑΝ ΣΥΝΗΓΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΕΠΛΗΣΘΗΣΑΝ ΑΠΑΝΤΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΛΑΛΟΥΝ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΜΕΤΑ ΠΑΡΡΗΣΙΑΣ

31 И после их горячей молитвы место, где они собрались, поколебалось и все до одного исполнились святого духа и говорили слово Бога со смелостью.

32 ΤΟΥ ΔΕ ΠΛΗΘΟΥΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΕΥΣΑΝΤΩΝ ΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΗ ΜΙΑ ΚΑΙ ΟΥΔΕ ΕΙΣ ΤΙ ΤΩΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΑΥΤΩ ΕΛΕΓΕΝ ΙΔΙΟΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛ ΗΝ ΑΥΤΟΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΚΟΙΝΑ

32 А множество поверивших имели одно сердце и одну душу, и никто ничего из своего имущества не называл своим собственным, но всё у них было общее.

33 ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΕΔΙΔΟΥΝ ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟΝ ΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΑΡΙΣ ΤΕ ΜΕΓΑΛΗ ΗΝ ΕΠΙ ΠΑΝΤΑΣ ΑΥΤΟΥΣ

33 И посланники с великой силой давали свидетельство о воскресении Господина Иисуса, и доброта в изобилии пребывала на всех них.

34 ΟΥΔΕ ΓΑΡ ΕΝΔΕΗΣ ΤΙΣ ΗΝ ΕΝ ΑΥΤΟΙΣ ΟΣΟΙ ΓΑΡ ΚΤΗΤΟΡΕΣ ΧΩΡΙΩΝ Η ΟΙΚΙΩΝ ΥΠΗΡΧΟΝ ΠΩΛΟΥΝΤΕΣ ΕΦΕΡΟΝ ΤΑΣ ΤΙΜΑΣ ΤΩΝ ΠΙΠΡΑΣΚΟΜΕΝΩΝ

34 Среди них не было ни одного нуждающегося, потому что все владевшие полями или домами продавали их, а вырученное от продажи приносили

35 ΚΑΙ ΕΤΙΘΟΥΝ ΠΑΡΑ ΤΟΥΣ ΠΟΔΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΔΙΕΔΙΔΕΤΟ ΔΕ ΕΚΑΣΤΩ ΚΑΘΟΤΙ ΑΝ ΤΙΣ ΧΡΕΙΑΝ ΕΙΧΕΝ

35 и клали к ногам посланников. И каждому давалось то, в чём он нуждался.

36 ΙΩΣΗΦ ΔΕ Ο ΕΠΙΚΛΗΘΕΙΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΑΠΟ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Ο ΕΣΤΙΝ ΜΕΘΕΡΜΗΝΕΥΟΜΕΝΟΝ ΥΙΟΣ ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΩΣ ΛΕΥΙΤΗΣ ΚΥΠΡΙΟΣ ΤΩ ΓΕΝΕΙ

36 Так, Иосиф, которого посланники прозвали Варна́вой, что в переводе означает «Сын утешения», левит, родом с Кипра,

37 ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΑΥΤΩ ΑΓΡΟΥ ΠΩΛΗΣΑΣ ΗΝΕΓΚΕΝ ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΕΘΗΚΕΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΔΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

37 владевший участком земли, продал его, а деньги принёс и положил к ногам посланников.

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 5

Дела посланников. Глава 5.

1 ΑΝΗΡ ΔΕ ΤΙΣ ΑΝΑΝΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΙ ΣΥΝ ΣΑΠΦΙΡΗ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΙ ΑΥΤΟΥ ΕΠΩΛΗΣΕΝ ΚΤΗΜΑ

1 Но один человек, по имени Ана́ния, вместе со своей женой, Сапфи́рой, продал имущество,

2 ΚΑΙ ΕΝΟΣΦΙΣΑΤΟ ΑΠΟ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΣΥΝΕΙΔΥΙΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΓΚΑΣ ΜΕΡΟΣ ΤΙ ΠΑΡΑ ΤΟΥΣ ΠΟΔΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΕΘΗΚΕΝ

2 утаил часть цены, о чём знала и его жена, и только часть принёс и положил к ногам посланников.

3 ΕΙΠΕΝ ΔΕ Ο ΠΕΤΡΟΣ ΑΝΑΝΙΑ ΔΙΑ ΤΙ ΕΠΛΗΡΩΣΕΝ Ο ΣΑΤΑΝΑΣ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΝ ΣΟΥ ΨΕΥΣΑΣΘΑΙ ΣΕ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΚΑΙ ΝΟΣΦΙΣΑΣΘΑΙ ΑΠΟ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

3 Но Пётр сказал: «Ана́ния, как ты допустил, чтобы Противник вложил в твоё сердце мысль солгать святому духу и утаить часть из цены поля?

4 ΟΥΧΙ ΜΕΝΟΝ ΣΟΙ ΕΜΕΝΕΝ ΚΑΙ ΠΡΑΘΕΝ ΕΝ ΤΗ ΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΥΠΗΡΧΕΝ ΤΙ ΟΤΙ ΕΘΟΥ ΕΝ ΤΗ ΚΑΡΔΙΑ ΣΟΥ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑ ΤΟΥΤΟ ΟΥΚ ΕΨΕΥΣΩ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ ΑΛΛΑ ΤΩ ΘΕΩ

4 Разве не твоим оно было, когда ты владел им, и то, что ты выручил от продажи не оставалось ли в твоём распоряжении? Зачем же ты замыслил в своём сердце такое дело? Ты солгал не людям, а Богу».

5 ΑΚΟΥΩΝ ΔΕ Ο ΑΝΑΝΙΑΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΤΟΥΤΟΥΣ ΠΕΣΩΝ ΕΞΕΨΥΞΕΝ ΚΑΙ ΕΓΕΝΕΤΟ ΦΟΒΟΣ ΜΕΓΑΣ ΕΠΙ ΠΑΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΚΟΥΟΝΤΑΣ

5 Услышав эти слова, Ана́ния упал и умер. Тогда великий страх объял всех, кто это слышал.

6 ΑΝΑΣΤΑΝΤΕΣ ΔΕ ΟΙ ΝΕΩΤΕΡΟΙ ΣΥΝΕΣΤΕΙΛΑΝ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΕΞΕΝΕΓΚΑΝΤΕΣ ΕΘΑΨΑΝ

6 Молодые люди поднялись, обернули его полотнами, вынесли и похоронили.

7 ΕΓΕΝΕΤΟ ΔΕ ΩΣ ΩΡΩΝ ΤΡΙΩΝ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΓΥΝΗ ΑΥΤΟΥ ΜΗ ΕΙΔΥΙΑ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΕΙΣΗΛΘΕΝ

7 А по прошествии примерно трёх часов вошла его жена, которая не знала о случившемся.

8 ΑΠΕΚΡΙΘΗ ΔΕ ΠΡΟΣ ΑΥΤΗΝ ΠΕΤΡΟΣ ΕΙΠΕ ΜΟΙ ΕΙ ΤΟΣΟΥΤΟΥ ΤΟ ΧΩΡΙΟΝ ΑΠΕΔΟΣΘΕ Η ΔΕ ΕΙΠΕΝ ΝΑΙ ΤΟΣΟΥΤΟΥ

8 Пётр сказал ей: «Скажи мне, за столько ли вы продали поле?» — «Да, за столько», — сказала она.

9 Ο ΔΕ ΠΕΤΡΟΣ ΠΡΟΣ ΑΥΤΗΝ ΤΙ ΟΤΙ ΣΥΝΕΦΩΝΗΘΗ ΥΜΙΝ ΠΕΙΡΑΣΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΚΥΡΙΟΥ ΙΔΟΥ ΟΙ ΠΟΔΕΣ ΤΩΝ ΘΑΨΑΝΤΩΝ ΤΟΝ ΑΝΔΡΑ ΣΟΥ ΕΠΙ ΤΗ ΘΥΡΑ ΚΑΙ ΕΞΟΙΣΟΥΣΙΝ ΣΕ

9 Тогда Пётр сказал ей: «Что это вы сговорились испытывать дух Господа? Вот, похоронившие твоего мужа стоят у дверей, и они же вынесут тебя».

10 ΕΠΕΣΕΝ ΔΕ ΠΑΡΑΧΡΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΔΑΣ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΕΞΕΨΥΞΕΝ ΕΙΣΕΛΘΟΝΤΕΣ ΔΕ ΟΙ ΝΕΑΝΙΣΚΟΙ ΕΥΡΟΝ ΑΥΤΗΝ ΝΕΚΡΑΝ ΚΑΙ ΕΞΕΝΕΓΚΑΝΤΕΣ ΕΘΑΨΑΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΔΡΑ ΑΥΤΗΣ

10 В тот же миг она упала у его ног и умерла. Вошли молодые люди и, найдя её мёртвой, вынесли и похоронили рядом с мужем.

11 ΚΑΙ ΕΓΕΝΕΤΟ ΦΟΒΟΣ ΜΕΓΑΣ ΕΦ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΠΑΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΚΟΥΟΝΤΑΣ ΤΑΥΤΑ

11 И великий страх объял всё собрание и всех, кто об этом слышал.

12 ΔΙΑ ΔΕ ΤΩΝ ΧΕΙΡΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΕΓΙΝΕΤΟ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΡΑΤΑ ΠΟΛΛΑ ΕΝ ΤΩ ΛΑΩ ΚΑΙ ΗΣΑΝ ΟΜΟΘΥΜΑΔΟΝ ΑΠΑΝΤΕΣ ΕΝ ΤΗ ΣΤΟΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ

12 Также руками посланников совершалось в народе много знамений и предзнаменований. Все они единодушно пребывали в колоннаде Соломона.

13 ΤΩΝ ΔΕ ΛΟΙΠΩΝ ΟΥΔΕΙΣ ΕΤΟΛΜΑ ΚΟΛΛΑΣΘΑΙ ΑΥΤΟΙΣ ΑΛΛ ΕΜΕΓΑΛΥΝΕΝ ΑΥΤΟΥΣ Ο ΛΑΟΣ

13 Другие не осмеливались присоединиться к ним, однако народ превозносил их,

14 ΜΑΛΛΟΝ ΔΕ ΠΡΟΣΕΤΙΘΕΝΤΟ ΠΙΣΤΕΥΟΝΤΕΣ ΤΩ ΚΥΡΙΩ ΠΛΗΘΗ ΑΝΔΡΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

14 а верующие в Господина продолжали присоединяться, множество мужчин и женщин,

15 ΩΣΤΕ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΚΦΕΡΕΙΝ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΘΕΝΑΙ ΕΠΙ ΚΛΙΝΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΒΑΤΤΩΝ ΙΝΑ ΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΝ Η ΣΚΙΑ ΕΠΙΣΚΙΑΣΗ ΤΙΝΙ ΑΥΤΩΝ

15 так что больных выносили даже на главные улицы и клали их на постелях и носилках, чтобы хоть тень проходящего мимо Петра упала на кого-нибудь из них.

16 ΣΥΝΗΡΧΕΤΟ ΔΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΞ ΠΟΛΕΩΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΦΕΡΟΝΤΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΧΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΥΠΟ ΠΝΕΥΜΑΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΤΙΝΕΣ ΕΘΕΡΑΠΕΥΟΝΤΟ ΑΠΑΝΤΕΣ

16 Также из городов вокруг Иерусалима сходилось множество людей, неся больных и мучимых нечистыми духами, и все до одного исцелялись.

17 ΑΝΑΣΤΑΣ ΔΕ Ο ΑΡΧΙΕΡΕΥΣ ΚΑΙ ΠΑΝΤΕΣ ΟΙ ΣΥΝ ΑΥΤΩ Η ΟΥΣΑ ΑΙΡΕΣΙΣ ΤΩΝ ΣΑΔΔΟΥΚΑΙΩΝ ΕΠΛΗΣΘΗΣΑΝ ΖΗΛΟΥ

17 Но первосвященник и все, кто с ним, — существовавшая тогда секта саддукеев, — поднялись и, движимые ревностью,

18 ΚΑΙ ΕΠΕΒΑΛΟΝ ΤΑΣ ΧΕΙΡΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΕΘΕΝΤΟ ΑΥΤΟΥΣ ΕΝ ΤΗΡΗΣΕΙ ΔΗΜΟΣΙΑ

18 схватили посланников и заключили их в городскую тюрьму.

19 ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕ ΚΥΡΙΟΥ ΔΙΑ ΝΥΚΤΟΣ ΑΝΟΙΞΑΣ ΤΑΣ ΘΥΡΑΣ ΤΗΣ ΦΥΛΑΚΗΣ ΕΞΑΓΑΓΩΝ ΤΕ ΑΥΤΟΥΣ ΕΙΠΕΝ

19 Однако ночью вестник Господина открыл двери тюрьмы, вывел их и сказал:

20 ΠΟΡΕΥΕΣΘΕ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΝΤΕΣ ΛΑΛΕΙΤΕ ΕΝ ΤΩ ΙΕΡΩ ΤΩ ΛΑΩ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΑΥΤΗΣ

20 «Идите и, встав в храме, говорите народу все слова об этой жизни».

21 ΑΚΟΥΣΑΝΤΕΣ ΔΕ ΕΙΣΗΛΘΟΝ ΥΠΟ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ ΕΙΣ ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΚΑΙ ΕΔΙΔΑΣΚΟΝ ΠΑΡΑΓΕΝΟΜΕΝΟΣ ΔΕ Ο ΑΡΧΙΕΡΕΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝ ΑΥΤΩ ΣΥΝΕΚΑΛΕΣΑΝ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΚΑΙ ΠΑΣΑΝ ΤΗΝ ΓΕΡΟΥΣΙΑΝ ΤΩΝ ΥΙΩΝ ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΙ ΑΠΕΣΤΕΙΛΑΝ ΕΙΣ ΤΟ ΔΕΣΜΩΤΗΡΙΟΝ ΑΧΘΗΝΑΙ ΑΥΤΟΥΣ

21 Услышав это, они вошли на рассвете в храм и стали учить. Когда первосвященник и бывшие с ним пришли, они созвали Синедрион и всё собрание старейшин сыновей Израиля и послали в тюрьму привести их.

22 ΟΙ ΔΕ ΠΑΡΑΓΕΝΟΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΕΤΑΙ ΟΥΧ ΕΥΡΟΝ ΑΥΤΟΥΣ ΕΝ ΤΗ ΦΥΛΑΚΗ ΑΝΑΣΤΡΕΨΑΝΤΕΣ ΔΕ ΑΠΗΓΓΕΙΛΑΝ

22 Но, придя в тюрьму, стражники не нашли их там. И, возвратившись, доложили об этом,

23 ΛΕΓΟΝΤΕΣ ΟΤΙ ΤΟ ΔΕΣΜΩΤΗΡΙΟΝ ΕΥΡΟΜΕΝ ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΟΝ ΕΝ ΠΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΥΛΑΚΑΣ ΕΣΤΩΤΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ΑΝΟΙΞΑΝΤΕΣ ΔΕ ΕΣΩ ΟΥΔΕΝΑ ΕΥΡΟΜΕΝ

23 говоря: «Мы обнаружили, что тюрьма заперта со всей надёжностью и у дверей стоят стражники, но, открыв, мы никого не нашли внутри».

24 ΩΣ ΔΕ ΗΚΟΥΣΑΝ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΤΟΥΤΟΥΣ Ο ΤΕ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΔΙΗΠΟΡΟΥΝ ΠΕΡΙ ΑΥΤΩΝ ΤΙ ΑΝ ΓΕΝΟΙΤΟ ΤΟΥΤΟ

24 Услышав эти слова, начальник храма и старшие священники стали недоумевать, не зная, что же теперь будет.

25 ΠΑΡΑΓΕΝΟΜΕΝΟΣ ΔΕ ΤΙΣ ΑΠΗΓΓΕΙΛΕΝ ΑΥΤΟΙΣ ΟΤΙ ΙΔΟΥ ΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΟΥΣ ΕΘΕΣΘΕ ΕΝ ΤΗ ΦΥΛΑΚΗ ΕΙΣΙΝ ΕΝ ΤΩ ΙΕΡΩ ΕΣΤΩΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΤΟΝ ΛΑΟΝ

25 Но пришёл один человек и сообщил им: «Вот, люди, которых вы заключили в тюрьму, стоят в храме и учат народ».

26 ΤΟΤΕ ΑΠΕΛΘΩΝ Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΣΥΝ ΤΟΙΣ ΥΠΗΡΕΤΑΙΣ ΗΓΕΝ ΑΥΤΟΥΣ ΟΥ ΜΕΤΑ ΒΙΑΣ ΕΦΟΒΟΥΝΤΟ ΓΑΡ ΤΟΝ ΛΑΟΝ ΜΗ ΛΙΘΑΣΘΩΣΙΝ

26 Тогда начальник и стражники пошли и привели их, но не прибегали к силе, боясь, что народ побьёт их камнями.

27 ΑΓΑΓΟΝΤΕΣ ΔΕ ΑΥΤΟΥΣ ΕΣΤΗΣΑΝ ΕΝ ΤΩ ΣΥΝΕΔΡΙΩ ΚΑΙ ΕΠΗΡΩΤΗΣΕΝ ΑΥΤΟΥΣ Ο ΑΡΧΙΕΡΕΥΣ

27 И, приведя, поставили их в зале Синедриона. Первосвященник, расспрашивая их,

28 ΛΕΓΩΝ [ΟΥ] ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΡΗΓΓΕΙΛΑΜΕΝ ΥΜΙΝ ΜΗ ΔΙΔΑΣΚΕΙΝ ΕΠΙ ΤΩ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥΤΩ ΚΑΙ ΙΔΟΥ ΠΕΠΛΗΡΩΚΑΤΕ ΤΗΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΤΗΣ ΔΙΔΑΧΗΣ ΥΜΩΝ ΚΑΙ ΒΟΥΛΕΣΘΕ ΕΠΑΓΑΓΕΙΝ ΕΦ ΗΜΑΣ ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΤΟΥΤΟΥ

28 сказал: «Мы строго приказали вам не учить от этого имени, и что же?! Вы наполнили Иерусалим своим учением и решили навести на нас кровь этого человека».

29 ΑΠΟΚΡΙΘΕΙΣ ΔΕ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΕΙΠΑΝ ΠΕΙΘΑΡΧΕΙΝ ΔΕΙ ΘΕΩ ΜΑΛΛΟΝ Η ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ

29 В ответ Пётр и другие посланники сказали: «Мы должны подчиняться Богу как правителю, а не людям.

30 Ο ΘΕΟΣ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΗΜΩΝ ΗΓΕΙΡΕΝ ΙΗΣΟΥΝ ΟΝ ΥΜΕΙΣ ΔΙΕΧΕΙΡΙΣΑΣΘΕ ΚΡΕΜΑΣΑΝΤΕΣ ΕΠΙ ΞΥΛΟΥ

30 Бог наших отцов воскресил Иисуса, которого вы убили, повесив на столбе.

31 ΤΟΥΤΟΝ Ο ΘΕΟΣ ΑΡΧΗΓΟΝ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΑ ΥΨΩΣΕΝ ΤΗ ΔΕΞΙΑ ΑΥΤΟΥ [ΤΟΥ] ΔΟΥΝΑΙ ΜΕΤΑΝΟΙΑΝ ΤΩ ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΙ ΑΦΕΣΙΝ ΑΜΑΡΤΙΩΝ

31 Бог возвеличил его до своей правой руки как Предводителя и Спасителя, чтобы Израиль мог раскаяться и получить прощение грехов.

32 ΚΑΙ ΗΜΕΙΣ ΕΣΜΕΝ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟ ΑΓΙΟΝ Ο ΕΔΩΚΕΝ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΙΣ ΠΕΙΘΑΡΧΟΥΣΙΝ ΑΥΤΩ

32 И свидетели этому мы и святой дух, который Бог дал тем, кто подчиняется ему как правителю».

33 ΟΙ ΔΕ ΑΚΟΥΣΑΝΤΕΣ ΔΙΕΠΡΙΟΝΤΟ ΚΑΙ ΕΒΟΥΛΟΝΤΟ ΑΝΕΛΕΙΝ ΑΥΤΟΥΣ

33 Глубоко задетые услышанным, они хотели убить их.

34 ΑΝΑΣΤΑΣ ΔΕ ΤΙΣ ΕΝ ΤΩ ΣΥΝΕΔΡΙΩ ΦΑΡΙΣΑΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΙ ΓΑΜΑΛΙΗΛ ΝΟΜΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΙΜΙΟΣ ΠΑΝΤΙ ΤΩ ΛΑΩ ΕΚΕΛΕΥΣΕΝ ΕΞΩ ΒΡΑΧΥ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΙΗΣΑΙ

34 Но один человек, фарисей по имени Гамалии́л, учитель Закона, уважаемый всем народом, встав в Синедрионе, приказал ненадолго вывести этих людей.

35 ΕΙΠΕΝ ΤΕ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ ΙΣΡΑΗΛΙΤΑΙ ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ ΕΑΥΤΟΙΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ ΤΟΥΤΟΙΣ ΤΙ ΜΕΛΛΕΤΕ ΠΡΑΣΣΕΙΝ

35 А им сказал: «Израильтяне, подумайте о том, что́ вы собираетесь сделать с этими людьми.

36 ΠΡΟ ΓΑΡ ΤΟΥΤΩΝ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΝΕΣΤΗ ΘΕΥΔΑΣ ΛΕΓΩΝ ΕΙΝΑΙ ΤΙΝΑ ΕΑΥΤΟΝ Ω ΠΡΟΣΕΚΛΙΘΗ ΑΝΔΡΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΟΣ ΑΝΗΡΕΘΗ ΚΑΙ ΠΑΝΤΕΣ ΟΣΟΙ ΕΠΕΙΘΟΝΤΟ ΑΥΤΩ ΔΙΕΛΥΘΗΣΑΝ ΚΑΙ ΕΓΕΝΟΝΤΟ ΕΙΣ ΟΥΔΕΝ

36 Ещё до этих дней появился Фе́вда, говоривший, что он некто великий, и к нему присоединилось некоторое число людей, около четырёхсот человек. Но он был убит, и все, кто слушались его, рассеялись и исчезли.

37 ΜΕΤΑ ΤΟΥΤΟΝ ΑΝΕΣΤΗ ΙΟΥΔΑΣ Ο ΓΑΛΙΛΑΙΟΣ ΕΝ ΤΑΙΣ ΗΜΕΡΑΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΣΤΗΣΕΝ ΛΑΟΝ ΟΠΙΣΩ ΑΥΤΟΥ ΚΑΚΕΙΝΟΣ ΑΠΩΛΕΤΟ ΚΑΙ ΠΑΝΤΕΣ ΟΣΟΙ ΕΠΕΙΘΟΝΤΟ ΑΥΤΩ ΔΙΕΣΚΟΡΠΙΣΘΗΣΑΝ

37 После него, в дни переписи, появился галиле́янин Иуда и увлёк людей за собой. Но и этот погиб, и все, кто слушался его, рассеялись кто куда.

38 ΚΑΙ ΤΑ ΝΥΝ ΛΕΓΩ ΥΜΙΝ ΑΠΟΣΤΗΤΕ ΑΠΟ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΦΕΤΕ ΑΥΤΟΥΣ ΟΤΙ ΕΑΝ Η ΕΞ ΑΝΘΡΩΠΩΝ Η ΒΟΥΛΗ ΑΥΤΗ Η ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥΤΟ ΚΑΤΑΛΥΘΗΣΕΤΑΙ

38 И теперь говорю вам: не трогайте этих людей и оставьте их в покое, потому что если этот замысел или это дело от людей, то оно разрушится,

39 ΕΙ ΔΕ ΕΚ ΘΕΟΥ ΕΣΤΙΝ ΟΥ ΔΥΝΗΣΕΣΘΕ ΚΑΤΑΛΥΣΑΙ ΑΥΤΟΥΣ ΜΗΠΟΤΕ ΚΑΙ ΘΕΟΜΑΧΟΙ ΕΥΡΕΘΗΤΕ ΕΠΕΙΣΘΗΣΑΝ ΔΕ ΑΥΤΩ

39 а если от Бога, вы не сможете разрушить их. Иначе как бы вам не оказаться противниками Бога».

40 ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΑΛΕΣΑΜΕΝΟΙ ΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ ΔΕΙΡΑΝΤΕΣ ΠΑΡΗΓΓΕΙΛΑΝ ΜΗ ΛΑΛΕΙΝ ΕΠΙ ΤΩ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΚΑΙ ΑΠΕΛΥΣΑΝ

40 Они послушались его и, позвав посланников, высекли их, приказали больше не говорить от имени Иисуса и отпустили.

41 ΟΙ ΜΕΝ ΟΥΝ ΕΠΟΡΕΥΟΝΤΟ ΧΑΙΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΟΤΙ ΚΑΤΗΞΙΩΘΗΣΑΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΑΤΙΜΑΣΘΗΝΑΙ

41 Они же ушли из Синедриона, радуясь, что удостоились понести бесчестье за его имя.

42 ΠΑΣΑΝ ΤΕ ΗΜΕΡΑΝ ΕΝ ΤΩ ΙΕΡΩ ΚΑΙ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΟΥΚ ΕΠΑΥΟΝΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΝ ΙΗΣΟΥΝ

42 И каждый день в храме и по домам не переставая учили и возвещали благую весть о Помазаннике, Иисусе.

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 6

Дела посланников. Глава 6.

1 ΕΝ ΔΕ ΤΑΙΣ ΗΜΕΡΑΙΣ ΤΑΥΤΑΙΣ ΠΛΗΘΥΝΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΓΕΝΕΤΟ ΓΟΓΓΥΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΟΤΙ ΠΑΡΕΘΕΩΡΟΥΝΤΟ ΕΝ ΤΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΙ ΧΗΡΑΙ ΑΥΤΩΝ

1 В эти дни, когда учеников становилось всё больше, среди иудеев, говорящих по-гречески, поднялся ропот на иудеев, говорящих по-еврейски, из-за того что их вдовами пренебрегали при ежедневной раздаче пищи.

2 ΠΡΟΣΚΑΛΕΣΑΜΕΝΟΙ ΔΕ ΟΙ ΔΩΔΕΚΑ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΙΠΑΝ ΟΥΚ ΑΡΕΣΤΟΝ ΕΣΤΙΝ ΗΜΑΣ ΚΑΤΑΛΕΙΨΑΝΤΑΣ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΔΙΑΚΟΝΕΙΝ ΤΡΑΠΕΖΑΙΣ

2 Тогда двенадцать, созвав к себе множество учеников, сказали: «Не годится нам оставлять слово Бога, чтобы раздавать пищу по столам.

3 ΕΠΙΣΚΕΨΑΣΘΕ ΔΕ ΑΔΕΛΦΟΙ ΑΝΔΡΑΣ ΕΞ ΥΜΩΝ ΜΑΡΤΥΡΟΥΜΕΝΟΥΣ ΕΠΤΑ ΠΛΗΡΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑΣ ΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΗΣΟΜΕΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΧΡΕΙΑΣ ΤΑΥΤΗΣ

3 Поэтому, братья, выберите от себя семь человек проверенных, исполненных духа и мудрости, чтобы нам назначить их для этого необходимого дела,

4 ΗΜΕΙΣ ΔΕ ΤΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΚΑΡΤΕΡΗΣΟΜΕΝ

4 а мы посвятим себя молитве и служению слова».

5 ΚΑΙ ΗΡΕΣΕΝ Ο ΛΟΓΟΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΕΞΑΝΤΟ ΣΤΕΦΑΝΟΝ ΑΝΔΡΑ ΠΛΗΡΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΦΙΛΙΠΠΟΝ ΚΑΙ ΠΡΟΧΟΡΟΝ ΚΑΙ ΝΙΚΑΝΟΡΑ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΜΕΝΑΝ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΝ ΠΡΟΣΗΛΥΤΟΝ ΑΝΤΙΟΧΕΑ

5 Сказанное понравилось всем, и они выбрали Стефа́на, человека, исполненного веры и святого духа, Филиппа, Про́хора, Никанора, Тимо́на, Парме́на и Николая, прозелита из Антио́хии,

6 ΟΥΣ ΕΣΤΗΣΑΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΞΑΜΕΝΟΙ ΕΠΕΘΗΚΑΝ ΑΥΤΟΙΣ ΤΑΣ ΧΕΙΡΑΣ

6 поставили их перед посланниками, и те, помолившись, возложили на них руки.

7 ΚΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΗΥΞΑΝΕΝ ΚΑΙ ΕΠΛΗΘΥΝΕΤΟ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΣΦΟΔΡΑ ΠΟΛΥΣ ΤΕ ΟΧΛΟΣ ΤΩΝ ΙΕΡΕΩΝ ΥΠΗΚΟΥΟΝ ΤΗ ΠΙΣΤΕΙ

7 Слово Бога росло, количество учеников в Иерусалиме становилось больше и больше, и даже многие священники стали послушны вере.

8 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΕ ΠΛΗΡΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΕΩΣ ΕΠΟΙΕΙ ΤΕΡΑΤΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΝ ΤΩ ΛΑΩ

8 А Стефа́н, исполненный великодушия и силы, совершал в народе великие предзнаменования и знамения.

9 ΑΝΕΣΤΗΣΑΝ ΔΕ ΤΙΝΕΣ ΤΩΝ ΕΚ ΤΗΣ ΣΥΝΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΛΕΓΟΜΕΝΗΣ ΛΙΒΕΡΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΗΝΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟ ΚΙΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΙΑΣ ΣΥΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΤΩ ΣΤΕΦΑΝΩ

9 Однако некоторые из так называемой Синагоги вольноотпущенников, а также из жителей Кире́ны и Александри́и и из жителей Килики́и и Азии поднялись и спорили со Стефа́ном,

10 ΚΑΙ ΟΥΚ ΙΣΧΥΟΝ ΑΝΤΙΣΤΗΝΑΙ ΤΗ ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΩ ΠΝΕΥΜΑΤΙ Ω ΕΛΑΛΕΙ

10 но не могли противостоять мудрости и духу, с которыми он говорил.

11 ΤΟΤΕ ΥΠΕΒΑΛΟΝ ΑΝΔΡΑΣ ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΑΚΗΚΟΑΜΕΝ ΑΥΤΟΥ ΛΑΛΟΥΝΤΟΣ ΡΗΜΑΤΑ ΒΛΑΣΦΗΜΑ ΕΙΣ ΜΩΥΣΗΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΘΕΟΝ

11 Тогда они подговорили людей, чтобы те сказали: «Мы слышали, как он говорил оскорбительные слова против Моисея и Бога».

12 ΣΥΝΕΚΙΝΗΣΑΝ ΤΕ ΤΟΝ ΛΑΟΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΑΝΤΕΣ ΣΥΝΗΡΠΑΣΑΝ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΗΓΑΓΟΝ ΕΙΣ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ

12 Они подстрекали народ, старейшин и книжников; и, набросившись на него, схватили, привели в Синедрион

13 ΕΣΤΗΣΑΝ ΤΕ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΨΕΥΔΕΙΣ ΛΕΓΟΝΤΑΣ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΟΥΤΟΣ ΟΥ ΠΑΥΕΤΑΙ ΛΑΛΩΝ ΡΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ [ΤΟΥΤΟΥ] ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

13 и выставили вперёд лжесвидетелей, которые сказали: «Этот человек не прекращает говорить против этого святого места и против Закона.

14 ΑΚΗΚΟΑΜΕΝ ΓΑΡ ΑΥΤΟΥ ΛΕΓΟΝΤΟΣ ΟΤΙ ΙΗΣΟΥΣ Ο ΝΑΖΩΡΑΙΟΣ ΟΥΤΟΣ ΚΑΤΑΛΥΣΕΙ ΤΟΝ ΤΟΠΟΝ ΤΟΥΤΟΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΑ ΕΘΗ Α ΠΑΡΕΔΩΚΕΝ ΗΜΙΝ ΜΩΥΣΗΣ

14 Так, мы слышали, как он говорил, что этот назаретя́нин Иисус разрушит это место и изменит обычаи, которые передал нам Моисей».

15 ΚΑΙ ΑΤΕΝΙΣΑΝΤΕΣ ΕΙΣ ΑΥΤΟΝ ΠΑΝΤΕΣ ΟΙ ΚΑΘΕΖΟΜΕΝΟΙ ΕΝ ΤΩ ΣΥΝΕΔΡΙΩ ΕΙΔΟΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟΝ ΑΥΤΟΥ ΩΣΕΙ ΠΡΟΣΩΠΟΝ ΑΓΓΕΛΟΥ

15 И когда все сидевшие в Синедрионе смотрели на него, то видели, что его лицо было подобно лицу вестника.

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 7

Дела посланников. Глава 7.

1 ΕΙΠΕΝ ΔΕ Ο ΑΡΧΙΕΡΕΥΣ ΕΙ ΤΑΥΤΑ ΟΥΤΩΣ ΕΧΕΙ

1 Но первосвященник сказал: «Так ли это?»

2 Ο ΔΕ ΕΦΗ ΑΝΔΡΕΣ ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΑΚΟΥΣΑΤΕ Ο ΘΕΟΣ ΤΗΣ ΔΟΞΗΣ ΩΦΘΗ ΤΩ ΠΑΤΡΙ ΗΜΩΝ ΑΒΡΑΑΜ ΟΝΤΙ ΕΝ ΤΗ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ ΠΡΙΝ Η ΚΑΤΟΙΚΗΣΑΙ ΑΥΤΟΝ ΕΝ ΧΑΡΡΑΝ

2 Он сказал: «Братья и отцы, послушайте. Бог славы явился нашему отцу Аврааму в Месопотамии ещё до того, как он поселился в Харра́не,

3 ΚΑΙ ΕΙΠΕΝ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ ΕΞΕΛΘΕ ΕΚ ΤΗΣ ΓΗΣ ΣΟΥ ΚΑΙ [ΕΚ] ΤΗΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ ΣΟΥ ΚΑΙ ΔΕΥΡΟ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΗΝ ΗΝ ΑΝ ΣΟΙ ΔΕΙΞΩ

3 и сказал ему: „Выйди из своей земли и от своих родственников и иди в землю, которую я тебе укажу“.

4 ΤΟΤΕ ΕΞΕΛΘΩΝ ΕΚ ΓΗΣ ΧΑΛΔΑΙΩΝ ΚΑΤΩΚΗΣΕΝ ΕΝ ΧΑΡΡΑΝ ΚΑΚΕΙΘΕΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΠΟΘΑΝΕΙΝ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΑΥΤΟΥ ΜΕΤΩΚΙΣΕΝ ΑΥΤΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΗΝ ΤΑΥΤΗΝ ΕΙΣ ΗΝ ΥΜΕΙΣ ΝΥΝ ΚΑΤΟΙΚΕΙΤΕ

4 Тогда он вышел из земли халде́ев и поселился в Харра́не. И когда умер его отец, Бог переселил его оттуда в эту землю, в которой вы теперь живёте.

5 ΚΑΙ ΟΥΚ ΕΔΩΚΕΝ ΑΥΤΩ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΝ ΕΝ ΑΥΤΗ ΟΥΔΕ ΒΗΜΑ ΠΟΔΟΣ ΚΑΙ ΕΠΗΓΓΕΙΛΑΤΟ ΔΟΥΝΑΙ ΑΥΤΩ ΕΙΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΙΝ ΑΥΤΗΝ ΚΑΙ ΤΩ ΣΠΕΡΜΑΤΙ ΑΥΤΟΥ ΜΕΤ ΑΥΤΟΝ ΟΥΚ ΟΝΤΟΣ ΑΥΤΩ ΤΕΚΝΟΥ

5 И всё же не дал ему в ней никакого наследственного владения, даже на ширину ступни, но пообещал дать её во владение ему, а после него — его потомкам, хотя у него ещё не было детей.

6 ΕΛΑΛΗΣΕΝ ΔΕ ΟΥΤΩΣ Ο ΘΕΟΣ ΟΤΙ ΕΣΤΑΙ ΤΟ ΣΠΕΡΜΑ ΑΥΤΟΥ ΠΑΡΟΙΚΟΝ ΕΝ ΓΗ ΑΛΛΟΤΡΙΑ ΚΑΙ ΔΟΥΛΩΣΟΥΣΙΝ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΚΑΚΩΣΟΥΣΙΝ ΕΤΗ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ

6 Бог сказал, что его потомки станут пришельцами в чужой земле и будут в порабощении и угнетении четыреста лет.

7 ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣ Ω ΕΑΝ ΔΟΥΛΕΥΣΟΥΣΙΝ ΚΡΙΝΩ ΕΓΩ Ο ΘΕΟΣ ΕΙΠΕΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΑΥΤΑ ΕΞΕΛΕΥΣΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΥΣΟΥΣΙΝ ΜΟΙ ΕΝ ΤΩ ΤΟΠΩ ΤΟΥΤΩ

7 „Но я произведу суд над народом, у которого они будут в рабстве, — сказал Бог, — и после этого они выйдут и будут совершать мне священное служение на этом месте“.

8 ΚΑΙ ΕΔΩΚΕΝ ΑΥΤΩ ΔΙΑΘΗΚΗΝ ΠΕΡΙΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΟΥΤΩΣ ΕΓΕΝΝΗΣΕΝ ΤΟΝ ΙΣΑΑΚ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΤΕΜΕΝ ΑΥΤΟΝ ΤΗ ΗΜΕΡΑ ΤΗ ΟΓΔΟΗ ΚΑΙ ΙΣΑΑΚ ΤΟΝ ΙΑΚΩΒ ΚΑΙ ΙΑΚΩΒ ΤΟΥΣ ΔΩΔΕΚΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΑΣ

8 Он также дал ему соглашение обрезания, и у него родился Исаак, и он обрезал его на восьмой день. У Исаака родился Иаков, а у Иакова — двенадцать глав родов.

9 ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΑΙ ΖΗΛΩΣΑΝΤΕΣ ΤΟΝ ΙΩΣΗΦ ΑΠΕΔΟΝΤΟ ΕΙΣ ΑΙΓΥΠΤΟΝ ΚΑΙ ΗΝ Ο ΘΕΟΣ ΜΕΤ ΑΥΤΟΥ

9 Главы родов из зависти к Иосифу продали его в Египет. Но Бог был с ним,

10 ΚΑΙ ΕΞΕΙΛΑΤΟ ΑΥΤΟΝ ΕΚ ΠΑΣΩΝ ΤΩΝ ΘΛΙΨΕΩΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΕΔΩΚΕΝ ΑΥΤΩ ΧΑΡΙΝ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΦΑΡΑΩ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΕΣΤΗΣΕΝ ΑΥΤΟΝ ΗΓΟΥΜΕΝΟΝ ΕΠ ΑΙΓΥΠΤΟΝ ΚΑΙ [ΕΦ] ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝ ΑΥΤΟΥ

10 и он избавил его от всех бед, дал ему мудрость и расположил к нему фараона, царя Египта. И тот назначил его править Египтом и всем своим домом.

11 ΗΛΘΕΝ ΔΕ ΛΙΜΟΣ ΕΦ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟΝ ΚΑΙ ΧΑΝΑΑΝ ΚΑΙ ΘΛΙΨΙΣ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΙ ΟΥΧ ΗΥΡΙΣΚΟΝ ΧΟΡΤΑΣΜΑΤΑ ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΗΜΩΝ

11 А во всём Египте и Ханаа́не наступил голод и великое бедствие, и наши отцы не находили пропитания.

12 ΑΚΟΥΣΑΣ ΔΕ ΙΑΚΩΒ ΟΝΤΑ ΣΙΤΙΑ ΕΙΣ ΑΙΓΥΠΤΟΝ ΕΞΑΠΕΣΤΕΙΛΕΝ ΤΟΥΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΗΜΩΝ ΠΡΩΤΟΝ

12 Иаков, услышав, что в Египте есть продовольствие, послал туда наших отцов в первый раз.

13 ΚΑΙ ΕΝ ΤΩ ΔΕΥΤΕΡΩ ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΘΗ ΙΩΣΗΦ ΤΟΙΣ ΑΔΕΛΦΟΙΣ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΦΑΝΕΡΟΝ ΕΓΕΝΕΤΟ ΤΩ ΦΑΡΑΩ ΤΟ ΓΕΝΟΣ [ΤΟΥ] ΙΩΣΗΦ

13 А во второй раз Иосиф стал известен своим братьям, и фараон узнал о семье Иосифа.

14 ΑΠΟΣΤΕΙΛΑΣ ΔΕ ΙΩΣΗΦ ΜΕΤΕΚΑΛΕΣΑΤΟ ΙΑΚΩΒ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΑΝ ΤΗΝ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΝ ΕΝ ΨΥΧΑΙΣ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

14 Тогда Иосиф послал, чтобы позвать Иакова, своего отца, и всех родственников, семьдесят пять душ.

15 ΚΑΙ ΚΑΤΕΒΗ ΙΑΚΩΒ ΕΙΣ ΑΙΓΥΠΤΟΝ ΚΑΙ ΕΤΕΛΕΥΤΗΣΕΝ ΑΥΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΗΜΩΝ

15 Иаков пришёл в Египет. И умер он и наши отцы,

16 ΚΑΙ ΜΕΤΕΤΕΘΗΣΑΝ ΕΙΣ ΣΥΧΕΜ ΚΑΙ ΕΤΕΘΗΣΑΝ ΕΝ ΤΩ ΜΝΗΜΑΤΙ Ω ΩΝΗΣΑΤΟ ΑΒΡΑΑΜ ΤΙΜΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΠΑΡΑ ΤΩΝ ΥΙΩΝ ΕΜΜΩΡ ΕΝ ΣΥΧΕΜ

16 и перенесли их в Сихе́м и положили в гробницу, которую Авраам, отдав плату серебром, купил у сыновей Эммо́ра в Сихе́ме.

17 ΚΑΘΩΣ ΔΕ ΗΓΓΙΖΕΝ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΙΑΣ ΗΣ ΩΜΟΛΟΓΗΣΕΝ Ο ΘΕΟΣ ΤΩ ΑΒΡΑΑΜ ΗΥΞΗΣΕΝ Ο ΛΑΟΣ ΚΑΙ ΕΠΛΗΘΥΝΘΗ ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΩ

17 По мере того как приближалось время исполнения обещания, которое Бог провозгласил Аврааму, народ возрастал и увеличивался числом в Египте,

18 ΑΧΡΙ ΟΥ ΑΝΕΣΤΗ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΕΤΕΡΟΣ [ΕΠ ΑΙΓΥΠΤΟΝ] ΟΣ ΟΥΚ ΗΔΕΙ ΤΟΝ ΙΩΣΗΦ

18 пока во главе Египта не встал другой царь, который не знал Иосифа.

19 ΟΥΤΟΣ ΚΑΤΑΣΟΦΙΣΑΜΕΝΟΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΗΜΩΝ ΕΚΑΚΩΣΕΝ ΤΟΥΣ ΠΑΤΕΡΑΣ [ΗΜΩΝ] ΤΟΥ ΠΟΙΕΙΝ ΤΑ ΒΡΕΦΗ ΕΚΘΕΤΑ ΑΥΤΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΜΗ ΖΩΟΓΟΝΕΙΣΘΑΙ

19 Он поступал коварно против нашего рода и принуждал отцов бросать своих младенцев, чтобы те не оставались в живых.

20 ΕΝ Ω ΚΑΙΡΩ ΕΓΕΝΝΗΘΗ ΜΩΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΝ ΑΣΤΕΙΟΣ ΤΩ ΘΕΩ ΟΣ ΑΝΕΤΡΑΦΗ ΜΗΝΑΣ ΤΡΕΙΣ ΕΝ ΤΩ ΟΙΚΩ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ

20 В это время родился Моисей. Он был необыкновенно красив, и три месяца о нём заботились в доме его отца.

21 ΕΚΤΕΘΕΝΤΟΣ ΔΕ ΑΥΤΟΥ ΑΝΕΙΛΑΤΟ ΑΥΤΟΝ Η ΘΥΓΑΤΗΡ ΦΑΡΑΩ ΚΑΙ ΑΝΕΘΡΕΨΑΤΟ ΑΥΤΟΝ ΕΑΥΤΗ ΕΙΣ ΥΙΟΝ

21 А когда он был оставлен, его подобрала дочь фараона и воспитала как собственного сына.

22 ΚΑΙ ΕΠΑΙΔΕΥΘΗ ΜΩΥΣΗΣ [ΕΝ] ΠΑΣΗ ΣΟΦΙΑ ΑΙΓΥΠΤΙΩΝ ΗΝ ΔΕ ΔΥΝΑΤΟΣ ΕΝ ΛΟΓΟΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΙΣ ΑΥΤΟΥ

22 Поэтому Моисей был научен всей мудрости египтян, и он был сильным в словах и делах.

23 ΩΣ ΔΕ ΕΠΛΗΡΟΥΤΟ ΑΥΤΩ ΤΕΣΣΕΡΑΚΟΝΤΑΕΤΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΒΗ ΕΠΙ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΝ ΑΥΤΟΥ ΕΠΙΣΚΕΨΑΣΘΑΙ ΤΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥΣ ΥΙΟΥΣ ΙΣΡΑΗΛ

23 А в то время, когда ему исполнилось сорок лет, ему пришло на сердце узнать, как живут его братья, сыновья Израиля.

24 ΚΑΙ ΙΔΩΝ ΤΙΝΑ ΑΔΙΚΟΥΜΕΝΟΝ ΗΜΥΝΑΤΟ ΚΑΙ ΕΠΟΙΗΣΕΝ ΕΚΔΙΚΗΣΙΝ ΤΩ ΚΑΤΑΠΟΝΟΥΜΕΝΩ ΠΑΤΑΞΑΣ ΤΟΝ ΑΙΓΥΠΤΙΟΝ

24 И, увидев как с одним из них жестоко обращались, он защитил его и отомстил за обиженного, поразив египтянина.

25 ΕΝΟΜΙΖΕΝ ΔΕ ΣΥΝΙΕΝΑΙ ΤΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ [ΑΥΤΟΥ] ΟΤΙ Ο ΘΕΟΣ ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΑΥΤΟΥ ΔΙΔΩΣΙΝ ΣΩΤΗΡΙΑΝ ΑΥΤΟΙΣ ΟΙ ΔΕ ΟΥ ΣΥΝΗΚΑΝ

25 Он думал, его братья поймут, что Бог даёт им спасение его рукой, но они не поняли.

26 ΤΗ ΤΕ ΕΠΙΟΥΣΗ ΗΜΕΡΑ ΩΦΘΗ ΑΥΤΟΙΣ ΜΑΧΟΜΕΝΟΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΗΛΛΑΣΣΕΝ ΑΥΤΟΥΣ ΕΙΣ ΕΙΡΗΝΗΝ ΕΙΠΩΝ ΑΝΔΡΕΣ ΑΔΕΛΦΟΙ ΕΣΤΕ ΙΝΑΤΙ ΑΔΙΚΕΙΤΕ ΑΛΛΗΛΟΥΣ

26 А на следующий день он появился перед ними, когда они дрались, и постарался примирить их, говоря: „Вы же братья. Зачем вы обижаете друг друга?“

27 Ο ΔΕ ΑΔΙΚΩΝ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΠΩΣΑΤΟ ΑΥΤΟΝ ΕΙΠΩΝ ΤΙΣ ΣΕ ΚΑΤΕΣΤΗΣΕΝ ΑΡΧΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΗΝ ΕΦ ΗΜΩΝ

27 Но обижавший ближнего отверг его, говоря: „Кто назначил тебя начальником и судьёй над нами?

28 ΜΗ ΑΝΕΛΕΙΝ ΜΕ ΣΥ ΘΕΛΕΙΣ ΟΝ ΤΡΟΠΟΝ ΑΝΕΙΛΕΣ ΕΧΘΕΣ ΤΟΝ ΑΙΓΥΠΤΙΟΝ

28 Не хочешь ли ты убить меня так же, как вчера убил египтянина?“

29 ΕΦΥΓΕΝ ΔΕ ΜΩΥΣΗΣ ΕΝ ΤΩ ΛΟΓΩ ΤΟΥΤΩ ΚΑΙ ΕΓΕΝΕΤΟ ΠΑΡΟΙΚΟΣ ΕΝ ΓΗ ΜΑΔΙΑΜ ΟΥ ΕΓΕΝΝΗΣΕΝ ΥΙΟΥΣ ΔΥΟ

29 Из-за этих слов Моисей обратился в бегство и стал пришельцем в земле Мадиа́м, где у него родились два сына.

30 ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΤΕΣΣΕΡΑΚΟΝΤΑ ΩΦΘΗ ΑΥΤΩ ΕΝ ΤΗ ΕΡΗΜΩ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΝ ΦΛΟΓΙ ΠΥΡΟΣ ΒΑΤΟΥ

30 А когда прошло сорок лет, в пустыне у горы Сина́й ему явился вестник в пламени горящего тернового куста.

31 Ο ΔΕ ΜΩΥΣΗΣ ΙΔΩΝ ΕΘΑΥΜΑΖΕΝ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΠΡΟΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΔΕ ΑΥΤΟΥ ΚΑΤΑΝΟΗΣΑΙ ΕΓΕΝΕΤΟ ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ

31 Увидев это явление, Моисей удивился. А когда подходил, чтобы рассмотреть, раздался голос Господа:

32 ΕΓΩ Ο ΘΕΟΣ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΣΟΥ Ο ΘΕΟΣ ΑΒΡΑΑΜ ΚΑΙ ΙΣΑΑΚ ΚΑΙ ΙΑΚΩΒ ΕΝΤΡΟΜΟΣ ΔΕ ΓΕΝΟΜΕΝΟΣ ΜΩΥΣΗΣ ΟΥΚ ΕΤΟΛΜΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΑΙ

32 „Я Бог твоих отцов, Бог Авраама, Исаака и Иакова“. Охваченный трепетом, Моисей не смел более всматриваться.

33 ΕΙΠΕΝ ΔΕ ΑΥΤΩ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΛΥΣΟΝ ΤΟ ΥΠΟΔΗΜΑ ΤΩΝ ΠΟΔΩΝ ΣΟΥ Ο ΓΑΡ ΤΟΠΟΣ ΕΦ Ω ΕΣΤΗΚΑΣ ΓΗ ΑΓΙΑ ΕΣΤΙΝ

33 Господь сказал ему: „Сними с ног сандалии, потому что место, на котором ты стоишь, — святая земля.

34 ΙΔΩΝ ΕΙΔΟΝ ΤΗΝ ΚΑΚΩΣΙΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΜΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΩ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΤΕΝΑΓΜΟΥ ΑΥΤΩΝ ΗΚΟΥΣΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΒΗΝ ΕΞΕΛΕΣΘΑΙ ΑΥΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΥΝ ΔΕΥΡΟ ΑΠΟΣΤΕΙΛΩ ΣΕ ΕΙΣ ΑΙΓΥΠΤΟΝ

34 Я увидел угнетение моего народа в Египте, услышал его стон и сошёл избавить его. А теперь иди, я пошлю тебя в Египет“.

35 ΤΟΥΤΟΝ ΤΟΝ ΜΩΥΣΗΝ ΟΝ ΗΡΝΗΣΑΝΤΟ ΕΙΠΟΝΤΕΣ ΤΙΣ ΣΕ ΚΑΤΕΣΤΗΣΕΝ ΑΡΧΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΗΝ ΤΟΥΤΟΝ Ο ΘΕΟΣ [ΚΑΙ] ΑΡΧΟΝΤΑ ΚΑΙ ΛΥΤΡΩΤΗΝ ΑΠΕΣΤΑΛΚΕΝ ΣΥΝ ΧΕΙΡΙ ΑΓΓΕΛΟΥ ΤΟΥ ΟΦΘΕΝΤΟΣ ΑΥΤΩ ΕΝ ΤΗ ΒΑΤΩ

35 Этого Моисея, от которого они отреклись, говоря: „Кто назначил тебя начальником и судьёй?“ — его Бог послал как начальника и избавителя рукой вестника, явившегося ему в терновом кусте.

36 ΟΥΤΟΣ ΕΞΗΓΑΓΕΝ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΙΗΣΑΣ ΤΕΡΑΤΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΕΝ ΓΗ ΑΙΓΥΠΤΩ ΚΑΙ ΕΝ ΕΡΥΘΡΑ ΘΑΛΑΣΣΗ ΚΑΙ ΕΝ ΤΗ ΕΡΗΜΩ ΕΤΗ ΤΕΣΣΕΡΑΚΟΝΤΑ

36 Он вывел их, давая предзнаменования и знамения в Египте, в Красном море и в пустыне в течение сорока лет.

37 ΟΥΤΟΣ ΕΣΤΙΝ Ο ΜΩΥΣΗΣ Ο ΕΙΠΑΣ ΤΟΙΣ ΥΙΟΙΣ ΙΣΡΑΗΛ ΠΡΟΦΗΤΗΝ ΥΜΙΝ ΑΝΑΣΤΗΣΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΥΜΩΝ ΩΣ ΕΜΕ

37 Это тот Моисей, который сказал сыновьям Израиля: „Бог даст вам из ваших братьев пророка, подобного мне“.

38 ΟΥΤΟΣ ΕΣΤΙΝ Ο ΓΕΝΟΜΕΝΟΣ ΕΝ ΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΝ ΤΗ ΕΡΗΜΩ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΤΟΥ ΛΑΛΟΥΝΤΟΣ ΑΥΤΩ ΕΝ ΤΩ ΟΡΕΙ ΣΙΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΗΜΩΝ ΟΣ ΕΔΕΞΑΤΟ ΛΟΓΙΑ ΖΩΝΤΑ ΔΟΥΝΑΙ ΗΜΙΝ

38 Это тот, кто был среди собрания в пустыне с вестником, который говорил ему на горе Сина́й, и с нашими отцами. Он принял живые священные слова, чтобы передать вам.

39 Ω ΟΥΚ ΗΘΕΛΗΣΑΝ ΥΠΗΚΟΟΙ ΓΕΝΕΣΘΑΙ ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΗΜΩΝ ΑΛΛΑ ΑΠΩΣΑΝΤΟ ΚΑΙ ΕΣΤΡΑΦΗΣΑΝ ΕΝ ΤΑΙΣ ΚΑΡΔΙΑΙΣ ΑΥΤΩΝ ΕΙΣ ΑΙΓΥΠΤΟΝ

39 Наши отцы отказались быть послушными ему, отвергли его и обратились своими сердцами к Египту,

40 ΕΙΠΟΝΤΕΣ ΤΩ ΑΑΡΩΝ ΠΟΙΗΣΟΝ ΗΜΙΝ ΘΕΟΥΣ ΟΙ ΠΡΟΠΟΡΕΥΣΟΝΤΑΙ ΗΜΩΝ Ο ΓΑΡ ΜΩΥΣΗΣ ΟΥΤΟΣ ΟΣ ΕΞΗΓΑΓΕΝ ΗΜΑΣ ΕΚ ΓΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΟΥΚ ΟΙΔΑΜΕΝ ΤΙ ΕΓΕΝΕΤΟ ΑΥΤΩ

40 говоря Ааро́ну: „Сделай для нас богов, которые бы шли перед нами, потому что мы не знаем, что случилось с этим Моисеем, который вывел нас из земли Египет“.

41 ΚΑΙ ΕΜΟΣΧΟΠΟΙΗΣΑΝ ΕΝ ΤΑΙΣ ΗΜΕΡΑΙΣ ΕΚΕΙΝΑΙΣ ΚΑΙ ΑΝΗΓΑΓΟΝ ΘΥΣΙΑΝ ΤΩ ΕΙΔΩΛΩ ΚΑΙ ΕΥΦΡΑΙΝΟΝΤΟ ΕΝ ΤΟΙΣ ΕΡΓΟΙΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΩΝ ΑΥΤΩΝ

41 В те дни они сделали тельца, принесли жертву идолу и радовались делам своих рук.

42 ΕΣΤΡΕΨΕΝ ΔΕ Ο ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΔΩΚΕΝ ΑΥΤΟΥΣ ΛΑΤΡΕΥΕΙΝ ΤΗ ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ ΚΑΘΩΣ ΓΕΓΡΑΠΤΑΙ ΕΝ ΒΙΒΛΩ ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΩΝ ΜΗ ΣΦΑΓΙΑ ΚΑΙ ΘΥΣΙΑΣ ΠΡΟΣΗΝΕΓΚΑΤΕ ΜΟΙ ΕΤΗ ΤΕΣΣΕΡΑΚΟΝΤΑ ΕΝ ΤΗ ΕΡΗΜΩ ΟΙΚΟΣ ΙΣΡΑΗΛ

42 Но Бог отвернулся и оставил их совершать священное служение небесному воинству, как написано в книге пророков: „Мне ли вы приносили убитых животных и жертвы в течение сорока лет в пустыне, дом Израиля?

43 ΚΑΙ ΑΝΕΛΑΒΕΤΕ ΤΗΝ ΣΚΗΝΗΝ ΤΟΥ ΜΟΛΟΧ ΚΑΙ ΤΟ ΑΣΤΡΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ [ΥΜΩΝ] ΡΑΙΦΑΝ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΟΥΣ ΕΠΟΙΗΣΑΤΕ ΠΡΟΣΚΥΝΕΙΝ ΑΥΤΟΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΟΙΚΙΩ ΥΜΑΣ ΕΠΕΚΕΙΝΑ ΒΑΒΥΛΩΝΟΣ

43 Нет, но вы несли с собой шатёр Моло́ха и звезду бога Ремфа́на, статуи, которые вы сделали, чтобы поклоняться им. Поэтому я переселю вас дальше Вавилона“.

44 Η ΣΚΗΝΗ ΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΙΟΥ ΗΝ ΤΟΙΣ ΠΑΤΡΑΣΙΝ ΗΜΩΝ ΕΝ ΤΗ ΕΡΗΜΩ ΚΑΘΩΣ ΔΙΕΤΑΞΑΤΟ Ο ΛΑΛΩΝ ΤΩ ΜΩΥΣΗ ΠΟΙΗΣΑΙ ΑΥΤΗΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΤΥΠΟΝ ΟΝ ΕΩΡΑΚΕΙ

44 У наших отцов был в пустыне шатёр свидетельства, как Он велел, когда говорил с Моисеем о том, чтобы сделать его по образцу, который тот видел.

45 ΗΝ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΑΓΟΝ ΔΙΑΔΕΞΑΜΕΝΟΙ ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΗΜΩΝ ΜΕΤΑ ΙΗΣΟΥ ΕΝ ΤΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΩΝ ΕΞΩΣΕΝ Ο ΘΕΟΣ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΗΜΩΝ ΕΩΣ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΔΑΥΙΔ

45 Наши отцы, унаследовавшие его, вместе с Иисусом Нави́ном принесли его в землю — владение других народов, которые Бог прогнал от лица наших отцов. Там он оставался до дней Давида,

46 ΟΣ ΕΥΡΕΝ ΧΑΡΙΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΗΤΗΣΑΤΟ ΕΥΡΕΙΝ ΣΚΗΝΩΜΑ ΤΩ ΟΙΚΩ ΙΑΚΩΒ

46 который обрёл благосклонность в глазах Бога и просил о чести устроить жилище Богу Иакова.

47 ΣΟΛΟΜΩΝ ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕΝ ΑΥΤΩ ΟΙΚΟΝ

47 Однако дом ему построил Соломон.

48 ΑΛΛ ΟΥΧ Ο ΥΨΙΣΤΟΣ ΕΝ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΙΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΚΑΘΩΣ Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΛΕΓΕΙ

48 Но Всевышний не живёт в домах, сделанных руками, как говорит пророк:

49 Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΜΟΙ ΘΡΟΝΟΣ Η ΔΕ ΓΗ ΥΠΟΠΟΔΙΟΝ ΤΩΝ ΠΟΔΩΝ ΜΟΥ ΠΟΙΟΝ ΟΙΚΟΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕΤΕ ΜΟΙ ΛΕΓΕΙ ΚΥΡΙΟΣ Η ΤΙΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΑΥΣΕΩΣ ΜΟΥ

49 „Небо — мой престол, а земля — подножие для моих ног. Какой же дом вы для меня построите? — говорит Господь. — И где место, чтобы мне там жить?

50 ΟΥΧΙ Η ΧΕΙΡ ΜΟΥ ΕΠΟΙΗΣΕΝ ΤΑΥΤΑ ΠΑΝΤΑ

50 Разве не моя рука всё это сделала?“

51 ΣΚΛΗΡΟΤΡΑΧΗΛΟΙ ΚΑΙ ΑΠΕΡΙΤΜΗΤΟΙ ΚΑΡΔΙΑΙΣ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΩΣΙΝ ΥΜΕΙΣ ΑΕΙ ΤΩ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΤΩ ΑΓΙΩ ΑΝΤΙΠΙΠΤΕΤΕ ΩΣ ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΥΜΩΝ ΚΑΙ ΥΜΕΙΣ

51 Люди упрямые, с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь святому духу, как ваши отцы, так и вы.

52 ΤΙΝΑ ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΩΝ ΟΥΚ ΕΔΙΩΞΑΝ ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΥΜΩΝ ΚΑΙ ΑΠΕΚΤΕΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΚΑΤΑΓΓΕΙΛΑΝΤΑΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΥ ΝΥΝ ΥΜΕΙΣ ΠΡΟΔΟΤΑΙ ΚΑΙ ΦΟΝΕΙΣ ΕΓΕΝΕΣΘΕ

52 Кого из пророков не преследовали ваши отцы? Да, они убили тех, кто предсказывал пришествие Праведного, предателями и убийцами которого стали теперь вы, —

53 ΟΙΤΙΝΕΣ ΕΛΑΒΕΤΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΕΙΣ ΔΙΑΤΑΓΑΣ ΑΓΓΕΛΩΝ ΚΑΙ ΟΥΚ ΕΦΥΛΑΞΑΤΕ

53 вы, которые получили Закон, переданный через вестников, но не следовали ему».

54 ΑΚΟΥΟΝΤΕΣ ΔΕ ΤΑΥΤΑ ΔΙΕΠΡΙΟΝΤΟ ΤΑΙΣ ΚΑΡΔΙΑΙΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΒΡΥΧΟΝ ΤΟΥΣ ΟΔΟΝΤΑΣ ΕΠ ΑΥΤΟΝ

54 Услышанное поразило их в самое сердце, и они стали скрежетать на него зубами.

55 ΥΠΑΡΧΩΝ ΔΕ ΠΛΗΡΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΤΕΝΙΣΑΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟΝ ΕΙΔΕΝ ΔΟΞΑΝ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΙΗΣΟΥΝ ΕΣΤΩΤΑ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

55 А он, исполненный святого духа, посмотрел на небо и увидел славу Божью и Иисуса, стоящего по правую руку от Бога,

56 ΚΑΙ ΕΙΠΕΝ ΙΔΟΥ ΘΕΩΡΩ ΤΟΥΣ ΟΥΡΑΝΟΥΣ ΔΙΗΝΟΙΓΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΙΟΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΕΣΤΩΤΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

56 и сказал: «Вот, я вижу, что небеса открыты и Сын человеческий стоит по правую руку от Бога».

57 ΚΡΑΞΑΝΤΕΣ ΔΕ ΦΩΝΗ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΕΣΧΟΝ ΤΑ ΩΤΑ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΜΗΣΑΝ ΟΜΟΘΥΜΑΔΟΝ ΕΠ ΑΥΤΟΝ

57 Но они закричали во весь голос и, заткнув уши, единодушно бросились на него.

58 ΚΑΙ ΕΚΒΑΛΟΝΤΕΣ ΕΞΩ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΕΛΙΘΟΒΟΛΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΑΠΕΘΕΝΤΟ ΤΑ ΙΜΑΤΙΑ ΑΥΤΩΝ ΠΑΡΑ ΤΟΥΣ ΠΟΔΑΣ ΝΕΑΝΙΟΥ ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΥ ΣΑΥΛΟΥ

58 И, вытолкав его за пределы города, стали бросать в него камни. А свидетели положили свою верхнюю одежду у ног молодого человека, по имени Савл.

59 ΚΑΙ ΕΛΙΘΟΒΟΛΟΥΝ ΤΟΝ ΣΤΕΦΑΝΟΝ ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΕΝΟΝ ΚΑΙ ΛΕΓΟΝΤΑ ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΔΕΞΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΜΟΥ

59 Они продолжали бросать в Стефа́на камни, а он взывал и говорил: «Господин Иисус, прими мой дух».

60 ΘΕΙΣ ΔΕ ΤΑ ΓΟΝΑΤΑ ΕΚΡΑΞΕΝ ΦΩΝΗ ΜΕΓΑΛΗ ΚΥΡΙΕ ΜΗ ΣΤΗΣΗΣ ΑΥΤΟΙΣ ΤΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑΝ ΚΑΙ ΤΟΥΤΟ ΕΙΠΩΝ ΕΚΟΙΜΗΘΗ

60 И, упав на колени, воскликнул громким голосом: «Господин, не вмени им в вину этот грех». Сказав это, он уснул смертным сном.

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 8

Дела посланников. Глава 8.

1 ΣΑΥΛΟΣ ΔΕ ΗΝ ΣΥΝΕΥΔΟΚΩΝ ΤΗ ΑΝΑΙΡΕΣΕΙ ΑΥΤΟΥ ΕΓΕΝΕΤΟ ΔΕ ΕΝ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗ ΗΜΕΡΑ ΔΙΩΓΜΟΣ ΜΕΓΑΣ ΕΠΙ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΤΗΝ ΕΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΟΙΣ ΠΑΝΤΕΣ ΔΕ ΔΙΕΣΠΑΡΗΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΧΩΡΑΣ ΤΗΣ ΙΟΥΔΑΙΑΣ ΚΑΙ ΣΑΜΑΡΕΙΑΣ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

1 Савл же одобрял его убийство. В тот день в Иерусалиме началось сильное преследование собрания, и все, кроме посланников, рассеялись по Иудее и Сама́рии.

2 ΣΥΝΕΚΟΜΙΣΑΝ ΔΕ ΤΟΝ ΣΤΕΦΑΝΟΝ ΑΝΔΡΕΣ ΕΥΛΑΒΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΟΙΗΣΑΝ ΚΟΠΕΤΟΝ ΜΕΓΑΝ ΕΠ ΑΥΤΩ

2 Но богобоязненные люди похоронили Стефа́на и подняли по нему великий плач.

3 ΣΑΥΛΟΣ ΔΕ ΕΛΥΜΑΙΝΕΤΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΣ ΕΙΣΠΟΡΕΥΟΜΕΝΟΣ ΣΥΡΩΝ ΤΕ ΑΝΔΡΑΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΠΑΡΕΔΙΔΟΥ ΕΙΣ ΦΥΛΑΚΗΝ

3 Савл же учинил над собранием жестокую расправу. Врываясь в дома, он выволакивал мужчин и женщин и отдавал их в тюрьму.

4 ΟΙ ΜΕΝ ΟΥΝ ΔΙΑΣΠΑΡΕΝΤΕΣ ΔΙΗΛΘΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ

4 Тем временем рассеявшиеся шли дальше, возвещая благую весть о слове.

5 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΕ ΚΑΤΕΛΘΩΝ ΕΙΣ [ΤΗΝ] ΠΟΛΙΝ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΑΣ ΕΚΗΡΥΣΣΕΝ ΑΥΤΟΙΣ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΝ

5 Так, Филипп спустился в город Сама́рию и начал проповедовать им Помазанника.

6 ΠΡΟΣΕΙΧΟΝ ΔΕ ΟΙ ΟΧΛΟΙ ΤΟΙΣ ΛΕΓΟΜΕΝΟΙΣ ΥΠΟ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΟΜΟΘΥΜΑΔΟΝ ΕΝ ΤΩ ΑΚΟΥΕΙΝ ΑΥΤΟΥΣ ΚΑΙ ΒΛΕΠΕΙΝ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ Α ΕΠΟΙΕΙ

6 Множество людей единодушно внимало тому, что говорил Филипп, слушая и глядя на знамения, которые он совершал.

7 ΠΟΛΛΟΙ ΓΑΡ ΤΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΑ ΑΚΑΘΑΡΤΑ ΒΟΩΝΤΑ ΦΩΝΗ ΜΕΓΑΛΗ ΕΞΗΡΧΟΝΤΟ ΠΟΛΛΟΙ ΔΕ ΠΑΡΑΛΕΛΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΧΩΛΟΙ ΕΘΕΡΑΠΕΥΘΗΣΑΝ

7 Там было много одержимых нечистыми духами, и те кричали во весь голос и выходили. Исцелялись также многие парализованные и хромые.

8 ΕΓΕΝΕΤΟ ΔΕ ΠΟΛΛΗ ΧΑΡΑ ΕΝ ΤΗ ΠΟΛΕΙ ΕΚΕΙΝΗ

8 И была в том городе необычайная радость.

9 ΑΝΗΡ ΔΕ ΤΙΣ ΟΝΟΜΑΤΙ ΣΙΜΩΝ ΠΡΟΥΠΗΡΧΕΝ ΕΝ ΤΗ ΠΟΛΕΙ ΜΑΓΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΣΤΑΝΩΝ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΑΣ ΛΕΓΩΝ ΕΙΝΑΙ ΤΙΝΑ ΕΑΥΤΟΝ ΜΕΓΑΝ

9 В том городе был один человек, по имени Си́мон, который прежде занимался магией и изумлял народ Сама́рии, говоря о себе как о ком-то великом.

10 Ω ΠΡΟΣΕΙΧΟΝ ΠΑΝΤΕΣ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΥ ΕΩΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΛΕΓΟΝΤΕΣ ΟΥΤΟΣ ΕΣΤΙΝ Η ΔΥΝΑΜΙΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Η ΚΑΛΟΥΜΕΝΗ ΜΕΓΑΛΗ

10 И все, от мала до велика, слушали его и говорили: «Этот человек — Сила Божья, Великая Сила».

11 ΠΡΟΣΕΙΧΟΝ ΔΕ ΑΥΤΩ ΔΙΑ ΤΟ ΙΚΑΝΩ ΧΡΟΝΩ ΤΑΙΣ ΜΑΓΕΙΑΙΣ ΕΞΕΣΤΑΚΕΝΑΙ ΑΥΤΟΥΣ

11 А слушали его потому, что он довольно долгое время изумлял их магией.

12 ΟΤΕ ΔΕ ΕΠΙΣΤΕΥΣΑΝ ΤΩ ΦΙΛΙΠΠΩ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΟΜΕΝΩ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΒΑΠΤΙΖΟΝΤΟ ΑΝΔΡΕΣ ΤΕ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

12 Но когда поверили Филиппу, возвещавшему благую весть о царстве Бога и об имени Иисуса Помазанника, то стали окунаться, и мужчины, и женщины.

13 Ο ΔΕ ΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΕΠΙΣΤΕΥΣΕΝ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΘΕΙΣ ΗΝ ΠΡΟΣΚΑΡΤΕΡΩΝ ΤΩ ΦΙΛΙΠΠΩ ΘΕΩΡΩΝ ΤΕ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕΓΑΛΑΣ ΓΙΝΟΜΕΝΑΣ ΕΞΙΣΤΑΤΟ

13 Си́мон также стал верующим и, окунувшись, не отходил от Филиппа и поражался, видя знамения и великие могущественные дела.

14 ΑΚΟΥΣΑΝΤΕΣ ΔΕ ΟΙ ΕΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΟΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΟΤΙ ΔΕΔΕΚΤΑΙ Η ΣΑΜΑΡΕΙΑ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΠΕΣΤΕΙΛΑΝ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΕΤΡΟΝ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΝ

14 Посланники в Иерусалиме, услышав, что Сама́рия приняла слово Бога, послали к ним Петра и Иоанна.

15 ΟΙΤΙΝΕΣ ΚΑΤΑΒΑΝΤΕΣ ΠΡΟΣΗΥΞΑΝΤΟ ΠΕΡΙ ΑΥΤΩΝ ΟΠΩΣ ΛΑΒΩΣΙΝ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΙΟΝ

15 Они пошли и помолились, чтобы те получили святой дух,

16 ΟΥΔΕΠΩ ΓΑΡ ΗΝ ΕΠ ΟΥΔΕΝΙ ΑΥΤΩΝ ΕΠΙΠΕΠΤΩΚΟΣ ΜΟΝΟΝ ΔΕ ΒΕΒΑΠΤΙΣΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΧΟΝ ΕΙΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΙΗΣΟΥ

16 потому что он ещё не сходил ни на кого из них, а они были только окунуты во имя Господина Иисуса.

17 ΤΟΤΕ ΕΠΕΤΙΘΕΣΑΝ ΤΑΣ ΧΕΙΡΑΣ ΕΠ ΑΥΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΑΜΒΑΝΟΝ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΙΟΝ

17 Тогда стали возлагать на них руки, и они получали святой дух.

18 ΙΔΩΝ ΔΕ Ο ΣΙΜΩΝ ΟΤΙ ΔΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΔΙΔΟΤΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΠΡΟΣΗΝΕΓΚΕΝ ΑΥΤΟΙΣ ΧΡΗΜΑΤΑ

18 Си́мон же, увидев, что через возложение рук посланников даётся дух, предложил им деньги,

19 ΛΕΓΩΝ ΔΟΤΕ ΚΑΜΟΙ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑΝ ΤΑΥΤΗΝ ΙΝΑ Ω ΕΑΝ ΕΠΙΘΩ ΤΑΣ ΧΕΙΡΑΣ ΛΑΜΒΑΝΗ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΙΟΝ

19 говоря: «Дайте и мне такую власть, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал святой дух».

20 ΠΕΤΡΟΣ ΔΕ ΕΙΠΕΝ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ ΤΟ ΑΡΓΥΡΙΟΝ ΣΟΥ ΣΥΝ ΣΟΙ ΕΙΗ ΕΙΣ ΑΠΩΛΕΙΑΝ ΟΤΙ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΝΟΜΙΣΑΣ ΔΙΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΚΤΑΣΘΑΙ

20 Но Пётр сказал ему: «Серебро твоё пусть с тобой и погибнет, потому что ты замыслил приобрести дар Бога за деньги.

21 ΟΥΚ ΕΣΤΙΝ ΣΟΙ ΜΕΡΙΣ ΟΥΔΕ ΚΛΗΡΟΣ ΕΝ ΤΩ ΛΟΓΩ ΤΟΥΤΩ Η ΓΑΡ ΚΑΡΔΙΑ ΣΟΥ ΟΥΚ ΕΣΤΙΝ ΕΥΘΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

21 Нет тебе в этом деле ни соучастия, ни наследства, потому что твоё сердце не право перед Богом.

22 ΜΕΤΑΝΟΗΣΟΝ ΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΚΑΚΙΑΣ ΣΟΥ ΤΑΥΤΗΣ ΚΑΙ ΔΕΗΘΗΤΙ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΕΙ ΑΡΑ ΑΦΕΘΗΣΕΤΑΙ ΣΟΙ Η ΕΠΙΝΟΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΣΟΥ

22 Поэтому раскайся в этом зле и моли Господа, чтобы, если возможно, тебе простился умысел твоего сердца,

23 ΕΙΣ ΓΑΡ ΧΟΛΗΝ ΠΙΚΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΝ ΑΔΙΚΙΑΣ ΟΡΩ ΣΕ ΟΝΤΑ

23 потому что я вижу, что ты — ядовитая жёлчь и исполнен неправедности».

24 ΑΠΟΚΡΙΘΕΙΣ ΔΕ Ο ΣΙΜΩΝ ΕΙΠΕΝ ΔΕΗΘΗΤΕ ΥΜΕΙΣ ΥΠΕΡ ΕΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΟΠΩΣ ΜΗΔΕΝ ΕΠΕΛΘΗ ΕΠ ΕΜΕ ΩΝ ΕΙΡΗΚΑΤΕ

24 Си́мон сказал в ответ: «Помолитесь вы за меня Господу, чтобы ничто из сказанного вами не случилось со мной».

25 ΟΙ ΜΕΝ ΟΥΝ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΑΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΛΑΛΗΣΑΝΤΕΣ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΥΠΕΣΤΡΕΦΟΝ ΕΙΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ ΠΟΛΛΑΣ ΤΕ ΚΩΜΑΣ ΤΩΝ ΣΑΜΑΡΙΤΩΝ ΕΥΗΓΓΕΛΙΖΟΝΤΟ

25 Когда же они дали основательное свидетельство и возвестили Слово Господа, то пошли обратно и по дороге в Иерусалим возвещали благую весть во многих деревнях самаритя́н.

26 ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕ ΚΥΡΙΟΥ ΕΛΑΛΗΣΕΝ ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΝ ΛΕΓΩΝ ΑΝΑΣΤΗΘΙ ΚΑΙ ΠΟΡΕΥΟΥ ΚΑΤΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΝ ΕΠΙ ΤΗΝ ΟΔΟΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΑΙΝΟΥΣΑΝ ΑΠΟ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΕΙΣ ΓΑΖΑΝ ΑΥΤΗ ΕΣΤΙΝ ΕΡΗΜΟΣ

26 А Филиппу вестник Господина сказал: «Встань и иди на юг к дороге, что спускается из Иерусалима в Га́зу». Это пустынная дорога.

27 ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣ ΕΠΟΡΕΥΘΗ ΚΑΙ ΙΔΟΥ ΑΝΗΡ ΑΙΘΙΟΨ ΕΥΝΟΥΧΟΣ ΔΥΝΑΣΤΗΣ ΚΑΝΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΑΙΘΙΟΠΩΝ ΟΣ ΗΝ ΕΠΙ ΠΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΑΖΗΣ ΑΥΤΗΣ ΟΣ ΕΛΗΛΥΘΕΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΩΝ ΕΙΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ

27 Он встал и пошёл. Там был один эфиопский евнух, который занимал высокое положение у канда́кии, эфиопской царицы, и был поставлен над всеми её сокровищами. Он приезжал в Иерусалим для поклонения,

28 ΗΝ ΤΕ ΥΠΟΣΤΡΕΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΝΟΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝΕΓΙΝΩΣΚΕΝ ΤΟΝ ΠΡΟΦΗΤΗΝ ΗΣΑΙΑΝ

28 а теперь возвращался и, сидя в своей колеснице, читал вслух пророка Иса́ию.

29 ΕΙΠΕΝ ΔΕ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩ ΦΙΛΙΠΠΩ ΠΡΟΣΕΛΘΕ ΚΑΙ ΚΟΛΛΗΘΗΤΙ ΤΩ ΑΡΜΑΤΙ ΤΟΥΤΩ

29 Дух сказал Филиппу: «Догони эту колесницу и держись рядом с ней».

30 ΠΡΟΣΔΡΑΜΩΝ ΔΕ Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΗΚΟΥΣΕΝ ΑΥΤΟΥ ΑΝΑΓΙΝΩΣΚΟΝΤΟΣ ΗΣΑΙΑΝ ΤΟΝ ΠΡΟΦΗΤΗΝ ΚΑΙ ΕΙΠΕΝ ΑΡΑ ΓΕ ΓΙΝΩΣΚΕΙΣ Α ΑΝΑΓΙΝΩΣΚΕΙΣ

30 Филипп побежал. Оказавшись рядом, он услышал, что тот читает вслух пророка Иса́ию, и сказал: «Понимаешь ли, что читаешь?»

31 Ο ΔΕ ΕΙΠΕΝ ΠΩΣ ΓΑΡ ΑΝ ΔΥΝΑΙΜΗΝ ΕΑΝ ΜΗ ΤΙΣ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΜΕ ΠΑΡΕΚΑΛΕΣΕΝ ΤΕ ΤΟΝ ΦΙΛΙΠΠΟΝ ΑΝΑΒΑΝΤΑ ΚΑΘΙΣΑΙ ΣΥΝ ΑΥΤΩ

31 Он сказал: «Как же я могу понять, если кто-нибудь не наставит меня?» И умолял Филиппа подняться и сесть с ним.

32 Η ΔΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΗΝ ΑΝΕΓΙΝΩΣΚΕΝ ΗΝ ΑΥΤΗ ΩΣ ΠΡΟΒΑΤΟΝ ΕΠΙ ΣΦΑΓΗΝ ΗΧΘΗ ΚΑΙ ΩΣ ΑΜΝΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΚΕΙΡΑΝΤΟΣ ΑΥΤΟΝ ΑΦΩΝΟΣ ΟΥΤΩΣ ΟΥΚ ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΑΥΤΟΥ

32 А читал он вслух такое место из Писания: «Как овцу, его вели на убой, и как ягнёнок не подаёт голоса перед стригущим его, так и он не открывает своих уст.

33 ΕΝ ΤΗ ΤΑΠΕΙΝΩΣΕΙ [ΑΥΤΟΥ] Η ΚΡΙΣΙΣ ΑΥΤΟΥ ΗΡΘΗ ΤΗΝ ΓΕΝΕΑΝ ΑΥΤΟΥ ΤΙΣ ΔΙΗΓΗΣΕΤΑΙ ΟΤΙ ΑΙΡΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΣ ΓΗΣ Η ΖΩΗ ΑΥΤΟΥ

33 В унижении он был лишён правосудия. Кто даст разъяснения о его происхождении? Ведь его жизнь берётся с земли».

34 ΑΠΟΚΡΙΘΕΙΣ ΔΕ Ο ΕΥΝΟΥΧΟΣ ΤΩ ΦΙΛΙΠΠΩ ΕΙΠΕΝ ΔΕΟΜΑΙ ΣΟΥ ΠΕΡΙ ΤΙΝΟΣ Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΛΕΓΕΙ ΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙ ΕΑΥΤΟΥ Η ΠΕΡΙ ΕΤΕΡΟΥ ΤΙΝΟΣ

34 В ответ евнух сказал Филиппу: «Прошу тебя, скажи: о ком пророк говорит это? О себе или о ком-то другом?»

35 ΑΝΟΙΞΑΣ ΔΕ Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΑΡΞΑΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΤΑΥΤΗΣ ΕΥΗΓΓΕΛΙΣΑΤΟ ΑΥΤΩ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥΝ

35 Филипп открыл свои уста и, начав с этого места Писания, возвещал ему благую весть об Иисусе.

36 ΩΣ ΔΕ ΕΠΟΡΕΥΟΝΤΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΔΟΝ ΗΛΘΟΝ ΕΠΙ ΤΙ ΥΔΩΡ ΚΑΙ ΦΗΣΙΝ Ο ΕΥΝΟΥΧΟΣ ΙΔΟΥ ΥΔΩΡ ΤΙ ΚΩΛΥΕΙ ΜΕ ΒΑΠΤΙΣΘΗΝΑΙ

36 Продолжая свой путь, они подъехали к воде, и евнух сказал: «Вот вода, что препятствует мне окунуться?»

37 ——

37 ——

38 ΚΑΙ ΕΚΕΛΕΥΣΕΝ ΣΤΗΝΑΙ ΤΟ ΑΡΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΒΗΣΑΝ ΑΜΦΟΤΕΡΟΙ ΕΙΣ ΤΟ ΥΔΩΡ Ο ΤΕ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΥΝΟΥΧΟΣ ΚΑΙ ΕΒΑΠΤΙΣΕΝ ΑΥΤΟΝ

38 Он велел остановить колесницу, и оба сошли в воду, Филипп и евнух, и он окунул его.

39 ΟΤΕ ΔΕ ΑΝΕΒΗΣΑΝ ΕΚ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑ ΚΥΡΙΟΥ ΗΡΠΑΣΕΝ ΤΟΝ ΦΙΛΙΠΠΟΝ ΚΑΙ ΟΥΚ ΕΙΔΕΝ ΑΥΤΟΝ ΟΥΚΕΤΙ Ο ΕΥΝΟΥΧΟΣ ΕΠΟΡΕΥΕΤΟ ΓΑΡ ΤΗΝ ΟΔΟΝ ΑΥΤΟΥ ΧΑΙΡΩΝ

39 Когда они вышли из воды, дух Господина быстро увёл Филиппа, и евнух больше не видел его, потому что, радуясь, продолжал свой путь.

40 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΕ ΕΥΡΕΘΗ ΕΙΣ ΑΖΩΤΟΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΕΥΗΓΓΕΛΙΖΕΤΟ ΤΑΣ ΠΟΛΕΙΣ ΠΑΣΑΣ ΕΩΣ ΤΟΥ ΕΛΘΕΙΝ ΑΥΤΟΝ ΕΙΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΝ

40 А Филипп оказался в Азо́те и проходил по тем местам, возвещая благую весть всем городам, пока не добрался до Кеса́рии.

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 9

Дела посланников. Глава 9.

1 Ο ΔΕ ΣΑΥΛΟΣ ΕΤΙ ΕΜΠΝΕΩΝ ΑΠΕΙΛΗΣ ΚΑΙ ΦΟΝΟΥ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΠΡΟΣΕΛΘΩΝ ΤΩ ΑΡΧΙΕΡΕΙ

1 А Савл, всё ещё дыша угрозами и убийством на учеников Господина, пошёл к первосвященнику

2 ΗΤΗΣΑΤΟ ΠΑΡ ΑΥΤΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΑΣ ΕΙΣ ΔΑΜΑΣΚΟΝ ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΣΥΝΑΓΩΓΑΣ ΟΠΩΣ ΕΑΝ ΤΙΝΑΣ ΕΥΡΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΟΝΤΑΣ ΑΝΔΡΑΣ ΤΕ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΔΕΔΕΜΕΝΟΥΣ ΑΓΑΓΗ ΕΙΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ

2 и попросил у него письма к синагогам в Дамаске, чтобы приводить связанным в Иерусалим всякого, кого он найдёт принадлежащим к этому Пути, как мужчин, так и женщин.

3 ΕΝ ΔΕ ΤΩ ΠΟΡΕΥΕΣΘΑΙ ΕΓΕΝΕΤΟ ΑΥΤΟΝ ΕΓΓΙΖΕΙΝ ΤΗ ΔΑΜΑΣΚΩ ΕΞΑΙΦΝΗΣ ΤΕ ΑΥΤΟΝ ΠΕΡΙΗΣΤΡΑΨΕΝ ΦΩΣ ΕΚ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ

3 Когда же он был в дороге и подходил к Дамаску, внезапно его озарил свет с неба.

4 ΚΑΙ ΠΕΣΩΝ ΕΠΙ ΤΗΝ ΓΗΝ ΗΚΟΥΣΕΝ ΦΩΝΗΝ ΛΕΓΟΥΣΑΝ ΑΥΤΩ ΣΑΟΥΛ ΣΑΟΥΛ ΤΙ ΜΕ ΔΙΩΚΕΙΣ

4 Он упал на землю и услышал голос, говоривший ему: «Савл, Савл, почему ты меня преследуешь?»

5 ΕΙΠΕΝ ΔΕ ΤΙΣ ΕΙ ΚΥΡΙΕ Ο ΔΕ ΕΓΩ ΕΙΜΙ ΙΗΣΟΥΣ ΟΝ ΣΥ ΔΙΩΚΕΙΣ

5 Он сказал: «Кто ты, Господин?». Тот сказал: «Я Иисус, которого ты преследуешь.

6 ΑΛΛΑ ΑΝΑΣΤΗΘΙ ΚΑΙ ΕΙΣΕΛΘΕ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΚΑΙ ΛΑΛΗΘΗΣΕΤΑΙ ΣΟΙ Ο ΤΙ ΣΕ ΔΕΙ ΠΟΙΕΙΝ

6 Но встань, войди в город и тебе будет сказано, что делать».

7 ΟΙ ΔΕ ΑΝΔΡΕΣ ΟΙ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΕΣ ΑΥΤΩ ΕΙΣΤΗΚΕΙΣΑΝ ΕΝΕΟΙ ΑΚΟΥΟΝΤΕΣ ΜΕΝ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ ΜΗΔΕΝΑ ΔΕ ΘΕΩΡΟΥΝΤΕΣ

7 А люди, которые шли с ним, стояли онемев, слыша звук голоса, но никого не видя.

8 ΗΓΕΡΘΗ ΔΕ ΣΑΥΛΟΣ ΑΠΟ ΤΗΣ ΓΗΣ ΑΝΕΩΓΜΕΝΩΝ ΔΕ ΤΩΝ ΟΦΘΑΛΜΩΝ ΑΥΤΟΥ ΟΥΔΕΝ ΕΒΛΕΠΕΝ ΧΕΙΡΑΓΩΓΟΥΝΤΕΣ ΔΕ ΑΥΤΟΝ ΕΙΣΗΓΑΓΟΝ ΕΙΣ ΔΑΜΑΣΚΟΝ

8 Тогда Савл встал с земли, и, хотя его глаза были открыты, он ничего не видел. Поэтому его повели за руку и проводили в Дамаск.

9 ΚΑΙ ΗΝ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΕΙΣ ΜΗ ΒΛΕΠΩΝ ΚΑΙ ΟΥΚ ΕΦΑΓΕΝ ΟΥΔΕ ΕΠΙΕΝ

9 В течение трёх дней он ничего не видел, не ел и не пил.

10 ΗΝ ΔΕ ΤΙΣ ΜΑΘΗΤΗΣ ΕΝ ΔΑΜΑΣΚΩ ΟΝΟΜΑΤΙ ΑΝΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΠΕΝ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ ΕΝ ΟΡΑΜΑΤΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑΝΙΑ Ο ΔΕ ΕΙΠΕΝ ΙΔΟΥ ΕΓΩ ΚΥΡΙΕ

10 В Дамаске был один ученик, по имени Ана́ния, и Господин сказал ему в видении: «Ана́ния!». Он сказал: «Вот я, Господин».

11 Ο ΔΕ ΚΥΡΙΟΣ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ ΑΝΑΣΤΑΣ ΠΟΡΕΥΘΗΤΙ ΕΠΙ ΤΗΝ ΡΥΜΗΝ ΤΗΝ ΚΑΛΟΥΜΕΝΗΝ ΕΥΘΕΙΑΝ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΟΝ ΕΝ ΟΙΚΙΑ ΙΟΥΔΑ ΣΑΥΛΟΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΑΡΣΕΑ ΙΔΟΥ ΓΑΡ ΠΡΟΣΕΥΧΕΤΑΙ

11 Господин сказал ему: «Встань, пойди на улицу под названием Прямая и в доме Иуды спроси человека по имени Савл, из Та́рса. Вот, он сейчас молится,

12 ΚΑΙ ΕΙΔΕΝ ΑΝΔΡΑ [ΕΝ ΟΡΑΜΑΤΙ] ΑΝΑΝΙΑΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΕΙΣΕΛΘΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΝΤΑ ΑΥΤΩ [ΤΑΣ] ΧΕΙΡΑΣ ΟΠΩΣ ΑΝΑΒΛΕΨΗ

12 и в видении он видел, как человек по имени Ана́ния вошёл и возложил на него руки, чтобы он прозрел».

13 ΑΠΕΚΡΙΘΗ ΔΕ ΑΝΑΝΙΑΣ ΚΥΡΙΕ ΗΚΟΥΣΑ ΑΠΟ ΠΟΛΛΩΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥΤΟΥ ΟΣΑ ΚΑΚΑ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΣΟΥ ΕΠΟΙΗΣΕΝ ΕΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ

13 Но Ана́ния ответил: «Господин, я слышал от многих об этом человеке, сколько зла он сделал твоим святым в Иерусалиме.

14 ΚΑΙ ΩΔΕ ΕΧΕΙ ΕΞΟΥΣΙΑΝ ΠΑΡΑ ΤΩΝ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ ΔΗΣΑΙ ΠΑΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΟΥ

14 И здесь у него есть власть от старших священников заключать в оковы всех призывающих твоё имя».

15 ΕΙΠΕΝ ΔΕ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΠΟΡΕΥΟΥ ΟΤΙ ΣΚΕΥΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΕΣΤΙΝ ΜΟΙ ΟΥΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΤΑΣΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΟΥ ΕΝΩΠΙΟΝ ΕΘΝΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΥΙΩΝ ΤΕ ΙΣΡΑΗΛ

15 Но Господин сказал ему: «Иди, потому что этот человек — мой избранный сосуд, чтобы нести моё имя другим народам, а также царям и сыновьям Израиля.

16 ΕΓΩ ΓΑΡ ΥΠΟΔΕΙΞΩ ΑΥΤΩ ΟΣΑ ΔΕΙ ΑΥΤΟΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΜΟΥ ΠΑΘΕΙΝ

16 И я покажу ему, сколько он должен пострадать за моё имя».

17 ΑΠΗΛΘΕΝ ΔΕ ΑΝΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣΗΛΘΕΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΙΚΙΑΝ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΙΣ ΕΠ ΑΥΤΟΝ ΤΑΣ ΧΕΙΡΑΣ ΕΙΠΕΝ ΣΑΟΥΛ ΑΔΕΛΦΕ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΑΠΕΣΤΑΛΚΕΝ ΜΕ ΙΗΣΟΥΣ Ο ΟΦΘΕΙΣ ΣΟΙ ΕΝ ΤΗ ΟΔΩ Η ΗΡΧΟΥ ΟΠΩΣ ΑΝΑΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΣΘΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ

17 Итак, Ана́ния пошёл и, войдя в дом, возложил на него руки и сказал: «Савл, брат, Господин Иисус, который явился тебе на дороге, по которой ты пришёл, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился святого духа».

18 ΚΑΙ ΕΥΘΕΩΣ ΑΠΕΠΕΣΑΝ ΑΥΤΟΥ ΑΠΟ ΤΩΝ ΟΦΘΑΛΜΩΝ ΩΣ ΛΕΠΙΔΕΣ ΑΝΕΒΛΕΨΕΝ ΤΕ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣ ΕΒΑΠΤΙΣΘΗ

18 Тотчас же от его глаз отпало что-то похожее на чешую, и он прозрел. Он встал, окунулся

19 ΚΑΙ ΛΑΒΩΝ ΤΡΟΦΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΝ ΕΓΕΝΕΤΟ ΔΕ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΕΝ ΔΑΜΑΣΚΩ ΜΑΘΗΤΩΝ ΗΜΕΡΑΣ ΤΙΝΑΣ

19 и, приняв пищу, обрёл силы. Несколько дней он пробыл с учениками в Дамаске

20 ΚΑΙ ΕΥΘΕΩΣ ΕΝ ΤΑΙΣ ΣΥΝΑΓΩΓΑΙΣ ΕΚΗΡΥΣΣΕΝ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥΝ ΟΤΙ ΟΥΤΟΣ ΕΣΤΙΝ Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

20 и сразу же начал проповедовать в синагогах об Иисусе, что он Сын Бога.

21 ΕΞΙΣΤΑΝΤΟ ΔΕ ΠΑΝΤΕΣ ΟΙ ΑΚΟΥΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΟΝ ΟΥΧ ΟΥΤΟΣ ΕΣΤΙΝ Ο ΠΟΡΘΗΣΑΣ ΕΙΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΤΟΥΣ ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥΤΟ ΚΑΙ ΩΔΕ ΕΙΣ ΤΟΥΤΟ ΕΛΗΛΥΘΕΙ ΙΝΑ ΔΕΔΕΜΕΝΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΑΓΑΓΗ ΕΠΙ ΤΟΥΣ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ

21 Но все, кто слышал его, изумлялись и говорили: «Не тот ли это человек, который в Иерусалиме яростно преследовал призывающих это имя, а теперь и сюда пришёл, чтобы связать их и отвести к старшим священникам?»

22 ΣΑΥΛΟΣ ΔΕ ΜΑΛΛΟΝ ΕΝΕΔΥΝΑΜΟΥΤΟ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΥΝΝΕΝ [ΤΟΥΣ] ΙΟΥΔΑΙΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝΤΑΣ ΕΝ ΔΑΜΑΣΚΩ ΣΥΜΒΙΒΑΖΩΝ ΟΤΙ ΟΥΤΟΣ ΕΣΤΙΝ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ

22 Однако Савл всё больше укреплялся и поражал иудеев, живших в Дамаске, логически доказывая, что это Помазанник.

23 ΩΣ ΔΕ ΕΠΛΗΡΟΥΝΤΟ ΗΜΕΡΑΙ ΙΚΑΝΑΙ ΣΥΝΕΒΟΥΛΕΥΣΑΝΤΟ ΟΙ ΙΟΥΔΑΙΟΙ ΑΝΕΛΕΙΝ ΑΥΤΟΝ

23 Когда прошло довольно много дней, иудеи сговорились убить его.

24 ΕΓΝΩΣΘΗ ΔΕ ΤΩ ΣΑΥΛΩ Η ΕΠΙΒΟΥΛΗ ΑΥΤΩΝ ΠΑΡΕΤΗΡΟΥΝΤΟ ΔΕ ΚΑΙ ΤΑΣ ΠΥΛΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΕ ΚΑΙ ΝΥΚΤΟΣ ΟΠΩΣ ΑΥΤΟΝ ΑΝΕΛΩΣΙΝ

24 Но Савл узнал об их заговоре. А они день и ночь пристально наблюдали за воротами, чтобы убить его.

25 ΛΑΒΟΝΤΕΣ ΔΕ ΟΙ ΜΑΘΗΤΑΙ ΑΥΤΟΥ ΝΥΚΤΟΣ ΔΙΑ ΤΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΚΑΘΗΚΑΝ ΑΥΤΟΝ ΧΑΛΑΣΑΝΤΕΣ ΕΝ ΣΠΥΡΙΔΙ

25 Поэтому его ученики взяли его и спустили ночью в корзине через отверстие в стене.

26 ΠΑΡΑΓΕΝΟΜΕΝΟΣ ΔΕ ΕΙΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΕΠΕΙΡΑΖΕΝ ΚΟΛΛΑΣΘΑΙ ΤΟΙΣ ΜΑΘΗΤΑΙΣ ΚΑΙ ΠΑΝΤΕΣ ΕΦΟΒΟΥΝΤΟ ΑΥΤΟΝ ΜΗ ΠΙΣΤΕΥΟΝΤΕΣ ΟΤΙ ΕΣΤΙΝ ΜΑΘΗΤΗΣ

26 Придя в Иерусалим, он пытался присоединиться к ученикам, но все боялись его, так как не верили, что он ученик.

27 ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΔΕ ΕΠΙΛΑΒΟΜΕΝΟΣ ΑΥΤΟΝ ΗΓΑΓΕΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΗΓΗΣΑΤΟ ΑΥΤΟΙΣ ΠΩΣ ΕΝ ΤΗ ΟΔΩ ΕΙΔΕΝ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΚΑΙ ΟΤΙ ΕΛΑΛΗΣΕΝ ΑΥΤΩ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΝ ΔΑΜΑΣΚΩ ΕΠΑΡΡΗΣΙΑΣΑΤΟ ΕΝ ΤΩ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ

27 Тогда Варна́ва пришёл ему на помощь. Он привёл его к посланникам и подробно рассказал им, как на дороге Савл увидел Господина, который говорил с ним, а также о том, как в Дамаске он смело говорил во имя Иисуса.

28 ΚΑΙ ΗΝ ΜΕΤ ΑΥΤΩΝ ΕΙΣΠΟΡΕΥΟΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΡΕΥΟΜΕΝΟΣ ΕΙΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΠΑΡΡΗΣΙΑΖΟΜΕΝΟΣ ΕΝ ΤΩ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

28 И он остался с ними, входя и выходя в Иерусалиме, смело говоря во имя Господина,

29 ΕΛΑΛΕΙ ΤΕ ΚΑΙ ΣΥΝΕΖΗΤΕΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΣΤΑΣ ΟΙ ΔΕ ΕΠΕΧΕΙΡΟΥΝ ΑΝΕΛΕΙΝ ΑΥΤΟΝ

29 беседуя и споря с иудеями, говорящими по-гречески. А они пытались его убить.

30 ΕΠΙΓΝΟΝΤΕΣ ΔΕ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΤΗΓΑΓΟΝ ΑΥΤΟΝ ΕΙΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΝ ΚΑΙ ΕΞΑΠΕΣΤΕΙΛΑΝ ΑΥΤΟΝ ΕΙΣ ΤΑΡΣΟΝ

30 Узнав об этом, братья отвели его в Кеса́рию, а затем отправили в Тарс.

31 Η ΜΕΝ ΟΥΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΘ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΙΟΥΔΑΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΣΑΜΑΡΕΙΑΣ ΕΙΧΕΝ ΕΙΡΗΝΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΜΕΝΗ ΚΑΙ ΠΟΡΕΥΟΜΕΝΗ ΤΩ ΦΟΒΩ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΕΠΛΗΘΥΝΕΤΟ

31 Затем для собрания наступил мир по всей Иудее, Галилее и Сама́рии. Оно укреплялось и, ходя в страхе Господа и в утешении святого духа, росло.

32 ΕΓΕΝΕΤΟ ΔΕ ΠΕΤΡΟΝ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΟΝ ΔΙΑ ΠΑΝΤΩΝ ΚΑΤΕΛΘΕΙΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝΤΑΣ ΛΥΔΔΑ

32 Когда Пётр обходил все места, то пришёл также к святым, живущим в Ли́дде.

33 ΕΥΡΕΝ ΔΕ ΕΚΕΙ ΑΝΘΡΩΠΟΝ ΤΙΝΑ ΟΝΟΜΑΤΙ ΑΙΝΕΑΝ ΕΞ ΕΤΩΝ ΟΚΤΩ ΚΑΤΑΚΕΙΜΕΝΟΝ ΕΠΙ ΚΡΑΒΑΤΤΟΥ ΟΣ ΗΝ ΠΑΡΑΛΕΛΥΜΕΝΟΣ

33 Там он увидел человека по имени Эне́й, который лежал на носилках уже восемь лет, из-за того что был парализован.

34 ΚΑΙ ΕΙΠΕΝ ΑΥΤΩ Ο ΠΕΤΡΟΣ ΑΙΝΕΑ ΙΑΤΑΙ ΣΕ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΑΣΤΗΘΙ ΚΑΙ ΣΤΡΩΣΟΝ ΣΕΑΥΤΩ ΚΑΙ ΕΥΘΕΩΣ ΑΝΕΣΤΗ

34 Пётр сказал ему: «Эне́й, Иисус Помазанник исцеляет тебя. Встань и убери свою постель». Тотчас же он встал.

35 ΚΑΙ ΕΙΔΑΝ ΑΥΤΟΝ ΠΑΝΤΕΣ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝΤΕΣ ΛΥΔΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΑΡΩΝΑ ΟΙΤΙΝΕΣ ΕΠΕΣΤΡΕΨΑΝ ΕΠΙ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ

35 И все, живущие в Ли́дде и на равнине Саро́н, увидев его, обратились к Господину.

36 ΕΝ ΙΟΠΠΗ ΔΕ ΤΙΣ ΗΝ ΜΑΘΗΤΡΙΑ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΑΒΙΘΑ Η ΔΙΕΡΜΗΝΕΥΟΜΕΝΗ ΛΕΓΕΤΑΙ ΔΟΡΚΑΣ ΑΥΤΗ ΗΝ ΠΛΗΡΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΩΝ ΩΝ ΕΠΟΙΕΙ

36 А в Ио́ппии была одна ученица, по имени Тави́фа, или по-гречески До́рка. Она совершала множество добрых дел и была щедра на дары милосердия.

37 ΕΓΕΝΕΤΟ ΔΕ ΕΝ ΤΑΙΣ ΗΜΕΡΑΙΣ ΕΚΕΙΝΑΙΣ ΑΣΘΕΝΗΣΑΣΑΝ ΑΥΤΗΝ ΑΠΟΘΑΝΕΙΝ ΛΟΥΣΑΝΤΕΣ ΔΕ ΕΘΗΚΑΝ [ΑΥΤΗΝ] ΕΝ ΥΠΕΡΩΩ

37 Случилось, что в те дни она заболела и умерла. Её омыли и положили в верхней комнате.

38 ΕΓΓΥΣ ΔΕ ΟΥΣΗΣ ΛΥΔΔΑΣ ΤΗ ΙΟΠΠΗ ΟΙ ΜΑΘΗΤΑΙ ΑΚΟΥΣΑΝΤΕΣ ΟΤΙ ΠΕΤΡΟΣ ΕΣΤΙΝ ΕΝ ΑΥΤΗ ΑΠΕΣΤΕΙΛΑΝ ΔΥΟ ΑΝΔΡΑΣ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΕΣ ΜΗ ΟΚΝΗΣΗΣ ΔΙΕΛΘΕΙΝ ΕΩΣ ΗΜΩΝ

38 А так как Ли́дда находилась недалеко от Ио́ппии, то ученики, услышав, что Пётр был в том городе, послали к нему двух человек упросить его: «Пожалуйста, не замедли прийти к нам».

39 ΑΝΑΣΤΑΣ ΔΕ ΠΕΤΡΟΣ ΣΥΝΗΛΘΕΝ ΑΥΤΟΙΣ ΟΝ ΠΑΡΑΓΕΝΟΜΕΝΟΝ ΑΝΗΓΑΓΟΝ ΕΙΣ ΤΟ ΥΠΕΡΩΟΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΣΤΗΣΑΝ ΑΥΤΩ ΠΑΣΑΙ ΑΙ ΧΗΡΑΙ ΚΛΑΙΟΥΣΑΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΜΕΝΑΙ ΧΙΤΩΝΑΣ ΚΑΙ ΙΜΑΤΙΑ ΟΣΑ ΕΠΟΙΕΙ ΜΕΤ ΑΥΤΩΝ ΟΥΣΑ Η ΔΟΡΚΑΣ

39 Пётр встал и пошёл с ними. А когда пришёл, его привели в верхнюю комнату, и все вдовы пришли к нему, плача и показывая много нижних и верхних одежд, которые сделала До́рка, пока была с ними.

40 ΕΚΒΑΛΩΝ ΔΕ ΕΞΩ ΠΑΝΤΑΣ Ο ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΣ ΤΑ ΓΟΝΑΤΑ ΠΡΟΣΗΥΞΑΤΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΕΨΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΩΜΑ ΕΙΠΕΝ ΤΑΒΙΘΑ ΑΝΑΣΤΗΘΙ Η ΔΕ ΗΝΟΙΞΕΝ ΤΟΥΣ ΟΦΘΑΛΜΟΥΣ ΑΥΤΗΣ ΚΑΙ ΙΔΟΥΣΑ ΤΟΝ ΠΕΤΡΟΝ ΑΝΕΚΑΘΙΣΕΝ

40 Пётр же велел всем выйти, а затем встал на колени, помолился и, повернувшись к телу, сказал: «Тави́фа, встань!» Она открыла глаза и, увидев Петра, села.

41 ΔΟΥΣ ΔΕ ΑΥΤΗ ΧΕΙΡΑ ΑΝΕΣΤΗΣΕΝ ΑΥΤΗΝ ΦΩΝΗΣΑΣ ΔΕ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΣ ΧΗΡΑΣ ΠΑΡΕΣΤΗΣΕΝ ΑΥΤΗΝ ΖΩΣΑΝ

41 Подав ей руку, он поднял её и, позвав святых и вдов, показал, что она жива.

42 ΓΝΩΣΤΟΝ ΔΕ ΕΓΕΝΕΤΟ ΚΑΘ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΙΟΠΠΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΕΥΣΑΝ ΠΟΛΛΟΙ ΕΠΙ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ

42 Это стало известно по всей Ио́ппии, и многие поверили в Господина.

43 ΕΓΕΝΕΤΟ ΔΕ ΗΜΕΡΑΣ ΙΚΑΝΑΣ ΜΕΙΝΑΙ ΕΝ ΙΟΠΠΗ ΠΑΡΑ ΤΙΝΙ ΣΙΜΩΝΙ ΒΥΡΣΕΙ

43 И довольно много дней он пробыл в Ио́ппии у некоего Си́мона, кожевника.

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 10

Дела посланников. Глава 10.

1 ΑΝΗΡ ΔΕ ΤΙΣ ΕΝ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΙ ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΡΧΗΣ ΕΚ ΣΠΕΙΡΗΣ ΤΗΣ ΚΑΛΟΥΜΕΝΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ

1 В Кеса́рии был один человек, по имени Корни́лий, сотник италийской когорты, как её называли,

2 ΕΥΣΕΒΗΣ ΚΑΙ ΦΟΒΟΥΜΕΝΟΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΣΥΝ ΠΑΝΤΙ ΤΩ ΟΙΚΩ ΑΥΤΟΥ ΠΟΙΩΝ ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΑΣ ΠΟΛΛΑΣ ΤΩ ΛΑΩ ΚΑΙ ΔΕΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΔΙΑ ΠΑΝΤΟΣ

2 человек религиозный и боящийся Бога со всеми своими домашними. Он щедро давал народу дары милосердия и постоянно молился Богу.

3 ΕΙΔΕΝ ΕΝ ΟΡΑΜΑΤΙ ΦΑΝΕΡΩΣ ΩΣΕΙ ΠΕΡΙ ΩΡΑΝ ΕΝΑΤΗΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΙΣΕΛΘΟΝΤΑ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΕΙΠΟΝΤΑ ΑΥΤΩ ΚΟΡΝΗΛΙΕ

3 В девятом часу дня он ясно увидел в видении вестника Бога, который вошёл к нему и сказал: «Корни́лий!».

4 Ο ΔΕ ΑΤΕΝΙΣΑΣ ΑΥΤΩ ΚΑΙ ΕΜΦΟΒΟΣ ΓΕΝΟΜΕΝΟΣ ΕΙΠΕΝ ΤΙ ΕΣΤΙΝ ΚΥΡΙΕ ΕΙΠΕΝ ΔΕ ΑΥΤΩ ΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΑΙ ΣΟΥ ΚΑΙ ΑΙ ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΑΙ ΣΟΥ ΑΝΕΒΗΣΑΝ ΕΙΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

4 Он взглянул на него и, испугавшись, сказал: «Что, Господин?». Он сказал ему: «Твои молитвы и дары милосердия вознеслись и пришли на память перед Богом.

5 ΚΑΙ ΝΥΝ ΠΕΜΨΟΝ ΑΝΔΡΑΣ ΕΙΣ ΙΟΠΠΗΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΕΜΨΑΙ ΣΙΜΩΝΑ ΤΙΝΑ ΟΣ ΕΠΙΚΑΛΕΙΤΑΙ ΠΕΤΡΟΣ

5 Итак, пошли людей в Ио́ппию и позови некоего Си́мона, называемого Петром.

6 ΟΥΤΟΣ ΞΕΝΙΖΕΤΑΙ ΠΑΡΑ ΤΙΝΙ ΣΙΜΩΝΙ ΒΥΡΣΕΙ Ω ΕΣΤΙΝ ΟΙΚΙΑ ΠΑΡΑ ΘΑΛΑΣΣΑΝ

6 Этот человек гостит у некоего Си́мона, кожевника, дом которого стоит у моря».

7 ΩΣ ΔΕ ΑΠΗΛΘΕΝ Ο ΑΓΓΕΛΟΣ Ο ΛΑΛΩΝ ΑΥΤΩ ΦΩΝΗΣΑΣ ΔΥΟ ΤΩΝ ΟΙΚΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΝ ΕΥΣΕΒΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΑΡΤΕΡΟΥΝΤΩΝ ΑΥΤΩ

7 Как только вестник, говоривший с ним, ушёл, он позвал двух слуг и богобоязненного воина, из состоявших при нём,

8 ΚΑΙ ΕΞΗΓΗΣΑΜΕΝΟΣ ΑΠΑΝΤΑ ΑΥΤΟΙΣ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕΝ ΑΥΤΟΥΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΟΠΠΗΝ

8 и, рассказав им всё, послал их в Ио́ппию.

9 ΤΗ ΔΕ ΕΠΑΥΡΙΟΝ ΟΔΟΙΠΟΡΟΥΝΤΩΝ ΕΚΕΙΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΠΟΛΕΙ ΕΓΓΙΖΟΝΤΩΝ ΑΝΕΒΗ ΠΕΤΡΟΣ ΕΠΙ ΤΟ ΔΩΜΑ ΠΡΟΣΕΥΞΑΣΘΑΙ ΠΕΡΙ ΩΡΑΝ ΕΚΤΗΝ

9 На следующий день, когда они были в дороге и подходили к городу, Пётр в шестом часу поднялся на крышу дома помолиться.

10 ΕΓΕΝΕΤΟ ΔΕ ΠΡΟΣΠΕΙΝΟΣ ΚΑΙ ΗΘΕΛΕΝ ΓΕΥΣΑΣΘΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΩΝ ΔΕ ΑΥΤΩΝ ΕΓΕΝΕΤΟ ΕΠ ΑΥΤΟΝ ΕΚΣΤΑΣΙΣ

10 Но он почувствовал сильный голод и захотел есть. И пока готовили, он получил видение

11 ΚΑΙ ΘΕΩΡΕΙ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟΝ ΑΝΕΩΓΜΕΝΟΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΑΙΝΟΝ ΣΚΕΥΟΣ ΤΙ ΩΣ ΟΘΟΝΗΝ ΜΕΓΑΛΗΝ ΤΕΣΣΑΡΣΙΝ ΑΡΧΑΙΣ ΚΑΘΙΕΜΕΝΟΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ

11 и увидел открытое небо и какой-то сосуд, подобный большому льняному полотну, опускаемому на землю за четыре угла.

12 ΕΝ Ω ΥΠΗΡΧΕΝ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΤΕΤΡΑΠΟΔΑ ΚΑΙ ΕΡΠΕΤΑ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΕΙΝΑ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ

12 В нём были всевозможные земные четвероногие животные, ползающие существа и небесные птицы.

13 ΚΑΙ ΕΓΕΝΕΤΟ ΦΩΝΗ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ ΑΝΑΣΤΑΣ ΠΕΤΡΕ ΘΥΣΟΝ ΚΑΙ ΦΑΓΕ

13 И был к нему голос: «Встань, Пётр, заколи и ешь!»

14 Ο ΔΕ ΠΕΤΡΟΣ ΕΙΠΕΝ ΜΗΔΑΜΩΣ ΚΥΡΙΕ ΟΤΙ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΕΦΑΓΟΝ ΠΑΝ ΚΟΙΝΟΝ ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΟΝ

14 Но Пётр сказал: «Ни за что, Господин, ведь я никогда не ел ничего осквернённого и нечистого».

15 ΚΑΙ ΦΩΝΗ ΠΑΛΙΝ ΕΚ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ Α Ο ΘΕΟΣ ΕΚΑΘΑΡΙΣΕΝ ΣΥ ΜΗ ΚΟΙΝΟΥ

15 Снова голос сказал ему, во второй раз: «Впредь не называй осквернённым то, что Бог очистил».

16 ΤΟΥΤΟ ΔΕ ΕΓΕΝΕΤΟ ΕΠΙ ΤΡΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΣ ΑΝΕΛΗΜΦΘΗ ΤΟ ΣΚΕΥΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟΝ

16 Так было и в третий раз, и тотчас же сосуд был взят на небо.

17 ΩΣ ΔΕ ΕΝ ΕΑΥΤΩ ΔΙΗΠΟΡΕΙ Ο ΠΕΤΡΟΣ ΤΙ ΑΝ ΕΙΗ ΤΟ ΟΡΑΜΑ Ο ΕΙΔΕΝ ΙΔΟΥ ΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΟΙ ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΟΙ ΥΠΟ ΤΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΟΥ ΔΙΕΡΩΤΗΣΑΝΤΕΣ ΤΗΝ ΟΙΚΙΑΝ ΤΟΥ ΣΙΜΩΝΟΣ ΕΠΕΣΤΗΣΑΝ ΕΠΙ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ

17 Пока Пётр сильно недоумевал в себе, что могло означать увиденное им видение, люди, посланные Корни́лием, расспросив о доме Си́мона, встали у ворот.

18 ΚΑΙ ΦΩΝΗΣΑΝΤΕΣ ΕΠΥΝΘΑΝΟΝΤΟ ΕΙ ΣΙΜΩΝ Ο ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΝΘΑΔΕ ΞΕΝΙΖΕΤΑΙ

18 Они крикнули и спросили, не здесь ли гостит Си́мон, называемый Петром.

19 ΤΟΥ ΔΕ ΠΕΤΡΟΥ ΔΙΕΝΘΥΜΟΥΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΟΡΑΜΑΤΟΣ ΕΙΠΕΝ [ΑΥΤΩ] ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΙΔΟΥ ΑΝΔΡΕΣ ΤΡΕΙΣ ΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΣΕ

19 Пока Пётр размышлял об этом видении, дух сказал: «Тебя ищут три человека.

20 ΑΛΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣ ΚΑΤΑΒΗΘΙ ΚΑΙ ΠΟΡΕΥΟΥ ΣΥΝ ΑΥΤΟΙΣ ΜΗΔΕΝ ΔΙΑΚΡΙΝΟΜΕΝΟΣ ΟΤΙ ΕΓΩ ΑΠΕΣΤΑΛΚΑ ΑΥΤΟΥΣ

20 Встань же, спустись вниз и иди с ними, нисколько не сомневаясь, потому что я послал их».

21 ΚΑΤΑΒΑΣ ΔΕ ΠΕΤΡΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΔΡΑΣ ΕΙΠΕΝ ΙΔΟΥ ΕΓΩ ΕΙΜΙ ΟΝ ΖΗΤΕΙΤΕ ΤΙΣ Η ΑΙΤΙΑ ΔΙ ΗΝ ΠΑΡΕΣΤΕ

21 Тогда Пётр спустился к этим людям и сказал: «Я тот, кого вы ищете. По какой причине вы здесь?»

22 ΟΙ ΔΕ ΕΙΠΑΝ ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΡΧΗΣ ΑΝΗΡ ΔΙΚΑΙΟΣ ΚΑΙ ΦΟΒΟΥΜΕΝΟΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΜΑΡΤΥΡΟΥΜΕΝΟΣ ΤΕ ΥΠΟ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ ΕΧΡΗΜΑΤΙΣΘΗ ΥΠΟ ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΕΤΑΠΕΜΨΑΣΘΑΙ ΣΕ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΑΙ ΡΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑ ΣΟΥ

22 Они сказали: «Сотник Корни́лий, человек праведный, боящийся Бога и имеющий хорошие отзывы от всего иудейского народа, получил через святого вестника указания от Бога — послать за тобой, чтобы ты пришёл в его дом, и выслушать, что ты скажешь».

23 ΕΙΣΚΑΛΕΣΑΜΕΝΟΣ ΟΥΝ ΑΥΤΟΥΣ ΕΞΕΝΙΣΕΝ ΤΗ ΔΕ ΕΠΑΥΡΙΟΝ ΑΝΑΣΤΑΣ ΕΞΗΛΘΕΝ ΣΥΝ ΑΥΤΟΙΣ ΚΑΙ ΤΙΝΕΣ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟ ΙΟΠΠΗΣ ΣΥΝΗΛΘΟΝ ΑΥΤΩ

23 Он пригласил их войти и оказал им гостеприимство. На другой день он встал и отправился с ними, и некоторые братья из Ио́ппии пошли с ним.

24 ΤΗ ΔΕ ΕΠΑΥΡΙΟΝ ΕΙΣΗΛΘΕΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΝ Ο ΔΕ ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ ΗΝ ΠΡΟΣΔΟΚΩΝ ΑΥΤΟΥΣ ΣΥΓΚΑΛΕΣΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ

24 На следующий день он пришёл в Кеса́рию. Корни́лий же ожидал их, созвав своих родственников и близких друзей.

25 ΩΣ ΔΕ ΕΓΕΝΕΤΟ ΤΟΥ ΕΙΣΕΛΘΕΙΝ ΤΟΝ ΠΕΤΡΟΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΑΣ ΑΥΤΩ Ο ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ ΠΕΣΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥΣ ΠΟΔΑΣ ΠΡΟΣΕΚΥΝΗΣΕΝ

25 Когда Пётр вошёл, Корни́лий встретил его, пал к его ногам и поклонился.

26 Ο ΔΕ ΠΕΤΡΟΣ ΗΓΕΙΡΕΝ ΑΥΤΟΝ ΛΕΓΩΝ ΑΝΑΣΤΗΘΙ ΚΑΙ ΕΓΩ ΑΥΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΙΜΙ

26 Но Пётр поднял его, говоря: «Встань, я тоже человек».

27 ΚΑΙ ΣΥΝΟΜΙΛΩΝ ΑΥΤΩ ΕΙΣΗΛΘΕΝ ΚΑΙ ΕΥΡΙΣΚΕΙ ΣΥΝΕΛΗΛΥΘΟΤΑΣ ΠΟΛΛΟΥΣ

27 Беседуя с ним, он вошёл внутрь, увидел, что там собралось много людей,

28 ΕΦΗ ΤΕ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ ΥΜΕΙΣ ΕΠΙΣΤΑΣΘΕ ΩΣ ΑΘΕΜΙΤΟΝ ΕΣΤΙΝ ΑΝΔΡΙ ΙΟΥΔΑΙΩ ΚΟΛΛΑΣΘΑΙ Η ΠΡΟΣΕΡΧΕΣΘΑΙ ΑΛΛΟΦΥΛΩ ΚΑΜΟΙ Ο ΘΕΟΣ ΕΔΕΙΞΕΝ ΜΗΔΕΝΑ ΚΟΙΝΟΝ Η ΑΚΑΘΑΡΤΟΝ ΛΕΓΕΙΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ

28 и сказал им: «Вам хорошо известно, что для иудея незаконно сближаться с человеком иного происхождения или подходить к нему, но Бог показал мне, что я ни одного человека не должен называть осквернённым или нечистым.

29 ΔΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΝΤΙΡΡΗΤΩΣ ΗΛΘΟΝ ΜΕΤΑΠΕΜΦΘΕΙΣ ΠΥΝΘΑΝΟΜΑΙ ΟΥΝ ΤΙΝΙ ΛΟΓΩ ΜΕΤΕΠΕΜΨΑΣΘΕ ΜΕ

29 Поэтому, когда за мной послали, я без возражений пришёл. Итак, спрошу вас, по какой причине вы за мной посылали?»

30 ΚΑΙ Ο ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ ΕΦΗ ΑΠΟ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΩΡΑΣ ΗΜΗΝ ΤΗΝ ΕΝΑΤΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΕΝΟΣ ΕΝ ΤΩ ΟΙΚΩ ΜΟΥ ΚΑΙ ΙΔΟΥ ΑΝΗΡ ΕΣΤΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΜΟΥ ΕΝ ΕΣΘΗΤΙ ΛΑΜΠΡΑ

30 Тогда Корни́лий сказал: «Четыре дня назад, если считать с этого часа, я молился в своём доме в девятом часу, и вот, передо мной появился человек в сверкающей одежде

31 ΚΑΙ ΦΗΣΙΝ ΚΟΡΝΗΛΙΕ ΕΙΣΗΚΟΥΣΘΗ ΣΟΥ Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΚΑΙ ΑΙ ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΑΙ ΣΟΥ ΕΜΝΗΣΘΗΣΑΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

31 и сказал: „Корни́лий, твоя молитва была благосклонно выслушана, и твои дары милосердия пришли на память перед Богом.

32 ΠΕΜΨΟΝ ΟΥΝ ΕΙΣ ΙΟΠΠΗΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΑΛΕΣΑΙ ΣΙΜΩΝΑ ΟΣ ΕΠΙΚΑΛΕΙΤΑΙ ΠΕΤΡΟΣ ΟΥΤΟΣ ΞΕΝΙΖΕΤΑΙ ΕΝ ΟΙΚΙΑ ΣΙΜΩΝΟΣ ΒΥΡΣΕΩΣ ΠΑΡΑ ΘΑΛΑΣΣΑΝ

32 Поэтому пошли в Ио́ппию и позови Си́мона, называемого Петром. Этот человек гостит в доме кожевника Си́мона, у моря“.

33 ΕΞΑΥΤΗΣ ΟΥΝ ΕΠΕΜΨΑ ΠΡΟΣ ΣΕ ΣΥ ΤΕ ΚΑΛΩΣ ΕΠΟΙΗΣΑΣ ΠΑΡΑΓΕΝΟΜΕΝΟΣ ΝΥΝ ΟΥΝ ΠΑΝΤΕΣ ΗΜΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΑΡΕΣΜΕΝ ΑΚΟΥΣΑΙ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΠΡΟΣΤΕΤΑΓΜΕΝΑ ΣΟΙ ΥΠΟ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

33 Я тотчас же послал за тобой, и ты хорошо сделал, что пришёл. Теперь мы все стоим перед Богом, чтобы услышать всё, что Господь велел тебе сказать».

34 ΑΝΟΙΞΑΣ ΔΕ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΕΙΠΕΝ ΕΠ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΟΜΑΙ ΟΤΙ ΟΥΚ ΕΣΤΙΝ ΠΡΟΣΩΠΟΛΗΜΠΤΗΣ Ο ΘΕΟΣ

34 Тогда Пётр открыл уста и сказал: «Поистине вижу, что Бог нелицеприятен,

35 ΑΛΛ ΕΝ ΠΑΝΤΙ ΕΘΝΕΙ Ο ΦΟΒΟΥΜΕΝΟΣ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ ΔΕΚΤΟΣ ΑΥΤΩ ΕΣΤΙΝ

35 но во всяком народе боящийся его и поступающий праведно угоден ему.

36 ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ [ΟΝ] ΑΠΕΣΤΕΙΛΕΝ ΤΟΙΣ ΥΙΟΙΣ ΙΣΡΑΗΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΡΗΝΗΝ ΔΙΑ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΟΥΤΟΣ ΕΣΤΙΝ ΠΑΝΤΩΝ ΚΥΡΙΟΣ

36 Он послал Слово сыновьям Израиля, чтобы возвестить им благую весть о мире через Иисуса Помазанника: Он — Господин всех.

37 ΥΜΕΙΣ ΟΙΔΑΤΕ ΤΟ ΓΕΝΟΜΕΝΟΝ ΡΗΜΑ ΚΑΘ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΙΟΥΔΑΙΑΣ ΑΡΞΑΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗΣ ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ Ο ΕΚΗΡΥΞΕΝ ΙΩΑΝΝΗΣ

37 Вы знаете, о чём, начав с Галилеи, говорили по всей Иудее после окунания, которое проповедовал Иоанн,

38 ΙΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΟ ΝΑΖΑΡΕΘ ΩΣ ΕΧΡΙΣΕΝ ΑΥΤΟΝ Ο ΘΕΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΑΓΙΩ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΟΣ ΔΙΗΛΘΕΝ ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ ΚΑΙ ΙΩΜΕΝΟΣ ΠΑΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΔΥΝΑΣΤΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΥΠΟ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ ΟΤΙ Ο ΘΕΟΣ ΗΝ ΜΕΤ ΑΥΤΟΥ

38 а именно: об Иисусе из Назаре́та, о том, как Бог помазал его святым духом и силой и он ходил по стране, делая добро и исцеляя всех угнетаемых Клеветником, потому что Бог был с ним.

39 ΚΑΙ ΗΜΕΙΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΠΑΝΤΩΝ ΩΝ ΕΠΟΙΗΣΕΝ ΕΝ ΤΕ ΤΗ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ ΚΑΙ [ΕΝ] ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΟΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΛΑΝ ΚΡΕΜΑΣΑΝΤΕΣ ΕΠΙ ΞΥΛΟΥ

39 И мы свидетели всего, что он сделал и в стране иудеев, и в Иерусалиме. Они же убили его, повесив на столбе.

40 ΤΟΥΤΟΝ Ο ΘΕΟΣ ΗΓΕΙΡΕΝ [ΕΝ] ΤΗ ΤΡΙΤΗ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΩΚΕΝ ΑΥΤΟΝ ΕΜΦΑΝΗ ΓΕΝΕΣΘΑΙ

40 Но Бог воскресил его на третий день и позволил ему явиться,

41 ΟΥ ΠΑΝΤΙ ΤΩ ΛΑΩ ΑΛΛΑ ΜΑΡΤΥΣΙΝ ΤΟΙΣ ΠΡΟΚΕΧΕΙΡΟΤΟΝΗΜΕΝΟΙΣ ΥΠΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΗΜΙΝ ΟΙΤΙΝΕΣ ΣΥΝΕΦΑΓΟΜΕΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΙΟΜΕΝ ΑΥΤΩ ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΝΑΣΤΗΝΑΙ ΑΥΤΟΝ ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ

41 не всему народу, а свидетелям, которых предназначил Бог, — нам, кто ел и пил с ним, после того как он встал из мёртвых.

42 ΚΑΙ ΠΑΡΗΓΓΕΙΛΕΝ ΗΜΙΝ ΚΗΡΥΞΑΙ ΤΩ ΛΑΩ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΑΣΘΑΙ ΟΤΙ ΟΥΤΟΣ ΕΣΤΙΝ Ο ΩΡΙΣΜΕΝΟΣ ΥΠΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΡΙΤΗΣ ΖΩΝΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΚΡΩΝ

42 Он велел нам проповедовать и основательно свидетельствовать народу о том, что он есть определённый Богом судья живых и мёртвых.

43 ΤΟΥΤΩ ΠΑΝΤΕΣ ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΑΙ ΜΑΡΤΥΡΟΥΣΙΝ ΑΦΕΣΙΝ ΑΜΑΡΤΙΩΝ ΛΑΒΕΙΝ ΔΙΑ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ΠΑΝΤΑ ΤΟΝ ΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑ ΕΙΣ ΑΥΤΟΝ

43 О нём все пророки свидетельствуют, что каждый поверивший в него получит через его имя прощение грехов».

44 ΕΤΙ ΛΑΛΟΥΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ ΤΑΥΤΑ ΕΠΕΠΕΣΕΝ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΕΠΙ ΠΑΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΚΟΥΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ

44 Когда Пётр ещё говорил об этом, на всех слушавших слово сошёл святой дух.

45 ΚΑΙ ΕΞΕΣΤΗΣΑΝ ΟΙ ΕΚ ΠΕΡΙΤΟΜΗΣ ΠΙΣΤΟΙ ΟΣΟΙ ΣΥΝΗΛΘΑΝ ΤΩ ΠΕΤΡΩ ΟΤΙ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΑ ΕΘΝΗ Η ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΕΚΚΕΧΥΤΑΙ

45 Верные мужчины, пришедшие с Петром, которые были из обрезанных, были поражены тем, что дар святого духа излился и на этносов,

46 ΗΚΟΥΟΝ ΓΑΡ ΑΥΤΩΝ ΛΑΛΟΥΝΤΩΝ ΓΛΩΣΣΑΙΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΥΝΟΝΤΩΝ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΤΟΤΕ ΑΠΕΚΡΙΘΗ ΠΕΤΡΟΣ

46 и они слышали, как те говорят на языках и возвеличивают Бога. Тогда Пётр сказал:

47 ΜΗΤΙ ΤΟ ΥΔΩΡ ΔΥΝΑΤΑΙ ΚΩΛΥΣΑΙ ΤΙΣ ΤΟΥ ΜΗ ΒΑΠΤΙΣΘΗΝΑΙ ΤΟΥΤΟΥΣ ΟΙΤΙΝΕΣ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΕΛΑΒΟΝ ΩΣ ΚΑΙ ΗΜΕΙΣ

47 «Может ли кто запретить окунаться в воде тем, кто, подобно нам, получили святой дух?»

48 ΠΡΟΣΕΤΑΞΕΝ ΔΕ ΑΥΤΟΥΣ ΕΝ ΤΩ ΟΝΟΜΑΤΙ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΘΗΝΑΙ ΤΟΤΕ ΗΡΩΤΗΣΑΝ ΑΥΤΟΝ ΕΠΙΜΕΙΝΑΙ ΗΜΕΡΑΣ ΤΙΝΑΣ

48 И велел им окунуться во имя Иисуса Помазанника. Потом они попросили его остаться на несколько дней.

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 11

Дела посланников. Глава 11.

1 ΗΚΟΥΣΑΝ ΔΕ ΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΟΥΔΑΙΑΝ ΟΤΙ ΚΑΙ ΤΑ ΕΘΝΗ ΕΔΕΞΑΝΤΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

1 Посланники и братья, которые были в Иудее, услышали, что этносы тоже приняли слово Бога.

2 ΟΤΕ ΔΕ ΑΝΕΒΗ ΠΕΤΡΟΣ ΕΙΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΔΙΕΚΡΙΝΟΝΤΟ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ ΟΙ ΕΚ ΠΕΡΙΤΟΜΗΣ

2 И когда Пётр пришёл в Иерусалим, сторонники обрезания стали спорить с ним,

3 ΛΕΓΟΝΤΕΣ ΟΤΙ ΕΙΣΗΛΘΕΣ ΠΡΟΣ ΑΝΔΡΑΣ ΑΚΡΟΒΥΣΤΙΑΝ ΕΧΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΦΑΓΕΣ ΑΥΤΟΙΣ

3 говоря, что он вошёл в дом людей, которые не были обрезаны, и ел с ними.

4 ΑΡΞΑΜΕΝΟΣ ΔΕ ΠΕΤΡΟΣ ΕΞΕΤΙΘΕΤΟ ΑΥΤΟΙΣ ΚΑΘΕΞΗΣ ΛΕΓΩΝ

4 Тогда Пётр стал объяснять им всё в подробностях:

5 ΕΓΩ ΗΜΗΝ ΕΝ ΠΟΛΕΙ ΙΟΠΠΗ ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΝ ΕΝ ΕΚΣΤΑΣΕΙ ΟΡΑΜΑ ΚΑΤΑΒΑΙΝΟΝ ΣΚΕΥΟΣ ΤΙ ΩΣ ΟΘΟΝΗΝ ΜΕΓΑΛΗΝ ΤΕΣΣΑΡΣΙΝ ΑΡΧΑΙΣ ΚΑΘΙΕΜΕΝΗΝ ΕΚ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ ΚΑΙ ΗΛΘΕΝ ΑΧΡΙ ΕΜΟΥ

5 «В городе Ио́ппия я молился и увидел в видении какой-то сосуд, подобный большому льняному полотну, опускаемому с неба за четыре угла, и он приблизился прямо ко мне.

6 ΕΙΣ ΗΝ ΑΤΕΝΙΣΑΣ ΚΑΤΕΝΟΟΥΝ ΚΑΙ ΕΙΔΟΝ ΤΑ ΤΕΤΡΑΠΟΔΑ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΘΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΠΕΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΤΕΙΝΑ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ

6 Заглянув в него, я присмотрелся и увидел земных четвероногих, зверей, ползающих существ и небесных птиц.

7 ΗΚΟΥΣΑ ΔΕ ΚΑΙ ΦΩΝΗΣ ΛΕΓΟΥΣΗΣ ΜΟΙ ΑΝΑΣΤΑΣ ΠΕΤΡΕ ΘΥΣΟΝ ΚΑΙ ΦΑΓΕ

7 И я услышал голос, говорящий мне: „Встань, Пётр, заколи и ешь!“

8 ΕΙΠΟΝ ΔΕ ΜΗΔΑΜΩΣ ΚΥΡΙΕ ΟΤΙ ΚΟΙΝΟΝ Η ΑΚΑΘΑΡΤΟΝ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΕΙΣΗΛΘΕΝ ΕΙΣ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΜΟΥ

8 Но я сказал: „Ни за что, Господин, ведь осквернённое или нечистое никогда не входило в мои уста“.

9 ΑΠΕΚΡΙΘΗ ΔΕ ΦΩΝΗ ΕΚ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΚ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ Α Ο ΘΕΟΣ ΕΚΑΘΑΡΙΣΕΝ ΣΥ ΜΗ ΚΟΙΝΟΥ

9 Во второй раз голос с неба ответил: „Впредь не называй осквернённым то, что Бог очистил“.

10 ΤΟΥΤΟ ΔΕ ΕΓΕΝΕΤΟ ΕΠΙ ΤΡΙΣ ΚΑΙ ΑΝΕΣΠΑΣΘΗ ΠΑΛΙΝ ΑΠΑΝΤΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟΝ

10 Так было и в третий раз, и всё поднялось обратно на небо.

11 ΚΑΙ ΙΔΟΥ ΕΞΑΥΤΗΣ ΤΡΕΙΣ ΑΝΔΡΕΣ ΕΠΕΣΤΗΣΑΝ ΕΠΙ ΤΗΝ ΟΙΚΙΑΝ ΕΝ Η ΗΜΕΝ ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΜΕ

11 В тот же миг к дому, в котором мы находились, подошли три человека, посланные ко мне из Кеса́рии.

12 ΕΙΠΕΝ ΔΕ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΜΟΙ ΣΥΝΕΛΘΕΙΝ ΑΥΤΟΙΣ ΜΗΔΕΝ ΔΙΑΚΡΙΝΑΝΤΑ ΗΛΘΟΝ ΔΕ ΣΥΝ ΕΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΞ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΥΤΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΗΛΘΟΜΕΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝ ΤΟΥ ΑΝΔΡΟΣ

12 Дух сказал мне, чтобы я шёл с ними, нисколько не сомневаясь. Эти шесть братьев тоже отправились со мной, и мы вошли в дом того человека.

13 ΑΠΗΓΓΕΙΛΕΝ ΔΕ ΗΜΙΝ ΠΩΣ ΕΙΔΕΝ [ΤΟΝ] ΑΓΓΕΛΟΝ ΕΝ ΤΩ ΟΙΚΩ ΑΥΤΟΥ ΣΤΑΘΕΝΤΑ ΚΑΙ ΕΙΠΟΝΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΛΟΝ ΕΙΣ ΙΟΠΠΗΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΕΜΨΑΙ ΣΙΜΩΝΑ ΤΟΝ ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΕΝΟΝ ΠΕΤΡΟΝ

13 Он рассказал нам, как видел вестника, который появился в его доме и сказал: „Пошли людей в Ио́ппию, позови Си́мона, называемого Петром,

14 ΟΣ ΛΑΛΗΣΕΙ ΡΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΕ ΕΝ ΟΙΣ ΣΩΘΗΣΗ ΣΥ ΚΑΙ ΠΑΣ Ο ΟΙΚΟΣ ΣΟΥ

14 и он скажет тебе то, благодаря чему ты и все твои домашние сможете спастись“.

15 ΕΝ ΔΕ ΤΩ ΑΡΞΑΣΘΑΙ ΜΕ ΛΑΛΕΙΝ ΕΠΕΠΕΣΕΝ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΕΠ ΑΥΤΟΥΣ ΩΣΠΕΡ ΚΑΙ ΕΦ ΗΜΑΣ ΕΝ ΑΡΧΗ

15 Но когда я начал говорить, на них сошёл святой дух, как он вначале сошёл и на нас.

16 ΕΜΝΗΣΘΗΝ ΔΕ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΩΣ ΕΛΕΓΕΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΝ ΕΒΑΠΤΙΣΕΝ ΥΔΑΤΙ ΥΜΕΙΣ ΔΕ ΒΑΠΤΙΣΘΗΣΕΣΘΕ ΕΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΑΓΙΩ

16 Тогда я вспомнил слова Господина, как он говорил: „Иоанн омывал водой, но вы будете очищены святым духом“.

17 ΕΙ ΟΥΝ ΤΗΝ ΙΣΗΝ ΔΩΡΕΑΝ ΕΔΩΚΕΝ ΑΥΤΟΙΣ Ο ΘΕΟΣ ΩΣ ΚΑΙ ΗΜΙΝ ΠΙΣΤΕΥΣΑΣΙΝ ΕΠΙ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΙΗΣΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΝ ΕΓΩ ΤΙΣ ΗΜΗΝ ΔΥΝΑΤΟΣ ΚΩΛΥΣΑΙ ΤΟΝ ΘΕΟΝ

17 Итак, если Бог дал им тот же дар, что и нам, поверившим в Господина Иисуса Помазанника, то кто я такой, чтобы мог препятствовать Богу?»

18 ΑΚΟΥΣΑΝΤΕΣ ΔΕ ΤΑΥΤΑ ΗΣΥΧΑΣΑΝ ΚΑΙ ΕΔΟΞΑΣΑΝ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΛΕΓΟΝΤΕΣ ΑΡΑ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΕΘΝΕΣΙΝ Ο ΘΕΟΣ ΤΗΝ ΜΕΤΑΝΟΙΑΝ ΕΙΣ ΖΩΗΝ ΕΔΩΚΕΝ

18 Услышав это, они успокоились и прославили Бога, говоря: «Значит, и этносам Бог также дал раскаяние к жизни».

19 ΟΙ ΜΕΝ ΟΥΝ ΔΙΑΣΠΑΡΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΣ ΘΛΙΨΕΩΣ ΤΗΣ ΓΕΝΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙ ΣΤΕΦΑΝΩ ΔΙΗΛΘΟΝ ΕΩΣ ΦΟΙΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ ΜΗΔΕΝΙ ΛΑΛΟΥΝΤΕΣ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΕΙ ΜΗ ΜΟΝΟΝ ΙΟΥΔΑΙΟΙΣ

19 А те, кто рассеялся из-за преследования, начавшегося с убийства Стефа́на, прошли до самой Финики́и, Кипра и Антио́хии, но никому не говорили этого слова, кроме иудеев.

20 ΗΣΑΝ ΔΕ ΤΙΝΕΣ ΕΞ ΑΥΤΩΝ ΑΝΔΡΕΣ ΚΥΠΡΙΟΙ ΚΑΙ ΚΥΡΗΝΑΙΟΙ ΟΙΤΙΝΕΣ ΕΛΘΟΝΤΕΣ ΕΙΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΝ ΕΛΑΛΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΙΗΣΟΥΝ

20 Однако среди них были некоторые люди с Кипра и из Кире́ны, которые пришли в Антио́хию и стали беседовать с говорящими по-гречески, возвещая им благую весть о Господине Иисусе.

21 ΚΑΙ ΗΝ ΧΕΙΡ ΚΥΡΙΟΥ ΜΕΤ ΑΥΤΩΝ ΠΟΛΥΣ ΤΕ ΑΡΙΘΜΟΣ Ο ΠΙΣΤΕΥΣΑΣ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕΝ ΕΠΙ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ

21 С ними была рука Господина, и множество людей поверили и обратились к Господину.

22 ΗΚΟΥΣΘΗ ΔΕ Ο ΛΟΓΟΣ ΕΙΣ ΤΑ ΩΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΥΣΗΣ ΕΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΠΕΡΙ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΠΕΣΤΕΙΛΑΝ ΒΑΡΝΑΒΑΝ [ΔΙΕΛΘΕΙΝ] ΕΩΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ

22 Весть о них дошла до собрания, которое было в Иерусалиме, и Варна́ву отправили в Антио́хию.

23 ΟΣ ΠΑΡΑΓΕΝΟΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΙΔΩΝ ΤΗΝ ΧΑΡΙΝ [ΤΗΝ] ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΧΑΡΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΚΑΛΕΙ ΠΑΝΤΑΣ ΤΗ ΠΡΟΘΕΣΕΙ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΠΡΟΣΜΕΝΕΙΝ ΤΩ ΚΥΡΙΩ

23 Когда он пришёл и увидел доброту Бога, то обрадовался и стал побуждать всех их пребывать в Господине с решимостью в сердце,

24 ΟΤΙ ΗΝ ΑΝΗΡ ΑΓΑΘΟΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΤΕΘΗ ΟΧΛΟΣ ΙΚΑΝΟΣ ΤΩ ΚΥΡΙΩ

24 потому что он был добрым человеком, исполненным святого духа и веры. И к Господину присоединилось много людей.

25 ΕΞΗΛΘΕΝ ΔΕ ΕΙΣ ΤΑΡΣΟΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΑΙ ΣΑΥΛΟΝ

25 Затем он отправился в Тарс, чтобы разыскать Са́вла,

26 ΚΑΙ ΕΥΡΩΝ ΗΓΑΓΕΝ ΕΙΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΝ ΕΓΕΝΕΤΟ ΔΕ ΑΥΤΟΙΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΥΤΟΝ ΟΛΟΝ ΣΥΝΑΧΘΗΝΑΙ ΕΝ ΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΞΑΙ ΟΧΛΟΝ ΙΚΑΝΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΑΙ ΤΕ ΠΡΩΤΩΣ ΕΝ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΑΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ

26 а когда нашёл, привёл его в Антио́хию. Весь год они встречались с ними в собрании и учили немалое число людей, и ученики в Антио́хии впервые были названы[1] христианами[2].

27 ΕΝ ΤΑΥΤΑΙΣ ΔΕ ΤΑΙΣ ΗΜΕΡΑΙΣ ΚΑΤΗΛΘΟΝ ΑΠΟ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΠΡΟΦΗΤΑΙ ΕΙΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΝ

27 В те дни из Иерусалима в Антио́хию пришли пророки.

28 ΑΝΑΣΤΑΣ ΔΕ ΕΙΣ ΕΞ ΑΥΤΩΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΑΓΑΒΟΣ ΕΣΗΜΑΝΕΝ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΛΙΜΟΝ ΜΕΓΑΛΗΝ ΜΕΛΛΕΙΝ ΕΣΕΣΘΑΙ ΕΦ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΝ ΗΤΙΣ ΕΓΕΝΕΤΟ ΕΠΙ ΚΛΑΥΔΙΟΥ

28 Один из них, по имени Ага́в, встал и с помощью духа предсказал, что на всей обитаемой земле скоро будет сильный голод, что и случилось в дни Кла́вдия.

29 ΤΩΝ ΔΕ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΕΥΠΟΡΕΙΤΟ ΤΙΣ ΩΡΙΣΑΝ ΕΚΑΣΤΟΣ ΑΥΤΩΝ ΕΙΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΝ ΠΕΜΨΑΙ ΤΟΙΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣΙΝ ΕΝ ΤΗ ΙΟΥΔΑΙΑ ΑΔΕΛΦΟΙΣ

29 Тогда ученики решили оказать помощь братьям, живущим в Иудее, и послать, кто сколько сможет.

30 Ο ΚΑΙ ΕΠΟΙΗΣΑΝ ΑΠΟΣΤΕΙΛΑΝΤΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥΣ ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑ ΚΑΙ ΣΑΥΛΟΥ

30 Они так и сделали, отправив всё старейшинам через Варна́ву и Са́вла.

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 12

Дела посланников. Глава 12.

1 ΚΑΤ ΕΚΕΙΝΟΝ ΔΕ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟΝ ΕΠΕΒΑΛΕΝ ΗΡΩΔΗΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΑΣ ΧΕΙΡΑΣ ΚΑΚΩΣΑΙ ΤΙΝΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

1 Приблизительно в это же время царь Ирод поднял руку на некоторых из собрания, чтобы сделать им зло.

2 ΑΝΕΙΛΕΝ ΔΕ ΙΑΚΩΒΟΝ ΤΟΝ ΑΔΕΛΦΟΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΧΑΙΡΗ

2 Он убил мечом Иакова, брата Иоанна.

3 ΙΔΩΝ ΔΕ ΟΤΙ ΑΡΕΣΤΟΝ ΕΣΤΙΝ ΤΟΙΣ ΙΟΥΔΑΙΟΙΣ ΠΡΟΣΕΘΕΤΟ ΣΥΛΛΑΒΕΙΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΝ ΗΣΑΝ ΔΕ [ΑΙ] ΗΜΕΡΑΙ ΤΩΝ ΑΖΥΜΩΝ

3 И, увидев, что это понравилось иудеям, схватил ещё и Петра. Это произошло в дни пресных лепёшек.

4 ΟΝ ΚΑΙ ΠΙΑΣΑΣ ΕΘΕΤΟ ΕΙΣ ΦΥΛΑΚΗΝ ΠΑΡΑΔΟΥΣ ΤΕΣΣΑΡΣΙΝ ΤΕΤΡΑΔΙΟΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΩΝ ΦΥΛΑΣΣΕΙΝ ΑΥΤΟΝ ΒΟΥΛΟΜΕΝΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΑΝΑΓΑΓΕΙΝ ΑΥΤΟΝ ΤΩ ΛΑΩ

4 И, схватив, заключил его в тюрьму и отдал под стражу четырём сменам воинов по четыре человека в каждой, собираясь после пасхи вывести его к народу.

5 Ο ΜΕΝ ΟΥΝ ΠΕΤΡΟΣ ΕΤΗΡΕΙΤΟ ΕΝ ΤΗ ΦΥΛΑΚΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΔΕ ΗΝ ΕΚΤΕΝΩΣ ΓΙΝΟΜΕΝΗ ΥΠΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΠΕΡΙ ΑΥΤΟΥ

5 Итак, Петра держали в тюрьме, а собрание усердно молилось о нём Богу.

6 ΟΤΕ ΔΕ ΗΜΕΛΛΕΝ ΠΡΟΑΓΑΓΕΙΝ ΑΥΤΟΝ Ο ΗΡΩΔΗΣ ΤΗ ΝΥΚΤΙ ΕΚΕΙΝΗ ΗΝ Ο ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΙΜΩΜΕΝΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΥΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΩΝ ΔΕΔΕΜΕΝΟΣ ΑΛΥΣΕΣΙΝ ΔΥΣΙΝ ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΕ ΠΡΟ ΤΗΣ ΘΥΡΑΣ ΕΤΗΡΟΥΝ ΤΗΝ ΦΥΛΑΚΗΝ

6 В ночь перед тем, как Ирод собирался вывести Петра, он спал между двумя воинами, скованный двумя цепями, и стражники у дверей охраняли тюрьму.

7 ΚΑΙ ΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΕΠΕΣΤΗ ΚΑΙ ΦΩΣ ΕΛΑΜΨΕΝ ΕΝ ΤΩ ΟΙΚΗΜΑΤΙ ΠΑΤΑΞΑΣ ΔΕ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑΝ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΗΓΕΙΡΕΝ ΑΥΤΟΝ ΛΕΓΩΝ ΑΝΑΣΤΑ ΕΝ ΤΑΧΕΙ ΚΑΙ ΕΞΕΠΕΣΑΝ ΑΥΤΟΥ ΑΙ ΑΛΥΣΕΙΣ ΕΚ ΤΩΝ ΧΕΙΡΩΝ

7 И вот, появился вестник Господина, и в камере засиял свет. Толкнув Петра в бок, он разбудил его, сказав: «Вставай быстрее!» И цепи упали с его рук.

8 ΕΙΠΕΝ ΔΕ Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ ΖΩΣΑΙ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΑΙ ΤΑ ΣΑΝΔΑΛΙΑ ΣΟΥ ΕΠΟΙΗΣΕΝ ΔΕ ΟΥΤΩΣ ΚΑΙ ΛΕΓΕΙ ΑΥΤΩ ΠΕΡΙΒΑΛΟΥ ΤΟ ΙΜΑΤΙΟΝ ΣΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΜΟΙ

8 Вестник сказал ему: «Опояшься и завяжи сандалии». Он так и сделал. Затем сказал ему: «Надень верхнюю одежду и следуй за мной».

9 ΚΑΙ ΕΞΕΛΘΩΝ ΗΚΟΛΟΥΘΕΙ ΚΑΙ ΟΥΚ ΗΔΕΙ ΟΤΙ ΑΛΗΘΕΣ ΕΣΤΙΝ ΤΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟΝ ΔΙΑ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΕΔΟΚΕΙ ΔΕ ΟΡΑΜΑ ΒΛΕΠΕΙΝ

9 Он вышел и последовал за ним, но не знал, что совершаемое с помощью вестника было наяву, а думал, что видит видение.

10 ΔΙΕΛΘΟΝΤΕΣ ΔΕ ΠΡΩΤΗΝ ΦΥΛΑΚΗΝ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΑΝ ΗΛΘΑΝ ΕΠΙ ΤΗΝ ΠΥΛΗΝ ΤΗΝ ΣΙΔΗΡΑΝ ΤΗΝ ΦΕΡΟΥΣΑΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΗΤΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΗΝΟΙΓΗ ΑΥΤΟΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΘΟΝΤΕΣ ΠΡΟΗΛΘΟΝ ΡΥΜΗΝ ΜΙΑΝ ΚΑΙ ΕΥΘΕΩΣ ΑΠΕΣΤΗ Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠ ΑΥΤΟΥ

10 Пройдя первый сторожевой пост, а затем второй, они пришли к железным воротам, ведущим в город, которые открылись перед ними сами собой. Выйдя, они пошли по одной улице, и неожиданно вестник оставил его.

11 ΚΑΙ Ο ΠΕΤΡΟΣ ΕΝ ΕΑΥΤΩ ΓΕΝΟΜΕΝΟΣ ΕΙΠΕΝ ΝΥΝ ΟΙΔΑ ΑΛΗΘΩΣ ΟΤΙ ΕΞΑΠΕΣΤΕΙΛΕΝ [Ο] ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΝ ΑΓΓΕΛΟΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΕΞΕΙΛΑΤΟ ΜΕ ΕΚ ΧΕΙΡΟΣ ΗΡΩΔΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ

11 Тогда Пётр, придя в себя, сказал: «Теперь я точно знаю, что Господин послал своего вестника и избавил меня от руки Ирода и от всего, чего ожидал иудейский народ».

12 ΣΥΝΙΔΩΝ ΤΕ ΗΛΘΕΝ ΕΠΙ ΤΗΝ ΟΙΚΙΑΝ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΟΥ ΗΣΑΝ ΙΚΑΝΟΙ ΣΥΝΗΘΡΟΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΕΝΟΙ

12 И, поразмыслив об этом, пошёл к дому Марии, матери Иоанна, называемого Марком, где многие собрались и молились.

13 ΚΡΟΥΣΑΝΤΟΣ ΔΕ ΑΥΤΟΥ ΤΗΝ ΘΥΡΑΝ ΤΟΥ ΠΥΛΩΝΟΣ ΠΡΟΣΗΛΘΕΝ ΠΑΙΔΙΣΚΗ ΥΠΑΚΟΥΣΑΙ ΟΝΟΜΑΤΙ ΡΟΔΗ

13 Когда он постучал в дверь в воротах, на стук вышла служанка, по имени Ро́да,

14 ΚΑΙ ΕΠΙΓΝΟΥΣΑ ΤΗΝ ΦΩΝΗΝ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ ΟΥΚ ΗΝΟΙΞΕΝ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ ΕΙΣΔΡΑΜΟΥΣΑ ΔΕ ΑΠΗΓΓΕΙΛΕΝ ΕΣΤΑΝΑΙ ΤΟΝ ΠΕΤΡΟΝ ΠΡΟ ΤΟΥ ΠΥΛΩΝΟΣ

14 и, узнав голос Петра, от радости не открыла ворота, а вбежала в дом и сообщила, что у ворот стоит Пётр.

15 ΟΙ ΔΕ ΠΡΟΣ ΑΥΤΗΝ ΕΙΠΑΝ ΜΑΙΝΗ Η ΔΕ ΔΙΙΣΧΥΡΙΖΕΤΟ ΟΥΤΩΣ ΕΧΕΙΝ ΟΙ ΔΕ ΕΛΕΓΟΝ Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΣΤΙΝ ΑΥΤΟΥ

15 «Ты не в своём уме», — сказали ей. Но она утверждала, что это правда. Тогда стали говорить: «Это его вестник».

16 Ο ΔΕ ΠΕΤΡΟΣ ΕΠΕΜΕΝΕΝ ΚΡΟΥΩΝ ΑΝΟΙΞΑΝΤΕΣ ΔΕ ΕΙΔΑΝ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΕΞΕΣΤΗΣΑΝ

16 А Пётр продолжал стучать. Открыв, они увидели его и изумились.

17 ΚΑΤΑΣΕΙΣΑΣ ΔΕ ΑΥΤΟΙΣ ΤΗ ΧΕΙΡΙ ΣΙΓΑΝ ΔΙΗΓΗΣΑΤΟ [ΑΥΤΟΙΣ] ΠΩΣ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΑΥΤΟΝ ΕΞΗΓΑΓΕΝ ΕΚ ΤΗΣ ΦΥΛΑΚΗΣ ΕΙΠΕΝ ΤΕ ΑΠΑΓΓΕΙΛΑΤΕ ΙΑΚΩΒΩ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΑΔΕΛΦΟΙΣ ΤΑΥΤΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΘΩΝ ΕΠΟΡΕΥΘΗ ΕΙΣ ΕΤΕΡΟΝ ΤΟΠΟΝ

17 Но он подал им знак рукой, чтобы они замолчали, и, подробно рассказав им, как Господин вывел его из тюрьмы, сказал: «Сообщите это Иакову и братьям». Затем он вышел и отправился в другое место.

18 ΓΕΝΟΜΕΝΗΣ ΔΕ ΗΜΕΡΑΣ ΗΝ ΤΑΡΑΧΟΣ ΟΥΚ ΟΛΙΓΟΣ ΕΝ ΤΟΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΙΣ ΤΙ ΑΡΑ Ο ΠΕΤΡΟΣ ΕΓΕΝΕΤΟ

18 А когда наступил день, среди воинов поднялся немалый переполох, поскольку никто не знал, что случилось с Петром.

19 ΗΡΩΔΗΣ ΔΕ ΕΠΙΖΗΤΗΣΑΣ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΥΡΩΝ ΑΝΑΚΡΙΝΑΣ ΤΟΥΣ ΦΥΛΑΚΑΣ ΕΚΕΛΕΥΣΕΝ ΑΠΑΧΘΗΝΑΙ ΚΑΙ ΚΑΤΕΛΘΩΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΙΟΥΔΑΙΑΣ ΕΙΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΝ ΔΙΕΤΡΙΒΕΝ

19 Ирод разыскивал его, а когда не нашёл, допросил стражников и велел увести их и наказать. Затем он отправился из Иудеи в Кеса́рию и пробыл там некоторое время.

20 ΗΝ ΔΕ ΘΥΜΟΜΑΧΩΝ ΤΥΡΙΟΙΣ ΚΑΙ ΣΙΔΩΝΙΟΙΣ ΟΜΟΘΥΜΑΔΟΝ ΔΕ ΠΑΡΗΣΑΝ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΠΕΙΣΑΝΤΕΣ ΒΛΑΣΤΟΝ ΤΟΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΟΙΤΩΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΗΤΟΥΝΤΟ ΕΙΡΗΝΗΝ ΔΙΑ ΤΟ ΤΡΕΦΕΣΘΑΙ ΑΥΤΩΝ ΤΗΝ ΧΩΡΑΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ

20 Он был настроен враждебно против жителей Ти́ра и Сидо́на. Тогда они единодушно пришли к нему и, склонив на свою сторону Вла́ста, который наблюдал за домом царя, стали просить мира, потому что их область получала продовольствие из области царской.

21 ΤΑΚΤΗ ΔΕ ΗΜΕΡΑ Ο ΗΡΩΔΗΣ ΕΝΔΥΣΑΜΕΝΟΣ ΕΣΘΗΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΝ [ΚΑΙ] ΚΑΘΙΣΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ ΕΔΗΜΗΓΟΡΕΙ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ

21 В установленный день Ирод, надев царскую одежду, сел на судейское место и обратился ко всем с речью.

22 Ο ΔΕ ΔΗΜΟΣ ΕΠΕΦΩΝΕΙ ΘΕΟΥ ΦΩΝΗ ΚΑΙ ΟΥΚ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

22 А собравшийся народ стал кричать: «Это голос бога, а не человека!»

23 ΠΑΡΑΧΡΗΜΑ ΔΕ ΕΠΑΤΑΞΕΝ ΑΥΤΟΝ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΑΝΘ ΩΝ ΟΥΚ ΕΔΩΚΕΝ ΤΗΝ ΔΟΞΑΝ ΤΩ ΘΕΩ ΚΑΙ ΓΕΝΟΜΕΝΟΣ ΣΚΩΛΗΚΟΒΡΩΤΟΣ ΕΞΕΨΥΞΕΝ

23 В тот же миг вестник Господина поразил его, потому что он не воздал славы Богу. Он заболел, был изъеден червями и умер.

24 Ο ΔΕ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΗΥΞΑΝΕΝ ΚΑΙ ΕΠΛΗΘΥΝΕΤΟ

24 А слово Бога росло и распространялось.

25 ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΔΕ ΚΑΙ ΣΑΥΛΟΣ ΥΠΕΣΤΡΕΨΑΝ ΕΙΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΠΛΗΡΩΣΑΝΤΕΣ ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΝΙΑΝ ΣΥΜΠΑΡΑΛΑΒΟΝΤΕΣ ΙΩΑΝΝΗΝ ΤΟΝ ΕΠΙΚΛΗΘΕΝΤΑ ΜΑΡΚΟΝ

25 Варна́ва же и Савл, сделав всё для оказания помощи в Иерусалиме, возвратились, взяв с собой Иоанна, называемого Марком.

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 13

Дела посланников. Глава 13.

1 ΗΣΑΝ ΔΕ ΕΝ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΥΣΑΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΠΡΟΦΗΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ Ο ΤΕ ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΕΩΝ Ο ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ ΝΙΓΕΡ ΚΑΙ ΛΟΥΚΙΟΣ Ο ΚΥΡΗΝΑΙΟΣ ΜΑΝΑΗΝ ΤΕ ΗΡΩΔΟΥ ΤΟΥ ΤΕΤΡΑΑΡΧΟΥ ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ ΚΑΙ ΣΑΥΛΟΣ

1 В Антио́хии, в местном собрании, были пророки и учителя: Варна́ва, Симео́н, которого называли Ниге́р, Лу́ций из Кире́ны, Манаи́л, обучавшийся с Иродом, правителем области, и Савл.

2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ ΔΕ ΑΥΤΩΝ ΤΩ ΚΥΡΙΩ ΚΑΙ ΝΗΣΤΕΥΟΝΤΩΝ ΕΙΠΕΝ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΑΦΟΡΙΣΑΤΕ ΔΗ ΜΟΙ ΤΟΝ ΒΑΡΝΑΒΑΝ ΚΑΙ ΣΑΥΛΟΝ ΕΙΣ ΤΟ ΕΡΓΟΝ Ο ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΑΙ ΑΥΤΟΥΣ

2 Когда они совершали служение Господину и постились, святой дух сказал: «Отделите мне Варна́ву и Са́вла для дела, к которому я призвал их».

3 ΤΟΤΕ ΝΗΣΤΕΥΣΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΞΑΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΝΤΕΣ ΤΑΣ ΧΕΙΡΑΣ ΑΥΤΟΙΣ ΑΠΕΛΥΣΑΝ

3 Тогда, после поста и молитвы, они возложили на них руки и отпустили.

4 ΑΥΤΟΙ ΜΕΝ ΟΥΝ ΕΚΠΕΜΦΘΕΝΤΕΣ ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΛΘΟΝ ΕΙΣ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΝ ΕΚΕΙΘΕΝ ΤΕ ΑΠΕΠΛΕΥΣΑΝ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ

4 Итак, эти люди, посланные святым духом, спустились в Селевки́ю и оттуда отплыли на Кипр.

5 ΚΑΙ ΓΕΝΟΜΕΝΟΙ ΕΝ ΣΑΛΑΜΙΝΙ ΚΑΤΗΓΓΕΛΛΟΝ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΝ ΤΑΙΣ ΣΥΝΑΓΩΓΑΙΣ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ ΕΙΧΟΝ ΔΕ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΝ ΥΠΗΡΕΤΗΝ

5 И, прибыв в Салами́н, возвещали слово Бога в иудейских синагогах. При них был также Иоанн как помощник.

6 ΔΙΕΛΘΟΝΤΕΣ ΔΕ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΝΗΣΟΝ ΑΧΡΙ ΠΑΦΟΥ ΕΥΡΟΝ ΑΝΔΡΑ ΤΙΝΑ ΜΑΓΟΝ ΨΕΥΔΟΠΡΟΦΗΤΗΝ ΙΟΥΔΑΙΟΝ Ω ΟΝΟΜΑ ΒΑΡΙΗΣΟΥ

6 Пройдя весь остров до Па́фоса, они встретили одного человека, колдуна и лжепророка, иудея по имени Вариису́с.

7 ΟΣ ΗΝ ΣΥΝ ΤΩ ΑΝΘΥΠΑΤΩ ΣΕΡΓΙΩ ΠΑΥΛΩ ΑΝΔΡΙ ΣΥΝΕΤΩ ΟΥΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΣΑΜΕΝΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΝ ΚΑΙ ΣΑΥΛΟΝ ΕΠΕΖΗΤΗΣΕΝ ΑΚΟΥΣΑΙ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

7 Он был с проконсулом Сергеем Павлом, человеком умным, который, позвав к себе Варна́ву и Са́вла, искренне пожелал услышать слово Бога.

8 ΑΝΘΙΣΤΑΤΟ ΔΕ ΑΥΤΟΙΣ ΕΛΥΜΑΣ Ο ΜΑΓΟΣ ΟΥΤΩΣ ΓΑΡ ΜΕΘΕΡΜΗΝΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΟΥ ΖΗΤΩΝ ΔΙΑΣΤΡΕΨΑΙ ΤΟΝ ΑΝΘΥΠΑΤΟΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

8 Но Ели́ма, или колдун, как переводится его имя, стал им противодействовать, пытаясь отвести проконсула от веры.

9 ΣΑΥΛΟΣ ΔΕ Ο ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΣ ΠΛΗΣΘΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΤΕΝΙΣΑΣ ΕΙΣ ΑΥΤΟΝ

9 Тогда Савл, также называемый Павлом, исполнившись святого духа, пристально посмотрел на него

10 ΕΙΠΕΝ Ω ΠΛΗΡΗΣ ΠΑΝΤΟΣ ΔΟΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΡΑΔΙΟΥΡΓΙΑΣ ΥΙΕ ΔΙΑΒΟΛΟΥ ΕΧΘΡΕ ΠΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΟΥ ΠΑΥΣΗ ΔΙΑΣΤΡΕΦΩΝ ΤΑΣ ΟΔΟΥΣ [ΤΟΥ] ΚΥΡΙΟΥ ΤΑΣ ΕΥΘΕΙΑΣ

10 и сказал: «О исполненный всякого обмана и всякого злодейства, сын Клеветника, враг всего праведного! Неужели ты не перестанешь искажать прямые пути Господина?

11 ΚΑΙ ΝΥΝ ΙΔΟΥ ΧΕΙΡ ΚΥΡΙΟΥ ΕΠΙ ΣΕ ΚΑΙ ΕΣΗ ΤΥΦΛΟΣ ΜΗ ΒΛΕΠΩΝ ΤΟΝ ΗΛΙΟΝ ΑΧΡΙ ΚΑΙΡΟΥ ΠΑΡΑΧΡΗΜΑ ΤΕ ΕΠΕΣΕΝ ΕΠ ΑΥΤΟΝ ΑΧΛΥΣ ΚΑΙ ΣΚΟΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΓΩΝ ΕΖΗΤΕΙ ΧΕΙΡΑΓΩΓΟΥΣ

11 Но вот, рука Господина на тебе, ты ослепнешь и на время перестанешь видеть дневной свет». В тот же миг его покрыл густой туман и тьма, и он метался из стороны в сторону, ища поводыря.

12 ΤΟΤΕ ΙΔΩΝ Ο ΑΝΘΥΠΑΤΟΣ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΕΠΙΣΤΕΥΣΕΝ ΕΚΠΛΗΣΣΟΜΕΝΟΣ ΕΠΙ ΤΗ ΔΙΔΑΧΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

12 Тогда проконсул, увидев, что произошло, поверил, потому что был изумлён учением Господина.

13 ΑΝΑΧΘΕΝΤΕΣ ΔΕ ΑΠΟ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΑΥΛΟΝ ΗΛΘΟΝ ΕΙΣ ΠΕΡΓΗΝ ΤΗΣ ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΣ ΑΠ ΑΥΤΩΝ ΥΠΕΣΤΡΕΨΕΝ ΕΙΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ

13 Павел и его спутники вышли в море из Па́фоса и прибыли в Пе́ргию, что в Памфи́лии. Но Иоанн оставил их и возвратился в Иерусалим.

14 ΑΥΤΟΙ ΔΕ ΔΙΕΛΘΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΣ ΠΕΡΓΗΣ ΠΑΡΕΓΕΝΟΝΤΟ ΕΙΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΝ ΤΗΝ ΠΙΣΙΔΙΑΝ ΚΑΙ [ΕΙΣ]ΕΛΘΟΝΤΕΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΝΑΓΩΓΗΝ ΤΗ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΣΑΒΒΑΤΩΝ ΕΚΑΘΙΣΑΝ

14 А они продолжили свой путь и из Пе́ргии пришли в Антио́хию, что в Писи́дии, и, войдя в субботний день в синагогу, сели.

15 ΜΕΤΑ ΔΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΩΝ ΑΠΕΣΤΕΙΛΑΝ ΟΙ ΑΡΧΙΣΥΝΑΓΩΓΟΙ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ ΛΕΓΟΝΤΕΣ ΑΝΔΡΕΣ ΑΔΕΛΦΟΙ ΕΙ ΤΙΣ ΕΣΤΙΝ ΕΝ ΥΜΙΝ ΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΟΝ ΛΕΓΕΤΕ

15 После чтения Закона и Пророков начальники синагоги послали сказать им: «Братья, если у вас есть для народа какое-нибудь слово ободрения, говорите».

16 ΑΝΑΣΤΑΣ ΔΕ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΕΙΣΑΣ ΤΗ ΧΕΙΡΙ ΕΙΠΕΝ ΑΝΔΡΕΣ ΙΣΡΑΗΛΙΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΦΟΒΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΑΚΟΥΣΑΤΕ

16 Тогда Павел встал и, подав знак рукой, сказал: «Израильтяне и вы, боящиеся Бога, послушайте.

17 Ο ΘΕΟΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΟΥΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΕΞΕΛΕΞΑΤΟ ΤΟΥΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΑΟΝ ΥΨΩΣΕΝ ΕΝ ΤΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΕΝ ΓΗ ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΒΡΑΧΙΟΝΟΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΞΗΓΑΓΕΝ ΑΥΤΟΥΣ ΕΞ ΑΥΤΗΣ

17 Бог этого народа, Израиля, избрал наших отцов, он возвысил этот народ, когда они жили как пришельцы в земле Египет, и вывел их оттуда сильной рукой.

18 ΚΑΙ ΩΣ ΤΕΣΣΕΡΑΚΟΝΤΑΕΤΗ ΧΡΟΝΟΝ ΕΤΡΟΠΟΦΟΡΗΣΕΝ ΑΥΤΟΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΡΗΜΩ

18 В течение примерно сорока лет он терпел их поведение в пустыне.

19 ΚΑΙ ΚΑΘΕΛΩΝ ΕΘΝΗ ΕΠΤΑ ΕΝ ΓΗ ΧΑΝΑΑΝ ΚΑΤΕΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΕΝ ΤΗΝ ΓΗΝ ΑΥΤΩΝ

19 А когда уничтожил семь народов в земле Ханаа́н, распределил их землю по жребию —

20 ΩΣ ΕΤΕΣΙΝ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΟΙΣ ΚΑΙ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΑΥΤΑ ΕΔΩΚΕΝ ΚΡΙΤΑΣ ΕΩΣ ΣΑΜΟΥΗΛ [ΤΟΥ] ΠΡΟΦΗΤΟΥ

20 всё это длилось около четырёхсот пятидесяти лет. После этого он давал им судей вплоть до пророка Самуила.

21 ΚΑΚΕΙΘΕΝ ΗΤΗΣΑΝΤΟ ΒΑΣΙΛΕΑ ΚΑΙ ΕΔΩΚΕΝ ΑΥΤΟΙΣ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΝ ΣΑΟΥΛ ΥΙΟΝ ΚΙΣ ΑΝΔΡΑ ΕΚ ΦΥΛΗΣ ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΕΤΗ ΤΕΣΣΕΡΑΚΟΝΤΑ

21 Но потом они потребовали царя, и Бог дал им Сау́ла, сына Ки́са, человека из племени Вениамина, на сорок лет.

22 ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΤΗΣΑΣ ΑΥΤΟΝ ΗΓΕΙΡΕΝ ΤΟΝ ΔΑΥΙΔ ΑΥΤΟΙΣ ΕΙΣ ΒΑΣΙΛΕΑ Ω ΚΑΙ ΕΙΠΕΝ ΜΑΡΤΥΡΗΣΑΣ ΕΥΡΟΝ ΔΑΥΙΔ ΤΟΝ ΤΟΥ ΙΕΣΣΑΙ ΑΝΔΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΝ ΜΟΥ ΟΣ ΠΟΙΗΣΕΙ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΘΕΛΗΜΑΤΑ ΜΟΥ

22 И после того как низложил его, поставил им царём Давида, о котором свидетельствовал и говорил: „Я нашёл Давида, сына Иессе́я, человека по своему сердцу, который сделает всё, что я пожелаю“.

23 ΤΟΥΤΟΥ Ο ΘΕΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΤ ΕΠΑΓΓΕΛΙΑΝ ΗΓΑΓΕΝ ΤΩ ΙΣΡΑΗΛ ΣΩΤΗΡΑ ΙΗΣΟΥΝ

23 Из его потомков Бог по своему обещанию дал Израилю спасителя, Иисуса,

24 ΠΡΟΚΗΡΥΞΑΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΥΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ ΠΑΝΤΙ ΤΩ ΛΑΩ ΙΣΡΑΗΛ

24 после того как Иоанн перед его приходом открыто проповедовал всему израильскому народу окунание в знак раскаяния.

25 ΩΣ ΔΕ ΕΠΛΗΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟΝ ΕΛΕΓΕΝ ΤΙ ΕΜΕ ΥΠΟΝΟΕΙΤΕ ΕΙΝΑΙ ΟΥΚ ΕΙΜΙ ΕΓΩ ΑΛΛ ΙΔΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΜΕΤ ΕΜΕ ΟΥ ΟΥΚ ΕΙΜΙ ΑΞΙΟΣ ΤΟ ΥΠΟΔΗΜΑ ΤΩΝ ΠΟΔΩΝ ΛΥΣΑΙ

25 Завершая свой путь, Иоанн говорил: „За кого вы принимаете меня? Я не тот. Но за мной идёт человек, у которого я недостоин развязать на ногах сандалии“.

26 ΑΝΔΡΕΣ ΑΔΕΛΦΟΙ ΥΙΟΙ ΓΕΝΟΥΣ ΑΒΡΑΑΜ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝ ΥΜΙΝ ΦΟΒΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΗΜΙΝ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΤΑΥΤΗΣ ΕΞΑΠΕΣΤΑΛΗ

26 Братья, сыновья из рода Авраама и другие среди вас, кто боятся Бога, слово об этом спасении послано нам.

27 ΟΙ ΓΑΡ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝΤΕΣ ΕΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΑΥΤΩΝ ΤΟΥΤΟΝ ΑΓΝΟΗΣΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΣ ΦΩΝΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΩΝ ΤΑΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝ ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΑΝΑΓΙΝΩΣΚΟΜΕΝΑΣ ΚΡΙΝΑΝΤΕΣ ΕΠΛΗΡΩΣΑΝ

27 Жители Иерусалима и их начальники не признали его, но, выступив в роли судей, исполнили произнесённые Пророками слова, которые читаются вслух каждую субботу.

28 ΚΑΙ ΜΗΔΕΜΙΑΝ ΑΙΤΙΑΝ ΘΑΝΑΤΟΥ ΕΥΡΟΝΤΕΣ ΗΤΗΣΑΝΤΟ ΠΙΛΑΤΟΝ ΑΝΑΙΡΕΘΗΝΑΙ ΑΥΤΟΝ

28 И хотя они не нашли в нём ничего заслуживающего смерти, они потребовали от Пилата, чтобы он был казнён.

29 ΩΣ ΔΕ ΕΤΕΛΕΣΑΝ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΠΕΡΙ ΑΥΤΟΥ ΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΚΑΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΕΘΗΚΑΝ ΕΙΣ ΜΝΗΜΕΙΟΝ

29 Когда же исполнили всё написанное о нём, то сняли его со столба и положили в памятный склеп.

30 Ο ΔΕ ΘΕΟΣ ΗΓΕΙΡΕΝ ΑΥΤΟΝ ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ

30 Но Бог воскресил его из мёртвых,

31 ΟΣ ΩΦΘΗ ΕΠΙ ΗΜΕΡΑΣ ΠΛΕΙΟΥΣ ΤΟΙΣ ΣΥΝΑΝΑΒΑΣΙΝ ΑΥΤΩ ΑΠΟ ΤΗΣ ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ ΕΙΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΟΙΤΙΝΕΣ [ΝΥΝ] ΕΙΣΙΝ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΑΥΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΟΝ

31 и в течение многих дней он являлся тем, кто пошёл с ним из Галилеи в Иерусалим и кто теперь свидетельствует о нём перед народом.

32 ΚΑΙ ΗΜΕΙΣ ΥΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΟΜΕΘΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΙΑΝ ΓΕΝΟΜΕΝΗΝ

32 Итак, мы возвещаем вам благую весть об обещании, которое было дано отцам,

33 ΟΤΙ ΤΑΥΤΗΝ Ο ΘΕΟΣ ΕΚΠΕΠΛΗΡΩΚΕΝ ΤΟΙΣ ΤΕΚΝΟΙΣ [ΑΥΤΩΝ] ΗΜΙΝ ΑΝΑΣΤΗΣΑΣ ΙΗΣΟΥΝ ΩΣ ΚΑΙ ΕΝ ΤΩ ΨΑΛΜΩ ΓΕΓΡΑΠΤΑΙ ΤΩ ΔΕΥΤΕΡΩ ΥΙΟΣ ΜΟΥ ΕΙ ΣΥ ΕΓΩ ΣΗΜΕΡΟΝ ΓΕΓΕΝΝΗΚΑ ΣΕ

33 о том, что Бог до конца исполнил его для нас, их детей, воскресив Иисуса, как и написано во втором псалме: „Ты — сын мой, в этот день я стал твоим Отцом“.

34 ΟΤΙ ΔΕ ΑΝΕΣΤΗΣΕΝ ΑΥΤΟΝ ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ ΜΗΚΕΤΙ ΜΕΛΛΟΝΤΑ ΥΠΟΣΤΡΕΦΕΙΝ ΕΙΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΝ ΟΥΤΩΣ ΕΙΡΗΚΕΝ ΟΤΙ ΔΩΣΩ ΥΜΙΝ ΤΑ ΟΣΙΑ ΔΑΥΙΔ ΤΑ ΠΙΣΤΑ

34 А то, что он воскресил его из мёртвых и ему уже не придётся возвратиться в тление, он выразил так: „Я окажу вам верную любящую доброту, проявленную к Давиду“.

35 ΔΙΟΤΙ ΚΑΙ ΕΝ ΕΤΕΡΩ ΛΕΓΕΙ ΟΥ ΔΩΣΕΙΣ ΤΟΝ ΟΣΙΟΝ ΣΟΥ ΙΔΕΙΝ ΔΙΑΦΘΟΡΑΝ

35 Поэтому он говорит также и в другом псалме: „Не дашь преданному тебе увидеть тление“.

36 ΔΑΥΙΔ ΜΕΝ ΓΑΡ ΙΔΙΑ ΓΕΝΕΑ ΥΠΗΡΕΤΗΣΑΣ ΤΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΒΟΥΛΗ ΕΚΟΙΜΗΘΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΤΕΘΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΕΝ ΔΙΑΦΘΟΡΑΝ

36 Давид, послужив в своё время ясно выраженной воле Бога, уснул смертным сном, был похоронен с отцами и увидел тление.

37 ΟΝ ΔΕ Ο ΘΕΟΣ ΗΓΕΙΡΕΝ ΟΥΚ ΕΙΔΕΝ ΔΙΑΦΘΟΡΑΝ

37 А тот, кого Бог воскресил, не видел тления.

38 ΓΝΩΣΤΟΝ ΟΥΝ ΕΣΤΩ ΥΜΙΝ ΑΝΔΡΕΣ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΤΙ ΔΙΑ ΤΟΥΤΟΥ ΥΜΙΝ ΑΦΕΣΙΣ ΑΜΑΡΤΙΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΤΑΙ [ΚΑΙ] ΑΠΟ ΠΑΝΤΩΝ ΩΝ ΟΥΚ ΗΔΥΝΗΘΗΤΕ ΕΝ ΝΟΜΩ ΜΩΥΣΕΩΣ ΔΙΚΑΙΩΘΗΝΑΙ

38 И потому да будет вам известно, братья, что через него возвещается вам прощение грехов,

39 ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΠΑΣ Ο ΠΙΣΤΕΥΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ

39 и во всём, в чём вас не могли объявить невиновными на основании закона Моисея, через него объявляется невиновным каждый, кто проявляет веру.

40 ΒΛΕΠΕΤΕ ΟΥΝ ΜΗ ΕΠΕΛΘΗ ΤΟ ΕΙΡΗΜΕΝΟΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΡΟΦΗΤΑΙΣ

40 Смотрите же, чтобы вас не постигло сказанное в Пророках:

41 ΙΔΕΤΕ ΟΙ ΚΑΤΑΦΡΟΝΗΤΑΙ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΣΑΤΕ ΚΑΙ ΑΦΑΝΙΣΘΗΤΕ ΟΤΙ ΕΡΓΟΝ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΕΓΩ ΕΝ ΤΑΙΣ ΗΜΕΡΑΙΣ ΥΜΩΝ ΕΡΓΟΝ Ο ΟΥ ΜΗ ΠΙΣΤΕΥΣΗΤΕ ΕΑΝ ΤΙΣ ΕΚΔΙΗΓΗΤΑΙ ΥΜΙΝ

41 „Посмотрите, презирающие, удивитесь и исчезните, потому что в ваши дни я совершаю дело, в которое вы ни за что не поверите, даже если кто-нибудь подробно расскажет вам о нём“».

42 ΕΞΙΟΝΤΩΝ ΔΕ ΑΥΤΩΝ ΠΑΡΕΚΑΛΟΥΝ ΕΙΣ ΤΟ ΜΕΤΑΞΥ ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΛΑΛΗΘΗΝΑΙ ΑΥΤΟΙΣ ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ ΤΑΥΤΑ

42 Когда они выходили, люди стали умолять, чтобы с ними говорили об этом и в следующую субботу.

43 ΛΥΘΕΙΣΗΣ ΔΕ ΤΗΣ ΣΥΝΑΓΩΓΗΣ ΗΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ ΠΟΛΛΟΙ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΕΒΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΗΛΥΤΩΝ ΤΩ ΠΑΥΛΩ ΚΑΙ ΤΩ ΒΑΡΝΑΒΑ ΟΙΤΙΝΕΣ ΠΡΟΣΛΑΛΟΥΝΤΕΣ ΑΥΤΟΙΣ ΕΠΕΙΘΟΝ ΑΥΤΟΥΣ ΠΡΟΣΜΕΝΕΙΝ ΤΗ ΧΑΡΙΤΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

43 И после того как собрание в синагоге было распущено, многие иудеи и поклонявшиеся Богу прозелиты последовали за Павлом и Варна́вой, которые, беседуя с ними, побуждали их твёрдо держаться доброты Бога.

44 ΤΩ ΔΕ ΕΡΧΟΜΕΝΩ ΣΑΒΒΑΤΩ ΣΧΕΔΟΝ ΠΑΣΑ Η ΠΟΛΙΣ ΣΥΝΗΧΘΗ ΑΚΟΥΣΑΙ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

44 В следующую субботу почти весь город собрался послушать Слово Господа.

45 ΙΔΟΝΤΕΣ ΔΕ ΟΙ ΙΟΥΔΑΙΟΙ ΤΟΥΣ ΟΧΛΟΥΣ ΕΠΛΗΣΘΗΣΑΝ ΖΗΛΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΕΛΕΓΟΝ ΤΟΙΣ ΥΠΟ ΠΑΥΛΟΥ ΛΑΛΟΥΜΕΝΟΙΣ ΒΛΑΣΦΗΜΟΥΝΤΕΣ

45 Увидев столько народа, иудеи исполнились ревности и стали богохульно противоречить тому, что говорил Павел.

46 ΠΑΡΡΗΣΙΑΣΑΜΕΝΟΙ ΤΕ Ο ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ Ο ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΕΙΠΑΝ ΥΜΙΝ ΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ ΛΑΛΗΘΗΝΑΙ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΠΕΙΔΗ ΑΠΩΘΕΙΣΘΕ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΟΥΚ ΑΞΙΟΥΣ ΚΡΙΝΕΤΕ ΕΑΥΤΟΥΣ ΤΗΣ ΑΙΩΝΙΟΥ ΖΩΗΣ ΙΔΟΥ ΣΤΡΕΦΟΜΕΘΑ ΕΙΣ ΤΑ ΕΘΝΗ

46 Тогда Павел и Варна́ва смело сказали: «Вам первым должно было быть сказано слово Бога. Но поскольку вы отвергаете его и не считаете себя достойными вечной жизни, мы обращаемся к другим народам,

47 ΟΥΤΩΣ ΓΑΡ ΕΝΤΕΤΑΛΤΑΙ ΗΜΙΝ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΕΘΕΙΚΑ ΣΕ ΕΙΣ ΦΩΣ ΕΘΝΩΝ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΙΣ ΣΩΤΗΡΙΑΝ ΕΩΣ ΕΣΧΑΤΟΥ ΤΗΣ ΓΗΣ

47 потому что Господь дал нам заповедь, сказав: „Я поставил тебя светом для народов, чтобы ты был спасением до края земли“».

48 ΑΚΟΥΟΝΤΑ ΔΕ ΤΑ ΕΘΝΗ ΕΧΑΙΡΟΝ ΚΑΙ ΕΔΟΞΑΖΟΝ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΕΥΣΑΝ ΟΣΟΙ ΗΣΑΝ ΤΕΤΑΓΜΕΝΟΙ ΕΙΣ ΖΩΗΝ ΑΙΩΝΙΟΝ

48 Услышав это, этносы стали радоваться и прославлять Слово Господа, и все, кто был правильно расположен к вечной жизни, стали верующими.

49 ΔΙΕΦΕΡΕΤΟ ΔΕ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΔΙ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

49 А Слово Господа распространялось по всей той области.

50 ΟΙ ΔΕ ΙΟΥΔΑΙΟΙ ΠΑΡΩΤΡΥΝΑΝ ΤΑΣ ΣΕΒΟΜΕΝΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΤΑΣ ΕΥΣΧΗΜΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΗΓΕΙΡΑΝ ΔΙΩΓΜΟΝ ΕΠΙ ΤΟΝ ΠΑΥΛΟΝ ΚΑΙ ΒΑΡΝΑΒΑΝ ΚΑΙ ΕΞΕΒΑΛΟΝ ΑΥΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΥΤΩΝ

50 Но иудеи спровоцировали уважаемых женщин, поклонявшихся Богу, и влиятельных людей города на то, чтобы возбудить против Павла и Варна́вы преследование, и те выгнали их из своих пределов.

51 ΟΙ ΔΕ ΕΚΤΙΝΑΞΑΜΕΝΟΙ ΤΟΝ ΚΟΝΙΟΡΤΟΝ ΤΩΝ ΠΟΔΩΝ ΕΠ ΑΥΤΟΥΣ ΗΛΘΟΝ ΕΙΣ ΙΚΟΝΙΟΝ

51 А они стряхнули пыль с ног в знак свидетельства против них и пошли в Ико́ний.

52 ΟΙ ΤΕ ΜΑΘΗΤΑΙ ΕΠΛΗΡΟΥΝΤΟ ΧΑΡΑΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ

52 Ученики же исполнялись радости и святого духа.

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 14

Дела посланников. Глава 14.

1 ΕΓΕΝΕΤΟ ΔΕ ΕΝ ΙΚΟΝΙΩ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΥΤΟ ΕΙΣΕΛΘΕΙΝ ΑΥΤΟΥΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΝΑΓΩΓΗΝ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΛΗΣΑΙ ΟΥΤΩΣ ΩΣΤΕ ΠΙΣΤΕΥΣΑΙ ΙΟΥΔΑΙΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΥ ΠΛΗΘΟΣ

1 В Ико́нии они вместе вошли в иудейскую синагогу и говорили так, что великое множество иудеев и греков стали верующими.

2 ΟΙ ΔΕ ΑΠΕΙΘΗΣΑΝΤΕΣ ΙΟΥΔΑΙΟΙ ΕΠΗΓΕΙΡΑΝ ΚΑΙ ΕΚΑΚΩΣΑΝ ΤΑΣ ΨΥΧΑΣ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ

2 Но иудеи, которые не поверили, возбудили людей из других народов и настроили их против братьев.

3 ΙΚΑΝΟΝ ΜΕΝ ΟΥΝ ΧΡΟΝΟΝ ΔΙΕΤΡΙΨΑΝ ΠΑΡΡΗΣΙΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΠΙ ΤΩ ΚΥΡΙΩ ΤΩ ΜΑΡΤΥΡΟΥΝΤΙ [ΕΠΙ] ΤΩ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ΔΙΔΟΝΤΙ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΡΑΤΑ ΓΙΝΕΣΘΑΙ ΔΙΑ ΤΩΝ ΧΕΙΡΩΝ ΑΥΤΩΝ

3 Они пробыли там довольно долго и смело говорили, имея власть от Господина, который свидетельствовал о слове своей доброты, позволяя, чтобы их руками совершались знамения и предзнаменования.

4 ΕΣΧΙΣΘΗ ΔΕ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΝ ΗΣΑΝ ΣΥΝ ΤΟΙΣ ΙΟΥΔΑΙΟΙΣ ΟΙ ΔΕ ΣΥΝ ΤΟΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙΣ

4 Народ в городе разделился, и одни люди были за иудеев, другие — за посланников.

5 ΩΣ ΔΕ ΕΓΕΝΕΤΟ ΟΡΜΗ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΙΟΥΔΑΙΩΝ ΣΥΝ ΤΟΙΣ ΑΡΧΟΥΣΙΝ ΑΥΤΩΝ ΥΒΡΙΣΑΙ ΚΑΙ ΛΙΘΟΒΟΛΗΣΑΙ ΑΥΤΟΥΣ

5 И когда люди из других народов, а также иудеи со своими начальниками попытались напасть, чтобы издеваться над ними и побить их камнями,

6 ΣΥΝΙΔΟΝΤΕΣ ΚΑΤΕΦΥΓΟΝ ΕΙΣ ΤΑΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΛΥΚΑΟΝΙΑΣ ΛΥΣΤΡΑΝ ΚΑΙ ΔΕΡΒΗΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΧΩΡΟΝ

6 они, узнав об этом, бежали в города Ликао́нии, Ли́стру и Де́рвию, и в их окрестности.

7 ΚΑΚΕΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΗΣΑΝ

7 И там возвещали благую весть.

8 ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΗΡ ΑΔΥΝΑΤΟΣ ΕΝ ΛΥΣΤΡΟΙΣ ΤΟΙΣ ΠΟΣΙΝ ΕΚΑΘΗΤΟ ΧΩΛΟΣ ΕΚ ΚΟΙΛΙΑΣ ΜΗΤΡΟΣ ΑΥΤΟΥ ΟΣ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΠΑΤΗΣΕΝ

8 В Ли́стре был один человек, не владевший ногами. Он был хромым от рождения и никогда не ходил.

9 ΟΥΤΟΣ ΗΚΟΥΣΕΝ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΛΑΛΟΥΝΤΟΣ ΟΣ ΑΤΕΝΙΣΑΣ ΑΥΤΩ ΚΑΙ ΙΔΩΝ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΠΙΣΤΙΝ ΤΟΥ ΣΩΘΗΝΑΙ

9 Он сидел и слушал, что говорил Павел, а тот, пристально посмотрев на него и увидев, что у него есть вера и он может быть исцелён,

10 ΕΙΠΕΝ ΜΕΓΑΛΗ ΦΩΝΗ ΑΝΑΣΤΗΘΙ ΕΠΙ ΤΟΥΣ ΠΟΔΑΣ ΣΟΥ ΟΡΘΟΣ ΚΑΙ ΗΛΑΤΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΠΑΤΕΙ

10 сказал громким голосом: «Встань прямо на свои ноги». И он вскочил и начал ходить.

11 ΟΙ ΤΕ ΟΧΛΟΙ ΙΔΟΝΤΕΣ Ο ΕΠΟΙΗΣΕΝ ΠΑΥΛΟΣ ΕΠΗΡΑΝ ΤΗΝ ΦΩΝΗΝ ΑΥΤΩΝ ΛΥΚΑΟΝΙΣΤΙ ΛΕΓΟΝΤΕΣ ΟΙ ΘΕΟΙ ΟΜΟΙΩΘΕΝΤΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ ΚΑΤΕΒΗΣΑΝ ΠΡΟΣ ΗΜΑΣ

11 Тогда народ, увидев, что сделал Павел, возвысил свой голос, говоря по-ликаонски: «Боги приняли человеческий облик и сошли к нам!».

12 ΕΚΑΛΟΥΝ ΤΕ ΤΟΝ ΒΑΡΝΑΒΑΝ ΔΙΑ ΤΟΝ ΔΕ ΠΑΥΛΟΝ ΕΡΜΗΝ ΕΠΕΙΔΗ ΑΥΤΟΣ ΗΝ Ο ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

12 И называли Варна́ву Зевсом, а Павла Герме́сом, потому что он вёл разговор.

13 Ο ΤΕ ΙΕΡΕΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΣ ΤΟΥ ΟΝΤΟΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΑΥΡΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΕΜΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΕΝΕΓΚΑΣ ΣΥΝ ΤΟΙΣ ΟΧΛΟΙΣ ΗΘΕΛΕΝ ΘΥΕΙΝ

13 А жрец Зевса, храм которого был перед городом, привёл к воротам быков, принёс венки и хотел вместе с народом принести жертвы.

14 ΑΚΟΥΣΑΝΤΕΣ ΔΕ ΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΣ ΔΙΑΡΡΗΞΑΝΤΕΣ ΤΑ ΙΜΑΤΙΑ ΑΥΤΩΝ ΕΞΕΠΗΔΗΣΑΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΧΛΟΝ ΚΡΑΖΟΝΤΕΣ

14 Но посланники Варна́ва и Павел, услышав об этом, разорвали на себе верхнюю одежду и, кинувшись в толпу, закричали:

15 ΚΑΙ ΛΕΓΟΝΤΕΣ ΑΝΔΡΕΣ ΤΙ ΤΑΥΤΑ ΠΟΙΕΙΤΕ ΚΑΙ ΗΜΕΙΣ ΟΜΟΙΟΠΑΘΕΙΣ ΕΣΜΕΝ ΥΜΙΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΥΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΤΩΝ ΤΩΝ ΜΑΤΑΙΩΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙΝ ΕΠΙ ΘΕΟΝ ΖΩΝΤΑ ΟΣ ΕΠΟΙΗΣΕΝ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΗΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑΝ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΝ ΑΥΤΟΙΣ

15 «Зачем вы это делаете? Мы такие же немощные люди, как и вы, и возвещаем вам благую весть, чтобы вы обратились от этих бесполезных к Богу живому, который сотворил небо, землю, море и всё, что в них.

16 ΟΣ ΕΝ ΤΑΙΣ ΠΑΡΩΧΗΜΕΝΑΙΣ ΓΕΝΕΑΙΣ ΕΙΑΣΕΝ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΘΝΗ ΠΟΡΕΥΕΣΘΑΙ ΤΑΙΣ ΟΔΟΙΣ ΑΥΤΩΝ

16 В прошедших поколениях он позволял, чтобы все народы ходили своими путями,

17 ΚΑΙΤΟΙ ΟΥΚ ΑΜΑΡΤΥΡΟΝ ΑΥΤΟΝ ΑΦΗΚΕΝ ΑΓΑΘΟΥΡΓΩΝ ΟΥΡΑΝΟΘΕΝ ΥΜΙΝ ΥΕΤΟΥΣ ΔΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΙΡΟΥΣ ΚΑΡΠΟΦΟΡΟΥΣ ΕΜΠΙΠΛΩΝ ΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ ΤΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΥΜΩΝ

17 хотя и не переставал свидетельствовать о себе, делая добро, давая вам дожди с неба и урожайные времена и насыщая ваши сердца пищей и весельем».

18 ΚΑΙ ΤΑΥΤΑ ΛΕΓΟΝΤΕΣ ΜΟΛΙΣ ΚΑΤΕΠΑΥΣΑΝ ΤΟΥΣ ΟΧΛΟΥΣ ΤΟΥ ΜΗ ΘΥΕΙΝ ΑΥΤΟΙΣ

18 Говоря это, они с трудом удерживали народ, чтобы им не принесли жертву.

19 ΕΠΗΛΘΑΝ ΔΕ ΑΠΟ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΚΟΝΙΟΥ ΙΟΥΔΑΙΟΙ ΚΑΙ ΠΕΙΣΑΝΤΕΣ ΤΟΥΣ ΟΧΛΟΥΣ ΚΑΙ ΛΙΘΑΣΑΝΤΕΣ ΤΟΝ ΠΑΥΛΟΝ ΕΣΥΡΟΝ ΕΞΩ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΟΜΙΖΟΝΤΕΣ ΑΥΤΟΝ ΤΕΘΝΗΚΕΝΑΙ

19 Но из Антио́хии и Ико́ния пришли иудеи и убедили народ, и они побили Павла камнями и вытащили его за город, думая, что он мёртв.

20 ΚΥΚΛΩΣΑΝΤΩΝ ΔΕ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΥΤΟΝ ΑΝΑΣΤΑΣ ΕΙΣΗΛΘΕΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΚΑΙ ΤΗ ΕΠΑΥΡΙΟΝ ΕΞΗΛΘΕΝ ΣΥΝ ΤΩ ΒΑΡΝΑΒΑ ΕΙΣ ΔΕΡΒΗΝ

20 Когда же вокруг него собрались ученики, он поднялся и вошёл в город. А на следующий день ушёл с Варна́вой в Де́рвию.

21 ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΑΜΕΝΟΙ ΤΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΕΚΕΙΝΗΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΥΣΑΝΤΕΣ ΙΚΑΝΟΥΣ ΥΠΕΣΤΡΕΨΑΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΥΣΤΡΑΝ ΚΑΙ ΕΙΣ ΙΚΟΝΙΟΝ ΚΑΙ ΕΙΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΝ

21 Возвестив тому городу благую весть и подготовив немало учеников, они пошли обратно в Ли́стру, Ико́ний и Антио́хию,

22 ΕΠΙΣΤΗΡΙΖΟΝΤΕΣ ΤΑΣ ΨΥΧΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΕΣ ΕΜΜΕΝΕΙΝ ΤΗ ΠΙΣΤΕΙ ΚΑΙ ΟΤΙ ΔΙΑ ΠΟΛΛΩΝ ΘΛΙΨΕΩΝ ΔΕΙ ΗΜΑΣ ΕΙΣΕΛΘΕΙΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

22 укрепляя души учеников, побуждая их оставаться в вере и говоря: «Мы должны войти в царство Бога через многие страдания».

23 ΧΕΙΡΟΤΟΝΗΣΑΝΤΕΣ ΔΕ ΑΥΤΟΙΣ ΚΑΤ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥΣ ΠΡΟΣΕΥΞΑΜΕΝΟΙ ΜΕΤΑ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΠΑΡΕΘΕΝΤΟ ΑΥΤΟΥΣ ΤΩ ΚΥΡΙΩ ΕΙΣ ΟΝ ΠΕΠΙΣΤΕΥΚΕΙΣΑΝ

23 Кроме того, в каждом собрании они назначили им старейшин и с молитвой и постом вверили их Господину, в которого те поверили.

24 ΚΑΙ ΔΙΕΛΘΟΝΤΕΣ ΤΗΝ ΠΙΣΙΔΙΑΝ ΗΛΘΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΜΦΥΛΙΑΝ

24 Пройдя через Писи́дию, они пришли в Памфи́лию

25 ΚΑΙ ΛΑΛΗΣΑΝΤΕΣ ΕΝ ΠΕΡΓΗ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΚΑΤΕΒΗΣΑΝ ΕΙΣ ΑΤΤΑΛΕΙΑΝ

25 и, возвестив слово в Пе́ргии, спустились в Атта́лию.

26 ΚΑΚΕΙΘΕΝ ΑΠΕΠΛΕΥΣΑΝ ΕΙΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΝ ΟΘΕΝ ΗΣΑΝ ΠΑΡΑΔΕΔΟΜΕΝΟΙ ΤΗ ΧΑΡΙΤΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΕΡΓΟΝ Ο ΕΠΛΗΡΩΣΑΝ

26 А оттуда отплыли в Антио́хию, где раньше были вверены доброте Бога для исполнения дела, которое они совершили.

27 ΠΑΡΑΓΕΝΟΜΕΝΟΙ ΔΕ ΚΑΙ ΣΥΝΑΓΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΑΝΗΓΓΕΛΛΟΝ ΟΣΑ ΕΠΟΙΗΣΕΝ Ο ΘΕΟΣ ΜΕΤ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΟΤΙ ΗΝΟΙΞΕΝ ΤΟΙΣ ΕΘΝΕΣΙΝ ΘΥΡΑΝ ΠΙΣΤΕΩΣ

27 Прибыв туда и созвав собрание, они рассказали о многочисленных делах, которые Бог сделал через них, и о том, как он открыл дверь веры другим народам.

28 ΔΙΕΤΡΙΒΟΝ ΔΕ ΧΡΟΝΟΝ ΟΥΚ ΟΛΙΓΟΝ ΣΥΝ ΤΟΙΣ ΜΑΘΗΤΑΙΣ

28 Так они провели с учениками немало времени.

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 15

Дела посланников. Глава 15.

1 ΚΑΙ ΤΙΝΕΣ ΚΑΤΕΛΘΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΣ ΙΟΥΔΑΙΑΣ ΕΔΙΔΑΣΚΟΝ ΤΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΟΤΙ ΕΑΝ ΜΗ ΠΕΡΙΤΜΗΘΗΤΕ ΤΩ ΕΘΕΙ ΤΩ ΜΩΥΣΕΩΣ ΟΥ ΔΥΝΑΣΘΕ ΣΩΘΗΝΑΙ

1 А некоторые пришли из Иудеи и стали учить братьев: «Если не обрежетесь по обычаю Моисея, не сможете спастись».

2 ΓΕΝΟΜΕΝΗΣ ΔΕ ΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΕΩΣ ΟΥΚ ΟΛΙΓΗΣ ΤΩ ΠΑΥΛΩ ΚΑΙ ΤΩ ΒΑΡΝΑΒΑ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ ΕΤΑΞΑΝ ΑΝΑΒΑΙΝΕΙΝ ΠΑΥΛΟΝ ΚΑΙ ΒΑΡΝΑΒΑΝ ΚΑΙ ΤΙΝΑΣ ΑΛΛΟΥΣ ΕΞ ΑΥΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥΣ ΕΙΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΤΟΥ

2 Но поскольку у Павла и Варна́вы происходили с ними немалые разногласия и споры, то решили, что Павел и Варна́ва и некоторые другие братья пойдут по поводу этого спора к посланникам и старейшинам в Иерусалим.

3 ΟΙ ΜΕΝ ΟΥΝ ΠΡΟΠΕΜΦΘΕΝΤΕΣ ΥΠΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΔΙΗΡΧΟΝΤΟ ΤΗΝ ΤΕ ΦΟΙΝΙΚΗΝ ΚΑΙ ΣΑΜΑΡΕΙΑΝ ΕΚΔΙΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΝ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΙΟΥΝ ΧΑΡΑΝ ΜΕΓΑΛΗΝ ΠΑΣΙΝ ΤΟΙΣ ΑΔΕΛΦΟΙΣ

3 Некоторую часть пути их сопровождало собрание, а затем они продолжили свой путь через Финики́ю и Сама́рию, подробно рассказывая об обращении людей из других народов и доставляя всем братьям великую радость.

4 ΠΑΡΑΓΕΝΟΜΕΝΟΙ ΔΕ ΕΙΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΠΑΡΕΔΕΧΘΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΩΝ ΑΝΗΓΓΕΙΛΑΝ ΤΕ ΟΣΑ Ο ΘΕΟΣ ΕΠΟΙΗΣΕΝ ΜΕΤ ΑΥΤΩΝ

4 По прибытии в Иерусалим они были радушно приняты собранием, посланниками и старейшинами и рассказали о многочисленных делах, которые Бог сделал через них.

5 ΕΞΑΝΕΣΤΗΣΑΝ ΔΕ ΤΙΝΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΦΑΡΙΣΑΙΩΝ ΠΕΠΙΣΤΕΥΚΟΤΕΣ ΛΕΓΟΝΤΕΣ ΟΤΙ ΔΕΙ ΠΕΡΙΤΕΜΝΕΙΝ ΑΥΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΛΕΙΝ ΤΕ ΤΗΡΕΙΝ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΜΩΥΣΕΩΣ

5 Но некоторые поверившие из секты фарисеев поднялись со своих мест и сказали: «Необходимо их обрезать и потребовать, чтобы они соблюдали закон Моисея».

6 ΣΥΝΗΧΘΗΣΑΝ ΤΕ ΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΙ ΙΔΕΙΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟΥΤΟΥ

6 Тогда посланники и старейшины собрались для рассмотрения этого дела.

7 ΠΟΛΛΗΣ ΔΕ ΖΗΤΗΣΕΩΣ ΓΕΝΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΙΠΕΝ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ ΑΔΕΛΦΟΙ ΥΜΕΙΣ ΕΠΙΣΤΑΣΘΕ ΟΤΙ ΑΦ ΗΜΕΡΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΝ ΥΜΙΝ ΕΞΕΛΕΞΑΤΟ Ο ΘΕΟΣ ΔΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΜΟΥ ΑΚΟΥΣΑΙ ΤΑ ΕΘΝΗ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΥΣΑΙ

7 После долгих споров Пётр встал и сказал им: «Братья, вам хорошо известно, что с первых дней из всех нас Бог избрал меня, чтобы люди из других народов услышали слово благой вести и поверили.

8 ΚΑΙ Ο ΚΑΡΔΙΟΓΝΩΣΤΗΣ ΘΕΟΣ ΕΜΑΡΤΥΡΗΣΕΝ ΑΥΤΟΙΣ ΔΟΥΣ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΗΜΙΝ

8 Бог, который знает сердца, дал свидетельство, наделив их святым духом, как и нас.

9 ΚΑΙ ΟΥΘΕΝ ΔΙΕΚΡΙΝΕΝ ΜΕΤΑΞΥ ΗΜΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΑΥΤΩΝ ΤΗ ΠΙΣΤΕΙ ΚΑΘΑΡΙΣΑΣ ΤΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΑΥΤΩΝ

9 И он не сделал никакого различия между ими и нами, но верой очистил их сердца.

10 ΝΥΝ ΟΥΝ ΤΙ ΠΕΙΡΑΖΕΤΕ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΕΠΙΘΕΙΝΑΙ ΖΥΓΟΝ ΕΠΙ ΤΟΝ ΤΡΑΧΗΛΟΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΟΝ ΟΥΤΕ ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΗΜΩΝ ΟΥΤΕ ΗΜΕΙΣ ΙΣΧΥΣΑΜΕΝ ΒΑΣΤΑΣΑΙ

10 Зачем же вы испытываете Бога, возлагая на шею учеников ярмо, которое не смогли нести ни наши отцы, ни мы?

11 ΑΛΛΑ ΔΙΑ ΤΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΙΗΣΟΥ ΠΙΣΤΕΥΟΜΕΝ ΣΩΘΗΝΑΙ ΚΑΘ ΟΝ ΤΡΟΠΟΝ ΚΑΚΕΙΝΟΙ

11 Однако мы верим, что спасёмся благодаря доброте Господина Иисуса точно так же, как и они».

12 ΕΣΙΓΗΣΕΝ ΔΕ ΠΑΝ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΚΑΙ ΗΚΟΥΟΝ ΒΑΡΝΑΒΑ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ ΕΞΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΟΣΑ ΕΠΟΙΗΣΕΝ Ο ΘΕΟΣ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΡΑΤΑ ΕΝ ΤΟΙΣ ΕΘΝΕΣΙΝ ΔΙ ΑΥΤΩΝ

12 При этом все присутствующие умолкли и стали слушать, как Варна́ва и Павел рассказывали о многих знамениях и предзнаменованиях, которые Бог совершил через них среди других народов.

13 ΜΕΤΑ ΔΕ ΤΟ ΣΙΓΗΣΑΙ ΑΥΤΟΥΣ ΑΠΕΚΡΙΘΗ ΙΑΚΩΒΟΣ ΛΕΓΩΝ ΑΝΔΡΕΣ ΑΔΕΛΦΟΙ ΑΚΟΥΣΑΤΕ ΜΟΥ

13 Когда они закончили говорить, Иаков сказал: «Братья, послушайте меня.

14 ΣΥΜΕΩΝ ΕΞΗΓΗΣΑΤΟ ΚΑΘΩΣ ΠΡΩΤΟΝ Ο ΘΕΟΣ ΕΠΕΣΚΕΨΑΤΟ ΛΑΒΕΙΝ ΕΞ ΕΘΝΩΝ ΛΑΟΝ ΤΩ ΟΝΟΜΑΤΙ ΑΥΤΟΥ

14 Симео́н подробно изложил, как Бог впервые обратил внимание на другие народы, чтобы собрать из них народ во имя своё.

15 ΚΑΙ ΤΟΥΤΩ ΣΥΜΦΩΝΟΥΣΙΝ ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΓΕΓΡΑΠΤΑΙ

15 И с этим согласуются слова Пророков, как написано:

16 ΜΕΤΑ ΤΑΥΤΑ ΑΝΑΣΤΡΕΨΩ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΩ ΤΗΝ ΣΚΗΝΗΝ ΔΑΥΙΔ ΤΗΝ ΠΕΠΤΩΚΥΙΑΝ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΕΣΚΑΜΜΕΝΑ ΑΥΤΗΣ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΩ ΚΑΙ ΑΝΟΡΘΩΣΩ ΑΥΤΗΝ

16 „После этого я возвращусь и восстановлю упавший шатёр Давида, восстановлю его развалины и вновь воздвигну его,

17 ΟΠΩΣ ΑΝ ΕΚΖΗΤΗΣΩΣΙΝ ΟΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΟΙ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΘΝΗ ΕΦ ΟΥΣ ΕΠΙΚΕΚΛΗΤΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΟΥ ΕΠ ΑΥΤΟΥΣ ΛΕΓΕΙ ΚΥΡΙΟΣ ΠΟΙΩΝ ΤΑΥΤΑ

17 чтобы оставшиеся из людей искали Господа вместе со всеми народами, которые были названы моим именем, говорит Господь“[3], — который делает то,

18 ΓΝΩΣΤΑ ΑΠ ΑΙΩΝΟΣ

18 что известно издавна.

19 ΔΙΟ ΕΓΩ ΚΡΙΝΩ ΜΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΕΙΝ ΤΟΙΣ ΑΠΟ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΣΙΝ ΕΠΙ ΤΟΝ ΘΕΟΝ

19 Поэтому я рассудил, что не нужно создавать трудности людям из других народов, которые обращаются к Богу,

20 ΑΛΛΑ ΕΠΙΣΤΕΙΛΑΙ ΑΥΤΟΙΣ ΤΟΥ ΑΠΕΧΕΣΘΑΙ ΤΩΝ ΑΛΙΣΓΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΛΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΡΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΝΙΚΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ

20 но написать им, чтобы воздерживались от осквернённого идолами, от блуда, от удавленного и от крови.

21 ΜΩΥΣΗΣ ΓΑΡ ΕΚ ΓΕΝΕΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΟΛΙΝ ΤΟΥΣ ΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΣ ΑΥΤΟΝ ΕΧΕΙ ΕΝ ΤΑΙΣ ΣΥΝΑΓΩΓΑΙΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝ ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΑΝΑΓΙΝΩΣΚΟΜΕΝΟΣ

21 Ведь с древних времён у Моисея во всех городах есть проповедующие его, потому что каждую субботу его читают вслух в синагогах».

22 ΤΟΤΕ ΕΔΟΞΕ ΤΟΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙΣ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΙΣ ΣΥΝ ΟΛΗ ΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΚΛΕΞΑΜΕΝΟΥΣ ΑΝΔΡΑΣ ΕΞ ΑΥΤΩΝ ΠΕΜΨΑΙ ΕΙΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΝ ΣΥΝ ΤΩ ΠΑΥΛΩ ΚΑΙ ΒΑΡΝΑΒΑ ΙΟΥΔΑΝ ΤΟΝ ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΝ ΒΑΡΣΑΒΒΑΝ ΚΑΙ ΣΙΛΑΝ ΑΝΔΡΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΕΝ ΤΟΙΣ ΑΔΕΛΦΟΙΣ

22 Тогда посланникам и старейшинам, а также всему собранию было угодно избрать из своей среды Иуду, называемого Варса́вой, и Си́лу — людей, которые брали на себя руководство среди братьев, — чтобы послать их вместе с Павлом и Варна́вой в Антио́хию.

23 ΓΡΑΨΑΝΤΕΣ ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΑΥΤΩΝ ΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΤΟΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΝ ΚΑΙ ΣΥΡΙΑΝ ΚΑΙ ΚΙΛΙΚΙΑΝ ΑΔΕΛΦΟΙΣ ΤΟΙΣ ΕΞ ΕΘΝΩΝ ΧΑΙΡΕΙΝ

23 И передали с ними такое письмо: «Посланники и старейшины, ваши братья, — братьям из других народов в Антио́хии, Сирии и Килики́и: приветствуем!

24 ΕΠΕΙΔΗ ΗΚΟΥΣΑΜΕΝ ΟΤΙ ΤΙΝΕΣ ΕΞ ΗΜΩΝ [ΕΞΕΛΘΟΝΤΕΣ] ΕΤΑΡΑΞΑΝ ΥΜΑΣ ΛΟΓΟΙΣ ΑΝΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΕΣ ΤΑΣ ΨΥΧΑΣ ΥΜΩΝ ΟΙΣ ΟΥ ΔΙΕΣΤΕΙΛΑΜΕΘΑ

24 Поскольку мы услышали, что некоторые из нас встревожили вас своими словами, пытаясь привести в смятение ваши души, хотя мы не давали им никаких указаний,

25 ΕΔΟΞΕΝ ΗΜΙΝ ΓΕΝΟΜΕΝΟΙΣ ΟΜΟΘΥΜΑΔΟΝ ΕΚΛΕΞΑΜΕΝΟΙΣ ΑΝΔΡΑΣ ΠΕΜΨΑΙ ΠΡΟΣ ΥΜΑΣ ΣΥΝ ΤΟΙΣ ΑΓΑΠΗΤΟΙΣ ΗΜΩΝ ΒΑΡΝΑΒΑ ΚΑΙ ΠΑΥΛΩ

25 нам по единодушному согласию было угодно избрать братьев, чтобы послать их к вам вместе с нашими любимыми Варна́вой и Павлом,

26 ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ ΠΑΡΑΔΕΔΩΚΟΣΙ ΤΑΣ ΨΥΧΑΣ ΑΥΤΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

26 людьми, которые рисковали своими душами ради имени нашего Господина Иисуса Помазанника.

27 ΑΠΕΣΤΑΛΚΑΜΕΝ ΟΥΝ ΙΟΥΔΑΝ ΚΑΙ ΣΙΛΑΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΥΣ ΔΙΑ ΛΟΓΟΥ ΑΠΑΓΓΕΛΛΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΥΤΑ

27 Поэтому мы отправляем Иуду и Си́лу, чтобы они передали вам то же самое на словах.

28 ΕΔΟΞΕΝ ΓΑΡ ΤΩ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΤΩ ΑΓΙΩ ΚΑΙ ΗΜΙΝ ΜΗΔΕΝ ΠΛΕΟΝ ΕΠΙΤΙΘΕΣΘΑΙ ΥΜΙΝ ΒΑΡΟΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΓΚΕΣ

28 Святому духу и нам угодно не возлагать на вас дополнительного бремени сверх того, что необходимо:

29 ΑΠΕΧΕΣΘΑΙ ΕΙΔΩΛΟΘΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΝΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΡΝΕΙΑΣ ΕΞ ΩΝ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝΤΕΣ ΕΑΥΤΟΥΣ ΕΥ ΠΡΑΞΕΤΕ ΕΡΡΩΣΘΕ

29 воздерживаться от пожертвованного идолам, от крови, от удавленного и от блуда. Если вы будете тщательно хранить себя от этого, то будете успешны. Доброго вам здоровья!»

30 ΟΙ ΜΕΝ ΟΥΝ ΑΠΟΛΥΘΕΝΤΕΣ ΚΑΤΗΛΘΟΝ ΕΙΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΓΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΕΔΩΚΑΝ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗΝ

30 Когда их отпустили, они отправились в Антио́хию и, собрав всех братьев, передали им письмо.

31 ΑΝΑΓΝΟΝΤΕΣ ΔΕ ΕΧΑΡΗΣΑΝ ΕΠΙ ΤΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙ

31 Прочитав его, те обрадовались этому ободрению.

32 ΙΟΥΔΑΣ ΤΕ ΚΑΙ ΣΙΛΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΡΟΦΗΤΑΙ ΟΝΤΕΣ ΔΙΑ ΛΟΓΟΥ ΠΟΛΛΟΥ ΠΑΡΕΚΑΛΕΣΑΝ ΤΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΕΣΤΗΡΙΞΑΝ

32 А Иуда и Си́ла, поскольку они также были пророками, ободряли братьев многими речами и укрепляли их.

33 ΠΟΙΗΣΑΝΤΕΣ ΔΕ ΧΡΟΝΟΝ ΑΠΕΛΥΘΗΣΑΝ ΜΕΤ ΕΙΡΗΝΗΣ ΑΠΟ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΕΙΛΑΝΤΑΣ ΑΥΤΟΥΣ

33 Когда они пробыли там некоторое время, братья отпустили их с миром к тем, кто их послал.

34 ——

34 ——

35 ΠΑΥΛΟΣ ΔΕ ΚΑΙ ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΔΙΕΤΡΙΒΟΝ ΕΝ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΕΤΕΡΩΝ ΠΟΛΛΩΝ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

35 А Павел и Варна́ва задержались в Антио́хии, уча и возвещая вместе со многими другими благую весть Сло́ва Господа.

36 ΜΕΤΑ ΔΕ ΤΙΝΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΙΠΕΝ ΠΡΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΝ ΠΑΥΛΟΣ ΕΠΙΣΤΡΕΨΑΝΤΕΣ ΔΗ ΕΠΙΣΚΕΨΩΜΕΘΑ ΤΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΚΑΤΑ ΠΟΛΙΝ ΠΑΣΑΝ ΕΝ ΑΙΣ ΚΑΤΗΓΓΕΙΛΑΜΕΝ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΠΩΣ ΕΧΟΥΣΙΝ

36 Через несколько дней Павел сказал Варна́ве: «Давай вернёмся и навестим братьев во всех городах, в которых мы возвещали Слово Господа, и посмотрим, как у них дела».

37 ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΔΕ ΕΒΟΥΛΕΤΟ ΣΥΜΠΑΡΑΛΑΒΕΙΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΩΑΝΝΗΝ ΤΟΝ ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΝ ΜΑΡΚΟΝ

37 Варна́ва решил взять с собой Иоанна, которого называли Марком.

38 ΠΑΥΛΟΣ ΔΕ ΗΞΙΟΥ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΑΝΤΑ ΑΠ ΑΥΤΩΝ ΑΠΟ ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗ ΣΥΝΕΛΘΟΝΤΑ ΑΥΤΟΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΜΗ ΣΥΜΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΕΙΝ ΤΟΥΤΟΝ

38 Но Павел считал, что не следует брать его с собой, потому что он оставил их в Памфи́лии и не пошёл с ними участвовать в деле.

39 ΕΓΕΝΕΤΟ ΔΕ ΠΑΡΟΞΥΣΜΟΣ ΩΣΤΕ ΑΠΟΧΩΡΙΣΘΗΝΑΙ ΑΥΤΟΥΣ ΑΠ ΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΝ ΤΕ ΒΑΡΝΑΒΑΝ ΠΑΡΑΛΑΒΟΝΤΑ ΤΟΝ ΜΑΡΚΟΝ ΕΚΠΛΕΥΣΑΙ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ

39 Это вызвало вспышку гнева, так что они расстались друг с другом, и Варна́ва, взяв Марка, поплыл на Кипр.

40 ΠΑΥΛΟΣ ΔΕ ΕΠΙΛΕΞΑΜΕΝΟΣ ΣΙΛΑΝ ΕΞΗΛΘΕΝ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙΣ ΤΗ ΧΑΡΙΤΙ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ

40 А Павел, выбрав Си́лу, отправился в путь, после того как братья вверили его доброте Господина.

41 ΔΙΗΡΧΕΤΟ ΔΕ ΤΗΝ ΣΥΡΙΑΝ ΚΑΙ [ΤΗΝ] ΚΙΛΙΚΙΑΝ ΕΠΙΣΤΗΡΙΖΩΝ ΤΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

41 И он проходил через Сирию и Килики́ю, укрепляя собрания.

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 16

Дела посланников. Глава 16.

1 ΚΑΤΗΝΤΗΣΕΝ ΔΕ [ΚΑΙ] ΕΙΣ ΔΕΡΒΗΝ ΚΑΙ ΕΙΣ ΛΥΣΤΡΑΝ ΚΑΙ ΙΔΟΥ ΜΑΘΗΤΗΣ ΤΙΣ ΗΝ ΕΚΕΙ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΥΙΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ ΙΟΥΔΑΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ ΠΑΤΡΟΣ ΔΕ ΕΛΛΗΝΟΣ

1 Так он пришёл в Де́рвию, а потом в Ли́стру. Там был ученик по имени Тимофей. Он был сыном верующей иудейки, а его отец был грек.

2 ΟΣ ΕΜΑΡΤΥΡΕΙΤΟ ΥΠΟ ΤΩΝ ΕΝ ΛΥΣΤΡΟΙΣ ΚΑΙ ΙΚΟΝΙΩ ΑΔΕΛΦΩΝ

2 О нём хорошо отзывались братья в Ли́стре и Ико́нии.

3 ΤΟΥΤΟΝ ΗΘΕΛΗΣΕΝ Ο ΠΑΥΛΟΣ ΣΥΝ ΑΥΤΩ ΕΞΕΛΘΕΙΝ ΚΑΙ ΛΑΒΩΝ ΠΕΡΙΕΤΕΜΕΝ ΑΥΤΟΝ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΙΟΥΔΑΙΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΝΤΑΣ ΕΝ ΤΟΙΣ ΤΟΠΟΙΣ ΕΚΕΙΝΟΙΣ ΗΔΕΙΣΑΝ ΓΑΡ ΑΠΑΝΤΕΣ ΟΤΙ ΕΛΛΗΝ Ο ΠΑΤΗΡ ΑΥΤΟΥ ΥΠΗΡΧΕΝ

3 Павел выразил желание, чтобы он пошёл с ним, и взял его с собой, но вначале обрезал его из-за иудеев, которые были в тех местах, потому что все знали, что его отец был грек.

4 ΩΣ ΔΕ ΔΙΕΠΟΡΕΥΟΝΤΟ ΤΑΣ ΠΟΛΕΙΣ ΠΑΡΕΔΙΔΟΣΑΝ ΑΥΤΟΙΣ ΦΥΛΑΣΣΕΙΝ ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΑ ΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΥΠΟ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΟΙΣ

4 Проходя по городам, они передавали постановления, принятые посланниками и старейшинами в Иерусалиме, которые следовало соблюдать.

5 ΑΙ ΜΕΝ ΟΥΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΙ ΕΣΤΕΡΕΟΥΝΤΟ ΤΗ ΠΙΣΤΕΙ ΚΑΙ ΕΠΕΡΙΣΣΕΥΟΝ ΤΩ ΑΡΙΘΜΩ ΚΑΘ ΗΜΕΡΑΝ

5 Благодаря этому собрания укреплялись в вере и изо дня в день увеличивались числом.

6 ΔΙΗΛΘΟΝ ΔΕ ΤΗΝ ΦΡΥΓΙΑΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΤΙΚΗΝ ΧΩΡΑΝ ΚΩΛΥΘΕΝΤΕΣ ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΛΑΛΗΣΑΙ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΕΝ ΤΗ ΑΣΙΑ

6 Они прошли через Фри́гию и земли Гала́тии, потому что святой дух запретил им говорить слово в Азии.

7 ΕΛΘΟΝΤΕΣ ΔΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΥΣΙΑΝ ΕΠΕΙΡΑΖΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΙΘΥΝΙΑΝ ΠΟΡΕΥΘΗΝΑΙ ΚΑΙ ΟΥΚ ΕΙΑΣΕΝ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΙΗΣΟΥ

7 Затем, дойдя до Ми́сии, они попытались идти в Вифи́нию, но дух Иисуса не позволил им.

8 ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΕΣ ΔΕ ΤΗΝ ΜΥΣΙΑΝ ΚΑΤΕΒΗΣΑΝ ΕΙΣ ΤΡΩΑΔΑ

8 Миновав Ми́сию, они спустились в Троа́ду.

9 ΚΑΙ ΟΡΑΜΑ ΔΙΑ [ΤΗΣ] ΝΥΚΤΟΣ ΤΩ ΠΑΥΛΩ ΩΦΘΗ ΑΝΗΡ ΜΑΚΕΔΩΝ ΤΙΣ ΗΝ ΕΣΤΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΩΝ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΛΕΓΩΝ ΔΙΑΒΑΣ ΕΙΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ ΒΟΗΘΗΣΟΝ ΗΜΙΝ

9 Ночью Павел увидел видение: некий человек, македо́нянин, стоял и умолял его, говоря: «Перейди в Македонию и помоги нам».

10 ΩΣ ΔΕ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΕΙΔΕΝ ΕΥΘΕΩΣ ΕΖΗΤΗΣΑΜΕΝ ΕΞΕΛΘΕΙΝ ΕΙΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ ΣΥΜΒΙΒΑΖΟΝΤΕΣ ΟΤΙ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΤΑΙ ΗΜΑΣ Ο ΘΕΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΑΣΘΑΙ ΑΥΤΟΥΣ

10 После того как он увидел это видение, мы сразу постарались отправиться в Македонию, заключив, что Бог призвал нас возвестить им благую весть.

11 ΑΝΑΧΘΕΝΤΕΣ ΔΕ ΑΠΟ ΤΡΩΑΔΟΣ ΕΥΘΥΔΡΟΜΗΣΑΜΕΝ ΕΙΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΝ ΤΗ ΔΕ ΕΠΙΟΥΣΗ ΕΙΣ ΝΕΑΝ ΠΟΛΙΝ

11 Поэтому мы вышли в море из Троа́ды и приплыли прямо в Самофра́кию, а на следующий день в Неаполь

12 ΚΑΚΕΙΘΕΝ ΕΙΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΣ ΗΤΙΣ ΕΣΤΙΝ ΠΡΩΤΗ[Σ] ΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΙΣ ΚΟΛΩΝΙΑ ΗΜΕΝ ΔΕ ΕΝ ΤΑΥΤΗ ΤΗ ΠΟΛΕΙ ΔΙΑΤΡΙΒΟΝΤΕΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΙΝΑΣ

12 и оттуда в Фили́ппы, римскую колонию и главный город этой области Македонии. Мы остановились в этом городе и провели там несколько дней.

13 ΤΗ ΤΕ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΣΑΒΒΑΤΩΝ ΕΞΗΛΘΟΜΕΝ ΕΞΩ ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΠΑΡΑ ΠΟΤΑΜΟΝ ΟΥ ΕΝΟΜΙΖΟΜΕΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΚΑΘΙΣΑΝΤΕΣ ΕΛΑΛΟΥΜΕΝ ΤΑΙΣ ΣΥΝΕΛΘΟΥΣΑΙΣ ΓΥΝΑΙΞΙΝ

13 В субботний день мы вышли за ворота к реке, предполагая, что там находится место для молитвы, и, присев, заговорили с собравшимися там женщинами.

14 ΚΑΙ ΤΙΣ ΓΥΝΗ ΟΝΟΜΑΤΙ ΛΥΔΙΑ ΠΟΡΦΥΡΟΠΩΛΙΣ ΠΟΛΕΩΣ ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ ΣΕΒΟΜΕΝΗ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΗΚΟΥΕΝ ΗΣ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΔΙΗΝΟΙΞΕΝ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΝ ΠΡΟΣΕΧΕΙΝ ΤΟΙΣ ΛΑΛΟΥΜΕΝΟΙΣ ΥΠΟ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

14 Одна женщина, по имени Лидия, занимавшаяся продажей пурпура, из города Фиати́ра, поклонявшаяся Богу, слушала, и Господь открыл её сердце, чтобы она приняла то, что говорил Павел.

15 ΩΣ ΔΕ ΕΒΑΠΤΙΣΘΗ ΚΑΙ Ο ΟΙΚΟΣ ΑΥΤΗΣ ΠΑΡΕΚΑΛΕΣΕΝ ΛΕΓΟΥΣΑ ΕΙ ΚΕΚΡΙΚΑΤΕ ΜΕ ΠΙΣΤΗΝ ΤΩ ΚΥΡΙΩ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΕΛΘΟΝΤΕΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝ ΜΟΥ ΜΕΝΕΤΕ ΚΑΙ ΠΑΡΕΒΙΑΣΑΤΟ ΗΜΑΣ

15 Когда она и её домашние окунулись, она, умоляя, сказала: «Если вы считаете меня верной Господину, войдите в мой дом и оставайтесь». И упросила нас войти.

16 ΕΓΕΝΕΤΟ ΔΕ ΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΗΜΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗΝ ΠΑΙΔΙΣΚΗΝ ΤΙΝΑ ΕΧΟΥΣΑΝ ΠΝΕΥΜΑ ΠΥΘΩΝΑ ΥΠΑΝΤΗΣΑΙ ΗΜΙΝ ΗΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΝ ΠΟΛΛΗΝ ΠΑΡΕΙΧΕΝ ΤΟΙΣ ΚΥΡΙΟΙΣ ΑΥΤΗΣ ΜΑΝΤΕΥΟΜΕΝΗ

16 Случилось так, что, когда мы шли к месту для молитвы, нам встретилась одна служанка, в которой был дух, демон-гадатель. Она доставляла своим господам большой доход, предсказывая будущее.

17 ΑΥΤΗ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣΑ ΤΩ ΠΑΥΛΩ ΚΑΙ ΗΜΙΝ ΕΚΡΑΖΕΝ ΛΕΓΟΥΣΑ ΟΥΤΟΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΟΥΛΟΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΤΟΥ ΥΨΙΣΤΟΥ ΕΙΣΙΝ ΟΙΤΙΝΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΣΙΝ ΥΜΙΝ ΟΔΟΝ ΣΩΤΗΡΙΑΣ

17 Следуя за Павлом и за нами, она выкрикивала: «Эти люди — рабы Всевышнего Бога, которые возвещают вам путь спасения».

18 ΤΟΥΤΟ ΔΕ ΕΠΟΙΕΙ ΕΠΙ ΠΟΛΛΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΑΠΟΝΗΘΕΙΣ ΔΕ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΕΨΑΣ ΤΩ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΕΙΠΕΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΛΩ ΣΟΙ ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΞΕΛΘΕΙΝ ΑΠ ΑΥΤΗΣ ΚΑΙ ΕΞΗΛΘΕΝ ΑΥΤΗ ΤΗ ΩΡΑ

18 Это она делала много дней. Когда же Павлу это надоело, он обернулся и сказал духу: «Именем Иисуса Помазанника повелеваю тебе выйти из неё!» И он тотчас же вышел.

19 ΙΔΟΝΤΕΣ ΔΕ ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΑΥΤΗΣ ΟΤΙ ΕΞΗΛΘΕΝ Η ΕΛΠΙΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΥΤΩΝ ΕΠΙΛΑΒΟΜΕΝΟΙ ΤΟΝ ΠΑΥΛΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΙΛΑΝ ΕΙΛΚΥΣΑΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑΝ ΕΠΙ ΤΟΥΣ ΑΡΧΟΝΤΑΣ

19 Когда её господа увидели, что их надежда на доход потеряна, они схватили Павла и Си́лу и потащили их на рыночную площадь к начальникам.

20 ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΓΑΓΟΝΤΕΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΙΣ ΕΙΠΑΝ ΟΥΤΟΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΚΤΑΡΑΣΣΟΥΣΙΝ ΗΜΩΝ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΙΟΥΔΑΙΟΙ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ

20 Приведя их к гражданским управляющим, они сказали: «Эти люди нарушают спокойствие нашего города. Они иудеи

21 ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΣΙΝ ΕΘΗ Α ΟΥΚ ΕΞΕΣΤΙΝ ΗΜΙΝ ΠΑΡΑΔΕΧΕΣΘΑΙ ΟΥΔΕ ΠΟΙΕΙΝ ΡΩΜΑΙΟΙΣ ΟΥΣΙΝ

21 и проповедуют обычаи, которые нам, ри́млянам, непозволительно ни принимать, ни соблюдать».

22 ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΣΤΗ Ο ΟΧΛΟΣ ΚΑΤ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ ΠΕΡΙΡΗΞΑΝΤΕΣ ΑΥΤΩΝ ΤΑ ΙΜΑΤΙΑ ΕΚΕΛΕΥΟΝ ΡΑΒΔΙΖΕΙΝ

22 Тогда народ восстал против них, а управляющие, сорвав с них верхнюю одежду, приказали бить их розгами.

23 ΠΟΛΛΑΣ ΤΕ ΕΠΙΘΕΝΤΕΣ ΑΥΤΟΙΣ ΠΛΗΓΑΣ ΕΒΑΛΟΝ ΕΙΣ ΦΥΛΑΚΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΑΝΤΕΣ ΤΩ ΔΕΣΜΟΦΥΛΑΚΙ ΑΣΦΑΛΩΣ ΤΗΡΕΙΝ ΑΥΤΟΥΣ

23 Нанеся им много ударов, они бросили их в тюрьму и велели тюремщику надёжно стеречь их.

24 ΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΝ ΤΟΙΑΥΤΗΝ ΛΑΒΩΝ ΕΒΑΛΕΝ ΑΥΤΟΥΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΑΝ ΦΥΛΑΚΗΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΔΑΣ ΗΣΦΑΛΙΣΑΤΟ ΑΥΤΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΞΥΛΟΝ

24 Получив такое приказание, он бросил их во внутреннюю тюрьму и заковал их ноги в колодки.

25 ΚΑΤΑ ΔΕ ΤΟ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟΝ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΛΑΣ ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΕΝΟΙ ΥΜΝΟΥΝ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΕΠΗΚΡΟΩΝΤΟ ΔΕ ΑΥΤΩΝ ΟΙ ΔΕΣΜΙΟΙ

25 Около полуночи Павел и Си́ла молились и пели, восхваляя Бога, и заключённые слышали их.

26 ΑΦΝΩ ΔΕ ΣΕΙΣΜΟΣ ΕΓΕΝΕΤΟ ΜΕΓΑΣ ΩΣΤΕ ΣΑΛΕΥΘΗΝΑΙ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΟΥ ΔΕΣΜΩΤΗΡΙΟΥ ΗΝΕΩΧΘΗΣΑΝ ΔΕ ΠΑΡΑΧΡΗΜΑ ΑΙ ΘΥΡΑΙ ΠΑΣΑΙ ΚΑΙ ΠΑΝΤΩΝ ΤΑ ΔΕΣΜΑ ΑΝΕΘΗ

26 Вдруг произошло сильное землетрясение, так что основания тюрьмы сотряслись. В тот же миг открылись все двери и со всех упали оковы.

27 ΕΞΥΠΝΟΣ ΔΕ ΓΕΝΟΜΕΝΟΣ Ο ΔΕΣΜΟΦΥΛΑΞ ΚΑΙ ΙΔΩΝ ΑΝΕΩΓΜΕΝΑΣ ΤΑΣ ΘΥΡΑΣ ΤΗΣ ΦΥΛΑΚΗΣ ΣΠΑΣΑΜΕΝΟΣ [ΤΗΝ] ΜΑΧΑΙΡΑΝ ΗΜΕΛΛΕΝ ΕΑΥΤΟΝ ΑΝΑΙΡΕΙΝ ΝΟΜΙΖΩΝ ΕΚΠΕΦΕΥΓΕΝΑΙ ΤΟΥΣ ΔΕΣΜΙΟΥΣ

27 Тюремщик, пробудившись и увидев, что двери тюрьмы открыты, вытащил меч и собирался убить себя, думая, что заключённые бежали.

28 ΕΦΩΝΗΣΕΝ ΔΕ ΜΕΓΑΛΗ ΦΩΝΗ [Ο] ΠΑΥΛΟΣ ΛΕΓΩΝ ΜΗΔΕΝ ΠΡΑΞΗΣ ΣΕΑΥΤΩ ΚΑΚΟΝ ΑΠΑΝΤΕΣ ΓΑΡ ΕΣΜΕΝ ΕΝΘΑΔΕ

28 Но Павел закричал громким голосом, говоря: «Не причиняй себе вреда, потому что все мы здесь!»

29 ΑΙΤΗΣΑΣ ΔΕ ΦΩΤΑ ΕΙΣΕΠΗΔΗΣΕΝ ΚΑΙ ΕΝΤΡΟΜΟΣ ΓΕΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΣΕΠΕΣΕΝ ΤΩ ΠΑΥΛΩ ΚΑΙ [ΤΩ] ΣΙΛΑ

29 Тогда, попросив огня, он вбежал внутрь и в трепете пал перед Павлом и Си́лой.

30 ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΑΓΩΝ ΑΥΤΟΥΣ ΕΞΩ ΕΦΗ ΚΥΡΙΟΙ ΤΙ ΜΕ ΔΕΙ ΠΟΙΕΙΝ ΙΝΑ ΣΩΘΩ

30 Выведя их наружу, он сказал: «Господа, что мне делать, чтобы спастись?»

31 ΟΙ ΔΕ ΕΙΠΑΝ ΠΙΣΤΕΥΣΟΝ ΕΠΙ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΙΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΣΩΘΗΣΗ ΣΥ ΚΑΙ Ο ΟΙΚΟΣ ΣΟΥ

31 Они сказали: «Верь в Господина Иисуса, и спасёшься ты и твои домашние».

32 ΚΑΙ ΕΛΑΛΗΣΑΝ ΑΥΤΩ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΥΝ ΠΑΣΙΝ ΤΟΙΣ ΕΝ ΤΗ ΟΙΚΙΑ ΑΥΤΟΥ

32 И говорили Слово Господа ему и всем, кто был в его доме.

33 ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ ΑΥΤΟΥΣ ΕΝ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗ ΩΡΑ ΤΗΣ ΝΥΚΤΟΣ ΕΛΟΥΣΕΝ ΑΠΟ ΤΩΝ ΠΛΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΒΑΠΤΙΣΘΗ ΑΥΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΥΤΟΥ ΠΑΝΤΕΣ ΠΑΡΑΧΡΗΜΑ

33 Он взял их с собой в тот ночной час, промыл им раны и без промедления окунулся сам и все его домашние.

34 ΑΝΑΓΑΓΩΝ ΤΕ ΑΥΤΟΥΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝ ΠΑΡΕΘΗΚΕΝ ΤΡΑΠΕΖΑΝ ΚΑΙ ΗΓΑΛΛΙΑΣΑΤΟ ΠΑΝΟΙΚΕΙ ΠΕΠΙΣΤΕΥΚΩΣ ΤΩ ΘΕΩ

34 Приведя их к себе в дом, он накрыл для них стол и очень радовался со всеми своими домашними тому, что поверил в Бога.

35 ΗΜΕΡΑΣ ΔΕ ΓΕΝΟΜΕΝΗΣ ΑΠΕΣΤΕΙΛΑΝ ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ ΤΟΥΣ ΡΑΒΔΟΥΧΟΥΣ ΛΕΓΟΝΤΕΣ ΑΠΟΛΥΣΟΝ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΕΚΕΙΝΟΥΣ

35 Когда наступил день, гражданские управляющие послали служителей сказать: «Освободите тех людей».

36 ΑΠΗΓΓΕΙΛΕΝ ΔΕ Ο ΔΕΣΜΟΦΥΛΑΞ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ [ΤΟΥΤΟΥΣ] ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΥΛΟΝ ΟΤΙ ΑΠΕΣΤΑΛΚΑΝ ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ ΙΝΑ ΑΠΟΛΥΘΗΤΕ ΝΥΝ ΟΥΝ ΕΞΕΛΘΟΝΤΕΣ ΠΟΡΕΥΕΣΘΕ ΕΝ ΕΙΡΗΝΗ

36 Тюремщик передал Павлу их слова: «Управляющие послали людей, чтобы освободить вас двоих. Так что выходите и идите с миром».

37 Ο ΔΕ ΠΑΥΛΟΣ ΕΦΗ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ ΔΕΙΡΑΝΤΕΣ ΗΜΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΚΑΤΑΚΡΙΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑΣ ΕΒΑΛΑΝ ΕΙΣ ΦΥΛΑΚΗΝ ΚΑΙ ΝΥΝ ΛΑΘΡΑ ΗΜΑΣ ΕΚΒΑΛΛΟΥΣΙΝ ΟΥ ΓΑΡ ΑΛΛΑ ΕΛΘΟΝΤΕΣ ΑΥΤΟΙ ΗΜΑΣ ΕΞΑΓΑΓΕΤΩΣΑΝ

37 Но Павел сказал им: «Они на глазах у всех, без суда, высекли нас, ри́млян, и бросили в тюрьму, а теперь тайно выгоняют? Нет! Пусть сами придут и выведут нас».

38 ΑΠΗΓΓΕΙΛΑΝ ΔΕ ΤΟΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΙΣ ΟΙ ΡΑΒΔΟΥΧΟΙ ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ ΤΑΥΤΑ ΕΦΟΒΗΘΗΣΑΝ ΔΕ ΑΚΟΥΣΑΝΤΕΣ ΟΤΙ ΡΩΜΑΙΟΙ ΕΙΣΙΝ

38 Служители передали эти слова управляющим, и те, услышав, что это ри́мляне, испугались.

39 ΚΑΙ ΕΛΘΟΝΤΕΣ ΠΑΡΕΚΑΛΕΣΑΝ ΑΥΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΑΓΟΝΤΕΣ ΗΡΩΤΩΝ ΑΠΕΛΘΕΙΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ

39 Тогда они пошли, умоляли их и, после того как вывели их, попросили покинуть город.

40 ΕΞΕΛΘΟΝΤΕΣ ΔΕ ΑΠΟ ΤΗΣ ΦΥΛΑΚΗΣ ΕΙΣΗΛΘΟΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΛΥΔΙΑΝ ΚΑΙ ΙΔΟΝΤΕΣ ΠΑΡΕΚΑΛΕΣΑΝ ΤΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΗΛΘΑΝ

40 Но они, выйдя из тюрьмы, пошли в дом Лидии и, увидев братьев, ободрили их и отправились в путь.

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 17

Дела посланников. Глава 17.

1 ΔΙΟΔΕΥΣΑΝΤΕΣ ΔΕ ΤΗΝ ΑΜΦΙΠΟΛΙΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΝ ΗΛΘΟΝ ΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ ΟΠΟΥ ΗΝ ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ

1 Пройдя Амфи́поль и Аполло́нию, они пришли в Фессало́нику, где была иудейская синагога.

2 ΚΑΤΑ ΔΕ ΤΟ ΕΙΩΘΟΣ ΤΩ ΠΑΥΛΩ ΕΙΣΗΛΘΕΝ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΣΑΒΒΑΤΑ ΤΡΙΑ ΔΙΕΛΕΞΑΤΟ ΑΥΤΟΙΣ ΑΠΟ ΤΩΝ ΓΡΑΦΩΝ

2 Павел, по своему обычаю, вошёл к ним и три субботы рассуждал с ними с помощью Писаний,

3 ΔΙΑΝΟΙΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΙΘΕΜΕΝΟΣ ΟΤΙ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΝ ΕΔΕΙ ΠΑΘΕΙΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΝΑΙ ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ ΚΑΙ ΟΤΙ ΟΥΤΟΣ ΕΣΤΙΝ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ [Ο] ΙΗΣΟΥΣ ΟΝ ΕΓΩ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΩ ΥΜΙΝ

3 приводя из них доказательства и объясняя, что Помазанник должен был пострадать и встать из мёртвых, и говоря: «Этим Помазанником является Иисус, о котором я вам возвещаю».

4 ΚΑΙ ΤΙΝΕΣ ΕΞ ΑΥΤΩΝ ΕΠΕΙΣΘΗΣΑΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΚΛΗΡΩΘΗΣΑΝ ΤΩ ΠΑΥΛΩ ΚΑΙ ΤΩ ΣΙΛΑ ΤΩΝ ΤΕ ΣΕΒΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΛΗΘΟΣ ΠΟΛΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΟΥΚ ΟΛΙΓΑΙ

4 Некоторые из них поверили и присоединились к Павлу и Си́ле, также очень много греков, которые поклонялись Богу, и немало влиятельных женщин.

5 ΖΗΛΩΣΑΝΤΕΣ ΔΕ ΟΙ ΙΟΥΔΑΙΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΑΒΟΜΕΝΟΙ ΤΩΝ ΑΓΟΡΑΙΩΝ ΑΝΔΡΑΣ ΤΙΝΑΣ ΠΟΝΗΡΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΛΟΠΟΙΗΣΑΝΤΕΣ ΕΘΟΡΥΒΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΑΝΤΕΣ ΤΗ ΟΙΚΙΑ ΙΑΣΟΝΟΣ ΕΖΗΤΟΥΝ ΑΥΤΟΥΣ ΠΡΟΑΓΑΓΕΙΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟΝ

5 Но иудеи, охваченные ревностью, взяли с собой некоторых злых людей, из бездельников с рыночной площади, и, собрав толпу, подняли в городе шум. И, напав на дом Иасо́на, хотели вывести их к толпе.

6 ΜΗ ΕΥΡΟΝΤΕΣ ΔΕ ΑΥΤΟΥΣ ΕΣΥΡΟΝ ΙΑΣΟΝΑ ΚΑΙ ΤΙΝΑΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΕΠΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΑΡΧΑΣ ΒΟΩΝΤΕΣ ΟΤΙ ΟΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΝ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΑΝΤΕΣ ΟΥΤΟΙ ΚΑΙ ΕΝΘΑΔΕ ΠΑΡΕΙΣΙΝ

6 Но, не найдя их, потащили Иасо́на и некоторых братьев к начальникам города, крича: «Эти люди, возмутившие всю обитаемую землю, теперь пришли и сюда,

7 ΟΥΣ ΥΠΟΔΕΔΕΚΤΑΙ ΙΑΣΩΝ ΚΑΙ ΟΥΤΟΙ ΠΑΝΤΕΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΔΟΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙΣΑΡΟΣ ΠΡΑΣΣΟΥΣΙΝ ΒΑΣΙΛΕΑ ΕΤΕΡΟΝ ΛΕΓΟΝΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΙΗΣΟΥΝ

7 а Иасо́н оказал им гостеприимство. Все эти люди поступают против постановлений цезаря, говоря, что есть другой царь, Иисус».

8 ΕΤΑΡΑΞΑΝ ΔΕ ΤΟΝ ΟΧΛΟΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΑΡΧΑΣ ΑΚΟΥΟΝΤΑΣ ΤΑΥΤΑ

8 Так они возбудили толпу и начальников города, слышавших это.

9 ΚΑΙ ΛΑΒΟΝΤΕΣ ΤΟ ΙΚΑΝΟΝ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΙΑΣΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΕΛΥΣΑΝ ΑΥΤΟΥΣ

9 С Иасо́на и других взяли достаточный залог и после этого отпустили.

10 ΟΙ ΔΕ ΑΔΕΛΦΟΙ ΕΥΘΕΩΣ ΔΙΑ ΝΥΚΤΟΣ ΕΞΕΠΕΜΨΑΝ ΤΟΝ ΤΕ ΠΑΥΛΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΙΛΑΝ ΕΙΣ ΒΕΡΟΙΑΝ ΟΙΤΙΝΕΣ ΠΑΡΑΓΕΝΟΜΕΝΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΝΑΓΩΓΗΝ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ ΑΠΗΕΣΑΝ

10 Той же ночью без промедления братья отправили Павла и Си́лу в Ве́рию. Прибыв туда, они вошли в иудейскую синагогу.

11 ΟΥΤΟΙ ΔΕ ΗΣΑΝ ΕΥΓΕΝΕΣΤΕΡΟΙ ΤΩΝ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΙΤΙΝΕΣ ΕΔΕΞΑΝΤΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΜΕΤΑ ΠΑΣΗΣ ΠΡΟΘΥΜΙΑΣ ΚΑΘ ΗΜΕΡΑΝ ΑΝΑΚΡΙΝΟΝΤΕΣ ΤΑΣ ΓΡΑΦΑΣ ΕΙ ΕΧΟΙ ΤΑΥΤΑ ΟΥΤΩΣ

11 У здешних были более благородные взгляды, чем у тех, что в Фессало́нике, и они приняли слово с необычайным рвением, тщательно исследуя Писания каждый день, чтобы проверить, так ли это на самом деле.

12 ΠΟΛΛΟΙ ΜΕΝ ΟΥΝ ΕΞ ΑΥΤΩΝ ΕΠΙΣΤΕΥΣΑΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΥΣΧΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΔΡΩΝ ΟΥΚ ΟΛΙΓΟΙ

12 Поэтому стали верующими многие из них, а также немало уважаемых греческих женщин и мужчин.

13 ΩΣ ΔΕ ΕΓΝΩΣΑΝ ΟΙ ΑΠΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΟΥΔΑΙΟΙ ΟΤΙ ΚΑΙ ΕΝ ΤΗ ΒΕΡΟΙΑ ΚΑΤΗΓΓΕΛΗ ΥΠΟ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΗΛΘΟΝ ΚΑΚΕΙ ΣΑΛΕΥΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΡΑΣΣΟΝΤΕΣ ΤΟΥΣ ΟΧΛΟΥΣ

13 Но когда иудеи из Фессало́ники узнали, что слово Бога возвещено Павлом и в Ве́рии, они пришли туда, чтобы подговорить и возбудить толпу.

14 ΕΥΘΕΩΣ ΔΕ ΤΟΤΕ ΤΟΝ ΠΑΥΛΟΝ ΕΞΑΠΕΣΤΕΙΛΑΝ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΟΡΕΥΕΣΘΑΙ ΕΩΣ ΕΠΙ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑΝ ΥΠΕΜΕΙΝΑΝ ΤΕ Ο ΤΕ ΣΙΛΑΣ ΚΑΙ Ο ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΕΚΕΙ

14 Тогда братья немедленно отправили Павла, чтобы он шёл к морю, а Си́ла и Тимофей остались там.

15 ΟΙ ΔΕ ΚΑΘΙΣΤΑΝΟΝΤΕΣ ΤΟΝ ΠΑΥΛΟΝ ΗΓΑΓΟΝ ΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΛΑΒΟΝΤΕΣ ΕΝΤΟΛΗΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΙΛΑΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΙΜΟΘΕΟΝ ΙΝΑ ΩΣ ΤΑΧΙΣΤΑ ΕΛΘΩΣΙΝ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ ΕΞΗΕΣΑΝ

15 Провожавшие Павла довели его до Афин и, получив повеление для Си́лы и Тимофея как можно скорее прийти к нему, отправились в путь.

16 ΕΝ ΔΕ ΤΑΙΣ ΑΘΗΝΑΙΣ ΕΚΔΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΡΩΞΥΝΕΤΟ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΑΥΤΟΥ ΕΝ ΑΥΤΩ ΘΕΩΡΟΥΝΤΟΣ ΚΑΤΕΙΔΩΛΟΝ ΟΥΣΑΝ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ

16 Пока Павел ожидал их в Афинах, он увидел, что город полон идолов, и дух в нём возмутился.

17 ΔΙΕΛΕΓΕΤΟ ΜΕΝ ΟΥΝ ΕΝ ΤΗ ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΤΟΙΣ ΙΟΥΔΑΙΟΙΣ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΣΕΒΟΜΕΝΟΙΣ ΚΑΙ ΕΝ ΤΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΑ ΠΑΣΑΝ ΗΜΕΡΑΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΤΥΓΧΑΝΟΝΤΑΣ

17 Он рассуждал в синагоге с иудеями и с другими людьми, поклонявшимися Богу, и каждый день на рыночной площади с теми, кто ему встречался.

18 ΤΙΝΕΣ ΔΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΚΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ ΣΥΝΕΒΑΛΛΟΝ ΑΥΤΩ ΚΑΙ ΤΙΝΕΣ ΕΛΕΓΟΝ ΤΙ ΑΝ ΘΕΛΟΙ Ο ΣΠΕΡΜΟΛΟΓΟΣ ΟΥΤΟΣ ΛΕΓΕΙΝ ΟΙ ΔΕ ΞΕΝΩΝ ΔΑΙΜΟΝΙΩΝ ΔΟΚΕΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΥΣ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΝ ΕΥΗΓΓΕΛΙΖΕΤΟ

18 Но некоторые из эпикурейских и стоических философов вступили с ним в спор, и одни говорили: «Что хочет сказать этот пустослов?» Другие: «Кажется, он проповедник чужеземных божеств». Это было потому, что он возвещал благую весть об Иисусе и о воскресении.

19 ΕΠΙΛΑΒΟΜΕΝΟΙ ΤΕ ΑΥΤΟΥ ΕΠΙ ΤΟΝ ΑΡΕΙΟΝ ΠΑΓΟΝ ΗΓΑΓΟΝ ΛΕΓΟΝΤΕΣ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΓΝΩΝΑΙ ΤΙΣ Η ΚΑΙΝΗ ΑΥΤΗ Η ΥΠΟ ΣΟΥ ΛΑΛΟΥΜΕΝΗ ΔΙΔΑΧΗ

19 Тогда они схватили его и повели на Ареопа́г, говоря: «Можно ли узнать, что это за новое учение, о котором ты говоришь?

20 ΞΕΝΙΖΟΝΤΑ ΓΑΡ ΤΙΝΑ ΕΙΣΦΕΡΕΙΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΚΟΑΣ ΗΜΩΝ ΒΟΥΛΟΜΕΘΑ ΟΥΝ ΓΝΩΝΑΙ ΤΙΝΑ ΘΕΛΕΙ ΤΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ

20 Ты преподносишь нечто странное для наших ушей, поэтому мы хотим узнать, что это значит».

21 ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΕ ΠΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΕΣ ΞΕΝΟΙ ΕΙΣ ΟΥΔΕΝ ΕΤΕΡΟΝ ΗΥΚΑΙΡΟΥΝ Η ΛΕΓΕΙΝ ΤΙ Η ΑΚΟΥΕΙΝ ΤΙ ΚΑΙΝΟΤΕΡΟΝ

21 А все афи́няне и живущие у них чужеземцы посвящали всё своё свободное время тому, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое.

22 ΣΤΑΘΕΙΣ ΔΕ [Ο] ΠΑΥΛΟΣ ΕΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΕΦΗ ΑΝΔΡΕΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΑ ΩΣ ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΕΣΤΕΡΟΥΣ ΥΜΑΣ ΘΕΩΡΩ

22 Тогда Павел встал посреди Ареопа́га и сказал: «Афи́няне! Я вижу, что во всём вы, кажется, больше других испытываете страх перед божествами.

23 ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΓΑΡ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΩΝ ΤΑ ΣΕΒΑΣΜΑΤΑ ΥΜΩΝ ΕΥΡΟΝ ΚΑΙ ΒΩΜΟΝ ΕΝ Ω ΕΠΕΓΕΓΡΑΠΤΟ ΑΓΝΩΣΤΩ ΘΕΩ Ο ΟΥΝ ΑΓΝΟΟΥΝΤΕΣ ΕΥΣΕΒΕΙΤΕ ΤΟΥΤΟ ΕΓΩ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΩ ΥΜΙΝ

23 Например, проходя и осматривая ваши святыни, я нашёл жертвенник, на котором написано: „Неведомому Богу“. Поэтому о том, что вы, не зная, преданно чтите, я возвещаю вам.

24 Ο ΘΕΟΣ Ο ΠΟΙΗΣΑΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΝ ΑΥΤΩ ΟΥΤΟΣ ΟΥΡΑΝΟΥ ΚΑΙ ΓΗΣ ΥΠΑΡΧΩΝ ΚΥΡΙΟΣ ΟΥΚ ΕΝ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΙΣ ΝΑΟΙΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙ

24 Бог, сотворивший мир и всё, что в нём, Он, Господь неба и земли, не живёт в храмах, построенных руками,

25 ΟΥΔΕ ΥΠΟ ΧΕΙΡΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΕΤΑΙ ΠΡΟΣΔΕΟΜΕΝΟΣ ΤΙΝΟΣ ΑΥΤΟΣ ΔΙΔΟΥΣ ΠΑΣΙ ΖΩΗΝ ΚΑΙ ΠΝΟΗΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ

25 и руки человеческие не служат ему, как будто он в чём-нибудь нуждается, потому что он сам даёт всем жизнь, и дыхание, и всё.

26 ΕΠΟΙΗΣΕΝ ΤΕ ΕΞ ΕΝΟΣ ΠΑΝ ΕΘΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ ΕΠΙ ΠΑΝΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΓΗΣ ΟΡΙΣΑΣ ΠΡΟΣΤΕΤΑΓΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΣ ΟΡΟΘΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΥΤΩΝ

26 От одного человека он произвёл всякий человеческий народ для обитания по всему лицу земли. Он установил определённые времена и пределы обитания людей,

27 ΖΗΤΕΙΝ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΕΙ ΑΡΑ ΓΕ ΨΗΛΑΦΗΣΕΙΑΝ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΕΥΡΟΙΕΝ ΚΑΙ ΓΕ ΟΥ ΜΑΚΡΑΝ ΑΠΟ ΕΝΟΣ ΕΚΑΣΤΟΥ ΗΜΩΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ

27 чтобы они искали Бога, старались ощутить его и нашли, хотя он и не далеко от каждого из нас.

28 ΕΝ ΑΥΤΩ ΓΑΡ ΖΩΜΕΝ ΚΑΙ ΚΙΝΟΥΜΕΘΑ ΚΑΙ ΕΣΜΕΝ ΩΣ ΚΑΙ ΤΙΝΕΣ ΤΩΝ ΚΑΘ ΥΜΑΣ ΠΟΙΗΤΩΝ ΕΙΡΗΚΑΣΙΝ ΤΟΥ ΓΑΡ ΚΑΙ ΓΕΝΟΣ ΕΣΜΕΝ

28 Поскольку мы им живём, и движемся, и существуем, как и некоторые из ваших поэтов говорили: „Все мы — его потомство“.

29 ΓΕΝΟΣ ΟΥΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΟΥΚ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝ ΝΟΜΙΖΕΙΝ ΧΡΥΣΩ Η ΑΡΓΥΡΩ Η ΛΙΘΩ ΧΑΡΑΓΜΑΤΙ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΕΝΘΥΜΗΣΕΩΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΤΟ ΘΕΙΟΝ ΕΙΝΑΙ ΟΜΟΙΟΝ

29 Итак, как потомство Бога, мы не должны думать, что Божья Сущность подобна золоту, серебру или камню, как некое высеченное произведение искусства и вымысла человека.

30 ΤΟΥΣ ΜΕΝ ΟΥΝ ΧΡΟΝΟΥΣ ΤΗΣ ΑΓΝΟΙΑΣ ΥΠΕΡΙΔΩΝ Ο ΘΕΟΣ ΤΑ ΝΥΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΛΕΙ ΤΟΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ ΠΑΝΤΑΣ ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΜΕΤΑΝΟΕΙΝ

30 Бог оставил без внимания времена такого неведения, но теперь говорит людям, чтобы они все повсюду раскаялись,

31 ΚΑΘΟΤΙ ΕΣΤΗΣΕΝ ΗΜΕΡΑΝ ΕΝ Η ΜΕΛΛΕΙ ΚΡΙΝΕΙΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΝ ΕΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΕΝ ΑΝΔΡΙ Ω ΩΡΙΣΕΝ ΠΙΣΤΙΝ ΠΑΡΑΣΧΩΝ ΠΑΣΙΝ ΑΝΑΣΤΗΣΑΣ ΑΥΤΟΝ ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ

31 так как он установил день, в который намерен праведно судить обитаемую землю через назначенного им человека, и предоставил всем заверение, воскресив его из мёртвых».

32 ΑΚΟΥΣΑΝΤΕΣ ΔΕ ΑΝΑΣΤΑΣΙΝ ΝΕΚΡΩΝ ΟΙ ΜΕΝ ΕΧΛΕΥΑΖΟΝ ΟΙ ΔΕ ΕΙΠΑΝ ΑΚΟΥΣΟΜΕΘΑ ΣΟΥ ΠΕΡΙ ΤΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ

32 Услышав о воскресении мёртвых, одни стали насмехаться, а другие говорили: «Послушаем тебя об этом ещё в другой раз».

33 ΟΥΤΩΣ Ο ΠΑΥΛΟΣ ΕΞΗΛΘΕΝ ΕΚ ΜΕΣΟΥ ΑΥΤΩΝ

33 Тогда Павел вышел от них,

34 ΤΙΝΕΣ ΔΕ ΑΝΔΡΕΣ ΚΟΛΛΗΘΕΝΤΕΣ ΑΥΤΩ ΕΠΙΣΤΕΥΣΑΝ ΕΝ ΟΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ο ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗΣ ΚΑΙ ΓΥΝΗ ΟΝΟΜΑΤΙ ΔΑΜΑΡΙΣ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΙ ΣΥΝ ΑΥΤΟΙΣ

34 но некоторые люди присоединились к нему и стали верующими, среди них были также Диони́сий, который был судьёй на Ареопа́ге, женщина по имени Дама́рь и другие с ними.

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 18

Дела посланников. Глава 18.

1 ΜΕΤΑ ΤΑΥΤΑ ΧΩΡΙΣΘΕΙΣ ΕΚ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΗΛΘΕΝ ΕΙΣ ΚΟΡΙΝΘΟΝ

1 После этого он покинул Афины и пришёл в Кори́нф.

2 ΚΑΙ ΕΥΡΩΝ ΤΙΝΑ ΙΟΥΔΑΙΟΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΑΚΥΛΑΝ ΠΟΝΤΙΚΟΝ ΤΩ ΓΕΝΕΙ ΠΡΟΣΦΑΤΩΣ ΕΛΗΛΥΘΟΤΑ ΑΠΟ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΙΣΚΙΛΛΑΝ ΓΥΝΑΙΚΑ ΑΥΤΟΥ ΔΙΑ ΤΟ ΔΙΑΤΕΤΑΧΕΝΑΙ ΚΛΑΥΔΙΟΝ ΧΩΡΙΖΕΣΘΑΙ ΠΑΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΙΟΥΔΑΙΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ ΠΡΟΣΗΛΘΕΝ ΑΥΤΟΙΣ

2 Он нашёл там одного иудея, по имени Аки́ла, уроженца По́нта, недавно пришедшего из Италии, и его жену Приски́ллу, потому что Кла́вдий приказал всем иудеям покинуть Рим. Он пошёл к ним

3 ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΟ ΟΜΟΤΕΧΝΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΜΕΝΕΝ ΠΑΡ ΑΥΤΟΙΣ ΚΑΙ ΗΡΓΑΖΕΤΟ ΗΣΑΝ ΓΑΡ ΣΚΗΝΟΠΟΙΟΙ ΤΗ ΤΕΧΝΗ

3 и, поскольку у них было одинаковое ремесло, остановился в их доме, и они работали. Их ремеслом было изготовление палаток.

4 ΔΙΕΛΕΓΕΤΟ ΔΕ ΕΝ ΤΗ ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝ ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΕΠΕΙΘΕΝ ΤΕ ΙΟΥΔΑΙΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ

4 А каждую субботу он произносил в синагоге речь и убеждал иудеев и греков.

5 ΩΣ ΔΕ ΚΑΤΗΛΘΟΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ο ΤΕ ΣΙΛΑΣ ΚΑΙ Ο ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΣΥΝΕΙΧΕΤΟ ΤΩ ΛΟΓΩ Ο ΠΑΥΛΟΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΝΟΣ ΤΟΙΣ ΙΟΥΔΑΙΟΙΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΝ ΙΗΣΟΥΝ

5 Когда же из Македонии пришли Си́ла и Тимофей, Павел со всем усердием посвятил себя слову, свидетельствуя и доказывая иудеям, что Иисус — это Помазанник.

6 ΑΝΤΙΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΔΕ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΒΛΑΣΦΗΜΟΥΝΤΩΝ ΕΚΤΙΝΑΞΑΜΕΝΟΣ ΤΑ ΙΜΑΤΙΑ ΕΙΠΕΝ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟ ΑΙΜΑ ΥΜΩΝ ΕΠΙ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗΝ ΥΜΩΝ ΚΑΘΑΡΟΣ ΕΓΩ ΑΠΟ ΤΟΥ ΝΥΝ ΕΙΣ ΤΑ ΕΘΝΗ ΠΟΡΕΥΣΟΜΑΙ

6 Но так как они противились и говорили оскорбительно, он, отряхнув свою одежду, сказал им: «Пусть ваша кровь будет на ваших головах. Я чист. Теперь пойду к людям из других народов».

7 ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΣ ΕΚΕΙΘΕΝ ΕΙΣΗΛΘΕΝ ΕΙΣ ΟΙΚΙΑΝ ΤΙΝΟΣ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΙΤΙΟΥ ΙΟΥΣΤΟΥ ΣΕΒΟΜΕΝΟΥ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΟΥ Η ΟΙΚΙΑ ΗΝ ΣΥΝΟΜΟΡΟΥΣΑ ΤΗ ΣΥΝΑΓΩΓΗ

7 И, выйдя оттуда, пришёл в дом человека по имени Ти́тий Иу́ст, который поклонялся Богу. Его дом примыкал к синагоге.

8 ΚΡΙΣΠΟΣ ΔΕ Ο ΑΡΧΙΣΥΝΑΓΩΓΟΣ ΕΠΙΣΤΕΥΣΕΝ ΤΩ ΚΥΡΙΩ ΣΥΝ ΟΛΩ ΤΩ ΟΙΚΩ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΛΟΙ ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΚΟΥΟΝΤΕΣ ΕΠΙΣΤΕΥΟΝ ΚΑΙ ΕΒΑΠΤΙΖΟΝΤΟ

8 Начальник синагоги Крисп и все его домашние поверили в Господина. И многие кори́нфяне, которые слышали, поверили и окунулись.

9 ΕΙΠΕΝ ΔΕ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΝ ΝΥΚΤΙ ΔΙ ΟΡΑΜΑΤΟΣ ΤΩ ΠΑΥΛΩ ΜΗ ΦΟΒΟΥ ΑΛΛΑ ΛΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΗ ΣΙΩΠΗΣΗΣ

9 Ночью Господин сказал Павлу в видении: «Не бойся, но говори и не умолкай,

10 ΔΙΟΤΙ ΕΓΩ ΕΙΜΙ ΜΕΤΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΟΥΔΕΙΣ ΕΠΙΘΗΣΕΤΑΙ ΣΟΙ ΤΟΥ ΚΑΚΩΣΑΙ ΣΕ ΔΙΟΤΙ ΛΑΟΣ ΕΣΤΙ ΜΟΙ ΠΟΛΥΣ ΕΝ ΤΗ ΠΟΛΕΙ ΤΑΥΤΗ

10 потому что я с тобой и никто на тебя не нападёт, чтобы повредить тебе; у меня много людей в этом городе».

11 ΕΚΑΘΙΣΕΝ ΔΕ ΕΝΙΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΜΗΝΑΣ ΕΞ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΕΝ ΑΥΤΟΙΣ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

11 И он оставался там год и шесть месяцев, уча их Слову Бога.

12 ΓΑΛΛΙΩΝΟΣ ΔΕ ΑΝΘΥΠΑΤΟΥ ΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΚΑΤΕΠΕΣΤΗΣΑΝ ΟΜΟΘΥΜΑΔΟΝ ΟΙ ΙΟΥΔΑΙΟΙ ΤΩ ΠΑΥΛΩ ΚΑΙ ΗΓΑΓΟΝ ΑΥΤΟΝ ΕΠΙ ΤΟ ΒΗΜΑ

12 В то время, когда Галлио́н был проконсулом Аха́йи, иудеи единодушно восстали против Павла и привели его к судейскому месту,

13 ΛΕΓΟΝΤΕΣ ΟΤΙ ΠΑΡΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΑΝΑΠΕΙΘΕΙ ΟΥΤΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΣΕΒΕΣΘΑΙ ΤΟΝ ΘΕΟΝ

13 говоря: «Этот человек вопреки закону убеждает людей поклоняться Богу иным образом».

14 ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΔΕ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙΝ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΕΙΠΕΝ Ο ΓΑΛΛΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΙΟΥΔΑΙΟΥΣ ΕΙ ΜΕΝ ΗΝ ΑΔΙΚΗΜΑ ΤΙ Η ΡΑΔΙΟΥΡΓΗΜΑ ΠΟΝΗΡΟΝ Ω ΙΟΥΔΑΙΟΙ ΚΑΤΑ ΛΟΓΟΝ ΑΝ ΑΝΕΣΧΟΜΗΝ ΥΜΩΝ

14 Но когда Павел хотел открыть уста, Галлио́н сказал иудеям: «О иудеи, если бы это было какое-то правонарушение или злостное преступление, то у меня была бы причина выслушать вас.

15 ΕΙ ΔΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΣΤΙΝ ΠΕΡΙ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘ ΥΜΑΣ ΟΨΕΣΘΕ ΑΥΤΟΙ ΚΡΙΤΗΣ ΕΓΩ ΤΟΥΤΩΝ ΟΥ ΒΟΥΛΟΜΑΙ ΕΙΝΑΙ

15 Но если это споры о словах, именах и вашем законе, то смотрите сами. Я не желаю быть в этом судьёй».

16 ΚΑΙ ΑΠΗΛΑΣΕΝ ΑΥΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ

16 И отправил их прочь от судейского места.

17 ΕΠΙΛΑΒΟΜΕΝΟΙ ΔΕ ΠΑΝΤΕΣ ΣΩΣΘΕΝΗΝ ΤΟΝ ΑΡΧΙΣΥΝΑΓΩΓΟΝ ΕΤΥΠΤΟΝ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΥΔΕΝ ΤΟΥΤΩΝ ΤΩ ΓΑΛΛΙΩΝΙ ΕΜΕΛΕΝ

17 Тогда все они, схватив Сосфе́на, начальника синагоги, били его перед судейским местом. Но Галлио́ну не было до этого никакого дела.

18 Ο ΔΕ ΠΑΥΛΟΣ ΕΤΙ ΠΡΟΣΜΕΙΝΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΙΚΑΝΑΣ ΤΟΙΣ ΑΔΕΛΦΟΙΣ ΑΠΟΤΑΞΑΜΕΝΟΣ ΕΞΕΠΛΕΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΡΙΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝ ΑΥΤΩ ΠΡΙΣΚΙΛΛΑ ΚΑΙ ΑΚΥΛΑΣ ΚΕΙΡΑΜΕΝΟΣ ΕΝ ΚΕΓΧΡΕΑΙΣ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗΝ ΕΙΧΕΝ ΓΑΡ ΕΥΧΗΝ

18 Пробыв там ещё довольно много дней, Павел попрощался с братьями и сел на корабль, чтобы отправиться в Сирию, и с ним Приски́лла и Аки́ла. Перед отплытием Павел остриг голову в Кенхре́ях, потому что имел обет.

19 ΚΑΤΗΝΤΗΣΑΝ ΔΕ ΕΙΣ ΕΦΕΣΟΝ ΚΑΚΕΙΝΟΥΣ ΚΑΤΕΛΙΠΕΝ ΑΥΤΟΥ ΑΥΤΟΣ ΔΕ ΕΙΣΕΛΘΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΝΑΓΩΓΗΝ ΔΙΕΛΕΞΑΤΟ ΤΟΙΣ ΙΟΥΔΑΙΟΙΣ

19 Они прибыли в Эфе́с, и там он оставил их, а сам вошёл в синагогу и рассуждал с иудеями.

20 ΕΡΩΤΩΝΤΩΝ ΔΕ ΑΥΤΩΝ ΕΠΙ ΠΛΕΙΟΝΑ ΧΡΟΝΟΝ ΜΕΙΝΑΙ ΟΥΚ ΕΠΕΝΕΥΣΕΝ

20 Хотя они просили его остаться у них ещё на некоторое время, он не согласился,

21 ΑΛΛΑ ΑΠΟΤΑΞΑΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΕΙΠΩΝ ΠΑΛΙΝ ΑΝΑΚΑΜΨΩ ΠΡΟΣ ΥΜΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΘΕΛΟΝΤΟΣ ΑΝΗΧΘΗ ΑΠΟ ΤΗΣ ΕΦΕΣΟΥ

21 но попрощался с ними и сказал: «Если Господину будет угодно, я снова возвращусь к вам». И, выйдя в море из Эфе́са,

22 ΚΑΙ ΚΑΤΕΛΘΩΝ ΕΙΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΝ ΑΝΑΒΑΣ ΚΑΙ ΑΣΠΑΣΑΜΕΝΟΣ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΚΑΤΕΒΗ ΕΙΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΝ

22 прибыл в Кеса́рию. Затем поднялся поприветствовать собрание и спустился в Антио́хию.

23 ΚΑΙ ΠΟΙΗΣΑΣ ΧΡΟΝΟΝ ΤΙΝΑ ΕΞΗΛΘΕΝ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΚΑΘΕΞΗΣ ΤΗΝ ΓΑΛΑΤΙΚΗΝ ΧΩΡΑΝ ΚΑΙ ΦΡΥΓΙΑΝ ΕΠΙΣΤΗΡΙΖΩΝ ΠΑΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΑΣ

23 И, пробыв там некоторое время, отправился в путь и проходил одно место за другим в земле Гала́тии и во Фри́гии, укрепляя всех учеников.

24 ΙΟΥΔΑΙΟΣ ΔΕ ΤΙΣ ΑΠΟΛΛΩΣ ΟΝΟΜΑΤΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΥΣ ΤΩ ΓΕΝΕΙ ΑΝΗΡ ΛΟΓΙΟΣ ΚΑΤΗΝΤΗΣΕΝ ΕΙΣ ΕΦΕΣΟΝ ΔΥΝΑΤΟΣ ΩΝ ΕΝ ΤΑΙΣ ΓΡΑΦΑΙΣ

24 Один иудей, по имени Аполло́с, родом из Александри́и, человек красноречивый и сведущий в Писаниях, пришёл в Эфе́с.

25 ΟΥΤΟΣ ΗΝ ΚΑΤΗΧΗΜΕΝΟΣ ΤΗΝ ΟΔΟΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΖΕΩΝ ΤΩ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΕΛΑΛΕΙ ΚΑΙ ΕΔΙΔΑΣΚΕΝ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΕΠΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΟΝΟΝ ΤΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ

25 Он был устно научен пути Господина и, пламенея духом, говорил и учил об Иисусе точно, хотя знал только окунание Иоанна.

26 ΟΥΤΟΣ ΤΕ ΗΡΞΑΤΟ ΠΑΡΡΗΣΙΑΖΕΣΘΑΙ ΕΝ ΤΗ ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΑΚΟΥΣΑΝΤΕΣ ΔΕ ΑΥΤΟΥ ΠΡΙΣΚΙΛΛΑ ΚΑΙ ΑΚΥΛΑΣ ΠΡΟΣΕΛΑΒΟΝΤΟ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΣΤΕΡΟΝ ΑΥΤΩ ΕΞΕΘΕΝΤΟ ΤΗΝ ΟΔΟΝ [ΤΟΥ ΘΕΟΥ]

26 Он начал смело говорить в синагоге. Услышав его, Приски́лла и Аки́ла взяли его с собой и точнее объяснили ему путь Бога.

27 ΒΟΥΛΟΜΕΝΟΥ ΔΕ ΑΥΤΟΥ ΔΙΕΛΘΕΙΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΧΑΙΑΝ ΠΡΟΤΡΕΨΑΜΕΝΟΙ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΕΓΡΑΨΑΝ ΤΟΙΣ ΜΑΘΗΤΑΙΣ ΑΠΟΔΕΞΑΣΘΑΙ ΑΥΤΟΝ ΟΣ ΠΑΡΑΓΕΝΟΜΕΝΟΣ ΣΥΝΕΒΑΛΕΤΟ ΠΟΛΥ ΤΟΙΣ ΠΕΠΙΣΤΕΥΚΟΣΙΝ ΔΙΑ ΤΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ

27 И поскольку он хотел пройти в Аха́йю, братья написали ученикам, призывая их принять его радушно. Придя туда, он очень помог тем, кто поверил по доброте Бога,

28 ΕΥΤΟΝΩΣ ΓΑΡ ΤΟΙΣ ΙΟΥΔΑΙΟΙΣ ΔΙΑΚΑΤΗΛΕΓΧΕΤΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΣ ΔΙΑ ΤΩΝ ΓΡΑΦΩΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΝ ΙΗΣΟΥΝ

28 так как усердно и основательно на глазах у всех доказывал неправоту иудеев, показывая по Писаниям, что Иисус — это Помазанник.

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 19

Дела посланников. Глава 19.

1 ΕΓΕΝΕΤΟ ΔΕ ΕΝ ΤΩ ΤΟΝ ΑΠΟΛΛΩ ΕΙΝΑΙ ΕΝ ΚΟΡΙΝΘΩ ΠΑΥΛΟΝ ΔΙΕΛΘΟΝΤΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΡΗ [ΚΑΤ]ΕΛΘΕΙΝ ΕΙΣ ΕΦΕΣΟΝ ΚΑΙ ΕΥΡΕΙΝ ΤΙΝΑΣ ΜΑΘΗΤΑΣ

1 В то время как Аполло́с был в Кори́нфе, Павел, пройдя внутренние области страны, пришёл в Эфе́с и, найдя там некоторых учеников,

2 ΕΙΠΕΝ ΤΕ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ ΕΙ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΙΟΝ ΕΛΑΒΕΤΕ ΠΙΣΤΕΥΣΑΝΤΕΣ ΟΙ ΔΕ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ ΑΛΛ ΟΥΔ ΕΙ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΙΟΝ ΕΣΤΙΝ ΗΚΟΥΣΑΜΕΝ

2 сказал им: «Получили ли вы святой дух, когда стали верующими?» Они сказали ему: «Мы даже ничего не слышали о святом духе».

3 ΕΙΠΕΝ ΤΕ ΕΙΣ ΤΙ ΟΥΝ ΕΒΑΠΤΙΣΘΗΤΕ ΟΙ ΔΕ ΕΙΠΑΝ ΕΙΣ ΤΟ ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑ

3 Он спросил: «Каким окунанием вы омы́лись?» Они ответили: «Окунанием Иоанна».

4 ΕΙΠΕΝ ΔΕ ΠΑΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΒΑΠΤΙΣΕΝ ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ ΤΩ ΛΑΩ ΛΕΓΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΡΧΟΜΕΝΟΝ ΜΕΤ ΑΥΤΟΝ ΙΝΑ ΠΙΣΤΕΥΣΩΣΙΝ ΤΟΥΤ ΕΣΤΙΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥΝ

4 Павел сказал: «Иоанн омывал окунанием в знак раскаяния, говоря народу, чтобы поверили в идущего за ним, то есть в Иисуса».

5 ΑΚΟΥΣΑΝΤΕΣ ΔΕ ΕΒΑΠΤΙΣΘΗΣΑΝ ΕΙΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΙΗΣΟΥ

5 Услышав это, они окунулись во имя Господина Иисуса.

6 ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΝΤΟΣ ΑΥΤΟΙΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ [ΤΑΣ] ΧΕΙΡΑΣ ΗΛΘΕ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΕΠ ΑΥΤΟΥΣ ΕΛΑΛΟΥΝ ΤΕ ΓΛΩΣΣΑΙΣ ΚΑΙ ΕΠΡΟΦΗΤΕΥΟΝ

6 И когда Павел возложил на них руки, на них сошёл святой дух, и они стали говорить на языках и пророчествовать.

7 ΗΣΑΝ ΔΕ ΟΙ ΠΑΝΤΕΣ ΑΝΔΡΕΣ ΩΣΕΙ ΔΩΔΕΚΑ

7 Всего их было около двенадцати человек.

8 ΕΙΣΕΛΘΩΝ ΔΕ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΝΑΓΩΓΗΝ ΕΠΑΡΡΗΣΙΑΖΕΤΟ ΕΠΙ ΜΗΝΑΣ ΤΡΕΙΣ ΔΙΑΛΕΓΟΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΠΕΙΘΩΝ [ΤΑ] ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

8 В течение трёх месяцев он, входя в синагогу, смело говорил, произнося речи и приводя убедительные доводы в пользу царства Бога.

9 ΩΣ ΔΕ ΤΙΝΕΣ ΕΣΚΛΗΡΥΝΟΝΤΟ ΚΑΙ ΗΠΕΙΘΟΥΝ ΚΑΚΟΛΟΓΟΥΝΤΕΣ ΤΗΝ ΟΔΟΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΠΛΗΘΟΥΣ ΑΠΟΣΤΑΣ ΑΠ ΑΥΤΩΝ ΑΦΩΡΙΣΕΝ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΑΣ ΚΑΘ ΗΜΕΡΑΝ ΔΙΑΛΕΓΟΜΕΝΟΣ ΕΝ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΤΥΡΑΝΝΟΥ

9 Но когда некоторые ожесточились и не верили, злословя Путь перед множеством людей, он оставил их и, отделив учеников, ежедневно произносил речи в школе Тира́нна.

10 ΤΟΥΤΟ ΔΕ ΕΓΕΝΕΤΟ ΕΠΙ ΕΤΗ ΔΥΟ ΩΣΤΕ ΠΑΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΣΙΑΝ ΑΚΟΥΣΑΙ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΙΟΥΔΑΙΟΥΣ ΤΕ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ

10 Это продолжалось два года, так что все жители Азии услышали Слово Господа, как иудеи, так и греки.

11 ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΕ ΟΥ ΤΑΣ ΤΥΧΟΥΣΑΣ Ο ΘΕΟΣ ΕΠΟΙΕΙ ΔΙΑ ΤΩΝ ΧΕΙΡΩΝ ΠΑΥΛΟΥ

11 А Бог совершал руками Павла необычайные могущественные дела,

12 ΩΣΤΕ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΟΥΝΤΑΣ ΑΠΟΦΕΡΕΣΘΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥ ΧΡΩΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ΣΟΥΔΑΡΙΑ Η ΣΙΜΙΚΙΝΘΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΣΘΑΙ ΑΠ ΑΥΤΩΝ ΤΑΣ ΝΟΣΟΥΣ ΤΑ ΤΕ ΠΝΕΥΜΑΤΑ ΤΑ ΠΟΝΗΡΑ ΕΚΠΟΡΕΥΕΣΘΑΙ

12 так что даже части его одежды и фартуки приносили к больным, и болезни оставляли их, и злые духи выходили.

13 ΕΠΕΧΕΙΡΗΣΑΝ ΔΕ ΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ ΕΞΟΡΚΙΣΤΩΝ ΟΝΟΜΑΖΕΙΝ ΕΠΙ ΤΟΥΣ ΕΧΟΝΤΑΣ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑ ΤΑ ΠΟΝΗΡΑ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΙΗΣΟΥ ΛΕΓΟΝΤΕΣ ΟΡΚΙΖΩ ΥΜΑΣ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥΝ ΟΝ ΠΑΥΛΟΣ ΚΗΡΥΣΣΕΙ

13 А некоторые из скитающихся иудеев, которые изгоняли демонов, также пытались произносить имя Господина Иисуса над теми, в ком были злые духи, говоря: «Приказываю тебе именем Иисуса, которого проповедует Павел».

14 ΗΣΑΝ ΔΕ ΤΙΝΟΣ ΣΚΕΥΑ ΙΟΥΔΑΙΟΥ ΑΡΧΙΕΡΕΩΣ ΕΠΤΑ ΥΙΟΙ ΤΟΥΤΟ ΠΟΙΟΥΝΤΕΣ

14 Так делали семь сыновей некоего Ске́вы, иудейского старшего священника.

15 ΑΠΟΚΡΙΘΕΝ ΔΕ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟ ΠΟΝΗΡΟΝ ΕΙΠΕΝ ΑΥΤΟΙΣ ΤΟΝ [ΜΕΝ] ΙΗΣΟΥΝ ΓΙΝΩΣΚΩ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΑΥΛΟΝ ΕΠΙΣΤΑΜΑΙ ΥΜΕΙΣ ΔΕ ΤΙΝΕΣ ΕΣΤΕ

15 Но злой дух сказал им в ответ: «Иисуса знаю, и Павел мне знаком, а вы кто такие?»

16 ΚΑΙ ΕΦΑΛΟΜΕΝΟΣ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΠ ΑΥΤΟΥΣ ΕΝ Ω ΗΝ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟ ΠΟΝΗΡΟΝ ΚΑΤΑΚΥΡΙΕΥΣΑΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΙΣΧΥΣΕΝ ΚΑΤ ΑΥΤΩΝ ΩΣΤΕ ΓΥΜΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥΣ ΕΚΦΥΓΕΙΝ ΕΚ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΕΚΕΙΝΟΥ

16 Тогда человек, в котором был злой дух, набросился на них и одолел их всех, так что они нагие и израненные выбежали из того дома.

17 ΤΟΥΤΟ ΔΕ ΕΓΕΝΕΤΟ ΓΝΩΣΤΟΝ ΠΑΣΙΝ ΙΟΥΔΑΙΟΙΣ ΤΕ ΚΑΙ ΕΛΛΗΣΙΝ ΤΟΙΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣΙΝ ΤΗΝ ΕΦΕΣΟΝ ΚΑΙ ΕΠΕΠΕΣΕΝ ΦΟΒΟΣ ΕΠΙ ΠΑΝΤΑΣ ΑΥΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΜΕΓΑΛΥΝΕΤΟ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΙΗΣΟΥ

17 Это стало известно всем живущим в Эфе́се, и иудеям, и грекам. Всех их объял страх, и имя Господина Иисуса возвеличивалось.

18 ΠΟΛΛΟΙ ΤΕ ΤΩΝ ΠΕΠΙΣΤΕΥΚΟΤΩΝ ΗΡΧΟΝΤΟ ΕΞΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΓΓΕΛΛΟΝΤΕΣ ΤΑΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΥΤΩΝ

18 Многие из тех, кто стали верующими, приходили, признаваясь в грехах, и говорили о своих делах открыто.

19 ΙΚΑΝΟΙ ΔΕ ΤΩΝ ΤΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΠΡΑΞΑΝΤΩΝ ΣΥΝΕΝΕΓΚΑΝΤΕΣ ΤΑΣ ΒΙΒΛΟΥΣ ΚΑΤΕΚΑΙΟΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΨΗΦΙΣΑΝ ΤΑΣ ΤΙΜΑΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΟΝ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΜΥΡΙΑΔΑΣ ΠΕΝΤΕ

19 Из занимавшихся магией довольно многие собрали свои книги и сожгли их перед всеми. И сложили их цены, и обнаружили, что они стоили пятьдесят тысяч серебряных монет.

20 ΟΥΤΩΣ ΚΑΤΑ ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ Ο ΛΟΓΟΣ ΗΥΞΑΝΕΝ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΝ

20 Так Слово Господа с мощью росло и одерживало верх.

21 ΩΣ ΔΕ ΕΠΛΗΡΩΘΗ ΤΑΥΤΑ ΕΘΕΤΟ Ο ΠΑΥΛΟΣ ΕΝ ΤΩ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΔΙΕΛΘΩΝ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ ΚΑΙ ΑΧΑΙΑΝ ΠΟΡΕΥΕΣΘΑΙ ΕΙΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ ΕΙΠΩΝ ΟΤΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΕΝΕΣΘΑΙ ΜΕ ΕΚΕΙ ΔΕΙ ΜΕ ΚΑΙ ΡΩΜΗΝ ΙΔΕΙΝ

21 По завершении этих событий Павел в своём духе решил, что, после того как он пройдёт через Македонию и Аха́йю, он отправится в Иерусалим, и сказал: «После того как я побываю там, я должен увидеть и Рим».

22 ΑΠΟΣΤΕΙΛΑΣ ΔΕ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ ΔΥΟ ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΝΟΥΝΤΩΝ ΑΥΤΩ ΤΙΜΟΘΕΟΝ ΚΑΙ ΕΡΑΣΤΟΝ ΑΥΤΟΣ ΕΠΕΣΧΕΝ ΧΡΟΝΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΣΙΑΝ

22 Поэтому он послал в Македонию двух своих помощников: Тимофея и Эра́ста, а сам на время задержался в Азии.

23 ΕΓΕΝΕΤΟ ΔΕ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟΝ ΕΚΕΙΝΟΝ ΤΑΡΑΧΟΣ ΟΥΚ ΟΛΙΓΟΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ

23 В то самое время из-за Пути поднялось немалое волнение.

24 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΡ ΤΙΣ ΟΝΟΜΑΤΙ ΑΡΓΥΡΟΚΟΠΟΣ ΠΟΙΩΝ ΝΑΟΥΣ ΑΡΓΥΡΟΥΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΠΑΡΕΙΧΕΤΟ ΤΟΙΣ ΤΕΧΝΙΤΑΙΣ ΟΥΚ ΟΛΙΓΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΝ

24 Один человек, по имени Дмитрий, серебряных дел мастер, делая из серебра миниатюрные храмы Артеми́ды, доставлял ремесленникам немалый доход.

25 ΟΥΣ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΑ ΤΟΙΑΥΤΑ ΕΡΓΑΤΑΣ ΕΙΠΕΝ ΑΝΔΡΕΣ ΕΠΙΣΤΑΣΘΕ ΟΤΙ ΕΚ ΤΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΕΥΠΟΡΙΑ ΗΜΙΝ ΕΣΤΙΝ

25 Собрав их и подобных им работников, он сказал: «Вы хорошо знаете, что от этого дела зависит наше процветание.

26 ΚΑΙ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΥΕΤΕ ΟΤΙ ΟΥ ΜΟΝΟΝ ΕΦΕΣΟΥ ΑΛΛΑ ΣΧΕΔΟΝ ΠΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ Ο ΠΑΥΛΟΣ ΟΥΤΟΣ ΠΕΙΣΑΣ ΜΕΤΕΣΤΗΣΕΝ ΙΚΑΝΟΝ ΟΧΛΟΝ ΛΕΓΩΝ ΟΤΙ ΟΥΚ ΕΙΣΙΝ ΘΕΟΙ ΟΙ ΔΙΑ ΧΕΙΡΩΝ ΓΙΝΟΜΕΝΟΙ

26 Вы также видите и слышите, что не только в Эфе́се, но и почти во всей Азии этот Павел убедил довольно много людей и склонил их к другому мнению, говоря, что сделанные руками — не боги.

27 ΟΥ ΜΟΝΟΝ ΔΕ ΤΟΥΤΟ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΗΜΙΝ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΕΙΣ ΑΠΕΛΕΓΜΟΝ ΕΛΘΕΙΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΘΕΑΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΙΕΡΟΝ ΕΙΣ ΟΥΘΕΝ ΛΟΓΙΣΘΗΝΑΙ ΜΕΛΛΕΙΝ ΤΕ ΚΑΙ ΚΑΘΑΙΡΕΙΣΘΑΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΤΟΣ ΑΥΤΗΣ ΗΝ ΟΛΗ Η ΑΣΙΑ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ ΣΕΒΕΤΑΙ

27 И опасность не только в том, что наше ремесло приобретёт дурную славу, но и в том, что храм великой богини Артеми́ды ни во что не будут ставить и даже её величию, перед которым преклоняется вся Азия и обитаемая земля, скоро будет положен конец».

28 ΑΚΟΥΣΑΝΤΕΣ ΔΕ ΚΑΙ ΓΕΝΟΜΕΝΟΙ ΠΛΗΡΕΙΣ ΘΥΜΟΥ ΕΚΡΑΖΟΝ ΛΕΓΟΝΤΕΣ ΜΕΓΑΛΗ Η ΑΡΤΕΜΙΣ ΕΦΕΣΙΩΝ

28 Услышав это и исполнившись гнева, они стали кричать, говоря: «Велика Артеми́да Эфесская!»

29 ΚΑΙ ΕΠΛΗΣΘΗ Η ΠΟΛΙΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΥΣΕΩΣ ΩΡΜΗΣΑΝ ΤΕ ΟΜΟΘΥΜΑΔΟΝ ΕΙΣ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟΝ ΣΥΝΑΡΠΑΣΑΝΤΕΣ ΓΑΙΟΝ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΝ ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ ΣΥΝΕΚΔΗΜΟΥΣ ΠΑΥΛΟΥ

29 Тогда во всём городе поднялся переполох, и все единодушно устремились в театр, потащив с собой Га́ия и Ариста́рха, македо́нян, спутников Павла.

30 ΠΑΥΛΟΥ ΔΕ ΒΟΥΛΟΜΕΝΟΥ ΕΙΣΕΛΘΕΙΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟΝ ΟΥΚ ΕΙΩΝ ΑΥΤΟΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΑΙ

30 Павел хотел пойти внутрь к народу, но ученики ему не позволили.

31 ΤΙΝΕΣ ΔΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΣΙΑΡΧΩΝ ΟΝΤΕΣ ΑΥΤΩ ΦΙΛΟΙ ΠΕΜΨΑΝΤΕΣ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ ΠΑΡΕΚΑΛΟΥΝ ΜΗ ΔΟΥΝΑΙ ΕΑΥΤΟΝ ΕΙΣ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟΝ

31 Даже некоторые устроители праздников и игр, которые были к нему дружелюбны, послали к нему и умоляли не подвергать себя опасности в театре.

32 ΑΛΛΟΙ ΜΕΝ ΟΥΝ ΑΛΛΟ ΤΙ ΕΚΡΑΖΟΝ ΗΝ ΓΑΡ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΥΓΚΕΧΥΜΕΝΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΕΙΟΥΣ ΟΥΚ ΗΔΕΙΣΑΝ ΤΙΝΟΣ ΕΝΕΚΑ ΣΥΝΕΛΗΛΥΘΕΙΣΑΝ

32 Между тем одни кричали одно, а другие — другое, ведь собрание было в смятении, и большинство из них не знали, зачем собрались.

33 ΕΚ ΔΕ ΤΟΥ ΟΧΛΟΥ ΣΥΝΕΒΙΒΑΣΑΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΝ ΠΡΟΒΑΛΟΝΤΩΝ ΑΥΤΟΝ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ Ο ΔΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΤΑΣΕΙΣΑΣ ΤΗΝ ΧΕΙΡΑ ΗΘΕΛΕΝ ΑΠΟΛΟΓΕΙΣΘΑΙ ΤΩ ΔΗΜΩ

33 Тогда вывели из толпы Александра, которого иудеи вытолкнули вперёд, и Александр, подав знак рукой, хотел защищаться перед народом.

34 ΕΠΙΓΝΟΝΤΕΣ ΔΕ ΟΤΙ ΙΟΥΔΑΙΟΣ ΕΣΤΙΝ ΦΩΝΗ ΕΓΕΝΕΤΟ ΜΙΑ ΕΚ ΠΑΝΤΩΝ ΩΣ ΕΠΙ ΩΡΑΣ ΔΥΟ ΚΡΑΖΟΝΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗ Η ΑΡΤΕΜΙΣ ΕΦΕΣΙΩΝ

34 Но поняв, что он иудей, все стали кричать в один голос и около двух часов кричали: «Велика Артеми́да Эфесская!»

35 ΚΑΤΑΣΤΕΙΛΑΣ ΔΕ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ ΤΟΝ ΟΧΛΟΝ ΦΗΣΙΝ ΑΝΔΡΕΣ ΕΦΕΣΙΟΙ ΤΙΣ ΓΑΡ ΕΣΤΙΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΟΣ ΟΥ ΓΙΝΩΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΦΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΝ ΝΕΩΚΟΡΟΝ ΟΥΣΑΝ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΟΠΕΤΟΥΣ

35 Наконец, успокоив толпу, городской регистратор сказал: «Эфе́сяне, кто из людей не знает, что город эфе́сян — хранитель храма великой Артеми́ды и образа, упавшего с неба?

36 ΑΝΑΝΤΙΡΡΗΤΩΝ ΟΥΝ ΟΝΤΩΝ ΤΟΥΤΩΝ ΔΕΟΝ ΕΣΤΙΝ ΥΜΑΣ ΚΑΤΕΣΤΑΛΜΕΝΟΥΣ ΥΠΑΡΧΕΙΝ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΠΡΟΠΕΤΕΣ ΠΡΑΣΣΕΙΝ

36 А поскольку это бесспорно, вам подобает сохранять спокойствие и не поступать опрометчиво.

37 ΗΓΑΓΕΤΕ ΓΑΡ ΤΟΥΣ ΑΝΔΡΑΣ ΤΟΥΤΟΥΣ ΟΥΤΕ ΙΕΡΟΣΥΛΟΥΣ ΟΥΤΕ ΒΛΑΣΦΗΜΟΥΝΤΑΣ ΤΗΝ ΘΕΟΝ ΗΜΩΝ

37 Вы привели этих людей, которые ни храма не обокрали, ни богини нашей не хулили.

38 ΕΙ ΜΕΝ ΟΥΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝ ΑΥΤΩ ΤΕΧΝΙΤΑΙ ΕΧΟΥΣΙ ΠΡΟΣ ΤΙΝΑ ΛΟΓΟΝ ΑΓΟΡΑΙΟΙ ΑΓΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΝΘΥΠΑΤΟΙ ΕΙΣΙΝ ΕΓΚΑΛΕΙΤΩΣΑΝ ΑΛΛΗΛΟΙΣ

38 Поэтому если Дмитрий, а с ним и ремесленники имеют против кого-нибудь дело, то есть дни суда и есть проконсулы, пусть обвиняют друг друга.

39 ΕΙ ΔΕ ΤΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΠΙΖΗΤΕΙΤΕ ΕΝ ΤΗ ΕΝΝΟΜΩ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΠΙΛΥΘΗΣΕΤΑΙ

39 Если же чего другого ищете, это будет решено на законно созванном собрании,

40 ΚΑΙ ΓΑΡ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΜΕΝ ΕΓΚΑΛΕΙΣΘΑΙ ΣΤΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΟΝ ΜΗΔΕΝΟΣ ΑΙΤΙΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙ ΟΥ [ΟΥ] ΔΥΝΗΣΟΜΕΘΑ ΑΠΟΔΟΥΝΑΙ ΛΟΓΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΡΟΦΗΣ ΤΑΥΤΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΑ ΕΙΠΩΝ ΑΠΕΛΥΣΕΝ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ

40 поскольку есть опасность, что из-за происшедшего сегодня нас обвинят в подстрекательстве к мятежу, и у нас нет никакой причины, которая служила бы оправданием для такого сборища». И, сказав это, он распустил собрание.

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 20

Дела посланников. Глава 20.

1 ΜΕΤΑ ΔΕ ΤΟ ΠΑΥΣΑΣΘΑΙ ΤΟΝ ΘΟΡΥΒΟΝ ΜΕΤΑΠΕΜΨΑΜΕΝΟΣ Ο ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΕΣΑΣ ΑΣΠΑΣΑΜΕΝΟΣ ΕΞΗΛΘΕΝ ΠΟΡΕΥΕΣΘΑΙ ΕΙΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ

1 Когда возмущение стихло, Павел послал за учениками и, ободрив их, попрощался и вышел, чтобы отправиться в Македонию.

2 ΔΙΕΛΘΩΝ ΔΕ ΤΑ ΜΕΡΗ ΕΚΕΙΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΕΣΑΣ ΑΥΤΟΥΣ ΛΟΓΩ ΠΟΛΛΩ ΗΛΘΕΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

2 Пройдя те края и ободрив бывших там многими словами, он пришёл в Грецию.

3 ΠΟΙΗΣΑΣ ΤΕ ΜΗΝΑΣ ΤΡΕΙΣ ΓΕΝΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΒΟΥΛΗΣ ΑΥΤΩ ΥΠΟ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙ ΑΝΑΓΕΣΘΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΡΙΑΝ ΕΓΕΝΕΤΟ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΡΕΦΕΙΝ ΔΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

3 Проведя там три месяца, он, по причине заговора, который устроили против него иудеи, когда он собирался отплыть в Сирию, принял решение вернуться через Македонию.

4 ΣΥΝΕΙΠΕΤΟ ΔΕ ΑΥΤΩ ΣΩΠΑΤΡΟΣ ΠΥΡΡΟΥ ΒΕΡΟΙΑΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΝ ΔΕ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΣΕΚΟΥΝΔΟΣ ΚΑΙ ΓΑΙΟΣ ΔΕΡΒΑΙΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΑΣΙΑΝΟΙ ΔΕ ΤΥΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΟΣ

4 Его сопровождали Сосипа́тр, сын Пи́рра из Ве́рии, Ариста́рх и Секу́нд из фессалоники́йцев, Га́ий из Де́рвии и Тимофей, а из Азии Ти́хик и Трофим.

5 ΟΥΤΟΙ ΔΕ ΠΡΟΕΛΘΟΝΤΕΣ ΕΜΕΝΟΝ ΗΜΑΣ ΕΝ ΤΡΩΑΔΙ

5 Они пошли вперёд и ожидали нас в Троа́де,

6 ΗΜΕΙΣ ΔΕ ΕΞΕΠΛΕΥΣΑΜΕΝ ΜΕΤΑ ΤΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΩΝ ΑΖΥΜΩΝ ΑΠΟ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΚΑΙ ΗΛΘΟΜΕΝ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΡΩΑΔΑ ΑΧΡΙ ΗΜΕΡΩΝ ΠΕΝΤΕ ΟΠΟΥ ΔΙΕΤΡΙΨΑΜΕΝ ΗΜΕΡΑΣ ΕΠΤΑ

6 а мы после дней пресных лепёшек вышли в море из Фили́пп и за пять дней прибыли к ним в Троа́ду, где провели семь дней.

7 ΕΝ ΔΕ ΤΗ ΜΙΑ ΤΩΝ ΣΑΒΒΑΤΩΝ ΣΥΝΗΓΜΕΝΩΝ ΗΜΩΝ ΚΛΑΣΑΙ ΑΡΤΟΝ Ο ΠΑΥΛΟΣ ΔΙΕΛΕΓΕΤΟ ΑΥΤΟΙΣ ΜΕΛΛΩΝ ΕΞΙΕΝΑΙ ΤΗ ΕΠΑΥΡΙΟΝ ΠΑΡΕΤΕΙΝΕΝ ΤΕ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΜΕΧΡΙ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟΥ

7 В первый день недели, когда мы собрались вместе, чтобы поесть, Павел обратился к присутствующим с речью, так как на следующий день отправлялся в путь, и продолжал свою речь до полуночи.

8 ΗΣΑΝ ΔΕ ΛΑΜΠΑΔΕΣ ΙΚΑΝΑΙ ΕΝ ΤΩ ΥΠΕΡΩΩ ΟΥ ΗΜΕΝ ΣΥΝΗΓΜΕΝΟΙ

8 В верхней комнате, где мы собрались, было довольно много светильников.

9 ΚΑΘΕΖΟΜΕΝΟΣ ΔΕ ΤΙΣ ΝΕΑΝΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΙ ΕΥΤΥΧΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΘΥΡΙΔΟΣ ΚΑΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΥΠΝΩ ΒΑΘΕΙ ΔΙΑΛΕΓΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΕΠΙ ΠΛΕΙΟΝ ΚΑΤΕΝΕΧΘΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΕΠΕΣΕΝ ΑΠΟ ΤΟΥ ΤΡΙΣΤΕΓΟΥ ΚΑΤΩ ΚΑΙ ΗΡΘΗ ΝΕΚΡΟΣ

9 Когда Павел ещё говорил, один молодой человек, по имени Евти́х, сидевший на окне, глубоко заснул. Погрузившись в сон, он упал с третьего этажа и был поднят мёртвым.

10 ΚΑΤΑΒΑΣ ΔΕ Ο ΠΑΥΛΟΣ ΕΠΕΠΕΣΕΝ ΑΥΤΩ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΒΩΝ ΕΙΠΕΝ ΜΗ ΘΟΡΥΒΕΙΣΘΕ Η ΓΑΡ ΨΥΧΗ ΑΥΤΟΥ ΕΝ ΑΥΤΩ ΕΣΤΙΝ

10 Но Павел, спустившись, припал к нему и, обняв его, сказал: «Не устраивайте переполох, потому что его душа в нём».

11 ΑΝΑΒΑΣ ΔΕ ΚΑΙ ΚΛΑΣΑΣ ΤΟΝ ΑΡΤΟΝ ΚΑΙ ΓΕΥΣΑΜΕΝΟΣ ΕΦ ΙΚΑΝΟΝ ΤΕ ΟΜΙΛΗΣΑΣ ΑΧΡΙ ΑΥΓΗΣ ΟΥΤΩΣ ΕΞΗΛΘΕΝ

11 Затем он поднялся наверх, преломил хлеб, начал ужинать и беседовал довольно долго, до самого рассвета, после чего отправился в путь.

12 ΗΓΑΓΟΝ ΔΕ ΤΟΝ ΠΑΙΔΑ ΖΩΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΚΛΗΘΗΣΑΝ ΟΥ ΜΕΤΡΙΩΣ

12 А юношу увели, и все были безмерно утешены, что он жив.

13 ΗΜΕΙΣ ΔΕ ΠΡΟΕΛΘΟΝΤΕΣ ΕΠΙ ΤΟ ΠΛΟΙΟΝ ΑΝΗΧΘΗΜΕΝ ΕΠΙ ΤΗΝ ΑΣΣΟΝ ΕΚΕΙΘΕΝ ΜΕΛΛΟΝΤΕΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙΝ ΤΟΝ ΠΑΥΛΟΝ ΟΥΤΩΣ ΓΑΡ ΔΙΑΤΕΤΑΓΜΕΝΟΣ ΗΝ ΜΕΛΛΩΝ ΑΥΤΟΣ ΠΕΖΕΥΕΙΝ

13 Затем мы пошли вперёд на корабль и отплыли в Асс, где собирались взять на борт Павла, поскольку, дав такое распоряжение, сам он собирался идти пешком.

14 ΩΣ ΔΕ ΣΥΝΕΒΑΛΛΕΝ ΗΜΙΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΣΣΟΝ ΑΝΑΛΑΒΟΝΤΕΣ ΑΥΤΟΝ ΗΛΘΟΜΕΝ ΕΙΣ ΜΙΤΥΛΗΝΗΝ

14 Когда он догнал нас в А́ссе, мы взяли его на борт и отправились в Митиле́ну.

15 ΚΑΚΕΙΘΕΝ ΑΠΟΠΛΕΥΣΑΝΤΕΣ ΤΗ ΕΠΙΟΥΣΗ ΚΑΤΗΝΤΗΣΑΜΕΝ ΑΝΤΙΚΡΥΣ ΧΙΟΥ ΤΗ ΔΕ ΕΤΕΡΑ ΠΑΡΕΒΑΛΟΜΕΝ ΕΙΣ ΣΑΜΟΝ ΤΗ ΔΕ ΕΧΟΜΕΝΗ ΗΛΘΟΜΕΝ ΕΙΣ ΜΙΛΗΤΟΝ

15 Отплыв оттуда на следующий день, мы достигли Хио́са, а на другой день причалили к Само́су и днём позже прибыли в Миле́т.

16 ΚΕΚΡΙΚΕΙ ΓΑΡ Ο ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΡΑΠΛΕΥΣΑΙ ΤΗΝ ΕΦΕΣΟΝ ΟΠΩΣ ΜΗ ΓΕΝΗΤΑΙ ΑΥΤΩ ΧΡΟΝΟΤΡΙΒΗΣΑΙ ΕΝ ΤΗ ΑΣΙΑ ΕΣΠΕΥΔΕΝ ΓΑΡ ΕΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΕΙΗ ΑΥΤΩ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑΝ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΓΕΝΕΣΘΑΙ ΕΙΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ

16 Павел решил миновать Эфе́с, чтобы не тратить время в Азии, поскольку спешил, если только удастся, прибыть в Иерусалим к дню праздника Пятидесятницы.

17 ΑΠΟ ΔΕ ΤΗΣ ΜΙΛΗΤΟΥ ΠΕΜΨΑΣ ΕΙΣ ΕΦΕΣΟΝ ΜΕΤΕΚΑΛΕΣΑΤΟ ΤΟΥΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

17 Однако из Миле́та он послал в Эфе́с и призвал старейшин собрания.

18 ΩΣ ΔΕ ΠΑΡΕΓΕΝΟΝΤΟ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ ΕΙΠΕΝ ΑΥΤΟΙΣ ΥΜΕΙΣ ΕΠΙΣΤΑΣΘΕ ΑΠΟ ΠΡΩΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΑΦ ΗΣ ΕΠΕΒΗΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΣΙΑΝ ΠΩΣ ΜΕΘ ΥΜΩΝ ΤΟΝ ΠΑΝΤΑ ΧΡΟΝΟΝ ΕΓΕΝΟΜΗΝ

18 Когда они пришли к нему, он сказал им: «Вам хорошо известно, как с первого дня, в который я пришёл в Азию, я всё время был с вами,

19 ΔΟΥΛΕΥΩΝ ΤΩ ΚΥΡΙΩ ΜΕΤΑ ΠΑΣΗΣ ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΑΚΡΥΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΣΜΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΜΟΙ ΕΝ ΤΑΙΣ ΕΠΙΒΟΥΛΑΙΣ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ

19 как раб служа Господину с величайшим смирением ума, со слезами и испытаниями, которые выпали мне по причине заговоров иудеев,

20 ΩΣ ΟΥΔΕΝ ΥΠΕΣΤΕΙΛΑΜΗΝ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΜΗ ΑΝΑΓΓΕΙΛΑΙ ΥΜΙΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΞΑΙ ΥΜΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤ ΟΙΚΟΥΣ

20 и что я не уклонялся от того, чтобы говорить вам обо всём полезном и учить вас всенародно и по домам.

21 ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΝΟΣ ΙΟΥΔΑΙΟΙΣ ΤΕ ΚΑΙ ΕΛΛΗΣΙΝ ΤΗΝ ΕΙΣ ΘΕΟΝ ΜΕΤΑΝΟΙΑΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΙΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥΝ

21 Но я основательно свидетельствовал иудеям и грекам о раскаянии и обращении к Богу и о вере в нашего Господина Иисуса.

22 ΚΑΙ ΝΥΝ ΙΔΟΥ ΔΕΔΕΜΕΝΟΣ ΕΓΩ ΤΩ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΠΟΡΕΥΟΜΑΙ ΕΙΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΤΑ ΕΝ ΑΥΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΟΝΤΑ ΜΟΙ ΜΗ ΕΙΔΩΣ

22 И теперь, подчиняясь велению духа, я иду в Иерусалим, не зная, что случится со мной там.

23 ΠΛΗΝ ΟΤΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΚΑΤΑ ΠΟΛΙΝ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΕΤΑΙ ΜΟΙ ΛΕΓΟΝ ΟΤΙ ΔΕΣΜΑ ΚΑΙ ΘΛΙΨΕΙΣ ΜΕ ΜΕΝΟΥΣΙΝ

23 Знаю только, что святой дух от города к городу всё снова свидетельствует мне, говоря, что меня ожидают оковы и беды.

24 ΑΛΛ ΟΥΔΕΝΟΣ ΛΟΓΟΥ ΠΟΙΟΥΜΑΙ ΤΗΝ ΨΥΧΗΝ ΤΙΜΙΑΝ ΕΜΑΥΤΩ ΩΣ ΤΕΛΕΙΩΣΑΙ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟΝ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΝΙΑΝ ΗΝ ΕΛΑΒΟΝ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΙΗΣΟΥ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΑΣΘΑΙ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΤΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

24 Но я нисколько не дорожу своей душой, только бы мне завершить свой путь и служение, которое я получил от Господина Иисуса, чтобы основательно свидетельствовать о благой вести, рассказывая о Божьей доброте.

25 ΚΑΙ ΝΥΝ ΙΔΟΥ ΕΓΩ ΟΙΔΑ ΟΤΙ ΟΥΚΕΤΙ ΟΨΕΣΘΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟΝ ΜΟΥ ΥΜΕΙΣ ΠΑΝΤΕΣ ΕΝ ΟΙΣ ΔΙΗΛΘΟΝ ΚΗΡΥΣΣΩΝ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΝ

25 И теперь я знаю, что все вы, кому я проповедовал царство, больше не увидите моего лица.

26 ΔΙΟΤΙ ΜΑΡΤΥΡΟΜΑΙ ΥΜΙΝ ΕΝ ΤΗ ΣΗΜΕΡΟΝ ΗΜΕΡΑ ΟΤΙ ΚΑΘΑΡΟΣ ΕΙΜΙ ΑΠΟ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΠΑΝΤΩΝ

26 Поэтому сегодня я призываю вас в свидетели того, что я чист от крови всех,

27 ΟΥ ΓΑΡ ΥΠΕΣΤΕΙΛΑΜΗΝ ΤΟΥ ΜΗ ΑΝΑΓΓΕΙΛΑΙ ΠΑΣΑΝ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΥΜΙΝ

27 потому что я не уклонялся от того, чтобы возвещать вам всю волю Бога.

28 ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ ΕΑΥΤΟΙΣ ΚΑΙ ΠΑΝΤΙ ΤΩ ΠΟΙΜΝΙΩ ΕΝ Ω ΥΜΑΣ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΕΘΕΤΟ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΠΟΙΜΑΙΝΕΙΝ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΝ ΠΕΡΙΕΠΟΙΗΣΑΤΟ ΔΙΑ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ

28 Внимательно следите за собой и за всем стадом, в котором святой дух поставил вас надзирателями, чтобы пасти собрание Господина, которое он приобрёл своей кровью.

29 ΕΓΩ ΟΙΔΑ ΟΤΙ ΕΙΣΕΛΕΥΣΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΙΞΙΝ ΜΟΥ ΛΥΚΟΙ ΒΑΡΕΙΣ ΕΙΣ ΥΜΑΣ ΜΗ ΦΕΙΔΟΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΠΟΙΜΝΙΟΥ

29 Я знаю, что после моего ухода к вам войдут лютые волки, которые не будут щадить ста́да,

30 ΚΑΙ ΕΞ ΥΜΩΝ ΑΥΤΩΝ ΑΝΑΣΤΗΣΟΝΤΑΙ ΑΝΔΡΕΣ ΛΑΛΟΥΝΤΕΣ ΔΙΕΣΤΡΑΜΜΕΝΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΠΑΝ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΑΣ ΟΠΙΣΩ ΑΥΤΩΝ

30 и среди вас самих появятся люди, которые будут говорить превратное, чтобы увлечь учеников за собой.

31 ΔΙΟ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΝΤΕΣ ΟΤΙ ΤΡΙΕΤΙΑΝ ΝΥΚΤΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΝ ΟΥΚ ΕΠΑΥΣΑΜΗΝ ΜΕΤΑ ΔΑΚΡΥΩΝ ΝΟΥΘΕΤΩΝ ΕΝΑ ΕΚΑΣΤΟΝ

31 Поэтому бодрствуйте и помните, что три года ночью и днём я не переставал со слезами увещать каждого из вас.

32 ΚΑΙ ΤΑ ΝΥΝ ΠΑΡΑΤΙΘΕΜΑΙ ΥΜΑΣ ΤΩ ΘΕΩ ΚΑΙ ΤΩ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ΤΩ ΔΥΝΑΜΕΝΩ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΑΙ ΚΑΙ ΔΟΥΝΑΙ ΤΗΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΗΓΙΑΣΜΕΝΟΙΣ ΠΑΣΙΝ

32 А теперь вверяю вас Богу и Слову его доброты, которое может укрепить вас и дать вам наследство среди всех освящённых.

33 ΑΡΓΥΡΙΟΥ Η ΧΡΥΣΙΟΥ Η ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΥΔΕΝΟΣ ΕΠΕΘΥΜΗΣΑ

33 Я ни от кого не желал ни серебра, ни золота, ни одежды.

34 ΑΥΤΟΙ ΓΙΝΩΣΚΕΤΕ ΟΤΙ ΤΑΙΣ ΧΡΕΙΑΙΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΟΥΣΙΝ ΜΕΤ ΕΜΟΥ ΥΠΗΡΕΤΗΣΑΝ ΑΙ ΧΕΙΡΕΣ ΑΥΤΑΙ

34 Вы сами знаете, что эти руки послужили моим нуждам и нуждам тех, кто был со мной.

35 ΠΑΝΤΑ ΥΠΕΔΕΙΞΑ ΥΜΙΝ ΟΤΙ ΟΥΤΩΣ ΚΟΠΙΩΝΤΑΣ ΔΕΙ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΣΘΑΙ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΥΝΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΕΥΕΙΝ ΤΕ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΙΗΣΟΥ ΟΤΙ ΑΥΤΟΣ ΕΙΠΕΝ ΜΑΚΑΡΙΟΝ ΕΣΤΙΝ ΜΑΛΛΟΝ ΔΙΔΟΝΑΙ Η ΛΑΜΒΑΝΕΙΝ

35 Во всём я показал вам, что, так трудясь, вы должны помогать слабым и помнить слова Господина Иисуса, ведь он сам сказал: „Большее счастье — давать, чем получать“».

36 ΚΑΙ ΤΑΥΤΑ ΕΙΠΩΝ ΘΕΙΣ ΤΑ ΓΟΝΑΤΑ ΑΥΤΟΥ ΣΥΝ ΠΑΣΙΝ ΑΥΤΟΙΣ ΠΡΟΣΗΥΞΑΤΟ

36 Сказав это, он опустился вместе со всеми на колени и помолился.

37 ΙΚΑΝΟΣ ΔΕ ΚΛΑΥΘΜΟΣ ΕΓΕΝΕΤΟ ΠΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΣΟΝΤΕΣ ΕΠΙ ΤΟΝ ΤΡΑΧΗΛΟΝ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΤΕΦΙΛΟΥΝ ΑΥΤΟΝ

37 Тогда все они зарыдали и, бросаясь Павлу на шею, нежно целовали его,

38 ΟΔΥΝΩΜΕΝΟΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΕΠΙ ΤΩ ΛΟΓΩ Ω ΕΙΡΗΚΕΙ ΟΤΙ ΟΥΚΕΤΙ ΜΕΛΛΟΥΣΙΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟΝ ΑΥΤΟΥ ΘΕΩΡΕΙΝ ΠΡΟΕΠΕΜΠΟΝ ΔΕ ΑΥΤΟΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΛΟΙΟΝ

38 потому что их особенно огорчили его слова о том, что они больше не увидят его лица. И провожали его на корабль.

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 21

Дела посланников. Глава 21.

1 ΩΣ ΔΕ ΕΓΕΝΕΤΟ ΑΝΑΧΘΗΝΑΙ ΗΜΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΘΕΝΤΑΣ ΑΠ ΑΥΤΩΝ ΕΥΘΥΔΡΟΜΗΣΑΝΤΕΣ ΗΛΘΟΜΕΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΩ ΤΗ ΔΕ ΕΞΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΟΔΟΝ ΚΑΚΕΙΘΕΝ ΕΙΣ ΠΑΤΑΡΑ

1 Когда мы наконец простились с ними и вышли в море, то взяли прямой курс и прибыли в Кос, на следующий день в Ро́дос и оттуда в Пата́ру.

2 ΚΑΙ ΕΥΡΟΝΤΕΣ ΠΛΟΙΟΝ ΔΙΑΠΕΡΩΝ ΕΙΣ ΦΟΙΝΙΚΗΝ ΕΠΙΒΑΝΤΕΣ ΑΝΗΧΘΗΜΕΝ

2 И, найдя корабль, который направлялся в Финики́ю, поднялись на борт и отплыли.

3 ΑΝΑΦΑΝΑΝΤΕΣ ΔΕ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΙΠΟΝΤΕΣ ΑΥΤΗΝ ΕΥΩΝΥΜΟΝ ΕΠΛΕΟΜΕΝ ΕΙΣ ΣΥΡΙΑΝ ΚΑΙ ΚΑΤΗΛΘΟΜΕΝ ΕΙΣ ΤΥΡΟΝ ΕΚΕΙΣΕ ΓΑΡ ΤΟ ΠΛΟΙΟΝ ΗΝ ΑΠΟΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΝ ΤΟΝ ΓΟΜΟΝ

3 Приблизившись к острову Кипр и оставив его слева, мы поплыли дальше в Сирию и причалили в Ти́ре, поскольку там нужно было разгрузить корабль.

4 ΑΝΕΥΡΟΝΤΕΣ ΔΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΑΣ ΕΠΕΜΕΙΝΑΜΕΝ ΑΥΤΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ΕΠΤΑ ΟΙΤΙΝΕΣ ΤΩ ΠΑΥΛΩ ΕΛΕΓΟΝ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΜΗ ΕΠΙΒΑΙΝΕΙΝ ΕΙΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ

4 Разыскав учеников, мы остановились там на семь дней. И они через дух не раз говорили Павлу не ходить в Иерусалим.

5 ΟΤΕ ΔΕ ΕΓΕΝΕΤΟ ΗΜΑΣ ΕΞΑΡΤΙΣΑΙ ΤΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΞΕΛΘΟΝΤΕΣ ΕΠΟΡΕΥΟΜΕΘΑ ΠΡΟΠΕΜΠΟΝΤΩΝ ΗΜΑΣ ΠΑΝΤΩΝ ΣΥΝ ΓΥΝΑΙΞΙ ΚΑΙ ΤΕΚΝΟΙΣ ΕΩΣ ΕΞΩ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΝΤΕΣ ΤΑ ΓΟΝΑΤΑ ΕΠΙ ΤΟΝ ΑΙΓΙΑΛΟΝ ΠΡΟΣΕΥΞΑΜΕΝΟΙ

5 Проведя там эти дни, мы вышли и отправились в путь. Все они, вместе с женщинами и детьми, проводили нас за город. На берегу, опустившись на колени, мы помолились,

6 ΑΠΗΣΠΑΣΑΜΕΘΑ ΑΛΛΗΛΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΕΒΗΜΕΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΛΟΙΟΝ ΕΚΕΙΝΟΙ ΔΕ ΥΠΕΣΤΡΕΨΑΝ ΕΙΣ ΤΑ ΙΔΙΑ

6 и, попрощавшись друг с другом, мы поднялись на корабль, а они вернулись домой.

7 ΗΜΕΙΣ ΔΕ ΤΟΝ ΠΛΟΥΝ ΔΙΑΝΥΣΑΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΥΡΟΥ ΚΑΤΗΝΤΗΣΑΜΕΝ ΕΙΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ ΚΑΙ ΑΣΠΑΣΑΜΕΝΟΙ ΤΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΕΜΕΙΝΑΜΕΝ ΗΜΕΡΑΝ ΜΙΑΝ ΠΑΡ ΑΥΤΟΙΣ

7 Отправившись из Ти́ра, мы приплыли в Птолемаи́ду и, поприветствовав братьев, остались у них на один день.

8 ΤΗ ΔΕ ΕΠΑΥΡΙΟΝ ΕΞΕΛΘΟΝΤΕΣ ΗΛΘΟΜΕΝ ΕΙΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΝ ΚΑΙ ΕΙΣΕΛΘΟΝΤΕΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΟΝΤΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΕΜΕΙΝΑΜΕΝ ΠΑΡ ΑΥΤΩ

8 На следующий день мы отправились в путь и, придя в Кеса́рию, вошли в дом проповедника Филиппа, одного из семи, и остались с ним.

9 ΤΟΥΤΩ ΔΕ ΗΣΑΝ ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ ΤΕΣΣΑΡΕΣ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΥΟΥΣΑΙ

9 У него было четыре дочери, девственницы, которые пророчествовали.

10 ΕΠΙΜΕΝΟΝΤΩΝ ΔΕ ΗΜΕΡΑΣ ΠΛΕΙΟΥΣ ΚΑΤΗΛΘΕΝ ΤΙΣ ΑΠΟ ΤΗΣ ΙΟΥΔΑΙΑΣ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΟΝΟΜΑΤΙ ΑΓΑΒΟΣ

10 Мы пробыли там немало дней, и из Иудеи пришёл некий пророк, по имени Ага́в.

11 ΚΑΙ ΕΛΘΩΝ ΠΡΟΣ ΗΜΑΣ ΚΑΙ ΑΡΑΣ ΤΗΝ ΖΩΝΗΝ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΔΗΣΑΣ ΕΑΥΤΟΥ ΤΟΥΣ ΠΟΔΑΣ ΚΑΙ ΤΑΣ ΧΕΙΡΑΣ ΕΙΠΕΝ ΤΑΔΕ ΛΕΓΕΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΤΟΝ ΑΝΔΡΑ ΟΥ ΕΣΤΙΝ Η ΖΩΝΗ ΑΥΤΗ ΟΥΤΩΣ ΔΗΣΟΥΣΙΝ ΕΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΟΙ ΙΟΥΔΑΙΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΩΣΟΥΣΙΝ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΕΘΝΩΝ

11 Войдя к нам, он взял пояс Павла, связал себе ноги и руки и сказал: «Вот что говорит святой дух: „Так иудеи свяжут в Иерусалиме человека, которому принадлежит этот пояс, и отдадут его в руки людей из других народов“».

12 ΩΣ ΔΕ ΗΚΟΥΣΑΜΕΝ ΤΑΥΤΑ ΠΑΡΕΚΑΛΟΥΜΕΝ ΗΜΕΙΣ ΤΕ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΤΟΠΙΟΙ ΤΟΥ ΜΗ ΑΝΑΒΑΙΝΕΙΝ ΑΥΤΟΝ ΕΙΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ

12 Услышав это, мы и местные братья стали умолять его не подниматься в Иерусалим.

13 ΤΟΤΕ ΑΠΕΚΡΙΘΗ Ο ΠΑΥΛΟΣ ΤΙ ΠΟΙΕΙΤΕ ΚΛΑΙΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΡΥΠΤΟΝΤΕΣ ΜΟΥ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΝ ΕΓΩ ΓΑΡ ΟΥ ΜΟΝΟΝ ΔΕΘΗΝΑΙ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΑΝΕΙΝ ΕΙΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΕΤΟΙΜΩΣ ΕΧΩ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΙΗΣΟΥ

13 Тогда Павел ответил: «Что вы делаете? Зачем плачете, разрывая моё сердце? Не сомневайтесь, что за имя Господина Иисуса я готов не только быть связанным, но и умереть в Иерусалиме».

14 ΜΗ ΠΕΙΘΟΜΕΝΟΥ ΔΕ ΑΥΤΟΥ ΗΣΥΧΑΣΑΜΕΝ ΕΙΠΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΓΙΝΕΣΘΩ

14 Не сумев разубедить его, мы перестали возражать и сказали: «Да будет воля Господина».

15 ΜΕΤΑ ΔΕ ΤΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΑΥΤΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΑΜΕΝΟΙ ΑΝΕΒΑΙΝΟΜΕΝ ΕΙΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ

15 После этих дней мы собрались в путь и стали подниматься в Иерусалим.

16 ΣΥΝΗΛΘΟΝ ΔΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΣΥΝ ΗΜΙΝ ΑΓΟΝΤΕΣ ΠΑΡ Ω ΞΕΝΙΣΘΩΜΕΝ ΜΝΑΣΩΝΙ ΤΙΝΙ ΚΥΠΡΙΩ ΑΡΧΑΙΩ ΜΑΘΗΤΗ

16 С нами пошли также некоторые ученики из Кеса́рии, чтобы отвести нас к человеку, в чьём доме нас должны были принять, Мнасо́ну с Кипра, одному из первых учеников.

17 ΓΕΝΟΜΕΝΩΝ ΔΕ ΗΜΩΝ ΕΙΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ ΑΣΜΕΝΩΣ ΑΠΕΔΕΞΑΝΤΟ ΗΜΑΣ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

17 Когда мы пришли в Иерусалим, братья приняли нас с радостью.

18 ΤΗ ΔΕ ΕΠΙΟΥΣΗ ΕΙΣΗΕΙ Ο ΠΑΥΛΟΣ ΣΥΝ ΗΜΙΝ ΠΡΟΣ ΙΑΚΩΒΟΝ ΠΑΝΤΕΣ ΤΕ ΠΑΡΕΓΕΝΟΝΤΟ ΟΙ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΙ

18 На следующий день Павел пришёл вместе с нами к Иакову. Там собрались все старейшины.

19 ΚΑΙ ΑΣΠΑΣΑΜΕΝΟΣ ΑΥΤΟΥΣ ΕΞΗΓΕΙΤΟ ΚΑΘ ΕΝ ΕΚΑΣΤΟΝ ΩΝ ΕΠΟΙΗΣΕΝ Ο ΘΕΟΣ ΕΝ ΤΟΙΣ ΕΘΝΕΣΙΝ ΔΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΑΥΤΟΥ

19 Поприветствовав их, он начал подробно рассказывать о том, что́ Бог сделал среди других народов через его служение.

20 ΟΙ ΔΕ ΑΚΟΥΣΑΝΤΕΣ ΕΔΟΞΑΖΟΝ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΕΙΠΟΝ ΤΕ ΑΥΤΩ ΘΕΩΡΕΙΣ ΑΔΕΛΦΕ ΠΟΣΑΙ ΜΥΡΙΑΔΕΣ ΕΙΣΙΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΙΟΥΔΑΙΟΙΣ ΤΩΝ ΠΕΠΙΣΤΕΥΚΟΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΤΕΣ ΖΗΛΩΤΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΣΙΝ

20 Услышав это, они стали прославлять Бога и сказали ему: «Видишь, брат, сколько тысяч верующих среди иудеев, и все они ревностны к Закону.

21 ΚΑΤΗΧΗΘΗΣΑΝ ΔΕ ΠΕΡΙ ΣΟΥ ΟΤΙ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΝ ΔΙΔΑΣΚΕΙΣ ΑΠΟ ΜΩΥΣΕΩΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΘΝΗ ΠΑΝΤΑΣ ΙΟΥΔΑΙΟΥΣ ΛΕΓΩΝ ΜΗ ΠΕΡΙΤΕΜΝΕΙΝ ΑΥΤΟΥΣ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΜΗΔΕ ΤΟΙΣ ΕΘΕΣΙΝ ΠΕΡΙΠΑΤΕΙΝ

21 Но до них дошли слухи о тебе, что всех иудеев, живущих среди других народов, ты учишь отступничеству от Моисея, говоря, чтобы они не обрезали детей и не поступали по обычаям.

22 ΤΙ ΟΥΝ ΕΣΤΙΝ ΠΑΝΤΩΣ ΑΚΟΥΣΟΝΤΑΙ ΟΤΙ ΕΛΗΛΥΘΑΣ

22 Что же делать? В любом случае они услышат, что ты пришёл.

23 ΤΟΥΤΟ ΟΥΝ ΠΟΙΗΣΟΝ Ο ΣΟΙ ΛΕΓΟΜΕΝ ΕΙΣΙΝ ΗΜΙΝ ΑΝΔΡΕΣ ΤΕΣΣΑΡΕΣ ΕΥΧΗΝ ΕΧΟΝΤΕΣ ΕΦ ΕΑΥΤΩΝ

23 Поэтому сделай то, что мы тебе скажем. У нас есть четыре человека, принявших на себя обет.

24 ΤΟΥΤΟΥΣ ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ ΑΓΝΙΣΘΗΤΙ ΣΥΝ ΑΥΤΟΙΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΗΣΟΝ ΕΠ ΑΥΤΟΙΣ ΙΝΑ ΞΥΡΗΣΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗΝ ΚΑΙ ΓΝΩΣΟΝΤΑΙ ΠΑΝΤΕΣ ΟΤΙ ΩΝ ΚΑΤΗΧΗΝΤΑΙ ΠΕΡΙ ΣΟΥ ΟΥΔΕΝ ΕΣΤΙΝ ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΦΥΛΑΣΣΩΝ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ

24 Возьми их с собой, очистись вместе с ними, как предписано, и возьми на себя их расходы, чтобы они обрили свои головы. И так все узнают, что в слухах, которые о тебе дошли, нет правды и что ты поступаешь как положено и сам тоже соблюдаешь Закон.

25 ΠΕΡΙ ΔΕ ΤΩΝ ΠΕΠΙΣΤΕΥΚΟΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΗΜΕΙΣ ΕΠΕΣΤΕΙΛΑΜΕΝ ΚΡΙΝΑΝΤΕΣ ΦΥΛΑΣΣΕΣΘΑΙ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟ ΤΕ ΕΙΔΩΛΟΘΥΤΟΝ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΠΝΙΚΤΟΝ ΚΑΙ ΠΟΡΝΕΙΑΝ

25 А что касается верующих из других народов, мы послали им своё решение, чтобы они хранили себя от пожертвованного идолам, от крови, от удавленного и от блуда».

26 ΤΟΤΕ Ο ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ ΤΟΥΣ ΑΝΔΡΑΣ ΤΗ ΕΧΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ ΣΥΝ ΑΥΤΟΙΣ ΑΓΝΙΣΘΕΙΣ ΕΙΣΗΕΙ ΕΙΣ ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΔΙΑΓΓΕΛΛΩΝ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΙΝ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΑΓΝΙΣΜΟΥ ΕΩΣ ΟΥ ΠΡΟΣΗΝΕΧΘΗ ΥΠΕΡ ΕΝΟΣ ΕΚΑΣΤΟΥ ΑΥΤΩΝ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ

26 Тогда на следующий день Павел, взяв с собой тех мужчин, очистился вместе с ними, как предписано, и вошёл в храм, чтобы объявить, когда окончатся дни очищения и за каждого из них будет принесено приношение.

27 ΩΣ ΔΕ ΕΜΕΛΛΟΝ ΑΙ ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΙΣΘΑΙ ΟΙ ΑΠΟ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ ΙΟΥΔΑΙΟΙ ΘΕΑΣΑΜΕΝΟΙ ΑΥΤΟΝ ΕΝ ΤΩ ΙΕΡΩ ΣΥΝΕΧΕΟΝ ΠΑΝΤΑ ΤΟΝ ΟΧΛΟΝ ΚΑΙ ΕΠΕΒΑΛΟΝ ΕΠ ΑΥΤΟΝ ΤΑΣ ΧΕΙΡΑΣ

27 Когда семь дней уже подходили к концу, иудеи из Азии, увидев его в храме, привели в смятение всю толпу и схватили его,

28 ΚΡΑΖΟΝΤΕΣ ΑΝΔΡΕΣ ΙΣΡΑΗΛΙΤΑΙ ΒΟΗΘΕΙΤΕ ΟΥΤΟΣ ΕΣΤΙΝ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ Ο ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΤΟΥΤΟΥ ΠΑΝΤΑΣ ΠΑΝΤΑΧΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΕΤΙ ΤΕ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ ΕΙΣΗΓΑΓΕΝ ΕΙΣ ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΚΑΙ ΚΕΚΟΙΝΩΚΕΝ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΤΟΠΟΝ ΤΟΥΤΟΝ

28 крича: «Израильтяне, помогите! Этот человек повсюду учит всех против нашего народа, Закона и этого места, да ещё привёл в храм греков и осквернил это святое место».

29 ΗΣΑΝ ΓΑΡ ΠΡΟΕΩΡΑΚΟΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΟΝ ΤΟΝ ΕΦΕΣΙΟΝ ΕΝ ΤΗ ΠΟΛΕΙ ΣΥΝ ΑΥΤΩ ΟΝ ΕΝΟΜΙΖΟΝ ΟΤΙ ΕΙΣ ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΕΙΣΗΓΑΓΕΝ Ο ΠΑΥΛΟΣ

29 Это было потому, что перед этим они видели с ним в городе Трофима, эфе́сянина, и думали, что Павел приводил его в храм.

30 ΕΚΙΝΗΘΗ ΤΕ Η ΠΟΛΙΣ ΟΛΗ ΚΑΙ ΕΓΕΝΕΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΛΑΒΟΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΕΙΛΚΟΝ ΑΥΤΟΝ ΕΞΩ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΥΘΕΩΣ ΕΚΛΕΙΣΘΗΣΑΝ ΑΙ ΘΥΡΑΙ

30 Весь город был охвачен волнением. Люди стали сбегаться, схватили Павла и потащили из храма. И тотчас же закрыли двери.

31 ΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΤΕ ΑΥΤΟΝ ΑΠΟΚΤΕΙΝΑΙ ΑΝΕΒΗ ΦΑΣΙΣ ΤΩ ΧΙΛΙΑΡΧΩ ΤΗΣ ΣΠΕΙΡΗΣ ΟΤΙ ΟΛΗ ΣΥΓΧΥΝΝΕΤΑΙ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ

31 В то время как они пытались убить его, военачальнику войска сообщили, что весь Иерусалим пришёл в смятение.

32 ΟΣ ΕΞΑΥΤΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΣ ΚΑΙ ΕΚΑΤΟΝΤΑΡΧΑΣ ΚΑΤΕΔΡΑΜΕΝ ΕΠ ΑΥΤΟΥΣ ΟΙ ΔΕ ΙΔΟΝΤΕΣ ΤΟΝ ΧΙΛΙΑΡΧΟΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΣ ΕΠΑΥΣΑΝΤΟ ΤΥΠΤΟΝΤΕΣ ΤΟΝ ΠΑΥΛΟΝ

32 Он сразу взял воинов и сотников и побежал вниз к собравшимся. Увидев военачальника и воинов, они перестали бить Павла.

33 ΤΟΤΕ ΕΓΓΙΣΑΣ Ο ΧΙΛΙΑΡΧΟΣ ΕΠΕΛΑΒΕΤΟ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΕΚΕΛΕΥΣΕΝ ΔΕΘΗΝΑΙ ΑΛΥΣΕΣΙ ΔΥΣΙ ΚΑΙ ΕΠΥΝΘΑΝΕΤΟ ΤΙΣ ΕΙΗ ΚΑΙ ΤΙ ΕΣΤΙΝ ΠΕΠΟΙΗΚΩΣ

33 Приблизившись, военачальник взял его, приказал сковать двумя цепями и стал спрашивать, кто он и что сделал.

34 ΑΛΛΟΙ ΔΕ ΑΛΛΟ ΤΙ ΕΠΕΦΩΝΟΥΝ ΕΝ ΤΩ ΟΧΛΩ ΜΗ ΔΥΝΑΜΕΝΟΥ ΔΕ ΑΥΤΟΥ ΓΝΩΝΑΙ ΤΟ ΑΣΦΑΛΕΣ ΔΙΑ ΤΟΝ ΘΟΡΥΒΟΝ ΕΚΕΛΕΥΣΕΝ ΑΓΕΣΘΑΙ ΑΥΤΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗΝ

34 Однако в толпе одни кричали одно, другие — другое. И так как из-за шума он не сумел ничего разузнать, то приказал отвести его в казарму.

35 ΟΤΕ ΔΕ ΕΓΕΝΕΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΟΥΣ ΣΥΝΕΒΗ ΒΑΣΤΑΖΕΣΘΑΙ ΑΥΤΟΝ ΥΠΟ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΒΙΑΝ ΤΟΥ ΟΧΛΟΥ

35 Но когда он ступил на лестницу, из-за ярости толпы воинам пришлось нести его,

36 ΗΚΟΛΟΥΘΕΙ ΓΑΡ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΚΡΑΖΟΝΤΕΣ ΑΙΡΕ ΑΥΤΟΝ

36 потому что множество народа шло следом, крича: «Смерть ему!»

37 ΜΕΛΛΩΝ ΤΕ ΕΙΣΑΓΕΣΘΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗΝ Ο ΠΑΥΛΟΣ ΛΕΓΕΙ ΤΩ ΧΙΛΙΑΡΧΩ ΕΙ ΕΞΕΣΤΙΝ ΜΟΙ ΕΙΠΕΙΝ ΤΙ ΠΡΟΣ ΣΕ Ο ΔΕ ΕΦΗ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙ ΓΙΝΩΣΚΕΙΣ

37 Перед тем как его ввели в казарму, Павел сказал военачальнику: «Могу ли я что-то тебе сказать?» Тот сказал: «Ты говоришь по-гречески?

38 ΟΥΚ ΑΡΑ ΣΥ ΕΙ Ο ΑΙΓΥΠΤΙΟΣ Ο ΠΡΟ ΤΟΥΤΩΝ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΑΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΑΓΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΡΗΜΟΝ ΤΟΥΣ ΤΕΤΡΑΚΙΣΧΙΛΙΟΥΣ ΑΝΔΡΑΣ ΤΩΝ ΣΙΚΑΡΙΩΝ

38 Значит, ты не тот египтянин, который перед этим поднял мятеж и вывел в пустыню четыре тысячи кинжальщиков?»

39 ΕΙΠΕΝ ΔΕ Ο ΠΑΥΛΟΣ ΕΓΩ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕΝ ΕΙΜΙ ΙΟΥΔΑΙΟΣ ΤΑΡΣΕΥΣ ΤΗΣ ΚΙΛΙΚΙΑΣ ΟΥΚ ΑΣΗΜΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΔΕΟΜΑΙ ΔΕ ΣΟΥ ΕΠΙΤΡΕΨΟΝ ΜΟΙ ΛΑΛΗΣΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΟΝ

39 Тогда Павел сказал: «Я иудей, из Та́рса, что в Килики́и, гражданин небезызвестного города. Прошу тебя, позволь мне говорить к народу».

40 ΕΠΙΤΡΕΨΑΝΤΟΣ ΔΕ ΑΥΤΟΥ Ο ΠΑΥΛΟΣ ΕΣΤΩΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΩΝ ΚΑΤΕΣΕΙΣΕΝ ΤΗ ΧΕΙΡΙ ΤΩ ΛΑΩ ΠΟΛΛΗΣ ΔΕ ΣΙΓΗΣ ΓΕΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΕΦΩΝΗΣΕΝ ΤΗ ΕΒΡΑΙΔΙ ΔΙΑΛΕΚΤΩ ΛΕΓΩΝ

40 Получив разрешение, Павел, стоя на лестнице, дал народу знак рукой. И когда установилась полная тишина, он обратился к ним на еврейском языке, говоря:

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 22

Дела посланников. Глава 22.

1 ΑΝΔΡΕΣ ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΑΚΟΥΣΑΤΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΥΜΑΣ ΝΥΝΙ ΑΠΟΛΟΓΙΑΣ

1 «Братья и отцы, послушайте, что я скажу вам теперь в свою защиту».

2 ΑΚΟΥΣΑΝΤΕΣ ΔΕ ΟΤΙ ΤΗ ΕΒΡΑΙΔΙ ΔΙΑΛΕΚΤΩ ΠΡΟΣΕΦΩΝΕΙ ΑΥΤΟΙΣ ΜΑΛΛΟΝ ΠΑΡΕΣΧΟΝ ΗΣΥΧΙΑΝ ΚΑΙ ΦΗΣΙΝ

2 Услышав, что он обращается к ним на еврейском языке, они стали ещё тише, и он сказал:

3 ΕΓΩ ΕΙΜΙ ΑΝΗΡ ΙΟΥΔΑΙΟΣ ΓΕΓΕΝΝΗΜΕΝΟΣ ΕΝ ΤΑΡΣΩ ΤΗΣ ΚΙΛΙΚΙΑΣ ΑΝΑΤΕΘΡΑΜΜΕΝΟΣ ΔΕ ΕΝ ΤΗ ΠΟΛΕΙ ΤΑΥΤΗ ΠΑΡΑ ΤΟΥΣ ΠΟΔΑΣ ΓΑΜΑΛΙΗΛ ΠΕΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΝ ΤΟΥ ΠΑΤΡΩΟΥ ΝΟΜΟΥ ΖΗΛΩΤΗΣ ΥΠΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΘΩΣ ΠΑΝΤΕΣ ΥΜΕΙΣ ΕΣΤΕ ΣΗΜΕΡΟΝ

3 «Я иудей, родившийся в Та́рсе, в Килики́и, получил образование в этом городе у ног Гамалии́ла, был наставлен точно соблюдать Закон отцов и был ревностен к Богу, как и все вы сегодня.

4 ΟΣ ΤΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΟΔΟΝ ΕΔΙΩΞΑ ΑΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ ΔΕΣΜΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΙΔΟΥΣ ΕΙΣ ΦΥΛΑΚΑΣ ΑΝΔΡΑΣ ΤΕ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

4 Я до смерти преследовал сторонников этого Пути, связывая и отдавая в тюрьмы мужчин и женщин,

5 ΩΣ ΚΑΙ Ο ΑΡΧΙΕΡΕΥΣ ΜΑΡΤΥΡΕΙ ΜΟΙ ΚΑΙ ΠΑΝ ΤΟ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΙΟΝ ΠΑΡ ΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΕΙΣ ΔΑΜΑΣΚΟΝ ΕΠΟΡΕΥΟΜΗΝ ΑΞΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΚΕΙΣΕ ΟΝΤΑΣ ΔΕΔΕΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΙΝΑ ΤΙΜΩΡΗΘΩΣΙΝ

5 как могут свидетельствовать обо мне первосвященник и всё собрание старейшин. От них я также получил письма к братьям в Дамаске и шёл, чтобы привести тех, кто был там, связанными в Иерусалим для наказания.

6 ΕΓΕΝΕΤΟ ΔΕ ΜΟΙ ΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩ ΚΑΙ ΕΓΓΙΖΟΝΤΙ ΤΗ ΔΑΜΑΣΚΩ ΠΕΡΙ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΝ ΕΞΑΙΦΝΗΣ ΕΚ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ ΠΕΡΙΑΣΤΡΑΨΑΙ ΦΩΣ ΙΚΑΝΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΕ

6 Но когда я был в пути и приближался к Дамаску, около полудня, внезапно меня озарил яркий свет с неба.

7 ΕΠΕΣΑ ΤΕ ΕΙΣ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΚΑΙ ΗΚΟΥΣΑ ΦΩΝΗΣ ΛΕΓΟΥΣΗΣ ΜΟΙ ΣΑΟΥΛ ΣΑΟΥΛ ΤΙ ΜΕ ΔΙΩΚΕΙΣ

7 Я упал на землю и услышал голос, который сказал мне: „Савл, Савл, почему ты меня преследуешь?“

8 ΕΓΩ ΔΕ ΑΠΕΚΡΙΘΗΝ ΤΙΣ ΕΙ ΚΥΡΙΕ ΕΙΠΕΝ ΤΕ ΠΡΟΣ ΜΕ ΕΓΩ ΕΙΜΙ ΙΗΣΟΥΣ Ο ΝΑΖΩΡΑΙΟΣ ΟΝ ΣΥ ΔΙΩΚΕΙΣ

8 Я ответил: „Кто ты, Господин?“ Он сказал мне: „Я назаретя́нин Иисус, которого ты преследуешь“.

9 ΟΙ ΔΕ ΣΥΝ ΕΜΟΙ ΟΝΤΕΣ ΤΟ ΜΕΝ ΦΩΣ ΕΘΕΑΣΑΝΤΟ ΤΗΝ ΔΕ ΦΩΝΗΝ ΟΥΚ ΗΚΟΥΣΑΝ ΤΟΥ ΛΑΛΟΥΝΤΟΣ ΜΟΙ

9 Люди, которые были со мной, видели свет, но голоса того, кто говорил со мной, не слышали.

10 ΕΙΠΟΝ ΔΕ ΤΙ ΠΟΙΗΣΩ ΚΥΡΙΕ Ο ΔΕ ΚΥΡΙΟΣ ΕΙΠΕΝ ΠΡΟΣ ΜΕ ΑΝΑΣΤΑΣ ΠΟΡΕΥΟΥ ΕΙΣ ΔΑΜΑΣΚΟΝ ΚΑΚΕΙ ΣΟΙ ΛΑΛΗΘΗΣΕΤΑΙ ΠΕΡΙ ΠΑΝΤΩΝ ΩΝ ΤΕΤΑΚΤΑΙ ΣΟΙ ΠΟΙΗΣΑΙ

10 Тогда я сказал: „Что мне делать, Господин?“ Господин сказал мне: „Встань, иди в Дамаск, и там тебе будет сказано всё, что тебе предназначено сделать“.

11 ΩΣ ΔΕ ΟΥΚ ΕΝΕΒΛΕΠΟΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΔΟΞΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΕΚΕΙΝΟΥ ΧΕΙΡΑΓΩΓΟΥΜΕΝΟΣ ΥΠΟ ΤΩΝ ΣΥΝΟΝΤΩΝ ΜΟΙ ΗΛΘΟΝ ΕΙΣ ΔΑΜΑΣΚΟΝ

11 Но из-за славы того света я ничего не мог видеть, и поэтому те, кто был со мной, привели меня за руку в Дамаск.

12 ΑΝΑΝΙΑΣ ΔΕ ΤΙΣ ΑΝΗΡ ΕΥΛΑΒΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΜΑΡΤΥΡΟΥΜΕΝΟΣ ΥΠΟ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ

12 Тогда один человек, по имени Ана́ния, почитающий Бога в согласии с Законом, о ком хорошо отзывались все живущие там иудеи,

13 ΕΛΘΩΝ ΠΡΟΣ ΜΕ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΑΣ ΕΙΠΕΝ ΜΟΙ ΣΑΟΥΛ ΑΔΕΛΦΕ ΑΝΑΒΛΕΨΟΝ ΚΑΓΩ ΑΥΤΗ ΤΗ ΩΡΑ ΑΝΕΒΛΕΨΑ ΕΙΣ ΑΥΤΟΝ

13 пришёл ко мне и, встав рядом, сказал мне: „Савл, брат, прозри!“. И я тотчас посмотрел на него.

14 Ο ΔΕ ΕΙΠΕΝ Ο ΘΕΟΣ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΗΜΩΝ ΠΡΟΕΧΕΙΡΙΣΑΤΟ ΣΕ ΓΝΩΝΑΙ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΙΔΕΙΝ ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΑΙ ΦΩΝΗΝ ΕΚ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥ

14 Он сказал: „Бог наших отцов избрал тебя, чтобы ты узнал его волю, увидел Праведного и услышал голос его уст,

15 ΟΤΙ ΕΣΗ ΜΑΡΤΥΣ ΑΥΤΩ ΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΩΝ ΕΩΡΑΚΑΣ ΚΑΙ ΗΚΟΥΣΑΣ

15 потому что ты перед всеми людьми будешь для него свидетелем того, что видел и слышал.

16 ΚΑΙ ΝΥΝ ΤΙ ΜΕΛΛΕΙΣ ΑΝΑΣΤΑΣ ΒΑΠΤΙΣΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΥΣΑΙ ΤΑΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ ΣΟΥ ΕΠΙΚΑΛΕΣΑΜΕΝΟΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΟΥ

16 Итак, что ты медлишь? Встань, окунись и смой свои грехи, призвав его[4] имя“.

17 ΕΓΕΝΕΤΟ ΔΕ ΜΟΙ ΥΠΟΣΤΡΕΨΑΝΤΙ ΕΙΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΕΝΟΥ ΜΟΥ ΕΝ ΤΩ ΙΕΡΩ ΓΕΝΕΣΘΑΙ ΜΕ ΕΝ ΕΚΣΤΑΣΕΙ

17 Когда я вернулся в Иерусалим и молился в храме, мне было дано видение,

18 ΚΑΙ ΙΔΕΙΝ ΑΥΤΟΝ ΛΕΓΟΝΤΑ ΜΟΙ ΣΠΕΥΣΟΝ ΚΑΙ ΕΞΕΛΘΕ ΕΝ ΤΑΧΕΙ ΕΞ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΔΙΟΤΙ ΟΥ ΠΑΡΑΔΕΞΟΝΤΑΙ ΣΟΥ ΜΑΡΤΥΡΙΑΝ ΠΕΡΙ ΕΜΟΥ

18 и я увидел, как он говорил мне: „Поспеши и выйди скорее из Иерусалима, потому что здесь не примут твоего свидетельства обо мне“.

19 ΚΑΓΩ ΕΙΠΟΝ ΚΥΡΙΕ ΑΥΤΟΙ ΕΠΙΣΤΑΝΤΑΙ ΟΤΙ ΕΓΩ ΗΜΗΝ ΦΥΛΑΚΙΖΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΣΥΝΑΓΩΓΑΣ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΣ ΕΠΙ ΣΕ

19 Я сказал: „Господин, они хорошо знают, что я сажал в тюрьмы и сёк в синагогах верующих в тебя.

20 ΚΑΙ ΟΤΕ ΕΞΕΧΥΝΝΕΤΟ ΤΟ ΑΙΜΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΟΣ ΣΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΗΜΗΝ ΕΦΕΣΤΩΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΥΔΟΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΛΑΣΣΩΝ ΤΑ ΙΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΙΡΟΥΝΤΩΝ ΑΥΤΟΝ

20 И когда проливалась кровь твоего свидетеля Стефа́на, я тоже стоял рядом, одобряя это, и стерёг верхнюю одежду убивавших его“.

21 ΚΑΙ ΕΙΠΕΝ ΠΡΟΣ ΜΕ ΠΟΡΕΥΟΥ ΟΤΙ ΕΓΩ ΕΙΣ ΕΘΝΗ ΜΑΚΡΑΝ ΕΞΑΠΟΣΤΕΛΩ ΣΕ

21 Но он сказал мне: „Иди, потому что я пошлю тебя к дальним народам“».

22 ΗΚΟΥΟΝ ΔΕ ΑΥΤΟΥ ΑΧΡΙ ΤΟΥΤΟΥ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΠΗΡΑΝ ΤΗΝ ΦΩΝΗΝ ΑΥΤΩΝ ΛΕΓΟΝΤΕΣ ΑΙΡΕ ΑΠΟ ΤΗΣ ΓΗΣ ΤΟΝ ΤΟΙΟΥΤΟΝ ΟΥ ΓΑΡ ΚΑΘΗΚΕΝ ΑΥΤΟΝ ΖΗΝ

22 До этих слов они слушали его, а потом стали кричать: «Избавьте землю от этого человека, потому что он недостоин жить!»

23 ΚΡΑΥΓΑΖΟΝΤΩΝ ΤΕ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΡΙΠΤΟΥΝΤΩΝ ΤΑ ΙΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΚΟΝΙΟΡΤΟΝ ΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΕΡΑ

23 И так как они кричали, сбрасывали свою верхнюю одежду и бросали пыль в воздух,

24 ΕΚΕΛΕΥΣΕΝ Ο ΧΙΛΙΑΡΧΟΣ ΕΙΣΑΓΕΣΘΑΙ ΑΥΤΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗΝ ΕΙΠΑΣ ΜΑΣΤΙΞΙΝ ΑΝΕΤΑΖΕΣΘΑΙ ΑΥΤΟΝ ΙΝΑ ΕΠΙΓΝΩ ΔΙ ΗΝ ΑΙΤΙΑΝ ΟΥΤΩΣ ΕΠΕΦΩΝΟΥΝ ΑΥΤΩ

24 то военачальник приказал отвести его в казарму и велел, бичуя, допросить его, чтобы полностью выяснить, по какой причине на него так кричали.

25 ΩΣ ΔΕ ΠΡΟΕΤΕΙΝΑΝ ΑΥΤΟΝ ΤΟΙΣ ΙΜΑΣΙΝ ΕΙΠΕΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΣΤΩΤΑ ΕΚΑΤΟΝΤΑΡΧΟΝ Ο ΠΑΥΛΟΣ ΕΙ ΑΝΘΡΩΠΟΝ ΡΩΜΑΙΟΝ ΚΑΙ ΑΚΑΤΑΚΡΙΤΟΝ ΕΞΕΣΤΙΝ ΥΜΙΝ ΜΑΣΤΙΖΕΙΝ

25 Но когда его растянули, чтобы высечь, Павел сказал стоявшему там сотнику: «Законно ли, что вы бичуете римского гражданина, к тому же не осуждённого?»

26 ΑΚΟΥΣΑΣ ΔΕ Ο ΕΚΑΤΟΝΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΕΛΘΩΝ ΤΩ ΧΙΛΙΑΡΧΩ ΑΠΗΓΓΕΙΛΕΝ ΛΕΓΩΝ ΤΙ ΜΕΛΛΕΙΣ ΠΟΙΕΙΝ Ο ΓΑΡ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΟΥΤΟΣ ΡΩΜΑΙΟΣ ΕΣΤΙΝ

26 Услышав это, сотник пошёл к военачальнику и доложил: «Что ты собираешься делать? Ведь этот человек — ри́млянин».

27 ΠΡΟΣΕΛΘΩΝ ΔΕ Ο ΧΙΛΙΑΡΧΟΣ ΕΙΠΕΝ ΑΥΤΩ ΛΕΓΕ ΜΟΙ ΣΥ ΡΩΜΑΙΟΣ ΕΙ Ο ΔΕ ΕΦΗ ΝΑΙ

27 Тогда военачальник подошёл к нему и спросил: «Скажи мне, ты ри́млянин?» Он ответил: «Да».

28 ΑΠΕΚΡΙΘΗ ΔΕ Ο ΧΙΛΙΑΡΧΟΣ ΕΓΩ ΠΟΛΛΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑΝ ΤΑΥΤΗΝ ΕΚΤΗΣΑΜΗΝ Ο ΔΕ ΠΑΥΛΟΣ ΕΦΗ ΕΓΩ ΔΕ ΚΑΙ ΓΕΓΕΝΝΗΜΑΙ

28 На это военачальник сказал: «Я приобрёл это гражданство за большие деньги». Павел сказал: «А я и родился в нём».

29 ΕΥΘΕΩΣ ΟΥΝ ΑΠΕΣΤΗΣΑΝ ΑΠ ΑΥΤΟΥ ΟΙ ΜΕΛΛΟΝΤΕΣ ΑΥΤΟΝ ΑΝΕΤΑΖΕΙΝ ΚΑΙ Ο ΧΙΛΙΑΡΧΟΣ ΔΕ ΕΦΟΒΗΘΗ ΕΠΙΓΝΟΥΣ ΟΤΙ ΡΩΜΑΙΟΣ ΕΣΤΙΝ ΚΑΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟΝ ΗΝ ΔΕΔΕΚΩΣ

29 Немедленно люди, которые собирались его допрашивать, отошли от него. А военачальник, выяснив, что он ри́млянин, испугался, что связал его.

30 ΤΗ ΔΕ ΕΠΑΥΡΙΟΝ ΒΟΥΛΟΜΕΝΟΣ ΓΝΩΝΑΙ ΤΟ ΑΣΦΑΛΕΣ ΤΟ ΤΙ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙΤΑΙ ΥΠΟ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ ΕΛΥΣΕΝ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΕΚΕΛΕΥΣΕΝ ΣΥΝΕΛΘΕΙΝ ΤΟΥΣ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΝ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΑΓΩΝ ΤΟΝ ΠΑΥΛΟΝ ΕΣΤΗΣΕΝ ΕΙΣ ΑΥΤΟΥΣ

30 На следующий день, захотев узнать точно, за что иудеи его обвиняют, он освободил его и приказал собраться старшим священникам и всему Синедриону. И, приведя Павла, поставил его перед ними.

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 23

Дела посланников. Глава 23.

1 ΑΤΕΝΙΣΑΣ ΔΕ Ο ΠΑΥΛΟΣ ΤΩ ΣΥΝΕΔΡΙΩ ΕΙΠΕΝ ΑΝΔΡΕΣ ΑΔΕΛΦΟΙ ΕΓΩ ΠΑΣΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΙ ΑΓΑΘΗ ΠΕΠΟΛΙΤΕΥΜΑΙ ΤΩ ΘΕΩ ΑΧΡΙ ΤΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

1 Устремив взгляд на Синедрион, Павел сказал: «Братья, до этого дня я поступал перед Богом так, что моя совесть совершенно чиста».

2 Ο ΔΕ ΑΡΧΙΕΡΕΥΣ ΑΝΑΝΙΑΣ ΕΠΕΤΑΞΕΝ ΤΟΙΣ ΠΑΡΕΣΤΩΣΙΝ ΑΥΤΩ ΤΥΠΤΕΙΝ ΑΥΤΟΥ ΤΟ ΣΤΟΜΑ

2 Тогда первосвященник Ана́ния приказал стоявшим рядом с ним бить его по устам.

3 ΤΟΤΕ Ο ΠΑΥΛΟΣ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ ΕΙΠΕΝ ΤΥΠΤΕΙΝ ΣΕ ΜΕΛΛΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΙΧΕ ΚΕΚΟΝΙΑΜΕΝΕ ΚΑΙ ΣΥ ΚΑΘΗ ΚΡΙΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΚΕΛΕΥΕΙΣ ΜΕ ΤΥΠΤΕΣΘΑΙ

3 На это Павел сказал ему: «Бог будет бить тебя, стена побелённая. Ты сидишь, чтобы судить меня по Закону, и одновременно, вопреки Закону, приказываешь бить меня?»

4 ΟΙ ΔΕ ΠΑΡΕΣΤΩΤΕΣ ΕΙΠΑΝ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΡΕΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΛΟΙΔΟΡΕΙΣ

4 Стоявшие рядом сказали: «Ты оскорбляешь Божьего первосвященника?»

5 ΕΦΗ ΤΕ Ο ΠΑΥΛΟΣ ΟΥΚ ΗΔΕΙΝ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΤΙ ΕΣΤΙΝ ΑΡΧΙΕΡΕΥΣ ΓΕΓΡΑΠΤΑΙ ΓΑΡ ΟΤΙ ΑΡΧΟΝΤΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΣΟΥ ΟΥΚ ΕΡΕΙΣ ΚΑΚΩΣ

5 Павел сказал: «Братья, я не знал, что он первосвященник, так как написано: „Не оскорбляй начальника твоего народа“».

6 ΓΝΟΥΣ ΔΕ Ο ΠΑΥΛΟΣ ΟΤΙ ΤΟ ΕΝ ΜΕΡΟΣ ΕΣΤΙΝ ΣΑΔΔΟΥΚΑΙΩΝ ΤΟ ΔΕ ΕΤΕΡΟΝ ΦΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΚΡΑΖΕΝ ΕΝ ΤΩ ΣΥΝΕΔΡΙΩ ΑΝΔΡΕΣ ΑΔΕΛΦΟΙ ΕΓΩ ΦΑΡΙΣΑΙΟΣ ΕΙΜΙ ΥΙΟΣ ΦΑΡΙΣΑΙΩΝ ΠΕΡΙ ΕΛΠΙΔΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΝΕΚΡΩΝ [ΕΓΩ] ΚΡΙΝΟΜΑΙ

6 Узнав, что одна часть принадлежала к саддукеям, а другая — к фарисеям, Павел воскликнул в Синедрионе: «Братья, я — фарисей, сын фарисеев. Меня судят за надежду на воскресение мёртвых».

7 ΤΟΥΤΟ ΔΕ ΑΥΤΟΥ ΕΙΠΟΝΤΟΣ ΕΓΕΝΕΤΟ ΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΦΑΡΙΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΔΔΟΥΚΑΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΧΙΣΘΗ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ

7 Когда он это сказал, между фарисеями и саддукеями возникло разногласие, и собравшиеся разделились,

8 ΣΑΔΔΟΥΚΑΙΟΙ ΜΕΝ ΓΑΡ ΛΕΓΟΥΣΙΝ ΜΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΝ ΜΗΤΕ ΑΓΓΕΛΟΝ ΜΗΤΕ ΠΝΕΥΜΑ ΦΑΡΙΣΑΙΟΙ ΔΕ ΟΜΟΛΟΓΟΥΣΙΝ ΤΑ ΑΜΦΟΤΕΡΑ

8 потому что саддукеи говорят, что нет ни воскресения, ни вестника, ни духа, а фарисеи открыто признают всё это.

9 ΕΓΕΝΕΤΟ ΔΕ ΚΡΑΥΓΗ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΝΤΕΣ ΤΙΝΕΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΦΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΜΑΧΟΝΤΟ ΛΕΓΟΝΤΕΣ ΟΥΔΕΝ ΚΑΚΟΝ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝ ΕΝ ΤΩ ΑΝΘΡΩΠΩ ΤΟΥΤΩ ΕΙ ΔΕ ΠΝΕΥΜΑ ΕΛΑΛΗΣΕΝ ΑΥΤΩ Η ΑΓΓΕΛΟΣ

9 Поднялся громкий крик, и некоторые книжники из числа фарисеев встали и начали горячо спорить, говоря: «Мы не находим в этом человеке ничего плохого. Что, если дух или вестник сказал ему?».

10 ΠΟΛΛΗΣ ΔΕ ΓΙΝΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΣΕΩΣ ΦΟΒΗΘΕΙΣ Ο ΧΙΛΙΑΡΧΟΣ ΜΗ ΔΙΑΣΠΑΣΘΗ Ο ΠΑΥΛΟΣ ΥΠ ΑΥΤΩΝ ΕΚΕΛΕΥΣΕΝ ΤΟ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑ ΚΑΤΑΒΑΝ ΑΡΠΑΣΑΙ ΑΥΤΟΝ ΕΚ ΜΕΣΟΥ ΑΥΤΩΝ ΑΓΕΙΝ ΤΕ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗΝ

10 Когда разногласие усилилось, военачальник, боясь, что они растерзают Павла, приказал воинам спуститься, выхватить его у них и привести в казарму.

11 ΤΗ ΔΕ ΕΠΙΟΥΣΗ ΝΥΚΤΙ ΕΠΙΣΤΑΣ ΑΥΤΩ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΙΠΕΝ ΘΑΡΣΕΙ ΩΣ ΓΑΡ ΔΙΕΜΑΡΤΥΡΩ ΤΑ ΠΕΡΙ ΕΜΟΥ ΕΙΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΟΥΤΩ ΣΕ ΔΕΙ ΚΑΙ ΕΙΣ ΡΩΜΗΝ ΜΑΡΤΥΡΗΣΑΙ

11 На следующую ночь рядом с ним встал Господин и сказал: «Мужайся! Так же, как ты основательно свидетельствовал обо мне в Иерусалиме, ты должен свидетельствовать и в Риме».

12 ΓΕΝΟΜΕΝΗΣ ΔΕ ΗΜΕΡΑΣ ΠΟΙΗΣΑΝΤΕΣ ΣΥΣΤΡΟΦΗΝ ΟΙ ΙΟΥΔΑΙΟΙ ΑΝΕΘΕΜΑΤΙΣΑΝ ΕΑΥΤΟΥΣ ΛΕΓΟΝΤΕΣ ΜΗΤΕ ΦΑΓΕΙΝ ΜΗΤΕ ΠΙΕΙΝ ΕΩΣ ΟΥ ΑΠΟΚΤΕΙΝΩΣΙΝ ΤΟΝ ΠΑΥΛΟΝ

12 Когда наступил день, иудеи составили заговор и связали себя клятвой, сказав, что не будут ни есть, ни пить, пока не убьют Павла.

13 ΗΣΑΝ ΔΕ ΠΛΕΙΟΥΣ ΤΕΣΣΕΡΑΚΟΝΤΑ ΟΙ ΤΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑΝ ΠΟΙΗΣΑΜΕΝΟΙ

13 В этом заговоре, скреплённом клятвой, участвовало более сорока человек.

14 ΟΙΤΙΝΕΣ ΠΡΟΣΕΛΘΟΝΤΕΣ ΤΟΙΣ ΑΡΧΙΕΡΕΥΣΙΝ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΙΣ ΕΙΠΑΝ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙ ΑΝΕΘΕΜΑΤΙΣΑΜΕΝ ΕΑΥΤΟΥΣ ΜΗΔΕΝΟΣ ΓΕΥΣΑΣΘΑΙ ΕΩΣ ΟΥ ΑΠΟΚΤΕΙΝΩΜΕΝ ΤΟΝ ΠΑΥΛΟΝ

14 Они пошли к старшим священникам и старейшинам и сказали: «Мы связали себя клятвой ничего не есть, пока не убьём Павла.

15 ΝΥΝ ΟΥΝ ΥΜΕΙΣ ΕΜΦΑΝΙΣΑΤΕ ΤΩ ΧΙΛΙΑΡΧΩ ΣΥΝ ΤΩ ΣΥΝΕΔΡΙΩ ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΓΑΓΗ ΑΥΤΟΝ ΕΙΣ ΥΜΑΣ ΩΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΔΙΑΓΙΝΩΣΚΕΙΝ ΑΚΡΙΒΕΣΤΕΡΟΝ ΤΑ ΠΕΡΙ ΑΥΤΟΥ ΗΜΕΙΣ ΔΕ ΠΡΟ ΤΟΥ ΕΓΓΙΣΑΙ ΑΥΤΟΝ ΕΤΟΙΜΟΙ ΕΣΜΕΝ ΤΟΥ ΑΝΕΛΕΙΝ ΑΥΤΟΝ

15 Поэтому теперь вы вместе с Синедрионом скажите военачальнику, что он должен привести его к вам, как будто вы собираетесь точнее разобраться в его деле. Но прежде чем он приблизится, мы будем готовы убить его».

16 ΑΚΟΥΣΑΣ ΔΕ Ο ΥΙΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΗΣ ΠΑΥΛΟΥ ΤΗΝ ΕΝΕΔΡΑΝ ΠΑΡΑΓΕΝΟΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΕΙΣΕΛΘΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗΝ ΑΠΗΓΓΕΙΛΕΝ ΤΩ ΠΑΥΛΩ

16 Однако сын сестры Павла, услышав, что они подстерегают его, пришёл и, войдя в казарму, сообщил об этом Павлу.

17 ΠΡΟΣΚΑΛΕΣΑΜΕΝΟΣ ΔΕ Ο ΠΑΥΛΟΣ ΕΝΑ ΤΩΝ ΕΚΑΤΟΝΤΑΡΧΩΝ ΕΦΗ ΤΟΝ ΝΕΑΝΙΑΝ ΤΟΥΤΟΝ ΑΠΑΓΑΓΕ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΧΙΛΙΑΡΧΟΝ ΕΧΕΙ ΓΑΡ ΑΠΑΓΓΕΙΛΑΙ ΤΙ ΑΥΤΩ

17 А Павел подозвал к себе одного из сотников и сказал: «Отведи этого юношу к военачальнику, потому что он хочет кое-что сообщить ему».

18 Ο ΜΕΝ ΟΥΝ ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ ΑΥΤΟΝ ΗΓΑΓΕΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΧΙΛΙΑΡΧΟΝ ΚΑΙ ΦΗΣΙΝ Ο ΔΕΣΜΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΣΑΜΕΝΟΣ ΜΕ ΗΡΩΤΗΣΕΝ ΤΟΥΤΟΝ ΤΟΝ ΝΕΑΝΙΣΚΟΝ ΑΓΑΓΕΙΝ ΠΡΟΣ ΣΕ ΕΧΟΝΤΑ ΤΙ ΛΑΛΗΣΑΙ ΣΟΙ

18 Тогда этот человек взял его и, приведя к военачальнику, сказал: «Заключённый Павел подозвал меня к себе и попросил отвести к тебе этого юношу, который хочет тебе что-то сказать».

19 ΕΠΙΛΑΒΟΜΕΝΟΣ ΔΕ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ ΑΥΤΟΥ Ο ΧΙΛΙΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΑΣ ΚΑΤ ΙΔΙΑΝ ΕΠΥΝΘΑΝΕΤΟ ΤΙ ΕΣΤΙΝ Ο ΕΧΕΙΣ ΑΠΑΓΓΕΙΛΑΙ ΜΟΙ

19 Военачальник взял его за руку и, отведя в сторону, спросил: «Что ты хочешь сообщить мне?»

20 ΕΙΠΕΝ ΔΕ ΟΤΙ ΟΙ ΙΟΥΔΑΙΟΙ ΣΥΝΕΘΕΝΤΟ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΣΑΙ ΣΕ ΟΠΩΣ ΑΥΡΙΟΝ ΤΟΝ ΠΑΥΛΟΝ ΚΑΤΑΓΑΓΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΩΣ ΜΕΛΛΟΝ ΤΙ ΑΚΡΙΒΕΣΤΕΡΟΝ ΠΥΝΘΑΝΕΣΘΑΙ ΠΕΡΙ ΑΥΤΟΥ

20 Тот сказал: «Иудеи сговорились просить тебя привести завтра Павла в Синедрион, как будто они собираются точнее разузнать о нём.

21 ΣΥ ΟΥΝ ΜΗ ΠΕΙΣΘΗΣ ΑΥΤΟΙΣ ΕΝΕΔΡΕΥΟΥΣΙΝ ΓΑΡ ΑΥΤΟΝ ΕΞ ΑΥΤΩΝ ΑΝΔΡΕΣ ΠΛΕΙΟΥΣ ΤΕΣΣΕΡΑΚΟΝΤΑ ΟΙΤΙΝΕΣ ΑΝΕΘΕΜΑΤΙΣΑΝ ΕΑΥΤΟΥΣ ΜΗΤΕ ΦΑΓΕΙΝ ΜΗΤΕ ΠΙΕΙΝ ΕΩΣ ΟΥ ΑΝΕΛΩΣΙΝ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΝΥΝ ΕΙΣΙΝ ΕΤΟΙΜΟΙ ΠΡΟΣΔΕΧΟΜΕΝΟΙ ΤΗΝ ΑΠΟ ΣΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΙΑΝ

21 Но ты не поддавайся на их уговоры, потому что более сорока человек из них подстерегают его и они связали себя клятвой, что не будут ни есть, ни пить, пока не убьют его. Теперь они готовы и ожидают твоего разрешения».

22 Ο ΜΕΝ ΟΥΝ ΧΙΛΙΑΡΧΟΣ ΑΠΕΛΥΣΕ ΤΟΝ ΝΕΑΝΙΣΚΟΝ ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΑΣ ΜΗΔΕΝΙ ΕΚΛΑΛΗΣΑΙ ΟΤΙ ΤΑΥΤΑ ΕΝΕΦΑΝΙΣΑΣ ΠΡΟΣ ΜΕ

22 Тогда военачальник отпустил юношу, приказав ему: «Не проговорись никому, что ты рассказал мне об этом».

23 ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΑΛΕΣΑΜΕΝΟΣ ΔΥΟ [ΤΙΝΑΣ] ΤΩΝ ΕΚΑΤΟΝΤΑΡΧΩΝ ΕΙΠΕΝ ΕΤΟΙΜΑΣΑΤΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΣ ΔΙΑΚΟΣΙΟΥΣ ΟΠΩΣ ΠΟΡΕΥΘΩΣΙΝ ΕΩΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΠΠΕΙΣ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΛΑΒΟΥΣ ΔΙΑΚΟΣΙΟΥΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΗΣ ΩΡΑΣ ΤΗΣ ΝΥΚΤΟΣ

23 И, позвав двух сотников, сказал: «Подготовьте двести воинов, а также семьдесят всадников и двести копьеносцев, чтобы отправиться прямо в Кеса́рию, в третьем часу ночи.

24 ΚΤΗΝΗ ΤΕ ΠΑΡΑΣΤΗΣΑΙ ΙΝΑ ΕΠΙΒΙΒΑΣΑΝΤΕΣ ΤΟΝ ΠΑΥΛΟΝ ΔΙΑΣΩΣΩΣΙ ΠΡΟΣ ΦΗΛΙΚΑ ΤΟΝ ΗΓΕΜΟΝΑ

24 Также приготовьте вьючных животных, чтобы везти Павла, и доставьте его в безопасности к правителю Феликсу».

25 ΓΡΑΨΑΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΝ ΕΧΟΥΣΑΝ ΤΟΝ ΤΥΠΟΝ ΤΟΥΤΟΝ

25 И он написал письмо такого содержания:

26 ΚΛΑΥΔΙΟΣ ΛΥΣΙΑΣ ΤΩ ΚΡΑΤΙΣΤΩ ΗΓΕΜΟΝΙ ΦΗΛΙΚΙ ΧΑΙΡΕΙΝ

26 «Кла́вдий Ли́сий — досточтимому правителю Феликсу. Приветствую!

27 ΤΟΝ ΑΝΔΡΑ ΤΟΥΤΟΝ ΣΥΛΛΗΜΦΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΑ ΑΝΑΙΡΕΙΣΘΑΙ ΥΠ ΑΥΤΩΝ ΕΠΙΣΤΑΣ ΣΥΝ ΤΩ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΙ ΕΞΕΙΛΑΜΗΝ ΜΑΘΩΝ ΟΤΙ ΡΩΜΑΙΟΣ ΕΣΤΙΝ

27 Этого человека иудеи схватили и уже собирались убить, но тут неожиданно появился я с воинами и, узнав, что он ри́млянин, спас его.

28 ΒΟΥΛΟΜΕΝΟΣ ΤΕ ΕΠΙΓΝΩΝΑΙ ΤΗΝ ΑΙΤΙΑΝ ΔΙ ΗΝ ΕΝΕΚΑΛΟΥΝ ΑΥΤΩ ΚΑΤΗΓΑΓΟΝ ΕΙΣ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΑΥΤΩΝ

28 Желая выяснить, в чём его обвиняют, я привёл его в их Синедрион

29 ΟΝ ΕΥΡΟΝ ΕΓΚΑΛΟΥΜΕΝΟΝ ΠΕΡΙ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΥΤΩΝ ΜΗΔΕΝ ΔΕ ΑΞΙΟΝ ΘΑΝΑΤΟΥ Η ΔΕΣΜΩΝ ΕΧΟΝΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑ

29 и нашёл, что его обвиняют по вопросам, касающимся их Закона, но он не виновен ни в чём, за что заслуживал бы смерти или оков.

30 ΜΗΝΥΘΕΙΣΗΣ ΔΕ ΜΟΙ ΕΠΙΒΟΥΛΗΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΝΔΡΑ ΕΣΕΣΘΑΙ ΕΞΑΥΤΗΣ ΕΠΕΜΨΑ ΠΡΟΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΑΣ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΙΣ ΛΕΓΕΙΝ [ΤΑ] ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ ΕΠΙ ΣΟΥ

30 Однако, поскольку мне стало известно о заговоре, готовящемся против этого человека, я не откладывая посылаю его к тебе и приказываю его обвинителям говорить против него перед тобой».

31 ΟΙ ΜΕΝ ΟΥΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΑΤΕΤΑΓΜΕΝΟΝ ΑΥΤΟΙΣ ΑΝΑΛΑΒΟΝΤΕΣ ΤΟΝ ΠΑΥΛΟΝ ΗΓΑΓΟΝ ΔΙΑ ΝΥΚΤΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΑΤΡΙΔΑ

31 Тогда воины, как им было приказано, взяли Павла и привели его ночью в Антипатри́ду.

32 ΤΗ ΔΕ ΕΠΑΥΡΙΟΝ ΕΑΣΑΝΤΕΣ ΤΟΥΣ ΙΠΠΕΙΣ ΑΠΕΡΧΕΣΘΑΙ ΣΥΝ ΑΥΤΩ ΥΠΕΣΤΡΕΨΑΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗΝ

32 На следующий день они отправили его со всадниками дальше, а сами вернулись в казарму.

33 ΟΙΤΙΝΕΣ ΕΙΣΕΛΘΟΝΤΕΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΟΝΤΕΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗΝ ΤΩ ΗΓΕΜΟΝΙ ΠΑΡΕΣΤΗΣΑΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΑΥΛΟΝ ΑΥΤΩ

33 А всадники, войдя в Кеса́рию, передали правителю письмо и представили ему Павла.

34 ΑΝΑΓΝΟΥΣ ΔΕ ΚΑΙ ΕΠΕΡΩΤΗΣΑΣ ΕΚ ΠΟΙΑΣ ΕΠΑΡΧΕΙΑΣ ΕΣΤΙΝ ΚΑΙ ΠΥΘΟΜΕΝΟΣ ΟΤΙ ΑΠΟ ΚΙΛΙΚΙΑΣ

34 Прочитав письмо, он спросил, из какой тот был провинции, и выяснил, что из Килики́и.

35 ΔΙΑΚΟΥΣΟΜΑΙ ΣΟΥ ΕΦΗ ΟΤΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΟΙ ΣΟΥ ΠΑΡΑΓΕΝΩΝΤΑΙ ΚΕΛΕΥΣΑΣ ΕΝ ΤΩ ΠΡΑΙΤΩΡΙΩ ΤΟΥ ΗΡΩΔΟΥ ΦΥΛΑΣΣΕΣΘΑΙ ΑΥΤΟΝ

35 «Я выслушаю твоё дело, — сказал он, — когда прибудут твои обвинители». И приказал держать его под стражей в преторском дворце Ирода.

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 24

Дела посланников. Глава 24.

1 ΜΕΤΑ ΔΕ ΠΕΝΤΕ ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΤΕΒΗ Ο ΑΡΧΙΕΡΕΥΣ ΑΝΑΝΙΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΩΝ ΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΡΗΤΟΡΟΣ ΤΕΡΤΥΛΛΟΥ ΤΙΝΟΣ ΟΙΤΙΝΕΣ ΕΝΕΦΑΝΙΣΑΝ ΤΩ ΗΓΕΜΟΝΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

1 Спустя пять дней пришли первосвященник Ана́ния с некоторыми старейшинами и оратором, неким Терту́ллом, и представили правителю сведения против Павла.

2 ΚΛΗΘΕΝΤΟΣ ΔΕ ΑΥΤΟΥ ΗΡΞΑΤΟ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙΝ Ο ΤΕΡΤΥΛΛΟΣ ΛΕΓΩΝ ΠΟΛΛΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΥΓΧΑΝΟΝΤΕΣ ΔΙΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΜΑΤΩΝ ΓΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩ ΕΘΝΕΙ ΤΟΥΤΩ ΔΙΑ ΤΗΣ ΣΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

2 Когда позвали Терту́лла, он начал обвинять его перед Феликсом, говоря: «Благодаря тебе мы обрели великий мир, и благодаря твоей дальновидности в этом народе совершаются преобразования,

3 ΠΑΝΤΗ ΤΕ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΑΠΟΔΕΧΟΜΕΘΑ ΚΡΑΤΙΣΤΕ ΦΗΛΙΞ ΜΕΤΑ ΠΑΣΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ

3 и мы всегда и всюду с глубочайшей благодарностью принимаем их, досточтимый Феликс.

4 ΙΝΑ ΔΕ ΜΗ ΕΠΙ ΠΛΕΙΟΝ ΣΕ ΕΓΚΟΠΤΩ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΑΚΟΥΣΑΙ ΣΕ ΗΜΩΝ ΣΥΝΤΟΜΩΣ ΤΗ ΣΗ ΕΠΙΕΙΚΕΙΑ

4 Но, не желая более утруждать тебя, умоляю выслушать нас кратко по твоей доброте.

5 ΕΥΡΟΝΤΕΣ ΓΑΡ ΤΟΝ ΑΝΔΡΑ ΤΟΥΤΟΝ ΛΟΙΜΟΝ ΚΑΙ ΚΙΝΟΥΝΤΑ ΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΣΙΝ ΤΟΙΣ ΙΟΥΔΑΙΟΙΣ ΤΟΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΝ ΠΡΩΤΟΣΤΑΤΗΝ ΤΕ ΤΗΣ ΤΩΝ ΝΑΖΩΡΑΙΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΣ

5 Мы нашли, что этот человек — зараза для общества, зачинщик мятежей среди всех иудеев по всей обитаемой земле и главарь секты назаретя́н,

6 ΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΕΠΕΙΡΑΣΕΝ ΒΕΒΗΛΩΣΑΙ ΟΝ ΚΑΙ ΕΚΡΑΤΗΣΑΜΕΝ

6 он пытался осквернить храм, и мы его схватили.

7 ——

7 ——

8 ΠΑΡ ΟΥ ΔΥΝΗΣΗ ΑΥΤΟΣ ΑΝΑΚΡΙΝΑΣ ΠΕΡΙ ΠΑΝΤΩΝ ΤΟΥΤΩΝ ΕΠΙΓΝΩΝΑΙ ΩΝ ΗΜΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝ ΑΥΤΟΥ

8 Допросив его, ты сможешь сам узнать обо всём, в чём мы его обвиняем».

9 ΣΥΝΕΠΕΘΕΝΤΟ ΔΕ ΚΑΙ ΟΙ ΙΟΥΔΑΙΟΙ ΦΑΣΚΟΝΤΕΣ ΤΑΥΤΑ ΟΥΤΩΣ ΕΧΕΙΝ

9 Тогда к этим нападкам присоединились иудеи, утверждая, что всё так и было.

10 ΑΠΕΚΡΙΘΗ ΤΕ Ο ΠΑΥΛΟΣ ΝΕΥΣΑΝΤΟΣ ΑΥΤΩ ΤΟΥ ΗΓΕΜΟΝΟΣ ΛΕΓΕΙΝ ΕΚ ΠΟΛΛΩΝ ΕΤΩΝ ΟΝΤΑ ΣΕ ΚΡΙΤΗΝ ΤΩ ΕΘΝΕΙ ΤΟΥΤΩ ΕΠΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΘΥΜΩΣ ΤΑ ΠΕΡΙ ΕΜΑΥΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΟΥΜΑΙ

10 Павел, когда правитель, кивнув, разрешил ему говорить, ответил: «Я хорошо знаю, что ты многие годы был судьёй этого народа, и поэтому охотно буду говорить в свою защиту.

11 ΔΥΝΑΜΕΝΟΥ ΣΟΥ ΕΠΙΓΝΩΝΑΙ ΟΤΙ ΟΥ ΠΛΕΙΟΥΣ ΕΙΣΙΝ ΜΟΙ ΗΜΕΡΑΙ ΔΩΔΕΚΑ ΑΦ ΗΣ ΑΝΕΒΗΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΩΝ ΕΙΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ

11 Я также знаю, что ты сам можешь установить, что прошло не более двенадцати дней, с тех пор как я поднялся для поклонения в Иерусалим,

12 ΚΑΙ ΟΥΤΕ ΕΝ ΤΩ ΙΕΡΩ ΕΥΡΟΝ ΜΕ ΠΡΟΣ ΤΙΝΑ ΔΙΑΛΕΓΟΜΕΝΟΝ Η ΕΠΙΣΤΑΣΙΝ ΠΟΙΟΥΝΤΑ ΟΧΛΟΥ ΟΥΤΕ ΕΝ ΤΑΙΣ ΣΥΝΑΓΩΓΑΙΣ ΟΥΤΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ

12 и никто не видел, чтобы я с кем-нибудь спорил в храме или собирал толпу, будь то в синагогах или в городе.

13 ΟΥΔΕ ΠΑΡΑΣΤΗΣΑΙ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΣΟΙ ΠΕΡΙ ΩΝ ΝΥΝΙ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΣΙΝ ΜΟΥ

13 И они не могут доказать тебе то, в чём теперь меня обвиняют.

14 ΟΜΟΛΟΓΩ ΔΕ ΤΟΥΤΟ ΣΟΙ ΟΤΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΔΟΝ ΗΝ ΛΕΓΟΥΣΙΝ ΑΙΡΕΣΙΝ ΟΥΤΩΣ ΛΑΤΡΕΥΩ ΤΩ ΠΑΤΡΩΩ ΘΕΩ ΠΙΣΤΕΥΩΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΡΟΦΗΤΑΙΣ ΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙΣ

14 Но призна́юсь тебе, что я живу по учению, которое они называют сектантским, и так совершаю священное служение Богу своих отцов, веря всему, что изложено в Законе и написано в Пророках.

15 ΕΛΠΙΔΑ ΕΧΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΗΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΟΥΤΟΙ ΠΡΟΣΔΕΧΟΝΤΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΝ ΜΕΛΛΕΙΝ ΕΣΕΣΘΑΙ ΔΙΚΑΙΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΑΔΙΚΩΝ

15 Я имею надежду на Бога, которую и сами они питают, что будет воскресение мёртвых, праведных и неправедных.

16 ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΑΣΚΩ ΑΠΡΟΣΚΟΠΟΝ ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΝ ΕΧΕΙΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΔΙΑ ΠΑΝΤΟΣ

16 Поэтому и сам я постоянно прилагаю усилия, чтобы иметь чистую совесть, зная, что я не совершаю проступков против Бога и людей.

17 ΔΙ ΕΤΩΝ ΔΕ ΠΛΕΙΟΝΩΝ ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΑΣ ΠΟΙΗΣΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΜΟΥ ΠΑΡΕΓΕΝΟΜΗΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

17 По прошествии многих лет я пришёл, чтобы принести дары милосердия для моего народа, а также приношения.

18 ΕΝ ΑΙΣ ΕΥΡΟΝ ΜΕ ΗΓΝΙΣΜΕΝΟΝ ΕΝ ΤΩ ΙΕΡΩ ΟΥ ΜΕΤΑ ΟΧΛΟΥ ΟΥΔΕ ΜΕΤΑ ΘΟΡΥΒΟΥ

18 За этим они и застали меня в храме, когда я был очищен, как предписано, и там не было ни скопления людей, ни шума. Но там находились некоторые иудеи из Азии,

19 ΤΙΝΕΣ ΔΕ ΑΠΟ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ ΙΟΥΔΑΙΟΙ ΟΥΣ ΕΔΕΙ ΕΠΙ ΣΟΥ ΠΑΡΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙΝ ΕΙ ΤΙ ΕΧΟΙΕΝ ΠΡΟΣ ΕΜΕ

19 которые должны были бы предстать перед тобой и обвинять меня, если они что-нибудь против меня имеют.

20 Η ΑΥΤΟΙ ΟΥΤΟΙ ΕΙΠΑΤΩΣΑΝ ΤΙ ΕΥΡΟΝ ΑΔΙΚΗΜΑ ΣΤΑΝΤΟΣ ΜΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

20 Или пусть эти люди сами скажут, какое преступление они нашли в то время, когда я стоял перед Синедрионом,

21 Η ΠΕΡΙ ΜΙΑΣ ΤΑΥΤΗΣ ΦΩΝΗΣ ΗΣ ΕΚΕΚΡΑΞΑ ΕΝ ΑΥΤΟΙΣ ΕΣΤΩΣ ΟΤΙ ΠΕΡΙ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΝΕΚΡΩΝ ΕΓΩ ΚΡΙΝΟΜΑΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΦ ΥΜΩΝ

21 кроме того, что, стоя среди них, я выкрикнул: „За воскресение мёртвых меня судят сегодня перед вами!“».

22 ΑΝΕΒΑΛΕΤΟ ΔΕ ΑΥΤΟΥΣ Ο ΦΗΛΙΞ ΑΚΡΙΒΕΣΤΕΡΟΝ ΕΙΔΩΣ ΤΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΙΠΑΣ ΟΤΑΝ ΛΥΣΙΑΣ Ο ΧΙΛΙΑΡΧΟΣ ΚΑΤΑΒΗ ΔΙΑΓΝΩΣΟΜΑΙ ΤΑ ΚΑΘ ΥΜΑΣ

22 Но Феликс, достаточно точно зная о Пути, отсрочил их дело, сказав: «Как только придёт военачальник Ли́сий, я приму решение по вашему делу».

23 ΔΙΑΤΑΞΑΜΕΝΟΣ ΤΩ ΕΚΑΤΟΝΤΑΡΧΗ ΤΗΡΕΙΣΘΑΙ ΑΥΤΟΝ ΕΧΕΙΝ ΤΕ ΑΝΕΣΙΝ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝΑ ΚΩΛΥΕΙΝ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΑΥΤΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙΝ ΑΥΤΩ

23 И приказал сотнику смотреть за этим человеком, делать ему некоторые послабления и не запрещать никому из его людей служить ему.

24 ΜΕΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΑΣ ΤΙΝΑΣ ΠΑΡΑΓΕΝΟΜΕΝΟΣ Ο ΦΗΛΙΞ ΣΥΝ ΔΡΟΥΣΙΛΛΗ ΤΗ ΙΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΙ ΟΥΣΗ ΙΟΥΔΑΙΑ ΜΕΤΕΠΕΜΨΑΤΟ ΤΟΝ ΠΑΥΛΟΝ ΚΑΙ ΗΚΟΥΣΕΝ ΑΥΤΟΥ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΙΣ ΧΡΙΣΤΟΝ ΙΗΣΟΥΝ ΠΙΣΤΕΩΣ

24 Через несколько дней Феликс пришёл со своей женой Друзи́ллой, которая была иудейкой, и, послав за Павлом, слушал его о вере в Помазанника Иисуса.

25 ΔΙΑΛΕΓΟΜΕΝΟΥ ΔΕ ΑΥΤΟΥ ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΡΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΕΜΦΟΒΟΣ ΓΕΝΟΜΕΝΟΣ Ο ΦΗΛΙΞ ΑΠΕΚΡΙΘΗ ΤΟ ΝΥΝ ΕΧΟΝ ΠΟΡΕΥΟΥ ΚΑΙΡΟΝ ΔΕ ΜΕΤΑΛΑΒΩΝ ΜΕΤΑΚΑΛΕΣΟΜΑΙ ΣΕ

25 Но поскольку он говорил о праведности, самообладании и грядущем суде, Феликс испугался и ответил: «Пока можешь идти, а когда у меня будет удобное время, я снова пошлю за тобой».

26 ΑΜΑ ΚΑΙ ΕΛΠΙΖΩΝ ΟΤΙ ΧΡΗΜΑΤΑ ΔΟΘΗΣΕΤΑΙ ΑΥΤΩ ΥΠΟ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΔΙΟ ΚΑΙ ΠΥΚΝΟΤΕΡΟΝ ΑΥΤΟΝ ΜΕΤΑΠΕΜΠΟΜΕΝΟΣ ΩΜΙΛΕΙ ΑΥΤΩ

26 В то же время он надеялся, что Павел даст ему денег, и поэтому ещё чаще посылал за ним и беседовал с ним.

27 ΔΙΕΤΙΑΣ ΔΕ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΗΣ ΕΛΑΒΕΝ ΔΙΑΔΟΧΟΝ Ο ΦΗΛΙΞ ΠΟΡΚΙΟΝ ΦΗΣΤΟΝ ΘΕΛΩΝ ΤΕ ΧΑΡΙΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΘΑΙ ΤΟΙΣ ΙΟΥΔΑΙΟΙΣ Ο ΦΗΛΙΞ ΚΑΤΕΛΙΠΕ ΤΟΝ ΠΑΥΛΟΝ ΔΕΔΕΜΕΝΟΝ

27 Но прошло два года, и на место Феликса пришёл По́рций Фест, а Феликс, желая приобрести расположение иудеев, оставил Павла в оковах.

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 25

Дела посланников. Глава 25.

1 ΦΗΣΤΟΣ ΟΥΝ ΕΠΙΒΑΣ ΤΗ ΕΠΑΡΧΕΙΑ ΜΕΤΑ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΑΣ ΑΝΕΒΗ ΕΙΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ ΑΠΟ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ

1 Фест, начав править в провинции, через три дня поднялся из Кеса́рии в Иерусалим.

2 ΕΝΕΦΑΝΙΣΑΝ ΤΕ ΑΥΤΩ ΟΙ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΚΑΛΟΥΝ ΑΥΤΟΝ

2 Старшие священники и влиятельные иудеи дали ему сведения против Павла и умоляли его,

3 ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΧΑΡΙΝ ΚΑΤ ΑΥΤΟΥ ΟΠΩΣ ΜΕΤΑΠΕΜΨΗΤΑΙ ΑΥΤΟΝ ΕΙΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΕΝΕΔΡΑΝ ΠΟΙΟΥΝΤΕΣ ΑΝΕΛΕΙΝ ΑΥΤΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΔΟΝ

3 прося об услуге против него — чтобы он дал указание привести его в Иерусалим, в то время как сами готовили засаду, чтобы по дороге убить его.

4 Ο ΜΕΝ ΟΥΝ ΦΗΣΤΟΣ ΑΠΕΚΡΙΘΗ ΤΗΡΕΙΣΘΑΙ ΤΟΝ ΠΑΥΛΟΝ ΕΙΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΝ ΕΑΥΤΟΝ ΔΕ ΜΕΛΛΕΙΝ ΕΝ ΤΑΧΕΙ ΕΚΠΟΡΕΥΕΣΘΑΙ

4 Но Фест ответил, что Павла следует держать в Кеса́рии и что он сам вскоре отправится туда.

5 ΟΙ ΟΥΝ ΕΝ ΥΜΙΝ ΦΗΣΙΝ ΔΥΝΑΤΟΙ ΣΥΓΚΑΤΑΒΑΝΤΕΣ ΕΙ ΤΙ ΕΣΤΙΝ ΕΝ ΤΩ ΑΝΔΡΙ ΑΤΟΠΟΝ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙΤΩΣΑΝ ΑΥΤΟΥ

5 «Пусть те из вас, кому дана власть, — сказал он, — пойдут со мной и обвинят его, если в этом человеке есть что-нибудь предосудительное».

6 ΔΙΑΤΡΙΨΑΣ ΔΕ ΕΝ ΑΥΤΟΙΣ ΗΜΕΡΑΣ ΟΥ ΠΛΕΙΟΥΣ ΟΚΤΩ Η ΔΕΚΑ ΚΑΤΑΒΑΣ ΕΙΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΝ ΤΗ ΕΠΑΥΡΙΟΝ ΚΑΘΙΣΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ ΕΚΕΛΕΥΣΕΝ ΤΟΝ ΠΑΥΛΟΝ ΑΧΘΗΝΑΙ

6 Проведя у них не больше восьми или десяти дней, он спустился в Кеса́рию, а на следующий день сел на судейское место и приказал привести Павла.

7 ΠΑΡΑΓΕΝΟΜΕΝΟΥ ΔΕ ΑΥΤΟΥ ΠΕΡΙΕΣΤΗΣΑΝ ΑΥΤΟΝ ΟΙ ΑΠΟ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΚΑΤΑΒΕΒΗΚΟΤΕΣ ΙΟΥΔΑΙΟΙ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΒΑΡΕΑ ΑΙΤΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΝΤΕΣ Α ΟΥΚ ΙΣΧΥΟΝ ΑΠΟΔΕΙΞΑΙ

7 Когда тот появился, иудеи, пришедшие из Иерусалима, окружили его и выдвигали против него много серьёзных обвинений, которые не могли доказать.

8 ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΑΠΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΤΙ ΟΥΤΕ ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ ΟΥΤΕ ΕΙΣ ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΟΥΤΕ ΕΙΣ ΚΑΙΣΑΡΑ ΤΙ ΗΜΑΡΤΟΝ

8 Тогда Павел сказал в свою защиту: «Ни против Закона иудеев, ни против храма, ни против цезаря я не совершил никакого греха».

9 Ο ΦΗΣΤΟΣ ΔΕ ΘΕΛΩΝ ΤΟΙΣ ΙΟΥΔΑΙΟΙΣ ΧΑΡΙΝ ΚΑΤΑΘΕΣΘΑΙ ΑΠΟΚΡΙΘΕΙΣ ΤΩ ΠΑΥΛΩ ΕΙΠΕΝ ΘΕΛΕΙΣ ΕΙΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ ΑΝΑΒΑΣ ΕΚΕΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥΤΩΝ ΚΡΙΘΗΝΑΙ ΕΠ ΕΜΟΥ

9 Фест, желая приобрести расположение иудеев, сказал Павлу в ответ: «Хочешь ли подняться в Иерусалим, чтобы тебя судили передо мной там по этим обвинениям?»

10 ΕΙΠΕΝ ΔΕ Ο ΠΑΥΛΟΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙΣΑΡΟΣ ΕΣΤΩΣ ΕΙΜΙ ΟΥ ΜΕ ΔΕΙ ΚΡΙΝΕΣΘΑΙ ΙΟΥΔΑΙΟΥΣ ΟΥΔΕΝ ΗΔΙΚΗΣΑ ΩΣ ΚΑΙ ΣΥ ΚΑΛΛΙΟΝ ΕΠΙΓΙΝΩΣΚΕΙΣ

10 Но Павел сказал: «Я стою перед судейским местом цезаря, где меня и должны судить. Я не сделал иудеям никакого зла, и ты сам хорошо знаешь это.

11 ΕΙ ΜΕΝ ΟΥΝ ΑΔΙΚΩ ΚΑΙ ΑΞΙΟΝ ΘΑΝΑΤΟΥ ΠΕΠΡΑΧΑ ΤΙ ΟΥ ΠΑΡΑΙΤΟΥΜΑΙ ΤΟ ΑΠΟΘΑΝΕΙΝ ΕΙ ΔΕ ΟΥΔΕΝ ΕΣΤΙΝ ΩΝ ΟΥΤΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΣΙΝ ΜΟΥ ΟΥΔΕΙΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΑΙ ΑΥΤΟΙΣ ΧΑΡΙΣΑΣΘΑΙ ΚΑΙΣΑΡΑ ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΑΙ

11 Если же я на самом деле преступник и совершил что-либо заслуживающее смерти, то я не прошу помиловать меня, а если ничего того, в чём эти люди меня обвиняют, не было, никто не может выдать меня, чтобы угодить им. Взываю к цезарю!»

12 ΤΟΤΕ Ο ΦΗΣΤΟΣ ΣΥΛΛΑΛΗΣΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΕΚΡΙΘΗ ΚΑΙΣΑΡΑ ΕΠΙΚΕΚΛΗΣΑΙ ΕΠΙ ΚΑΙΣΑΡΑ ΠΟΡΕΥΣΗ

12 Тогда Фест, поговорив с советниками, ответил: «К цезарю взываешь — к цезарю и пойдёшь».

13 ΗΜΕΡΩΝ ΔΕ ΔΙΑΓΕΝΟΜΕΝΩΝ ΤΙΝΩΝ ΑΓΡΙΠΠΑΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΗ ΚΑΤΗΝΤΗΣΑΝ ΕΙΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΝ ΑΣΠΑΣΑΜΕΝΟΙ ΤΟΝ ΦΗΣΤΟΝ

13 Спустя несколько дней к Фе́сту в Кеса́рию с визитом вежливости прибыли царь Агри́ппа и Верени́ка.

14 ΩΣ ΔΕ ΠΛΕΙΟΥΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΕΤΡΙΒΟΝ ΕΚΕΙ Ο ΦΗΣΤΟΣ ΤΩ ΒΑΣΙΛΕΙ ΑΝΕΘΕΤΟ ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΑΥΛΟΝ ΛΕΓΩΝ ΑΝΗΡ ΤΙΣ ΕΣΤΙΝ ΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΟΣ ΥΠΟ ΦΗΛΙΚΟΣ ΔΕΣΜΙΟΣ

14 Они пробыли там несколько дней, и Фест изложил царю дело Павла, сказав: «Здесь есть один человек, которого Феликс оставил в заключении,

15 ΠΕΡΙ ΟΥ ΓΕΝΟΜΕΝΟΥ ΜΟΥ ΕΙΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ ΕΝΕΦΑΝΙΣΑΝ ΟΙ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΙ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΤ ΑΥΤΟΥ ΚΑΤΑΔΙΚΗΝ

15 и, когда я был в Иерусалиме, старшие священники и старейшины иудеев дали о нём сведения, прося осудить его.

16 ΠΡΟΣ ΟΥΣ ΑΠΕΚΡΙΘΗΝ ΟΤΙ ΟΥΚ ΕΣΤΙΝ ΕΘΟΣ ΡΩΜΑΙΟΙΣ ΧΑΡΙΖΕΣΘΑΙ ΤΙΝΑ ΑΝΘΡΩΠΟΝ ΠΡΙΝ Η Ο ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΟΝ ΕΧΟΙ ΤΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΣ ΤΟΠΟΝ ΤΕ ΑΠΟΛΟΓΙΑΣ ΛΑΒΟΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

16 Но я ответил им, что у ри́млян не принято выдавать человека, чтобы угодить кому-либо, до того, как обвиняемый встретится лицом к лицу с обвинителями и получит возможность ответить на обвинения.

17 ΣΥΝΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΥΝ [ΑΥΤΩΝ] ΕΝΘΑΔΕ ΑΝΑΒΟΛΗΝ ΜΗΔΕΜΙΑΝ ΠΟΙΗΣΑΜΕΝΟΣ ΤΗ ΕΞΗΣ ΚΑΘΙΣΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ ΕΚΕΛΕΥΣΑ ΑΧΘΗΝΑΙ ΤΟΝ ΑΝΔΡΑ

17 Поэтому, когда они собрались здесь, я на следующий день, не откладывая, сел на судейское место и приказал привести этого человека.

18 ΠΕΡΙ ΟΥ ΣΤΑΘΕΝΤΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΟΙ ΟΥΔΕΜΙΑΝ ΑΙΤΙΑΝ ΕΦΕΡΟΝ ΩΝ ΕΓΩ ΥΠΕΝΟΟΥΝ ΠΟΝΗΡΩΝ

18 Выступая, обвинители не выдвинули никакого обвинения в тех злых делах, к которым я думал он имеет отношение.

19 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΕ ΤΙΝΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΙΑΣ ΕΙΧΟΝ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΙΝΟΣ ΙΗΣΟΥ ΤΕΘΝΗΚΟΤΟΣ ΟΝ ΕΦΑΣΚΕΝ Ο ΠΑΥΛΟΣ ΖΗΝ

19 Они просто имели с ним какие-то разногласия о своём поклонении божеству и о некоем умершем Иисусе, о котором Павел утверждал, что он жив.

20 ΑΠΟΡΟΥΜΕΝΟΣ ΔΕ ΕΓΩ ΤΗΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥΤΩΝ ΖΗΤΗΣΙΝ ΕΛΕΓΟΝ ΕΙ ΒΟΥΛΟΙΤΟ ΠΟΡΕΥΕΣΘΑΙ ΕΙΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ ΚΑΚΕΙ ΚΡΙΝΕΣΘΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥΤΩΝ

20 Поскольку я не знал точно, что предпринять в отношении этих разногласий, я спросил, хотел бы он идти в Иерусалим, чтобы его там судили по этим обвинениям.

21 ΤΟΥ ΔΕ ΠΑΥΛΟΥ ΕΠΙΚΑΛΕΣΑΜΕΝΟΥ ΤΗΡΗΘΗΝΑΙ ΑΥΤΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΤΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΙΝ ΕΚΕΛΕΥΣΑ ΤΗΡΕΙΣΘΑΙ ΑΥΤΟΝ ΕΩΣ ΟΥ ΑΝΑΠΕΜΨΩ ΑΥΤΟΝ ΠΡΟΣ ΚΑΙΣΑΡΑ

21 Но когда Павел обратился с просьбой оставить его до решения Августа, я приказал держать его здесь, пока не отправлю его к цезарю».

22 ΑΓΡΙΠΠΑΣ ΔΕ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΦΗΣΤΟΝ ΕΒΟΥΛΟΜΗΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΑΚΟΥΣΑΙ ΑΥΡΙΟΝ ΦΗΣΙΝ ΑΚΟΥΣΗ ΑΥΤΟΥ

22 Тут Агри́ппа сказал Фе́сту: «Я тоже хотел бы услышать этого человека». — «Завтра, — сказал тот, — ты услышишь его».

23 ΤΗ ΟΥΝ ΕΠΑΥΡΙΟΝ ΕΛΘΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΓΡΙΠΠΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΕΡΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑ ΠΟΛΛΗΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟΝ ΣΥΝ ΤΕ ΧΙΛΙΑΡΧΟΙΣ ΚΑΙ ΑΝΔΡΑΣΙΝ ΤΟΙΣ ΚΑΤ ΕΞΟΧΗΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΚΕΛΕΥΣΑΝΤΟΣ ΤΟΥ ΦΗΣΤΟΥ ΗΧΘΗ Ο ΠΑΥΛΟΣ

23 На следующий день Агри́ппа и Верени́ка пришли с большой пышностью и вошли в зал заседаний вместе с военачальниками и знатными людьми города, и по приказанию Фе́ста был приведён Павел.

24 ΚΑΙ ΦΗΣΙΝ Ο ΦΗΣΤΟΣ ΑΓΡΙΠΠΑ ΒΑΣΙΛΕΥ ΚΑΙ ΠΑΝΤΕΣ ΟΙ ΣΥΜΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΙΝ ΑΝΔΡΕΣ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΤΟΥΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΥ ΑΠΑΝ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ ΕΝΕΤΥΧΟΝ ΜΟΙ ΕΝ ΤΕ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΟΙΣ ΚΑΙ ΕΝΘΑΔΕ ΒΟΩΝΤΕΣ ΜΗ ΔΕΙΝ ΑΥΤΟΝ ΖΗΝ ΜΗΚΕΤΙ

24 Фест сказал: «Царь Агри́ппа и все присутствующие с нами! Вы видите человека, из-за которого множество иудеев обращалось ко мне в Иерусалиме и здесь, крича, что он не должен больше жить.

25 ΕΓΩ ΔΕ ΚΑΤΕΛΑΒΟΜΗΝ ΜΗΔΕΝ ΑΞΙΟΝ ΑΥΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟΥ ΠΕΠΡΑΧΕΝΑΙ ΑΥΤΟΥ ΔΕ ΤΟΥΤΟΥ ΕΠΙΚΑΛΕΣΑΜΕΝΟΥ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΤΟΝ ΕΚΡΙΝΑ ΠΕΜΠΕΙΝ

25 Но я понял, что он не совершил ничего заслуживающего смерти. Поэтому, когда он сам воззвал к Августу, я решил послать его к нему.

26 ΠΕΡΙ ΟΥ ΑΣΦΑΛΕΣ ΤΙ ΓΡΑΨΑΙ ΤΩ ΚΥΡΙΩ ΟΥΚ ΕΧΩ ΔΙΟ ΠΡΟΗΓΑΓΟΝ ΑΥΤΟΝ ΕΦ ΥΜΩΝ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΕΠΙ ΣΟΥ ΒΑΣΙΛΕΥ ΑΓΡΙΠΠΑ ΟΠΩΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΡΙΣΕΩΣ ΓΕΝΟΜΕΝΗΣ ΣΧΩ ΤΙ ΓΡΑΨΩ

26 Но у меня нет ничего определённого о нём, чтобы написать моему господину. Поэтому я привёл его к вам, и особенно к тебе, царь Агри́ппа, чтобы, после того как будет проведено судебное разбирательство, мне было что написать.

27 ΑΛΟΓΟΝ ΓΑΡ ΜΟΙ ΔΟΚΕΙ ΠΕΜΠΟΝΤΑ ΔΕΣΜΙΟΝ ΜΗ ΚΑΙ ΤΑΣ ΚΑΤ ΑΥΤΟΥ ΑΙΤΙΑΣ ΣΗΜΑΝΑΙ

27 Потому что мне кажется неразумным посылать заключённого, не указав обвинений против него».

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 26

Дела посланников. Глава 26.

1 ΑΓΡΙΠΠΑΣ ΔΕ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΥΛΟΝ ΕΦΗ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΟΙ ΠΕΡΙ ΣΕΑΥΤΟΥ ΛΕΓΕΙΝ ΤΟΤΕ Ο ΠΑΥΛΟΣ ΕΚΤΕΙΝΑΣ ΤΗΝ ΧΕΙΡΑ ΑΠΕΛΟΓΕΙΤΟ

1 Агри́ппа сказал Павлу: «Тебе разрешается говорить за себя». Тогда Павел, протянув руку, начал речь в свою защиту:

2 ΠΕΡΙ ΠΑΝΤΩΝ ΩΝ ΕΓΚΑΛΟΥΜΑΙ ΥΠΟ ΙΟΥΔΑΙΩΝ ΒΑΣΙΛΕΥ ΑΓΡΙΠΠΑ ΗΓΗΜΑΙ ΕΜΑΥΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΟΝ ΕΠΙ ΣΟΥ ΜΕΛΛΩΝ ΣΗΜΕΡΟΝ ΑΠΟΛΟΓΕΙΣΘΑΙ

2 «Считаю себя счастливым, царь Агри́ппа, что именно перед тобой предстоит мне сегодня защищаться по поводу всего, в чём обвиняют меня иудеи,

3 ΜΑΛΙΣΤΑ ΓΝΩΣΤΗΝ ΟΝΤΑ ΣΕ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΙΟΥΔΑΙΟΥΣ ΕΘΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΟ ΔΕΟΜΑΙ ΜΑΚΡΟΘΥΜΩΣ ΑΚΟΥΣΑΙ ΜΟΥ

3 особенно потому, что ты знаток всех обычаев и споров, которые существуют среди иудеев. Поэтому прошу тебя терпеливо выслушать меня.

4 ΤΗΝ ΜΕΝ ΟΥΝ ΒΙΩΣΙΝ ΜΟΥ [ΤΗΝ] ΕΚ ΝΕΟΤΗΤΟΣ ΤΗΝ ΑΠ ΑΡΧΗΣ ΓΕΝΟΜΕΝΗΝ ΕΝ ΤΩ ΕΘΝΕΙ ΜΟΥ ΕΝ ΤΕ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΟΙΣ ΙΣΑΣΙ ΠΑΝΤΕΣ [ΟΙ] ΙΟΥΔΑΙΟΙ

4 В самом деле, что касается образа жизни, который я с юности, от начала, вёл среди своего народа и в Иерусалиме, то все иудеи,

5 ΠΡΟΓΙΝΩΣΚΟΝΤΕΣ ΜΕ ΑΝΩΘΕΝ ΕΑΝ ΘΕΛΩΣΙ ΜΑΡΤΥΡΕΙΝ ΟΤΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΣΤΑΤΗΝ ΑΙΡΕΣΙΝ ΤΗΣ ΗΜΕΤΕΡΑΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΕΖΗΣΑ ΦΑΡΙΣΑΙΟΣ

5 знакомые со мной прежде, знают — и, если только пожелают, могут засвидетельствовать, — что я вёл жизнь фарисея, в согласии с требованиями строжайшего в нашем поклонении течения.

6 ΚΑΙ ΝΥΝ ΕΠ ΕΛΠΙΔΙ ΤΗΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΗΜΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΙΑΣ ΓΕΝΟΜΕΝΗΣ ΥΠΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΣΤΗΚΑ ΚΡΙΝΟΜΕΝΟΣ

6 И теперь за надежду на обещание, которое Бог дал нашим отцам, я стою перед судом,

7 ΕΙΣ ΗΝ ΤΟ ΔΩΔΕΚΑΦΥΛΟΝ ΗΜΩΝ ΕΝ ΕΚΤΕΝΕΙΑ ΝΥΚΤΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΝ ΛΑΤΡΕΥΟΝ ΕΛΠΙΖΕΙ ΚΑΤΑΝΤΗΣΑΙ ΠΕΡΙ ΗΣ ΕΛΠΙΔΟΣ ΕΓΚΑΛΟΥΜΑΙ ΥΠΟ ΙΟΥΔΑΙΩΝ ΒΑΣΙΛΕΥ

7 в то время как наши двенадцать племён надеются достичь исполнения этого обещания, усердно совершая священное служение ночью и днём. За эту надежду, царь, иудеи обвиняют меня.

8 ΤΙ ΑΠΙΣΤΟΝ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΠΑΡ ΥΜΙΝ ΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΝΕΚΡΟΥΣ ΕΓΕΙΡΕΙ

8 Почему у вас считают невероятным, что Бог воскрешает мёртвых?

9 ΕΓΩ ΜΕΝ ΟΥΝ ΕΔΟΞΑ ΕΜΑΥΤΩ ΠΡΟΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΙΗΣΟΥ ΤΟΥ ΝΑΖΩΡΑΙΟΥ ΔΕΙΝ ΠΟΛΛΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΠΡΑΞΑΙ

9 Правда, я и сам думал, что должен сделать многое против имени назаретя́нина Иисуса,

10 Ο ΚΑΙ ΕΠΟΙΗΣΑ ΕΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΟΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΟΥΣ ΤΕ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΕΓΩ ΕΝ ΦΥΛΑΚΑΙΣ ΚΑΤΕΚΛΕΙΣΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑ ΤΩΝ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΑΝ ΛΑΒΩΝ ΑΝΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΕ ΑΥΤΩΝ ΚΑΤΗΝΕΓΚΑ ΨΗΦΟΝ

10 что я и делал в Иерусалиме. Получив власть от старших священников, я заключал в тюрьмы многих святых и, когда их собирались казнить, подавал свой голос против них.

11 ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΠΑΣΑΣ ΤΑΣ ΣΥΝΑΓΩΓΑΣ ΠΟΛΛΑΚΙΣ ΤΙΜΩΡΩΝ ΑΥΤΟΥΣ ΗΝΑΓΚΑΖΟΝ ΒΛΑΣΦΗΜΕΙΝ ΠΕΡΙΣΣΩΣ ΤΕ ΕΜΜΑΙΝΟΜΕΝΟΣ ΑΥΤΟΙΣ ΕΔΙΩΚΟΝ ΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΞΩ ΠΟΛΕΙΣ

11 Много раз наказывая их во всех синагогах, я пытался заставить их отречься от своих убеждений и, без меры свирепствуя против них, преследовал даже в других городах.

12 ΕΝ ΟΙΣ ΠΟΡΕΥΟΜΕΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΑΜΑΣΚΟΝ ΜΕΤ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΤΩΝ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ

12 Когда, занятый всем этим, я направлялся в Дамаск, имея власть и полномочия от старших священников,

13 ΗΜΕΡΑΣ ΜΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΔΟΝ ΕΙΔΟΝ ΒΑΣΙΛΕΥ ΟΥΡΑΝΟΘΕΝ ΥΠΕΡ ΤΗΝ ΛΑΜΠΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΨΑΝ ΜΕ ΦΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝ ΕΜΟΙ ΠΟΡΕΥΟΜΕΝΟΥΣ

13 в полдень на дороге, о царь, я увидел свет с неба, превосходящий блеск солнца, который озарил меня и тех, кто шёл со мной.

14 ΠΑΝΤΩΝ ΤΕ ΚΑΤΑΠΕΣΟΝΤΩΝ ΗΜΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΗΝ ΗΚΟΥΣΑ ΦΩΝΗΝ ΛΕΓΟΥΣΑΝ ΠΡΟΣ ΜΕ ΤΗ ΕΒΡΑΙΔΙ ΔΙΑΛΕΚΤΩ ΣΑΟΥΛ ΣΑΟΥΛ ΤΙ ΜΕ ΔΙΩΚΕΙΣ ΣΚΛΗΡΟΝ ΣΟΙ ΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΑ ΛΑΚΤΙΖΕΙΝ

14 А когда мы все упали на землю, я услышал голос, говорящий мне на еврейском языке: „Савл, Савл, почему ты меня преследуешь? Трудно тебе идти против рожна“.

15 ΕΓΩ ΔΕ ΕΙΠΑ ΤΙΣ ΕΙ ΚΥΡΙΕ Ο ΔΕ ΚΥΡΙΟΣ ΕΙΠΕΝ ΕΓΩ ΕΙΜΙ ΙΗΣΟΥΣ ΟΝ ΣΥ ΔΙΩΚΕΙΣ

15 Я спросил: „Кто ты, Господин?“. Господин ответил: „Я Иисус, которого ты преследуешь.

16 ΑΛΛΑ ΑΝΑΣΤΗΘΙ ΚΑΙ ΣΤΗΘΙ ΕΠΙ ΤΟΥΣ ΠΟΔΑΣ ΣΟΥ ΕΙΣ ΤΟΥΤΟ ΓΑΡ ΩΦΘΗΝ ΣΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΙΣΑΣΘΑΙ ΣΕ ΥΠΗΡΕΤΗΝ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΑ ΩΝ ΤΕ ΕΙΔΕΣ [ΜΕ] ΩΝ ΤΕ ΟΦΘΗΣΟΜΑΙ ΣΟΙ

16 Но поднимись и встань на ноги. Я появился перед тобой для того, чтобы избрать тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что я дам тебе увидеть обо мне.

17 ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΣ ΣΕ ΕΚ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΚΑΙ ΕΚ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΕΙΣ ΟΥΣ ΕΓΩ ΑΠΟΣΤΕΛΛΩ ΣΕ

17 Я избавлю тебя от этого народа и от других народов, к которым посылаю тебя,

18 ΑΝΟΙΞΑΙ ΟΦΘΑΛΜΟΥΣ ΑΥΤΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΡΕΨΑΙ ΑΠΟ ΣΚΟΤΟΥΣ ΕΙΣ ΦΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ ΕΠΙ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΤΟΥ ΛΑΒΕΙΝ ΑΥΤΟΥΣ ΑΦΕΣΙΝ ΑΜΑΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΗΓΙΑΣΜΕΝΟΙΣ ΠΙΣΤΕΙ ΤΗ ΕΙΣ ΕΜΕ

18 чтобы открыть их глаза, обратить их от тьмы к свету и от власти Противника к Богу, чтобы они через веру в меня получили прощение грехов и наследство среди освящённых“.

19 ΟΘΕΝ ΒΑΣΙΛΕΥ ΑΓΡΙΠΠΑ ΟΥΚ ΕΓΕΝΟΜΗΝ ΑΠΕΙΘΗΣ ΤΗ ΟΥΡΑΝΙΩ ΟΠΤΑΣΙΑ

19 Поэтому, царь Агри́ппа, я не проявил непослушания увиденному с неба,

20 ΑΛΛΑ ΤΟΙΣ ΕΝ ΔΑΜΑΣΚΩ ΠΡΩΤΟΝ ΤΕ ΚΑΙ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΟΙΣ ΠΑΣΑΝ ΤΕ ΤΗΝ ΧΩΡΑΝ ΤΗΣ ΙΟΥΔΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΕΘΝΕΣΙΝ ΑΠΗΓΓΕΛΛΟΝ ΜΕΤΑΝΟΕΙΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙΝ ΕΠΙ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΣΟΝΤΑΣ

20 но сначала в Дамаске, а потом в Иерусалиме, по всей иудейской местности и среди других народов я разносил людям эту весть, чтобы они раскаялись и обратились к Богу, совершив дела, соответствующие раскаянию.

21 ΕΝΕΚΑ ΤΟΥΤΩΝ ΜΕ ΙΟΥΔΑΙΟΙ ΣΥΛΛΑΒΟΜΕΝΟΙ [ΟΝΤΑ] ΕΝ ΤΩ ΙΕΡΩ ΕΠΕΙΡΩΝΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΑΣΘΑΙ

21 За это иудеи схватили меня в храме и попытались убить.

22 ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΟΥΝ ΤΥΧΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΧΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΑΥΤΗΣ ΕΣΤΗΚΑ ΜΑΡΤΥΡΟΜΕΝΟΣ ΜΙΚΡΩ ΤΕ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩ ΟΥΔΕΝ ΕΚΤΟΣ ΛΕΓΩΝ ΩΝ ΤΕ ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΑΙ ΕΛΑΛΗΣΑΝ ΜΕΛΛΟΝΤΩΝ ΓΙΝΕΣΘΑΙ ΚΑΙ ΜΩΥΣΗΣ

22 Однако, получив помощь от Бога, я до сих пор продолжаю свидетельствовать малому и великому, не говоря ничего, кроме того, о чём говорили Пророки и Моисей, что это должно произойти:

23 ΕΙ ΠΑΘΗΤΟΣ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙ ΠΡΩΤΟΣ ΕΞ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΝΕΚΡΩΝ ΦΩΣ ΜΕΛΛΕΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙΝ ΤΩ ΤΕ ΛΑΩ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΕΘΝΕΣΙΝ

23 что Помазанник должен был пострадать и, как первый, кому предстояло воскреснуть из мёртвых, возвещать свет этому народу и другим народам».

24 ΤΑΥΤΑ ΔΕ ΑΥΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ Ο ΦΗΣΤΟΣ ΜΕΓΑΛΗ ΤΗ ΦΩΝΗ ΦΗΣΙΝ ΜΑΙΝΗ ΠΑΥΛΕ ΤΑ ΠΟΛΛΑ ΣΕ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙΣ ΜΑΝΙΑΝ ΠΕΡΙΤΡΕΠΕΙ

24 Когда он говорил это в свою защиту, Фест сказал громким голосом: «Ты безумствуешь, Павел! Большая учёность доводит тебя до безумия!»

25 Ο ΔΕ ΠΑΥΛΟΣ ΟΥ ΜΑΙΝΟΜΑΙ ΦΗΣΙΝ ΚΡΑΤΙΣΤΕ ΦΗΣΤΕ ΑΛΛΑ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΩΦΡΟΣΥΝΗΣ ΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟΦΘΕΓΓΟΜΑΙ

25 Но Павел сказал: «Досточтимый Фест, я не безумствую, а говорю слова истины и здравого смысла.

26 ΕΠΙΣΤΑΤΑΙ ΓΑΡ ΠΕΡΙ ΤΟΥΤΩΝ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΠΡΟΣ ΟΝ ΚΑΙ ΠΑΡΡΗΣΙΑΖΟΜΕΝΟΣ ΛΑΛΩ ΛΑΝΘΑΝΕΙΝ ΓΑΡ ΑΥΤΟΝ [ΤΙ] ΤΟΥΤΩΝ ΟΥ ΠΕΙΘΟΜΑΙ ΟΥΘΕΝ ΟΥ ΓΑΡ ΕΣΤΙΝ ΕΝ ΓΩΝΙΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΟΝ ΤΟΥΤΟ

26 Впрочем, царю, к которому я обращаюсь со свободой речи, всё это хорошо известно, и я убеждён, что ничто из этого не ускользает от его внимания, потому что это происходило не тайно.

27 ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΒΑΣΙΛΕΥ ΑΓΡΙΠΠΑ ΤΟΙΣ ΠΡΟΦΗΤΑΙΣ ΟΙΔΑ ΟΤΙ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ

27 Веришь ли Пророкам, царь Агри́ппа? Знаю, что веришь».

28 Ο ΔΕ ΑΓΡΙΠΠΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΥΛΟΝ ΕΝ ΟΛΙΓΩ ΜΕ ΠΕΙΘΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΝ ΠΟΙΗΣΑΙ

28 Но Агри́ппа сказал Павлу: «Скоро ты убедишь меня стать христианином».

29 Ο ΔΕ ΠΑΥΛΟΣ ΕΥΞΑΙΜΗΝ ΑΝ ΤΩ ΘΕΩ ΚΑΙ ΕΝ ΟΛΙΓΩ ΚΑΙ ΕΝ ΜΕΓΑΛΩ ΟΥ ΜΟΝΟΝ ΣΕ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΚΟΥΟΝΤΑΣ ΜΟΥ ΣΗΜΕΡΟΝ ΓΕΝΕΣΘΑΙ ΤΟΙΟΥΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΣ ΚΑΙ ΕΓΩ ΕΙΜΙ ΠΑΡΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΔΕΣΜΩΝ ΤΟΥΤΩΝ

29 На это Павел сказал: «Я молю Бога, чтобы скоро или не скоро не только ты, но и все, кто слышит меня сегодня, стали такими же, как я, только без этих оков».

30 ΑΝΕΣΤΗ ΤΕ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΚΑΙ Ο ΗΓΕΜΩΝ Η ΤΕ ΒΕΡΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΚΑΘΗΜΕΝΟΙ ΑΥΤΟΙΣ

30 Тогда царь встал, и с ним встали правитель, Верени́ка и сидевшие с ними люди.

31 ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ ΕΛΑΛΟΥΝ ΠΡΟΣ ΑΛΛΗΛΟΥΣ ΛΕΓΟΝΤΕΣ ΟΤΙ ΟΥΔΕΝ ΘΑΝΑΤΟΥ Η ΔΕΣΜΩΝ ΑΞΙΟΝ [ΤΙ] ΠΡΑΣΣΕΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΟΥΤΟΣ

31 Удаляясь, они стали говорить друг другу: «Этот человек не делает ничего заслуживающего смерти или оков».

32 ΑΓΡΙΠΠΑΣ ΔΕ ΤΩ ΦΗΣΤΩ ΕΦΗ ΑΠΟΛΕΛΥΣΘΑΙ ΕΔΥΝΑΤΟ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΟΥΤΟΣ ΕΙ ΜΗ ΕΠΕΚΕΚΛΗΤΟ ΚΑΙΣΑΡΑ

32 Более того, Агри́ппа сказал Фесту: «Этого человека можно было бы освободить, если бы он не воззвал к цезарю».

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 27

Дела посланников. Глава 27.

1 ΩΣ ΔΕ ΕΚΡΙΘΗ ΤΟΥ ΑΠΟΠΛΕΙΝ ΗΜΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑΝ ΠΑΡΕΔΙΔΟΥΝ ΤΟΝ ΤΕ ΠΑΥΛΟΝ ΚΑΙ ΤΙΝΑΣ ΕΤΕΡΟΥΣ ΔΕΣΜΩΤΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΡΧΗ ΟΝΟΜΑΤΙ ΙΟΥΛΙΩ ΣΠΕΙΡΗΣ ΣΕΒΑΣΤΗΣ

1 Когда было решено, что мы поплывём в Италию, Павла и некоторых других заключённых поручили сотнику по имени Ю́лий, из отряда Августа.

2 ΕΠΙΒΑΝΤΕΣ ΔΕ ΠΛΟΙΩ ΑΔΡΑΜΥΤΤΗΝΩ ΜΕΛΛΟΝΤΙ ΠΛΕΙΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΣΙΑΝ ΤΟΠΟΥΣ ΑΝΗΧΘΗΜΕΝ ΟΝΤΟΣ ΣΥΝ ΗΜΙΝ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΣ

2 Сев на корабль из Адрами́та, который отплывал в места, расположенные на побережье Азии, мы отправились в плавание, и с нами был Ариста́рх, македо́нянин из Фессало́ники.

3 ΤΗ ΤΕ ΕΤΕΡΑ ΚΑΤΗΧΘΗΜΕΝ ΕΙΣ ΣΙΔΩΝΑ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΩΣ ΤΕ Ο ΙΟΥΛΙΟΣ ΤΩ ΠΑΥΛΩ ΧΡΗΣΑΜΕΝΟΣ ΕΠΕΤΡΕΨΕΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΠΟΡΕΥΘΕΝΤΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΤΥΧΕΙΝ

3 На следующий день мы высадились в Сидо́не, и Ю́лий обошёлся с Павлом по-доброму, разрешив ему пойти к друзьям, чтобы они позаботились о нём.

4 ΚΑΚΕΙΘΕΝ ΑΝΑΧΘΕΝΤΕΣ ΥΠΕΠΛΕΥΣΑΜΕΝ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟΝ ΔΙΑ ΤΟ ΤΟΥΣ ΑΝΕΜΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΝΤΙΟΥΣ

4 Оттуда мы вышли в море и поплыли под прикрытием Кипра, потому что ветры были встречные.

5 ΤΟ ΤΕ ΠΕΛΑΓΟΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΙΛΙΚΙΑΝ ΚΑΙ ΠΑΜΦΥΛΙΑΝ ΔΙΑΠΛΕΥΣΑΝΤΕΣ ΚΑΤΗΛΘΟΜΕΝ ΕΙΣ ΜΥΡΑ ΤΗΣ ΛΥΚΙΑΣ

5 Мы поплыли по открытому морю вдоль Килики́и и Памфи́лии и прибыли в Ми́ры, что в Ли́кии.

6 ΚΑΚΕΙ ΕΥΡΩΝ Ο ΕΚΑΤΟΝΤΑΡΧΗΣ ΠΛΟΙΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟΝ ΠΛΕΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑΝ ΕΝΕΒΙΒΑΣΕΝ ΗΜΑΣ ΕΙΣ ΑΥΤΟ

6 Там сотник нашёл корабль из Александри́и, плывший в Италию, и посадил нас на него.

7 ΕΝ ΙΚΑΝΑΙΣ ΔΕ ΗΜΕΡΑΙΣ ΒΡΑΔΥΠΛΟΟΥΝΤΕΣ ΚΑΙ ΜΟΛΙΣ ΓΕΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΝΙΔΟΝ ΜΗ ΠΡΟΣΕΩΝΤΟΣ ΗΜΑΣ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ ΥΠΕΠΛΕΥΣΑΜΕΝ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ ΚΑΤΑ ΣΑΛΜΩΝΗΝ

7 После того как мы медленно плыли немало дней и с трудом добрались до Кни́да, поскольку ветер не давал нам продвигаться вперёд, мы поплыли под прикрытием Крита близ Салмо́ны

8 ΜΟΛΙΣ ΤΕ ΠΑΡΑΛΕΓΟΜΕΝΟΙ ΑΥΤΗΝ ΗΛΘΟΜΕΝ ΕΙΣ ΤΟΠΟΝ ΤΙΝΑ ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΝ ΚΑΛΟΥΣ ΛΙΜΕΝΑΣ Ω ΕΓΓΥΣ ΠΟΛΙΣ ΗΝ ΛΑΣΑΙΑ

8 и, с трудом проплыв вдоль побережья, подошли к одному месту, под названием Хорошие Пристани, вблизи которого находился город Ласе́я.

9 ΙΚΑΝΟΥ ΔΕ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΓΕΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΟΝΤΟΣ ΗΔΗ ΕΠΙΣΦΑΛΟΥΣ ΤΟΥ ΠΛΟΟΣ ΔΙΑ ΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΗΣΤΕΙΑΝ ΗΔΗ ΠΑΡΕΛΗΛΥΘΕΝΑΙ ΠΑΡΗΝΕΙ Ο ΠΑΥΛΟΣ

9 Прошло много времени, и плавать теперь было опасно, так как даже пост дня искупления уже минул, поэтому Павел предупредил их:

10 ΛΕΓΩΝ ΑΥΤΟΙΣ ΑΝΔΡΕΣ ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΜΕΤΑ ΥΒΡΕΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΟΥ ΜΟΝΟΝ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ ΗΜΩΝ ΜΕΛΛΕΙΝ ΕΣΕΣΘΑΙ ΤΟΝ ΠΛΟΥΝ

10 «Я вижу, что плавание принесёт вред и огромный ущерб не только грузу и кораблю, но и нашим душам».

11 Ο ΔΕ ΕΚΑΤΟΝΤΑΡΧΗΣ ΤΩ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΚΑΙ ΤΩ ΝΑΥΚΛΗΡΩ ΜΑΛΛΟΝ ΕΠΕΙΘΕΤΟ Η ΤΟΙΣ ΥΠΟ ΠΑΥΛΟΥ ΛΕΓΟΜΕΝΟΙΣ

11 Но сотник послушался рулевого и владельца корабля, а не того, что говорил Павел.

12 ΑΝΕΥΘΕΤΟΥ ΔΕ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΧΕΙΜΑΣΙΑΝ ΟΙ ΠΛΕΙΟΝΕΣ ΕΘΕΝΤΟ ΒΟΥΛΗΝ ΑΝΑΧΘΗΝΑΙ ΕΚΕΙΘΕΝ ΕΙ ΠΩΣ ΔΥΝΑΙΝΤΟ ΚΑΤΑΝΤΗΣΑΝΤΕΣ ΕΙΣ ΦΟΙΝΙΚΑ ΠΑΡΑΧΕΙΜΑΣΑΙ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΛΙΒΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΧΩΡΟΝ

12 Поскольку пристань не годилась для зимовки, большинство советовало уплыть оттуда и посмотреть, не смогут ли они как-нибудь перебраться на зимовку в Фи́ник, пристань Крита, которая выходит на северо-восток и на юго-восток.

13 ΥΠΟΠΝΕΥΣΑΝΤΟΣ ΔΕ ΝΟΤΟΥ ΔΟΞΑΝΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΕΩΣ ΚΕΚΡΑΤΗΚΕΝΑΙ ΑΡΑΝΤΕΣ ΑΣΣΟΝ ΠΑΡΕΛΕΓΟΝΤΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ

13 Когда повеял южный ветер, они подумали, что их намерение почти осуществилось, и, подняв якорь, поплыли вдоль побережья Крита.

14 ΜΕΤ ΟΥ ΠΟΛΥ ΔΕ ΕΒΑΛΕΝ ΚΑΤ ΑΥΤΗΣ ΑΝΕΜΟΣ ΤΥΦΩΝΙΚΟΣ Ο ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ ΕΥΡΑΚΥΛΩΝ

14 Однако немного спустя на него обрушился неистовый ветер, называемый Эвракило́н.

15 ΣΥΝΑΡΠΑΣΘΕΝΤΟΣ ΔΕ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΔΥΝΑΜΕΝΟΥ ΑΝΤΟΦΘΑΛΜΕΙΝ ΤΩ ΑΝΕΜΩ ΕΠΙΔΟΝΤΕΣ ΕΦΕΡΟΜΕΘΑ

15 Корабль захватило и он не мог держаться против ветра, поэтому мы перестали сопротивляться и нас несло по ветру.

16 ΝΗΣΙΟΝ ΔΕ ΤΙ ΥΠΟΔΡΑΜΟΝΤΕΣ ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΝ ΚΑΥΔΑ ΙΣΧΥΣΑΜΕΝ ΜΟΛΙΣ ΠΕΡΙΚΡΑΤΕΙΣ ΓΕΝΕΣΘΑΙ ΤΗΣ ΣΚΑΦΗΣ

16 Даже проплывая под прикрытием одного небольшого острова, называемого Ка́вда, мы с трудом смогли поднять шлюпку, которая была у кормы.

17 ΗΝ ΑΡΑΝΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΑΙΣ ΕΧΡΩΝΤΟ ΥΠΟΖΩΝΝΥΝΤΕΣ ΤΟ ΠΛΟΙΟΝ ΦΟΒΟΥΜΕΝΟΙ ΤΕ ΜΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΡΤΙΝ ΕΚΠΕΣΩΣΙΝ ΧΑΛΑΣΑΝΤΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΟΣ ΟΥΤΩΣ ΕΦΕΡΟΝΤΟ

17 Когда её подняли на борт, то стали обвязывать корпус корабля, чтобы укрепить его. Боясь сесть на мель в Си́рте, они спустили такелаж, и так нас продолжало нести.

18 ΣΦΟΔΡΩΣ ΔΕ ΧΕΙΜΑΖΟΜΕΝΩΝ ΗΜΩΝ ΤΗ ΕΞΗΣ ΕΚΒΟΛΗΝ ΕΠΟΙΟΥΝΤΟ

18 Поскольку буря яростно швыряла нас, на следующий день они начали облегчать корабль

19 ΚΑΙ ΤΗ ΤΡΙΤΗ ΑΥΤΟΧΕΙΡΕΣ ΤΗΝ ΣΚΕΥΗΝ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΕΡΡΙΨΑΝ

19 и на третий день своими руками выбросили корабельное снаряжение.

20 ΜΗΤΕ ΔΕ ΗΛΙΟΥ ΜΗΤΕ ΑΣΤΡΩΝ ΕΠΙΦΑΙΝΟΝΤΩΝ ΕΠΙ ΠΛΕΙΟΝΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΧΕΙΜΩΝΟΣ ΤΕ ΟΥΚ ΟΛΙΓΟΥ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΛΟΙΠΟΝ ΠΕΡΙΗΡΕΙΤΟ ΕΛΠΙΣ ΠΑΣΑ ΤΟΥ ΣΩΖΕΣΘΑΙ ΗΜΑΣ

20 Много дней не появлялись ни солнце, ни звёзды, над нами бушевала немалая буря, и в конце концов стала пропадать всякая надежда на спасение.

21 ΠΟΛΛΗΣ ΤΕ ΑΣΙΤΙΑΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΗΣ ΤΟΤΕ ΣΤΑΘΕΙΣ Ο ΠΑΥΛΟΣ ΕΝ ΜΕΣΩ ΑΥΤΩΝ ΕΙΠΕΝ ΕΔΕΙ ΜΕΝ Ω ΑΝΔΡΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΗΣΑΝΤΑΣ ΜΟΙ ΜΗ ΑΝΑΓΕΣΘΑΙ ΑΠΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΕΡΔΗΣΑΙ ΤΕ ΤΗΝ ΥΒΡΙΝ ΤΑΥΤΗΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΖΗΜΙΑΝ

21 Поскольку люди уже давно не ели, Павел, встав среди них, сказал: «Вы непременно должны были послушаться моего совета не выходить в море с Крита и тогда не потерпели бы такого вреда и ущерба.

22 ΚΑΙ ΤΑ ΝΥΝ ΠΑΡΑΙΝΩ ΥΜΑΣ ΕΥΘΥΜΕΙΝ ΑΠΟΒΟΛΗ ΓΑΡ ΨΥΧΗΣ ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΣΤΑΙ ΕΞ ΥΜΩΝ ΠΛΗΝ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ

22 Но теперь я призываю вас не унывать, потому что ни одна душа из вас не пропадёт, а только корабль,

23 ΠΑΡΕΣΤΗ ΓΑΡ ΜΟΙ ΤΑΥΤΗ ΤΗ ΝΥΚΤΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΟΥ ΕΙΜΙ [ΕΓΩ] Ω ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΥΩ ΑΓΓΕΛΟΣ

23 так как в эту ночь передо мной предстал вестник Бога, которому я принадлежу и которому совершаю священное служение.

24 ΛΕΓΩΝ ΜΗ ΦΟΒΟΥ ΠΑΥΛΕ ΚΑΙΣΑΡΙ ΣΕ ΔΕΙ ΠΑΡΑΣΤΗΝΑΙ ΚΑΙ ΙΔΟΥ ΚΕΧΑΡΙΣΤΑΙ ΣΟΙ Ο ΘΕΟΣ ΠΑΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΠΛΕΟΝΤΑΣ ΜΕΤΑ ΣΟΥ

24 Он сказал: „Не бойся, Павел. Ты должен предстать перед цезарем, и вот, Бог даровал тебе всех, кто плывёт с тобой“.

25 ΔΙΟ ΕΥΘΥΜΕΙΤΕ ΑΝΔΡΕΣ ΠΙΣΤΕΥΩ ΓΑΡ ΤΩ ΘΕΩ ΟΤΙ ΟΥΤΩΣ ΕΣΤΑΙ ΚΑΘ ΟΝ ΤΡΟΠΟΝ ΛΕΛΑΛΗΤΑΙ ΜΟΙ

25 Поэтому не унывайте, поскольку я верю Богу, что всё будет именно так, как мне было сказано.

26 ΕΙΣ ΝΗΣΟΝ ΔΕ ΤΙΝΑ ΔΕΙ ΗΜΑΣ ΕΚΠΕΣΕΙΝ

26 Нас должно выбросить на какой-то остров».

27 ΩΣ ΔΕ ΤΕΣΣΑΡΕΣΚΑΙΔΕΚΑΤΗ ΝΥΞ ΕΓΕΝΕΤΟ ΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΗΜΩΝ ΕΝ ΤΩ ΑΔΡΙΑ ΚΑΤΑ ΜΕΣΟΝ ΤΗΣ ΝΥΚΤΟΣ ΥΠΕΝΟΟΥΝ ΟΙ ΝΑΥΤΑΙ ΠΡΟΣΑΓΕΙΝ ΤΙΝΑ ΑΥΤΟΙΣ ΧΩΡΑΝ

27 Когда наступила четырнадцатая ночь и нас носило по А́дрии, в полночь моряки стали догадываться, что приближаются к какой-то земле.

28 ΚΑΙ ΒΟΛΙΣΑΝΤΕΣ ΕΥΡΟΝ ΟΡΓΥΙΑΣ ΕΙΚΟΣΙ ΒΡΑΧΥ ΔΕ ΔΙΑΣΤΗΣΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΒΟΛΙΣΑΝΤΕΣ ΕΥΡΟΝ ΟΡΓΥΙΑΣ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ

28 Они измерили глубину, и оказалось двадцать саженей. Пройдя небольшое расстояние, снова измерили глубину, и оказалось пятнадцать саженей.

29 ΦΟΒΟΥΜΕΝΟΙ ΤΕ ΜΗ ΠΟΥ ΚΑΤΑ ΤΡΑΧΕΙΣ ΤΟΠΟΥΣ ΕΚΠΕΣΩΜΕΝ ΕΚ ΠΡΥΜΝΗΣ ΡΙΨΑΝΤΕΣ ΑΓΚΥΡΑΣ ΤΕΣΣΑΡΑΣ ΗΥΧΟΝΤΟ ΗΜΕΡΑΝ ΓΕΝΕΣΘΑΙ

29 Боясь, что нас выбросит куда-нибудь на скалы, они бросили с кормы четыре якоря и с нетерпением ждали наступления дня.

30 ΤΩΝ ΔΕ ΝΑΥΤΩΝ ΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΦΥΓΕΙΝ ΕΚ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΑΣΑΝΤΩΝ ΤΗΝ ΣΚΑΦΗΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑΝ ΠΡΟΦΑΣΕΙ ΩΣ ΕΚ ΠΡΩΡΗΣ ΑΓΚΥΡΑΣ ΜΕΛΛΟΝΤΩΝ ΕΚΤΕΙΝΕΙΝ

30 Но когда моряки попытались сбежать с корабля и под видом того, что хотят бросить с носа якоря, спустили на море шлюпку,

31 ΕΙΠΕΝ Ο ΠΑΥΛΟΣ ΤΩ ΕΚΑΤΟΝΤΑΡΧΗ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΙΣ ΕΑΝ ΜΗ ΟΥΤΟΙ ΜΕΙΝΩΣΙΝ ΕΝ ΤΩ ΠΛΟΙΩ ΥΜΕΙΣ ΣΩΘΗΝΑΙ ΟΥ ΔΥΝΑΣΘΕ

31 Павел сказал сотнику и воинам: «Если эти люди не останутся на корабле, вы не сможете спастись».

32 ΤΟΤΕ ΑΠΕΚΟΨΑΝ ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΙ ΤΑ ΣΧΟΙΝΙΑ ΤΗΣ ΣΚΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΙΑΣΑΝ ΑΥΤΗΝ ΕΚΠΕΣΕΙΝ

32 Тогда воины отсекли верёвки у шлюпки и отпустили её.

33 ΑΧΡΙ ΔΕ ΟΥ ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΛΛΕΝ ΓΙΝΕΣΘΑΙ ΠΑΡΕΚΑΛΕΙ Ο ΠΑΥΛΟΣ ΑΠΑΝΤΑΣ ΜΕΤΑΛΑΒΕΙΝ ΤΡΟΦΗΣ ΛΕΓΩΝ ΤΕΣΣΑΡΕΣΚΑΙΔΕΚΑΤΗΝ ΣΗΜΕΡΟΝ ΗΜΕΡΑΝ ΠΡΟΣΔΟΚΩΝΤΕΣ ΑΣΙΤΟΙ ΔΙΑΤΕΛΕΙΤΕ ΜΗΘΕΝ ΠΡΟΣΛΑΒΟΜΕΝΟΙ

33 Перед наступлением дня Павел стал уговаривать всех принять пищу: «Сегодня уже четырнадцатый день, как вы находитесь в ожидании и остаётесь без пищи, ни к чему не притрагиваясь.

34 ΔΙΟ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΥΜΑΣ ΜΕΤΑΛΑΒΕΙΝ ΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥΤΟ ΓΑΡ ΠΡΟΣ ΤΗΣ ΥΜΕΤΕΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΥΔΕΝΟΣ ΓΑΡ ΥΜΩΝ ΘΡΙΞ ΑΠΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΠΟΛΕΙΤΑΙ

34 Поэтому прошу вас принять пищу — это нужно для вашего спасения. Ни у кого из вас даже во́лос с головы не пропадёт».

35 ΕΙΠΑΣ ΔΕ ΤΑΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΒΩΝ ΑΡΤΟΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΕΝ ΤΩ ΘΕΩ ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΑΣ ΗΡΞΑΤΟ ΕΣΘΙΕΙΝ

35 Сказав это, он взял хлеб, воздал перед всеми благодарность Богу и, разломив, стал есть.

36 ΕΥΘΥΜΟΙ ΔΕ ΓΕΝΟΜΕΝΟΙ ΠΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΡΟΣΕΛΑΒΟΝΤΟ ΤΡΟΦΗΣ

36 Тогда все ободрились и сами принялись за еду.

37 ΗΜΕΘΑ ΔΕ ΑΙ ΠΑΣΑΙ ΨΥΧΑΙ ΕΝ ΤΩ ΠΛΟΙΩ ΔΙΑΚΟΣΙΑΙ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ ΕΞ

37 А всего на корабле нас было двести семьдесят шесть душ.

38 ΚΟΡΕΣΘΕΝΤΕΣ ΔΕ ΤΡΟΦΗΣ ΕΚΟΥΦΙΖΟΝ ΤΟ ΠΛΟΙΟΝ ΕΚΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΤΟΝ ΣΙΤΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑΝ

38 Насытившись пищей, они стали облегчать корабль, выбрасывая пшеницу в море.

39 ΟΤΕ ΔΕ ΗΜΕΡΑ ΕΓΕΝΕΤΟ ΤΗΝ ΓΗΝ ΟΥΚ ΕΠΕΓΙΝΩΣΚΟΝ ΚΟΛΠΟΝ ΔΕ ΤΙΝΑ ΚΑΤΕΝΟΟΥΝ ΕΧΟΝΤΑ ΑΙΓΙΑΛΟΝ ΕΙΣ ΟΝ ΕΒΟΥΛΕΥΟΝΤΟ ΕΙ ΔΥΝΑΙΝΤΟ ΕΞΩΣΑΙ ΤΟ ΠΛΟΙΟΝ

39 Когда настал день, они не могли распознать земли́, но видели какую-то бухту с песчаным берегом, к которому решили по возможности подвести корабль.

40 ΚΑΙ ΤΑΣ ΑΓΚΥΡΑΣ ΠΕΡΙΕΛΟΝΤΕΣ ΕΙΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑΝ ΑΜΑ ΑΝΕΝΤΕΣ ΤΑΣ ΖΕΥΚΤΗΡΙΑΣ ΤΩΝ ΠΗΔΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΡΑΝΤΕΣ ΤΟΝ ΑΡΤΕΜΩΝΑ ΤΗ ΠΝΕΟΥΣΗ ΚΑΤΕΙΧΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΙΓΙΑΛΟΝ

40 Обрубив якоря, они оставили их в море. Одновременно они отпустили крепления рулевых вёсел, а затем подняли передний парус по ветру и устремились к берегу.

41 ΠΕΡΙΠΕΣΟΝΤΕΣ ΔΕ ΕΙΣ ΤΟΠΟΝ ΔΙΘΑΛΑΣΣΟΝ ΕΠΕΚΕΙΛΑΝ ΤΗΝ ΝΑΥΝ ΚΑΙ Η ΜΕΝ ΠΡΩΡΑ ΕΡΕΙΣΑΣΑ ΕΜΕΙΝΕΝ ΑΣΑΛΕΥΤΟΣ Η ΔΕ ΠΡΥΜΝΑ ΕΛΥΕΤΟ ΥΠΟ ΤΗΣ ΒΙΑΣ [ΤΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ]

41 Попав на отмель, омываемую с обеих сторон морем, они посадили корабль на мель, и нос корабля увяз и остался недвижим, а корму стало яростно разбивать на части.

42 ΤΩΝ ΔΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΩΝ ΒΟΥΛΗ ΕΓΕΝΕΤΟ ΙΝΑ ΤΟΥΣ ΔΕΣΜΩΤΑΣ ΑΠΟΚΤΕΙΝΩΣΙΝ ΜΗ ΤΙΣ ΕΚΚΟΛΥΜΒΗΣΑΣ ΔΙΑΦΥΓΗ

42 Тогда воины решили убить заключённых, чтобы никто не уплыл и не сбежал.

43 Ο ΔΕ ΕΚΑΤΟΝΤΑΡΧΗΣ ΒΟΥΛΟΜΕΝΟΣ ΔΙΑΣΩΣΑΙ ΤΟΝ ΠΑΥΛΟΝ ΕΚΩΛΥΣΕΝ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥ ΒΟΥΛΗΜΑΤΟΣ ΕΚΕΛΕΥΣΕΝ ΤΕ ΤΟΥΣ ΔΥΝΑΜΕΝΟΥΣ ΚΟΛΥΜΒΑΝ ΑΠΟΡΙΨΑΝΤΑΣ ΠΡΩΤΟΥΣ ΕΠΙ ΤΗΝ ΓΗΝ ΕΞΙΕΝΑΙ

43 Но сотник, желая спасти Павла, удержал их от задуманного и приказал тем, кто умел плавать, броситься в море и первыми выбраться на сушу,

44 ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΥΣ ΜΕΝ ΕΠΙ ΣΑΝΙΣΙΝ ΟΥΣ ΔΕ ΕΠΙ ΤΙΝΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΟΥΤΩΣ ΕΓΕΝΕΤΟ ΠΑΝΤΑΣ ΔΙΑΣΩΘΗΝΑΙ ΕΠΙ ΤΗΝ ΓΗΝ

44 а остальным делать то же, одним — на досках, другим — на том, что было на корабле. И так получилось, что все благополучно добрались до суши.

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 28

Дела посланников. Глава 28.

1 ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΘΕΝΤΕΣ ΤΟΤΕ ΕΠΕΓΝΩΜΕΝ ΟΤΙ ΜΕΛΙΤΗ Η ΝΗΣΟΣ ΚΑΛΕΙΤΑΙ

1 Когда мы спаслись, то узнали, что остров называется Мальта.

2 ΟΙ ΤΕ ΒΑΡΒΑΡΟΙ ΠΑΡΕΙΧΟΝ ΟΥ ΤΗΝ ΤΥΧΟΥΣΑΝ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΝ ΗΜΙΝ ΑΨΑΝΤΕΣ ΓΑΡ ΠΥΡΑΝ ΠΡΟΣΕΛΑΒΟΝΤΟ ΠΑΝΤΑΣ ΗΜΑΣ ΔΙΑ ΤΟΝ ΥΕΤΟΝ ΤΟΝ ΕΦΕΣΤΩΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΟ ΨΥΧΟΣ

2 Люди, говорившие на чужом языке, проявили к нам необычайную доброту. Они разожгли костёр и радушно приняли всех нас, потому что шёл дождь и было холодно.

3 ΣΥΣΤΡΕΨΑΝΤΟΣ ΔΕ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΦΡΥΓΑΝΩΝ ΤΙ ΠΛΗΘΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΝΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΝ ΠΥΡΑΝ ΕΧΙΔΝΑ ΑΠΟ ΤΗΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΞΕΛΘΟΥΣΑ ΚΑΘΗΨΕΝ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ ΑΥΤΟΥ

3 Когда Павел собрал охапку хвороста и положил в костёр, от жара выползла гадюка и повисла на его руке.

4 ΩΣ ΔΕ ΕΙΔΟΝ ΟΙ ΒΑΡΒΑΡΟΙ ΚΡΕΜΑΜΕΝΟΝ ΤΟ ΘΗΡΙΟΝ ΕΚ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ ΑΥΤΟΥ ΠΡΟΣ ΑΛΛΗΛΟΥΣ ΕΛΕΓΟΝ ΠΑΝΤΩΣ ΦΟΝΕΥΣ ΕΣΤΙΝ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΟΥΤΟΣ ΟΝ ΔΙΑΣΩΘΕΝΤΑ ΕΚ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Η ΔΙΚΗ ΖΗΝ ΟΥΚ ΕΙΑΣΕΝ

4 Увидев ядовитую змею, свисавшую с его руки, жители острова стали говорить один другому: «Человек этот точно убийца, и, хотя он спасся из моря, справедливое возмездие не оставило его в живых».

5 Ο ΜΕΝ ΟΥΝ ΑΠΟΤΙΝΑΞΑΣ ΤΟ ΘΗΡΙΟΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΥΡ ΕΠΑΘΕΝ ΟΥΔΕΝ ΚΑΚΟΝ

5 Однако он стряхнул ядовитую змею в огонь и не потерпел никакого вреда.

6 ΟΙ ΔΕ ΠΡΟΣΕΔΟΚΩΝ ΑΥΤΟΝ ΜΕΛΛΕΙΝ ΠΙΜΠΡΑΣΘΑΙ Η ΚΑΤΑΠΙΠΤΕΙΝ ΑΦΝΩ ΝΕΚΡΟΝ ΕΠΙ ΠΟΛΥ ΔΕ ΑΥΤΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΩΝΤΩΝ ΚΑΙ ΘΕΩΡΟΥΝΤΩΝ ΜΗΔΕΝ ΑΤΟΠΟΝ ΕΙΣ ΑΥΤΟΝ ΓΙΝΟΜΕΝΟΝ ΜΕΤΑΒΑΛΟΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΟΝ ΑΥΤΟΝ ΕΙΝΑΙ ΘΕΟΝ

6 Они ожидали, что у него появится опухоль и начнётся воспаление или он внезапно упадёт замертво. Прождав довольно долго и увидев, что ничего страшного с ним не произошло, они изменили своё мнение и стали говорить, что он бог.

7 ΕΝ ΔΕ ΤΟΙΣ ΠΕΡΙ ΤΟΝ ΤΟΠΟΝ ΕΚΕΙΝΟΝ ΥΠΗΡΧΕΝ ΧΩΡΙΑ ΤΩ ΠΡΩΤΩ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΟΝΟΜΑΤΙ ΠΟΠΛΙΩ ΟΣ ΑΝΑΔΕΞΑΜΕΝΟΣ ΗΜΑΣ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΑΣ ΦΙΛΟΦΡΟΝΩΣ ΕΞΕΝΙΣΕΝ

7 Неподалёку от того места располагались земли человека по имени Пу́блий, который был на острове управляющим. Он радушно принял нас и три дня щедро оказывал нам гостеприимство.

8 ΕΓΕΝΕΤΟ ΔΕ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΟΠΛΙΟΥ ΠΥΡΕΤΟΙΣ ΚΑΙ ΔΥΣΕΝΤΕΡΙΩ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΟΝ ΚΑΤΑΚΕΙΣΘΑΙ ΠΡΟΣ ΟΝ Ο ΠΑΥΛΟΣ ΕΙΣΕΛΘΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΞΑΜΕΝΟΣ ΕΠΙΘΕΙΣ ΤΑΣ ΧΕΙΡΑΣ ΑΥΤΩ ΙΑΣΑΤΟ ΑΥΤΟΝ

8 Случилось так, что отец Пу́блия лежал, страдая от жара и дизентерии. Павел вошёл к нему и, помолившись, возложил на него руки и исцелил его.

9 ΤΟΥΤΟΥ ΔΕ ΓΕΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΙ ΕΝ ΤΗ ΝΗΣΩ ΕΧΟΝΤΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΗΡΧΟΝΤΟ ΚΑΙ ΕΘΕΡΑΠΕΥΟΝΤΟ

9 Когда это произошло, остальные люди на острове, которые страдали от болезней, также стали приходить к нему и получали исцеление.

10 ΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΙΣ ΤΙΜΑΙΣ ΕΤΙΜΗΣΑΝ ΗΜΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΕΝΟΙΣ ΕΠΕΘΕΝΤΟ ΤΑ ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΧΡΕΙΑΣ

10 Кроме того, они почтили нас множеством подарков и, когда мы отплывали, они снабдили нас всем необходимым.

11 ΜΕΤΑ ΔΕ ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΑΣ ΑΝΗΧΘΗΜΕΝ ΕΝ ΠΛΟΙΩ ΠΑΡΑΚΕΧΕΙΜΑΚΟΤΙ ΕΝ ΤΗ ΝΗΣΩ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΩ ΠΑΡΑΣΗΜΩ ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙΣ

11 Спустя три месяца мы отплыли на корабле из Александри́и, который простоял зиму на острове и на котором было носовое украшение «Сыновья Зевса».

12 ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΘΕΝΤΕΣ ΕΙΣ ΣΥΡΑΚΟΥΣΑΣ ΕΠΕΜΕΙΝΑΜΕΝ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΕΙΣ

12 Войдя в порт в Сираку́зах, мы оставались там три дня,

13 ΟΘΕΝ ΠΕΡΙΕΛΟΝΤΕΣ ΚΑΤΗΝΤΗΣΑΜΕΝ ΕΙΣ ΡΗΓΙΟΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΜΙΑΝ ΗΜΕΡΑΝ ΕΠΙΓΕΝΟΜΕΝΟΥ ΝΟΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΙ ΗΛΘΟΜΕΝ ΕΙΣ ΠΟΤΙΟΛΟΥΣ

13 а оттуда, меняя курс, пришли в Ре́гий. Днём позже подул южный ветер, и на второй день мы добрались до Путео́л.

14 ΟΥ ΕΥΡΟΝΤΕΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΠΑΡΕΚΛΗΘΗΜΕΝ ΠΑΡ ΑΥΤΟΙΣ ΕΠΙΜΕΙΝΑΙ ΗΜΕΡΑΣ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΟΥΤΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΩΜΗΝ ΗΛΘΑΜΕΝ

14 Здесь мы нашли братьев, и они упросили нас остаться у них на семь дней. Так мы приближались к Риму.

15 ΚΑΚΕΙΘΕΝ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΑΚΟΥΣΑΝΤΕΣ ΤΑ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΗΛΘΑΝ ΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΙΝ ΗΜΙΝ ΑΧΡΙ ΑΠΠΙΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΩΝ ΤΑΒΕΡΝΩΝ ΟΥΣ ΙΔΩΝ Ο ΠΑΥΛΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΑΣ ΤΩ ΘΕΩ ΕΛΑΒΕ ΘΑΡΣΟΣ

15 Оттуда братья, услышав новость о нас, пошли нам навстречу до А́ппиевого рынка и Трёх гостиниц. Увидев их, Павел поблагодарил Бога и ободрился.

16 ΟΤΕ ΔΕ ΕΙΣΗΛΘΟΜΕΝ ΕΙΣ ΡΩΜΗΝ ΕΠΕΤΡΑΠΗ ΤΩ ΠΑΥΛΩ ΜΕΝΕΙΝ ΚΑΘ ΕΑΥΤΟΝ ΣΥΝ ΤΩ ΦΥΛΑΣΣΟΝΤΙ ΑΥΤΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ

16 Когда наконец мы пришли в Рим, Павлу разрешили жить отдельно, под охраной воина.

17 ΕΓΕΝΕΤΟ ΔΕ ΜΕΤΑ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΕΙΣ ΣΥΓΚΑΛΕΣΑΣΘΑΙ ΑΥΤΟΝ ΤΟΥΣ ΟΝΤΑΣ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ ΠΡΩΤΟΥΣ ΣΥΝΕΛΘΟΝΤΩΝ ΔΕ ΑΥΤΩΝ ΕΛΕΓΕΝ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ ΕΓΩ ΑΝΔΡΕΣ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΥΔΕΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΠΟΙΗΣΑΣ ΤΩ ΛΑΩ Η ΤΟΙΣ ΕΘΕΣΙ ΤΟΙΣ ΠΑΤΡΩΟΙΣ ΔΕΣΜΙΟΣ ΕΞ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΠΑΡΕΔΟΘΗΝ ΕΙΣ ΤΑΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ

17 Через три дня он созвал влиятельных людей из иудеев. Когда они собрались, он обратился к ним: «Братья, хотя я ничего не сделал ни против народа, ни против обычаев наших отцов, меня как заключённого отдали из Иерусалима в руки ри́млян.

18 ΟΙΤΙΝΕΣ ΑΝΑΚΡΙΝΑΝΤΕΣ ΜΕ ΕΒΟΥΛΟΝΤΟ ΑΠΟΛΥΣΑΙ ΔΙΑ ΤΟ ΜΗΔΕΜΙΑΝ ΑΙΤΙΑΝ ΘΑΝΑΤΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙΝ ΕΝ ΕΜΟΙ

18 Допросив, они хотели освободить меня, так как за мной не было ничего заслуживающего смерти.

19 ΑΝΤΙΛΕΓΟΝΤΩΝ ΔΕ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ ΗΝΑΓΚΑΣΘΗΝ ΕΠΙΚΑΛΕΣΑΣΘΑΙ ΚΑΙΣΑΡΑ ΟΥΧ ΩΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΜΟΥ ΕΧΩΝ ΤΙ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙΝ

19 Но поскольку иудеи выступали против моего освобождения, я был вынужден воззвать к цезарю, однако не для того, чтобы обвинить в чём-то свой народ.

20 ΔΙΑ ΤΑΥΤΗΝ ΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΤΙΑΝ ΠΑΡΕΚΑΛΕΣΑ ΥΜΑΣ ΙΔΕΙΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΑΛΗΣΑΙ ΕΝΕΚΕΝ ΓΑΡ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΟΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΤΗΝ ΑΛΥΣΙΝ ΤΑΥΤΗΝ ΠΕΡΙΚΕΙΜΑΙ

20 Поэтому я умолял вас о том, чтобы мы могли увидеться и поговорить, потому что за надежду Израиля я имею на себе эти цепи».

21 ΟΙ ΔΕ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ ΕΙΠΑΝ ΗΜΕΙΣ ΟΥΤΕ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΣΟΥ ΕΔΕΞΑΜΕΘΑ ΑΠΟ ΤΗΣ ΙΟΥΔΑΙΑΣ ΟΥΤΕ ΠΑΡΑΓΕΝΟΜΕΝΟΣ ΤΙΣ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΑΠΗΓΓΕΙΛΕΝ Η ΕΛΑΛΗΣΕΝ ΤΙ ΠΕΡΙ ΣΟΥ ΠΟΝΗΡΟΝ

21 Они сказали ему: «Мы не получали о тебе писем из Иудеи, и ни один из приходивших братьев не сообщал и не говорил о тебе ничего плохого.

22 ΑΞΙΟΥΜΕΝ ΔΕ ΠΑΡΑ ΣΟΥ ΑΚΟΥΣΑΙ Α ΦΡΟΝΕΙΣ ΠΕΡΙ ΜΕΝ ΓΑΡ ΤΗΣ ΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΑΥΤΗΣ ΓΝΩΣΤΟΝ ΗΜΙΝ ΕΣΤΙΝ ΟΤΙ ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΑΝΤΙΛΕΓΕΤΑΙ

22 Но мы думаем, что будет уместно услышать от тебя о твоих взглядах, поскольку мы действительно знаем, что повсюду выступают против этой секты».

23 ΤΑΞΑΜΕΝΟΙ ΔΕ ΑΥΤΩ ΗΜΕΡΑΝ ΗΛΘΟΝ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΞΕΝΙΑΝ ΠΛΕΙΟΝΕΣ ΟΙΣ ΕΞΕΤΙΘΕΤΟ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΝΟΣ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΕΙΘΩΝ ΤΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΑΠΟ ΤΕ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΩΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΩΝ ΑΠΟ ΠΡΩΙ ΕΩΣ ΕΣΠΕΡΑΣ

23 Затем, назначив ему день, они ещё в большем количестве пришли к нему домой. И он с утра до вечера объяснял им суть дела, основательно свидетельствуя о царстве Бога и приводя им убедительные доводы об Иисусе из закона Моисея и из Пророков.

24 ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΝ ΕΠΕΙΘΟΝΤΟ ΤΟΙΣ ΛΕΓΟΜΕΝΟΙΣ ΟΙ ΔΕ ΗΠΙΣΤΟΥΝ

24 Одни поверили сказанному, а другие нет.

25 ΑΣΥΜΦΩΝΟΙ ΔΕ ΟΝΤΕΣ ΠΡΟΣ ΑΛΛΗΛΟΥΣ ΑΠΕΛΥΟΝΤΟ ΕΙΠΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΡΗΜΑ ΕΝ ΟΤΙ ΚΑΛΩΣ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΕΛΑΛΗΣΕΝ ΔΙΑ ΗΣΑΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΥΜΩΝ

25 Они не были согласны друг с другом и поэтому стали расходиться. Тогда Павел сказал: «Верно говорил святой дух вашим отцам через пророка Иса́ию:

26 ΛΕΓΩΝ ΠΟΡΕΥΘΗΤΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΟΝ ΤΟΥΤΟΝ ΚΑΙ ΕΙΠΟΝ ΑΚΟΗ ΑΚΟΥΣΕΤΕ ΚΑΙ ΟΥ ΜΗ ΣΥΝΗΤΕ ΚΑΙ ΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΒΛΕΨΕΤΕ ΚΑΙ ΟΥ ΜΗ ΙΔΗΤΕ

26 „Пойди и скажи этому народу: „Слушая, услышите, но ничего не поймёте; и, глядя, будете смотреть, но ничего не увидите.

27 ΕΠΑΧΥΝΘΗ ΓΑΡ Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΩΣΙΝ ΒΑΡΕΩΣ ΗΚΟΥΣΑΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΦΘΑΛΜΟΥΣ ΑΥΤΩΝ ΕΚΑΜΜΥΣΑΝ ΜΗΠΟΤΕ ΙΔΩΣΙΝ ΤΟΙΣ ΟΦΘΑΛΜΟΙΣ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΩΣΙΝ ΑΚΟΥΣΩΣΙΝ ΚΑΙ ΤΗ ΚΑΡΔΙΑ ΣΥΝΩΣΙΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΕΨΩΣΙΝ ΚΑΙ ΙΑΣΟΜΑΙ ΑΥΤΟΥΣ

27 Ведь сердце этого народа огрубело, ушами слышат и не откликаются и глаза свои закрыли, чтобы не видели глазами, и не слышали ушами, и не понимали сердцем, и не возвратились и чтобы я не исцелил их“.

28 ΓΝΩΣΤΟΝ ΟΥΝ ΕΣΤΩ ΥΜΙΝ ΟΤΙ ΤΟΙΣ ΕΘΝΕΣΙΝ ΑΠΕΣΤΑΛΗ ΤΟΥΤΟ ΤΟ ΣΩΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΥΤΟΙ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΟΝΤΑΙ

28 Итак, да будет вам известно, что весть о Божьем спасении послана другим народам; и они непременно прислушаются».

29 ——

29 ——

30 ΕΝΕΜΕΙΝΕΝ ΔΕ ΔΙΕΤΙΑΝ ΟΛΗΝ ΕΝ ΙΔΙΩ ΜΙΣΘΩΜΑΤΙ ΚΑΙ ΑΠΕΔΕΧΕΤΟ ΠΑΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΕΙΣΠΟΡΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ

30 Так он оставался целых два года в доме, который снимал, и радушно принимал всех, кто приходил к нему,

31 ΚΗΡΥΣΣΩΝ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΤΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΠΑΣΗΣ ΠΑΡΡΗΣΙΑΣ ΑΚΩΛΥΤΩΣ

31 проповедуя Царство Бога и уча о Господине Иисусе Помазаннике с величайшей свободой речи, не встречая препятствий.

КОММЕНТАРИИ

  1. ΧΡΗΜΑΤIΣΑΙ

  2. Смотреть Исаия 62:2 и Исаия 65:15.

  3. Амос 9:11-12

  4. Иисуса Помазанника

ЗАМЕТКИ

Йехова́х (произносится «Йеова́») = Иегова = Яхве

Помазанник = Христос; Мессия

Окунатель = Креститель

Клеветник = Дьявол

Противник = Сатана

посланник = апостол

вестник = ангел

да будет так; истинно = аминь

окунуться; омыться; очиститься; погрузиться = креститься

шекель = сикль


spell-check

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: