1 Коринфянам


ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α 1

1 Коринфянам. Глава 1.

ΠΑΥΛΟΣ ΚΛΗΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΔΙΑ ΘΕΛΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΣΘΕΝΗΣ Ο ΑΔΕΛΦΟΣ

1 Павел, по воле Бога призванный быть посланником Иисуса Помазанника, и наш брат Сосфе́н —

ΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΤΗ ΟΥΣΗ ΕΝ ΚΟΡΙΝΘΩ ΗΓΙΑΣΜΕΝΟΙΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ ΚΛΗΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΣΥΝ ΠΑΣΙΝ ΤΟΙΣ ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΕΝΟΙΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΝ ΠΑΝΤΙ ΤΟΠΩ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΗΜΩΝ

2 собранию Бога в Кори́нфе, вам, освящённым в Помазаннике Иисусе, призванным быть святыми, со всеми, кто повсюду призывает имя нашего Господина, Иисуса Помазанника, Господина их и нашего.

ΧΑΡΙΣ ΥΜΙΝ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΑΠΟ ΘΕΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

3 Доброта вам и мир от Бога, нашего Отца, и Господина Иисуса Помазанника.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΤΩ ΘΕΩ ΜΟΥ ΠΑΝΤΟΤΕ ΠΕΡΙ ΥΜΩΝ ΕΠΙ ΤΗ ΧΑΡΙΤΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΤΗ ΔΟΘΕΙΣΗ ΥΜΙΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ

4 Всегда благодарю Бога за вас, помня о доброте Бога, которая проявлена к вам в Помазаннике Иисусе:

ΟΤΙ ΕΝ ΠΑΝΤΙ ΕΠΛΟΥΤΙΣΘΗΤΕ ΕΝ ΑΥΤΩ ΕΝ ΠΑΝΤΙ ΛΟΓΩ ΚΑΙ ΠΑΣΗ ΓΝΩΣΕΙ

5 в нём вы обогатились во всех отношениях, обретя в полной мере способность говорить и всё знание,

ΚΑΘΩΣ ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΒΕΒΑΙΩΘΗ ΕΝ ΥΜΙΝ

6 и среди вас утвердилось свидетельство о Помазаннике,

ΩΣΤΕ ΥΜΑΣ ΜΗ ΥΣΤΕΡΕΙΣΘΑΙ ΕΝ ΜΗΔΕΝΙ ΧΑΡΙΣΜΑΤΙ ΑΠΕΚΔΕΧΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

7 так что вы не имеете недостатка ни в каком даре, с нетерпением ожидая откровения нашего Господина Иисуса Помазанника.

ΟΣ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙ ΥΜΑΣ ΕΩΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΝΕΓΚΛΗΤΟΥΣ ΕΝ ΤΗ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ [ΧΡΙΣΤΟΥ]

8 И он будет укреплять вас до конца, чтобы вас не за что было упрекнуть в день нашего Господина Иисуса Помазанника.

ΠΙΣΤΟΣ Ο ΘΕΟΣ ΔΙ ΟΥ ΕΚΛΗΘΗΤΕ ΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΝ ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΑΥΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ

9 Верен Бог, которым вы призваны быть в общности с его Сыном Иисусом Помазанником, нашим Господином.

10 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΕ ΥΜΑΣ ΑΔΕΛΦΟΙ ΔΙΑ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΙΝΑ ΤΟ ΑΥΤΟ ΛΕΓΗΤΕ ΠΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΜΗ Η ΕΝ ΥΜΙΝ ΣΧΙΣΜΑΤΑ ΗΤΕ ΔΕ ΚΑΤΗΡΤΙΣΜΕΝΟΙ ΕΝ ΤΩ ΑΥΤΩ ΝΟΙ ΚΑΙ ΕΝ ΤΗ ΑΥΤΗ ΓΝΩΜΗ

10 Увещаю же вас, братья, именем нашего Господина Иисуса Помазанника, чтобы все вы говорили в согласии друг с другом и чтобы не было между вами разделений, но чтобы вы были соединены одними мыслями и одними рассуждениями.

11 ΕΔΗΛΩΘΗ ΓΑΡ ΜΟΙ ΠΕΡΙ ΥΜΩΝ ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ ΧΛΟΗΣ ΟΤΙ ΕΡΙΔΕΣ ΕΝ ΥΜΙΝ ΕΙΣΙΝ

11 Дело в том, что от домашних Хло́и мне стало известно о вас, мои братья, что между вами есть разногласия.

12 ΛΕΓΩ ΔΕ ΤΟΥΤΟ ΟΤΙ ΕΚΑΣΤΟΣ ΥΜΩΝ ΛΕΓΕΙ ΕΓΩ ΜΕΝ ΕΙΜΙ ΠΑΥΛΟΥ ΕΓΩ ΔΕ ΑΠΟΛΛΩ ΕΓΩ ΔΕ ΚΗΦΑ ΕΓΩ ΔΕ ΧΡΙΣΤΟΥ

12 Я имею в виду то, что вы все говорите: «Я ученик Павла», «А я — Аполло́са», «А я — Ки́фы», «А я — Помазанника».

13 ΜΕΜΕΡΙΣΤΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΗ ΠΑΥΛΟΣ ΕΣΤΑΥΡΩΘΗ ΥΠΕΡ ΥΜΩΝ Η ΕΙΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΥΛΟΥ ΕΒΑΠΤΙΣΘΗΤΕ

13 Помазанник разделён? Разве Павел за вас был казнён на столбе? Или во имя Павла вы окунулись?

14 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ [ΤΩ ΘΕΩ] ΟΤΙ ΟΥΔΕΝΑ ΥΜΩΝ ΕΒΑΠΤΙΣΑ ΕΙ ΜΗ ΚΡΙΣΠΟΝ ΚΑΙ ΓΑΙΟΝ

14 Благодарю Бога, что никого из вас не окунул, кроме Кри́спа и Га́ия,

15 ΙΝΑ ΜΗ ΤΙΣ ΕΙΠΗ ΟΤΙ ΕΙΣ ΤΟ ΕΜΟΝ ΟΝΟΜΑ ΕΒΑΠΤΙΣΘΗΤΕ

15 так что никто не может сказать, что вы окунулись во имя моё.

16 ΕΒΑΠΤΙΣΑ ΔΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΤΕΦΑΝΑ ΟΙΚΟΝ ΛΟΙΠΟΝ ΟΥΚ ΟΙΔΑ ΕΙ ΤΙΝΑ ΑΛΛΟΝ ΕΒΑΠΤΙΣΑ

16 Да, окунул я ещё домашних Стефа́на. А что до остальных, не знаю, окунул ли кого-нибудь ещё.

17 ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕΝ ΜΕ ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ ΟΥΚ ΕΝ ΣΟΦΙΑ ΛΟΓΟΥ ΙΝΑ ΜΗ ΚΕΝΩΘΗ Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

17 Помазанник послал меня не окунать, а возвещать благую весть, и не с мудростью слова, чтобы столб Помазанника не стал бесполезным.

18 Ο ΛΟΓΟΣ ΓΑΡ Ο ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΟΙΣ ΜΕΝ ΑΠΟΛΛΥΜΕΝΟΙΣ ΜΩΡΙΑ ΕΣΤΙΝ ΤΟΙΣ ΔΕ ΣΩΖΟΜΕΝΟΙΣ ΗΜΙΝ ΔΥΝΑΜΙΣ ΘΕΟΥ ΕΣΤΙΝ

18 Слово о столбе для погибающих — глупость, а для нас, спасаемых, — сила Божья,

19 ΓΕΓΡΑΠΤΑΙ ΓΑΡ ΑΠΟΛΩ ΤΗΝ ΣΟΦΙΑΝ ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΕΣΙΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΩΝ ΑΘΕΤΗΣΩ

19 как написано: «Погублю мудрость мудрых и разум разумных отвергну».

20 ΠΟΥ ΣΟΦΟΣ ΠΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΤΗΣ ΤΟΥ ΑΙΩΝΟΣ ΤΟΥΤΟΥ ΟΥΧΙ ΕΜΩΡΑΝΕΝ Ο ΘΕΟΣ ΤΗΝ ΣΟΦΙΑΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

20 Где мудрый? Где учёный? Где знаток этой эпохи? Не сделал ли Бог мудрость этого мира глупой?

21 ΕΠΕΙΔΗ ΓΑΡ ΕΝ ΤΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΟΥΚ ΕΓΝΩ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΕΥΔΟΚΗΣΕΝ Ο ΘΕΟΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΜΩΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΗΡΥΓΜΑΤΟΣ ΣΩΣΑΙ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΣ

21 Когда, по Божьей мудрости, мир своей мудростью не познал Бога, то угодно было Богу глупостью того, что проповедуется, спасти верующих.

22 ΕΠΕΙΔΗ ΚΑΙ ΙΟΥΔΑΙΟΙ ΣΗΜΕΙΑ ΑΙΤΟΥΣΙΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΟΦΙΑΝ ΖΗΤΟΥΣΙΝ

22 Иудеи просят знамений, а греки ищут мудрости,

23 ΗΜΕΙΣ ΔΕ ΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝ ΧΡΙΣΤΟΝ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΝ ΙΟΥΔΑΙΟΙΣ ΜΕΝ ΣΚΑΝΔΑΛΟΝ ΕΘΝΕΣΙΝ ΔΕ ΜΩΡΙΑΝ

23 но мы проповедуем Помазанника, казнённого на столбе, для иудеев — повод для преткновения, а для других народов — глупость,

24 ΑΥΤΟΙΣ ΔΕ ΤΟΙΣ ΚΛΗΤΟΙΣ ΙΟΥΔΑΙΟΙΣ ΤΕ ΚΑΙ ΕΛΛΗΣΙΝ ΧΡΙΣΤΟΝ ΘΕΟΥ ΔΥΝΑΜΙΝ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΣΟΦΙΑΝ

24 однако для призванных, как иудеев, так и греков, Помазанник — Божья сила и Божья мудрость,

25 ΟΤΙ ΤΟ ΜΩΡΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΟΦΩΤΕΡΟΝ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΣΤΙΝ ΚΑΙ ΤΟ ΑΣΘΕΝΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΟΝ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

25 потому что глупое Божье мудрее людей и слабое Божье сильнее людей.

26 ΒΛΕΠΕΤΕ ΓΑΡ ΤΗΝ ΚΛΗΣΙΝ ΥΜΩΝ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΤΙ ΟΥ ΠΟΛΛΟΙ ΣΟΦΟΙ ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΟΥ ΠΟΛΛΟΙ ΔΥΝΑΤΟΙ ΟΥ ΠΟΛΛΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΣ

26 Вы видите, братья, кто вы, призванные: не много было призвано мудрых по плоти, не много сильных, не много благородных по происхождению,

27 ΑΛΛΑ ΤΑ ΜΩΡΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΕΞΕΛΕΞΑΤΟ Ο ΘΕΟΣ ΙΝΑ ΚΑΤΑΙΣΧΥΝΗ ΤΟΥΣ ΣΟΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΣΘΕΝΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΕΞΕΛΕΞΑΤΟ Ο ΘΕΟΣ ΙΝΑ ΚΑΤΑΙΣΧΥΝΗ ΤΑ ΙΣΧΥΡΑ

27 но Бог избрал глупое мира, чтобы посрамить мудрых, и слабое мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное,

28 ΚΑΙ ΤΑ ΑΓΕΝΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΟΥΘΕΝΗΜΕΝΑ ΕΞΕΛΕΞΑΤΟ Ο ΘΕΟΣ ΤΑ ΜΗ ΟΝΤΑ ΙΝΑ ΤΑ ΟΝΤΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ

28 и незнатное мира, и презираемое, несуществующее избрал Бог, чтобы сделать ничем существующее,

29 ΟΠΩΣ ΜΗ ΚΑΥΧΗΣΗΤΑΙ ΠΑΣΑ ΣΑΡΞ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

29 чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом.

30 ΕΞ ΑΥΤΟΥ ΔΕ ΥΜΕΙΣ ΕΣΤΕ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ ΟΣ ΕΓΕΝΗΘΗ ΣΟΦΙΑ ΗΜΙΝ ΑΠΟ ΘΕΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΤΕ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ

30 Но благодаря ему вы пребываете в единстве с Помазанником Иисусом, который стал для нас мудростью от Бога, а также праведностью, и святостью, и освобождением через выкуп,

31 ΙΝΑ ΚΑΘΩΣ ΓΕΓΡΑΠΤΑΙ Ο ΚΑΥΧΩΜΕΝΟΣ ΕΝ ΚΥΡΙΩ ΚΑΥΧΑΣΘΩ

31 чтобы было, как написано: «Хвалящийся пусть хвалится в Господе».

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α 2

1 Коринфянам. Глава 2.

ΚΑΓΩ ΕΛΘΩΝ ΠΡΟΣ ΥΜΑΣ ΑΔΕΛΦΟΙ ΗΛΘΟΝ ΟΥ ΚΑΘ ΥΠΕΡΟΧΗΝ ΛΟΓΟΥ Η ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΩΝ ΥΜΙΝ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

1 И я, когда пришёл к вам, братья, пришёл возвещать вам священную тайну Бога не для того, чтобы произвести на вас впечатление своей речью или мудростью.

ΟΥ ΓΑΡ ΕΚΡΙΝΑ ΤΙ ΕΙΔΕΝΑΙ ΕΝ ΥΜΙΝ ΕΙ ΜΗ ΙΗΣΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΝ ΚΑΙ ΤΟΥΤΟΝ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΝ

2 Я решил не знать среди вас ничего, кроме Иисуса Помазанника, и притом казнённого на столбе.

ΚΑΓΩ ΕΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝ ΦΟΒΩ ΚΑΙ ΕΝ ΤΡΟΜΩ ΠΟΛΛΩ ΕΓΕΝΟΜΗΝ ΠΡΟΣ ΥΜΑΣ

3 И пришёл я к вам в слабости, и в страхе, и в сильном трепете.

ΚΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΜΟΥ ΟΥΚ ΕΝ ΠΕΙΘΟΙ[Σ] ΣΟΦΙΑΣ [ΛΟΓΟΙΣ] ΑΛΛ ΕΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΕΩΣ

4 Моя речь и то, что́ я проповедовал, — всё это было не убедительными словами мудрости, а проявлением духа и силы,

ΙΝΑ Η ΠΙΣΤΙΣ ΥΜΩΝ ΜΗ Η ΕΝ ΣΟΦΙΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΑΛΛ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΘΕΟΥ

5 чтобы ваша вера основывалась не на мудрости людей, а на силе Бога.

ΣΟΦΙΑΝ ΔΕ ΛΑΛΟΥΜΕΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΤΕΛΕΙΟΙΣ ΣΟΦΙΑΝ ΔΕ ΟΥ ΤΟΥ ΑΙΩΝΟΣ ΤΟΥΤΟΥ ΟΥΔΕ ΤΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΑΙΩΝΟΣ ΤΟΥΤΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ

6 Мудрость же мы говорим среди зрелых, но не мудрость этой системы вещей или правителей этой системы, которые обратятся в ничто.

ΑΛΛΑ ΛΑΛΟΥΜΕΝ ΘΕΟΥ ΣΟΦΙΑΝ ΕΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩ ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΚΡΥΜΜΕΝΗΝ ΗΝ ΠΡΟΩΡΙΣΕΝ Ο ΘΕΟΣ ΠΡΟ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΕΙΣ ΔΟΞΑΝ ΗΜΩΝ

7 А говорим мудрость Бога в священной тайне, мудрость скрытую, предопределённую Богом прежде систем вещей для нашей славы.

ΗΝ ΟΥΔΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΑΙΩΝΟΣ ΤΟΥΤΟΥ ΕΓΝΩΚΕΝ ΕΙ ΓΑΡ ΕΓΝΩΣΑΝ ΟΥΚ ΑΝ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΤΗΣ ΔΟΞΗΣ ΕΣΤΑΥΡΩΣΑΝ

8 Мудрость эту ни один из правителей этой системы не познал, потому что если бы они её познали, то не казнили бы на столбе достойного славы Господина.

ΑΛΛΑ ΚΑΘΩΣ ΓΕΓΡΑΠΤΑΙ Α ΟΦΘΑΛΜΟΣ ΟΥΚ ΕΙΔΕΝ ΚΑΙ ΟΥΣ ΟΥΚ ΗΚΟΥΣΕΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΚΑΡΔΙΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΟΥΚ ΑΝΕΒΗ Α ΗΤΟΙΜΑΣΕΝ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΙΣ ΑΓΑΠΩΣΙΝ ΑΥΤΟΝ

9 Как написано: «Не видел глаз, и не слышало ухо, и не зарождалось в сердце человека, что́ приготовил Бог для любящих его».

10 ΗΜΙΝ ΔΕ ΑΠΕΚΑΛΥΨΕΝ Ο ΘΕΟΣ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟ ΓΑΡ ΠΝΕΥΜΑ ΠΑΝΤΑ ΕΡΑΥΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΑΘΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

10 А нам Бог открыл это через свой дух, ведь дух исследует всё, даже глубины Божьи.

11 ΤΙΣ ΓΑΡ ΟΙΔΕΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΙ ΜΗ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΤΟ ΕΝ ΑΥΤΩ ΟΥΤΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΟΥΔΕΙΣ ΕΓΝΩΚΕΝ ΕΙ ΜΗ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

11 Кто из людей знает, что́ в человеке, кроме духа человека, который в нём? Так и Божьего никто не познал, кроме духа Бога.

12 ΗΜΕΙΣ ΔΕ ΟΥ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΕΛΑΒΟΜΕΝ ΑΛΛΑ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟ ΕΚ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΙΝΑ ΕΙΔΩΜΕΝ ΤΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΧΑΡΙΣΘΕΝΤΑ ΗΜΙΝ

12 Мы же получили не дух мира, а дух от Бога, чтобы знать всё то, что даровал нам Бог.

13 Α ΚΑΙ ΛΑΛΟΥΜΕΝ ΟΥΚ ΕΝ ΔΙΔΑΚΤΟΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΛΟΓΟΙΣ ΑΛΛ ΕΝ ΔΙΔΑΚΤΟΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΙΝΟΝΤΕΣ

13 Об этом мы и говорим, — не словами, которым учит человеческая мудрость, но словами, которым учит дух, — сочетая духовные вопросы с духовными словами.

14 ΨΥΧΙΚΟΣ ΔΕ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΟΥ ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΜΩΡΙΑ ΓΑΡ ΑΥΤΩ ΕΣΤΙΝ ΚΑΙ ΟΥ ΔΥΝΑΤΑΙ ΓΝΩΝΑΙ ΟΤΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΣ ΑΝΑΚΡΙΝΕΤΑΙ

14 Но физический человек не принимает того, что от духа Бога, потому что для него это глупость, и познать он это не способен, потому что об этом следует судить духовно.

15 Ο ΔΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΑΚΡΙΝΕΙ [ΤΑ] ΠΑΝΤΑ ΑΥΤΟΣ ΔΕ ΥΠ ΟΥΔΕΝΟΣ ΑΝΑΚΡΙΝΕΤΑΙ

15 Духовный же человек способен судить обо всём, а о нём никто из людей судить не способен.

16 ΤΙΣ ΓΑΡ ΕΓΝΩ ΝΟΥΝ ΚΥΡΙΟΥ ΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΕΙ ΑΥΤΟΝ ΗΜΕΙΣ ΔΕ ΝΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΧΟΜΕΝ

16 «Кто познал ум Господа, чтобы указывать ему?» — А мы имеем ум Помазанника.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α 3

1 Коринфянам. Глава 3.

ΚΑΓΩ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΥΚ ΗΔΥΝΗΘΗΝ ΛΑΛΗΣΑΙ ΥΜΙΝ ΩΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙΣ ΑΛΛ ΩΣ ΣΑΡΚΙΝΟΙΣ ΩΣ ΝΗΠΙΟΙΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ

1 И я, братья, не мог говорить с вами как с людьми духовными, но говорил как с плотскими, как с младенцами в Помазаннике.

ΓΑΛΑ ΥΜΑΣ ΕΠΟΤΙΣΑ ΟΥ ΒΡΩΜΑ ΟΥΠΩ ΓΑΡ ΕΔΥΝΑΣΘΕ ΑΛΛ ΟΥΔΕ ΕΤΙ ΝΥΝ ΔΥΝΑΣΘΕ

2 Я питал вас молоком, не твёрдой пищей, поскольку вы были ещё некрепки. Да и сейчас вы ещё не окрепли,

ΕΤΙ ΓΑΡ ΣΑΡΚΙΚΟΙ ΕΣΤΕ ΟΠΟΥ ΓΑΡ ΕΝ ΥΜΙΝ ΖΗΛΟΣ ΚΑΙ ΕΡΙΣ ΟΥΧΙ ΣΑΡΚΙΚΟΙ ΕΣΤΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΑΝΘΡΩΠΟΝ ΠΕΡΙΠΑΤΕΙΤΕ

3 вы всё ещё плотские. Ведь если среди вас ревность и раздоры, то не плотские ли вы и не поступаете ли как все люди?

ΟΤΑΝ ΓΑΡ ΛΕΓΗ ΤΙΣ ΕΓΩ ΜΕΝ ΕΙΜΙ ΠΑΥΛΟΥ ΕΤΕΡΟΣ ΔΕ ΕΓΩ ΑΠΟΛΛΩ ΟΥΚ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΣΤΕ

4 Когда один говорит: «Я ученик Павла», а другой: «Я — Аполло́са», то не обычные ли вы люди?

ΤΙ ΟΥΝ ΕΣΤΙΝ ΑΠΟΛΛΩΣ ΤΙ ΔΕ ΕΣΤΙΝ ΠΑΥΛΟΣ ΔΙΑΚΟΝΟΙ ΔΙ ΩΝ ΕΠΙΣΤΕΥΣΑΤΕ ΚΑΙ ΕΚΑΣΤΩ ΩΣ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΔΩΚΕΝ

5 Кто же тогда Аполло́с? И кто Павел? Служители, которые выполняют дело, порученное нам Господином, и благодаря которым вы стали верующими.

ΕΓΩ ΕΦΥΤΕΥΣΑ ΑΠΟΛΛΩΣ ΕΠΟΤΙΣΕΝ ΑΛΛΑ Ο ΘΕΟΣ ΗΥΞΑΝΕΝ

6 Я сажал, Аполло́с поливал, но взращивал Бог,

ΩΣΤΕ ΟΥΤΕ Ο ΦΥΤΕΥΩΝ ΕΣΤΙΝ ΤΙ ΟΥΤΕ Ο ΠΟΤΙΖΩΝ ΑΛΛ Ο ΑΥΞΑΝΩΝ ΘΕΟΣ

7 так что и сажающий и поливающий — ничто, а всё — Бог, который взращивает.

Ο ΦΥΤΕΥΩΝ ΔΕ ΚΑΙ Ο ΠΟΤΙΖΩΝ ΕΝ ΕΙΣΙΝ ΕΚΑΣΤΟΣ ΔΕ ΤΟΝ ΙΔΙΟΝ ΜΙΣΘΟΝ ΛΗΜΨΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟΝ ΚΟΠΟΝ

8 А значит, сажающий и поливающий — одно, но каждый получит свою награду по своему труду.

ΘΕΟΥ ΓΑΡ ΕΣΜΕΝ ΣΥΝΕΡΓΟΙ ΘΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΝ ΘΕΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΕΣΤΕ

9 Мы — Божьи сотрудники. А вы — Божья нива, Божье строение.

10 ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΑΡΙΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΤΗΝ ΔΟΘΕΙΣΑΝ ΜΟΙ ΩΣ ΣΟΦΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΟΝ ΕΘΗΚΑ ΑΛΛΟΣ ΔΕ ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΕΙ ΕΚΑΣΤΟΣ ΔΕ ΒΛΕΠΕΤΩ ΠΩΣ ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΕΙ

10 По доброте, оказанной мне Богом, я, как мудрый руководитель работ, положил основание, а другой строит на нём. Но пусть каждый следит, как он строит.

11 ΘΕΜΕΛΙΟΝ ΓΑΡ ΑΛΛΟΝ ΟΥΔΕΙΣ ΔΥΝΑΤΑΙ ΘΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑ ΤΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟΝ ΟΣ ΕΣΤΙΝ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

11 Никто не может положить другого основания, кроме того, которое положено, и это — Иисус Помазанник.

12 ΕΙ ΔΕ ΤΙΣ ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΕΙ ΕΠΙ ΤΟΝ ΘΕΜΕΛΙΟΝ ΧΡΥΣΟΝ ΑΡΓΥΡΟΝ ΛΙΘΟΥΣ ΤΙΜΙΟΥΣ ΞΥΛΑ ΧΟΡΤΟΝ ΚΑΛΑΜΗΝ

12 Если же кто строит на этом основании, используя золото, серебро, драгоценные камни, древесину, сено, солому,

13 ΕΚΑΣΤΟΥ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΦΑΝΕΡΟΝ ΓΕΝΗΣΕΤΑΙ Η ΓΑΡ ΗΜΕΡΑ ΔΗΛΩΣΕΙ ΟΤΙ ΕΝ ΠΥΡΙ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΚΑΣΤΟΥ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΟΠΟΙΟΝ ΕΣΤΙΝ ΤΟ ΠΥΡ [ΑΥΤΟ] ΔΟΚΙΜΑΣΕΙ

13 то дело каждого будет видно: день покажет его, поскольку оно выявится огнём, и огонь сам испытает, каково дело каждого.

14 ΕΙ ΤΙΝΟΣ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΜΕΝΕΙ Ο ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕΝ ΜΙΣΘΟΝ ΛΗΜΨΕΤΑΙ

14 Если чьё-то дело, которое он построил на этом основании, останется, то он получит награду.

15 ΕΙ ΤΙΝΟΣ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΚΑΤΑΚΑΗΣΕΤΑΙ ΖΗΜΙΩΘΗΣΕΤΑΙ ΑΥΤΟΣ ΔΕ ΣΩΘΗΣΕΤΑΙ ΟΥΤΩΣ ΔΕ ΩΣ ΔΙΑ ΠΥΡΟΣ

15 Если чьё-то дело сгорит, то он понесёт урон, хотя сам спасётся, но если и спасётся, то как бы пройдя через огонь.

16 ΟΥΚ ΟΙΔΑΤΕ ΟΤΙ ΝΑΟΣ ΘΕΟΥ ΕΣΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΟΙΚΕΙ ΕΝ ΥΜΙΝ

16 Разве не знаете, что вы — Божий храм и дух Бога обитает в вас?

17 ΕΙ ΤΙΣ ΤΟΝ ΝΑΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΦΘΕΙΡΕΙ ΦΘΕΡΕΙ ΤΟΥΤΟΝ Ο ΘΕΟΣ Ο ΓΑΡ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΓΙΟΣ ΕΣΤΙΝ ΟΙΤΙΝΕΣ ΕΣΤΕ ΥΜΕΙΣ

17 Если кто уничтожит храм Бога, Бог уничтожит того, потому что храм Бога свят, и этот храм — вы.

18 ΜΗΔΕΙΣ ΕΑΥΤΟΝ ΕΞΑΠΑΤΑΤΩ ΕΙ ΤΙΣ ΔΟΚΕΙ ΣΟΦΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝ ΥΜΙΝ ΕΝ ΤΩ ΑΙΩΝΙ ΤΟΥΤΩ ΜΩΡΟΣ ΓΕΝΕΣΘΩ ΙΝΑ ΓΕΝΗΤΑΙ ΣΟΦΟΣ

18 Пусть никто не обольщает себя: если кто-нибудь среди вас думает, что он мудр в этой системе вещей, пусть станет глупым, чтобы стать мудрым.

19 Η ΓΑΡ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΟΥΤΟΥ ΜΩΡΙΑ ΠΑΡΑ ΤΩ ΘΕΩ ΕΣΤΙΝ ΓΕΓΡΑΠΤΑΙ ΓΑΡ Ο ΔΡΑΣΣΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΣ ΣΟΦΟΥΣ ΕΝ ΤΗ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΩΝ

19 Потому что мудрость этого мира есть глупость для Бога, как написано: «Он ловит мудрых на их же лукавстве».

20 ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΚΥΡΙΟΣ ΓΙΝΩΣΚΕΙ ΤΟΥΣ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ ΟΤΙ ΕΙΣΙΝ ΜΑΤΑΙΟΙ

20 И ещё: «Господь знает, что рассуждения мудрых суетны».

21 ΩΣΤΕ ΜΗΔΕΙΣ ΚΑΥΧΑΣΘΩ ΕΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ ΠΑΝΤΑ ΓΑΡ ΥΜΩΝ ΕΣΤΙΝ

21 И потому пусть никто не хвалится людьми, поскольку всё ваше:

22 ΕΙΤΕ ΠΑΥΛΟΣ ΕΙΤΕ ΑΠΟΛΛΩΣ ΕΙΤΕ ΚΗΦΑΣ ΕΙΤΕ ΚΟΣΜΟΣ ΕΙΤΕ ΖΩΗ ΕΙΤΕ ΘΑΝΑΤΟΣ ΕΙΤΕ ΕΝΕΣΤΩΤΑ ΕΙΤΕ ΜΕΛΛΟΝΤΑ ΠΑΝΤΑ ΥΜΩΝ

22 будь то Павел, или Аполло́с, или Ки́фа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или предстоящее — всё принадлежит вам,

23 ΥΜΕΙΣ ΔΕ ΧΡΙΣΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΕ ΘΕΟΥ

23 вы же принадлежите Помазаннику, а Помазанник — Богу.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α 4

1 Коринфянам. Глава 4.

ΟΥΤΩΣ ΗΜΑΣ ΛΟΓΙΖΕΣΘΩ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΩΣ ΥΠΗΡΕΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΣ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ ΘΕΟΥ

1 Пусть люди рассматривают нас как подчинённых Помазаннику и управляющих священными тайнами Бога.

ΩΔΕ ΛΟΙΠΟΝ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΝ ΤΟΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΙΣ ΙΝΑ ΠΙΣΤΟΣ ΤΙΣ ΕΥΡΕΘΗ

2 А при этом от управляющих ожидается, чтобы они оказались верными.

ΕΜΟΙ ΔΕ ΕΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΣΤΙΝ ΙΝΑ ΥΦ ΥΜΩΝ ΑΝΑΚΡΙΘΩ Η ΥΠΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΑΛΛ ΟΥΔΕ ΕΜΑΥΤΟΝ ΑΝΑΚΡΙΝΩ

3 Для меня же не столь важно, что меня будете судить вы или какой-нибудь человеческий суд. Я и сам не сужу о себе.

ΟΥΔΕΝ ΓΑΡ ΕΜΑΥΤΩ ΣΥΝΟΙΔΑ ΑΛΛ ΟΥΚ ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΔΕΔΙΚΑΙΩΜΑΙ Ο ΔΕ ΑΝΑΚΡΙΝΩΝ ΜΕ ΚΥΡΙΟΣ ΕΣΤΙΝ

4 Я ничего не знаю за собой. Но это не делает меня праведным, а кто судит меня, так это Господин.

ΩΣΤΕ ΜΗ ΠΡΟ ΚΑΙΡΟΥ ΤΙ ΚΡΙΝΕΤΕ ΕΩΣ ΑΝ ΕΛΘΗ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΟΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΕΙ ΤΑ ΚΡΥΠΤΑ ΤΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ ΚΑΙ ΦΑΝΕΡΩΣΕΙ ΤΑΣ ΒΟΥΛΑΣ ΤΩΝ ΚΑΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΤΕ Ο ΕΠΑΙΝΟΣ ΓΕΝΗΣΕΤΑΙ ΕΚΑΣΤΩ ΑΠΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

5 Потому ни о чём не судите прежде времени, пока не придёт Господин, который выведет на свет скрытое во тьме и откроет намерения сердец, — и тогда каждому будет похвала от Бога.

ΤΑΥΤΑ ΔΕ ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΕΤΕΣΧΗΜΑΤΙΣΑ ΕΙΣ ΕΜΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΙ ΥΜΑΣ ΙΝΑ ΕΝ ΗΜΙΝ ΜΑΘΗΤΕ ΤΟ ΜΗ ΥΠΕΡ Α ΓΕΓΡΑΠΤΑΙ ΙΝΑ ΜΗ ΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΦΥΣΙΟΥΣΘΕ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΤΕΡΟΥ

6 И это, братья, я применил к себе и к Аполло́су для вашего блага, чтобы на нашем примере вы усвоили правило: «Не выходить за рамки написанного», чтобы никто из вас не превозносился и не ставил одного выше другого.

ΤΙΣ ΓΑΡ ΣΕ ΔΙΑΚΡΙΝΕΙ ΤΙ ΔΕ ΕΧΕΙΣ Ο ΟΥΚ ΕΛΑΒΕΣ ΕΙ ΔΕ ΚΑΙ ΕΛΑΒΕΣ ΤΙ ΚΑΥΧΑΣΑΙ ΩΣ ΜΗ ΛΑΒΩΝ

7 Благодаря кому ты отличаешься от другого? И что есть у тебя, чего ты не получил? А если получил, то почему хвалишься, как будто не получил?

ΗΔΗ ΚΕΚΟΡΕΣΜΕΝΟΙ ΕΣΤΕ ΗΔΗ ΕΠΛΟΥΤΗΣΑΤΕ ΧΩΡΙΣ ΗΜΩΝ ΕΒΑΣΙΛΕΥΣΑΤΕ ΚΑΙ ΟΦΕΛΟΝ ΓΕ ΕΒΑΣΙΛΕΥΣΑΤΕ ΙΝΑ ΚΑΙ ΗΜΕΙΣ ΥΜΙΝ ΣΥΜΒΑΣΙΛΕΥΣΩΜΕΝ

8 Вы уже насытились? Вы уже богаты? Вы начали царствовать без нас? Хотел бы я, чтобы вы начали царствовать, чтобы и нам царствовать с вами.

ΔΟΚΩ ΓΑΡ Ο ΘΕΟΣ ΗΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ ΕΣΧΑΤΟΥΣ ΑΠΕΔΕΙΞΕΝ ΩΣ ΕΠΙΘΑΝΑΤΙΟΥΣ ΟΤΙ ΘΕΑΤΡΟΝ ΕΓΕΝΗΘΗΜΕΝ ΤΩ ΚΟΣΜΩ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΟΙΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ

9 Мне кажется, что Бог выставил нас, посланников, на обозрение последними, как людей, обречённых на смерть, — мы стали театральным зрелищем для мира, для вестников и для людей.

10 ΗΜΕΙΣ ΜΩΡΟΙ ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΥΜΕΙΣ ΔΕ ΦΡΟΝΙΜΟΙ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΗΜΕΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΥΜΕΙΣ ΔΕ ΙΣΧΥΡΟΙ ΥΜΕΙΣ ΕΝΔΟΞΟΙ ΗΜΕΙΣ ΔΕ ΑΤΙΜΟΙ

10 Мы глупы ради Помазанника, а вы благоразумны в Помазаннике, мы слабы, а вы сильны, у вас — добрая слава, у нас — бесчестье.

11 ΑΧΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΙ ΩΡΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΝΩΜΕΝ ΚΑΙ ΔΙΨΩΜΕΝ ΚΑΙ ΓΥΜΝΙΤΕΥΟΜΕΝ ΚΑΙ ΚΟΛΑΦΙΖΟΜΕΘΑ ΚΑΙ ΑΣΤΑΤΟΥΜΕΝ

11 До сих пор мы испытываем голод и жажду, бедно одеваемся, нас бьют, мы остаёмся без крова,

12 ΚΑΙ ΚΟΠΙΩΜΕΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΑΙΣ ΙΔΙΑΙΣ ΧΕΡΣΙΝ ΛΟΙΔΟΡΟΥΜΕΝΟΙ ΕΥΛΟΓΟΥΜΕΝ ΔΙΩΚΟΜΕΝΟΙ ΑΝΕΧΟΜΕΘΑ

12 трудимся, работая своими руками. Злословят нас — мы благословляем, преследуют — мы терпим,

13 ΔΥΣΦΗΜΟΥΜΕΝΟΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕΝ ΩΣ ΠΕΡΙΚΑΘΑΡΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΕΓΕΝΗΘΗΜΕΝ ΠΑΝΤΩΝ ΠΕΡΙΨΗΜΑ ΕΩΣ ΑΡΤΙ

13 клевещут — мы отвечаем по-доброму, мы стали как сор для мира, всякого рода отбросы, и так доныне.

14 ΟΥΚ ΕΝΤΡΕΠΩΝ ΥΜΑΣ ΓΡΑΦΩ ΤΑΥΤΑ ΑΛΛ ΩΣ ΤΕΚΝΑ ΜΟΥ ΑΓΑΠΗΤΑ ΝΟΥΘΕΤΩ[Ν]

14 Пишу это не для того, чтобы пристыдить вас, но чтобы вразумить как моих любимых детей.

15 ΕΑΝ ΓΑΡ ΜΥΡΙΟΥΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥΣ ΕΧΗΤΕ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΑΛΛ ΟΥ ΠΟΛΛΟΥΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΕΝ ΓΑΡ ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ ΔΙΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΕΓΩ ΥΜΑΣ ΕΓΕΝΝΗΣΑ

15 Хотя воспитателей в Помазаннике у вас может быть и десять тысяч, отцов у вас всё же не много — я стал вам отцом в Помазаннике Иисусе через благую весть.

16 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΥΝ ΥΜΑΣ ΜΙΜΗΤΑΙ ΜΟΥ ΓΙΝΕΣΘΕ

16 И потому умоляю вас: следуйте моему примеру.

17 ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΕΠΕΜΨΑ ΥΜΙΝ ΤΙΜΟΘΕΟΝ ΟΣ ΕΣΤΙΝ ΜΟΥ ΤΕΚΝΟΝ ΑΓΑΠΗΤΟΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΝ ΕΝ ΚΥΡΙΩ ΟΣ ΥΜΑΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙ ΤΑΣ ΟΔΟΥΣ ΜΟΥ ΤΑΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ [ΙΗΣΟΥ] ΚΑΘΩΣ ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΕΝ ΠΑΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΔΙΔΑΣΚΩ

17 Для этого я посылаю к вам Тимофея, так как он моё любимое и верное дитя в Господине. Он напомнит вам о моих методах, которые я применяю в Помазаннике Иисусе, как я и учу повсюду во всех собраниях.

18 ΩΣ ΜΗ ΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΔΕ ΜΟΥ ΠΡΟΣ ΥΜΑΣ ΕΦΥΣΙΩΘΗΣΑΝ ΤΙΝΕΣ

18 Некоторые превозносятся, как если бы я не собирался прийти к вам.

19 ΕΛΕΥΣΟΜΑΙ ΔΕ ΤΑΧΕΩΣ ΠΡΟΣ ΥΜΑΣ ΕΑΝ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΘΕΛΗΣΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΟΜΑΙ ΟΥ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΤΩΝ ΠΕΦΥΣΙΩΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΙΝ

19 Но я, если пожелает Господин, скоро приду к вам и узнаю не слова превозносящихся, а их силу,

20 ΟΥ ΓΑΡ ΕΝ ΛΟΓΩ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΛΛ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ

20 потому что царство Бога не в слове, а в силе.

21 ΤΙ ΘΕΛΕΤΕ ΕΝ ΡΑΒΔΩ ΕΛΘΩ ΠΡΟΣ ΥΜΑΣ Η ΕΝ ΑΓΑΠΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΤΕ ΠΡΑΥΤΗΤΟΣ

21 Так чего хотите? Прийти ли к вам с розгой или с любовью и кротостью духа?

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α 5

1 Коринфянам. Глава 5.

ΟΛΩΣ ΑΚΟΥΕΤΑΙ ΕΝ ΥΜΙΝ ΠΟΡΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΙΑΥΤΗ ΠΟΡΝΕΙΑ ΗΤΙΣ ΟΥΔΕ ΕΝ ΤΟΙΣ ΕΘΝΕΣΙΝ ΩΣΤΕ ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΙΝΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΕΧΕΙΝ

1 Мне стало известно, что у вас совершается блуд, и притом такой блуд, какого не бывает даже среди других народов: некто живёт с женой своего отца.

ΚΑΙ ΥΜΕΙΣ ΠΕΦΥΣΙΩΜΕΝΟΙ ΕΣΤΕ ΚΑΙ ΟΥΧΙ ΜΑΛΛΟΝ ΕΠΕΝΘΗΣΑΤΕ ΙΝΑ ΑΡΘΗ ΕΚ ΜΕΣΟΥ ΥΜΩΝ Ο ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥΤΟ ΠΡΑΞΑΣ

2 И вы, вместо того чтобы скорбеть и удалить из своей среды совершившего такой поступок, ещё и превозноситесь?

ΕΓΩ ΜΕΝ ΓΑΡ ΑΠΩΝ ΤΩ ΣΩΜΑΤΙ ΠΑΡΩΝ ΔΕ ΤΩ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΗΔΗ ΚΕΚΡΙΚΑ ΩΣ ΠΑΡΩΝ ΤΟΝ ΟΥΤΩΣ ΤΟΥΤΟ ΚΑΤΕΡΓΑΣΑΜΕΝΟΝ

3 Я же, отсутствуя телом, но присутствуя духом, уже подверг суду, как если бы я присутствовал, поступившего так,

ΕΝ ΤΩ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ [ΗΜΩΝ] ΙΗΣΟΥ ΣΥΝΑΧΘΕΝΤΩΝ ΥΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΜΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΥΝ ΤΗ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ

4 чтобы во имя нашего Господина Иисуса вы, собравшись вместе, а также мой дух с силой нашего Господина Иисуса

ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΙ ΤΟΝ ΤΟΙΟΥΤΟΝ ΤΩ ΣΑΤΑΝΑ ΕΙΣ ΟΛΕΘΡΟΝ ΤΗΣ ΣΑΡΚΟΣ ΙΝΑ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΣΩΘΗ ΕΝ ΤΗ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

5 предали такого человека Противнику для уничтожения плоти, чтобы дух был спасён в день Господина.

ΟΥ ΚΑΛΟΝ ΤΟ ΚΑΥΧΗΜΑ ΥΜΩΝ ΟΥΚ ΟΙΔΑΤΕ ΟΤΙ ΜΙΚΡΑ ΖΥΜΗ ΟΛΟΝ ΤΟ ΦΥΡΑΜΑ ΖΥΜΟΙ

6 Нехорошо вам хвалиться. Разве не знаете, что немного закваски заквашивает всё тесто?

ΕΚΚΑΘΑΡΑΤΕ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑΝ ΖΥΜΗΝ ΙΝΑ ΗΤΕ ΝΕΟΝ ΦΥΡΑΜΑ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΕ ΑΖΥΜΟΙ ΚΑΙ ΓΑΡ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΗΜΩΝ ΕΤΥΘΗ ΧΡΙΣΤΟΣ

7 Удалите старую закваску, чтобы быть новым тестом, так как в вас не должно быть брожения. Помазанник, наша Пасха[1], был принесён в жертву.

ΩΣΤΕ ΕΟΡΤΑΖΩΜΕΝ ΜΗ ΕΝ ΖΥΜΗ ΠΑΛΑΙΑ ΜΗΔΕ ΕΝ ΖΥΜΗ ΚΑΚΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΝΗΡΙΑΣ ΑΛΛ ΕΝ ΑΖΥΜΟΙΣ ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

8 А потому будем праздновать не со старой закваской и не с закваской зла и нечестия, но с пресными лепёшками искренности и истины.

ΕΓΡΑΨΑ ΥΜΙΝ ΕΝ ΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΗ ΣΥΝΑΝΑΜΙΓΝΥΣΘΑΙ ΠΟΡΝΟΙΣ

9 В своём письме я писал вам, чтобы вы больше не общались с блудниками,

10 ΟΥ ΠΑΝΤΩΣ ΤΟΙΣ ΠΟΡΝΟΙΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΟΥΤΟΥ Η ΤΟΙΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΑΙΣ ΚΑΙ ΑΡΠΑΞΙΝ Η ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΑΙΣ ΕΠΕΙ ΩΦΕΙΛΕΤΕ ΑΡΑ ΕΚ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΕΞΕΛΘΕΙΝ

10 но не вообще с блудниками этого мира, или с жадными и с вымогателями, или с идолопоклонниками. Иначе вам пришлось бы выйти из мира.

11 ΝΥΝ ΔΕ ΕΓΡΑΨΑ ΥΜΙΝ ΜΗ ΣΥΝΑΝΑΜΙΓΝΥΣΘΑΙ ΕΑΝ ΤΙΣ ΑΔΕΛΦΟΣ ΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΟΣ Η ΠΟΡΝΟΣ Η ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΣ Η ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΗΣ Η ΛΟΙΔΟΡΟΣ Η ΜΕΘΥΣΟΣ Η ΑΡΠΑΞ ΤΩ ΤΟΙΟΥΤΩ ΜΗΔΕ ΣΥΝΕΣΘΙΕΙΝ

11 Но теперь я пишу вам, чтобы вы больше не общались ни с кем, кто, называясь братом, является блудником, или жадным, или идолопоклонником, или злословящим других, или пьяницей, или вымогателем, и даже не ели с таким человеком.

12 ΤΙ ΓΑΡ ΜΟΙ ΤΟΥΣ ΕΞΩ ΚΡΙΝΕΙΝ ΟΥΧΙ ΤΟΥΣ ΕΣΩ ΥΜΕΙΣ ΚΡΙΝΕΤΕ

12 Мне ли судить внешних? Не внутренних ли вы судите,

13 ΤΟΥΣ ΔΕ ΕΞΩ Ο ΘΕΟΣ ΚΡΙΝΕΙ ΕΞΑΡΑΤΕ ΤΟΝ ΠΟΝΗΡΟΝ ΕΞ ΥΜΩΝ ΑΥΤΩΝ

13 тогда как внешних судит Бог? «Удалите от себя злого».

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α 6

1 Коринфянам. Глава 6.

ΤΟΛΜΑ ΤΙΣ ΥΜΩΝ ΠΡΑΓΜΑ ΕΧΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΤΕΡΟΝ ΚΡΙΝΕΣΘΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΥΧΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ

1 Неужели кто-то из вас, имея дело против другого, смеет идти в суд к неправедным, а не к святым?

Η ΟΥΚ ΟΙΔΑΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ ΚΡΙΝΟΥΣΙΝ ΚΑΙ ΕΙ ΕΝ ΥΜΙΝ ΚΡΙΝΕΤΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΑΞΙΟΙ ΕΣΤΕ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ

2 Или не знаете, что святые будут судить мир? А если мир будет судиться вами, то неужели вы неспособны рассудить маловажные дела?

ΟΥΚ ΟΙΔΑΤΕ ΟΤΙ ΑΓΓΕΛΟΥΣ ΚΡΙΝΟΥΜΕΝ ΜΗΤΙ ΓΕ ΒΙΩΤΙΚΑ

3 Разве не знаете, что мы будем судить вестников? Почему тогда не рассудить житейские дела?

ΒΙΩΤΙΚΑ ΜΕΝ ΟΥΝ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΑΝ ΕΧΗΤΕ ΤΟΥΣ ΕΞΟΥΘΕΝΗΜΕΝΟΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥΤΟΥΣ ΚΑΘΙΖΕΤΕ

4 Если же у вас есть житейские дела, которые нужно рассудить, то не ставите ли вы судьями людей, которые не одобряются собранием?

ΠΡΟΣ ΕΝΤΡΟΠΗΝ ΥΜΙΝ ΛΕΓΩ ΟΥΤΩΣ ΟΥΚ ΕΝΙ ΕΝ ΥΜΙΝ ΟΥΔΕΙΣ ΣΟΦΟΣ ΟΣ ΔΥΝΗΣΕΤΑΙ ΔΙΑΚΡΙΝΑΙ ΑΝΑ ΜΕΣΟΝ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ ΑΥΤΟΥ

5 Говорю, чтобы пристыдить вас. Неужели нет среди вас ни одного мудрого, который мог бы произвести суд между братьями?

ΑΛΛΑ ΑΔΕΛΦΟΣ ΜΕΤΑ ΑΔΕΛΦΟΥ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΤΟ ΕΠΙ ΑΠΙΣΤΩΝ

6 Но брат с братом идёт в суд, и притом перед неверующими.

ΗΔΗ ΜΕΝ [ΟΥΝ] ΟΛΩΣ ΗΤΤΗΜΑ ΥΜΙΝ ΕΣΤΙΝ ΟΤΙ ΚΡΙΜΑΤΑ ΕΧΕΤΕ ΜΕΘ ΕΑΥΤΩΝ ΔΙΑ ΤΙ ΟΥΧΙ ΜΑΛΛΟΝ ΑΔΙΚΕΙΣΘΕ ΔΙΑ ΤΙ ΟΥΧΙ ΜΑΛΛΟΝ ΑΠΟΣΤΕΡΕΙΣΘΕ

7 Ведь то, что вы судитесь друг с другом, — на самом деле для вас полное поражение. Почему вам лучше не быть обиженными? Почему вам лучше не быть обманутыми?

ΑΛΛΑ ΥΜΕΙΣ ΑΔΙΚΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΡΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟΥΤΟ ΑΔΕΛΦΟΥΣ

8 Вместо этого вы сами обижаете и обманываете, и к тому же своих братьев.

Η ΟΥΚ ΟΙΔΑΤΕ ΟΤΙ ΑΔΙΚΟΙ ΘΕΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑΝ ΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΟΥΣΙΝ ΜΗ ΠΛΑΝΑΣΘΕ ΟΥΤΕ ΠΟΡΝΟΙ ΟΥΤΕ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΑΙ ΟΥΤΕ ΜΟΙΧΟΙ ΟΥΤΕ ΜΑΛΑΚΟΙ ΟΥΤΕ ΑΡΣΕΝΟΚΟΙΤΑΙ

9 Или не знаете, что неправедные царства Бога не наследуют? Не заблуждайтесь. Ни блудники, ни идолопоклонники, ни прелюбодеи, ни изнеженные, ни мужчины, занимающиеся сексом с мужчинами,

10 ΟΥΤΕ ΚΛΕΠΤΑΙ ΟΥΤΕ ΠΛΕΟΝΕΚΤΑΙ ΟΥ ΜΕΘΥΣΟΙ ΟΥ ΛΟΙΔΟΡΟΙ ΟΥΧ ΑΡΠΑΓΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΝ ΘΕΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΟΥΣΙΝ

10 ни воры, ни жадные, ни пьяницы, ни злословящие других, ни вымогатели не наследуют царства Бога.

11 ΚΑΙ ΤΑΥΤΑ ΤΙΝΕΣ ΗΤΕ ΑΛΛΑ ΑΠΕΛΟΥΣΑΣΘΕ ΑΛΛΑ ΗΓΙΑΣΘΗΤΕ ΑΛΛΑ ΕΔΙΚΑΙΩΘΗΤΕ ΕΝ ΤΩ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΕΝ ΤΩ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΗΜΩΝ

11 И такими были некоторые из вас. Но духом нашего Бога вы были омыты, освящены и объявлены праведными во имя нашего Господина Иисуса Помазанника.

12 ΠΑΝΤΑ ΜΟΙ ΕΞΕΣΤΙΝ ΑΛΛ ΟΥ ΠΑΝΤΑ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΠΑΝΤΑ ΜΟΙ ΕΞΕΣΤΙΝ ΑΛΛ ΟΥΚ ΕΓΩ ΕΞΟΥΣΙΑΣΘΗΣΟΜΑΙ ΥΠΟ ΤΙΝΟΣ

12 Всё для меня законно, но не всё полезно. Всё для меня законно, но ничему не позволю властвовать надо мной.

13 ΤΑ ΒΡΩΜΑΤΑ ΤΗ ΚΟΙΛΙΑ ΚΑΙ Η ΚΟΙΛΙΑ ΤΟΙΣ ΒΡΩΜΑΣΙΝ Ο ΔΕ ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΗΝ ΚΑΙ ΤΑΥΤΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙ ΤΟ ΔΕ ΣΩΜΑ ΟΥ ΤΗ ΠΟΡΝΕΙΑ ΑΛΛΑ ΤΩ ΚΥΡΙΩ ΚΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΩ ΣΩΜΑΤΙ

13 Пища для желудка, а желудок для пищи, но Бог обратит в ничто и то и другое. А тело не для блуда, но для Господина, и Господин для тела.

14 Ο ΔΕ ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΗΓΕΙΡΕΝ ΚΑΙ ΗΜΑΣ ΕΞΕΓΕΡΕΙ ΔΙΑ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΕΩΣ ΑΥΤΟΥ

14 Бог же своей силой воскресил Господина и нас воскресит из мёртвых.

15 ΟΥΚ ΟΙΔΑΤΕ ΟΤΙ ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΥΜΩΝ ΜΕΛΗ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΣΤΙΝ ΑΡΑΣ ΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΟΙΗΣΩ ΠΟΡΝΗΣ ΜΕΛΗ ΜΗ ΓΕΝΟΙΤΟ

15 Разве не знаете, что ваши тела — члены Помазанника? Возьму ли я в таком случае члены Помазанника, чтобы сделать их членами блудницы? Ни в коем случае!

16[Η] ΟΥΚ ΟΙΔΑΤΕ ΟΤΙ Ο ΚΟΛΛΩΜΕΝΟΣ ΤΗ ΠΟΡΝΗ ΕΝ ΣΩΜΑ ΕΣΤΙΝ ΕΣΟΝΤΑΙ ΓΑΡ ΦΗΣΙΝ ΟΙ ΔΥΟ ΕΙΣ ΣΑΡΚΑ ΜΙΑΝ

16 Или не знаете, что соединяющийся с блудницей — одно тело с ней? «Двое», говорит он, «станут одной плотью».

17 Ο ΔΕ ΚΟΛΛΩΜΕΝΟΣ ΤΩ ΚΥΡΙΩ ΕΝ ΠΝΕΥΜΑ ΕΣΤΙΝ

17 А соединяющийся с Господином — один дух с ним.

18 ΦΕΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΠΟΡΝΕΙΑΝ ΠΑΝ ΑΜΑΡΤΗΜΑ Ο ΕΑΝ ΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΣΤΙΝ Ο ΔΕ ΠΟΡΝΕΥΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΙΔΙΟΝ ΣΩΜΑ ΑΜΑΡΤΑΝΕΙ

18 Убегайте от блуда. Любой другой грех, который может совершить человек, — вне его тела, но занимающийся блудом грешит против собственного тела.

19 Η ΟΥΚ ΟΙΔΑΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΥΜΩΝ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΕΝ ΥΜΙΝ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΕΣΤΙΝ ΟΥ ΕΧΕΤΕ ΑΠΟ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΟΥΚ ΕΣΤΕ ΕΑΥΤΩΝ

19 Разве не знаете, что ваше тело — это храм святого духа в вас, духа, который вы имеете от Бога? И вы себе не принадлежите,

20 ΗΓΟΡΑΣΘΗΤΕ ΓΑΡ ΤΙΜΗΣ ΔΟΞΑΣΑΤΕ ΔΗ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΕΝ ΤΩ ΣΩΜΑΤΙ ΥΜΩΝ

20 потому что вы приобретены за плату. Так прославляйте же Бога в своём теле!

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α 7

1 Коринфянам. Глава 7.

ΠΕΡΙ ΔΕ ΩΝ ΕΓΡΑΨΑΤΕ ΚΑΛΟΝ ΑΝΘΡΩΠΩ ΓΥΝΑΙΚΟΣ ΜΗ ΑΠΤΕΣΘΑΙ

1 А теперь о том, о чём вы писали: хорошо мужчине не прикасаться к женщине,

ΔΙΑ ΔΕ ΤΑΣ ΠΟΡΝΕΙΑΣ ΕΚΑΣΤΟΣ ΤΗΝ ΕΑΥΤΟΥ ΓΥΝΑΙΚΑ ΕΧΕΤΩ ΚΑΙ ΕΚΑΣΤΗ ΤΟΝ ΙΔΙΟΝ ΑΝΔΡΑ ΕΧΕΤΩ

2 но, поскольку повсюду распространён блуд, пусть у каждого мужчины будет своя жена и у каждой женщины — свой муж.

ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΙ Ο ΑΝΗΡ ΤΗΝ ΟΦΕΙΛΗΝ ΑΠΟΔΙΔΟΤΩ ΟΜΟΙΩΣ ΔΕ ΚΑΙ Η ΓΥΝΗ ΤΩ ΑΝΔΡΙ

3 Пусть муж отдаёт должное жене, а жена поступает так же с мужем.

Η ΓΥΝΗ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΥΚ ΕΞΟΥΣΙΑΖΕΙ ΑΛΛΑ Ο ΑΝΗΡ ΟΜΟΙΩΣ ΔΕ ΚΑΙ Ο ΑΝΗΡ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΥΚ ΕΞΟΥΣΙΑΖΕΙ ΑΛΛΑ Η ΓΥΝΗ

4 Жена не властна над своим телом: эта власть принадлежит её мужу; подобным образом и муж не властен над своим телом, но эта власть принадлежит жене.

ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΡΕΙΤΕ ΑΛΛΗΛΟΥΣ ΕΙ ΜΗΤΙ ΑΝ ΕΚ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΙΡΟΝ ΙΝΑ ΣΧΟΛΑΣΗΤΕ ΤΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΕΠΙ ΤΟ ΑΥΤΟ ΗΤΕ ΙΝΑ ΜΗ ΠΕΙΡΑΖΗ ΥΜΑΣ Ο ΣΑΤΑΝΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΑΣΙΑΝ ΥΜΩΝ

5 Не отказывайте в этом друг другу, разве только на определённое время по взаимному согласию, чтобы посвятить время молитве и снова быть вместе и чтобы Противник не мог искусить вас через недостаток воздержания у вас.

ΤΟΥΤΟ ΔΕ ΛΕΓΩ ΚΑΤΑ ΣΥΓΓΝΩΜΗΝ ΟΥ ΚΑΤ ΕΠΙΤΑΓΗΝ

6 Однако говорю это как позволение, не как повеление.

ΘΕΛΩ ΔΕ ΠΑΝΤΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΩΣ ΚΑΙ ΕΜΑΥΤΟΝ ΑΛΛΑ ΕΚΑΣΤΟΣ ΙΔΙΟΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΙΣΜΑ ΕΚ ΘΕΟΥ Ο ΜΕΝ ΟΥΤΩΣ Ο ΔΕ ΟΥΤΩΣ

7 Но хочу, чтобы все люди были как я. Впрочем, у каждого свой дар от Бога: у одного так, у другого иначе.

ΛΕΓΩ ΔΕ ΤΟΙΣ ΑΓΑΜΟΙΣ ΚΑΙ ΤΑΙΣ ΧΗΡΑΙΣ ΚΑΛΟΝ ΑΥΤΟΙΣ ΕΑΝ ΜΕΙΝΩΣΙΝ ΩΣ ΚΑΓΩ

8 А безбрачным и вдовам говорю: хорошо им оставаться как я.

ΕΙ ΔΕ ΟΥΚ ΕΓΚΡΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΓΑΜΗΣΑΤΩΣΑΝ ΚΡΕΙΤΤΟΝ ΓΑΡ ΕΣΤΙΝ ΓΑΜΗΣΑΙ Η ΠΥΡΟΥΣΘΑΙ

9 Но если у них нет самообладания, пусть вступают в брак, потому что лучше вступить в брак, чем распаляться страстью.

10 ΤΟΙΣ ΔΕ ΓΕΓΑΜΗΚΟΣΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΛΩ ΟΥΚ ΕΓΩ ΑΛΛΑ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΓΥΝΑΙΚΑ ΑΠΟ ΑΝΔΡΟΣ ΜΗ ΧΩΡΙΣΘΗΝΑΙ

10 Состоящих в браке наставляю — даже не я, а Господин: жена не должна уходить от мужа,

11 ΕΑΝ ΔΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣΘΗ ΜΕΝΕΤΩ ΑΓΑΜΟΣ Η ΤΩ ΑΝΔΡΙ ΚΑΤΑΛΛΑΓΗΤΩ ΚΑΙ ΑΝΔΡΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΗ ΑΦΙΕΝΑΙ

11 но если всё же уйдёт, то пусть остаётся незамужней или помирится с мужем. И муж не должен оставлять жену.

12 ΤΟΙΣ ΔΕ ΛΟΙΠΟΙΣ ΛΕΓΩ ΕΓΩ ΟΥΧ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΙ ΤΙΣ ΑΔΕΛΦΟΣ ΓΥΝΑΙΚΑ ΕΧΕΙ ΑΠΙΣΤΟΝ ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΣΥΝΕΥΔΟΚΕΙ ΟΙΚΕΙΝ ΜΕΤ ΑΥΤΟΥ ΜΗ ΑΦΙΕΤΩ ΑΥΤΗΝ

12 А другим я говорю — я, не Господин: если у какого-нибудь брата неверующая жена и она согласна жить с ним, пусть он не оставляет её;

13 ΚΑΙ ΓΥΝΗ ΕΙ ΤΙΣ ΕΧΕΙ ΑΝΔΡΑ ΑΠΙΣΤΟΝ ΚΑΙ ΟΥΤΟΣ ΣΥΝΕΥΔΟΚΕΙ ΟΙΚΕΙΝ ΜΕΤ ΑΥΤΗΣ ΜΗ ΑΦΙΕΤΩ ΤΟΝ ΑΝΔΡΑ

13 и женщина, у которой неверующий муж, и он согласен жить с ней, пусть не оставляет мужа.

14 ΗΓΙΑΣΤΑΙ ΓΑΡ Ο ΑΝΗΡ Ο ΑΠΙΣΤΟΣ ΕΝ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΙ ΚΑΙ ΗΓΙΑΣΤΑΙ Η ΓΥΝΗ Η ΑΠΙΣΤΟΣ ΕΝ ΤΩ ΑΔΕΛΦΩ ΕΠΕΙ ΑΡΑ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΥΜΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΑ ΕΣΤΙΝ ΝΥΝ ΔΕ ΑΓΙΑ ΕΣΤΙΝ

14 Неверующий муж освящён через жену, а неверующая жена освящена через брата; иначе ваши дети на самом деле были бы нечисты, но теперь они святы.

15 ΕΙ ΔΕ Ο ΑΠΙΣΤΟΣ ΧΩΡΙΖΕΤΑΙ ΧΩΡΙΖΕΣΘΩ ΟΥ ΔΕΔΟΥΛΩΤΑΙ Ο ΑΔΕΛΦΟΣ Η Η ΑΔΕΛΦΗ ΕΝ ΤΟΙΣ ΤΟΙΟΥΤΟΙΣ ΕΝ ΔΕ ΕΙΡΗΝΗ ΚΕΚΛΗΚΕΝ ΥΜΑΣ Ο ΘΕΟΣ

15 Однако, если неверующий уходит, пусть уходит; в таких обстоятельствах брат или сестра не связаны обязательствами. Бог призвал вас к миру.

16 ΤΙ ΓΑΡ ΟΙΔΑΣ ΓΥΝΑΙ ΕΙ ΤΟΝ ΑΝΔΡΑ ΣΩΣΕΙΣ Η ΤΙ ΟΙΔΑΣ ΑΝΕΡ ΕΙ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΩΣΕΙΣ

16 Жена, откуда ты знаешь, не спасёшь ли мужа? Или ты, муж, откуда знаешь, не спасёшь ли жену?

17 ΕΙ ΜΗ ΕΚΑΣΤΩ ΩΣ ΕΜΕΡΙΣΕΝ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΚΑΣΤΟΝ ΩΣ ΚΕΚΛΗΚΕΝ Ο ΘΕΟΣ ΟΥΤΩΣ ΠΕΡΙΠΑΤΕΙΤΩ ΚΑΙ ΟΥΤΩΣ ΕΝ ΤΑΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΙΣ ΠΑΣΑΙΣ ΔΙΑΤΑΣΣΟΜΑΙ

17 А вообще, как Господин определил каждому, пусть каждый так и живёт — в том призвании, в каком призвал его Бог. И это я предписываю делать во всех собраниях.

18 ΠΕΡΙΤΕΤΜΗΜΕΝΟΣ ΤΙΣ ΕΚΛΗΘΗ ΜΗ ΕΠΙΣΠΑΣΘΩ ΕΝ ΑΚΡΟΒΥΣΤΙΑ ΚΕΚΛΗΤΑΙ ΤΙΣ ΜΗ ΠΕΡΙΤΕΜΝΕΣΘΩ

18 Призван ли кто обрезанным? Пусть не становится необрезанным. Призван ли кто в необрезании? Пусть не обрезывается.

19 Η ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΟΥΔΕΝ ΕΣΤΙΝ ΚΑΙ Η ΑΚΡΟΒΥΣΤΙΑ ΟΥΔΕΝ ΕΣΤΙΝ ΑΛΛΑ ΤΗΡΗΣΙΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΘΕΟΥ

19 Обрезание ничего не значит, и необрезание ничего не значит — имеет значение только соблюдение заповедей Бога.

20 ΕΚΑΣΤΟΣ ΕΝ ΤΗ ΚΛΗΣΕΙ Η ΕΚΛΗΘΗ ΕΝ ΤΑΥΤΗ ΜΕΝΕΤΩ

20 В каком положении каждый был призван, в таком пусть и пребывает.

21 ΔΟΥΛΟΣ ΕΚΛΗΘΗΣ ΜΗ ΣΟΙ ΜΕΛΕΤΩ ΑΛΛ ΕΙ ΚΑΙ ΔΥΝΑΣΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΓΕΝΕΣΘΑΙ ΜΑΛΛΟΝ ΧΡΗΣΑΙ

21 Призван ли ты рабом? Не тревожься. Но если можешь стать свободным, лучше воспользуйся этой возможностью.

22 Ο ΓΑΡ ΕΝ ΚΥΡΙΩ ΚΛΗΘΕΙΣ ΔΟΥΛΟΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΕΣΤΙΝ ΟΜΟΙΩΣ Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΛΗΘΕΙΣ ΔΟΥΛΟΣ ΕΣΤΙΝ ΧΡΙΣΤΟΥ

22 Ведь каждый служитель Господина, призванный рабом, есть вольноотпущенник Господина. Подобным образом и призванный свободным — раб Помазанника.

23 ΤΙΜΗΣ ΗΓΟΡΑΣΘΗΤΕ ΜΗ ΓΙΝΕΣΘΕ ΔΟΥΛΟΙ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

23 Вы приобретены за плату — довольно становиться рабами людей.

24 ΕΚΑΣΤΟΣ ΕΝ Ω ΕΚΛΗΘΗ ΑΔΕΛΦΟΙ ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΜΕΝΕΤΩ ΠΑΡΑ ΘΕΩ

24 В каком состоянии каждый был призван, братья, в таком пусть и пребывает с Богом.

25 ΠΕΡΙ ΔΕ ΤΩΝ ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΕΠΙΤΑΓΗΝ ΚΥΡΙΟΥ ΟΥΚ ΕΧΩ ΓΝΩΜΗΝ ΔΕ ΔΙΔΩΜΙ ΩΣ ΗΛΕΗΜΕΝΟΣ ΥΠΟ ΚΥΡΙΟΥ ΠΙΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ

25 Что же касается девственников, то у меня нет повеления от Господина, но говорю своё мнение как тот, к кому Господин проявил милосердие, чтобы я был верен.

26 ΝΟΜΙΖΩ ΟΥΝ ΤΟΥΤΟ ΚΑΛΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΣΤΩΣΑΝ ΑΝΑΓΚΗΝ ΟΤΙ ΚΑΛΟΝ ΑΝΘΡΩΠΩ ΤΟ ΟΥΤΩΣ ΕΙΝΑΙ

26 Итак, в силу существующих обстоятельств, я думаю, что хорошо человеку оставаться как есть.

27 ΔΕΔΕΣΑΙ ΓΥΝΑΙΚΙ ΜΗ ΖΗΤΕΙ ΛΥΣΙΝ ΛΕΛΥΣΑΙ ΑΠΟ ΓΥΝΑΙΚΟΣ ΜΗ ΖΗΤΕΙ ΓΥΝΑΙΚΑ

27 Связан ли ты с женой? Не ищи освобождения. Освобождён от жены? Не ищи жены.

28 ΕΑΝ ΔΕ ΚΑΙ ΓΑΜΗΣΗΣ ΟΥΧ ΗΜΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΕΑΝ ΓΗΜΗ Η ΠΑΡΘΕΝΟΣ ΟΥΧ ΗΜΑΡΤΕΝ ΘΛΙΨΙΝ ΔΕ ΤΗ ΣΑΡΚΙ ΕΞΟΥΣΙΝ ΟΙ ΤΟΙΟΥΤΟΙ ΕΓΩ ΔΕ ΥΜΩΝ ΦΕΙΔΟΜΑΙ

28 Впрочем, если и вступишь в брак, не согрешишь. И если девственник вступит в брак, не согрешит. Однако у них появятся новые трудности в жизни. А я хочу уберечь вас.

29 ΤΟΥΤΟ ΔΕ ΦΗΜΙ ΑΔΕΛΦΟΙ Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΥΝΕΣΤΑΛΜΕΝΟΣ ΕΣΤΙΝ ΤΟ ΛΟΙΠΟΝ ΙΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΧΟΝΤΕΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΩΣ ΜΗ ΕΧΟΝΤΕΣ ΩΣΙΝ

29 К тому же говорю вам, братья, что оставшееся время сократилось. Отныне пусть имеющие жён будут как не имеющие,

30 ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΑΙΟΝΤΕΣ ΩΣ ΜΗ ΚΛΑΙΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΧΑΙΡΟΝΤΕΣ ΩΣ ΜΗ ΧΑΙΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΕΣ ΩΣ ΜΗ ΚΑΤΕΧΟΝΤΕΣ

30 и плачущие — как не плачущие, и радующиеся — как не радующиеся, и покупающие — как не владеющие,

31 ΚΑΙ ΟΙ ΧΡΩΜΕΝΟΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ ΩΣ ΜΗ ΚΑΤΑΧΡΩΜΕΝΟΙ ΠΑΡΑΓΕΙ ΓΑΡ ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΟΥΤΟΥ

31 и пользующиеся миром — как не пользующиеся им в полной мере, потому что сцена этого мира меняется.

32 ΘΕΛΩ ΔΕ ΥΜΑΣ ΑΜΕΡΙΜΝΟΥΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΓΑΜΟΣ ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΠΩΣ ΑΡΕΣΗ ΤΩ ΚΥΡΙΩ

32 А я хочу, чтобы у вас не было беспокойств. Неженатый беспокоится о том, что Господина — как получить одобрение Господина.

33 Ο ΔΕ ΓΑΜΗΣΑΣ ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΠΩΣ ΑΡΕΣΗ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΙ

33 А женатый беспокоится о мирском — как получить одобрение жены,

34 ΚΑΙ ΜΕΜΕΡΙΣΤΑΙ ΚΑΙ Η ΓΥΝΗ Η ΑΓΑΜΟΣ ΚΑΙ Η ΠΑΡΘΕΝΟΣ ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΙΝΑ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΤΩ ΣΩΜΑΤΙ ΚΑΙ ΤΩ ΠΝΕΥΜΑΤΙ Η ΔΕ ΓΑΜΗΣΑΣΑ ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΠΩΣ ΑΡΕΣΗ ΤΩ ΑΝΔΡΙ

34 и он разделён. Также незамужняя женщина и девственница беспокоится о том, что Господина, чтобы быть святой и телом и духом. А замужняя беспокоится о мирском — как получить одобрение мужа.

35 ΤΟΥΤΟ ΔΕ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΜΩΝ ΑΥΤΩΝ ΣΥΜΦΟΡΟΝ ΛΕΓΩ ΟΥΧ ΙΝΑ ΒΡΟΧΟΝ ΥΜΙΝ ΕΠΙΒΑΛΩ ΑΛΛΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΣΧΗΜΟΝ ΚΑΙ ΕΥΠΑΡΕΔΡΟΝ ΤΩ ΚΥΡΙΩ ΑΠΕΡΙΣΠΑΣΤΩΣ

35 Но говорю это для вашей же пользы, не для того, чтобы набросить на вас петлю, но чтобы побудить вас поступать благопристойно и постоянно служить Господину без отвлечений.

36 ΕΙ ΔΕ ΤΙΣ ΑΣΧΗΜΟΝΕΙΝ ΕΠΙ ΤΗΝ ΠΑΡΘΕΝΟΝ ΑΥΤΟΥ ΝΟΜΙΖΕΙ ΕΑΝ Η ΥΠΕΡΑΚΜΟΣ ΚΑΙ ΟΥΤΩΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΓΙΝΕΣΘΑΙ Ο ΘΕΛΕΙ ΠΟΙΕΙΤΩ ΟΥΧ ΑΜΑΡΤΑΝΕΙ ΓΑΜΕΙΤΩΣΑΝ

36 Но если кто-то думает, что поступает со своей девственностью неправильно, если миновал для неё расцвет юности и должно произойти так, пусть делает, что хочет, он не согрешает. Пусть такие вступают в брак.

37 ΟΣ ΔΕ ΕΣΤΗΚΕΝ ΕΝ ΤΗ ΚΑΡΔΙΑ ΑΥΤΟΥ ΕΔΡΑΙΟΣ ΜΗ ΕΧΩΝ ΑΝΑΓΚΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑΝ ΔΕ ΕΧΕΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΘΕΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥΤΟ ΚΕΚΡΙΚΕΝ ΕΝ ΤΗ ΙΔΙΑ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΕΙΝ ΤΗΝ ΕΑΥΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΝ ΚΑΛΩΣ ΠΟΙΗΣΕΙ

37 Но если кто-то, не испытывая в этом необходимости, остаётся твёрд в своём сердце, если он властен над своей волей и в своём сердце решил сохранять свою девственность, то он поступает хорошо.

38 ΩΣΤΕ ΚΑΙ Ο ΓΑΜΙΖΩΝ ΤΗΝ ΕΑΥΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΝ ΚΑΛΩΣ ΠΟΙΕΙ ΚΑΙ Ο ΜΗ ΓΑΜΙΖΩΝ ΚΡΕΙΣΣΟΝ ΠΟΙΗΣΕΙ

38 Поэтому тот, кто вступает в брак и отдаёт свою девственность, также поступает хорошо, но тот, кто не вступает в брак и не отдаёт её, поступает лучше.

39 ΓΥΝΗ ΔΕΔΕΤΑΙ ΕΦ ΟΣΟΝ ΧΡΟΝΟΝ ΖΗ Ο ΑΝΗΡ ΑΥΤΗΣ ΕΑΝ ΔΕ ΚΟΙΜΗΘΗ Ο ΑΝΗΡ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΕΣΤΙΝ Ω ΘΕΛΕΙ ΓΑΜΗΘΗΝΑΙ ΜΟΝΟΝ ΕΝ ΚΥΡΙΩ

39 Жена связана всё то время, пока жив её муж. Но если муж уснёт смертным сном, она свободна выйти замуж за кого хочет, только в Господине.

40 ΜΑΚΑΡΙΩΤΕΡΑ ΔΕ ΕΣΤΙΝ ΕΑΝ ΟΥΤΩΣ ΜΕΙΝΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΜΗΝ ΓΝΩΜΗΝ ΔΟΚΩ ΔΕ ΚΑΓΩ ΠΝΕΥΜΑ ΘΕΟΥ ΕΧΕΙΝ

40 Но, по моему мнению, она счастливее, если остаётся как есть. А я думаю, что и у меня есть дух Бога.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α 8

1 Коринфянам. Глава 8.

ΠΕΡΙ ΔΕ ΤΩΝ ΕΙΔΩΛΟΘΥΤΩΝ ΟΙΔΑΜΕΝ ΟΤΙ ΠΑΝΤΕΣ ΓΝΩΣΙΝ ΕΧΟΜΕΝ Η ΓΝΩΣΙΣ ΦΥΣΙΟΙ Η ΔΕ ΑΓΑΠΗ ΟΙΚΟΔΟΜΕΙ

1 Что же касается пищи, пожертвованной идолам, то мы знаем, что у всех нас есть знание. Знание делает надменным, любовь же укрепляет.

ΕΙ ΤΙΣ ΔΟΚΕΙ ΕΓΝΩΚΕΝΑΙ ΤΙ ΟΥΠΩ ΕΓΝΩ ΚΑΘΩΣ ΔΕΙ ΓΝΩΝΑΙ

2 Если кто думает, что он что-либо познал, он ещё не знает этого так, как должен знать.

ΕΙ ΔΕ ΤΙΣ ΑΓΑΠΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΟΥΤΟΣ ΕΓΝΩΣΤΑΙ ΥΠ ΑΥΤΟΥ

3 Но если кто любит Бога, то такого человека знает Бог.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΒΡΩΣΕΩΣ ΟΥΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΛΟΘΥΤΩΝ ΟΙΔΑΜΕΝ ΟΤΙ ΟΥΔΕΝ ΕΙΔΩΛΟΝ ΕΝ ΚΟΣΜΩ ΚΑΙ ΟΤΙ ΟΥΔΕΙΣ ΘΕΟΣ ΕΙ ΜΗ ΕΙΣ

4 Что же касается употребления в пищу пожертвованного идолам, то мы знаем, что идол в мире ничто и что нет Бога, кроме одного.

ΚΑΙ ΓΑΡ ΕΙΠΕΡ ΕΙΣΙΝ ΛΕΓΟΜΕΝΟΙ ΘΕΟΙ ΕΙΤΕ ΕΝ ΟΥΡΑΝΩ ΕΙΤΕ ΕΠΙ ΓΗΣ ΩΣΠΕΡ ΕΙΣΙΝ ΘΕΟΙ ΠΟΛΛΟΙ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΙ ΠΟΛΛΟΙ

5 Хотя и есть те, кого называют «богами», на небе или на земле, как есть много «богов» и много «господ»,

ΑΛΛ ΗΜΙΝ ΕΙΣ ΘΕΟΣ Ο ΠΑΤΗΡ ΕΞ ΟΥ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΗΜΕΙΣ ΕΙΣ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΕΙΣ ΚΥΡΙΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΙ ΟΥ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΗΜΕΙΣ ΔΙ ΑΥΤΟΥ

6 для нас есть только один Бог, Отец, от которого всё, и мы для него; и один Господин, Иисус Помазанник, через которого всё, и мы через него.

ΑΛΛ ΟΥΚ ΕΝ ΠΑΣΙΝ Η ΓΝΩΣΙΣ ΤΙΝΕΣ ΔΕ ΤΗ ΣΥΝΗΘΕΙΑ ΕΩΣ ΑΡΤΙ ΤΟΥ ΕΙΔΩΛΟΥ ΩΣ ΕΙΔΩΛΟΘΥΤΟΝ ΕΣΘΙΟΥΣΙΝ ΚΑΙ Η ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΣ ΑΥΤΩΝ ΑΣΘΕΝΗΣ ΟΥΣΑ ΜΟΛΥΝΕΤΑΙ

7 Однако не у всех это знание: некоторые, привыкнув к идолу, до сих пор едят пищу как нечто пожертвованное идолу, и совесть их, будучи слабой, оскверняется.

ΒΡΩΜΑ ΔΕ ΗΜΑΣ ΟΥ ΠΑΡΑΣΤΗΣΕΙ ΤΩ ΘΕΩ ΟΥΤΕ ΕΑΝ ΜΗ ΦΑΓΩΜΕΝ ΥΣΤΕΡΟΥΜΕΘΑ ΟΥΤΕ ΕΑΝ ΦΑΓΩΜΕΝ ΠΕΡΙΣΣΕΥΟΜΕΝ

8 Но пища не принесёт нам расположения Бога. Если мы не едим — ничего не теряем, и если едим — ничего не приобретаем.

ΒΛΕΠΕΤΕ ΔΕ ΜΗ ΠΩΣ Η ΕΞΟΥΣΙΑ ΥΜΩΝ ΑΥΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΜΑ ΓΕΝΗΤΑΙ ΤΟΙΣ ΑΣΘΕΝΕΣΙΝ

9 Только смотрите, как бы эта ваша власть не стала камнем преткновения для слабых.

10 ΕΑΝ ΓΑΡ ΤΙΣ ΙΔΗ ΣΕ ΤΟΝ ΕΧΟΝΤΑ ΓΝΩΣΙΝ ΕΝ ΕΙΔΩΛΕΙΩ ΚΑΤΑΚΕΙΜΕΝΟΝ ΟΥΧΙ Η ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΣ ΑΥΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΘΗΣΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΤΑ ΕΙΔΩΛΟΘΥΤΑ ΕΣΘΙΕΙΝ

10 Ведь если кто-нибудь увидит, что ты, владеющий знанием, возлежишь за едой в храме идолов, то не будет ли совесть того, кто слаб, склоняться к тому, чтобы есть пожертвованное идолам?

11 ΑΠΟΛΛΥΤΑΙ ΓΑΡ Ο ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΝ ΤΗ ΣΗ ΓΝΩΣΕΙ Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΔΙ ΟΝ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠΕΘΑΝΕΝ

11 Да, твоими знаниями губится слабый — твой брат, ради которого умер Помазанник.

12 ΟΥΤΩΣ ΔΕ ΑΜΑΡΤΑΝΟΝΤΕΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΥΠΤΟΝΤΕΣ ΑΥΤΩΝ ΤΗΝ ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΝ ΑΣΘΕΝΟΥΣΑΝ ΕΙΣ ΧΡΙΣΤΟΝ ΑΜΑΡΤΑΝΕΤΕ

12 А согрешая так против братьев и раня их слабую совесть, вы согрешаете против Помазанника.

13 ΔΙΟΠΕΡ ΕΙ ΒΡΩΜΑ ΣΚΑΝΔΑΛΙΖΕΙ ΤΟΝ ΑΔΕΛΦΟΝ ΜΟΥ ΟΥ ΜΗ ΦΑΓΩ ΚΡΕΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΙΩΝΑ ΙΝΑ ΜΗ ΤΟΝ ΑΔΕΛΦΟΝ ΜΟΥ ΣΚΑΝΔΑΛΙΣΩ

13 И потому, если пища становится для моего брата преткновением, не буду есть мяса вовек, чтобы не стать преткновением для моего брата.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α 9

1 Коринфянам. Глава 9.

ΟΥΚ ΕΙΜΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΟΥΚ ΕΙΜΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΟΥΧΙ ΙΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΗΜΩΝ ΕΟΡΑΚΑ ΟΥ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΜΟΥ ΥΜΕΙΣ ΕΣΤΕ ΕΝ ΚΥΡΙΩ

1 Разве я не свободен? Разве я не посланник? Разве я не видел Иисуса, нашего Господина? И не вы ли плод моего труда в Господине?

ΕΙ ΑΛΛΟΙΣ ΟΥΚ ΕΙΜΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΛΑ ΓΕ ΥΜΙΝ ΕΙΜΙ Η ΓΑΡ ΣΦΡΑΓΙΣ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΥΜΕΙΣ ΕΣΤΕ ΕΝ ΚΥΡΙΩ

2 Если я не посланник для других, то уж для вас я точно посланник, потому что вы — печать, подтверждающая моё посланничество в Господине.

Η ΕΜΗ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΙΣ ΕΜΕ ΑΝΑΚΡΙΝΟΥΣΙΝ ΕΣΤΙΝ ΑΥΤΗ

3 Тем, кто взялся судить обо мне, в свою защиту скажу вот что:

ΜΗ ΟΥΚ ΕΧΟΜΕΝ ΕΞΟΥΣΙΑΝ ΦΑΓΕΙΝ ΚΑΙ ΠΕΙΝ

4 разве мы не имеем права есть и пить?

ΜΗ ΟΥΚ ΕΧΟΜΕΝ ΕΞΟΥΣΙΑΝ ΑΔΕΛΦΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΕΡΙΑΓΕΙΝ ΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΗΦΑΣ

5 Разве мы не имеем права брать с собой женщину, сестру, как и остальные посланники, и братья Господина, и Ки́фа?

Η ΜΟΝΟΣ ΕΓΩ ΚΑΙ ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΟΥΚ ΕΧΟΜΕΝ ΕΞΟΥΣΙΑΝ ΜΗ ΕΡΓΑΖΕΣΘΑΙ

6 Или только мы с Варна́вой не имеем права отказываться от мирской работы?

ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΕΥΕΤΑΙ ΙΔΙΟΙΣ ΟΨΩΝΙΟΙΣ ΠΟΤΕ ΤΙΣ ΦΥΤΕΥΕΙ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΡΠΟΝ ΑΥΤΟΥ ΟΥΚ ΕΣΘΙΕΙ Η ΤΙΣ ΠΟΙΜΑΙΝΕΙ ΠΟΙΜΝΗΝ ΚΑΙ ΕΚ ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΜΝΗΣ ΟΥΚ ΕΣΘΙΕΙ

7 Какой воин служит за свой счёт? Кто сажает виноградник и не ест его плодов? Или кто пасёт стадо и не питается молоком от стада?

ΜΗ ΚΑΤΑ ΑΝΘΡΩΠΟΝ ΤΑΥΤΑ ΛΑΛΩ Η ΚΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΤΑΥΤΑ ΟΥ ΛΕΓΕΙ

8 С человеческой ли точки зрения говорю это? Разве не то же говорит и Закон?

ΕΝ ΓΑΡ ΤΩ ΜΩΥΣΕΩΣ ΝΟΜΩ ΓΕΓΡΑΠΤΑΙ ΟΥ ΚΗΜΩΣΕΙΣ ΒΟΥΝ ΑΛΟΩΝΤΑ ΜΗ ΤΩΝ ΒΟΩΝ ΜΕΛΕΙ ΤΩ ΘΕΩ

9 В законе Моисея написано: «Не надевай намордника молотящему быку». О быках ли заботится Бог?

10 Η ΔΙ ΗΜΑΣ ΠΑΝΤΩΣ ΛΕΓΕΙ ΔΙ ΗΜΑΣ ΓΑΡ ΕΓΡΑΦΗ ΟΤΙ ΟΦΕΙΛΕΙ ΕΠ ΕΛΠΙΔΙ Ο ΑΡΟΤΡΙΩΝ ΑΡΟΤΡΙΑΝ ΚΑΙ Ο ΑΛΟΩΝ ΕΠ ΕΛΠΙΔΙ ΤΟΥ ΜΕΤΕΧΕΙΝ

10 Или всё это он говорит ради нас? Да, ради нас это было написано, потому что пашущий должен пахать с надеждой и молотящий должен молотить с надеждой получить свою долю.

11 ΕΙ ΗΜΕΙΣ ΥΜΙΝ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΕΣΠΕΙΡΑΜΕΝ ΜΕΓΑ ΕΙ ΗΜΕΙΣ ΥΜΩΝ ΤΑ ΣΑΡΚΙΚΑ ΘΕΡΙΣΟΜΕΝ

11 Если мы посеяли у вас духовное, то великое ли дело, если пожнём от вас необходимое для плоти?

12 ΕΙ ΑΛΛΟΙ ΤΗΣ ΥΜΩΝ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΜΕΤΕΧΟΥΣΙΝ ΟΥ ΜΑΛΛΟΝ ΗΜΕΙΣ ΑΛΛ ΟΥΚ ΕΧΡΗΣΑΜΕΘΑ ΤΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΑΥΤΗ ΑΛΛΑ ΠΑΝΤΑ ΣΤΕΓΟΜΕΝ ΙΝΑ ΜΗ ΤΙΝΑ ΕΓΚΟΠΗΝ ΔΩΜΕΝ ΤΩ ΕΥΑΓΓΕΛΙΩ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

12 Если у других есть такая власть над вами, то тем более она есть у нас, разве не так? Однако мы не пользуемся этой властью, но переносим всё, чтобы не создавать каких-либо преград для благой вести о Помазаннике.

13 ΟΥΚ ΟΙΔΑΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΤΑ ΙΕΡΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ [ΤΑ] ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΕΣΘΙΟΥΣΙΝ ΟΙ ΤΩ ΘΥΣΙΑΣΤΗΡΙΩ ΠΑΡΕΔΡΕΥΟΝΤΕΣ ΤΩ ΘΥΣΙΑΣΤΗΡΙΩ ΣΥΜΜΕΡΙΖΟΝΤΑΙ

13 Разве не знаете, что исполняющие священные обязанности едят то, что принадлежит храму, и служащие у жертвенника имеют долю с жертвенником?

14 ΟΥΤΩΣ ΚΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΔΙΕΤΑΞΕΝ ΤΟΙΣ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΣΙΝ ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΖΗΝ

14 Так и Господин определил, чтобы провозглашающие благую весть жили от благой вести.

15 ΕΓΩ ΔΕ ΟΥ ΚΕΧΡΗΜΑΙ ΟΥΔΕΝΙ ΤΟΥΤΩΝ ΟΥΚ ΕΓΡΑΨΑ ΔΕ ΤΑΥΤΑ ΙΝΑ ΟΥΤΩΣ ΓΕΝΗΤΑΙ ΕΝ ΕΜΟΙ ΚΑΛΟΝ ΓΑΡ ΜΟΙ ΜΑΛΛΟΝ ΑΠΟΘΑΝΕΙΝ Η ΤΟ ΚΑΥΧΗΜΑ ΜΟΥ ΟΥΔΕΙΣ ΚΕΝΩΣΕΙ

15 Но ничем этим я не пользовался. И написал я это не для того, чтобы так было в моём случае, потому что лучше мне умереть, чем… никто не лишит меня повода похвалиться!

16 ΕΑΝ ΓΑΡ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΩΜΑΙ ΟΥΚ ΕΣΤΙΝ ΜΟΙ ΚΑΥΧΗΜΑ ΑΝΑΓΚΗ ΓΑΡ ΜΟΙ ΕΠΙΚΕΙΤΑΙ ΟΥΑΙ ΓΑΡ ΜΟΙ ΕΣΤΙΝ ΕΑΝ ΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΩΜΑΙ

16 Если же возвещаю благую весть, то нет у меня повода хвалиться, потому что на меня возложена необходимость. И горе мне, если не возвещаю благую весть!

17 ΕΙ ΓΑΡ ΕΚΩΝ ΤΟΥΤΟ ΠΡΑΣΣΩ ΜΙΣΘΟΝ ΕΧΩ ΕΙ ΔΕ ΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΝ ΠΕΠΙΣΤΕΥΜΑΙ

17 Если делаю это добровольно, тогда есть у меня награда, а если против своей воли, то всё равно мне вверено управление.

18 ΤΙΣ ΟΥΝ ΜΟΥ ΕΣΤΙΝ Ο ΜΙΣΘΟΣ ΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΟΜΕΝΟΣ ΑΔΑΠΑΝΟΝ ΘΗΣΩ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΕΙΣ ΤΟ ΜΗ ΚΑΤΑΧΡΗΣΑΣΘΑΙ ΤΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΜΟΥ ΕΝ ΤΩ ΕΥΑΓΓΕΛΙΩ

18 В чём же моя награда? В том, что, возвещая благую весть, я могу делиться ею безвозмездно, чтобы не злоупотреблять своей властью в связи с благой вестью.

19 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΓΑΡ ΩΝ ΕΚ ΠΑΝΤΩΝ ΠΑΣΙΝ ΕΜΑΥΤΟΝ ΕΔΟΥΛΩΣΑ ΙΝΑ ΤΟΥΣ ΠΛΕΙΟΝΑΣ ΚΕΡΔΗΣΩ

19 Хотя у меня нет ни перед кем обязательств, я для всех сделался рабом, чтобы приобрести как можно больше людей.

20 ΚΑΙ ΕΓΕΝΟΜΗΝ ΤΟΙΣ ΙΟΥΔΑΙΟΙΣ ΩΣ ΙΟΥΔΑΙΟΣ ΙΝΑ ΙΟΥΔΑΙΟΥΣ ΚΕΡΔΗΣΩ ΤΟΙΣ ΥΠΟ ΝΟΜΟΝ ΩΣ ΥΠΟ ΝΟΜΟΝ ΜΗ ΩΝ ΑΥΤΟΣ ΥΠΟ ΝΟΜΟΝ ΙΝΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟ ΝΟΜΟΝ ΚΕΡΔΗΣΩ

20 Так, для иудеев я стал как иудей, чтобы приобрести иудеев; для людей под законом я стал как человек под законом (хотя сам я не под законом), чтобы приобрести тех, кто под законом.

21 ΤΟΙΣ ΑΝΟΜΟΙΣ ΩΣ ΑΝΟΜΟΣ ΜΗ ΩΝ ΑΝΟΜΟΣ ΘΕΟΥ ΑΛΛ ΕΝΝΟΜΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΙΝΑ ΚΕΡΔΑΝΩ ΤΟΥΣ ΑΝΟΜΟΥΣ

21 Для людей без закона я стал как человек без закона (хотя я не без закона перед Богом, но под законом перед Помазанником), чтобы приобрести тех, кто без закона.

22 ΕΓΕΝΟΜΗΝ ΤΟΙΣ ΑΣΘΕΝΕΣΙΝ ΑΣΘΕΝΗΣ ΙΝΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΕΡΔΗΣΩ ΤΟΙΣ ΠΑΣΙΝ ΓΕΓΟΝΑ ΠΑΝΤΑ ΙΝΑ ΠΑΝΤΩΣ ΤΙΝΑΣ ΣΩΣΩ

22 Для слабых я стал слабым, чтобы приобрести слабых. Я стал всем для людей всякого рода, чтобы хоть как-нибудь спасти некоторых.

23 ΠΑΝΤΑ ΔΕ ΠΟΙΩ ΔΙΑ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΙΝΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΟΣ ΑΥΤΟΥ ΓΕΝΩΜΑΙ

23 Но всё это делаю ради благой вести, чтобы делиться ею с другими.

24 ΟΥΚ ΟΙΔΑΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΕΝ ΣΤΑΔΙΩ ΤΡΕΧΟΝΤΕΣ ΠΑΝΤΕΣ ΜΕΝ ΤΡΕΧΟΥΣΙΝ ΕΙΣ ΔΕ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟΝ ΟΥΤΩΣ ΤΡΕΧΕΤΕ ΙΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΗΤΕ

24 Разве не знаете, что участвующие в забеге бегут все, но только один получает награду? Бегите же так, чтобы получить её.

25 ΠΑΣ ΔΕ Ο ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ ΠΑΝΤΑ ΕΓΚΡΑΤΕΥΕΤΑΙ ΕΚΕΙΝΟΙ ΜΕΝ ΟΥΝ ΙΝΑ ΦΘΑΡΤΟΝ ΣΤΕΦΑΝΟΝ ΛΑΒΩΣΙΝ ΗΜΕΙΣ ΔΕ ΑΦΘΑΡΤΟΝ

25 К тому же каждый соревнующийся проявляет самообладание во всём. Только делают они это, чтобы получить венок тленный, а мы — нетленный.

26 ΕΓΩ ΤΟΙΝΥΝ ΟΥΤΩΣ ΤΡΕΧΩ ΩΣ ΟΥΚ ΑΔΗΛΩΣ ΟΥΤΩΣ ΠΥΚΤΕΥΩ ΩΣ ΟΥΚ ΑΕΡΑ ΔΕΡΩΝ

26 А потому я бегу не так, как если бы не знал зачем, направляю удары не так, чтобы бить воздух,

27 ΑΛΛΑ ΥΠΩΠΙΑΖΩ ΜΟΥ ΤΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΔΟΥΛΑΓΩΓΩ ΜΗ ΠΩΣ ΑΛΛΟΙΣ ΚΗΡΥΞΑΣ ΑΥΤΟΣ ΑΔΟΚΙΜΟΣ ΓΕΝΩΜΑΙ

27 но бичую своё тело и порабощаю его, чтобы не оказалось, что, достигнув проповедью других, я сам не заслуживаю одобрения.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α 10

1 Коринфянам. Глава 10.

ΟΥ ΘΕΛΩ ΓΑΡ ΥΜΑΣ ΑΓΝΟΕΙΝ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΤΙ ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΗΜΩΝ ΠΑΝΤΕΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΝΕΦΕΛΗΝ ΗΣΑΝ ΚΑΙ ΠΑΝΤΕΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΔΙΗΛΘΟΝ

1 Не хочу же, братья, оставить вас в неведении о том, что наши отцы все были под облаком, и все перешли море,

ΚΑΙ ΠΑΝΤΕΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΩΥΣΗΝ ΕΒΑΠΤΙΣΘΗΣΑΝ ΕΝ ΤΗ ΝΕΦΕΛΗ ΚΑΙ ΕΝ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΗ

2 и все окунулись в Моисея[2] в облаке и в море,

ΚΑΙ ΠΑΝΤΕΣ ΤΟ ΑΥΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ ΒΡΩΜΑ ΕΦΑΓΟΝ

3 и все ели одну и ту же духовную пищу,

ΚΑΙ ΠΑΝΤΕΣ ΤΟ ΑΥΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ ΕΠΙΟΝ ΠΟΜΑ ΕΠΙΝΟΝ ΓΑΡ ΕΚ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣΗΣ ΠΕΤΡΑΣ Η ΠΕΤΡΑ ΔΕ ΗΝ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ

4 и все пили одно и то же духовное питьё. Они пили из духовной скалы, которая следовала за ними, и скала эта представляла Помазанника.

ΑΛΛ ΟΥΚ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΛΕΙΟΣΙΝ ΑΥΤΩΝ ΕΥΔΟΚΗΣΕΝ Ο ΘΕΟΣ ΚΑΤΕΣΤΡΩΘΗΣΑΝ ΓΑΡ ΕΝ ΤΗ ΕΡΗΜΩ

5 И всё же большинству из них Бог не выразил одобрения, и они полегли в пустыне.

ΤΑΥΤΑ ΔΕ ΤΥΠΟΙ ΗΜΩΝ ΕΓΕΝΗΘΗΣΑΝ ΕΙΣ ΤΟ ΜΗ ΕΙΝΑΙ ΗΜΑΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑΣ ΚΑΚΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΚΕΙΝΟΙ ΕΠΕΘΥΜΗΣΑΝ

6 И это стало для нас примером, чтобы мы не желали злого, как желали они.

ΜΗΔΕ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΑΙ ΓΙΝΕΣΘΕ ΚΑΘΩΣ ΤΙΝΕΣ ΑΥΤΩΝ ΩΣΠΕΡ ΓΕΓΡΑΠΤΑΙ ΕΚΑΘΙΣΕΝ Ο ΛΑΟΣ ΦΑΓΕΙΝ ΚΑΙ ΠΕΙΝ ΚΑΙ ΑΝΕΣΤΗΣΑΝ ΠΑΙΖΕΙΝ

7 И не становитесь идолопоклонниками, подобно некоторым из них, как написано: «Народ сел есть и пить, а затем встал, чтобы повеселиться».

ΜΗΔΕ ΠΟΡΝΕΥΩΜΕΝ ΚΑΘΩΣ ΤΙΝΕΣ ΑΥΤΩΝ ΕΠΟΡΝΕΥΣΑΝ ΚΑΙ ΕΠΕΣΑΝ ΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ

8 И не будем заниматься блудом, как некоторые из них: они совершили блуд — и в один день пало двадцать три тысячи.

ΜΗΔΕ ΕΚΠΕΙΡΑΖΩΜΕΝ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΚΑΘΩΣ ΤΙΝΕΣ ΑΥΤΩΝ ΕΠΕΙΡΑΣΑΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΤΩΝ ΟΦΕΩΝ ΑΠΩΛΛΥΝΤΟ

9 И не будем испытывать Господа, как некоторые из них испытывали и погибли от змей.

10 ΜΗΔΕ ΓΟΓΓΥΖΕΤΕ ΚΑΘΑΠΕΡ ΤΙΝΕΣ ΑΥΤΩΝ ΕΓΟΓΓΥΣΑΝ ΚΑΙ ΑΠΩΛΟΝΤΟ ΥΠΟ ΤΟΥ ΟΛΟΘΡΕΥΤΟΥ

10 И не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от губителя.

11 ΤΑΥΤΑ ΔΕ ΤΥΠΙΚΩΣ ΣΥΝΕΒΑΙΝΕΝ ΕΚΕΙΝΟΙΣ ΕΓΡΑΦΗ ΔΕ ΠΡΟΣ ΝΟΥΘΕΣΙΑΝ ΗΜΩΝ ΕΙΣ ΟΥΣ ΤΑ ΤΕΛΗ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΚΑΤΗΝΤΗΚΕΝ

11 А всё это происходило с ними как примеры и было записано как предостережение для нас, при которых пришёл конец систем вещей.

12 ΩΣΤΕ Ο ΔΟΚΩΝ ΕΣΤΑΝΑΙ ΒΛΕΠΕΤΩ ΜΗ ΠΕΣΗ

12 И потому, кто думает, что он стоит, пусть смотрит, чтобы не упасть.

13 ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ ΥΜΑΣ ΟΥΚ ΕΙΛΗΦΕΝ ΕΙ ΜΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΙΣΤΟΣ ΔΕ Ο ΘΕΟΣ ΟΣ ΟΥΚ ΕΑΣΕΙ ΥΜΑΣ ΠΕΙΡΑΣΘΗΝΑΙ ΥΠΕΡ Ο ΔΥΝΑΣΘΕ ΑΛΛΑ ΠΟΙΗΣΕΙ ΣΥΝ ΤΩ ΠΕΙΡΑΣΜΩ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΒΑΣΙΝ ΤΟΥ ΔΥΝΑΣΘΑΙ ΥΠΕΝΕΓΚΕΙΝ

13 Искушения, с которыми вы сталкиваетесь, — обычные для людей. Но Бог верен, и он не допустит, чтобы вы были искушаемы сверх сил, но при искушении предоставит и выход, чтобы вы смогли перенести.

14 ΔΙΟΠΕΡ ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΜΟΥ ΦΕΥΓΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΣ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΑΣ

14 А потому, мои дорогие, убегайте от идолопоклонства.

15 ΩΣ ΦΡΟΝΙΜΟΙΣ ΛΕΓΩ ΚΡΙΝΑΤΕ ΥΜΕΙΣ Ο ΦΗΜΙ

15 Говорю как с людьми здравомыслящими, а о чём говорю — суди́те сами.

16 ΤΟ ΠΟΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΙΑΣ Ο ΕΥΛΟΓΟΥΜΕΝ ΟΥΧΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΣΤΙΝ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΟΝ ΑΡΤΟΝ ΟΝ ΚΛΩΜΕΝ ΟΥΧΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΣΤΙΝ

16 Разве чаша благословения, которую благословляем, не означает приобщение к крови Помазанника? И хлеб, который преломляем, не означает ли приобщение к телу Помазанника?

17 ΟΤΙ ΕΙΣ ΑΡΤΟΣ ΕΝ ΣΩΜΑ ΟΙ ΠΟΛΛΟΙ ΕΣΜΕΝ ΟΙ ΓΑΡ ΠΑΝΤΕΣ ΕΚ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΑΡΤΟΥ ΜΕΤΕΧΟΜΕΝ

17 Поскольку хлеб один, мы, хотя нас и много, — одно тело, потому что все едим от одного хлеба.

18 ΒΛΕΠΕΤΕ ΤΟΝ ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΟΥΧ ΟΙ ΕΣΘΙΟΝΤΕΣ ΤΑΣ ΘΥΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΟΙ ΤΟΥ ΘΥΣΙΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΣΙΝ

18 Посмотрите на Израиль по плоти: разве те, кто едят жертвы, не имеют части с жертвенником?

19 ΤΙ ΟΥΝ ΦΗΜΙ ΟΤΙ ΕΙΔΩΛΟΘΥΤΟΝ ΤΙ ΕΣΤΙΝ Η ΟΤΙ ΕΙΔΩΛΟΝ ΤΙ ΕΣΤΙΝ

19 Так что же мне сказать? Что пожертвованное идолу что-нибудь значит или что идол что-нибудь значит?

20 ΑΛΛ ΟΤΙ Α ΘΥΟΥΣΙΝ ΔΑΙΜΟΝΙΟΙΣ ΚΑΙ ΟΥ ΘΕΩ [ΘΥΟΥΣΙΝ] ΟΥ ΘΕΛΩ ΔΕ ΥΜΑΣ ΚΟΙΝΩΝΟΥΣ ΤΩΝ ΔΑΙΜΟΝΙΩΝ ΓΙΝΕΣΘΑΙ

20 Нет, но скажу, что жертвы, приносимые другими народами, жертвуются демонам, а не Богу; я же не хочу, чтобы вы имели часть с демонами.

21 ΟΥ ΔΥΝΑΣΘΕ ΠΟΤΗΡΙΟΝ ΚΥΡΙΟΥ ΠΙΝΕΙΝ ΚΑΙ ΠΟΤΗΡΙΟΝ ΔΑΙΜΟΝΙΩΝ ΟΥ ΔΥΝΑΣΘΕ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΜΕΤΕΧΕΙΝ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΔΑΙΜΟΝΙΩΝ

21 Не можете пить чашу Господина и чашу демонов, не можете есть со «стола Господина» и со стола демонов.

22 Η ΠΑΡΑΖΗΛΟΥΜΕΝ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΜΗ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΟΙ ΑΥΤΟΥ ΕΣΜΕΝ

22 Или «будем пробуждать в Господине ревность»? Разве мы сильнее его?

23 ΠΑΝΤΑ ΕΞΕΣΤΙΝ ΑΛΛ ΟΥ ΠΑΝΤΑ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΠΑΝΤΑ ΕΞΕΣΤΙΝ ΑΛΛ ΟΥ ΠΑΝΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΕΙ

23 Всё законно, но не всё полезно. Всё законно, но не всё укрепляет.

24 ΜΗΔΕΙΣ ΤΟ ΕΑΥΤΟΥ ΖΗΤΕΙΤΩ ΑΛΛΑ ΤΟ ΤΟΥ ΕΤΕΡΟΥ

24 Пусть каждый ищет пользы не себе, а другому.

25 ΠΑΝ ΤΟ ΕΝ ΜΑΚΕΛΛΩ ΠΩΛΟΥΜΕΝΟΝ ΕΣΘΙΕΤΕ ΜΗΔΕΝ ΑΝΑΚΡΙΝΟΝΤΕΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΝ

25 Всё, что продаётся на мясном рынке, ешьте без расспросов, со спокойной совестью,

26 ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΓΑΡ Η ΓΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΥΤΗΣ

26 потому что «Господу принадлежит земля и всё, что наполняет её».

27 ΕΙ ΤΙΣ ΚΑΛΕΙ ΥΜΑΣ ΤΩΝ ΑΠΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΘΕΛΕΤΕ ΠΟΡΕΥΕΣΘΑΙ ΠΑΝ ΤΟ ΠΑΡΑΤΙΘΕΜΕΝΟΝ ΥΜΙΝ ΕΣΘΙΕΤΕ ΜΗΔΕΝ ΑΝΑΚΡΙΝΟΝΤΕΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΝ

27 Если кто-нибудь из неверующих пригласит вас и вы захотите пойти, то всё, что перед вами поставят, ешьте без расспросов, со спокойной совестью.

28 ΕΑΝ ΔΕ ΤΙΣ ΥΜΙΝ ΕΙΠΗ ΤΟΥΤΟ ΙΕΡΟΘΥΤΟΝ ΕΣΤΙΝ ΜΗ ΕΣΘΙΕΤΕ ΔΙ ΕΚΕΙΝΟΝ ΤΟΝ ΜΗΝΥΣΑΝΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΝ

28 Но если кто-нибудь скажет вам: «Это принесено в жертву», то не ешьте ради сообщившего и ради совести.

29 ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΝ ΔΕ ΛΕΓΩ ΟΥΧΙ ΤΗΝ ΕΑΥΤΟΥ ΑΛΛΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΕΤΕΡΟΥ ΙΝΑΤΙ ΓΑΡ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΥ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΥΠΟ ΑΛΛΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ

29 Я говорю «совести», но не вашей, а другого человека. Для чего допускать, чтобы мою свободу осуждала совесть другого?

30 ΕΙ ΕΓΩ ΧΑΡΙΤΙ ΜΕΤΕΧΩ ΤΙ ΒΛΑΣΦΗΜΟΥΜΑΙ ΥΠΕΡ ΟΥ ΕΓΩ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

30 Если я ем с благодарностью, то почему я должен быть злословим за то, за что благодарю?

31 ΕΙΤΕ ΟΥΝ ΕΣΘΙΕΤΕ ΕΙΤΕ ΠΙΝΕΤΕ ΕΙΤΕ ΤΙ ΠΟΙΕΙΤΕ ΠΑΝΤΑ ΕΙΣ ΔΟΞΑΝ ΘΕΟΥ ΠΟΙΕΙΤΕ

31 А потому, едите ли вы, или пьёте, или другое что делаете, всё делайте во славу Бога.

32 ΑΠΡΟΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΙΟΥΔΑΙΟΙΣ ΓΙΝΕΣΘΕ ΚΑΙ ΕΛΛΗΣΙΝ ΚΑΙ ΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

32 Не становитесь камнем преткновения ни для иудеев, ни для греков, ни для собрания Бога,

33 ΚΑΘΩΣ ΚΑΓΩ ΠΑΝΤΑ ΠΑΣΙΝ ΑΡΕΣΚΩ ΜΗ ΖΗΤΩΝ ΤΟ ΕΜΑΥΤΟΥ ΣΥΜΦΟΡΟΝ ΑΛΛΑ ΤΟ ΤΩΝ ΠΟΛΛΩΝ ΙΝΑ ΣΩΘΩΣΙΝ

33 как и я угождаю всем во всём и ищу пользы не себе, а многим, чтобы они спаслись.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α 11

1 Коринфянам. Глава 11.

ΜΙΜΗΤΑΙ ΜΟΥ ΓΙΝΕΣΘΕ ΚΑΘΩΣ ΚΑΓΩ ΧΡΙΣΤΟΥ

1 Следуйте моему примеру, как я следую примеру Помазанника.

ΕΠΑΙΝΩ ΔΕ ΥΜΑΣ ΟΤΙ ΠΑΝΤΑ ΜΟΥ ΜΕΜΝΗΣΘΕ ΚΑΙ ΚΑΘΩΣ ΠΑΡΕΔΩΚΑ ΥΜΙΝ ΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΚΑΤΕΧΕΤΕ

2 Хвалю вас за то, что во всех делах вы помните обо мне и твёрдо держитесь традиций, которые я передал вам.

ΘΕΛΩ ΔΕ ΥΜΑΣ ΕΙΔΕΝΑΙ ΟΤΙ ΠΑΝΤΟΣ ΑΝΔΡΟΣ Η ΚΕΦΑΛΗ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΣΤΙΝ ΚΕΦΑΛΗ ΔΕ ΓΥΝΑΙΚΟΣ Ο ΑΝΗΡ ΚΕΦΑΛΗ ΔΕ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Ο ΘΕΟΣ

3 Но хочу, чтобы вы знали, что каждому взрослому человеку[3] глава — Помазанник, жене глава — муж[4], а Помазаннику глава — Бог.

ΠΑΣ ΑΝΗΡ ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΕΝΟΣ Η ΠΡΟΦΗΤΕΥΩΝ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΕΧΩΝ ΚΑΤΑΙΣΧΥΝΕΙ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗΝ ΑΥΤΟΥ

4 Всякий муж, который молится или пророчествует с покрытой головой, позорит свою голову;

ΠΑΣΑ ΔΕ ΓΥΝΗ ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΕΝΗ Η ΠΡΟΦΗΤΕΥΟΥΣΑ ΑΚΑΤΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΗ ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΤΑΙΣΧΥΝΕΙ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗΝ ΑΥΤΗΣ ΕΝ ΓΑΡ ΕΣΤΙΝ ΚΑΙ ΤΟ ΑΥΤΟ ΤΗ ΕΞΥΡΗΜΕΝΗ

5 и всякая жена, которая молится или пророчествует с непокрытой головой, позорит свою голову, потому что это то же самое, как если бы она была с обритой головой.

ΕΙ ΓΑΡ ΟΥ ΚΑΤΑΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΓΥΝΗ ΚΑΙ ΚΕΙΡΑΣΘΩ ΕΙ ΔΕ ΑΙΣΧΡΟΝ ΓΥΝΑΙΚΙ ΤΟ ΚΕΙΡΑΣΘΑΙ Η ΞΥΡΑΣΘΑΙ ΚΑΤΑΚΑΛΥΠΤΕΣΘΩ

6 Ведь если жена не покрывается, то пусть и остригается, но если для жены позорно быть остриженной или обритой, то пусть покрывается.

ΑΝΗΡ ΜΕΝ ΓΑΡ ΟΥΚ ΟΦΕΙΛΕΙ ΚΑΤΑΚΑΛΥΠΤΕΣΘΑΙ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗΝ ΕΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΟΞΑ ΘΕΟΥ ΥΠΑΡΧΩΝ Η ΓΥΝΗ ΔΕ ΔΟΞΑ ΑΝΔΡΟΣ ΕΣΤΙΝ

7 Муж не должен покрывать свою голову, так как он образ и слава Бога, а жена — слава мужа.

ΟΥ ΓΑΡ ΕΣΤΙΝ ΑΝΗΡ ΕΚ ΓΥΝΑΙΚΟΣ ΑΛΛΑ ΓΥΝΗ ΕΞ ΑΝΔΡΟΣ

8 Не муж от жены, но жена от мужа;

ΚΑΙ ΓΑΡ ΟΥΚ ΕΚΤΙΣΘΗ ΑΝΗΡ ΔΙΑ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ ΑΛΛΑ ΓΥΝΗ ΔΙΑ ΤΟΝ ΑΝΔΡΑ

9 и к тому же не муж сотворён ради жены, но жена — ради мужа.

10 ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΟΦΕΙΛΕΙ Η ΓΥΝΗ ΕΞΟΥΣΙΑΝ ΕΧΕΙΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΓΕΛΟΥΣ

10 Поэтому у жены должен быть на голове знак власти — для вестников.

11 ΠΛΗΝ ΟΥΤΕ ΓΥΝΗ ΧΩΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ ΟΥΤΕ ΑΝΗΡ ΧΩΡΙΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ ΕΝ ΚΥΡΙΩ

11 Однако в Господине нет ни жены без мужа, ни мужа без жены.

12 ΩΣΠΕΡ ΓΑΡ Η ΓΥΝΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΝΔΡΟΣ ΟΥΤΩΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΗΡ ΔΙΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ ΤΑ ΔΕ ΠΑΝΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

12 И как женщина от мужчины, так и мужчина через женщину, но всё — от Бога.

13 ΕΝ ΥΜΙΝ ΑΥΤΟΙΣ ΚΡΙΝΑΤΕ ΠΡΕΠΟΝ ΕΣΤΙΝ ΓΥΝΑΙΚΑ ΑΚΑΤΑΚΑΛΥΠΤΟΝ ΤΩ ΘΕΩ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣΘΑΙ

13 Судите сами: подобает ли жене молиться Богу не покрывшись?

14 ΟΥΔΕ Η ΦΥΣΙΣ ΑΥΤΗ ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΥΜΑΣ ΟΤΙ ΑΝΗΡ ΜΕΝ ΕΑΝ ΚΟΜΑ ΑΤΙΜΙΑ ΑΥΤΩ ΕΣΤΙΝ

14 Не сама ли природа учит вас, что если мужчина носит длинные волосы, то для него это бесчестье,

15 ΓΥΝΗ ΔΕ ΕΑΝ ΚΟΜΑ ΔΟΞΑ ΑΥΤΗ ΕΣΤΙΝ ΟΤΙ Η ΚΟΜΗ ΑΝΤΙ ΠΕΡΙΒΟΛΑΙΟΥ ΔΕΔΟΤΑΙ [ΑΥΤΗ]

15 а если женщина носит длинные волосы, то для неё это слава? Потому что волосы даны ей вместо головного убора.[5]

16 ΕΙ ΔΕ ΤΙΣ ΔΟΚΕΙ ΦΙΛΟΝΕΙΚΟΣ ΕΙΝΑΙ ΗΜΕΙΣ ΤΟΙΑΥΤΗΝ ΣΥΝΗΘΕΙΑΝ ΟΥΚ ΕΧΟΜΕΝ ΟΥΔΕ ΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

16 А если кто-либо думает отстаивать другой обычай, то другого нет ни у нас, ни у собраний Бога.

17 ΤΟΥΤΟ ΔΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΛΩΝ ΟΥΚ ΕΠΑΙΝΩ ΟΤΙ ΟΥΚ ΕΙΣ ΤΟ ΚΡΕΙΣΣΟΝ ΑΛΛΑ ΕΙΣ ΤΟ ΗΣΣΟΝ ΣΥΝΕΡΧΕΣΘΕ

17 Но, давая вам эти наставления, я не хвалю вас, потому что вы собираетесь не для лучшего, а для худшего.

18 ΠΡΩΤΟΝ ΜΕΝ ΓΑΡ ΣΥΝΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΥΜΩΝ ΕΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΚΟΥΩ ΣΧΙΣΜΑΤΑ ΕΝ ΥΜΙΝ ΥΠΑΡΧΕΙΝ ΚΑΙ ΜΕΡΟΣ ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΩ

18 Прежде всего, я слышу, что, когда вы приходите на собрание, среди вас бывают разделения, и отчасти я этому верю.

19 ΔΕΙ ΓΑΡ ΚΑΙ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΝ ΥΜΙΝ ΕΙΝΑΙ ΙΝΑ [ΚΑΙ] ΟΙ ΔΟΚΙΜΟΙ ΦΑΝΕΡΟΙ ΓΕΝΩΝΤΑΙ ΕΝ ΥΜΙΝ

19 Впрочем, должны быть и секты среди вас, чтобы стали явны среди вас и люди одобренные.

20 ΣΥΝΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΟΥΝ ΥΜΩΝ ΕΠΙ ΤΟ ΑΥΤΟ ΟΥΚ ΕΣΤΙΝ ΚΥΡΙΑΚΟΝ ΔΕΙΠΝΟΝ ΦΑΓΕΙΝ

20 Так вот, собираясь вместе, вы не едите Ужин Господина,

21 ΕΚΑΣΤΟΣ ΓΑΡ ΤΟ ΙΔΙΟΝ ΔΕΙΠΝΟΝ ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΝ ΤΩ ΦΑΓΕΙΝ ΚΑΙ ΟΣ ΜΕΝ ΠΕΙΝΑ ΟΣ ΔΕ ΜΕΘΥΕΙ

21 потому что, до того как приступить к нему, вы съедаете свой ужин, и получается, что кто-то голоден, а кто-то пьян.

22 ΜΗ ΓΑΡ ΟΙΚΙΑΣ ΟΥΚ ΕΧΕΤΕ ΕΙΣ ΤΟ ΕΣΘΙΕΙΝ ΚΑΙ ΠΙΝΕΙΝ Η ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΤΑΦΡΟΝΕΙΤΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΙΣΧΥΝΕΤΕ ΤΟΥΣ ΜΗ ΕΧΟΝΤΑΣ ΤΙ ΕΙΠΩ ΥΜΙΝ ΕΠΑΙΝΕΣΩ ΥΜΑΣ ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΟΥΚ ΕΠΑΙΝΩ

22 Разве нет у вас домов, чтобы есть и пить? Или вы презираете собрание Бога и делаете так, что неимущим становится стыдно? Что же мне сказать вам? Похвалить вас? За это не похвалю.

23 ΕΓΩ ΓΑΡ ΠΑΡΕΛΑΒΟΝ ΑΠΟ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ Ο ΚΑΙ ΠΑΡΕΔΩΚΑ ΥΜΙΝ ΟΤΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΕΝ ΤΗ ΝΥΚΤΙ Η ΠΑΡΕΔΙΔΕΤΟ ΕΛΑΒΕΝ ΑΡΤΟΝ

23 Я получил от Господина то, что и вам передал: Господин Иисус в ночь, когда его должны были предать, взял хлеб

24 ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΑΣ ΕΚΛΑΣΕΝ ΚΑΙ ΕΙΠΕΝ ΤΟΥΤΟ ΜΟΥ ΕΣΤΙΝ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟ ΥΠΕΡ ΥΜΩΝ ΤΟΥΤΟ ΠΟΙΕΙΤΕ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΜΗΝ ΑΝΑΜΝΗΣΙΝ

24 и, воздав благодарность, разломил его и сказал: «Это означает моё тело, которое отдаётся ради вас. Делайте это в воспоминание обо мне».

25 ΩΣΑΥΤΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΤΗΡΙΟΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΕΙΠΝΗΣΑΙ ΛΕΓΩΝ ΤΟΥΤΟ ΤΟ ΠΟΤΗΡΙΟΝ Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΕΣΤΙΝ ΕΝ ΤΩ ΕΜΩ ΑΙΜΑΤΙ ΤΟΥΤΟ ΠΟΙΕΙΤΕ ΟΣΑΚΙΣ ΕΑΝ ΠΙΝΗΤΕ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΜΗΝ ΑΝΑΜΝΗΣΙΝ

25 Также и чашу, когда закончил ужин, говоря: «Эта чаша означает новое соглашение на основании моей крови. Делайте это всякий раз, когда пьёте из неё, в воспоминание обо мне».

26 ΟΣΑΚΙΣ ΓΑΡ ΕΑΝ ΕΣΘΙΗΤΕ ΤΟΝ ΑΡΤΟΝ ΤΟΥΤΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΤΗΡΙΟΝ ΠΙΝΗΤΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΤΕ ΑΧΡΙΣ ΟΥ ΕΛΘΗ

26 И всякий раз, когда вы едите этот хлеб и пьёте из этой чаши, вы провозглашаете смерть Господина, пока он не придёт.

27 ΩΣΤΕ ΟΣ ΑΝ ΕΣΘΙΗ ΤΟΝ ΑΡΤΟΝ Η ΠΙΝΗ ΤΟ ΠΟΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΑΝΑΞΙΩΣ ΕΝΟΧΟΣ ΕΣΤΑΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

27 И потому, кто ест хлеб или пьёт чашу Господина недостойным образом, на том будет вина за тело и кровь Господина.

28 ΔΟΚΙΜΑΖΕΤΩ ΔΕ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΟΥΤΩΣ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΤΟΥ ΕΣΘΙΕΤΩ ΚΑΙ ΕΚ ΤΟΥ ΠΟΤΗΡΙΟΥ ΠΙΝΕΤΩ

28 Пусть человек, исследовав себя, сначала убедится в том, что он достоин, и тогда пусть ест хлеб и пьёт из чаши.

29 Ο ΓΑΡ ΕΣΘΙΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΩΝ ΚΡΙΜΑ ΕΑΥΤΩ ΕΣΘΙΕΙ ΚΑΙ ΠΙΝΕΙ ΜΗ ΔΙΑΚΡΙΝΩΝ ΤΟ ΣΩΜΑ

29 А кто ест и пьёт, не осознавая, что это тело, ест и пьёт себе в осуждение.

30 ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΕΝ ΥΜΙΝ ΠΟΛΛΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΡΩΣΤΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΜΩΝΤΑΙ ΙΚΑΝΟΙ

30 И потому многие среди вас слабы и больны, и немало спят смертным сном.

31 ΕΙ ΔΕ ΕΑΥΤΟΥΣ ΔΙΕΚΡΙΝΟΜΕΝ ΟΥΚ ΑΝ ΕΚΡΙΝΟΜΕΘΑ

31 Но если бы мы осознавали, кто мы, то не были бы судимы.

32 ΚΡΙΝΟΜΕΝΟΙ ΔΕ ΥΠΟ [ΤΟΥ] ΚΥΡΙΟΥ ΠΑΙΔΕΥΟΜΕΘΑ ΙΝΑ ΜΗ ΣΥΝ ΤΩ ΚΟΣΜΩ ΚΑΤΑΚΡΙΘΩΜΕΝ

32 А когда мы судимы — нас наказывает Господин, чтобы мы не были осуждены с этим миром.

33 ΩΣΤΕ ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΟΥ ΣΥΝΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΕΙΣ ΤΟ ΦΑΓΕΙΝ ΑΛΛΗΛΟΥΣ ΕΚΔΕΧΕΣΘΕ

33 И потому, братья, когда вы собираетесь, чтобы есть этот ужин, ждите друг друга.

34 ΕΙ ΤΙΣ ΠΕΙΝΑ ΕΝ ΟΙΚΩ ΕΣΘΙΕΤΩ ΙΝΑ ΜΗ ΕΙΣ ΚΡΙΜΑ ΣΥΝΕΡΧΗΣΘΕ ΤΑ ΔΕ ΛΟΙΠΑ ΩΣ ΑΝ ΕΛΘΩ ΔΙΑΤΑΞΟΜΑΙ

34 Если кто голоден, пусть ест дома, чтобы, собираясь, вы не навлекали на себя осуждение. Остальные же дела устрою, когда приду.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α 12

1 Коринфянам. Глава 12.

ΠΕΡΙ ΔΕ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΥ ΘΕΛΩ ΥΜΑΣ ΑΓΝΟΕΙΝ

1 Что же касается духовных даров, братья, то не хочу оставлять вас в неведении.

ΟΙΔΑΤΕ ΟΤΙ ΟΤΕ ΕΘΝΗ ΗΤΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΙΔΩΛΑ ΤΑ ΑΦΩΝΑ ΩΣ ΑΝ ΗΓΕΣΘΕ ΑΠΑΓΟΜΕΝΟΙ

2 Вы знаете, что, когда вы были этносами, вас водили к бессловесным идолам — так уж получилось, что вас водили.

ΔΙΟ ΓΝΩΡΙΖΩ ΥΜΙΝ ΟΤΙ ΟΥΔΕΙΣ ΕΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΘΕΟΥ ΛΑΛΩΝ ΛΕΓΕΙ ΑΝΑΘΕΜΑ ΙΗΣΟΥΣ ΚΑΙ ΟΥΔΕΙΣ ΔΥΝΑΤΑΙ ΕΙΠΕΙΝ ΚΥΡΙΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΕΙ ΜΗ ΕΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΑΓΙΩ

3 И потому открою вам, что никто, говоря духом Бога, не скажет: «Проклят Иисус!» — и никто не может сказать: «Иисус есть Господин!» — иначе как святым духом.

ΔΙΑΙΡΕΣΕΙΣ ΔΕ ΧΑΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΙΣΙΝ ΤΟ ΔΕ ΑΥΤΟ ΠΝΕΥΜΑ

4 Есть разные дары, но дух один и тот же,

ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΕΙΣ ΔΙΑΚΟΝΙΩΝ ΕΙΣΙΝ ΚΑΙ Ο ΑΥΤΟΣ ΚΥΡΙΟΣ

5 и есть разные виды служения, но Господин один и тот же,

ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΙΝ Ο ΔΕ ΑΥΤΟΣ ΘΕΟΣ Ο ΕΝΕΡΓΩΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΕΝ ΠΑΣΙΝ

6 и действия — разные, но Бог, который совершает все действия во всех, один и тот же.

ΕΚΑΣΤΩ ΔΕ ΔΙΔΟΤΑΙ Η ΦΑΝΕΡΩΣΙΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ

7 Однако проявление духа даётся каждому с той или иной полезной целью.

Ω ΜΕΝ ΓΑΡ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΔΟΤΑΙ ΛΟΓΟΣ ΣΟΦΙΑΣ ΑΛΛΩ ΔΕ ΛΟΓΟΣ ΓΝΩΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΥΤΟ ΠΝΕΥΜΑ

8 Так, одному через дух даётся слово мудрости, другому — слово знания тем же духом,

ΕΤΕΡΩ ΠΙΣΤΙΣ ΕΝ ΤΩ ΑΥΤΩ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΑΛΛΩ ΔΕ ΧΑΡΙΣΜΑΤΑ ΙΑΜΑΤΩΝ ΕΝ ΤΩ ΕΝΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙ

9 иному — вера тем же духом, кому-то — дар исцеления тем же самым духом,

10 ΑΛΛΩ ΔΕ ΕΝΕΡΓΗΜΑΤΑ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΑΛΛΩ [ΔΕ] ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΑΛΛΩ [ΔΕ] ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΩΝ ΕΤΕΡΩ ΓΕΝΗ ΓΛΩΣΣΩΝ ΑΛΛΩ ΔΕ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΓΛΩΣΣΩΝ

10 кому-то — совершение могущественных дел, кому-то — дар пророчествовать, кому-то — понимание вдохновлённых слов, кому-то — разные языки, а кому-то — истолкование языков.

11 ΠΑΝΤΑ ΔΕ ΤΑΥΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΕΝ ΚΑΙ ΤΟ ΑΥΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΔΙΑΙΡΟΥΝ ΙΔΙΑ ΕΚΑΣΤΩ ΚΑΘΩΣ ΒΟΥΛΕΤΑΙ

11 Но все эти действия совершает один и тот же дух, наделяя этими дарами каждого в отдельности по своему желанию.

12 ΚΑΘΑΠΕΡ ΓΑΡ ΤΟ ΣΩΜΑ ΕΝ ΕΣΤΙΝ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΠΟΛΛΑ ΕΧΕΙ ΠΑΝΤΑ ΔΕ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΟΛΛΑ ΟΝΤΑ ΕΝ ΕΣΤΙΝ ΣΩΜΑ ΟΥΤΩΣ ΚΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ

12 Как тело одно, но у него много членов, а все члены этого тела, хотя их и много, — это одно тело, так и Помазанник.

13 ΚΑΙ ΓΑΡ ΕΝ ΕΝΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΗΜΕΙΣ ΠΑΝΤΕΣ ΕΙΣ ΕΝ ΣΩΜΑ ΕΒΑΠΤΙΣΘΗΜΕΝ ΕΙΤΕ ΙΟΥΔΑΙΟΙ ΕΙΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΤΕ ΔΟΥΛΟΙ ΕΙΤΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΚΑΙ ΠΑΝΤΕΣ ΕΝ ΠΝΕΥΜΑ ΕΠΟΤΙΣΘΗΜΕΝ

13 Все мы очищены[6] одним духом в одно тело, будь то иудеи или греки, рабы или свободные, и всем нам было дано пить один дух.

14 ΚΑΙ ΓΑΡ ΤΟ ΣΩΜΑ ΟΥΚ ΕΣΤΙΝ ΕΝ ΜΕΛΟΣ ΑΛΛΑ ΠΟΛΛΑ

14 В самом деле, тело — это не один член, а много.

15 ΕΑΝ ΕΙΠΗ Ο ΠΟΥΣ ΟΤΙ ΟΥΚ ΕΙΜΙ ΧΕΙΡ ΟΥΚ ΕΙΜΙ ΕΚ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΥ ΠΑΡΑ ΤΟΥΤΟ ΟΥΚ ΕΣΤΙΝ ΕΚ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

15 Если нога говорит: «Раз я не рука, то я не часть тела», это не значит, что она не часть тела.

16 ΚΑΙ ΕΑΝ ΕΙΠΗ ΤΟ ΟΥΣ ΟΤΙ ΟΥΚ ΕΙΜΙ ΟΦΘΑΛΜΟΣ ΟΥΚ ΕΙΜΙ ΕΚ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΥ ΠΑΡΑ ΤΟΥΤΟ ΟΥΚ ΕΣΤΙΝ ΕΚ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

16 И если ухо говорит: «Раз я не глаз, то я не часть тела», это не значит, что оно не часть тела.

17 ΕΙ ΟΛΟΝ ΤΟ ΣΩΜΑ ΟΦΘΑΛΜΟΣ ΠΟΥ Η ΑΚΟΗ ΕΙ ΟΛΟΝ ΑΚΟΗ ΠΟΥ Η ΟΣΦΡΗΣΙΣ

17 Если бы всё тело было глазом, то где был бы слух? Если бы оно всё было слухом, то где находилось бы обоняние?

18 ΝΥΝΙ ΔΕ Ο ΘΕΟΣ ΕΘΕΤΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΝ ΕΚΑΣΤΟΝ ΑΥΤΩΝ ΕΝ ΤΩ ΣΩΜΑΤΙ ΚΑΘΩΣ ΗΘΕΛΗΣΕΝ

18 Однако Бог расположил члены в теле — каждый из них — так, как ему было угодно.

19 ΕΙ ΔΕ ΗΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΕΝ ΜΕΛΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΣΩΜΑ

19 Если бы все они были одним членом, то где было бы тело?

20 ΝΥΝ ΔΕ ΠΟΛΛΑ ΜΕΝ ΜΕΛΗ ΕΝ ΔΕ ΣΩΜΑ

20 А теперь есть много членов, но одно тело.

21 ΟΥ ΔΥΝΑΤΑΙ ΔΕ Ο ΟΦΘΑΛΜΟΣ ΕΙΠΕΙΝ ΤΗ ΧΕΙΡΙ ΧΡΕΙΑΝ ΣΟΥ ΟΥΚ ΕΧΩ Η ΠΑΛΙΝ Η ΚΕΦΑΛΗ ΤΟΙΣ ΠΟΣΙΝ ΧΡΕΙΑΝ ΥΜΩΝ ΟΥΚ ΕΧΩ

21 Не может глаз сказать руке: «Ты мне не нужна» — или же голова сказать ногам: «Вы мне не нужны».

22 ΑΛΛΑ ΠΟΛΛΩ ΜΑΛΛΟΝ ΤΑ ΔΟΚΟΥΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΣΘΕΝΕΣΤΕΡΑ ΥΠΑΡΧΕΙΝ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΕΣΤΙΝ

22 Скорее наоборот: именно те члены тела, которые кажутся слабее, как раз необходимы

23 ΚΑΙ Α ΔΟΚΟΥΜΕΝ ΑΤΙΜΟΤΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥΤΟΙΣ ΤΙΜΗΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΝ ΠΕΡΙΤΙΘΕΜΕΝ ΚΑΙ ΤΑ ΑΣΧΗΜΟΝΑ ΗΜΩΝ ΕΥΣΧΗΜΟΣΥΝΗΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΝ ΕΧΕΙ

23 и те части тела, которые, как мы думаем, менее почётны, мы окружаем гораздо большей честью, и так наши неприглядные части становятся намного привлекательнее,

24 ΤΑ ΔΕ ΕΥΣΧΗΜΟΝΑ ΗΜΩΝ ΟΥ ΧΡΕΙΑΝ ΕΧΕΙ ΑΛΛΑ Ο ΘΕΟΣ ΣΥΝΕΚΕΡΑΣΕΝ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΩ ΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΝ ΔΟΥΣ ΤΙΜΗΝ

24 в то время как наши привлекательные части ни в чём не нуждаются. И всё же Бог составил тело так, что бо́льшую честь оказал той части, которая в ней нуждалась,

25 ΙΝΑ ΜΗ Η ΣΧΙΣΜΑ ΕΝ ΤΩ ΣΩΜΑΤΙ ΑΛΛΑ ΤΟ ΑΥΤΟ ΥΠΕΡ ΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΡΙΜΝΩΣΙΝ ΤΑ ΜΕΛΗ

25 чтобы в теле не было разделения, но чтобы все его члены заботились друг о друге.

26 ΚΑΙ ΕΙΤΕ ΠΑΣΧΕΙ ΕΝ ΜΕΛΟΣ ΣΥΜΠΑΣΧΕΙ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΙΤΕ ΔΟΞΑΖΕΤΑΙ [ΕΝ] ΜΕΛΟΣ ΣΥΓΧΑΙΡΕΙ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΜΕΛΗ

26 И если страдает один член, то с ним страдают все члены, а если один член прославляется, то с ним радуются все члены.

27 ΥΜΕΙΣ ΔΕ ΕΣΤΕ ΣΩΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ

27 Вы же — тело Помазанника и по отдельности — члены.

28 ΚΑΙ ΟΥΣ ΜΕΝ ΕΘΕΤΟ Ο ΘΕΟΣ ΕΝ ΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΡΩΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΠΡΟΦΗΤΑΣ ΤΡΙΤΟΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΕΠΕΙΤΑ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΠΕΙΤΑ ΧΑΡΙΣΜΑΤΑ ΙΑΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΛΗΜΨΕΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΓΕΝΗ ΓΛΩΣΣΩΝ

28 И Бог расположил их в собрании так: во-первых, посланники, во-вторых, пророки, в-третьих, учителя; затем могущественные дела, затем дар исцеления, оказание помощи, способность управлять, разные языки.

29 ΜΗ ΠΑΝΤΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΜΗ ΠΑΝΤΕΣ ΠΡΟΦΗΤΑΙ ΜΗ ΠΑΝΤΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΗ ΠΑΝΤΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

29 Все ли посланники? Все ли пророки? Все ли учителя? Все ли совершают могущественные дела?

30 ΜΗ ΠΑΝΤΕΣ ΧΑΡΙΣΜΑΤΑ ΕΧΟΥΣΙΝ ΙΑΜΑΤΩΝ ΜΗ ΠΑΝΤΕΣ ΓΛΩΣΣΑΙΣ ΛΑΛΟΥΣΙΝ ΜΗ ΠΑΝΤΕΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΥΟΥΣΙΝ

30 У всех ли дар исцеления? Все ли говорят на языках? Все ли переводят?

31 ΖΗΛΟΥΤΕ ΔΕ ΤΑ ΧΑΡΙΣΜΑΤΑ ΤΑ ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΙ ΕΤΙ ΚΑΘ ΥΠΕΡΒΟΛΗΝ ΟΔΟΝ ΥΜΙΝ ΔΕΙΚΝΥΜΙ

31 Но вы ревностно ищите бо́льших даров. А я показываю вам путь превосходнейший.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α 13

1 Коринфянам. Глава 13.

ΕΑΝ ΤΑΙΣ ΓΛΩΣΣΑΙΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΛΑΛΩ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ ΑΓΑΠΗΝ ΔΕ ΜΗ ΕΧΩ ΓΕΓΟΝΑ ΧΑΛΚΟΣ ΗΧΩΝ Η ΚΥΜΒΑΛΟΝ ΑΛΑΛΑΖΟΝ

1 Если я говорю на языках людей и вестников, а любви не имею, то я стал звенящей медью или бряцающим кимвалом.

ΚΑΙ ΕΑΝ ΕΧΩ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩ ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΣΑΝ ΤΗΝ ΓΝΩΣΙΝ ΚΑΙ ΕΑΝ ΕΧΩ ΠΑΣΑΝ ΤΗΝ ΠΙΣΤΙΝ ΩΣΤΕ ΟΡΗ ΜΕΘΙΣΤΑΝΑΙ ΑΓΑΠΗΝ ΔΕ ΜΗ ΕΧΩ ΟΥΘΕΝ ΕΙΜΙ

2 И если я имею дар пророчествовать, владею всеми священными тайнами и всем знанием, если имею всю веру, чтобы переставлять горы, но не имею любви, то я — ничто.

ΚΑΝ ΨΩΜΙΣΩ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΕΑΝ ΠΑΡΑΔΩ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥ ΙΝΑ ΚΑΥΧΗΣΩΜΑΙ ΑΓΑΠΗΝ ΔΕ ΜΗ ΕΧΩ ΟΥΔΕΝ ΩΦΕΛΟΥΜΑΙ

3 И если я раздам всё своё имущество, чтобы накормить других, и отдам своё тело, чтобы похвалиться, а любви не имею, то нет мне никакой пользы.

Η ΑΓΑΠΗ ΜΑΚΡΟΘΥΜΕΙ ΧΡΗΣΤΕΥΕΤΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΟΥ ΖΗΛΟΙ [Η ΑΓΑΠΗ] ΟΥ ΠΕΡΠΕΡΕΥΕΤΑΙ ΟΥ ΦΥΣΙΟΥΤΑΙ

4 Любовь долготерпелива и добра. Любовь не ревнива, не хвастлива, она не превозносится,

ΟΥΚ ΑΣΧΗΜΟΝΕΙ ΟΥ ΖΗΤΕΙ ΤΑ ΕΑΥΤΗΣ ΟΥ ΠΑΡΟΞΥΝΕΤΑΙ ΟΥ ΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΚΟΝ

5 не ведёт себя неприлично, не ищет своего, не раздражается, не ведёт счёт обидам,

ΟΥ ΧΑΙΡΕΙ ΕΠΙ ΤΗ ΑΔΙΚΙΑ ΣΥΓΧΑΙΡΕΙ ΔΕ ΤΗ ΑΛΗΘΕΙΑ

6 не радуется неправедности, а радуется истине,

ΠΑΝΤΑ ΣΤΕΓΕΙ ΠΑΝΤΑ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΠΑΝΤΑ ΕΛΠΙΖΕΙ ΠΑΝΤΑ ΥΠΟΜΕΝΕΙ

7 всё переносит, всему верит, на всё надеется, всё стойко претерпевает.

Η ΑΓΑΠΗ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΠΙΠΤΕΙ ΕΙΤΕ ΔΕ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΣΟΝΤΑΙ ΕΙΤΕ ΓΛΩΣΣΑΙ ΠΑΥΣΟΝΤΑΙ ΕΙΤΕ ΓΝΩΣΙΣ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΣΕΤΑΙ

8 Любовь никогда не проходит. А если есть дар пророчествовать — он упразднится, если есть языки — они прекратятся, если есть знание — оно упразднится.

ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΓΑΡ ΓΙΝΩΣΚΟΜΕΝ ΚΑΙ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΦΗΤΕΥΟΜΕΝ

9 Сейчас мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем,

10 ΟΤΑΝ ΔΕ ΕΛΘΗ ΤΟ ΤΕΛΕΙΟΝ ΤΟ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΣΕΤΑΙ

10 но, когда придёт полное, то, что отчасти, упразднится.

11 ΟΤΕ ΗΜΗΝ ΝΗΠΙΟΣ ΕΛΑΛΟΥΝ ΩΣ ΝΗΠΙΟΣ ΕΦΡΟΝΟΥΝ ΩΣ ΝΗΠΙΟΣ ΕΛΟΓΙΖΟΜΗΝ ΩΣ ΝΗΠΙΟΣ ΟΤΕ ΓΕΓΟΝΑ ΑΝΗΡ ΚΑΤΗΡΓΗΚΑ ΤΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΟΥ

11 Когда я был младенцем, то говорил как младенец, думал как младенец, рассуждал как младенец, но теперь, став мужчиной, я расстался с младенческим.

12 ΒΛΕΠΟΜΕΝ ΓΑΡ ΑΡΤΙ ΔΙ ΕΣΟΠΤΡΟΥ ΕΝ ΑΙΝΙΓΜΑΤΙ ΤΟΤΕ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΟΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΝ ΑΡΤΙ ΓΙΝΩΣΚΩ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΤΕ ΔΕ ΕΠΙΓΝΩΣΟΜΑΙ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΕΓΝΩΣΘΗΝ

12 Сейчас мы видим в металлическом зеркале неясные очертания, а тогда будет видно ясно. Сейчас я знаю отчасти, но тогда буду знать точно, как Бог точно знает меня самого.

13 ΝΥΝΙ ΔΕ ΜΕΝΕΙ ΠΙΣΤΙΣ ΕΛΠΙΣ ΑΓΑΠΗ ΤΑ ΤΡΙΑ ΤΑΥΤΑ ΜΕΙΖΩΝ ΔΕ ΤΟΥΤΩΝ Η ΑΓΑΠΗ

13 Теперь же пребывают вера, надежда, любовь — эти три, но наибольшая из них — любовь.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α 14

1 Коринфянам. Глава 14.

ΔΙΩΚΕΤΕ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΝ ΖΗΛΟΥΤΕ ΔΕ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΜΑΛΛΟΝ ΔΕ ΙΝΑ ΠΡΟΦΗΤΕΥΗΤΕ

1 Стремитесь к любви, но ревностно ищите и духовных даров, хотя лучше, чтобы вы пророчествовали.

Ο ΓΑΡ ΛΑΛΩΝ ΓΛΩΣΣΗ ΟΥΚ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ ΛΑΛΕΙ ΑΛΛΑ ΘΕΩ ΟΥΔΕΙΣ ΓΑΡ ΑΚΟΥΕΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΔΕ ΛΑΛΕΙ ΜΥΣΤΗΡΙΑ

2 Говорящий на языке говорит с Богом, а не с людьми: никто не понимает услышанного, в то время как он говорит духом священные тайны.

Ο ΔΕ ΠΡΟΦΗΤΕΥΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ ΛΑΛΕΙ ΟΙΚΟΔΟΜΗΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΝ

3 А пророчествующий укрепляет, ободряет и утешает людей своими словами.

Ο ΛΑΛΩΝ ΓΛΩΣΣΗ ΕΑΥΤΟΝ ΟΙΚΟΔΟΜΕΙ Ο ΔΕ ΠΡΟΦΗΤΕΥΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΟΙΚΟΔΟΜΕΙ

4 Говорящий на языке укрепляет себя, а пророчествующий укрепляет собрание.

ΘΕΛΩ ΔΕ ΠΑΝΤΑΣ ΥΜΑΣ ΛΑΛΕΙΝ ΓΛΩΣΣΑΙΣ ΜΑΛΛΟΝ ΔΕ ΙΝΑ ΠΡΟΦΗΤΕΥΗΤΕ ΜΕΙΖΩΝ ΔΕ Ο ΠΡΟΦΗΤΕΥΩΝ Η Ο ΛΑΛΩΝ ΓΛΩΣΣΑΙΣ ΕΚΤΟΣ ΕΙ ΜΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΥΗ ΙΝΑ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΝ ΛΑΒΗ

5 Я бы хотел, чтобы вы все говорили на языках, хотя лучше, чтобы вы пророчествовали. Да, пророчествующий больше говорящего на языках, разве только тот переводит, чтобы собрание укреплялось.

ΝΥΝ ΔΕ ΑΔΕΛΦΟΙ ΕΑΝ ΕΛΘΩ ΠΡΟΣ ΥΜΑΣ ΓΛΩΣΣΑΙΣ ΛΑΛΩΝ ΤΙ ΥΜΑΣ ΩΦΕΛΗΣΩ ΕΑΝ ΜΗ ΥΜΙΝ ΛΑΛΗΣΩ Η ΕΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙ Η ΕΝ ΓΝΩΣΕΙ Η ΕΝ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ Η [ΕΝ] ΔΙΔΑΧΗ

6 Но теперь, братья, если я приду и буду говорить с вами на языках, какую пользу я принесу вам, если буду говорить не прибегая ни к откровению, ни к знанию, ни к пророчеству, ни к учению?

ΟΜΩΣ ΤΑ ΑΨΥΧΑ ΦΩΝΗΝ ΔΙΔΟΝΤΑ ΕΙΤΕ ΑΥΛΟΣ ΕΙΤΕ ΚΙΘΑΡΑ ΕΑΝ ΔΙΑΣΤΟΛΗΝ ΤΟΙΣ ΦΘΟΓΓΟΙΣ ΜΗ ΔΩ ΠΩΣ ΓΝΩΣΘΗΣΕΤΑΙ ΤΟ ΑΥΛΟΥΜΕΝΟΝ Η ΤΟ ΚΙΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟΝ

7 Ведь и неодушевлённые предметы издают звук, будь то флейта или арфа. Но если она не делает различия между тонами, то как узнать, что́ играют на этой флейте или на этой арфе?

ΚΑΙ ΓΑΡ ΕΑΝ ΑΔΗΛΟΝ ΣΑΛΠΙΓΞ ΦΩΝΗΝ ΔΩ ΤΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΕΤΑΙ ΕΙΣ ΠΟΛΕΜΟΝ

8 И в самом деле, если труба издаёт неясный зов, кто будет готовиться к сражению?

ΟΥΤΩΣ ΚΑΙ ΥΜΕΙΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ ΕΑΝ ΜΗ ΕΥΣΗΜΟΝ ΛΟΓΟΝ ΔΩΤΕ ΠΩΣ ΓΝΩΣΘΗΣΕΤΑΙ ΤΟ ΛΑΛΟΥΜΕΝΟΝ ΕΣΕΣΘΕ ΓΑΡ ΕΙΣ ΑΕΡΑ ΛΑΛΟΥΝΤΕΣ

9 Таким же образом, если вы своим языком произносите слова, которые нелегко понять, как узна́ют, о чём идёт речь? Вы будете говорить на ветер.

10 ΤΟΣΑΥΤΑ ΕΙ ΤΥΧΟΙ ΓΕΝΗ ΦΩΝΩΝ ΕΙΣΙΝ ΕΝ ΚΟΣΜΩ ΚΑΙ ΟΥΔΕΝ ΑΦΩΝΟΝ

10 Столько разных звуков речи есть в мире, но нет ни одного без значения.

11 ΕΑΝ ΟΥΝ ΜΗ ΕΙΔΩ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΙΝ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ ΕΣΟΜΑΙ ΤΩ ΛΑΛΟΥΝΤΙ ΒΑΡΒΑΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΛΑΛΩΝ ΕΝ ΕΜΟΙ ΒΑΡΒΑΡΟΣ

11 Если же я не понимаю смысла звучащей речи, я буду чужеземцем для говорящего, а говорящий — чужеземцем для меня.

12 ΟΥΤΩΣ ΚΑΙ ΥΜΕΙΣ ΕΠΕΙ ΖΗΛΩΤΑΙ ΕΣΤΕ ΠΝΕΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΖΗΤΕΙΤΕ ΙΝΑ ΠΕΡΙΣΣΕΥΗΤΕ

12 Так и вы, поскольку ревностно ищете даров духа, старайтесь иметь их в изобилии для укрепления собрания.

13 ΔΙΟ Ο ΛΑΛΩΝ ΓΛΩΣΣΗ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣΘΩ ΙΝΑ ΔΙΕΡΜΗΝΕΥΗ

13 А потому, кто говорит на языке, пусть молится, чтобы он мог переводить.

14 ΕΑΝ [ΓΑΡ] ΠΡΟΣΕΥΧΩΜΑΙ ΓΛΩΣΣΗ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΜΟΥ ΠΡΟΣΕΥΧΕΤΑΙ Ο ΔΕ ΝΟΥΣ ΜΟΥ ΑΚΑΡΠΟΣ ΕΣΤΙΝ

14 Ведь если я молюсь на языке, то молится дарованный мне дух, а мой ум бесплоден.

15 ΤΙ ΟΥΝ ΕΣΤΙΝ ΠΡΟΣΕΥΞΟΜΑΙ ΤΩ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΠΡΟΣΕΥΞΟΜΑΙ ΔΕ ΚΑΙ ΤΩ ΝΟΙ ΨΑΛΩ ΤΩ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΨΑΛΩ ΔΕ ΚΑΙ ΤΩ ΝΟΙ

15 Что же делать? Буду молиться дарованным духом, но буду молиться и умом. Буду петь хвалу дарованным духом, но буду петь хвалу и умом.

16 ΕΠΕΙ ΕΑΝ ΕΥΛΟΓΗΣ [ΕΝ] ΠΝΕΥΜΑΤΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΝ ΤΟΝ ΤΟΠΟΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΟΥ ΠΩΣ ΕΡΕΙ ΤΟ ΑΜΗΝ ΕΠΙ ΤΗ ΣΗ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΕΠΕΙΔΗ ΤΙ ΛΕΓΕΙΣ ΟΥΚ ΟΙΔΕΝ

16 А если ты возносишь хвалу дарованным духом, то как человеку непосвящённому сказать «Да будет так» на твои слова благодарности, когда он не знает, о чём ты говоришь?

17 ΣΥ ΜΕΝ ΓΑΡ ΚΑΛΩΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙΣ ΑΛΛ Ο ΕΤΕΡΟΣ ΟΥΚ ΟΙΚΟΔΟΜΕΙΤΑΙ

17 Да, ты благодаришь хорошо, но другого это не укрепляет.

18 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΤΩ ΘΕΩ ΠΑΝΤΩΝ ΥΜΩΝ ΜΑΛΛΟΝ ΓΛΩΣΣΑΙΣ ΛΑΛΩ

18 Благодарю Бога, что говорю на большем числе языков, чем все вы.

19 ΑΛΛΑ ΕΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΘΕΛΩ ΠΕΝΤΕ ΛΟΓΟΥΣ ΤΩ ΝΟΙ ΜΟΥ ΛΑΛΗΣΑΙ ΙΝΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΚΑΤΗΧΗΣΩ Η ΜΥΡΙΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΕΝ ΓΛΩΣΣΗ

19 И всё же на собрании я лучше скажу пять слов своим умом, чтобы устно наставить и других, чем десять тысяч слов на языке.

20 ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΗ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΝΕΣΘΕ ΤΑΙΣ ΦΡΕΣΙΝ ΑΛΛΑ ΤΗ ΚΑΚΙΑ ΝΗΠΙΑΖΕΤΕ ΤΑΙΣ ΔΕ ΦΡΕΣΙΝ ΤΕΛΕΙΟΙ ΓΙΝΕΣΘΕ

20 Братья, не будьте детьми в способности понимать. На злое будьте младенцами, а в способности понимать становитесь взрослыми.

21 ΕΝ ΤΩ ΝΟΜΩ ΓΕΓΡΑΠΤΑΙ ΟΤΙ ΕΝ ΕΤΕΡΟΓΛΩΣΣΟΙΣ ΚΑΙ ΕΝ ΧΕΙΛΕΣΙΝ ΕΤΕΡΩΝ ΛΑΛΗΣΩ ΤΩ ΛΑΩ ΤΟΥΤΩ ΚΑΙ ΟΥΔ ΟΥΤΩΣ ΕΙΣΑΚΟΥΣΟΝΤΑΙ ΜΟΥ ΛΕΓΕΙ ΚΥΡΙΟΣ

21 В Законе написано: «„Языками чужеземцев и устами чужих буду говорить с этим народом, но и тогда они не прислушаются ко мне“, — говорит Господь».

22 ΩΣΤΕ ΑΙ ΓΛΩΣΣΑΙ ΕΙΣ ΣΗΜΕΙΟΝ ΕΙΣΙΝ ΟΥ ΤΟΙΣ ΠΙΣΤΕΥΟΥΣΙΝ ΑΛΛΑ ΤΟΙΣ ΑΠΙΣΤΟΙΣ Η ΔΕ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΟΥ ΤΟΙΣ ΑΠΙΣΤΟΙΣ ΑΛΛΑ ΤΟΙΣ ΠΙΣΤΕΥΟΥΣΙΝ

22 Так что языки — это знамение не для верующих, а для неверующих, тогда как пророчество — не для неверующих, а для верующих.

23 ΕΑΝ ΟΥΝ ΣΥΝΕΛΘΗ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΟΛΗ ΕΠΙ ΤΟ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΠΑΝΤΕΣ ΛΑΛΩΣΙΝ ΓΛΩΣΣΑΙΣ ΕΙΣΕΛΘΩΣΙΝ ΔΕ ΙΔΙΩΤΑΙ Η ΑΠΙΣΤΟΙ ΟΥΚ ΕΡΟΥΣΙΝ ΟΤΙ ΜΑΙΝΕΣΘΕ

23 И потому, если всё собрание соберётся вместе, и все заговорят на языках, и войдут люди непосвящённые или неверующие, то не скажут ли они, что вы безумствуете?

24 ΕΑΝ ΔΕ ΠΑΝΤΕΣ ΠΡΟΦΗΤΕΥΩΣΙΝ ΕΙΣΕΛΘΗ ΔΕ ΤΙΣ ΑΠΙΣΤΟΣ Η ΙΔΙΩΤΗΣ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΥΠΟ ΠΑΝΤΩΝ ΑΝΑΚΡΙΝΕΤΑΙ ΥΠΟ ΠΑΝΤΩΝ

24 Но если вы все пророчествуете и входит кто-то неверующий или непосвящённый, то он всеми обличается, всеми судится,

25 ΤΑ ΚΡΥΠΤΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΑΥΤΟΥ ΦΑΝΕΡΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΟΥΤΩΣ ΠΕΣΩΝ ΕΠΙ ΠΡΟΣΩΠΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΙ ΤΩ ΘΕΩ ΑΠΑΓΓΕΛΛΩΝ ΟΤΙ ΟΝΤΩΣ Ο ΘΕΟΣ ΕΝ ΥΜΙΝ ΕΣΤΙΝ

25 тайны его сердца становятся явными, так что он, пав на лицо, поклонится Богу и воскликнет: «Поистине Бог среди вас!»

26 ΤΙ ΟΥΝ ΕΣΤΙΝ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΤΑΝ ΣΥΝΕΡΧΗΣΘΕ ΕΚΑΣΤΟΣ ΨΑΛΜΟΝ ΕΧΕΙ ΔΙΔΑΧΗΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΝ ΕΧΕΙ ΓΛΩΣΣΑΝ ΕΧΕΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑΝ ΕΧΕΙ ΠΑΝΤΑ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΝ ΓΙΝΕΣΘΩ

26 Что же делать, братья? Когда вы собираетесь вместе, у одного есть псалом, у другого — учение, у иного — откровение, у кого-то — язык, у кого-то ещё — истолкование. Пусть же всё будет для укрепления.

27 ΕΙΤΕ ΓΛΩΣΣΗ ΤΙΣ ΛΑΛΕΙ ΚΑΤΑ ΔΥΟ Η ΤΟ ΠΛΕΙΣΤΟΝ ΤΡΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ ΕΙΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΥΕΤΩ

27 И если кто-то говорит на языке, пусть их будет двое или, самое большее, трое, и причём пусть говорят по очереди, а кто-нибудь переводит.

28 ΕΑΝ ΔΕ ΜΗ Η ΔΙΕΡΜΗΝΕΥΤΗΣ ΣΙΓΑΤΩ ΕΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΑΥΤΩ ΔΕ ΛΑΛΕΙΤΩ ΚΑΙ ΤΩ ΘΕΩ

28 Если же некому будет переводить, пусть молчит на собрании и говорит себе и Богу.

29 ΠΡΟΦΗΤΑΙ ΔΕ ΔΥΟ Η ΤΡΕΙΣ ΛΑΛΕΙΤΩΣΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΔΙΑΚΡΙΝΕΤΩΣΑΝ

29 Пророки же пусть говорят двое или трое, а другие вникают в смысл.

30 ΕΑΝ ΔΕ ΑΛΛΩ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΗ ΚΑΘΗΜΕΝΩ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΣΙΓΑΤΩ

30 Но если будет откровение другому, сидящему там, пусть первый молчит.

31 ΔΥΝΑΣΘΕ ΓΑΡ ΚΑΘ ΕΝΑ ΠΑΝΤΕΣ ΠΡΟΦΗΤΕΥΕΙΝ ΙΝΑ ΠΑΝΤΕΣ ΜΑΝΘΑΝΩΣΙΝ ΚΑΙ ΠΑΝΤΕΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩΝΤΑΙ

31 Все вы можете пророчествовать один за другим, чтобы все учились и все ободрялись.

32 ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΑ ΠΡΟΦΗΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΑΙΣ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ

32 И дары духа, данные пророкам, должны быть подвластны пророкам,

33 ΟΥ ΓΑΡ ΕΣΤΙΝ ΑΚΑΤΑΣΤΑΣΙΑΣ Ο ΘΕΟΣ ΑΛΛΑ ΕΙΡΗΝΗΣ ΩΣ ΕΝ ΠΑΣΑΙΣ ΤΑΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΙΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ

33 потому что Бог есть Бог не беспорядка, а мира[7]. Как принято на всех собраниях у святых,

34 ΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΝ ΤΑΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΙΣ ΣΙΓΑΤΩΣΑΝ ΟΥ ΓΑΡ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΥΤΑΙΣ ΛΑΛΕΙΝ ΑΛΛΑ ΥΠΟΤΑΣΣΕΣΘΩΣΑΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΛΕΓΕΙ

34 пусть жёны молчат на собраниях, потому что им не разрешается говорить, но пусть будут в подчинении, как и Закон[8] говорит.

35 ΕΙ ΔΕ ΤΙ ΜΑΘΕΙΝ ΘΕΛΟΥΣΙΝ ΕΝ ΟΙΚΩ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΑΝΔΡΑΣ ΕΠΕΡΩΤΑΤΩΣΑΝ ΑΙΣΧΡΟΝ ΓΑΡ ΕΣΤΙΝ ΓΥΝΑΙΚΙ ΛΑΛΕΙΝ ΕΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

35 Если же хотят чему-то научиться, пусть спрашивают дома своих мужей, потому что позорно жене говорить на собрании.[9]

36 Η ΑΦ ΥΜΩΝ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΞΗΛΘΕΝ Η ΕΙΣ ΥΜΑΣ ΜΟΝΟΥΣ ΚΑΤΗΝΤΗΣΕΝ

36 Неужели это от вас вышло слово Бога или только вас оно достигло?

37 ΕΙ ΤΙΣ ΔΟΚΕΙ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΕΠΙΓΙΝΩΣΚΕΤΩ Α ΓΡΑΦΩ ΥΜΙΝ ΟΤΙ ΚΥΡΙΟΥ ΕΣΤΙΝ ΕΝΤΟΛΗ

37 Если кто думает, что он пророк или ему дарован дух, пусть призна́ет то, о чём я вам пишу, потому что это заповедь Господина.

38 ΕΙ ΔΕ ΤΙΣ ΑΓΝΟΕΙ ΑΓΝΟΕΙΤΑΙ

38 Но если кто в неведении, он в неведении и останется.

39 ΩΣΤΕ ΑΔΕΛΦΟΙ [ΜΟΥ] ΖΗΛΟΥΤΕ ΤΟ ΠΡΟΦΗΤΕΥΕΙΝ ΚΑΙ ΤΟ ΛΑΛΕΙΝ ΜΗ ΚΩΛΥΕΤΕ ΓΛΩΣΣΑΙΣ

39 Итак, братья мои, ревностно стремитесь пророчествовать, но не запрещайте говорить на языках.

40 ΠΑΝΤΑ ΔΕ ΕΥΣΧΗΜΟΝΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΑΞΙΝ ΓΙΝΕΣΘΩ

40 Только пусть всё проходит благопристойно[10] и по порядку.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α 15

1 Коринфянам. Глава 15.

ΓΝΩΡΙΖΩ ΔΕ ΥΜΙΝ ΑΔΕΛΦΟΙ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ Ο ΕΥΗΓΓΕΛΙΣΑΜΗΝ ΥΜΙΝ Ο ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΑΒΕΤΕ ΕΝ Ω ΚΑΙ ΕΣΤΗΚΑΤΕ

1 И вот напоминаю вам, братья, благую весть, которую я возвещал вам, которую вы приняли и в которой стоите.

ΔΙ ΟΥ ΚΑΙ ΣΩΖΕΣΘΕ ΤΙΝΙ ΛΟΓΩ ΕΥΗΓΓΕΛΙΣΑΜΗΝ ΥΜΙΝ ΕΙ ΚΑΤΕΧΕΤΕ ΕΚΤΟΣ ΕΙ ΜΗ ΕΙΚΗ ΕΠΙΣΤΕΥΣΑΤΕ

2 Через неё вы и спасаетесь — благодаря словам, которыми я возвещал вам эту благую весть, если вы твёрдо держитесь её и если, конечно, вы стали верующими не напрасно.

ΠΑΡΕΔΩΚΑ ΓΑΡ ΥΜΙΝ ΕΝ ΠΡΩΤΟΙΣ Ο ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΑΒΟΝ ΟΤΙ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠΕΘΑΝΕΝ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΑΜΑΡΤΙΩΝ ΗΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΓΡΑΦΑΣ

3 Я передал вам прежде всего то, что и сам получил, — что Помазанник умер за наши грехи согласно Писаниям,

ΚΑΙ ΟΤΙ ΕΤΑΦΗ ΚΑΙ ΟΤΙ ΕΓΗΓΕΡΤΑΙ ΤΗ ΗΜΕΡΑ ΤΗ ΤΡΙΤΗ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΓΡΑΦΑΣ

4 и что был похоронен, и что на третий день воскрес согласно Писаниям,

ΚΑΙ ΟΤΙ ΩΦΘΗ ΚΗΦΑ ΕΙΤΑ ΤΟΙΣ ΔΩΔΕΚΑ

5 и что явился Ки́фе, потом двенадцати.

ΕΠΕΙΤΑ ΩΦΘΗ ΕΠΑΝΩ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΟΙΣ ΑΔΕΛΦΟΙΣ ΕΦΑΠΑΞ ΕΞ ΩΝ ΟΙ ΠΛΕΙΟΝΕΣ ΜΕΝΟΥΣΙΝ ΕΩΣ ΑΡΤΙ ΤΙΝΕΣ ΔΕ ΕΚΟΙΜΗΘΗΣΑΝ

6 Затем явился более чем пятистам братьям сразу, большинство из которых до сих пор живы, а некоторые уснули смертным сном.

ΕΠΕΙΤΑ ΩΦΘΗ ΙΑΚΩΒΩ ΕΙΤΑ ΤΟΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙΣ ΠΑΣΙΝ

7 Затем явился Иакову, потом всем посланникам,

ΕΣΧΑΤΟΝ ΔΕ ΠΑΝΤΩΝ ΩΣΠΕΡΕΙ ΤΩ ΕΚΤΡΩΜΑΤΙ ΩΦΘΗ ΚΑΜΟΙ

8 а последнему из всех явился и мне, как бы рождённому прежде времени.

ΕΓΩ ΓΑΡ ΕΙΜΙ Ο ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΟΣ ΟΥΚ ΕΙΜΙ ΙΚΑΝΟΣ ΚΑΛΕΙΣΘΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΙΟΤΙ ΕΔΙΩΞΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

9 Я наименьший из посланников и недостоин называться посланником, потому что преследовал собрание Бога.

10 ΧΑΡΙΤΙ ΔΕ ΘΕΟΥ ΕΙΜΙ Ο ΕΙΜΙ ΚΑΙ Η ΧΑΡΙΣ ΑΥΤΟΥ Η ΕΙΣ ΕΜΕ ΟΥ ΚΕΝΗ ΕΓΕΝΗΘΗ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΝ ΑΥΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΕΚΟΠΙΑΣΑ ΟΥΚ ΕΓΩ ΔΕ ΑΛΛΑ Η ΧΑΡΙΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ [Η] ΣΥΝ ΕΜΟΙ

10 Но по доброте Бога я — то, что я есть. И его доброта, проявленная ко мне, не была напрасна, но я потрудился больше, чем все они, — впрочем, не я, а доброта Бога, которая со мной.

11 ΕΙΤΕ ΟΥΝ ΕΓΩ ΕΙΤΕ ΕΚΕΙΝΟΙ ΟΥΤΩΣ ΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝ ΚΑΙ ΟΥΤΩΣ ΕΠΙΣΤΕΥΣΑΤΕ

11 Однако, будь то я или они, — мы так проповедуем и так вы уверовали.

12 ΕΙ ΔΕ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ ΟΤΙ ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ ΕΓΗΓΕΡΤΑΙ ΠΩΣ ΛΕΓΟΥΣΙΝ ΕΝ ΥΜΙΝ ΤΙΝΕΣ ΟΤΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΝΕΚΡΩΝ ΟΥΚ ΕΣΤΙΝ

12 Если же о Помазаннике проповедуется, что он воскрес из мёртвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мёртвых?

13 ΕΙ ΔΕ ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΝΕΚΡΩΝ ΟΥΚ ΕΣΤΙΝ ΟΥΔΕ ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΓΗΓΕΡΤΑΙ

13 Ведь если нет воскресения мёртвых, то и Помазанник не воскрес.

14 ΕΙ ΔΕ ΧΡΙΣΤΟΣ ΟΥΚ ΕΓΗΓΕΡΤΑΙ ΚΕΝΟΝ ΑΡΑ [ΚΑΙ] ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΗΜΩΝ ΚΕΝΗ ΚΑΙ Η ΠΙΣΤΙΣ ΥΜΩΝ

14 А если Помазанник не воскрес, то наша проповедь заведомо напрасна, как напрасна и наша вера.

15 ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΘΑ ΔΕ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΟΤΙ ΕΜΑΡΤΥΡΗΣΑΜΕΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΟΤΙ ΗΓΕΙΡΕΝ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΝ ΟΝ ΟΥΚ ΗΓΕΙΡΕΝ ΕΙΠΕΡ ΑΡΑ ΝΕΚΡΟΙ ΟΥΚ ΕΓΕΙΡΟΝΤΑΙ

15 К тому же мы ещё оказываемся и лжесвидетелями Бога, потому что свидетельствовали против Бога, что он воскресил Помазанника, тогда как он его не воскрешал, если на самом деле мёртвые не воскресают.

16 ΕΙ ΓΑΡ ΝΕΚΡΟΙ ΟΥΚ ΕΓΕΙΡΟΝΤΑΙ ΟΥΔΕ ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΓΗΓΕΡΤΑΙ

16 Ведь если мёртвые не воскресают, то и Помазанник не воскрес.

17 ΕΙ ΔΕ ΧΡΙΣΤΟΣ ΟΥΚ ΕΓΗΓΕΡΤΑΙ ΜΑΤΑΙΑ Η ΠΙΣΤΙΣ ΥΜΩΝ ΕΤΙ ΕΣΤΕ ΕΝ ΤΑΙΣ ΑΜΑΡΤΙΑΙΣ ΥΜΩΝ

17 А если Помазанник не воскрес, то ваша вера бесполезна — вы всё ещё в грехах ваших.

18 ΑΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟΙΜΗΘΕΝΤΕΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΑΠΩΛΟΝΤΟ

18 По сути, и те, кто уснул смертным сном в Помазаннике, погибли.

19 ΕΙ ΕΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΑΥΤΗ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΗΛΠΙΚΟΤΕΣ ΕΣΜΕΝ ΜΟΝΟΝ ΕΛΕΕΙΝΟΤΕΡΟΙ ΠΑΝΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΣΜΕΝ

19 Если только в этой жизни мы надеялись на Помазанника, то мы самые несчастные из всех людей.

20 ΝΥΝΙ ΔΕ ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΓΗΓΕΡΤΑΙ ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ ΑΠΑΡΧΗ ΤΩΝ ΚΕΚΟΙΜΗΜΕΝΩΝ

20 Но теперь Помазанник воскрес из мёртвых, первый плод из тех, кто уснул смертным сном.

21 ΕΠΕΙΔΗ ΓΑΡ ΔΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΝΕΚΡΩΝ

21 Ведь как смерть — через человека, так через человека и воскресение мёртвых.

22 ΩΣΠΕΡ ΓΑΡ ΕΝ ΤΩ ΑΔΑΜ ΠΑΝΤΕΣ ΑΠΟΘΝΗΣΚΟΥΣΙΝ ΟΥΤΩΣ ΚΑΙ ΕΝ ΤΩ ΧΡΙΣΤΩ ΠΑΝΤΕΣ ΖΩΟΠΟΙΗΘΗΣΟΝΤΑΙ

22 Как в Адаме все умирают, так в Помазаннике все оживут.

23 ΕΚΑΣΤΟΣ ΔΕ ΕΝ ΤΩ ΙΔΙΩ ΤΑΓΜΑΤΙ ΑΠΑΡΧΗ ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΠΕΙΤΑ ΟΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΝ ΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΥΤΟΥ

23 Но каждый в свою очередь: Помазанник — первый плод, затем, во время его пришествия, — принадлежащие Помазаннику.

24 ΕΙΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΟΤΑΝ ΠΑΡΑΔΙΔΩ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΝ ΤΩ ΘΕΩ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙ ΟΤΑΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΑΣΑΝ ΑΡΧΗΝ ΚΑΙ ΠΑΣΑΝ ΕΞΟΥΣΙΑΝ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΝ

24 Затем — конец, когда он, покончив со всеми правительствами и со всеми властями и силами, передаст царство своему Богу и Отцу.

25 ΔΕΙ ΓΑΡ ΑΥΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΥΕΙΝ ΑΧΡΙ ΟΥ ΘΗ ΠΑΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΥΠΟ ΤΟΥΣ ΠΟΔΑΣ ΑΥΤΟΥ

25 Он должен царствовать, пока Бог не положит под ноги его всех врагов.

26 ΕΣΧΑΤΟΣ ΕΧΘΡΟΣ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ

26 Последний враг, с которым будет покончено, — смерть.

27 ΠΑΝΤΑ ΓΑΡ ΥΠΕΤΑΞΕΝ ΥΠΟ ΤΟΥΣ ΠΟΔΑΣ ΑΥΤΟΥ ΟΤΑΝ ΔΕ ΕΙΠΗ ΟΤΙ ΠΑΝΤΑ ΥΠΟΤΕΤΑΚΤΑΙ ΔΗΛΟΝ ΟΤΙ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΤΑΞΑΝΤΟΣ ΑΥΤΩ ΤΑ ΠΑΝΤΑ

27 Бог «всё покорил под ноги его». Но когда он говорит, что «всё покорено», ясно, что кроме того, кто покорил всё ему.

28 ΟΤΑΝ ΔΕ ΥΠΟΤΑΓΗ ΑΥΤΩ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΤΟΤΕ [ΚΑΙ] ΑΥΤΟΣ Ο ΥΙΟΣ ΥΠΟΤΑΓΗΣΕΤΑΙ ΤΩ ΥΠΟΤΑΞΑΝΤΙ ΑΥΤΩ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΙΝΑ Η Ο ΘΕΟΣ [ΤΑ] ΠΑΝΤΑ ΕΝ ΠΑΣΙΝ

28 Когда же всё будет покорено ему, тогда и сам Сын покорится Тому, кто покорил всё ему, чтобы Бог был всем для всех.

29 ΕΠΕΙ ΤΙ ΠΟΙΗΣΟΥΣΙΝ ΟΙ ΒΑΠΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΕΙ ΟΛΩΣ ΝΕΚΡΟΙ ΟΥΚ ΕΓΕΙΡΟΝΤΑΙ ΤΙ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΖΟΝΤΑΙ ΥΠΕΡ ΑΥΤΩΝ

29 Иначе что делать тем, кто окунается для того, чтобы стать мёртвыми? Если мёртвые вообще не воскресают, то к чему им тогда и окунаться, чтобы стать таковыми?

30 ΤΙ ΚΑΙ ΗΜΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΜΕΝ ΠΑΣΑΝ ΩΡΑΝ

30 Зачем и мы каждый час подвергаемся опасности?

31 ΚΑΘ ΗΜΕΡΑΝ ΑΠΟΘΝΗΣΚΩ ΝΗ ΤΗΝ ΥΜΕΤΕΡΑΝ ΚΑΥΧΗΣΙΝ [ΑΔΕΛΦΟΙ] ΗΝ ΕΧΩ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ ΤΩ ΚΥΡΙΩ ΗΜΩΝ

31 Каждый день я смотрю в лицо смерти. Это так же верно, как то, что я ликую о вас, братья, в Помазаннике Иисусе, нашем Господине.

32 ΕΙ ΚΑΤΑ ΑΝΘΡΩΠΟΝ ΕΘΗΡΙΟΜΑΧΗΣΑ ΕΝ ΕΦΕΣΩ ΤΙ ΜΟΙ ΤΟ ΟΦΕΛΟΣ ΕΙ ΝΕΚΡΟΙ ΟΥΚ ΕΓΕΙΡΟΝΤΑΙ ΦΑΓΩΜΕΝ ΚΑΙ ΠΙΩΜΕΝ ΑΥΡΙΟΝ ΓΑΡ ΑΠΟΘΝΗΣΚΟΜΕΝ

32 Если я боролся со зверями в Эфе́се, как другие, то какая мне в том польза? Если мёртвые не воскресают, то «давайте есть и пить, потому что завтра умрём».

33 ΜΗ ΠΛΑΝΑΣΘΕ ΦΘΕΙΡΟΥΣΙΝ ΗΘΗ ΧΡΗΣΤΑ ΟΜΙΛΙΑΙ ΚΑΚΑΙ

33 Не заблуждайтесь. Плохое общение портит полезные привычки.

34 ΕΚΝΗΨΑΤΕ ΔΙΚΑΙΩΣ ΚΑΙ ΜΗ ΑΜΑΡΤΑΝΕΤΕ ΑΓΝΩΣΙΑΝ ΓΑΡ ΘΕΟΥ ΤΙΝΕΣ ΕΧΟΥΣΙΝ ΠΡΟΣ ΕΝΤΡΟΠΗΝ ΥΜΙΝ ΛΑΛΩ

34 Протрезвитесь, поступая праведно, и не грешите, потому что некоторые не знают Бога. Говорю, чтобы пристыдить вас.

35 ΑΛΛΑ ΕΡΕΙ ΤΙΣ ΠΩΣ ΕΓΕΙΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΠΟΙΩ ΔΕ ΣΩΜΑΤΙ ΕΡΧΟΝΤΑΙ

35 Но кто-то скажет: «Как воскресают мёртвые? И в каком теле они приходят?»

36 ΑΦΡΩΝ ΣΥ Ο ΣΠΕΙΡΕΙΣ ΟΥ ΖΩΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΑΝ ΜΗ ΑΠΟΘΑΝΗ

36 Неразумный ты человек! Посеянное тобой не может ожить, если прежде не умрёт;

37 ΚΑΙ Ο ΣΠΕΙΡΕΙΣ ΟΥ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟ ΓΕΝΗΣΟΜΕΝΟΝ ΣΠΕΙΡΕΙΣ ΑΛΛΑ ΓΥΜΝΟΝ ΚΟΚΚΟΝ ΕΙ ΤΥΧΟΙ ΣΙΤΟΥ Η ΤΙΝΟΣ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ

37 и то, что ты сеешь, — это не тело, которое разовьётся, а голое зерно, например, пшеничное или какое другое,

38 Ο ΔΕ ΘΕΟΣ ΔΙΔΩΣΙΝ ΑΥΤΩ ΣΩΜΑ ΚΑΘΩΣ ΗΘΕΛΗΣΕΝ ΚΑΙ ΕΚΑΣΤΩ ΤΩΝ ΣΠΕΡΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΝ ΣΩΜΑ

38 но Бог даёт ему тело, какое пожелает, и каждому из семян — своё тело.

39 ΟΥ ΠΑΣΑ ΣΑΡΞ Η ΑΥΤΗ ΣΑΡΞ ΑΛΛΑ ΑΛΛΗ ΜΕΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΑΛΛΗ ΔΕ ΣΑΡΞ ΚΤΗΝΩΝ ΑΛΛΗ ΔΕ ΣΑΡΞ ΠΤΗΝΩΝ ΑΛΛΗ ΔΕ ΙΧΘΥΩΝ

39 Не вся плоть одинакова, но у людей одна плоть, у скота другая; иная плоть у птиц, иная у рыб.

40 ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΑ ΕΠΟΥΡΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΑ ΕΠΙΓΕΙΑ ΑΛΛΑ ΕΤΕΡΑ ΜΕΝ Η ΤΩΝ ΕΠΟΥΡΑΝΙΩΝ ΔΟΞΑ ΕΤΕΡΑ ΔΕ Η ΤΩΝ ΕΠΙΓΕΙΩΝ

40 Есть тела небесные и тела земные, но у небесных тел слава одна, а у земных — другая.

41 ΑΛΛΗ ΔΟΞΑ ΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΔΟΞΑ ΣΕΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΔΟΞΑ ΑΣΤΕΡΩΝ ΑΣΤΗΡ ΓΑΡ ΑΣΤΕΡΟΣ ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΕΝ ΔΟΞΗ

41 У солнца слава одна, у луны слава другая, и у звёзд слава другая, да и звезда от звезды отличается славой.

42 ΟΥΤΩΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΣΠΕΙΡΕΤΑΙ ΕΝ ΦΘΟΡΑ ΕΓΕΙΡΕΤΑΙ ΕΝ ΑΦΘΑΡΣΙΑ

42 Так и воскресение мёртвых. Сеется в тлении — воскресает в нетлении.

43 ΣΠΕΙΡΕΤΑΙ ΕΝ ΑΤΙΜΙΑ ΕΓΕΙΡΕΤΑΙ ΕΝ ΔΟΞΗ ΣΠΕΙΡΕΤΑΙ ΕΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΓΕΙΡΕΤΑΙ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ

43 Сеется в бесчестье — воскресает в славе. Сеется в слабости — воскресает в силе.

44 ΣΠΕΙΡΕΤΑΙ ΣΩΜΑ ΨΥΧΙΚΟΝ ΕΓΕΙΡΕΤΑΙ ΣΩΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ ΕΙ ΕΣΤΙΝ ΣΩΜΑ ΨΥΧΙΚΟΝ ΕΣΤΙΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ

44 Сеется тело физическое — воскресает тело духовное. Если есть тело физическое, то есть и духовное.

45 ΟΥΤΩΣ ΚΑΙ ΓΕΓΡΑΠΤΑΙ ΕΓΕΝΕΤΟ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΔΑΜ ΕΙΣ ΨΥΧΗΝ ΖΩΣΑΝ Ο ΕΣΧΑΤΟΣ ΑΔΑΜ ΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑ ΖΩΟΠΟΙΟΥΝ

45 Так и написано: «Первый человек Адам стал живой душой». Последний Адам стал духом, дающим жизнь.

46 ΑΛΛ ΟΥ ΠΡΩΤΟΝ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ ΑΛΛΑ ΤΟ ΨΥΧΙΚΟΝ ΕΠΕΙΤΑ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ

46 Однако прежде — не духовное, а физическое, потом — духовное.

47 Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΚ ΓΗΣ ΧΟΙΚΟΣ Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΞ ΟΥΡΑΝΟΥ

47 Первый человек — из земли и создан из земной пыли, второй человек — с небес.

48 ΟΙΟΣ Ο ΧΟΙΚΟΣ ΤΟΙΟΥΤΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΧΟΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΙΟΣ Ο ΕΠΟΥΡΑΝΙΟΣ ΤΟΙΟΥΤΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΟΥΡΑΝΙΟΙ

48 Каков созданный из пыли, таковы и созданные из пыли; и каков небесный, таковы и небесные.

49 ΚΑΙ ΚΑΘΩΣ ΕΦΟΡΕΣΑΜΕΝ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΧΟΙΚΟΥ ΦΟΡΕΣΟΜΕΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΕΠΟΥΡΑΝΙΟΥ

49 И как мы носили образ созданного из пыли, так будем носить и образ небесного.

50 ΤΟΥΤΟ ΔΕ ΦΗΜΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΤΙ ΣΑΡΞ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΝ ΘΕΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΑΙ ΟΥ ΔΥΝΑΤΑΙ ΟΥΔΕ Η ΦΘΟΡΑ ΤΗΝ ΑΦΘΑΡΣΙΑΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΕΙ

50 Но скажу, братья, что плоть и кровь не могут наследовать царство Бога и тление не наследует нетления.

51 ΙΔΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΥΜΙΝ ΛΕΓΩ ΠΑΝΤΕΣ ΟΥ ΚΟΙΜΗΘΗΣΟΜΕΘΑ ΠΑΝΤΕΣ ΔΕ ΑΛΛΑΓΗΣΟΜΕΘΑ

51 Вот, говорю вам священную тайну: не все мы уснём смертным сном, но все изменимся,

52 ΕΝ ΑΤΟΜΩ ΕΝ ΡΙΠΗ ΟΦΘΑΛΜΟΥ ΕΝ ΤΗ ΕΣΧΑΤΗ ΣΑΛΠΙΓΓΙ ΣΑΛΠΙΣΕΙ ΓΑΡ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΕΓΕΡΘΗΣΟΝΤΑΙ ΑΦΘΑΡΤΟΙ ΚΑΙ ΗΜΕΙΣ ΑΛΛΑΓΗΣΟΜΕΘΑ

52 в один миг, во мгновение ока, при последней трубе. Она протрубит — и мёртвые воскреснут нетленными, и мы изменимся.

53 ΔΕΙ ΓΑΡ ΤΟ ΦΘΑΡΤΟΝ ΤΟΥΤΟ ΕΝΔΥΣΑΣΘΑΙ ΑΦΘΑΡΣΙΑΝ ΚΑΙ ΤΟ ΘΝΗΤΟΝ ΤΟΥΤΟ ΕΝΔΥΣΑΣΘΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΑΝ

53 Это тленное должно облечься в нетление, и это смертное — облечься в бессмертие.

54 ΟΤΑΝ ΔΕ ΤΟ ΦΘΑΡΤΟΝ ΤΟΥΤΟ ΕΝΔΥΣΗΤΑΙ ΑΦΘΑΡΣΙΑΝ ΚΑΙ ΤΟ ΘΝΗΤΟΝ ΤΟΥΤΟ ΕΝΔΥΣΗΤΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΑΝ ΤΟΤΕ ΓΕΝΗΣΕΤΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ Ο ΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΚΑΤΕΠΟΘΗ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΕΙΣ ΝΙΚΟΣ

54 Когда же тленное облечётся в нетление и смертное облечётся в бессмертие, тогда сбудется записанное слово: «Смерть поглощена навеки».

55 ΠΟΥ ΣΟΥ ΘΑΝΑΤΕ ΤΟ ΝΙΚΟΣ ΠΟΥ ΣΟΥ ΘΑΝΑΤΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟΝ

55 «Смерть, где твоя победа? Смерть, где твоё жало?»

56 ΤΟ ΔΕ ΚΕΝΤΡΟΝ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ Η ΑΜΑΡΤΙΑ Η ΔΕ ΔΥΝΑΜΙΣ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ Ο ΝΟΜΟΣ

56 Жало, порождающее смерть, — грех, сила же греха — Закон.

57 ΤΩ ΔΕ ΘΕΩ ΧΑΡΙΣ ΤΩ ΔΙΔΟΝΤΙ ΗΜΙΝ ΤΟ ΝΙΚΟΣ ΔΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

57 Но благодарность Богу за то, что он даёт нам победу через нашего Господина Иисуса Помазанника!

58 ΩΣΤΕ ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΟΥ ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΕΔΡΑΙΟΙ ΓΙΝΕΣΘΕ ΑΜΕΤΑΚΙΝΗΤΟΙ ΠΕΡΙΣΣΕΥΟΝΤΕΣ ΕΝ ΤΩ ΕΡΓΩ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΠΑΝΤΟΤΕ ΕΙΔΟΤΕΣ ΟΤΙ Ο ΚΟΠΟΣ ΥΜΩΝ ΟΥΚ ΕΣΤΙΝ ΚΕΝΟΣ ΕΝ ΚΥΡΙΩ

58 А потому, мои дорогие братья, будьте тверды, непоколебимы, всегда много труди́тесь в деле Господина, зная, что ваш труд не напрасен перед Господином.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α 16

1 Коринфянам. Глава 16.

ΠΕΡΙ ΔΕ ΤΗΣ ΛΟΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΩΣΠΕΡ ΔΙΕΤΑΞΑ ΤΑΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΙΣ ΤΗΣ ΓΑΛΑΤΙΑΣ ΟΥΤΩΣ ΚΑΙ ΥΜΕΙΣ ΠΟΙΗΣΑΤΕ

1 Что же касается сборов для святых, то, как я указывал собраниям Гала́тии, так поступайте и вы.

ΚΑΤΑ ΜΙΑΝ ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΕΚΑΣΤΟΣ ΥΜΩΝ ΠΑΡ ΕΑΥΤΩ ΤΙΘΕΤΩ ΘΗΣΑΥΡΙΖΩΝ Ο ΤΙ ΕΑΝ ΕΥΟΔΩΤΑΙ ΙΝΑ ΜΗ ΟΤΑΝ ΕΛΘΩ ΤΟΤΕ ΛΟΓΕΙΑΙ ΓΙΝΩΝΤΑΙ

2 Пусть в первый день недели каждый из вас откладывает в своём доме и сберегает, сколько позволяет ему состояние, чтобы не проводить сборов тогда, когда я приду.

ΟΤΑΝ ΔΕ ΠΑΡΑΓΕΝΩΜΑΙ ΟΥΣ ΕΑΝ ΔΟΚΙΜΑΣΗΤΕ ΔΙ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΤΟΥΤΟΥΣ ΠΕΜΨΩ ΑΠΕΝΕΓΚΕΙΝ ΤΗΝ ΧΑΡΙΝ ΥΜΩΝ ΕΙΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ

3 Когда же приду, то тех, кого вы одобрите в письмах, пошлю отнести ваш дар в Иерусалим.

ΕΑΝ ΔΕ ΑΞΙΟΝ Η ΤΟΥ ΚΑΜΕ ΠΟΡΕΥΕΣΘΑΙ ΣΥΝ ΕΜΟΙ ΠΟΡΕΥΣΟΝΤΑΙ

4 Однако, если будет нужно и мне пойти туда, они пойдут со мной.

ΕΛΕΥΣΟΜΑΙ ΔΕ ΠΡΟΣ ΥΜΑΣ ΟΤΑΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ ΔΙΕΛΘΩ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ ΓΑΡ ΔΙΕΡΧΟΜΑΙ

5 Но к вам приду, когда пройду Македонию — сейчас я прохожу Македонию, —

ΠΡΟΣ ΥΜΑΣ ΔΕ ΤΥΧΟΝ ΠΑΡΑΜΕΝΩ Η ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΕΙΜΑΣΩ ΙΝΑ ΥΜΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΠΕΜΨΗΤΕ ΟΥ ΕΑΝ ΠΟΡΕΥΩΜΑΙ

6 и, вероятно, остановлюсь или даже перезимую у вас, чтобы вы немного проводили меня туда, куда я пойду.

ΟΥ ΘΕΛΩ ΓΑΡ ΥΜΑΣ ΑΡΤΙ ΕΝ ΠΑΡΟΔΩ ΙΔΕΙΝ ΕΛΠΙΖΩ ΓΑΡ ΧΡΟΝΟΝ ΤΙΝΑ ΕΠΙΜΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣ ΥΜΑΣ ΕΑΝ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΠΙΤΡΕΨΗ

7 Не хочу видеться с вами сейчас лишь мимоходом, но надеюсь остаться у вас на некоторое время, если позволит Господин.

ΕΠΙΜΕΝΩ ΔΕ ΕΝ ΕΦΕΣΩ ΕΩΣ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

8 В Эфе́се же пробуду до праздника Пятидесятницы,

ΘΥΡΑ ΓΑΡ ΜΟΙ ΑΝΕΩΓΕΝ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΙ ΠΟΛΛΟΙ

9 потому что передо мной открылась большая дверь, а с ней и доступ к деятельности, но противников много.

10 ΕΑΝ ΔΕ ΕΛΘΗ ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΒΛΕΠΕΤΕ ΙΝΑ ΑΦΟΒΩΣ ΓΕΝΗΤΑΙ ΠΡΟΣ ΥΜΑΣ ΤΟ ΓΑΡ ΕΡΓΟΝ ΚΥΡΙΟΥ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΩΣ ΚΑΓΩ

10 Если же придёт Тимофей, смотрите, чтобы среди вас он не чувствовал страха, ведь он совершает дело Господина, как и я.

11 ΜΗ ΤΙΣ ΟΥΝ ΑΥΤΟΝ ΕΞΟΥΘΕΝΗΣΗ ΠΡΟΠΕΜΨΑΤΕ ΔΕ ΑΥΤΟΝ ΕΝ ΕΙΡΗΝΗ ΙΝΑ ΕΛΘΗ ΠΡΟΣ ΜΕ ΕΚΔΕΧΟΜΑΙ ΓΑΡ ΑΥΤΟΝ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ

11 А потому пусть никто не смотрит на него свысока. И проводите его с миром, пройдя с ним немного, чтобы он мог прийти ко мне, потому что я жду его с братьями.

12 ΠΕΡΙ ΔΕ ΑΠΟΛΛΩ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ ΠΟΛΛΑ ΠΑΡΕΚΑΛΕΣΑ ΑΥΤΟΝ ΙΝΑ ΕΛΘΗ ΠΡΟΣ ΥΜΑΣ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΤΩΣ ΟΥΚ ΗΝ ΘΕΛΗΜΑ ΙΝΑ ΝΥΝ ΕΛΘΗ ΕΛΕΥΣΕΤΑΙ ΔΕ ΟΤΑΝ ΕΥΚΑΙΡΗΣΗ

12 Что же касается Аполло́са, нашего брата, то я очень просил его прийти к вам с братьями, но он никак не хотел прийти сейчас; когда же появится возможность, он придёт.

13 ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ ΣΤΗΚΕΤΕ ΕΝ ΤΗ ΠΙΣΤΕΙ ΑΝΔΡΙΖΕΣΘΕ ΚΡΑΤΑΙΟΥΣΘΕ

13 Бодрствуйте, твёрдо стойте в вере, мужайтесь, укрепляйтесь.

14 ΠΑΝΤΑ ΥΜΩΝ ΕΝ ΑΓΑΠΗ ΓΙΝΕΣΘΩ

14 Всё у вас пусть будет с любовью.

15 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΕ ΥΜΑΣ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙΔΑΤΕ ΤΗΝ ΟΙΚΙΑΝ ΣΤΕΦΑΝΑ ΟΤΙ ΕΣΤΙΝ ΑΠΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΝ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΕΤΑΞΑΝ ΕΑΥΤΟΥΣ

15 Увещаю вас, братья: вы знаете, что домашние Стефа́на — первые плоды Аха́йи и что они отдали себя на служение святым.

16 ΙΝΑ ΚΑΙ ΥΜΕΙΣ ΥΠΟΤΑΣΣΗΣΘΕ ΤΟΙΣ ΤΟΙΟΥΤΟΙΣ ΚΑΙ ΠΑΝΤΙ ΤΩ ΣΥΝΕΡΓΟΥΝΤΙ ΚΑΙ ΚΟΠΙΩΝΤΙ

16 Подчиняйтесь и вы таким людям и всякому сотруднику и труженику.

17 ΧΑΙΡΩ ΔΕ ΕΠΙ ΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΕΦΑΝΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΟΥΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΑΧΑΙΚΟΥ ΟΤΙ ΤΟ ΥΜΕΤΕΡΟΝ ΥΣΤΕΡΗΜΑ ΟΥΤΟΙ ΑΝΕΠΛΗΡΩΣΑΝ

17 Я же радуюсь пришествию Стефа́на, Фортуна́та и Аха́ика, потому что они восполнили ваше отсутствие.

18 ΑΝΕΠΑΥΣΑΝ ΓΑΡ ΤΟ ΕΜΟΝ ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΥΜΩΝ ΕΠΙΓΙΝΩΣΚΕΤΕ ΟΥΝ ΤΟΥΣ ΤΟΙΟΥΤΟΥΣ

18 Они освежили дух мой и ваш. А потому цените таких людей.

19 ΑΣΠΑΖΟΝΤΑΙ ΥΜΑΣ ΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΙ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ ΑΣΠΑΖΕΤΑΙ ΥΜΑΣ ΕΝ ΚΥΡΙΩ ΠΟΛΛΑ ΑΚΥΛΑΣ ΚΑΙ ΠΡΙΣΚΑ ΣΥΝ ΤΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΑΥΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

19 Свой привет шлют вам собрания Азии. Сердечно приветствуют вас в Господине Аки́ла и При́ска, а с ними и собрание в их доме.

20 ΑΣΠΑΖΟΝΤΑΙ ΥΜΑΣ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΑΝΤΕΣ ΑΣΠΑΣΑΣΘΕ ΑΛΛΗΛΟΥΣ ΕΝ ΦΙΛΗΜΑΤΙ ΑΓΙΩ

20 Приветствуют вас все братья. Приветствуйте друг друга святым поцелуем.

21 Ο ΑΣΠΑΣΜΟΣ ΤΗ ΕΜΗ ΧΕΙΡΙ ΠΑΥΛΟΥ

21 И вот приветствие от меня, Павла, моей рукой.

22 ΕΙ ΤΙΣ ΟΥ ΦΙΛΕΙ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΗΤΩ ΑΝΑΘΕΜΑ ΜΑΡΑΝΑ ΘΑ

22 Если кто не любит Господина, да будет проклят. Приди же, о Господин!

23 Η ΧΑΡΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΙΗΣΟΥ ΜΕΘ ΥΜΩΝ

23 Да будет с вами доброта Господина Иисуса.

24 Η ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΜΕΤΑ ΠΑΝΤΩΝ ΥΜΩΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ

24 Да будет моя любовь со всеми вами в единстве с Помазанником Иисусом.

КОММЕНТАРИИ

 1. «Пройти мимо»

 2. Во имя Моисея, как пророческий образ будущего. Сравнить Евреям 11:26.

 3. ΑΝΗΡ [ἀνήρ] — муж, мужчина, взрослый человек, люди (во мн. ч.).

 4. Бытие 3:16: «и он [муж] будет господствовать над тобой».

 5. 1 Коринфянам 11:4-11, 13 относится только к жёнам и мужьям, а не ко всем женщинам и мужчинам.
  Бытие 3:16 = 1 Тимофею 2:11-15 = 1 Коринфянам 11:3 = 1 Коринфянам 14:33-35

 6. При окунании.

 7. Где царит мир, там царит и порядок.

 8. Бытие 3:16: «и он [муж] будет господствовать над тобой».

 9. 1 Коринфянам 14:33-35 относится только к жёнам, а не ко всем женщинам.
  Бытие 3:16 = 1 Тимофею 2:11-15 = 1 Коринфянам 11:3 = 1 Коринфянам 14:33-35

 10. С соблюдением правил поведения, приличия, морали.

ЗАМЕТКИ

Йехова́х (произносится «Йеова́») = Иегова = Яхве

Помазанник = Христос; Мессия

Окунатель = Креститель

Клеветник = Дьявол

Противник = Сатана

посланник = апостол

вестник = ангел

да будет так; истинно = аминь

окунуться; омыться; очиститься; погрузиться = креститься

шекель = сикль


spell-check

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: