Филиппийцам


ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 1

Филиппийцам. Глава 1.

ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΔΟΥΛΟΙ ΧΡΙΣΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΠΑΣΙΝ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ ΤΟΙΣ ΟΥΣΙΝ ΕΝ ΦΙΛΙΠΠΟΙΣ ΣΥΝ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΝΟΙΣ

1 Павел и Тимофей, рабы Помазанника Иисуса, — всем находящимся в Фили́ппах святым в Помазаннике Иисусе, включая надзирателей и служителей.

ΧΑΡΙΣ ΥΜΙΝ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΑΠΟ ΘΕΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

2 Доброта вам и мир от Бога, нашего Отца, и Господина Иисуса Помазанника.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΤΩ ΘΕΩ ΜΟΥ ΕΠΙ ΠΑΣΗ ΤΗ ΜΝΕΙΑ ΥΜΩΝ

3 Всегда благодарю моего Бога, всякий раз вспоминая вас

ΠΑΝΤΟΤΕ ΕΝ ΠΑΣΗ ΔΕΗΣΕΙ ΜΟΥ ΥΠΕΡ ΠΑΝΤΩΝ ΥΜΩΝ ΜΕΤΑ ΧΑΡΑΣ ΤΗΝ ΔΕΗΣΙΝ ΠΟΙΟΥΜΕΝΟΣ

4 во всякой моей мольбе за всех вас. Я с радостью возношу горячие молитвы

ΕΠΙ ΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΥΜΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΑΧΡΙ ΤΟΥ ΝΥΝ

5 за то, что вы делаете для распространения благой вести с первого дня и доныне.

ΠΕΠΟΙΘΩΣ ΑΥΤΟ ΤΟΥΤΟ ΟΤΙ Ο ΕΝΑΡΞΑΜΕΝΟΣ ΕΝ ΥΜΙΝ ΕΡΓΟΝ ΑΓΑΘΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΣΕΙ ΑΧΡΙ ΗΜΕΡΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΙΗΣΟΥ

6 Я уверен в том, что начавший в вас доброе дело завершит его до дня Иисуса Помазанника.

ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙΝ ΔΙΚΑΙΟΝ ΕΜΟΙ ΤΟΥΤΟ ΦΡΟΝΕΙΝ ΥΠΕΡ ΠΑΝΤΩΝ ΥΜΩΝ ΔΙΑ ΤΟ ΕΧΕΙΝ ΜΕ ΕΝ ΤΗ ΚΑΡΔΙΑ ΥΜΑΣ ΕΝ ΤΕ ΤΟΙΣ ΔΕΣΜΟΙΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝ ΤΗ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΟΥΣ ΜΟΥ ΤΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΠΑΝΤΑΣ ΥΜΑΣ ΟΝΤΑΣ

7 Я имею все основания думать так о всех вас, потому что вы в моём сердце и потому что вы все разделяете со мной доброту. Это так в отношении моих тюремных оков, а также в отношении защиты и законного утверждения благой вести.

ΜΑΡΤΥΣ ΓΑΡ ΜΟΥ Ο ΘΕΟΣ ΩΣ ΕΠΙΠΟΘΩ ΠΑΝΤΑΣ ΥΜΑΣ ΕΝ ΣΠΛΑΓΧΝΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΙΗΣΟΥ

8 Бог же свидетель, как я тоскую по всем вам, испытывая те же нежные чувства, что и Помазанник Иисус.

ΚΑΙ ΤΟΥΤΟ ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΑΙ ΙΝΑ Η ΑΓΑΠΗ ΥΜΩΝ ΕΤΙ ΜΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΜΑΛΛΟΝ ΠΕΡΙΣΣΕΥΗ ΕΝ ΕΠΙΓΝΩΣΕΙ ΚΑΙ ΠΑΣΗ ΑΙΣΘΗΣΕΙ

9 И я постоянно молюсь о том, чтобы ваша любовь всё более и более возрастала в точном знании и полном разумении,

10 ΕΙΣ ΤΟ ΔΟΚΙΜΑΖΕΙΝ ΥΜΑΣ ΤΑ ΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΙΝΑ ΗΤΕ ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΡΟΣΚΟΠΟΙ ΕΙΣ ΗΜΕΡΑΝ ΧΡΙΣΤΟΥ

10 чтобы вы удостоверялись в том, что более важно, и так были безупречны, не становились для других преткновением до дня Помазанника

11 ΠΕΠΛΗΡΩΜΕΝΟΙ ΚΑΡΠΟΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΟΝ ΔΙΑ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΙΣ ΔΟΞΑΝ ΚΑΙ ΕΠΑΙΝΟΝ ΘΕΟΥ

11 и были исполнены праведных плодов через Иисуса Помазанника, к славе и похвале Бога.

12 ΓΙΝΩΣΚΕΙΝ ΔΕ ΥΜΑΣ ΒΟΥΛΟΜΑΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΤΙ ΤΑ ΚΑΤ ΕΜΕ ΜΑΛΛΟΝ ΕΙΣ ΠΡΟΚΟΠΗΝ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΕΛΗΛΥΘΕΝ

12 Хочу же, братья, чтобы вы знали, что мои обстоятельства послужили распространению благой вести, а не наоборот,

13 ΩΣΤΕ ΤΟΥΣ ΔΕΣΜΟΥΣ ΜΟΥ ΦΑΝΕΡΟΥΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΓΕΝΕΣΘΑΙ ΕΝ ΟΛΩ ΤΩ ΠΡΑΙΤΩΡΙΩ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΛΟΙΠΟΙΣ ΠΑΣΙΝ

13 так что о моих оковах в Помазаннике стало известно всей преторианской гвардии и всем остальным;

14 ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΛΕΙΟΝΑΣ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΕΝ ΚΥΡΙΩ ΠΕΠΟΙΘΟΤΑΣ ΤΟΙΣ ΔΕΣΜΟΙΣ ΜΟΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΣ ΤΟΛΜΑΝ ΑΦΟΒΩΣ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΛΑΛΕΙΝ

14 и большинство братьев в Господине, обретя уверенность благодаря моим тюремным оковам, с ещё большей смелостью бесстрашно говорят слово Бога.

15 ΤΙΝΕΣ ΜΕΝ ΚΑΙ ΔΙΑ ΦΘΟΝΟΝ ΚΑΙ ΕΡΙΝ ΤΙΝΕΣ ΔΕ ΚΑΙ ΔΙ ΕΥΔΟΚΙΑΝ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΝ ΚΗΡΥΣΣΟΥΣΙΝ

15 Правда, некоторые проповедуют Помазанника из зависти и соперничества, другие же — по доброй воле.

16 ΟΙ ΜΕΝ ΕΞ ΑΓΑΠΗΣ ΕΙΔΟΤΕΣ ΟΤΙ ΕΙΣ ΑΠΟΛΟΓΙΑΝ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΚΕΙΜΑΙ

16 Последние возвещают о Помазаннике из любви, зная, что я поставлен на защиту благой вести,

17 ΟΙ ΔΕ ΕΞ ΕΡΙΘΕΙΑΣ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΣΙΝ ΟΥΧ ΑΓΝΩΣ ΟΙΟΜΕΝΟΙ ΘΛΙΨΙΝ ΕΓΕΙΡΕΙΝ ΤΟΙΣ ΔΕΣΜΟΙΣ ΜΟΥ

17 а первые — из сварливости, не из чистых побуждений, думая усилить мои горести в моих тюремных оковах.

18 ΤΙ ΓΑΡ ΠΛΗΝ ΟΤΙ ΠΑΝΤΙ ΤΡΟΠΩ ΕΙΤΕ ΠΡΟΦΑΣΕΙ ΕΙΤΕ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΧΑΙΡΩ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΧΑΡΗΣΟΜΑΙ

18 И что же? Ничего, но только притворно ли, истинно ли, о Помазаннике так или иначе возвещают, и я этому радуюсь. И впредь буду радоваться,

19 ΟΙΔΑ ΓΑΡ ΟΤΙ ΤΟΥΤΟ ΜΟΙ ΑΠΟΒΗΣΕΤΑΙ ΕΙΣ ΣΩΤΗΡΙΑΝ ΔΙΑ ΤΗΣ ΥΜΩΝ ΔΕΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

19 так как знаю, что это приведёт к моему спасению благодаря вашей горячей молитве и поддержке духа Иисуса Помазанника,

20 ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΡΑΔΟΚΙΑΝ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑ ΜΟΥ ΟΤΙ ΕΝ ΟΥΔΕΝΙ ΑΙΣΧΥΝΘΗΣΟΜΑΙ ΑΛΛ ΕΝ ΠΑΣΗ ΠΑΡΡΗΣΙΑ ΩΣ ΠΑΝΤΟΤΕ ΚΑΙ ΝΥΝ ΜΕΓΑΛΥΝΘΗΣΕΤΑΙ ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΝ ΤΩ ΣΩΜΑΤΙ ΜΟΥ ΕΙΤΕ ΔΙΑ ΖΩΗΣ ΕΙΤΕ ΔΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

20 ведь я с нетерпением ожидаю и надеюсь, что мне нечего будет стыдиться и что Помазанник, как это было всегда, так и теперь, со всей свободой речи будет возвеличен моим телом, через жизнь или через смерть.

21 ΕΜΟΙ ΓΑΡ ΤΟ ΖΗΝ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΟΘΑΝΕΙΝ ΚΕΡΔΟΣ

21 Для меня жизнь — Помазанник и смерть — приобретение.

22 ΕΙ ΔΕ ΤΟ ΖΗΝ ΕΝ ΣΑΡΚΙ ΤΟΥΤΟ ΜΟΙ ΚΑΡΠΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΙ ΑΙΡΗΣΟΜΑΙ ΟΥ ΓΝΩΡΙΖΩ

22 Если же мне ещё предстоит жить в плоти, то это будет означать для меня плодотворный труд. И всё же я не открою, что предпочитаю.

23 ΣΥΝΕΧΟΜΑΙ ΔΕ ΕΚ ΤΩΝ ΔΥΟ ΤΗΝ ΕΠΙΘΥΜΙΑΝ ΕΧΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΑΝΑΛΥΣΑΙ ΚΑΙ ΣΥΝ ΧΡΙΣΤΩ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΩ [ΓΑΡ] ΜΑΛΛΟΝ ΚΡΕΙΣΣΟΝ

23 Я разрываюсь между тем и другим, но чего желаю, так это освобождения, чтобы быть с Помазанником, потому что это, конечно, намного лучше.

24 ΤΟ ΔΕ ΕΠΙΜΕΝΕΙΝ [ΕΝ] ΤΗ ΣΑΡΚΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΕΡΟΝ ΔΙ ΥΜΑΣ

24 Но для вас нужнее, чтобы я оставался в плоти.

25 ΚΑΙ ΤΟΥΤΟ ΠΕΠΟΙΘΩΣ ΟΙΔΑ ΟΤΙ ΜΕΝΩ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΝΩ ΠΑΣΙΝ ΥΜΙΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΜΩΝ ΠΡΟΚΟΠΗΝ ΚΑΙ ΧΑΡΑΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

25 Итак, уверенный в этом, я знаю, что останусь и пребуду со всеми вами ради ваших успехов и радости, сопутствующей вашей вере,

26 ΙΝΑ ΤΟ ΚΑΥΧΗΜΑ ΥΜΩΝ ΠΕΡΙΣΣΕΥΗ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ ΕΝ ΕΜΟΙ ΔΙΑ ΤΗΣ ΕΜΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΠΑΛΙΝ ΠΡΟΣ ΥΜΑΣ

26 чтобы, благодаря моему пришествию к вам в следующий раз, через меня вас переполняло ликование в Помазаннике Иисусе.

27 ΜΟΝΟΝ ΑΞΙΩΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΕΣΘΕ ΙΝΑ ΕΙΤΕ ΕΛΘΩΝ ΚΑΙ ΙΔΩΝ ΥΜΑΣ ΕΙΤΕ ΑΠΩΝ ΑΚΟΥΩ ΤΑ ΠΕΡΙ ΥΜΩΝ ΟΤΙ ΣΤΗΚΕΤΕ ΕΝ ΕΝΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΜΙΑ ΨΥΧΗ ΣΥΝΑΘΛΟΥΝΤΕΣ ΤΗ ΠΙΣΤΕΙ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

27 Только поступайте достойно благой вести о Помазаннике, чтобы, приду ли я и увижу вас или не приду к вам, мне слышать о вас, что вы твёрдо стоите в одном духе, единодушно бок о бок борясь за веру благой вести

28 ΚΑΙ ΜΗ ΠΤΥΡΟΜΕΝΟΙ ΕΝ ΜΗΔΕΝΙ ΥΠΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΗΤΙΣ ΕΣΤΙΝ ΑΥΤΟΙΣ ΕΝΔΕΙΞΙΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΥΜΩΝ ΔΕ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΤΟ ΑΠΟ ΘΕΟΥ

28 и ни в чём не страшась противников. Для них это доказательство погибели, для вас же — спасения; и это от Бога,

29 ΟΤΙ ΥΜΙΝ ΕΧΑΡΙΣΘΗ ΤΟ ΥΠΕΡ ΧΡΙΣΤΟΥ ΟΥ ΜΟΝΟΝ ΤΟ ΕΙΣ ΑΥΤΟΝ ΠΙΣΤΕΥΕΙΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΕΡ ΑΥΤΟΥ ΠΑΣΧΕΙΝ

29 потому что вам даровано не только поверить в Помазанника, но и пострадать за него.

30 ΤΟΝ ΑΥΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΕΧΟΝΤΕΣ ΟΙΟΝ ΕΙΔΕΤΕ ΕΝ ΕΜΟΙ ΚΑΙ ΝΥΝ ΑΚΟΥΕΤΕ ΕΝ ΕΜΟΙ

30 Ведь вы ведёте ту же борьбу, которую, как вы видели, я вёл и которую, как теперь слышите, ещё веду.

ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 2

Филиппийцам. Глава 2.

ΕΙ ΤΙΣ ΟΥΝ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΕΙ ΤΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΝ ΑΓΑΠΗΣ ΕΙ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΕΙ ΤΙΣ ΣΠΛΑΓΧΝΑ ΚΑΙ ΟΙΚΤΙΡΜΟΙ

1 Итак, если есть у вас какое-то ободрение в Помазаннике, если есть какое-то утешение любви, если есть какое-то приобщение к духу, если есть какие-то нежные чувства и сострадание,

ΠΛΗΡΩΣΑΤΕ ΜΟΥ ΤΗΝ ΧΑΡΑΝ ΙΝΑ ΤΟ ΑΥΤΟ ΦΡΟΝΗΤΕ ΤΗΝ ΑΥΤΗΝ ΑΓΑΠΗΝ ΕΧΟΝΤΕΣ ΣΥΜΨΥΧΟΙ ΤΟ ΕΝ ΦΡΟΝΟΥΝΤΕΣ

2 то дополните мою радость: сохраняйте единство в мыслях, имейте одну и ту же любовь, будьте единодушными, будьте единомышленниками,

ΜΗΔΕΝ ΚΑΤ ΕΡΙΘΕΙΑΝ ΜΗΔΕ ΚΑΤΑ ΚΕΝΟΔΟΞΙΑΝ ΑΛΛΑ ΤΗ ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΟΣΥΝΗ ΑΛΛΗΛΟΥΣ ΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΥΠΕΡΕΧΟΝΤΑΣ ΕΑΥΤΩΝ

3 ничего не делайте из сварливости или тщеславия, но по смирению ума считайте других выше себя,

ΜΗ ΤΑ ΕΑΥΤΩΝ ΕΚΑΣΤΟΣ ΣΚΟΠΟΥΝΤΕΣ ΑΛΛΑ [ΚΑΙ] ΤΑ ΕΤΕΡΩΝ ΕΚΑΣΤΟΙ

4 заботясь не только о своих интересах, но и об интересах других.

ΤΟΥΤΟ ΦΡΟΝΕΙΤΕ ΕΝ ΥΜΙΝ Ο ΚΑΙ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ

5 Мыслите так же, как и Помазанник Иисус,

ΟΣ ΕΝ ΜΟΡΦΗ ΘΕΟΥ ΥΠΑΡΧΩΝ ΟΥΧ ΑΡΠΑΓΜΟΝ ΗΓΗΣΑΤΟ ΤΟ ΕΙΝΑΙ ΙΣΑ ΘΕΩ

6 находящийся в образе Бога[1]. Он не предполагал с помощью грабежа[2] быть равным Богу.

ΑΛΛΑ ΕΑΥΤΟΝ ΕΚΕΝΩΣΕΝ ΜΟΡΦΗΝ ΔΟΥΛΟΥ ΛΑΒΩΝ ΕΝ ΟΜΟΙΩΜΑΤΙ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΓΕΝΟΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΙ ΕΥΡΕΘΕΙΣ ΩΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ

7 Напротив, он лишил себя всего и принял образ раба, уподобившись людям.

ΕΤΑΠΕΙΝΩΣΕΝ ΕΑΥΤΟΝ ΓΕΝΟΜΕΝΟΣ ΥΠΗΚΟΟΣ ΜΕΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΔΕ ΣΤΑΥΡΟΥ

8 И, оказавшись в облике человека, смирил себя и был послушен вплоть до смерти — смерти на столбе.

ΔΙΟ ΚΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΑΥΤΟΝ ΥΠΕΡΥΨΩΣΕΝ ΚΑΙ ΕΧΑΡΙΣΑΤΟ ΑΥΤΩ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟ ΥΠΕΡ ΠΑΝ ΟΝΟΜΑ

9 Поэтому Бог ещё больше возвысил его и даровал ему имя, которое выше всякого имени,

10 ΙΝΑ ΕΝ ΤΩ ΟΝΟΜΑΤΙ ΙΗΣΟΥ ΠΑΝ ΓΟΝΥ ΚΑΜΨΗ ΕΠΟΥΡΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΘΟΝΙΩΝ

10 чтобы перед именем Иисуса преклонили колени все, кто на небе, и все, кто на земле, и все, кто под землёй,

11 ΚΑΙ ΠΑΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΤΑΙ ΟΤΙ ΚΥΡΙΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΣ ΔΟΞΑΝ ΘΕΟΥ ΠΑΤΡΟΣ

11 и всякий язык открыто признал Иисуса Помазанника Господином к славе Бога, Отца.

12 ΩΣΤΕ ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΜΟΥ ΚΑΘΩΣ ΠΑΝΤΟΤΕ ΥΠΗΚΟΥΣΑΤΕ ΜΗ ΩΣ ΕΝ ΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΟΥ ΜΟΝΟΝ ΑΛΛΑ ΝΥΝ ΠΟΛΛΩ ΜΑΛΛΟΝ ΕΝ ΤΗ ΑΠΟΥΣΙΑ ΜΟΥ ΜΕΤΑ ΦΟΒΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΜΟΥ ΤΗΝ ΕΑΥΤΩΝ ΣΩΤΗΡΙΑΝ ΚΑΤΕΡΓΑΖΕΣΘΕ

12 Поэтому, мои дорогие, как вы всегда повиновались — не только в моём присутствии, но с ещё большей готовностью сейчас, в моё отсутствие, — так поступайте и дальше, со страхом и трепетом добиваясь своего спасения.

13 ΘΕΟΣ ΓΑΡ ΕΣΤΙΝ Ο ΕΝΕΡΓΩΝ ΕΝ ΥΜΙΝ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΛΕΙΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΝ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΥΔΟΚΙΑΣ

13 Ведь сам Бог ради того, что ему угодно, действует в вас, чтобы вы и желали, и действовали.

14 ΠΑΝΤΑ ΠΟΙΕΙΤΕ ΧΩΡΙΣ ΓΟΓΓΥΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΩΝ

14 Делайте всё без ропота и споров,

15 ΙΝΑ ΓΕΝΗΣΘΕ ΑΜΕΜΠΤΟΙ ΚΑΙ ΑΚΕΡΑΙΟΙ ΤΕΚΝΑ ΘΕΟΥ ΑΜΩΜΑ ΜΕΣΟΝ ΓΕΝΕΑΣ ΣΚΟΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗΣ ΕΝ ΟΙΣ ΦΑΙΝΕΣΘΕ ΩΣ ΦΩΣΤΗΡΕΣ ΕΝ ΚΟΣΜΩ

15 чтобы вам стать безупречными и бесхитростными, детьми Божьими, не имеющими порока среди испорченного и развращённого поколения, в котором вы сияете, как светила в мире,

16 ΛΟΓΟΝ ΖΩΗΣ ΕΠΕΧΟΝΤΕΣ ΕΙΣ ΚΑΥΧΗΜΑ ΕΜΟΙ ΕΙΣ ΗΜΕΡΑΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΟΤΙ ΟΥΚ ΕΙΣ ΚΕΝΟΝ ΕΔΡΑΜΟΝ ΟΥΔΕ ΕΙΣ ΚΕΝΟΝ ΕΚΟΠΙΑΣΑ

16 твёрдо держась слова жизни, и тогда в день Помазанника я буду ликовать, что не напрасно бежал и не напрасно трудился.

17 ΑΛΛΑ ΕΙ ΚΑΙ ΣΠΕΝΔΟΜΑΙ ΕΠΙ ΤΗ ΘΥΣΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΥΜΩΝ ΧΑΙΡΩ ΚΑΙ ΣΥΓΧΑΙΡΩ ΠΑΣΙΝ ΥΜΙΝ

17 И даже если я, словно питьевое приношение, изливаюсь на жертву и служение для народа, к чему вас привела вера, я веселюсь и радуюсь со всеми вами.

18 ΤΟ ΔΕ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΥΜΕΙΣ ΧΑΙΡΕΤΕ ΚΑΙ ΣΥΓΧΑΙΡΕΤΕ ΜΟΙ

18 И вы так же веселитесь и радуйтесь со мной.

19 ΕΛΠΙΖΩ ΔΕ ΕΝ ΚΥΡΙΩ ΙΗΣΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΝ ΤΑΧΕΩΣ ΠΕΜΨΑΙ ΥΜΙΝ ΙΝΑ ΚΑΓΩ ΕΥΨΥΧΩ ΓΝΟΥΣ ΤΑ ΠΕΡΙ ΥΜΩΝ

19 Я же надеюсь в Господине Иисусе послать к вам вскоре Тимофея, чтобы мне порадоваться душой, когда узна́ю о ваших делах.

20 ΟΥΔΕΝΑ ΓΑΡ ΕΧΩ ΙΣΟΨΥΧΟΝ ΟΣΤΙΣ ΓΝΗΣΙΩΣ ΤΑ ΠΕΡΙ ΥΜΩΝ ΜΕΡΙΜΝΗΣΕΙ

20 У меня нет никого с подобным настроем, кто бы искренне позаботился о ваших делах.

21 ΟΙ ΠΑΝΤΕΣ ΓΑΡ ΤΑ ΕΑΥΤΩΝ ΖΗΤΟΥΣΙΝ ΟΥ ΤΑ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

21 Все остальные ищут своего, а не того, что угодно Помазаннику Иисусу.

22 ΤΗΝ ΔΕ ΔΟΚΙΜΗΝ ΑΥΤΟΥ ΓΙΝΩΣΚΕΤΕ ΟΤΙ ΩΣ ΠΑΤΡΙ ΤΕΚΝΟΝ ΣΥΝ ΕΜΟΙ ΕΔΟΥΛΕΥΣΕΝ ΕΙΣ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

22 Но вы знаете, каким он показал себя: как ребёнок с отцом, он стал со мной рабом в распространении благой вести.

23 ΤΟΥΤΟΝ ΜΕΝ ΟΥΝ ΕΛΠΙΖΩ ΠΕΜΨΑΙ ΩΣ ΑΝ ΑΦΙΔΩ ΤΑ ΠΕΡΙ ΕΜΕ ΕΞΑΥΤΗΣ

23 Поэтому именно его я и надеюсь послать, как только увижу, что́ со мной будет.

24 ΠΕΠΟΙΘΑ ΔΕ ΕΝ ΚΥΡΙΩ ΟΤΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΤΑΧΕΩΣ ΕΛΕΥΣΟΜΑΙ

24 Кроме того, я уверен в Господине, что и сам приду вскоре.

25 ΑΝΑΓΚΑΙΟΝ ΔΕ ΗΓΗΣΑΜΗΝ ΕΠΑΦΡΟΔΙΤΟΝ ΤΟΝ ΑΔΕΛΦΟΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΟΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΡΑΤΙΩΤΗΝ ΜΟΥ ΥΜΩΝ ΔΕ ΑΠΟΣΤΟΛΟΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΝ ΤΗΣ ΧΡΕΙΑΣ ΜΟΥ ΠΕΜΨΑΙ ΠΡΟΣ ΥΜΑΣ

25 Впрочем, считаю необходимым послать к вам Епафроди́та, моего брата, сотрудника и соратника, а вашего посланника и служителя для моих нужд,

26 ΕΠΕΙΔΗ ΕΠΙΠΟΘΩΝ ΗΝ ΠΑΝΤΑΣ ΥΜΑΣ ΚΑΙ ΑΔΗΜΟΝΩΝ ΔΙΟΤΙ ΗΚΟΥΣΑΤΕ ΟΤΙ ΗΣΘΕΝΗΣΕΝ

26 поскольку он очень хочет увидеть всех вас и сильно подавлен из-за того, что вы услышали о его болезни.

27 ΚΑΙ ΓΑΡ ΗΣΘΕΝΗΣΕΝ ΠΑΡΑΠΛΗΣΙΟΝ ΘΑΝΑΤΩ ΑΛΛΑ Ο ΘΕΟΣ ΗΛΕΗΣΕΝ ΑΥΤΟΝ ΟΥΚ ΑΥΤΟΝ ΔΕ ΜΟΝΟΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΜΕ ΙΝΑ ΜΗ ΛΥΠΗΝ ΕΠΙ ΛΥΠΗΝ ΣΧΩ

27 Да, он действительно заболел и был почти при смерти, но Бог проявил к нему милосердие, и не только к нему, но и ко мне, чтобы не постигала меня печаль за печалью.

28 ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΩΣ ΟΥΝ ΕΠΕΜΨΑ ΑΥΤΟΝ ΙΝΑ ΙΔΟΝΤΕΣ ΑΥΤΟΝ ΠΑΛΙΝ ΧΑΡΗΤΕ ΚΑΓΩ ΑΛΥΠΟΤΕΡΟΣ Ω

28 Поэтому я спешу послать его, чтобы, увидев его, вы снова радовались и я не так печалился.

29 ΠΡΟΣΔΕΧΕΣΘΕ ΟΥΝ ΑΥΤΟΝ ΕΝ ΚΥΡΙΩ ΜΕΤΑ ΠΑΣΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΟΙΟΥΤΟΥΣ ΕΝΤΙΜΟΥΣ ΕΧΕΤΕ

29 И потому примите его радушно, как принято в Господине, со всей радостью, и дорожите такими людьми,

30 ΟΤΙ ΔΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ ΗΓΓΙΣΕΝ ΠΑΡΑΒΟΛΕΥΣΑΜΕΝΟΣ ΤΗ ΨΥΧΗ ΙΝΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟ ΥΜΩΝ ΥΣΤΕΡΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

30 потому что за дело Господина он был близок к смерти, подвергая свою душу опасности, чтобы восполнить ваше отсутствие, из-за которого вы не могли послужить мне.

ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 3

Филиппийцам. Глава 3.

ΤΟ ΛΟΙΠΟΝ ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΟΥ ΧΑΙΡΕΤΕ ΕΝ ΚΥΡΙΩ ΤΑ ΑΥΤΑ ΓΡΑΦΕΙΝ ΥΜΙΝ ΕΜΟΙ ΜΕΝ ΟΥΚ ΟΚΝΗΡΟΝ ΥΜΙΝ ΔΕ ΑΣΦΑΛΕΣ

1 Наконец, мои братья, непрестанно радуйтесь в Господине. Писать вам то же самое мне не трудно, а вас это обезопасит.

ΒΛΕΠΕΤΕ ΤΟΥΣ ΚΥΝΑΣ ΒΛΕΠΕΤΕ ΤΟΥΣ ΚΑΚΟΥΣ ΕΡΓΑΤΑΣ ΒΛΕΠΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΟΜΗΝ

2 Остерегайтесь псов, остерегайтесь причиняющих вред, остерегайтесь калечащих плоть.

ΗΜΕΙΣ ΓΑΡ ΕΣΜΕΝ Η ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΘΕΟΥ ΛΑΤΡΕΥΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΥΧΩΜΕΝΟΙ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ ΚΑΙ ΟΥΚ ΕΝ ΣΑΡΚΙ ΠΕΠΟΙΘΟΤΕΣ

3 Истинное обрезание — у нас, тех, которые совершают священное служение духом Бога, и хвалятся Помазанником Иисусом, и не полагаются на плоть,

ΚΑΙΠΕΡ ΕΓΩ ΕΧΩΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΙΝ ΚΑΙ ΕΝ ΣΑΡΚΙ ΕΙ ΤΙΣ ΔΟΚΕΙ ΑΛΛΟΣ ΠΕΠΟΙΘΕΝΑΙ ΕΝ ΣΑΡΚΙ ΕΓΩ ΜΑΛΛΟΝ

4 хотя я, как никто иной, имею основания полагаться и на плоть. Если кто-то другой думает, что у него есть основания полагаться на плоть, то тем более я:

ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΟΚΤΑΗΜΕΡΟΣ ΕΚ ΓΕΝΟΥΣ ΙΣΡΑΗΛ ΦΥΛΗΣ ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΕΒΡΑΙΟΣ ΕΞ ΕΒΡΑΙΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟΝ ΦΑΡΙΣΑΙΟΣ

5 обрезанный в восьмой день, из израильской семьи, из племени Вениамина, еврей, рождённый от евреев; что касается закона — фарисей,

ΚΑΤΑ ΖΗΛΟΣ ΔΙΩΚΩΝ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΚΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ ΤΗΝ ΕΝ ΝΟΜΩ ΓΕΝΟΜΕΝΟΣ ΑΜΕΜΠΤΟΣ

6 что касается рвения — преследователь собрания, что касается праведности, которая через закон, — показавший себя безупречным.

7 [ΑΛΛΑ] ΑΤΙΝΑ ΗΝ ΜΟΙ ΚΕΡΔΗ ΤΑΥΤΑ ΗΓΗΜΑΙ ΔΙΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΝ ΖΗΜΙΑΝ

7 Впрочем, то, что было для меня приобретением, ради Помазанника я посчитал потерей.

ΑΛΛΑ ΜΕΝΟΥΝΓΕ ΚΑΙ ΗΓΟΥΜΑΙ ΠΑΝΤΑ ΖΗΜΙΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑ ΤΟ ΥΠΕΡΕΧΟΝ ΤΗΣ ΓΝΩΣΕΩΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΟΥ ΔΙ ΟΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΕΖΗΜΙΩΘΗΝ ΚΑΙ ΗΓΟΥΜΑΙ ΣΚΥΒΑΛΑ ΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΚΕΡΔΗΣΩ

8 Да, я в самом деле всё считаю потерей ради более ценного знания о Помазаннике Иисусе, моём Господине. Ради него я потерял всё и считаю это сором, чтобы приобрести Помазанника

ΚΑΙ ΕΥΡΕΘΩ ΕΝ ΑΥΤΩ ΜΗ ΕΧΩΝ ΕΜΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ ΤΗΝ ΕΚ ΝΟΜΟΥ ΑΛΛΑ ΤΗΝ ΔΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΗΝ ΕΚ ΘΕΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ ΕΠΙ ΤΗ ΠΙΣΤΕΙ

9 и оказаться в единстве с ним, благодаря не своей праведности, которая от закона, а той, которая через веру в Помазанника, — праведности от Бога, основанной на вере,

10 ΤΟΥ ΓΝΩΝΑΙ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΙΝ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ [ΤΗΝ] ΚΟΙΝΩΝΙΑΝ [ΤΩΝ] ΠΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΙΖΟΜΕΝΟΣ ΤΩ ΘΑΝΑΤΩ ΑΥΤΟΥ

10 чтобы познать его, и силу его воскресения, и долю в его страданиях, сообразуясь с его смертью,

11 ΕΙ ΠΩΣ ΚΑΤΑΝΤΗΣΩ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΞΑΝΑΣΤΑΣΙΝ ΤΗΝ ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ

11 чтобы как-нибудь достичь воскресения из мёртвых.

12 ΟΥΧ ΟΤΙ ΗΔΗ ΕΛΑΒΟΝ Η ΗΔΗ ΤΕΤΕΛΕΙΩΜΑΙ ΔΙΩΚΩ ΔΕ ΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΑΒΩ ΕΦ Ω ΚΑΙ ΚΑΤΕΛΗΜΦΘΗΝ ΥΠΟ ΧΡΙΣΤΟΥ [ΙΗΣΟΥ]

12 Я не то чтобы уже получил награду или стал совершенным, но стремлюсь увидеть, не обрету ли и я то, ради чего сам я был приобретён Помазанником Иисусом.

13 ΑΔΕΛΦΟΙ ΕΓΩ ΕΜΑΥΤΟΝ ΟΥ ΛΟΓΙΖΟΜΑΙ ΚΑΤΕΙΛΗΦΕΝΑΙ ΕΝ ΔΕ ΤΑ ΜΕΝ ΟΠΙΣΩ ΕΠΙΛΑΝΘΑΝΟΜΕΝΟΣ ΤΟΙΣ ΔΕ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ

13 Братья, я ещё не считаю себя приобретшим; скажу лишь одно: забывая то, что позади, и простираясь к тому, что впереди,

14 ΚΑΤΑ ΣΚΟΠΟΝ ΔΙΩΚΩ ΕΙΣ ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟΝ ΤΗΣ ΑΝΩ ΚΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ

14 я стремлюсь к цели ради награды небесного призвания Богом через Помазанника Иисуса.

15 ΟΣΟΙ ΟΥΝ ΤΕΛΕΙΟΙ ΤΟΥΤΟ ΦΡΟΝΩΜΕΝ ΚΑΙ ΕΙ ΤΙ ΕΤΕΡΩΣ ΦΡΟΝΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟΥΤΟ Ο ΘΕΟΣ ΥΜΙΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙ

15 Давайте же все, кто зрел, так мыслить, а если вы в чём-либо мыслите по-другому, Бог откроет вам правильный образ мышления.

16 ΠΛΗΝ ΕΙΣ Ο ΕΦΘΑΣΑΜΕΝ ΤΩ ΑΥΤΩ ΣΤΟΙΧΕΙΝ

16 Впрочем, следуя тому, чего мы достигли, давайте и дальше поступать по этому заведённому порядку.

17 ΣΥΜΜΙΜΗΤΑΙ ΜΟΥ ΓΙΝΕΣΘΕ ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΙ ΣΚΟΠΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΟΥΤΩ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΝΤΑΣ ΚΑΘΩΣ ΕΧΕΤΕ ΤΥΠΟΝ ΗΜΑΣ

17 Все вместе подражайте мне, братья, и смотрите на тех, кто поступает по тому примеру, какой видите в нас,

18 ΠΟΛΛΟΙ ΓΑΡ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣΙΝ ΟΥΣ ΠΟΛΛΑΚΙΣ ΕΛΕΓΟΝ ΥΜΙΝ ΝΥΝ ΔΕ ΚΑΙ ΚΛΑΙΩΝ ΛΕΓΩ ΤΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

18 потому что многие, о которых я часто говорил, а теперь говорю даже со слезами, поступают как враги столба Помазанника.

19 ΩΝ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ ΩΝ Ο ΘΕΟΣ Η ΚΟΙΛΙΑ ΚΑΙ Η ΔΟΞΑ ΕΝ ΤΗ ΑΙΣΧΥΝΗ ΑΥΤΩΝ ΟΙ ΤΑ ΕΠΙΓΕΙΑ ΦΡΟΝΟΥΝΤΕΣ

19 Их конец — погибель, их бог — живот, их слава — в сраме, и помышляют они о земном.

20 ΗΜΩΝ ΓΑΡ ΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΕΝ ΟΥΡΑΝΟΙΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΞ ΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΑ ΑΠΕΚΔΕΧΟΜΕΘΑ ΚΥΡΙΟΝ ΙΗΣΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΝ

20 А наше гражданство — на небесах, откуда мы и ожидаем с нетерпением спасителя, Господина Иисуса Помазанника,

21 ΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΕΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΤΑΠΕΙΝΩΣΕΩΣ ΗΜΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΟΝ ΤΩ ΣΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΔΟΞΗΣ ΑΥΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΝ ΤΟΥ ΔΥΝΑΣΘΑΙ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΥΠΟΤΑΞΑΙ ΑΥΤΩ ΤΑ ΠΑΝΤΑ

21 который преобразит наше униженное тело сообразно своему славному телу, по действию своей силы, которой он может подчинить себе всё.

ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 4

Филиппийцам. Глава 4.

ΩΣΤΕ ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΟΥ ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΠΟΘΗΤΟΙ ΧΑΡΑ ΚΑΙ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΟΥ ΟΥΤΩΣ ΣΤΗΚΕΤΕ ΕΝ ΚΥΡΙΩ ΑΓΑΠΗΤΟΙ

1 Итак, мои дорогие и желанные братья, моя радость и венец, так и стойте твёрдо в Господине, дорогие.

ΕΥΟΔΙΑΝ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΚΑΙ ΣΥΝΤΥΧΗΝ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΤΟ ΑΥΤΟ ΦΡΟΝΕΙΝ ΕΝ ΚΥΡΙΩ

2 Увещаю Ево́дию и увещаю Синти́хию сохранять единство мыслей в Господине.

ΝΑΙ ΕΡΩΤΩ ΚΑΙ ΣΕ ΓΝΗΣΙΕ ΣΥΖΥΓΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΟΥ ΑΥΤΑΙΣ ΑΙΤΙΝΕΣ ΕΝ ΤΩ ΕΥΑΓΓΕΛΙΩ ΣΥΝΗΘΛΗΣΑΝ ΜΟΙ ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΕΡΓΩΝ ΜΟΥ ΩΝ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΝ ΒΙΒΛΩ ΖΩΗΣ

3 Да, прошу и тебя, искренне трудящегося со мной под одним ярмом, помогай этим женщинам, которые бок о бок со мной вели борьбу ради благой вести вместе с Климе́нтом и остальными моими сотрудниками, имена которых в книге жизни.

ΧΑΙΡΕΤΕ ΕΝ ΚΥΡΙΩ ΠΑΝΤΟΤΕ ΠΑΛΙΝ ΕΡΩ ΧΑΙΡΕΤΕ

4 Радуйтесь всегда в Господине. И ещё скажу: радуйтесь!

ΤΟ ΕΠΙΕΙΚΕΣ ΥΜΩΝ ΓΝΩΣΘΗΤΩ ΠΑΣΙΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΓΓΥΣ

5 Пусть ваше благоразумие будет известно всем людям. Господин близко.

ΜΗΔΕΝ ΜΕΡΙΜΝΑΤΕ ΑΛΛ ΕΝ ΠΑΝΤΙ ΤΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΗΣΕΙ ΜΕΤΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΥΜΩΝ ΓΝΩΡΙΖΕΣΘΩ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ

6 Ни о чём не беспокойтесь, но во всём в молитве и мольбе с благодарностью открывайте свои просьбы Богу,

ΚΑΙ Η ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Η ΥΠΕΡΕΧΟΥΣΑ ΠΑΝΤΑ ΝΟΥΝ ΦΡΟΥΡΗΣΕΙ ΤΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΥΜΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΗΜΑΤΑ ΥΜΩΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ

7 и мир Божий, который превосходит всякую мысль, сохранит ваши сердца и умы в Помазаннике Иисусе.

ΤΟ ΛΟΙΠΟΝ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΣΑ ΕΣΤΙΝ ΑΛΗΘΗ ΟΣΑ ΣΕΜΝΑ ΟΣΑ ΔΙΚΑΙΑ ΟΣΑ ΑΓΝΑ ΟΣΑ ΠΡΟΣΦΙΛΗ ΟΣΑ ΕΥΦΗΜΑ ΕΙ ΤΙΣ ΑΡΕΤΗ ΚΑΙ ΕΙ ΤΙΣ ΕΠΑΙΝΟΣ ΤΑΥΤΑ ΛΟΓΙΖΕΣΘΕ

8 Наконец, братья, обо всём, что истинно, что достойно серьёзного внимания, что праведно, что чисто, что заслуживает любви, о чём говорят с одобрением, что добродетельно и что похвально, — о том постоянно размышляйте.

Α ΚΑΙ ΕΜΑΘΕΤΕ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΑΒΕΤΕ ΚΑΙ ΗΚΟΥΣΑΤΕ ΚΑΙ ΕΙΔΕΤΕ ΕΝ ΕΜΟΙ ΤΑΥΤΑ ΠΡΑΣΣΕΤΕ ΚΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΣΤΑΙ ΜΕΘ ΥΜΩΝ

9 Чему вы научились, что приняли, и слышали, и видели благодаря мне, то́ применяйте — и Бог мира будет с вами.

10 ΕΧΑΡΗΝ ΔΕ ΕΝ ΚΥΡΙΩ ΜΕΓΑΛΩΣ ΟΤΙ ΗΔΗ ΠΟΤΕ ΑΝΕΘΑΛΕΤΕ ΤΟ ΥΠΕΡ ΕΜΟΥ ΦΡΟΝΕΙΝ ΕΦ Ω ΚΑΙ ΕΦΡΟΝΕΙΤΕ ΗΚΑΙΡΕΙΣΘΕ ΔΕ

10 Необычайно радуюсь в Господине, что теперь вы наконец снова стали думать обо мне. Вас и раньше интересовало моё благополучие, но у вас не было возможности это показать.

11 ΟΥΧ ΟΤΙ ΚΑΘ ΥΣΤΕΡΗΣΙΝ ΛΕΓΩ ΕΓΩ ΓΑΡ ΕΜΑΘΟΝ ΕΝ ΟΙΣ ΕΙΜΙ ΑΥΤΑΡΚΗΣ ΕΙΝΑΙ

11 Говорю это не потому, что нуждаюсь, так как я в любых обстоятельствах научился довольствоваться своим.

12 ΟΙΔΑ ΚΑΙ ΤΑΠΕΙΝΟΥΣΘΑΙ ΟΙΔΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΕΥΕΙΝ ΕΝ ΠΑΝΤΙ ΚΑΙ ΕΝ ΠΑΣΙΝ ΜΕΜΥΗΜΑΙ ΚΑΙ ΧΟΡΤΑΖΕΣΘΑΙ ΚΑΙ ΠΕΙΝΑΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΕΥΕΙΝ ΚΑΙ ΥΣΤΕΡΕΙΣΘΑΙ

12 Да, я знаю, что значит быть в скудости, знаю, что значит иметь изобилие. Во всём и во всех обстоятельствах я постиг, каково быть сытым и каково голодать, иметь изобилие и быть в нужде.

13 ΠΑΝΤΑ ΙΣΧΥΩ ΕΝ ΤΩ ΕΝΔΥΝΑΜΟΥΝΤΙ ΜΕ

13 Всё мне под силу благодаря тому, кто меня укрепляет.

14 ΠΛΗΝ ΚΑΛΩΣ ΕΠΟΙΗΣΑΤΕ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΗΣΑΝΤΕΣ ΜΟΥ ΤΗ ΘΛΙΨΕΙ

14 Впрочем, вы хорошо поступили, разделив со мной мои беды.

15 ΟΙΔΑΤΕ ΔΕ ΚΑΙ ΥΜΕΙΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΙ ΟΤΙ ΕΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΟΤΕ ΕΞΗΛΘΟΝ ΑΠΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΥΔΕΜΙΑ ΜΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΚΟΙΝΩΝΗΣΕΝ ΕΙΣ ΛΟΓΟΝ ΔΟΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΗΜΨΕΩΣ ΕΙ ΜΗ ΥΜΕΙΣ ΜΟΝΟΙ

15 Ведь вы, филиппи́йцы, знаете и то, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одно собрание не приняло со мной участия в деле дарения и принятия, кроме вас одних,

16 ΟΤΙ ΚΑΙ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΑΞ ΚΑΙ ΔΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΧΡΕΙΑΝ ΜΟΙ ΕΠΕΜΨΑΤΕ

16 потому что вы и в Фессало́нику посылали мне для моих нужд и в первый, и во второй раз.

17 ΟΥΧ ΟΤΙ ΕΠΙΖΗΤΩ ΤΟ ΔΟΜΑ ΑΛΛΑ ΕΠΙΖΗΤΩ ΤΟΝ ΚΑΡΠΟΝ ΤΟΝ ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΑ ΕΙΣ ΛΟΓΟΝ ΥΜΩΝ

17 Нет, я не добиваюсь даров, но добиваюсь плодов, которыми пополнится ваш счёт.

18 ΑΠΕΧΩ ΔΕ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΕΥΩ ΠΕΠΛΗΡΩΜΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑ ΕΠΑΦΡΟΔΙΤΟΥ ΤΑ ΠΑΡ ΥΜΩΝ ΟΣΜΗΝ ΕΥΩΔΙΑΣ ΘΥΣΙΑΝ ΔΕΚΤΗΝ ΕΥΑΡΕΣΤΟΝ ΤΩ ΘΕΩ

18 Впрочем, я имею всё в полной мере и изобилии. У меня всё есть, особенно теперь, когда я получил от Епафроди́та то, что вы передали, — сладкое благоухание, приемлемую жертву, угодную Богу.

19 Ο ΔΕ ΘΕΟΣ ΜΟΥ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΠΑΣΑΝ ΧΡΕΙΑΝ ΥΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΛΟΥΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ΕΝ ΔΟΞΗ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ

19 А мой Бог полностью удовлетворит все ваши нужды по своему богатству славы через Помазанника Иисуса.

20 ΤΩ ΔΕ ΘΕΩ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙ ΗΜΩΝ Η ΔΟΞΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΑΜΗΝ

20 Богу же и Отцу нашему слава во веки веков. Да будет так.

21 ΑΣΠΑΣΑΣΘΕ ΠΑΝΤΑ ΑΓΙΟΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ ΑΣΠΑΖΟΝΤΑΙ ΥΜΑΣ ΟΙ ΣΥΝ ΕΜΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

21 Передавайте от меня привет всем святым, которые в единстве с Помазанником Иисусом. Свой привет шлют вам братья, которые со мной.

22 ΑΣΠΑΖΟΝΤΑΙ ΥΜΑΣ ΠΑΝΤΕΣ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΔΕ ΟΙ ΕΚ ΤΗΣ ΚΑΙΣΑΡΟΣ ΟΙΚΙΑΣ

22 Шлют вам привет все святые, и особенно те, кто из дома цезаря.

23 Η ΧΑΡΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΥΜΩΝ

23 Доброта Господина Иисуса Помазанника да будет с духом, который вы проявляете.

КОММЕНТАРИИ

  1. Иоанна 1:1. Сравнить Бытие 1:27.

  2. Здесь очевидный намёк на Противника и Клеветника, который как раз такой грабёж и совершил.
    Отличие кражи от грабежа: кража — это тайное хищение, а грабёж — открытое хищение чужого имущества. Открытым хищением чужого имущества является такое хищение, которое совершается в присутствии собственника или иного владельца имущества либо на виду у посторонних, когда лицо, совершающее это преступление, сознаёт, что присутствующие при этом лица понимают противоправный характер его действий независимо от того, принимали ли они меры к пресечению этих действий или нет.

ЗАМЕТКИ

Йехова́х (произносится «Йеова́») = Иегова = Яхве

Помазанник = Христос; Мессия

Окунатель = Креститель

Клеветник = Дьявол

Противник = Сатана

посланник = апостол

вестник = ангел

да будет так; истинно = аминь

окунуться; омыться; очиститься; погрузиться = креститься

шекель = сикль


spell-check

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: