2 Тимофею


ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β 1

2 Тимофею. Глава 1.

ΠΑΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΔΙΑ ΘΕΛΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΥ ΚΑΤ ΕΠΑΓΓΕΛΙΑΝ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ

1 Павел, по воле Бога посланник Помазанника Иисуса согласно обещанию жизни, которая в Помазаннике Иисусе, —

ΤΙΜΟΘΕΩ ΑΓΑΠΗΤΩ ΤΕΚΝΩ ΧΑΡΙΣ ΕΛΕΟΣ ΕΙΡΗΝΗ ΑΠΟ ΘΕΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ

2 Тимофею, любимому сыну. Доброта, милосердие и мир тебе от Бога, Отца, и Помазанника Иисуса, нашего Господина.

ΧΑΡΙΝ ΕΧΩ ΤΩ ΘΕΩ Ω ΛΑΤΡΕΥΩ ΑΠΟ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΕΝ ΚΑΘΑΡΑ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΙ ΩΣ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΟΝ ΕΧΩ ΤΗΝ ΠΕΡΙ ΣΟΥ ΜΝΕΙΑΝ ΕΝ ΤΑΙΣ ΔΕΗΣΕΣΙΝ ΜΟΥ ΝΥΚΤΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΣ

3 Я признателен Богу, которому совершаю священное служение, как делали мои отцы, — и совершаю с чистой совестью, — и непрестанно упоминаю тебя в своих мольбах ночью и днём.

ΕΠΙΠΟΘΩΝ ΣΕ ΙΔΕΙΝ ΜΕΜΝΗΜΕΝΟΣ ΣΟΥ ΤΩΝ ΔΑΚΡΥΩΝ ΙΝΑ ΧΑΡΑΣ ΠΛΗΡΩΘΩ

4 Помня твои слёзы, я горячо желаю увидеть тебя, чтобы преисполниться радости.

ΥΠΟΜΝΗΣΙΝ ΛΑΒΩΝ ΤΗΣ ΕΝ ΣΟΙ ΑΝΥΠΟΚΡΙΤΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ ΗΤΙΣ ΕΝΩΚΗΣΕΝ ΠΡΩΤΟΝ ΕΝ ΤΗ ΜΑΜΜΗ ΣΟΥ ΛΩΙΔΙ ΚΑΙ ΤΗ ΜΗΤΡΙ ΣΟΥ ΕΥΝΙΚΗ ΠΕΠΕΙΣΜΑΙ ΔΕ ΟΤΙ ΚΑΙ ΕΝ ΣΟΙ

5 Вспоминаю твою нелицемерную веру, обитавшую прежде в твоей бабушке Лои́де и твоей матери Евни́ке, и которая, уверен, и в тебе.

ΔΙ ΗΝ ΑΙΤΙΑΝ ΑΝΑΜΙΜΝΗΣΚΩ ΣΕ ΑΝΑΖΩΠΥΡΕΙΝ ΤΟ ΧΑΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Ο ΕΣΤΙΝ ΕΝ ΣΟΙ ΔΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΩΝ ΜΟΥ

6 По этой причине напоминаю тебе как огонь разжигать дар Бога, который есть в тебе благодаря возложению моих рук.

ΟΥ ΓΑΡ ΕΔΩΚΕΝ ΗΜΙΝ Ο ΘΕΟΣ ΠΝΕΥΜΑ ΔΕΙΛΙΑΣ ΑΛΛΑ ΔΥΝΑΜΕΩΣ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΣΩΦΡΟΝΙΣΜΟΥ

7 Ведь Бог дал нам дух не малодушия, а силы, любви и здравомыслия.

ΜΗ ΟΥΝ ΕΠΑΙΣΧΥΝΘΗΣ ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΜΗΔΕ ΕΜΕ ΤΟΝ ΔΕΣΜΙΟΝ ΑΥΤΟΥ ΑΛΛΑ ΣΥΓΚΑΚΟΠΑΘΗΣΟΝ ΤΩ ΕΥΑΓΓΕΛΙΩ ΚΑΤΑ ΔΥΝΑΜΙΝ ΘΕΟΥ

8 Так что не стыдись ни свидетельства о нашем Господине, ни меня — узника ради него, но претерпевай зло, выпадающее на твою долю за благую весть, с помощью силы Бога.

ΤΟΥ ΣΩΣΑΝΤΟΣ ΗΜΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣΑΝΤΟΣ ΚΛΗΣΕΙ ΑΓΙΑ ΟΥ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΗΜΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΤΑ ΙΔΙΑΝ ΠΡΟΘΕΣΙΝ ΚΑΙ ΧΑΡΙΝ ΤΗΝ ΔΟΘΕΙΣΑΝ ΗΜΙΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ ΠΡΟ ΧΡΟΝΩΝ ΑΙΩΝΙΩΝ

9 Он спас нас и призвал призванием святым не за наши дела, а по своему намерению и доброте, которая была проявлена к нам в Помазаннике Иисусе прежде давних времён,

10 ΦΑΝΕΡΩΘΕΙΣΑΝ ΔΕ ΝΥΝ ΔΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΚΑΤΑΡΓΗΣΑΝΤΟΣ ΜΕΝ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟΝ ΦΩΤΙΣΑΝΤΟΣ ΔΕ ΖΩΗΝ ΚΑΙ ΑΦΘΑΡΣΙΑΝ ΔΙΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

10 а теперь сделалась очевидной через явление нашего Спасителя Помазанника Иисуса, который устранил смерть и пролил свет на жизнь и нетление через благую весть,

11 ΕΙΣ Ο ΕΤΕΘΗΝ ΕΓΩ ΚΗΡΥΞ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ

11 для которой я и поставлен проповедником, посланником и учителем.

12 ΔΙ ΗΝ ΑΙΤΙΑΝ ΚΑΙ ΤΑΥΤΑ ΠΑΣΧΩ ΑΛΛ ΟΥΚ ΕΠΑΙΣΧΥΝΟΜΑΙ ΟΙΔΑ ΓΑΡ Ω ΠΕΠΙΣΤΕΥΚΑ ΚΑΙ ΠΕΠΕΙΣΜΑΙ ΟΤΙ ΔΥΝΑΤΟΣ ΕΣΤΙΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΘΗΚΗΝ ΜΟΥ ΦΥΛΑΞΑΙ ΕΙΣ ΕΚΕΙΝΗΝ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑΝ

12 По этой причине я и переношу такие страдания, но не стыжусь, поскольку знаю, в кого поверил, и уверен, что он способен защитить то, что я ему вверил, вплоть до того дня.

13 ΥΠΟΤΥΠΩΣΙΝ ΕΧΕ ΥΓΙΑΙΝΟΝΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΩΝ ΠΑΡ ΕΜΟΥ ΗΚΟΥΣΑΣ ΕΝ ΠΙΣΤΕΙ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ ΤΗ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ

13 Держись и впредь образца здравых слов, которые ты слышал от меня с верой и любовью, что в Помазаннике Иисусе.

14 ΤΗΝ ΚΑΛΗΝ ΠΑΡΑΘΗΚΗΝ ΦΥΛΑΞΟΝ ΔΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝΟΙΚΟΥΝΤΟΣ ΕΝ ΗΜΙΝ

14 То прекрасное, что тебе доверено, храни с помощью святого духа, обитающего в нас.

15 ΟΙΔΑΣ ΤΟΥΤΟ ΟΤΙ ΑΠΕΣΤΡΑΦΗΣΑΝ ΜΕ ΠΑΝΤΕΣ ΟΙ ΕΝ ΤΗ ΑΣΙΑ ΩΝ ΕΣΤΙΝ ΦΥΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΟΓΕΝΗΣ

15 Ты знаешь, что в Азии все отвернулись от меня. В их числе Фиге́лл и Ермоге́н.

16 ΔΩΗ ΕΛΕΟΣ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΩ ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ ΟΙΚΩ ΟΤΙ ΠΟΛΛΑΚΙΣ ΜΕ ΑΝΕΨΥΞΕΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΥΣΙΝ ΜΟΥ ΟΥΚ ΕΠΑΙΣΧΥΝΘΗ

16 Да проявит Господь милосердие к домашним Онисифо́ра, потому что он часто бывал для меня освежением и не постыдился моих цепей.

17 ΑΛΛΑ ΓΕΝΟΜΕΝΟΣ ΕΝ ΡΩΜΗ ΣΠΟΥΔΑΙΩΣ ΕΖΗΤΗΣΕΝ ΜΕ ΚΑΙ ΕΥΡΕΝ

17 Напротив, оказавшись в Риме, он усердно искал меня и нашёл.

18 ΔΩΗ ΑΥΤΩ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΥΡΕΙΝ ΕΛΕΟΣ ΠΑΡΑ ΚΥΡΙΟΥ ΕΝ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΣΑ ΕΝ ΕΦΕΣΩ ΔΙΗΚΟΝΗΣΕΝ ΒΕΛΤΙΟΝ ΣΥ ΓΙΝΩΣΚΕΙΣ

18 Да позволит ему Господин снискать милосердие Господа в тот день. А обо всей помощи, которую он оказывал в Эфе́се, ты достаточно хорошо знаешь.

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β 2

2 Тимофею. Глава 2.

ΣΥ ΟΥΝ ΤΕΚΝΟΝ ΜΟΥ ΕΝΔΥΝΑΜΟΥ ΕΝ ΤΗ ΧΑΡΙΤΙ ΤΗ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ

1 Итак, сын мой, и впредь черпай силу в доброте, которая в Помазаннике Иисусе,

ΚΑΙ Α ΗΚΟΥΣΑΣ ΠΑΡ ΕΜΟΥ ΔΙΑ ΠΟΛΛΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΑΥΤΑ ΠΑΡΑΘΟΥ ΠΙΣΤΟΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ ΟΙΤΙΝΕΣ ΙΚΑΝΟΙ ΕΣΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΥΣ ΔΙΔΑΞΑΙ

2 и то, что ты слышал от меня при многих свидетелях, передай верным людям, которые также будут пригодны, чтобы учить других.

ΣΥΓΚΑΚΟΠΑΘΗΣΟΝ ΩΣ ΚΑΛΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΙΗΣΟΥ

3 Как доблестный воин Помазанника Иисуса, претерпевай зло, которое выпадает на твою долю.

ΟΥΔΕΙΣ ΣΤΡΑΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΕΜΠΛΕΚΕΤΑΙ ΤΑΙΣ ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑΙΣ ΙΝΑ ΤΩ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΗΣΑΝΤΙ ΑΡΕΣΗ

4 Никакой воин, желая добиться одобрения того, кто зачислил его на военную службу, не вовлекается в житейские дела, приносящие прибыль.

ΕΑΝ ΔΕ ΚΑΙ ΑΘΛΗ ΤΙΣ ΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥΤΑΙ ΕΑΝ ΜΗ ΝΟΜΙΜΩΣ ΑΘΛΗΣΗ

5 А если кто участвует в соревнованиях, то он не получает венка, если соревнуется не по правилам.

ΤΟΝ ΚΟΠΙΩΝΤΑ ΓΕΩΡΓΟΝ ΔΕΙ ΠΡΩΤΟΝ ΤΩΝ ΚΑΡΠΩΝ ΜΕΤΑΛΑΜΒΑΝΕΙΝ

6 Трудолюбивый земледелец должен первым отведать плодов.

ΝΟΕΙ Ο ΛΕΓΩ ΔΩΣΕΙ ΓΑΡ ΣΟΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΣΥΝΕΣΙΝ ΕΝ ΠΑΣΙΝ

7 Постоянно размышляй о том, что́ я говорю. Господин же даст тебе разумение во всём.

ΜΝΗΜΟΝΕΥΕ ΙΗΣΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΝ ΕΓΗΓΕΡΜΕΝΟΝ ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ ΕΚ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΔΑΥΙΔ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΜΟΥ

8 Помни, что Иисус Помазанник воскрес из мёртвых и что он был из потомков Давида, согласно благой вести, которую я проповедую;

ΕΝ Ω ΚΑΚΟΠΑΘΩ ΜΕΧΡΙ ΔΕΣΜΩΝ ΩΣ ΚΑΚΟΥΡΓΟΣ ΑΛΛΑ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΟΥ ΔΕΔΕΤΑΙ

9 за неё я претерпеваю зло даже до тюремных оков, как преступник. Но слово Бога не заключено в оковы.

10 ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΠΑΝΤΑ ΥΠΟΜΕΝΩ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΛΕΚΤΟΥΣ ΙΝΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΤΥΧΩΣΙΝ ΤΗΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ ΜΕΤΑ ΔΟΞΗΣ ΑΙΩΝΙΟΥ

10 И потому во всём сохраняю стойкость ради избранных, чтобы и они обрели спасение, которое в Помазаннике Иисусе, вместе с вечной славой.

11 ΠΙΣΤΟΣ Ο ΛΟΓΟΣ ΕΙ ΓΑΡ ΣΥΝΑΠΕΘΑΝΟΜΕΝ ΚΑΙ ΣΥΖΗΣΟΜΕΝ

11 Верны слова: поистине, если мы вместе умерли, то вместе и жить будем;

12 ΕΙ ΥΠΟΜΕΝΟΜΕΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΙΛΕΥΣΟΜΕΝ ΕΙ ΑΡΝΗΣΟΜΕΘΑ ΚΑΚΕΙΝΟΣ ΑΡΝΗΣΕΤΑΙ ΗΜΑΣ

12 если сохраняем стойкость, то вместе и царствовать будем; если отречёмся, то и он отречётся от нас;

13 ΕΙ ΑΠΙΣΤΟΥΜΕΝ ΕΚΕΙΝΟΣ ΠΙΣΤΟΣ ΜΕΝΕΙ ΑΡΝΗΣΑΣΘΑΙ ΓΑΡ ΕΑΥΤΟΝ ΟΥ ΔΥΝΑΤΑΙ

13 если мы неверны, он остаётся верным, потому что от себя отречься не может.

14 ΤΑΥΤΑ ΥΠΟΜΙΜΝΗΣΚΕ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΝΟΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΜΗ ΛΟΓΟΜΑΧΕΙΝ ΕΠ ΟΥΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΝ ΕΠΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΑΚΟΥΟΝΤΩΝ

14 Напоминай им об этом, как свидетель призывая их перед Богом не вступать в распри из-за слов, что совершенно бесполезно, поскольку это пагубно для слушающих.

15 ΣΠΟΥΔΑΣΟΝ ΣΕΑΥΤΟΝ ΔΟΚΙΜΟΝ ΠΑΡΑΣΤΗΣΑΙ ΤΩ ΘΕΩ ΕΡΓΑΤΗΝ ΑΝΕΠΑΙΣΧΥΝΤΟΝ ΟΡΘΟΤΟΜΟΥΝΤΑ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

15 Делай всё возможное, чтобы представить себя Богу одобренным, работником, которому нечего стыдиться, правильно преподносящим слово истины.

16 ΤΑΣ ΔΕ ΒΕΒΗΛΟΥΣ ΚΕΝΟΦΩΝΙΑΣ ΠΕΡΙΙΣΤΑΣΟ ΕΠΙ ΠΛΕΙΟΝ ΓΑΡ ΠΡΟΚΟΨΟΥΣΙΝ ΑΣΕΒΕΙΑΣ

16 А от пустых разговоров, которые оскверняют святое, держись в стороне, потому что те, кто их ведёт, всё больше и больше будут преуспевать в нечестии,

17 ΚΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΑΥΤΩΝ ΩΣ ΓΑΓΓΡΑΙΝΑ ΝΟΜΗΝ ΕΞΕΙ ΩΝ ΕΣΤΙΝ ΥΜΕΝΑΙΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΗΤΟΣ

17 и их слово будет распространяться, подобно гангрене. В их числе Имене́й и Фили́т.

18 ΟΙΤΙΝΕΣ ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑΝ ΗΣΤΟΧΗΣΑΝ ΛΕΓΟΝΤΕΣ [ΤΗΝ] ΑΝΑΣΤΑΣΙΝ ΗΔΗ ΓΕΓΟΝΕΝΑΙ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΕΠΟΥΣΙΝ ΤΗΝ ΤΙΝΩΝ ΠΙΣΤΙΝ

18 Эти люди отступили от истины, говоря, что воскресение уже было, и разрушают веру некоторых.

19 Ο ΜΕΝΤΟΙ ΣΤΕΡΕΟΣ ΘΕΜΕΛΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΣΤΗΚΕΝ ΕΧΩΝ ΤΗΝ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΑΥΤΗΝ ΕΓΝΩ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥΣ ΟΝΤΑΣ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΗΤΩ ΑΠΟ ΑΔΙΚΙΑΣ ΠΑΣ Ο ΟΝΟΜΑΖΩΝ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΚΥΡΙΟΥ

19 И всё же твёрдое основание Бога стоит, и на нём такая печать: «Господь знает тех, кто принадлежит ему» и «Пусть каждый, кто призывает имя Господа, отвергнет неправедность».

20 ΕΝ ΜΕΓΑΛΗ ΔΕ ΟΙΚΙΑ ΟΥΚ ΕΣΤΙΝ ΜΟΝΟΝ ΣΚΕΥΗ ΧΡΥΣΑ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΑ ΚΑΙ ΟΣΤΡΑΚΙΝΑ ΚΑΙ Α ΜΕΝ ΕΙΣ ΤΙΜΗΝ Α ΔΕ ΕΙΣ ΑΤΙΜΙΑΝ

20 В большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные и глиняные, и одни — для почётного употребления, а другие — для малопочётного.

21 ΕΑΝ ΟΥΝ ΤΙΣ ΕΚΚΑΘΑΡΗ ΕΑΥΤΟΝ ΑΠΟ ΤΟΥΤΩΝ ΕΣΤΑΙ ΣΚΕΥΟΣ ΕΙΣ ΤΙΜΗΝ ΗΓΙΑΣΜΕΝΟΝ ΕΥΧΡΗΣΤΟΝ ΤΩ ΔΕΣΠΟΤΗ ΕΙΣ ΠΑΝ ΕΡΓΟΝ ΑΓΑΘΟΝ ΗΤΟΙΜΑΣΜΕΝΟΝ

21 Если же кто последних сторонится, то он будет сосудом для почётного употребления, освящённым, полезным своему владельцу, готовым для всякого доброго дела.

22 ΤΑΣ ΔΕ ΝΕΩΤΕΡΙΚΑΣ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ ΦΕΥΓΕ ΔΙΩΚΕ ΔΕ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ ΠΙΣΤΙΝ ΑΓΑΠΗΝ ΕΙΡΗΝΗΝ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΕΚ ΚΑΘΑΡΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

22 Поэтому убегай от желаний, свойственных юности, но стремись к праведности, вере, любви, миру вместе с теми, кто призывает Господина от чистого сердца.

23 ΤΑΣ ΔΕ ΜΩΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΔΕΥΤΟΥΣ ΖΗΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΙΤΟΥ ΕΙΔΩΣ ΟΤΙ ΓΕΝΝΩΣΙΝ ΜΑΧΑΣ

23 Кроме того, отвергай глупые и невежественные расспросы, зная, что они порождают распри.

24 ΔΟΥΛΟΝ ΔΕ ΚΥΡΙΟΥ ΟΥ ΔΕΙ ΜΑΧΕΣΘΑΙ ΑΛΛΑ ΗΠΙΟΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΝ ΑΝΕΞΙΚΑΚΟΝ

24 Рабу же Господина не нужно вступать в распри, но нужно быть мягким со всеми, способным учить, сдерживать себя, когда претерпевает зло.

25 ΕΝ ΠΡΑΥΤΗΤΙ ΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΟΥΣ ΜΗΠΟΤΕ ΔΩΗ ΑΥΤΟΙΣ Ο ΘΕΟΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΝ ΕΙΣ ΕΠΙΓΝΩΣΙΝ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

25 Ему нужно с кротостью наставлять настроенных недоброжелательно — быть может, Бог даст им раскаяние, ведущее к точному знанию истины,

26 ΚΑΙ ΑΝΑΝΗΨΩΣΙΝ ΕΚ ΤΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ ΠΑΓΙΔΟΣ ΕΖΩΓΡΗΜΕΝΟΙ ΥΠ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΕΚΕΙΝΟΥ ΘΕΛΗΜΑ

26 и они смогут прийти в себя, освободившись из ловушки Клеветника, видя, что пойманы живыми, чтобы исполнять его волю.

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β 3

2 Тимофею. Глава 3.

ΤΟΥΤΟ ΔΕ ΓΙΝΩΣΚΕ ΟΤΙ ΕΝ ΕΣΧΑΤΑΙΣ ΗΜΕΡΑΙΣ ΕΝΣΤΗΣΟΝΤΑΙ ΚΑΙΡΟΙ ΧΑΛΕΠΟΙ

1 Но знай то, что в последние дни наступят необычайно трудные времена.

ΕΣΟΝΤΑΙ ΓΑΡ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΦΙΛΑΥΤΟΙ ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΙ ΑΛΑΖΟΝΕΣ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΒΛΑΣΦΗΜΟΙ ΓΟΝΕΥΣΙΝ ΑΠΕΙΘΕΙΣ ΑΧΑΡΙΣΤΟΙ ΑΝΟΣΙΟΙ

2 Люди будут самолюбивыми, любящими деньги, самонадеянными, высокомерными, богохульниками, непослушными родителям, неблагодарными, неверными,

ΑΣΤΟΡΓΟΙ ΑΣΠΟΝΔΟΙ ΔΙΑΒΟΛΟΙ ΑΚΡΑΤΕΙΣ ΑΝΗΜΕΡΟΙ ΑΦΙΛΑΓΑΘΟΙ

3 лишёнными родственных чувств, несговорчивыми, клеветниками, не имеющими самообладания, ожесточёнными, не любящими добродетельность,

ΠΡΟΔΟΤΑΙ ΠΡΟΠΕΤΕΙΣ ΤΕΤΥΦΩΜΕΝΟΙ ΦΙΛΗΔΟΝΟΙ ΜΑΛΛΟΝ Η ΦΙΛΟΘΕΟΙ

4 предателями, своенравными, гордецами, любящими удовольствия, но не любящими Бога,

ΕΧΟΝΤΕΣ ΜΟΡΦΩΣΙΝ ΕΥΣΕΒΕΙΑΣ ΤΗΝ ΔΕ ΔΥΝΑΜΙΝ ΑΥΤΗΣ ΗΡΝΗΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΤΟΥΤΟΥΣ ΑΠΟΤΡΕΠΟΥ

5 имеющими вид преданности Богу, но отвергающими её силу. От таких удаляйся.

ΕΚ ΤΟΥΤΩΝ ΓΑΡ ΕΙΣΙΝ ΟΙ ΕΝΔΥΝΟΝΤΕΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΧΜΑΛΩΤΙΖΟΝΤΕΣ ΓΥΝΑΙΚΑΡΙΑ ΣΕΣΩΡΕΥΜΕΝΑ ΑΜΑΡΤΙΑΙΣ ΑΓΟΜΕΝΑ ΕΠΙΘΥΜΙΑΙΣ ΠΟΙΚΙΛΑΙΣ

6 Из их среды появляются те, кто ловко проникают в дома и делают своими пленницами слабых женщин, которые обременены грехами, водимы различными желаниями

ΠΑΝΤΟΤΕ ΜΑΝΘΑΝΟΝΤΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΠΟΤΕ ΕΙΣ ΕΠΙΓΝΩΣΙΝ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΕΛΘΕΙΝ ΔΥΝΑΜΕΝΑ

7 и которые всегда учатся, но никак не могут прийти к точному знанию истины.

ΟΝ ΤΡΟΠΟΝ ΔΕ ΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΙΑΜΒΡΗΣ ΑΝΤΕΣΤΗΣΑΝ ΜΩΥΣΕΙ ΟΥΤΩΣ ΚΑΙ ΟΥΤΟΙ ΑΝΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΤΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΤΕΦΘΑΡΜΕΝΟΙ ΤΟΝ ΝΟΥΝ ΑΔΟΚΙΜΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΙΝ

8 И как противостояли Моисею Иа́нний и Иа́мврий, так противостоят истине и они — люди совершенно развращённые умом и не заслуживающие одобрения с точки зрения веры.

ΑΛΛ ΟΥ ΠΡΟΚΟΨΟΥΣΙΝ ΕΠΙ ΠΛΕΙΟΝ Η ΓΑΡ ΑΝΟΙΑ ΑΥΤΩΝ ΕΚΔΗΛΟΣ ΕΣΤΑΙ ΠΑΣΙΝ ΩΣ ΚΑΙ Η ΕΚΕΙΝΩΝ ΕΓΕΝΕΤΟ

9 Впрочем, дальше они не продвинутся, потому что их безумие станет для всех очевидным, как стало очевидным безумие тех двоих.

10 ΣΥ ΔΕ ΠΑΡΗΚΟΛΟΥΘΗΣΑΣ ΜΟΥ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗ ΑΓΩΓΗ ΤΗ ΠΡΟΘΕΣΕΙ ΤΗ ΠΙΣΤΕΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΘΥΜΙΑ ΤΗ ΑΓΑΠΗ ΤΗ ΥΠΟΜΟΝΗ

10 Но ты в точности следовал мне в учении, в образе жизни, в цели, в вере, в долготерпении, в любви, в стойкости,

11 ΤΟΙΣ ΔΙΩΓΜΟΙΣ ΤΟΙΣ ΠΑΘΗΜΑΣΙΝ ΟΙΑ ΜΟΙ ΕΓΕΝΕΤΟ ΕΝ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑ ΕΝ ΙΚΟΝΙΩ ΕΝ ΛΥΣΤΡΟΙΣ ΟΙΟΥΣ ΔΙΩΓΜΟΥΣ ΥΠΗΝΕΓΚΑ ΚΑΙ ΕΚ ΠΑΝΤΩΝ ΜΕ ΕΡΡΥΣΑΤΟ Ο ΚΥΡΙΟΣ

11 в преследованиях, в страданиях, какие постигли меня в Антио́хии, Ико́нии, Ли́стре, в преследованиях, какие я перенёс, но из всех их Господин вызволил меня.

12 ΚΑΙ ΠΑΝΤΕΣ ΔΕ ΟΙ ΘΕΛΟΝΤΕΣ ΕΥΣΕΒΩΣ ΖΗΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ ΔΙΩΧΘΗΣΟΝΤΑΙ

12 Да и все, желающие жить, проявляя преданность Богу в Помазаннике Иисусе, будут преследуемы.

13 ΠΟΝΗΡΟΙ ΔΕ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΓΟΗΤΕΣ ΠΡΟΚΟΨΟΥΣΙΝ ΕΠΙ ΤΟ ΧΕΙΡΟΝ ΠΛΑΝΩΝΤΕΣ ΚΑΙ ΠΛΑΝΩΜΕΝΟΙ

13 А злые люди и обманщики будут поступать всё хуже и хуже, вводя в заблуждение и заблуждаясь.

14 ΣΥ ΔΕ ΜΕΝΕ ΕΝ ΟΙΣ ΕΜΑΘΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΩΘΗΣ ΕΙΔΩΣ ΠΑΡΑ ΤΙΝΩΝ ΕΜΑΘΕΣ

14 Но ты пребывай в том, чему научился и в чём был убеждён, зная, от кого ты научился,

15 ΚΑΙ ΟΤΙ ΑΠΟ ΒΡΕΦΟΥΣ [ΤΑ] ΙΕΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΙΔΑΣ ΤΑ ΔΥΝΑΜΕΝΑ ΣΕ ΣΟΦΙΣΑΙ ΕΙΣ ΣΩΤΗΡΙΑΝ ΔΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΗΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ

15 и то, что ты с младенчества знаком со священными Писаниями, которые могут умудрить тебя для спасения через веру в Помазанника Иисуса.

16 ΠΑΣΑ ΓΡΑΦΗ ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΟΣ ΚΑΙ ΩΦΕΛΙΜΟΣ ΠΡΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΝ ΠΡΟΣ ΕΛΕΓΜΟΝ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΙΝ ΠΡΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΝ ΤΗΝ ΕΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

16 Всё Писание вдохновлено Богом и полезно для обучения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности,

17 ΙΝΑ ΑΡΤΙΟΣ Η Ο ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΡΟΣ ΠΑΝ ΕΡΓΟΝ ΑΓΑΘΟΝ ΕΞΗΡΤΙΣΜΕΝΟΣ

17 чтобы Божий человек был цельным[1], полностью подготовленным к каждому доброму делу.

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β 4

2 Тимофею. Глава 4.

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΙ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΚΡΙΝΕΙΝ ΖΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΝΕΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΝ ΑΥΤΟΥ

1 Перед Богом и Помазанником Иисусом, которому надлежит судить живых и мёртвых, а также помня о его явлении и его царстве, со всей серьёзностью повелеваю тебе:

ΚΗΡΥΞΟΝ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΕΠΙΣΤΗΘΙ ΕΥΚΑΙΡΩΣ ΑΚΑΙΡΩΣ ΕΛΕΓΞΟΝ ΕΠΙΤΙΜΗΣΟΝ ΠΑΡΑΚΑΛΕΣΟΝ ΕΝ ΠΑΣΗ ΜΑΚΡΟΘΥΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΧΗ

2 проповедуй слово, делай это безотлагательно во время благоприятное и во время неблагоприятное, обличай, порицай, увещай со всем долготерпением и искусством учить.

ΕΣΤΑΙ ΓΑΡ ΚΑΙΡΟΣ ΟΤΕ ΤΗΣ ΥΓΙΑΙΝΟΥΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΟΥΚ ΑΝΕΞΟΝΤΑΙ ΑΛΛΑ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΙΔΙΑΣ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ ΕΑΥΤΟΙΣ ΕΠΙΣΩΡΕΥΣΟΥΣΙΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΚΝΗΘΟΜΕΝΟΙ ΤΗΝ ΑΚΟΗΝ

3 Настанет время, когда к здравому учению будут нетерпимы, но по своим желаниям будут набирать себе учителей, которые льстили бы их слуху.

ΚΑΙ ΑΠΟ ΜΕΝ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΤΗΝ ΑΚΟΗΝ ΑΠΟΣΤΡΕΨΟΥΣΙΝ ΕΠΙ ΔΕ ΤΟΥΣ ΜΥΘΟΥΣ ΕΚΤΡΑΠΗΣΟΝΤΑΙ

4 Они прекратят слушать истину и уклонятся к басням.

ΣΥ ΔΕ ΝΗΦΕ ΕΝ ΠΑΣΙΝ ΚΑΚΟΠΑΘΗΣΟΝ ΕΡΓΟΝ ΠΟΙΗΣΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΝΙΑΝ ΣΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΟΝ

5 Но ты во всём сохраняй бдительность, претерпевай зло, занимайся делом благовестника, в полной мере совершай своё служение.

ΕΓΩ ΓΑΡ ΗΔΗ ΣΠΕΝΔΟΜΑΙ ΚΑΙ Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ ΜΟΥ ΕΦΕΣΤΗΚΕΝ

6 Я уже изливаюсь, словно питьевое приношение, и близко время моего освобождения.

ΤΟΝ ΚΑΛΟΝ ΑΓΩΝΑ ΗΓΩΝΙΣΜΑΙ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟΝ ΤΕΤΕΛΕΚΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΙΝ ΤΕΤΗΡΗΚΑ

7 Я вёл доблестную борьбу, пробежал дистанцию до конца, веру сохранил.

ΛΟΙΠΟΝ ΑΠΟΚΕΙΤΑΙ ΜΟΙ Ο ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΟΝ ΑΠΟΔΩΣΕΙ ΜΟΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΝ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗ ΗΜΕΡΑ Ο ΔΙΚΑΙΟΣ ΚΡΙΤΗΣ ΟΥ ΜΟΝΟΝ ΔΕ ΕΜΟΙ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΗΓΑΠΗΚΟΣΙ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΝ ΑΥΤΟΥ

8 И с этого времени сберегается для меня венец праведности, которым Господин, праведный судья, вознаградит меня в тот день, и не только меня, но и всех, кто проявил любовь к его явлению.

ΣΠΟΥΔΑΣΟΝ ΕΛΘΕΙΝ ΠΡΟΣ ΜΕ ΤΑΧΕΩΣ

9 Сделай всё возможное, чтобы прийти ко мне поскорее,

10 ΔΗΜΑΣ ΓΑΡ ΜΕ ΕΓΚΑΤΕΛΙΠΕΝ ΑΓΑΠΗΣΑΣ ΤΟΝ ΝΥΝ ΑΙΩΝΑ ΚΑΙ ΕΠΟΡΕΥΘΗ ΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ ΚΡΗΣΚΗΣ ΕΙΣ ΓΑΛΑΤΙΑΝ ΤΙΤΟΣ ΕΙΣ ΔΑΛΜΑΤΙΑΝ

10 потому что Дима́с, полюбив нынешний век, оставил меня и пошёл в Фессало́нику, Криске́нт — в Гала́тию, Тит — в Далма́цию.

11 ΛΟΥΚΑΣ ΕΣΤΙΝ ΜΟΝΟΣ ΜΕΤ ΕΜΟΥ ΜΑΡΚΟΝ ΑΝΑΛΑΒΩΝ ΑΓΕ ΜΕΤΑ ΣΕΑΥΤΟΥ ΕΣΤΙΝ ΓΑΡ ΜΟΙ ΕΥΧΡΗΣΤΟΣ ΕΙΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΝ

11 Один Лука со мной. Возьми Марка и приведи его с собой, так как он полезен мне для служения.

12 ΤΥΧΙΚΟΝ ΔΕ ΑΠΕΣΤΕΙΛΑ ΕΙΣ ΕΦΕΣΟΝ

12 А Ти́хика я послал в Эфе́с.

13 ΤΟΝ ΦΑΙΛΟΝΗΝ ΟΝ ΑΠΕΛΙΠΟΝ ΕΝ ΤΡΩΑΔΙ ΠΑΡΑ ΚΑΡΠΩ ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΦΕΡΕ ΚΑΙ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΑΛΙΣΤΑ ΤΑΣ ΜΕΜΒΡΑΝΑΣ

13 Когда будешь идти, возьми накидку, которую я оставил в Троа́де у Ка́рпа, и свитки, особенно кожаные.

14 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ο ΧΑΛΚΕΥΣ ΠΟΛΛΑ ΜΟΙ ΚΑΚΑ ΕΝΕΔΕΙΞΑΤΟ ΑΠΟΔΩΣΕΙ ΑΥΤΩ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΟΥ

14 Александр, медник, сделал мне много зла — Господин воздаст ему по его делам.

15 ΟΝ ΚΑΙ ΣΥ ΦΥΛΑΣΣΟΥ ΛΙΑΝ ΓΑΡ ΑΝΤΕΣΤΗ ΤΟΙΣ ΗΜΕΤΕΡΟΙΣ ΛΟΓΟΙΣ

15 Берегись его и ты, потому что он необычайно сильно противился нашим словам.

16 ΕΝ ΤΗ ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΟΥΔΕΙΣ ΜΟΙ ΠΑΡΕΓΕΝΕΤΟ ΑΛΛΑ ΠΑΝΤΕΣ ΜΕ ΕΓΚΑΤΕΛΙΠΟΝ ΜΗ ΑΥΤΟΙΣ ΛΟΓΙΣΘΕΙΗ

16 Когда я впервые выступал в свою защиту, никто не встал на мою сторону, но все покинули меня — да не вменится им это.

17 Ο ΔΕ ΚΥΡΙΟΣ ΜΟΙ ΠΑΡΕΣΤΗ ΚΑΙ ΕΝΕΔΥΝΑΜΩΣΕΝ ΜΕ ΙΝΑ ΔΙ ΕΜΟΥ ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΘΗ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΩΣΙΝ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΡΡΥΣΘΗΝ ΕΚ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΛΕΟΝΤΟΣ

17 Господин же стоял рядом со мной и давал мне сил, чтобы через меня проповедь была совершена в полной мере и её услышали все народы; и я был избавлен от львиной пасти.

18 ΡΥΣΕΤΑΙ ΜΕ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΟΝΗΡΟΥ ΚΑΙ ΣΩΣΕΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΝ ΑΥΤΟΥ ΤΗΝ ΕΠΟΥΡΑΝΙΟΝ Ω Η ΔΟΞΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΑΜΗΝ

18 Господин избавит меня от всякого зла и спасёт для своего небесного царства. Ему слава во веки веков. Да будет так.

19 ΑΣΠΑΣΑΙ ΠΡΙΣΚΑΝ ΚΑΙ ΑΚΥΛΑΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ ΟΙΚΟΝ

19 Передавай от меня привет При́ске и Аки́ле и домашним Онисифо́ра.

20 ΕΡΑΣΤΟΣ ΕΜΕΙΝΕΝ ΕΝ ΚΟΡΙΝΘΩ ΤΡΟΦΙΜΟΝ ΔΕ ΑΠΕΛΙΠΟΝ ΕΝ ΜΙΛΗΤΩ ΑΣΘΕΝΟΥΝΤΑ

20 Эра́ст остался в Кори́нфе, а Трофима я оставил больного в Миле́те.

21 ΣΠΟΥΔΑΣΟΝ ΠΡΟ ΧΕΙΜΩΝΟΣ ΕΛΘΕΙΝ ΑΣΠΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΕΥΒΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΠΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΛΙΝΟΣ ΚΑΙ ΚΛΑΥΔΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΑΝΤΕΣ

21 Сделай всё возможное, чтобы прийти до зимы. Шлют тебе привет Евву́л, а также Пуд, Лин, Клавдия и все братья.

22 Ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΟΥ Η ΧΑΡΙΣ ΜΕΘ ΥΜΩΝ

22 Господин да будет с духом, который ты проявляешь. Его доброта да будет с вами.

КОММЕНТАРИИ

  1. Цельная личность — это человек, у которого слова не расходятся с делами, у которого ум и тело взаимодействуют гармонично, как единое целое. Это зрелая личность со сформированными нравственными ценностями совершенного человека.

ЗАМЕТКИ

Йехова́х (произносится «Йеова́») = Иегова = Яхве

Помазанник = Христос; Мессия

Окунатель = Креститель

Клеветник = Дьявол

Противник = Сатана

посланник = апостол

вестник = ангел

да будет так; истинно = аминь

окунуться; омыться; очиститься; погрузиться = креститься

шекель = сикль


spell-check

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: