Acts


ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 1

Acts. Chapter 1.

ΤΟΝ ΜΕΝ ΠΡΩΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΕΠΟΙΗΣΑΜΗΝ ΠΕΡΙ ΠΑΝΤΩΝ Ω ΘΕΟΦΙΛΕ ΩΝ ΗΡΞΑΤΟ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΠΟΙΕΙΝ ΤΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΕΙΝ

1 The first account, O Theophʹilus, I composed about all the things Jesus started to do and to teach

ΑΧΡΙ ΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΝΤΕΙΛΑΜΕΝΟΣ ΤΟΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙΣ ΔΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΟΥΣ ΕΞΕΛΕΞΑΤΟ ΑΝΕΛΗΜΦΘΗ

2 until the day that he was taken up, after he had given instructions through holy spirit to the envoys he had chosen.

ΟΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΣΤΗΣΕΝ ΕΑΥΤΟΝ ΖΩΝΤΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΑΘΕΙΝ ΑΥΤΟΝ ΕΝ ΠΟΛΛΟΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΙΣ ΔΙ ΗΜΕΡΩΝ ΤΕΣΣΕΡΑΚΟΝΤΑ ΟΠΤΑΝΟΜΕΝΟΣ ΑΥΤΟΙΣ ΚΑΙ ΛΕΓΩΝ ΤΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

3 After he had suffered, he showed himself alive to them by many convincing proofs. He was seen by them throughout 40 days, and he was speaking about the Kingdom of God.

ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ ΠΑΡΗΓΓΕΙΛΕΝ ΑΥΤΟΙΣ ΑΠΟ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΜΗ ΧΩΡΙΖΕΣΘΑΙ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙΝ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΙΑΝ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΝ ΗΚΟΥΣΑΤΕ ΜΟΥ

4 While he was meeting with them, he ordered them: “Do not leave Jerusalem, but keep waiting for what the Father has promised, about which you heard from me;

ΟΤΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΝ ΕΒΑΠΤΙΣΕΝ ΥΔΑΤΙ ΥΜΕΙΣ ΔΕ ΕΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΒΑΠΤΙΣΘΗΣΕΣΘΕ ΑΓΙΩ ΟΥ ΜΕΤΑ ΠΟΛΛΑΣ ΤΑΥΤΑΣ ΗΜΕΡΑΣ

5 for John, indeed, washed with water, but you will be cleansed with holy spirit not many days after this.”

ΟΙ ΜΕΝ ΟΥΝ ΣΥΝΕΛΘΟΝΤΕΣ ΗΡΩΤΩΝ ΑΥΤΟΝ ΛΕΓΟΝΤΕΣ ΚΥΡΙΕ ΕΙ ΕΝ ΤΩ ΧΡΟΝΩ ΤΟΥΤΩ ΑΠΟΚΑΘΙΣΤΑΝΕΙΣ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΝ ΤΩ ΙΣΡΑΗΛ

6 So when they had assembled, they asked him: “Lord, are you restoring the kingdom to Israel at this time?”

ΕΙΠΕΝ ΔΕ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ ΟΥΧ ΥΜΩΝ ΕΣΤΙΝ ΓΝΩΝΑΙ ΧΡΟΝΟΥΣ Η ΚΑΙΡΟΥΣ ΟΥΣ Ο ΠΑΤΗΡ ΕΘΕΤΟ ΕΝ ΤΗ ΙΔΙΑ ΕΞΟΥΣΙΑ

7 He said to them: “It does not belong to you to know the times or seasons that the Father has placed in his own jurisdiction.

ΑΛΛΑ ΛΗΜΨΕΣΘΕ ΔΥΝΑΜΙΝ ΕΠΕΛΘΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΕΦ ΥΜΑΣ ΚΑΙ ΕΣΕΣΘΕ ΜΟΥ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΕΝ ΤΕ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΚΑΙ [ΕΝ] ΠΑΣΗ ΤΗ ΙΟΥΔΑΙΑ ΚΑΙ ΣΑΜΑΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΩΣ ΕΣΧΑΤΟΥ ΤΗΣ ΓΗΣ

8 But you will receive power when the holy spirit comes upon you, and you will be witnesses of me in Jerusalem, in all Judeʹa and Samarʹia, and to the most distant part of the earth.”

ΚΑΙ ΤΑΥΤΑ ΕΙΠΩΝ ΒΛΕΠΟΝΤΩΝ ΑΥΤΩΝ ΕΠΗΡΘΗ ΚΑΙ ΝΕΦΕΛΗ ΥΠΕΛΑΒΕΝ ΑΥΤΟΝ ΑΠΟ ΤΩΝ ΟΦΘΑΛΜΩΝ ΑΥΤΩΝ

9 After he had said these things, while they were looking on, he was lifted up and a cloud caught him up from their sight.

10 ΚΑΙ ΩΣ ΑΤΕΝΙΖΟΝΤΕΣ ΗΣΑΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟΝ ΠΟΡΕΥΟΜΕΝΟΥ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΙΔΟΥ ΑΝΔΡΕΣ ΔΥΟ ΠΑΡΕΙΣΤΗΚΕΙΣΑΝ ΑΥΤΟΙΣ ΕΝ ΕΣΘΗΣΕΣΙ ΛΕΥΚΑΙΣ

10 And as they were gazing into the sky while he was on his way, suddenly two men in white garments stood beside them

11 ΟΙ ΚΑΙ ΕΙΠΑΝ ΑΝΔΡΕΣ ΓΑΛΙΛΑΙΟΙ ΤΙ ΕΣΤΗΚΑΤΕ [ΕΜ]ΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟΝ ΟΥΤΟΣ Ο ΙΗΣΟΥΣ Ο ΑΝΑΛΗΜΦΘΕΙΣ ΑΦ ΥΜΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟΝ ΟΥΤΩΣ ΕΛΕΥΣΕΤΑΙ ΟΝ ΤΡΟΠΟΝ ΕΘΕΑΣΑΣΘΕ ΑΥΤΟΝ ΠΟΡΕΥΟΜΕΝΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟΝ

11 and said: “Men of Galʹilee, why do you stand looking into the sky? This Jesus who was taken up from you into the sky will come in the same manner as you have seen him going into the sky.”

12 ΤΟΤΕ ΥΠΕΣΤΡΕΨΑΝ ΕΙΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΑΠΟ ΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΥ ΕΛΑΙΩΝΟΣ Ο ΕΣΤΙΝ ΕΓΓΥΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΕΧΟΝ ΟΔΟΝ

12 Then they returned to Jerusalem from a mountain called the Mount of Olives, which is near Jerusalem, only a Saturday’s journey away.

13 ΚΑΙ ΟΤΕ ΕΙΣΗΛΘΟΝ ΕΙΣ ΤΟ ΥΠΕΡΩΟΝ ΑΝΕΒΗΣΑΝ ΟΥ ΗΣΑΝ ΚΑΤΑΜΕΝΟΝΤΕΣ Ο ΤΕ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΙ ΘΩΜΑΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΚΑΙ ΜΑΘΘΑΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΑΛΦΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΜΩΝ Ο ΖΗΛΩΤΗΣ ΚΑΙ ΙΟΥΔΑΣ ΙΑΚΩΒΟΥ

13 When they arrived, they went up into the upper room where they were staying. There were Peter as well as John and Jacob and Andrew, Philip and Thomas, Bartholʹomew and Matthew, Jacob the son of Alphaeʹus, and Simon the zealous one, and Judas the son of Jacob.

14 ΟΥΤΟΙ ΠΑΝΤΕΣ ΗΣΑΝ ΠΡΟΣΚΑΡΤΕΡΟΥΝΤΕΣ ΟΜΟΘΥΜΑΔΟΝ ΤΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΣΥΝ ΓΥΝΑΙΞΙΝ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΜ ΤΗ ΜΗΤΡΙ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΑΔΕΛΦΟΙΣ ΑΥΤΟΥ

14 With one purpose all of these were persisting in prayer, together with some women and Mary the mother of Jesus and with his brothers.

15 ΚΑΙ ΕΝ ΤΑΙΣ ΗΜΕΡΑΙΣ ΤΑΥΤΑΙΣ ΑΝΑΣΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΕΙΠΕΝ ΗΝ ΤΕ ΟΧΛΟΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΟ ΑΥΤΟ ΩΣΕΙ ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ

15 During those days Peter stood up in the midst of the brothers (the number of people was altogether about 120) and said:

16 ΑΝΔΡΕΣ ΑΔΕΛΦΟΙ ΕΔΕΙ ΠΛΗΡΩΘΗΝΑΙ ΤΗΝ ΓΡΑΦΗΝ ΗΝ ΠΡΟΕΙΠΕΝ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΔΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΔΑΥΙΔ ΠΕΡΙ ΙΟΥΔΑ ΤΟΥ ΓΕΝΟΜΕΝΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΙΣ ΣΥΛΛΑΒΟΥΣΙΝ ΙΗΣΟΥΝ

16 “Men, brothers, it was necessary for the scripture to be fulfilled that the holy spirit spoke prophetically through David about Judas, who became a guide to those who arrested Jesus.

17 ΟΤΙ ΚΑΤΗΡΙΘΜΗΜΕΝΟΣ ΗΝ ΕΝ ΗΜΙΝ ΚΑΙ ΕΛΑΧΕΝ ΤΟΝ ΚΛΗΡΟΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΑΥΤΗΣ

17 For he had been numbered among us and he obtained a share in this ministry.

18 ΟΥΤΟΣ ΜΕΝ ΟΥΝ ΕΚΤΗΣΑΤΟ ΧΩΡΙΟΝ ΕΚ ΜΙΣΘΟΥ ΤΗΣ ΑΔΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΗΝΗΣ ΓΕΝΟΜΕΝΟΣ ΕΛΑΚΗΣΕΝ ΜΕΣΟΣ ΚΑΙ ΕΞΕΧΥΘΗ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΣΠΛΑΓΧΝΑ ΑΥΤΟΥ

18 (This very man, therefore, purchased a field with the wages for unrighteousness, and falling headfirst, his body burst open and all his insides spilled out.

19 ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΝ ΕΓΕΝΕΤΟ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣΙΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΩΣΤΕ ΚΛΗΘΗΝΑΙ ΤΟ ΧΩΡΙΟΝ ΕΚΕΙΝΟ ΤΗ ΙΔΙΑ ΔΙΑΛΕΚΤΩ ΑΥΤΩΝ ΑΚΕΛΔΑΜΑΧ ΤΟΥΤ ΕΣΤΙΝ ΧΩΡΙΟΝ ΑΙΜΑΤΟΣ

19 This became known to all the inhabitants of Jerusalem, so that the field was called in their language Akelʹdama, that is, “Field of Blood.”)

20 ΓΕΓΡΑΠΤΑΙ ΓΑΡ ΕΝ ΒΙΒΛΩ ΨΑΛΜΩΝ ΓΕΝΗΘΗΤΩ Η ΕΠΑΥΛΙΣ ΑΥΤΟΥ ΕΡΗΜΟΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΣΤΩ Ο ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΝ ΑΥΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΝ ΑΥΤΟΥ ΛΑΒΕΤΩ ΕΤΕΡΟΣ

20 For it is written in the book of Psalms, ‘Let his dwelling become desolate, and let there be no inhabitant in it’ and, ‘His office of oversight let someone else take.’

21 ΔΕΙ ΟΥΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΛΘΟΝΤΩΝ ΗΜΙΝ ΑΝΔΡΩΝ ΕΝ ΠΑΝΤΙ ΧΡΟΝΩ Ω ΕΙΣΗΛΘΕΝ ΚΑΙ ΕΞΗΛΘΕΝ ΕΦ ΗΜΑΣ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΙΗΣΟΥΣ

21 It is therefore necessary that of the men who accompanied us during all the time in which the Lord Jesus carried on his activities among us,

22 ΑΡΞΑΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΩΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΗΣ ΑΝΕΛΗΜΦΘΗ ΑΦ ΗΜΩΝ ΜΑΡΤΥΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΥΤΟΥ ΣΥΝ ΗΜΙΝ ΓΕΝΕΣΘΑΙ ΕΝΑ ΤΟΥΤΩΝ

22 starting with his dipping by John until the day he was taken up from us, one of these men should become a witness with us of his resurrection.”

23 ΚΑΙ ΕΣΤΗΣΑΝ ΔΥΟ ΙΩΣΗΦ ΤΟΝ ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΝ ΒΑΡΣΑΒΒΑΝ ΟΣ ΕΠΕΚΛΗΘΗ ΙΟΥΣΤΟΣ ΚΑΙ ΜΑΘΘΙΑΝ

23 So they proposed two, Joseph called Barʹsabbas, who was also called Justus, and Matthiʹas.

24 ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΞΑΜΕΝΟΙ ΕΙΠΑΝ ΣΥ ΚΥΡΙΕ ΚΑΡΔΙΟΓΝΩΣΤΑ ΠΑΝΤΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΟΝ ΟΝ ΕΞΕΛΕΞΩ ΕΚ ΤΟΥΤΩΝ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΝΑ

24 Then they prayed and said: “You, O Jehovah, who know the hearts of all, designate which one of these two men you have chosen

25 ΛΑΒΕΙΝ ΤΟΝ ΤΟΠΟΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΑΥΤΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΦ ΗΣ ΠΑΡΕΒΗ ΙΟΥΔΑΣ ΠΟΡΕΥΘΗΝΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΟΠΟΝ ΤΟΝ ΙΔΙΟΝ

25 to take the place of this ministry and envoyship, from which Judas deviated to go to his own place.”

26 ΚΑΙ ΕΔΩΚΑΝ ΚΛΗΡΟΥΣ ΑΥΤΟΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΣΕΝ Ο ΚΛΗΡΟΣ ΕΠΙ ΜΑΘΘΙΑΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΑΤΕΨΗΦΙΣΘΗ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΕΝΔΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

26 So they cast lots over them, and the lot fell to Matthiʹas, and he was counted along with the 11 envoys.

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 2

Acts. Chapter 2.

ΚΑΙ ΕΝ ΤΩ ΣΥΜΠΛΗΡΟΥΣΘΑΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑΝ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΗΣΑΝ ΠΑΝΤΕΣ ΟΜΟΥ ΕΠΙ ΤΟ ΑΥΤΟ

1 Now while the day of the Festival of Pentecost was in progress, they were all together at the same place.

ΚΑΙ ΕΓΕΝΕΤΟ ΑΦΝΩ ΕΚ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ ΗΧΟΣ ΩΣΠΕΡ ΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΠΝΟΗΣ ΒΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΛΗΡΩΣΕΝ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝ ΟΥ ΗΣΑΝ ΚΑΘΗΜΕΝΟΙ

2 Suddenly there was a noise from heaven, just like that of a rushing, stiff breeze, and it filled the whole house where they were sitting.

ΚΑΙ ΩΦΘΗΣΑΝ ΑΥΤΟΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΖΟΜΕΝΑΙ ΓΛΩΣΣΑΙ ΩΣΕΙ ΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΕΚΑΘΙΣΕΝ ΕΦ ΕΝΑ ΕΚΑΣΤΟΝ ΑΥΤΩΝ

3 And tongues as if of fire became visible to them and were distributed, and one came to rest on each one of them,

ΚΑΙ ΕΠΛΗΣΘΗΣΑΝ ΠΑΝΤΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΗΡΞΑΝΤΟ ΛΑΛΕΙΝ ΕΤΕΡΑΙΣ ΓΛΩΣΣΑΙΣ ΚΑΘΩΣ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΕΔΙΔΟΥ ΑΠΟΦΘΕΓΓΕΣΘΑΙ ΑΥΤΟΙΣ

4 and they all became filled with holy spirit and started to speak in different languages, just as the spirit enabled them to speak.

ΗΣΑΝ ΔΕ ΕΙΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝΤΕΣ ΙΟΥΔΑΙΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΕΥΛΑΒΕΙΣ ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΣ ΕΘΝΟΥΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟΝ

5 At that time devout Jews from every nation under heaven were staying in Jerusalem.

ΓΕΝΟΜΕΝΗΣ ΔΕ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ ΤΑΥΤΗΣ ΣΥΝΗΛΘΕΝ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΥΘΗ ΟΤΙ ΗΚΟΥΟΝ ΕΙΣ ΕΚΑΣΤΟΣ ΤΗ ΙΔΙΑ ΔΙΑΛΕΚΤΩ ΛΑΛΟΥΝΤΩΝ ΑΥΤΩΝ

6 So when this sound occurred, a crowd gathered and was bewildered, because each one heard them speaking in his own language.

ΕΞΙΣΤΑΝΤΟ ΔΕ ΚΑΙ ΕΘΑΥΜΑΖΟΝ ΛΕΓΟΝΤΕΣ ΟΥΧ ΙΔΟΥ ΑΠΑΝΤΕΣ ΟΥΤΟΙ ΕΙΣΙΝ ΟΙ ΛΑΛΟΥΝΤΕΣ ΓΑΛΙΛΑΙΟΙ

7 Indeed, they were utterly amazed and said: “See here, all these who are speaking are Galileʹans, are they not?

ΚΑΙ ΠΩΣ ΗΜΕΙΣ ΑΚΟΥΟΜΕΝ ΕΚΑΣΤΟΣ ΤΗ ΙΔΙΑ ΔΙΑΛΕΚΤΩ ΗΜΩΝ ΕΝ Η ΕΓΕΝΝΗΘΗΜΕΝ

8 How is it, then, that each one of us is hearing his own native language?

ΠΑΡΘΟΙ ΚΑΙ ΜΗΔΟΙ ΚΑΙ ΕΛΑΜΙΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝΤΕΣ ΤΗΝ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΝ ΙΟΥΔΑΙΑΝ ΤΕ ΚΑΙ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΝ ΠΟΝΤΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΙΑΝ

9 Parʹthians, Medes, and Eʹlamites, the inhabitants of Mesopotaʹmia, Judeʹa and Cappadoʹcia, Ponʹtus and the province of Asia,

10 ΦΡΥΓΙΑΝ ΤΕ ΚΑΙ ΠΑΜΦΥΛΙΑΝ ΑΙΓΥΠΤΟΝ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΛΙΒΥΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΗΝΗΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΕΣ ΡΩΜΑΙΟΙ

10 Phrygʹia and Pamphylʹia, Egypt and the regions of Libʹya near Cyreʹne, sojourners from Rome, both Jews and proselytes,

11 ΙΟΥΔΑΙΟΙ ΤΕ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΥΤΟΙ ΚΡΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΑΒΕΣ ΑΚΟΥΟΜΕΝ ΛΑΛΟΥΝΤΩΝ ΑΥΤΩΝ ΤΑΙΣ ΗΜΕΤΕΡΑΙΣ ΓΛΩΣΣΑΙΣ ΤΑ ΜΕΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

11 Creʹtans, and Arabians—we hear them speaking in our languages about the magnificent things of God.”

12 ΕΞΙΣΤΑΝΤΟ ΔΕ ΠΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΗΠΟΡΟΥΝ ΑΛΛΟΣ ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΝ ΛΕΓΟΝΤΕΣ ΤΙ ΘΕΛΕΙ ΤΟΥΤΟ ΕΙΝΑΙ

12 Yes, they were all astonished and perplexed, saying to one another: “What does this mean?”

13 ΕΤΕΡΟΙ ΔΕ ΔΙΑΧΛΕΥΑΖΟΝΤΕΣ ΕΛΕΓΟΝ ΟΤΙ ΓΛΕΥΚΟΥΣ ΜΕΜΕΣΤΩΜΕΝΟΙ ΕΙΣΙΝ

13 However, others mocked them and said: “They are full of sweet wine.”

14 ΣΤΑΘΕΙΣ ΔΕ Ο ΠΕΤΡΟΣ ΣΥΝ ΤΟΙΣ ΕΝΔΕΚΑ ΕΠΗΡΕΝ ΤΗΝ ΦΩΝΗΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΑΠΕΦΘΕΓΞΑΤΟ ΑΥΤΟΙΣ ΑΝΔΡΕΣ ΙΟΥΔΑΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝΤΕΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΠΑΝΤΕΣ ΤΟΥΤΟ ΥΜΙΝ ΓΝΩΣΤΟΝ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΕΝΩΤΙΣΑΣΘΕ ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ ΜΟΥ

14 But Peter stood up with the Eleven and spoke to them in a loud voice: “Men of Judeʹa and all you inhabitants of Jerusalem, let this be known to you and listen carefully to my words.

15 ΟΥ ΓΑΡ ΩΣ ΥΜΕΙΣ ΥΠΟΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΟΥΤΟΙ ΜΕΘΥΟΥΣΙΝ ΕΣΤΙΝ ΓΑΡ ΩΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

15 These people are, in fact, not drunk, as you suppose, for it is the third hour of the day.

16 ΑΛΛΑ ΤΟΥΤΟ ΕΣΤΙΝ ΤΟ ΕΙΡΗΜΕΝΟΝ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΙΩΗΛ

16 On the contrary, this is what was said through the prophet Joel:

17 ΚΑΙ ΕΣΤΑΙ ΕΝ ΤΑΙΣ ΕΣΧΑΤΑΙΣ ΗΜΕΡΑΙΣ ΛΕΓΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΕΚΧΕΩ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΜΟΥ ΕΠΙ ΠΑΣΑΝ ΣΑΡΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΦΗΤΕΥΣΟΥΣΙΝ ΟΙ ΥΙΟΙ ΥΜΩΝ ΚΑΙ ΑΙ ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ ΥΜΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΑΝΙΣΚΟΙ ΥΜΩΝ ΟΡΑΣΕΙΣ ΟΨΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΙ ΥΜΩΝ ΕΝΥΠΝΙΟΙΣ ΕΝΥΠΝΙΑΣΘΗΣΟΝΤΑΙ

17 ‘“And in the last days,” God says, “I will pour out some of my spirit on every sort of flesh, and your sons and your daughters will prophesy and your young men will see visions and your old men will dream dreams,

18 ΚΑΙ ΓΕ ΕΠΙ ΤΟΥΣ ΔΟΥΛΟΥΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΑΣ ΔΟΥΛΑΣ ΜΟΥ ΕΝ ΤΑΙΣ ΗΜΕΡΑΙΣ ΕΚΕΙΝΑΙΣ ΕΚΧΕΩ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΦΗΤΕΥΣΟΥΣΙΝ

18 and even on my male slaves and on my female slaves I will pour out some of my spirit in those days, and they will prophesy.

19 ΚΑΙ ΔΩΣΩ ΤΕΡΑΤΑ ΕΝ ΤΩ ΟΥΡΑΝΩ ΑΝΩ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΤΩ ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΠΥΡ ΚΑΙ ΑΤΜΙΔΑ ΚΑΠΝΟΥ

19 And I will give wonders in heaven above and signs on earth below—blood and fire and clouds of smoke.

20 Ο ΗΛΙΟΣ ΜΕΤΑΣΤΡΑΦΗΣΕΤΑΙ ΕΙΣ ΣΚΟΤΟΣ ΚΑΙ Η ΣΕΛΗΝΗ ΕΙΣ ΑΙΜΑ ΠΡΙΝ ΕΛΘΕΙΝ ΗΜΕΡΑΝ ΚΥΡΙΟΥ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΗ

20 The sun will be turned into darkness and the moon into blood before the great and illustrious day of Jehovah comes.

21 ΚΑΙ ΕΣΤΑΙ ΠΑΣ ΟΣ ΑΝ ΕΠΙΚΑΛΕΣΗΤΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΚΥΡΙΟΥ ΣΩΘΗΣΕΤΑΙ

21 And everyone who calls on the name of Jehovah will be saved.”’

22 ΑΝΔΡΕΣ ΙΣΡΑΗΛΙΤΑΙ ΑΚΟΥΣΑΤΕ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΤΟΥΤΟΥΣ ΙΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΝΑΖΩΡΑΙΟΝ ΑΝΔΡΑ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΟΝ ΑΠΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΙΣ ΥΜΑΣ ΔΥΝΑΜΕΣΙ ΚΑΙ ΤΕΡΑΣΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟΙΣ ΟΙΣ ΕΠΟΙΗΣΕΝ ΔΙ ΑΥΤΟΥ Ο ΘΕΟΣ ΕΝ ΜΕΣΩ ΥΜΩΝ ΚΑΘΩΣ ΑΥΤΟΙ ΟΙΔΑΤΕ

22 “Men of Israel, hear these words: Jesus the Nazareneʹ was a man publicly shown to you by God through powerful works and wonders and signs that God did through him in your midst, just as you yourselves know.

23 ΤΟΥΤΟΝ ΤΗ ΩΡΙΣΜΕΝΗ ΒΟΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΕΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΚΔΟΤΟΝ ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΑΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΠΗΞΑΝΤΕΣ ΑΝΕΙΛΑΤΕ

23 This man, who was handed over by the determined will and foreknowledge of God, you fastened to a stake by the hand of lawless men, and you did away with him.

24 ΟΝ Ο ΘΕΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣΕΝ ΛΥΣΑΣ ΤΑΣ ΩΔΙΝΑΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΑΘΟΤΙ ΟΥΚ ΗΝ ΔΥΝΑΤΟΝ ΚΡΑΤΕΙΣΘΑΙ ΑΥΤΟΝ ΥΠ ΑΥΤΟΥ

24 But God resurrected him by releasing him from the pangs of death, because it was not possible for him to be held fast by it.

25 ΔΑΥΙΔ ΓΑΡ ΛΕΓΕΙ ΕΙΣ ΑΥΤΟΝ ΠΡΟΟΡΩΜΗΝ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΜΟΥ ΔΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΟΤΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΜΟΥ ΕΣΤΙΝ ΙΝΑ ΜΗ ΣΑΛΕΥΘΩ

25 For David says about him: ‘I keep Jehovah constantly in front of me, for he is at my right hand that I may never be shaken.

26 ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΗΥΦΡΑΝΘΗ Η ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΗΓΑΛΛΙΑΣΑΤΟ Η ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥ ΕΤΙ ΔΕ ΚΑΙ Η ΣΑΡΞ ΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙ ΕΠ ΕΛΠΙΔΙ

26 On this account my heart became cheerful and my tongue rejoiced greatly. And I will reside in hope;

27 ΟΤΙ ΟΥΚ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΕΙΣ ΤΗΝ ΨΥΧΗΝ ΜΟΥ ΕΙΣ ΑΔΗΝ ΟΥΔΕ ΔΩΣΕΙΣ ΤΟΝ ΟΣΙΟΝ ΣΟΥ ΙΔΕΙΝ ΔΙΑΦΘΟΡΑΝ

27 because you will not leave me in the Grave, nor will you allow your loyal one to see corruption.

28 ΕΓΝΩΡΙΣΑΣ ΜΟΙ ΟΔΟΥΣ ΖΩΗΣ ΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΟΥ

28 You have made life’s ways known to me; you will fill me with great joy in your presence.’

29 ΑΝΔΡΕΣ ΑΔΕΛΦΟΙ ΕΞΟΝ ΕΙΠΕΙΝ ΜΕΤΑ ΠΑΡΡΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΥΜΑΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΔΑΥΙΔ ΟΤΙ ΚΑΙ ΕΤΕΛΕΥΤΗΣΕΝ ΚΑΙ ΕΤΑΦΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΝΗΜΑ ΑΥΤΟΥ ΕΣΤΙΝ ΕΝ ΗΜΙΝ ΑΧΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΑΥΤΗΣ

29 “Men, brothers, it is permissible to speak with freeness of speech to you about the family head David, that he died and was buried, and his tomb is with us to this day.

30 ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΟΥΝ ΥΠΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΣ ΟΤΙ ΟΡΚΩ ΩΜΟΣΕΝ ΑΥΤΩ Ο ΘΕΟΣ ΕΚ ΚΑΡΠΟΥ ΤΗΣ ΟΣΦΥΟΣ ΑΥΤΟΥ ΚΑΘΙΣΑΙ ΕΠΙ ΤΟΝ ΘΡΟΝΟΝ ΑΥΤΟΥ

30 Because he was a prophet and knew that God had sworn to him with an oath that he would seat one of his offspring on his throne,

31 ΠΡΟΙΔΩΝ ΕΛΑΛΗΣΕΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΟΤΙ ΟΥΤΕ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΦΘΗ ΕΙΣ ΑΔΗΝ ΟΥΤΕ Η ΣΑΡΞ ΑΥΤΟΥ ΕΙΔΕΝ ΔΙΑΦΘΟΡΑΝ

31 he foresaw and spoke about the resurrection of the Anointed One, that neither was he forsaken in the Grave nor did his flesh see corruption.

32 ΤΟΥΤΟΝ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥΝ ΑΝΕΣΤΗΣΕΝ Ο ΘΕΟΣ ΟΥ ΠΑΝΤΕΣ ΗΜΕΙΣ ΕΣΜΕΝ ΜΑΡΤΥΡΕΣ

32 God resurrected this Jesus, and of this we are all witnesses.

33 ΤΗ ΔΕΞΙΑ ΟΥΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΥΨΩΘΕΙΣ ΤΗΝ ΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΙΑΝ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΛΑΒΩΝ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΕΞΕΧΕΕΝ ΤΟΥΤΟ Ο ΥΜΕΙΣ [ΚΑΙ] ΒΛΕΠΕΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΥΕΤΕ

33 Therefore, because he was exalted to the right hand of God and received the promised holy spirit from the Father, he has poured out what you see and hear.

34 ΟΥ ΓΑΡ ΔΑΥΙΔ ΑΝΕΒΗ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΟΥΡΑΝΟΥΣ ΛΕΓΕΙ ΔΕ ΑΥΤΟΣ ΕΙΠΕΝ [Ο] ΚΥΡΙΟΣ ΤΩ ΚΥΡΙΩ ΜΟΥ ΚΑΘΟΥ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΜΟΥ

34 For David did not ascend to the heavens, but he himself says, ‘Jehovah said to my Lord: “Sit at my right hand

35 ΕΩΣ ΑΝ ΘΩ ΤΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΣΟΥ ΥΠΟΠΟΔΙΟΝ ΤΩΝ ΠΟΔΩΝ ΣΟΥ

35 until I place your enemies as a stool for your feet.”’

36 ΑΣΦΑΛΩΣ ΟΥΝ ΓΙΝΩΣΚΕΤΩ ΠΑΣ ΟΙΚΟΣ ΙΣΡΑΗΛ ΟΤΙ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΝ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΝ ΕΠΟΙΗΣΕΝ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΥΤΟΝ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥΝ ΟΝ ΥΜΕΙΣ ΕΣΤΑΥΡΩΣΑΤΕ

36 Therefore, let all the house of Israel know for a certainty that God made him both Lord and the Anointed One, this Jesus whom you executed on a stake.”

37 ΑΚΟΥΣΑΝΤΕΣ ΔΕ ΚΑΤΕΝΥΓΗΣΑΝ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΝ ΕΙΠΟΝ ΤΕ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΕΤΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ ΤΙ ΠΟΙΗΣΩΜΕΝ ΑΝΔΡΕΣ ΑΔΕΛΦΟΙ

37 Now when they heard this, they were stabbed to the heart, and they said to Peter and the rest of the envoys: “Men, brothers, what should we do?”

38 ΠΕΤΡΟΣ ΔΕ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΟΗΣΑΤΕ [ΦΗΣΙΝ] ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΘΗΤΩ ΕΚΑΣΤΟΣ ΥΜΩΝ ΕΠΙ ΤΩ ΟΝΟΜΑΤΙ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΙΣ ΑΦΕΣΙΝ ΤΩΝ ΑΜΑΡΤΙΩΝ ΥΜΩΝ ΚΑΙ ΛΗΜΨΕΣΘΕ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

38 Peter said to them: “Repent, and let each one of you be dipped in the name of Jesus the Anointed One for forgiveness of your sins, and you will receive the free gift of the holy spirit.

39 ΥΜΙΝ ΓΑΡ ΕΣΤΙΝ Η ΕΠΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΤΕΚΝΟΙΣ ΥΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΙΝ ΤΟΙΣ ΕΙΣ ΜΑΚΡΑΝ ΟΣΟΥΣ ΑΝ ΠΡΟΣΚΑΛΕΣΗΤΑΙ ΚΥΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ ΗΜΩΝ

39 For the promise is to you and your children, and to all those who are far away, to all those whom Jehovah our God may call to himself.”

40 ΕΤΕΡΟΙΣ ΤΕ ΛΟΓΟΙΣ ΠΛΕΙΟΣΙΝ ΔΙΕΜΑΡΤΥΡΑΤΟ ΚΑΙ ΠΑΡΕΚΑΛΕΙ ΑΥΤΟΥΣ ΛΕΓΩΝ ΣΩΘΗΤΕ ΑΠΟ ΤΗΣ ΓΕΝΕΑΣ ΤΗΣ ΣΚΟΛΙΑΣ ΤΑΥΤΗΣ

40 And with many other words he gave a thorough witness and kept exhorting them, saying: “Get saved from this crooked generation.”

41 ΟΙ ΜΕΝ ΟΥΝ ΑΠΟΔΕΞΑΜΕΝΟΙ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΑΥΤΟΥ ΕΒΑΠΤΙΣΘΗΣΑΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΤΕΘΗΣΑΝ ΕΝ ΤΗ ΗΜΕΡΑ ΕΚΕΙΝΗ ΨΥΧΑΙ ΩΣΕΙ ΤΡΙΣΧΙΛΙΑΙ

41 So those who gladly accepted his word were dipped, and on that day about 3,000 people were added.

42 ΗΣΑΝ ΔΕ ΠΡΟΣΚΑΡΤΕΡΟΥΝΤΕΣ ΤΗ ΔΙΔΑΧΗ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗ ΚΛΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑΙΣ ΠΡΟΣΕΥΧΑΙΣ

42 And they continued devoting themselves to the teaching of the envoys, to associating together, to the taking of meals, and to prayers.

43 ΕΓΙΝΕΤΟ ΔΕ ΠΑΣΗ ΨΥΧΗ ΦΟΒΟΣ ΠΟΛΛΑ ΤΕ ΤΕΡΑΤΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΕΓΙΝΕΤΟ

43 Indeed, fear began to fall upon everyone, and many wonders and signs began to occur through the envoys.

44 ΠΑΝΤΕΣ ΔΕ ΟΙ ΠΙΣΤΕΥΟΝΤΕΣ ΗΣΑΝ ΕΠΙ ΤΟ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΕΙΧΟΝ ΑΠΑΝΤΑ ΚΟΙΝΑ

44 All those who became believers were together and had everything in common,

45 ΚΑΙ ΤΑ ΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑΣ ΥΠΑΡΞΕΙΣ ΕΠΙΠΡΑΣΚΟΝ ΚΑΙ ΔΙΕΜΕΡΙΖΟΝ ΑΥΤΑ ΠΑΣΙΝ ΚΑΘΟΤΙ ΑΝ ΤΙΣ ΧΡΕΙΑΝ ΕΙΧΕΝ

45 and they were selling their possessions and properties and distributing the proceeds to all, according to what each one needed.

46 ΚΑΘ ΗΜΕΡΑΝ ΤΕ ΠΡΟΣΚΑΡΤΕΡΟΥΝΤΕΣ ΟΜΟΘΥΜΑΔΟΝ ΕΝ ΤΩ ΙΕΡΩ ΚΛΩΝΤΕΣ ΤΕ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΑΡΤΟΝ ΜΕΤΕΛΑΜΒΑΝΟΝ ΤΡΟΦΗΣ ΕΝ ΑΓΑΛΛΙΑΣΕΙ ΚΑΙ ΑΦΕΛΟΤΗΤΙ ΚΑΡΔΙΑΣ

46 And day after day they were in constant attendance in the temple with a united purpose, and they took their meals in different homes and shared their food with great rejoicing and sincerity of heart,

47 ΑΙΝΟΥΝΤΕΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΙ ΕΧΟΝΤΕΣ ΧΑΡΙΝ ΠΡΟΣ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΛΑΟΝ Ο ΔΕ ΚΥΡΙΟΣ ΠΡΟΣΕΤΙΘΕΙ ΤΟΥΣ ΣΩΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΘ ΗΜΕΡΑΝ ΕΠΙ ΤΟ ΑΥΤΟ

47 praising God and finding favor with all the people. At the same time Jehovah continued to add to them daily those being saved.

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 3

Acts. Chapter 3.

ΠΕΤΡΟΣ ΔΕ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΕΒΑΙΝΟΝ ΕΙΣ ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΕΠΙ ΤΗΝ ΩΡΑΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ ΤΗΝ ΕΝΑΤΗΝ

1 Now Peter and John were going up into the temple for the hour of prayer, the ninth hour,

ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΗΡ ΧΩΛΟΣ ΕΚ ΚΟΙΛΙΑΣ ΜΗΤΡΟΣ ΑΥΤΟΥ ΥΠΑΡΧΩΝ ΕΒΑΣΤΑΖΕΤΟ ΟΝ ΕΤΙΘΟΥΝ ΚΑΘ ΗΜΕΡΑΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΘΥΡΑΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΤΗΝ ΛΕΓΟΜΕΝΗΝ ΩΡΑΙΑΝ ΤΟΥ ΑΙΤΕΙΝ ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗΝ ΠΑΡΑ ΤΩΝ ΕΙΣΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΙΕΡΟΝ

2 and a man who was lame from birth was being carried. Every day they would put him near the temple door that was called Beautiful, so he could ask for gifts of mercy from those entering the temple.

ΟΣ ΙΔΩΝ ΠΕΤΡΟΝ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΝ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΕΙΣΙΕΝΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΗΡΩΤΑ ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗΝ ΛΑΒΕΙΝ

3 When he caught sight of Peter and John about to go into the temple, he began asking for gifts of mercy.

ΑΤΕΝΙΣΑΣ ΔΕ ΠΕΤΡΟΣ ΕΙΣ ΑΥΤΟΝ ΣΥΝ ΤΩ ΙΩΑΝΝΗ ΕΙΠΕΝ ΒΛΕΨΟΝ ΕΙΣ ΗΜΑΣ

4 But Peter, together with John, looked straight at him and said: “Look at us.”

Ο ΔΕ ΕΠΕΙΧΕΝ ΑΥΤΟΙΣ ΠΡΟΣΔΟΚΩΝ ΤΙ ΠΑΡ ΑΥΤΩΝ ΛΑΒΕΙΝ

5 So he fixed his attention on them, expecting to get something from them.

ΕΙΠΕΝ ΔΕ ΠΕΤΡΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΝ ΚΑΙ ΧΡΥΣΙΟΝ ΟΥΧ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΙ Ο ΔΕ ΕΧΩ ΤΟΥΤΟ ΣΟΙ ΔΙΔΩΜΙ ΕΝ ΤΩ ΟΝΟΜΑΤΙ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΟΥ ΝΑΖΩΡΑΙΟΥ [ΕΓΕΙΡΕ ΚΑΙ] ΠΕΡΙΠΑΤΕΙ

6 However, Peter said: “Silver and gold I do not possess, but what I do have is what I give you. In the name of Jesus the Anointed One the Nazareneʹ, walk!”

ΚΑΙ ΠΙΑΣΑΣ ΑΥΤΟΝ ΤΗΣ ΔΕΞΙΑΣ ΧΕΙΡΟΣ ΗΓΕΙΡΕΝ ΑΥΤΟΝ ΠΑΡΑΧΡΗΜΑ ΔΕ ΕΣΤΕΡΕΩΘΗΣΑΝ ΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΣΦΥΔΡΑ

7 With that he took hold of him by the right hand and raised him up. Instantly his feet and his ankles were made firm;

ΚΑΙ ΕΞΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΕΣΤΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΠΑΤΕΙ ΚΑΙ ΕΙΣΗΛΘΕΝ ΣΥΝ ΑΥΤΟΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΠΕΡΙΠΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΑΙΝΩΝ ΤΟΝ ΘΕΟΝ

8 and leaping to his feet, he began walking and went with them into the temple, walking and leaping and praising God.

ΚΑΙ ΕΙΔΕΝ ΠΑΣ Ο ΛΑΟΣ ΑΥΤΟΝ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΝΤΑ ΚΑΙ ΑΙΝΟΥΝΤΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ

9 And all the people saw him walking and praising God.

10 ΕΠΕΓΙΝΩΣΚΟΝ ΔΕ ΑΥΤΟΝ ΟΤΙ ΑΥΤΟΣ ΗΝ Ο ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗΝ ΚΑΘΗΜΕΝΟΣ ΕΠΙ ΤΗ ΩΡΑΙΑ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΠΛΗΣΘΗΣΑΝ ΘΑΜΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙ ΤΩ ΣΥΜΒΕΒΗΚΟΤΙ ΑΥΤΩ

10 And they began to recognize him, that this was the man who used to sit waiting for gifts of mercy at the Beautiful Gate of the temple, and they were completely astonished and ecstatic about what had happened to him.

11 ΚΡΑΤΟΥΝΤΟΣ ΔΕ ΑΥΤΟΥ ΤΟΝ ΠΕΤΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΩΑΝΝΗΝ ΣΥΝΕΔΡΑΜΕΝ ΠΑΣ Ο ΛΑΟΣ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ ΕΠΙ ΤΗ ΣΤΟΑ ΤΗ ΚΑΛΟΥΜΕΝΗ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ ΕΚΘΑΜΒΟΙ

11 While the man was still holding on to Peter and John, all the people ran together to them at what was called Solʹomon’s Colonnade, completely surprised.

12 ΙΔΩΝ ΔΕ Ο ΠΕΤΡΟΣ ΑΠΕΚΡΙΝΑΤΟ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΟΝ ΑΝΔΡΕΣ ΙΣΡΑΗΛΙΤΑΙ ΤΙ ΘΑΥΜΑΖΕΤΕ ΕΠΙ ΤΟΥΤΩ Η ΗΜΙΝ ΤΙ ΑΤΕΝΙΖΕΤΕ ΩΣ ΙΔΙΑ ΔΥΝΑΜΕΙ Η ΕΥΣΕΒΕΙΑ ΠΕΠΟΙΗΚΟΣΙΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΠΑΤΕΙΝ ΑΥΤΟΝ

12 When Peter saw this, he said to the people: “Men of Israel, why are you so amazed at this, and why are you staring at us as though by personal power or godly devotion we have made him walk?

13 Ο ΘΕΟΣ ΑΒΡΑΑΜ ΚΑΙ [Ο ΘΕΟΣ] ΙΣΑΑΚ ΚΑΙ [Ο ΘΕΟΣ] ΙΑΚΩΒ Ο ΘΕΟΣ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΗΜΩΝ ΕΔΟΞΑΣΕΝ ΤΟΝ ΠΑΙΔΑ ΑΥΤΟΥ ΙΗΣΟΥΝ ΟΝ ΥΜΕΙΣ ΜΕΝ ΠΑΡΕΔΩΚΑΤΕ ΚΑΙ ΗΡΝΗΣΑΣΘΕ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΟΝ ΠΙΛΑΤΟΥ ΚΡΙΝΑΝΤΟΣ ΕΚΕΙΝΟΥ ΑΠΟΛΥΕΙΝ

13 The God of Abraham and of Isaac and of Jacob, the God of our forefathers, has glorified his Servant, Jesus, whom you handed over and disowned before Pilate, even though he had decided to release him.

14 ΥΜΕΙΣ ΔΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΝ ΗΡΝΗΣΑΣΘΕ ΚΑΙ ΗΤΗΣΑΣΘΕ ΑΝΔΡΑ ΦΟΝΕΑ ΧΑΡΙΣΘΗΝΑΙ ΥΜΙΝ

14 Yes, you disowned that holy and righteous one, and you asked for a man who was a murderer to be given to you,

15 ΤΟΝ ΔΕ ΑΡΧΗΓΟΝ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΑΠΕΚΤΕΙΝΑΤΕ ΟΝ Ο ΘΕΟΣ ΗΓΕΙΡΕΝ ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ ΟΥ ΗΜΕΙΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΕΣΜΕΝ

15 whereas you killed the Chief Agent of life. But God raised him up from the dead, of which fact we are witnesses.

16 ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΗ ΠΙΣΤΕΙ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥΤΟΝ ΟΝ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΚΑΙ ΟΙΔΑΤΕ ΕΣΤΕΡΕΩΣΕΝ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ Η ΠΙΣΤΙΣ Η ΔΙ ΑΥΤΟΥ ΕΔΩΚΕΝ ΑΥΤΩ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΙΑΝ ΤΑΥΤΗΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΠΑΝΤΩΝ ΥΜΩΝ

16 And through his name, and by our faith in his name, this man whom you see and know has been made strong. The faith that is through him has made this man completely healthy in front of all of you.

17 ΚΑΙ ΝΥΝ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙΔΑ ΟΤΙ ΚΑΤΑ ΑΓΝΟΙΑΝ ΕΠΡΑΞΑΤΕ ΩΣΠΕΡ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΥΜΩΝ

17 And now, brothers, I know that you acted in ignorance, just as your rulers also did.

18 Ο ΔΕ ΘΕΟΣ Α ΠΡΟΚΑΤΗΓΓΕΙΛΕΝ ΔΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΩΝ ΠΑΘΕΙΝ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΝ ΑΥΤΟΥ ΕΠΛΗΡΩΣΕΝ ΟΥΤΩΣ

18 But in this way God has fulfilled the things he announced beforehand through the mouth of all the prophets, that his the Anointed One would suffer.

19 ΜΕΤΑΝΟΗΣΑΤΕ ΟΥΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΕΨΑΤΕ ΕΙΣ ΤΟ ΕΞΑΛΕΙΦΘΗΝΑΙ ΥΜΩΝ ΤΑΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ

19 “Repent, therefore, and turn around so as to get your sins blotted out, so that seasons of refreshing may come from Jehovah himself

20 ΟΠΩΣ ΑΝ ΕΛΘΩΣΙΝ ΚΑΙΡΟΙ ΑΝΑΨΥΞΕΩΣ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΛΗ ΤΟΝ ΠΡΟΚΕΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΝ ΥΜΙΝ ΧΡΙΣΤΟΝ ΙΗΣΟΥΝ

20 and he may send the Anointed One appointed for you, Jesus.

21 ΟΝ ΔΕΙ ΟΥΡΑΝΟΝ ΜΕΝ ΔΕΞΑΣΘΑΙ ΑΧΡΙ ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΝΤΩΝ ΩΝ ΕΛΑΛΗΣΕΝ Ο ΘΕΟΣ ΔΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠ ΑΙΩΝΟΣ ΑΥΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΩΝ

21 Heaven must hold this one within itself until the times of restoration of all things of which God spoke through the mouth of his holy prophets of old.

22 ΜΩΥΣΗΣ ΜΕΝ ΕΙΠΕΝ ΟΤΙ ΠΡΟΦΗΤΗΝ ΥΜΙΝ ΑΝΑΣΤΗΣΕΙ ΚΥΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ ΥΜΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΥΜΩΝ ΩΣ ΕΜΕ ΑΥΤΟΥ ΑΚΟΥΣΕΣΘΕ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΑ ΟΣΑ ΑΝ ΛΑΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΥΜΑΣ

22 In fact, Moses said: ‘Jehovah your God will raise up for you from among your brothers a prophet like me. You must listen to whatever he tells you.

23 ΕΣΤΑΙ ΔΕ ΠΑΣΑ ΨΥΧΗ ΗΤΙΣ ΕΑΝ ΜΗ ΑΚΟΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΕΚΕΙΝΟΥ ΕΞΟΛΕΘΡΕΥΘΗΣΕΤΑΙ ΕΚ ΤΟΥ ΛΑΟΥ

23 Indeed, anyone who does not listen to that Prophet will be completely destroyed from among the people.’

24 ΚΑΙ ΠΑΝΤΕΣ ΔΕ ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΑΙ ΑΠΟ ΣΑΜΟΥΗΛ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΞΗΣ ΟΣΟΙ ΕΛΑΛΗΣΑΝ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΓΕΙΛΑΝ ΤΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΑΥΤΑΣ

24 And all the prophets from Samuel and those who followed him, as many as have spoken, have also plainly declared these days.

25 ΥΜΕΙΣ ΕΣΤΕ ΟΙ ΥΙΟΙ ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΗΣ ΔΙΕΘΕΤΟ Ο ΘΕΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΥΜΩΝ ΛΕΓΩΝ ΠΡΟΣ ΑΒΡΑΑΜ ΚΑΙ ΕΝ ΤΩ ΣΠΕΡΜΑΤΙ ΣΟΥ [ΕΝ]ΕΥΛΟΓΗΘΗΣΟΝΤΑΙ ΠΑΣΑΙ ΑΙ ΠΑΤΡΙΑΙ ΤΗΣ ΓΗΣ

25 You are the sons of the prophets and of the covenant that God made with your forefathers, saying to Abraham: ‘And by means of your offspring all the families of the earth will be blessed.’

26 ΥΜΙΝ ΠΡΩΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΣΑΣ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΝ ΠΑΙΔΑ ΑΥΤΟΥ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕΝ ΑΥΤΟΝ ΕΥΛΟΓΟΥΝΤΑ ΥΜΑΣ ΕΝ ΤΩ ΑΠΟΣΤΡΕΦΕΙΝ ΕΚΑΣΤΟΝ ΑΠΟ ΤΩΝ ΠΟΝΗΡΙΩΝ ΥΜΩΝ

26 God, after raising up his Servant, sent him to you first to bless you by turning each one of you away from your wicked deeds.”

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 4

Acts. Chapter 4.

ΛΑΛΟΥΝΤΩΝ ΔΕ ΑΥΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΟΝ ΕΠΕΣΤΗΣΑΝ ΑΥΤΟΙΣ ΟΙ ΙΕΡΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΣΑΔΔΟΥΚΑΙΟΙ

1 While the two were speaking to the people, the priests, the captain of the temple, and the Sadducees came up to them.

ΔΙΑΠΟΝΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΕΙΝ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΝ ΛΑΟΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙΝ ΕΝ ΤΩ ΙΗΣΟΥ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΝ ΤΗΝ ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ

2 These were annoyed because the envoys were teaching the people and were openly declaring the resurrection of Jesus from the dead.

ΚΑΙ ΕΠΕΒΑΛΟΝ ΑΥΤΟΙΣ ΤΑΣ ΧΕΙΡΑΣ ΚΑΙ ΕΘΕΝΤΟ ΕΙΣ ΤΗΡΗΣΙΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΥΡΙΟΝ ΗΝ ΓΑΡ ΕΣΠΕΡΑ ΗΔΗ

3 So they seized them and took them into custody until the next day, for it was already evening.

ΠΟΛΛΟΙ ΔΕ ΤΩΝ ΑΚΟΥΣΑΝΤΩΝ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΕΠΙΣΤΕΥΣΑΝ ΚΑΙ ΕΓΕΝΗΘΗ [Ο] ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ [ΩΣ] ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΕ

4 However, many of those who had listened to the speech believed, and the number of the men became about 5,000.

ΕΓΕΝΕΤΟ ΔΕ ΕΠΙ ΤΗΝ ΑΥΡΙΟΝ ΣΥΝΑΧΘΗΝΑΙ ΑΥΤΩΝ ΤΟΥΣ ΑΡΧΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΕΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ

5 The next day their rulers, elders, and scribes gathered together in Jerusalem,

ΚΑΙ ΑΝΝΑΣ Ο ΑΡΧΙΕΡΕΥΣ ΚΑΙ ΚΑΙΑΦΑΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ ΟΣΟΙ ΗΣΑΝ ΕΚ ΓΕΝΟΥΣ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΥ

6 along with Anʹnas the chief priest, Caʹiaphas, John, Alexander, and all who were relatives of the chief priest.

ΚΑΙ ΣΤΗΣΑΝΤΕΣ ΑΥΤΟΥΣ ΕΝ ΤΩ ΜΕΣΩ ΕΠΥΝΘΑΝΟΝΤΟ ΕΝ ΠΟΙΑ ΔΥΝΑΜΕΙ Η ΕΝ ΠΟΙΩ ΟΝΟΜΑΤΙ ΕΠΟΙΗΣΑΤΕ ΤΟΥΤΟ ΥΜΕΙΣ

7 They stood Peter and John in their midst and began to question them: “By what power or in whose name did you do this?”

ΤΟΤΕ ΠΕΤΡΟΣ ΠΛΗΣΘΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΙΠΕΝ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΚΑΙ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΙ

8 Then Peter, filled with holy spirit, said to them: “Rulers of the people and elders,

ΕΙ ΗΜΕΙΣ ΣΗΜΕΡΟΝ ΑΝΑΚΡΙΝΟΜΕΘΑ ΕΠΙ ΕΥΕΡΓΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΕΝ ΤΙΝΙ ΟΥΤΟΣ ΣΕΣΩΤΑΙ

9 if we are being examined today about a good deed to a crippled man, and you want to know who made this man well,

10 ΓΝΩΣΤΟΝ ΕΣΤΩ ΠΑΣΙΝ ΥΜΙΝ ΚΑΙ ΠΑΝΤΙ ΤΩ ΛΑΩ ΙΣΡΑΗΛ ΟΤΙ ΕΝ ΤΩ ΟΝΟΜΑΤΙ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΟΥ ΝΑΖΩΡΑΙΟΥ ΟΝ ΥΜΕΙΣ ΕΣΤΑΥΡΩΣΑΤΕ ΟΝ Ο ΘΕΟΣ ΗΓΕΙΡΕΝ ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΟΥΤΟΣ ΠΑΡΕΣΤΗΚΕΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΥΜΩΝ ΥΓΙΗΣ

10 let it be known to all of you and to all the people of Israel that in the name of Jesus the Anointed One the Nazareneʹ, whom you executed on a stake but whom God raised up from the dead, by means of him this man stands here healthy in front of you.

11 ΟΥΤΟΣ ΕΣΤΙΝ Ο ΛΙΘΟΣ Ο ΕΞΟΥΘΕΝΗΘΕΙΣ ΥΦ ΥΜΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ Ο ΓΕΝΟΜΕΝΟΣ ΕΙΣ ΚΕΦΑΛΗΝ ΓΩΝΙΑΣ

11 This is ‘the stone that was treated by you builders as of no account that has become the chief cornerstone.’

12 ΚΑΙ ΟΥΚ ΕΣΤΙΝ ΕΝ ΑΛΛΩ ΟΥΔΕΝΙ Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΟΥΔΕ ΓΑΡ ΟΝΟΜΑ ΕΣΤΙΝ ΕΤΕΡΟΝ ΥΠΟ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟΝ ΤΟ ΔΕΔΟΜΕΝΟΝ ΕΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ ΕΝ Ω ΔΕΙ ΣΩΘΗΝΑΙ ΗΜΑΣ

12 Furthermore, there is no salvation in anyone else, for there is no other name under heaven that has been given among men by which we must get saved.”

13 ΘΕΩΡΟΥΝΤΕΣ ΔΕ ΤΗΝ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΡΡΗΣΙΑΝ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΑΒΟΜΕΝΟΙ ΟΤΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΙ ΕΙΣΙΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΑΙ ΕΘΑΥΜΑΖΟΝ ΕΠΕΓΙΝΩΣΚΟΝ ΤΕ ΑΥΤΟΥΣ ΟΤΙ ΣΥΝ ΤΩ ΙΗΣΟΥ ΗΣΑΝ

13 Now when they saw the outspokenness of Peter and John, and perceived that they were uneducated and ordinary men, they were astonished. And they began to realize that they had been with Jesus.

14 ΤΟΝ ΤΕ ΑΝΘΡΩΠΟΝ ΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΣΥΝ ΑΥΤΟΙΣ ΕΣΤΩΤΑ ΤΟΝ ΤΕΘΕΡΑΠΕΥΜΕΝΟΝ ΟΥΔΕΝ ΕΙΧΟΝ ΑΝΤΕΙΠΕΙΝ

14 As they were looking at the man who had been cured standing with them, they had nothing to say in answer to this.

15 ΚΕΛΕΥΣΑΝΤΕΣ ΔΕ ΑΥΤΟΥΣ ΕΞΩ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΠΕΛΘΕΙΝ ΣΥΝΕΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΣ ΑΛΛΗΛΟΥΣ

15 So they commanded them to go outside the Sanʹhedrin hall, and they began consulting with one another,

16 ΛΕΓΟΝΤΕΣ ΤΙ ΠΟΙΗΣΩΜΕΝ ΤΟΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ ΤΟΥΤΟΙΣ ΟΤΙ ΜΕΝ ΓΑΡ ΓΝΩΣΤΟΝ ΣΗΜΕΙΟΝ ΓΕΓΟΝΕΝ ΔΙ ΑΥΤΩΝ ΠΑΣΙΝ ΤΟΙΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣΙΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΦΑΝΕΡΟΝ ΚΑΙ ΟΥ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΑΡΝΕΙΣΘΑΙ

16 saying: “What should we do with these men? Because, for a fact, a noteworthy sign has occurred through them, one evident to all the inhabitants of Jerusalem, and we cannot deny it.

17 ΑΛΛ ΙΝΑ ΜΗ ΕΠΙ ΠΛΕΙΟΝ ΔΙΑΝΕΜΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΛΑΟΝ ΑΠΕΙΛΗΣΩΜΕΘΑ ΑΥΤΟΙΣ ΜΗΚΕΤΙ ΛΑΛΕΙΝ ΕΠΙ ΤΩ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥΤΩ ΜΗΔΕΝΙ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

17 So that this does not spread any further among the people, let us threaten them and tell them not to speak to anyone anymore on the basis of this name.”

18 ΚΑΙ ΚΑΛΕΣΑΝΤΕΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΑΡΗΓΓΕΙΛΑΝ ΤΟ ΚΑΘΟΛΟΥ ΜΗ ΦΘΕΓΓΕΣΘΑΙ ΜΗΔΕ ΔΙΔΑΣΚΕΙΝ ΕΠΙ ΤΩ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ

18 With that they called them and ordered them not to say anything at all or to teach on the basis of the name of Jesus.

19 Ο ΔΕ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΚΡΙΘΕΝΤΕΣ ΕΙΠΟΝ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ ΕΙ ΔΙΚΑΙΟΝ ΕΣΤΙΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΥΜΩΝ ΑΚΟΥΕΙΝ ΜΑΛΛΟΝ Η ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΡΙΝΑΤΕ

19 But in reply Peter and John said to them: “Whether it is right in the sight of God to listen to you rather than to God, judge for yourselves.

20 ΟΥ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΓΑΡ ΗΜΕΙΣ Α ΕΙΔΑΜΕΝ ΚΑΙ ΗΚΟΥΣΑΜΕΝ ΜΗ ΛΑΛΕΙΝ

20 But as for us, we cannot stop speaking about the things we have seen and heard.”

21 ΟΙ ΔΕ ΠΡΟΣΑΠΕΙΛΗΣΑΜΕΝΟΙ ΑΠΕΛΥΣΑΝ ΑΥΤΟΥΣ ΜΗΔΕΝ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΕΣ ΤΟ ΠΩΣ ΚΟΛΑΣΩΝΤΑΙ ΑΥΤΟΥΣ ΔΙΑ ΤΟΝ ΛΑΟΝ ΟΤΙ ΠΑΝΤΕΣ ΕΔΟΞΑΖΟΝ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΕΠΙ ΤΩ ΓΕΓΟΝΟΤΙ

21 So after they had threatened them further, they released them, since they did not find any grounds for punishing them and on account of the people, because they were all glorifying God over what had happened.

22 ΕΤΩΝ ΓΑΡ ΗΝ ΠΛΕΙΟΝΩΝ ΤΕΣΣΕΡΑΚΟΝΤΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΦ ΟΝ ΓΕΓΟΝΕΙ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟΝ ΤΟΥΤΟ ΤΗΣ ΙΑΣΕΩΣ

22 For the man on whom this miracle of healing had been done was more than 40 years old.

23 ΑΠΟΛΥΘΕΝΤΕΣ ΔΕ ΗΛΘΟΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΗΓΓΕΙΛΑΝ ΟΣΑ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ ΟΙ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΙ ΕΙΠΑΝ

23 After being released, they went to their own people and reported what the chief priests and the elders had said to them.

24 ΟΙ ΔΕ ΑΚΟΥΣΑΝΤΕΣ ΟΜΟΘΥΜΑΔΟΝ ΗΡΑΝ ΦΩΝΗΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΙ ΕΙΠΑΝ ΔΕΣΠΟΤΑ ΣΥ Ο ΠΟΙΗΣΑΣ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΗΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑΝ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΝ ΑΥΤΟΙΣ

24 On hearing this, they raised their voices with one accord to God and said: “Sovereign Lord, you are the One who made the heaven and the earth and the sea and all the things in them,

25 Ο ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΔΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΔΑΥΙΔ ΠΑΙΔΟΣ ΣΟΥ ΕΙΠΩΝ ΙΝΑΤΙ ΕΦΡΥΑΞΑΝ ΕΘΝΗ ΚΑΙ ΛΑΟΙ ΕΜΕΛΕΤΗΣΑΝ ΚΕΝΑ

25 and who said through holy spirit by the mouth of our forefather David, your servant: ‘Why did nations become agitated and peoples meditate on empty things?

26 ΠΑΡΕΣΤΗΣΑΝ ΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΣΥΝΗΧΘΗΣΑΝ ΕΠΙ ΤΟ ΑΥΤΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΥΤΟΥ

26 The kings of the earth took their stand and the rulers gathered together as one against Jehovah and against his anointed one.’

27 ΣΥΝΗΧΘΗΣΑΝ ΓΑΡ ΕΠ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΕΝ ΤΗ ΠΟΛΕΙ ΤΑΥΤΗ ΕΠΙ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΠΑΙΔΑ ΣΟΥ ΙΗΣΟΥΝ ΟΝ ΕΧΡΙΣΑΣ ΗΡΩΔΗΣ ΤΕ ΚΑΙ ΠΟΝΤΙΟΣ ΠΙΛΑΤΟΣ ΣΥΝ ΕΘΝΕΣΙΝ ΚΑΙ ΛΑΟΙΣ ΙΣΡΑΗΛ

27 For truly both Herod and Pontius Pilate with men of the nations and with peoples of Israel were gathered together in this city against your holy servant Jesus, whom you anointed,

28 ΠΟΙΗΣΑΙ ΟΣΑ Η ΧΕΙΡ ΣΟΥ ΚΑΙ Η ΒΟΥΛΗ [ΣΟΥ] ΠΡΟΩΡΙΣΕΝ ΓΕΝΕΣΘΑΙ

28 to do what your hand and counsel had determined beforehand to occur.

29 ΚΑΙ ΤΑ ΝΥΝ ΚΥΡΙΕ ΕΠΙΔΕ ΕΠΙ ΤΑΣ ΑΠΕΙΛΑΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΔΟΣ ΤΟΙΣ ΔΟΥΛΟΙΣ ΣΟΥ ΜΕΤΑ ΠΑΡΡΗΣΙΑΣ ΠΑΣΗΣ ΛΑΛΕΙΝ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΣΟΥ

29 And now, Jehovah, give attention to their threats, and grant to your slaves to keep speaking your word with all boldness,

30 ΕΝ ΤΩ ΤΗΝ ΧΕΙΡΑ [ΣΟΥ] ΕΚΤΕΙΝΕΙΝ ΣΕ ΕΙΣ ΙΑΣΙΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΡΑΤΑ ΓΙΝΕΣΘΑΙ ΔΙΑ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΙΔΟΣ ΣΟΥ ΙΗΣΟΥ

30 while you stretch out your hand for healing and while signs and wonders occur through the name of your holy servant Jesus.”

31 ΚΑΙ ΔΕΗΘΕΝΤΩΝ ΑΥΤΩΝ ΕΣΑΛΕΥΘΗ Ο ΤΟΠΟΣ ΕΝ Ω ΗΣΑΝ ΣΥΝΗΓΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΕΠΛΗΣΘΗΣΑΝ ΑΠΑΝΤΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΛΑΛΟΥΝ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΜΕΤΑ ΠΑΡΡΗΣΙΑΣ

31 And when they had made supplication, the place where they were gathered together was shaken, and they were one and all filled with the holy spirit and were speaking the word of God with boldness.

32 ΤΟΥ ΔΕ ΠΛΗΘΟΥΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΕΥΣΑΝΤΩΝ ΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΗ ΜΙΑ ΚΑΙ ΟΥΔΕ ΕΙΣ ΤΙ ΤΩΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΑΥΤΩ ΕΛΕΓΕΝ ΙΔΙΟΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛ ΗΝ ΑΥΤΟΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΚΟΙΝΑ

32 Moreover, the multitude of those who believed were of one heart and soul, and not even one of them would say that any of the things he possessed was his own, but they had all things in common.

33 ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΕΔΙΔΟΥΝ ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟΝ ΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΑΡΙΣ ΤΕ ΜΕΓΑΛΗ ΗΝ ΕΠΙ ΠΑΝΤΑΣ ΑΥΤΟΥΣ

33 And with great power the envoys continued giving the witness about the resurrection of the Lord Jesus, and undeserved kindness was upon them all in large measure.

34 ΟΥΔΕ ΓΑΡ ΕΝΔΕΗΣ ΤΙΣ ΗΝ ΕΝ ΑΥΤΟΙΣ ΟΣΟΙ ΓΑΡ ΚΤΗΤΟΡΕΣ ΧΩΡΙΩΝ Η ΟΙΚΙΩΝ ΥΠΗΡΧΟΝ ΠΩΛΟΥΝΤΕΣ ΕΦΕΡΟΝ ΤΑΣ ΤΙΜΑΣ ΤΩΝ ΠΙΠΡΑΣΚΟΜΕΝΩΝ

34 In fact, no one was in need among them, for all those who owned fields or houses would sell them and bring the value of what was sold,

35 ΚΑΙ ΕΤΙΘΟΥΝ ΠΑΡΑ ΤΟΥΣ ΠΟΔΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΔΙΕΔΙΔΕΤΟ ΔΕ ΕΚΑΣΤΩ ΚΑΘΟΤΙ ΑΝ ΤΙΣ ΧΡΕΙΑΝ ΕΙΧΕΝ

35 and they would deposit it at the feet of the envoys. In turn distribution would be made to each one according to his need.

36 ΙΩΣΗΦ ΔΕ Ο ΕΠΙΚΛΗΘΕΙΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΑΠΟ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Ο ΕΣΤΙΝ ΜΕΘΕΡΜΗΝΕΥΟΜΕΝΟΝ ΥΙΟΣ ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΩΣ ΛΕΥΙΤΗΣ ΚΥΠΡΙΟΣ ΤΩ ΓΕΝΕΙ

36 So Joseph, who was also called by the envoys Barʹnabas (which means, when translated, “Son of Comfort”), a Levite, a native of Cyʹprus,

37 ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΑΥΤΩ ΑΓΡΟΥ ΠΩΛΗΣΑΣ ΗΝΕΓΚΕΝ ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΕΘΗΚΕΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΔΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

37 owned a piece of land, and he sold it and brought the money and deposited it at the feet of the envoys.

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 5

Acts. Chapter 5.

ΑΝΗΡ ΔΕ ΤΙΣ ΑΝΑΝΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΙ ΣΥΝ ΣΑΠΦΙΡΗ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΙ ΑΥΤΟΥ ΕΠΩΛΗΣΕΝ ΚΤΗΜΑ

1 However, a man named Ananiʹas, together with his wife Sapphiʹra, sold some property.

ΚΑΙ ΕΝΟΣΦΙΣΑΤΟ ΑΠΟ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΣΥΝΕΙΔΥΙΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΓΚΑΣ ΜΕΡΟΣ ΤΙ ΠΑΡΑ ΤΟΥΣ ΠΟΔΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΕΘΗΚΕΝ

2 But he secretly held back some of the price, with his wife’s knowledge, and he brought just a part of it and deposited it at the feet of the envoys.

ΕΙΠΕΝ ΔΕ Ο ΠΕΤΡΟΣ ΑΝΑΝΙΑ ΔΙΑ ΤΙ ΕΠΛΗΡΩΣΕΝ Ο ΣΑΤΑΝΑΣ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΝ ΣΟΥ ΨΕΥΣΑΣΘΑΙ ΣΕ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΚΑΙ ΝΟΣΦΙΣΑΣΘΑΙ ΑΠΟ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

3 But Peter said: “Ananiʹas, why has Opposer emboldened you to lie to the holy spirit and secretly hold back some of the price of the field?

ΟΥΧΙ ΜΕΝΟΝ ΣΟΙ ΕΜΕΝΕΝ ΚΑΙ ΠΡΑΘΕΝ ΕΝ ΤΗ ΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΥΠΗΡΧΕΝ ΤΙ ΟΤΙ ΕΘΟΥ ΕΝ ΤΗ ΚΑΡΔΙΑ ΣΟΥ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑ ΤΟΥΤΟ ΟΥΚ ΕΨΕΥΣΩ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ ΑΛΛΑ ΤΩ ΘΕΩ

4 As long as it remained with you, did it not remain yours? And after it was sold, was it not in your control? Why have you thought up such a deed as this in your heart? You have lied, not to men, but to God.”

ΑΚΟΥΩΝ ΔΕ Ο ΑΝΑΝΙΑΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΤΟΥΤΟΥΣ ΠΕΣΩΝ ΕΞΕΨΥΞΕΝ ΚΑΙ ΕΓΕΝΕΤΟ ΦΟΒΟΣ ΜΕΓΑΣ ΕΠΙ ΠΑΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΚΟΥΟΝΤΑΣ

5 On hearing these words, Ananiʹas collapsed and died. And great fear came over all those who heard about it.

ΑΝΑΣΤΑΝΤΕΣ ΔΕ ΟΙ ΝΕΩΤΕΡΟΙ ΣΥΝΕΣΤΕΙΛΑΝ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΕΞΕΝΕΓΚΑΝΤΕΣ ΕΘΑΨΑΝ

6 Then the younger men rose, wrapped him in cloths, carried him out, and buried him.

ΕΓΕΝΕΤΟ ΔΕ ΩΣ ΩΡΩΝ ΤΡΙΩΝ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΓΥΝΗ ΑΥΤΟΥ ΜΗ ΕΙΔΥΙΑ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΕΙΣΗΛΘΕΝ

7 Now after an interval of about three hours his wife came in, not knowing what had happened.

ΑΠΕΚΡΙΘΗ ΔΕ ΠΡΟΣ ΑΥΤΗΝ ΠΕΤΡΟΣ ΕΙΠΕ ΜΟΙ ΕΙ ΤΟΣΟΥΤΟΥ ΤΟ ΧΩΡΙΟΝ ΑΠΕΔΟΣΘΕ Η ΔΕ ΕΙΠΕΝ ΝΑΙ ΤΟΣΟΥΤΟΥ

8 Peter said to her: “Tell me, did you two sell the field for so much?” She said: “Yes, for that amount.”

Ο ΔΕ ΠΕΤΡΟΣ ΠΡΟΣ ΑΥΤΗΝ ΤΙ ΟΤΙ ΣΥΝΕΦΩΝΗΘΗ ΥΜΙΝ ΠΕΙΡΑΣΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΚΥΡΙΟΥ ΙΔΟΥ ΟΙ ΠΟΔΕΣ ΤΩΝ ΘΑΨΑΝΤΩΝ ΤΟΝ ΑΝΔΡΑ ΣΟΥ ΕΠΙ ΤΗ ΘΥΡΑ ΚΑΙ ΕΞΟΙΣΟΥΣΙΝ ΣΕ

9 So Peter said to her: “Why did you two agree to make a test of the spirit of Jehovah? Look! The feet of those who buried your husband are at the door, and they will carry you out.”

10 ΕΠΕΣΕΝ ΔΕ ΠΑΡΑΧΡΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΔΑΣ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΕΞΕΨΥΞΕΝ ΕΙΣΕΛΘΟΝΤΕΣ ΔΕ ΟΙ ΝΕΑΝΙΣΚΟΙ ΕΥΡΟΝ ΑΥΤΗΝ ΝΕΚΡΑΝ ΚΑΙ ΕΞΕΝΕΓΚΑΝΤΕΣ ΕΘΑΨΑΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΔΡΑ ΑΥΤΗΣ

10 Instantly she collapsed at his feet and died. When the young men came in, they found her dead and they carried her out and buried her alongside her husband.

11 ΚΑΙ ΕΓΕΝΕΤΟ ΦΟΒΟΣ ΜΕΓΑΣ ΕΦ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΠΑΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΚΟΥΟΝΤΑΣ ΤΑΥΤΑ

11 So great fear came over the whole congregation and over all those hearing about these things.

12 ΔΙΑ ΔΕ ΤΩΝ ΧΕΙΡΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΕΓΙΝΕΤΟ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΡΑΤΑ ΠΟΛΛΑ ΕΝ ΤΩ ΛΑΩ ΚΑΙ ΗΣΑΝ ΟΜΟΘΥΜΑΔΟΝ ΑΠΑΝΤΕΣ ΕΝ ΤΗ ΣΤΟΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ

12 Moreover, through the hands of the envoys many signs and wonders continued to occur among the people; and they would all meet together in Solʹomon’s Colonnade.

13 ΤΩΝ ΔΕ ΛΟΙΠΩΝ ΟΥΔΕΙΣ ΕΤΟΛΜΑ ΚΟΛΛΑΣΘΑΙ ΑΥΤΟΙΣ ΑΛΛ ΕΜΕΓΑΛΥΝΕΝ ΑΥΤΟΥΣ Ο ΛΑΟΣ

13 True, none of the others had the courage to join them; nevertheless, the people were speaking highly of them.

14 ΜΑΛΛΟΝ ΔΕ ΠΡΟΣΕΤΙΘΕΝΤΟ ΠΙΣΤΕΥΟΝΤΕΣ ΤΩ ΚΥΡΙΩ ΠΛΗΘΗ ΑΝΔΡΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

14 More than that, believers in the Lord kept on being added, great numbers both of men and of women.

15 ΩΣΤΕ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΚΦΕΡΕΙΝ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΘΕΝΑΙ ΕΠΙ ΚΛΙΝΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΒΑΤΤΩΝ ΙΝΑ ΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΝ Η ΣΚΙΑ ΕΠΙΣΚΙΑΣΗ ΤΙΝΙ ΑΥΤΩΝ

15 They even brought the sick out into the main streets and laid them there on small beds and mats, so that as Peter would pass by, at least his shadow might fall on some of them.

16 ΣΥΝΗΡΧΕΤΟ ΔΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΞ ΠΟΛΕΩΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΦΕΡΟΝΤΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΧΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΥΠΟ ΠΝΕΥΜΑΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΤΙΝΕΣ ΕΘΕΡΑΠΕΥΟΝΤΟ ΑΠΑΝΤΕΣ

16 Also, crowds of people from the cities around Jerusalem kept coming, carrying sick people and those troubled with unclean spirits, and they were one and all cured.

17 ΑΝΑΣΤΑΣ ΔΕ Ο ΑΡΧΙΕΡΕΥΣ ΚΑΙ ΠΑΝΤΕΣ ΟΙ ΣΥΝ ΑΥΤΩ Η ΟΥΣΑ ΑΙΡΕΣΙΣ ΤΩΝ ΣΑΔΔΟΥΚΑΙΩΝ ΕΠΛΗΣΘΗΣΑΝ ΖΗΛΟΥ

17 But the high priest rose, and all those with him, who were of the sect of the Sadducees, and they were filled with jealousy.

18 ΚΑΙ ΕΠΕΒΑΛΟΝ ΤΑΣ ΧΕΙΡΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΕΘΕΝΤΟ ΑΥΤΟΥΣ ΕΝ ΤΗΡΗΣΕΙ ΔΗΜΟΣΙΑ

18 And they seized the envoys and put them in the public jail.

19 ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕ ΚΥΡΙΟΥ ΔΙΑ ΝΥΚΤΟΣ ΑΝΟΙΞΑΣ ΤΑΣ ΘΥΡΑΣ ΤΗΣ ΦΥΛΑΚΗΣ ΕΞΑΓΑΓΩΝ ΤΕ ΑΥΤΟΥΣ ΕΙΠΕΝ

19 But during the night, Jehovah’s angel opened the doors of the prison, brought them out, and said:

20 ΠΟΡΕΥΕΣΘΕ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΝΤΕΣ ΛΑΛΕΙΤΕ ΕΝ ΤΩ ΙΕΡΩ ΤΩ ΛΑΩ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΑΥΤΗΣ

20 “Go and take your stand in the temple, and keep on speaking to the people all the sayings about this life.”

21 ΑΚΟΥΣΑΝΤΕΣ ΔΕ ΕΙΣΗΛΘΟΝ ΥΠΟ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ ΕΙΣ ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΚΑΙ ΕΔΙΔΑΣΚΟΝ ΠΑΡΑΓΕΝΟΜΕΝΟΣ ΔΕ Ο ΑΡΧΙΕΡΕΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝ ΑΥΤΩ ΣΥΝΕΚΑΛΕΣΑΝ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΚΑΙ ΠΑΣΑΝ ΤΗΝ ΓΕΡΟΥΣΙΑΝ ΤΩΝ ΥΙΩΝ ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΙ ΑΠΕΣΤΕΙΛΑΝ ΕΙΣ ΤΟ ΔΕΣΜΩΤΗΡΙΟΝ ΑΧΘΗΝΑΙ ΑΥΤΟΥΣ

21 After hearing this, they entered the temple at daybreak and began to teach. Now when the high priest and those with him arrived, they called together the Sanʹhedrin and the entire assembly of elders of the sons of Israel, and they sent out to the jail to have the envoys brought before them.

22 ΟΙ ΔΕ ΠΑΡΑΓΕΝΟΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΕΤΑΙ ΟΥΧ ΕΥΡΟΝ ΑΥΤΟΥΣ ΕΝ ΤΗ ΦΥΛΑΚΗ ΑΝΑΣΤΡΕΨΑΝΤΕΣ ΔΕ ΑΠΗΓΓΕΙΛΑΝ

22 But when the officers got there, they did not find them in the prison. So they returned and made their report,

23 ΛΕΓΟΝΤΕΣ ΟΤΙ ΤΟ ΔΕΣΜΩΤΗΡΙΟΝ ΕΥΡΟΜΕΝ ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΟΝ ΕΝ ΠΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΥΛΑΚΑΣ ΕΣΤΩΤΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ΑΝΟΙΞΑΝΤΕΣ ΔΕ ΕΣΩ ΟΥΔΕΝΑ ΕΥΡΟΜΕΝ

23 saying: “We found the jail locked and secure, and the guards were standing at the doors, but on opening it up, we found no one inside.”

24 ΩΣ ΔΕ ΗΚΟΥΣΑΝ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΤΟΥΤΟΥΣ Ο ΤΕ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΔΙΗΠΟΡΟΥΝ ΠΕΡΙ ΑΥΤΩΝ ΤΙ ΑΝ ΓΕΝΟΙΤΟ ΤΟΥΤΟ

24 Well, when both the captain of the temple and the chief priests heard these words, they were perplexed about what would come of this.

25 ΠΑΡΑΓΕΝΟΜΕΝΟΣ ΔΕ ΤΙΣ ΑΠΗΓΓΕΙΛΕΝ ΑΥΤΟΙΣ ΟΤΙ ΙΔΟΥ ΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΟΥΣ ΕΘΕΣΘΕ ΕΝ ΤΗ ΦΥΛΑΚΗ ΕΙΣΙΝ ΕΝ ΤΩ ΙΕΡΩ ΕΣΤΩΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΤΟΝ ΛΑΟΝ

25 But someone came and reported to them: “Look! The men you put in prison are in the temple, standing and teaching the people.”

26 ΤΟΤΕ ΑΠΕΛΘΩΝ Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΣΥΝ ΤΟΙΣ ΥΠΗΡΕΤΑΙΣ ΗΓΕΝ ΑΥΤΟΥΣ ΟΥ ΜΕΤΑ ΒΙΑΣ ΕΦΟΒΟΥΝΤΟ ΓΑΡ ΤΟΝ ΛΑΟΝ ΜΗ ΛΙΘΑΣΘΩΣΙΝ

26 Then the captain went off with his officers and brought them in, but without violence, because they were afraid of being stoned by the people.

27 ΑΓΑΓΟΝΤΕΣ ΔΕ ΑΥΤΟΥΣ ΕΣΤΗΣΑΝ ΕΝ ΤΩ ΣΥΝΕΔΡΙΩ ΚΑΙ ΕΠΗΡΩΤΗΣΕΝ ΑΥΤΟΥΣ Ο ΑΡΧΙΕΡΕΥΣ

27 So they brought them and stood them before the Sanʹhedrin. Then the high priest questioned them

28 ΛΕΓΩΝ [ΟΥ] ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΡΗΓΓΕΙΛΑΜΕΝ ΥΜΙΝ ΜΗ ΔΙΔΑΣΚΕΙΝ ΕΠΙ ΤΩ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥΤΩ ΚΑΙ ΙΔΟΥ ΠΕΠΛΗΡΩΚΑΤΕ ΤΗΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΤΗΣ ΔΙΔΑΧΗΣ ΥΜΩΝ ΚΑΙ ΒΟΥΛΕΣΘΕ ΕΠΑΓΑΓΕΙΝ ΕΦ ΗΜΑΣ ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΤΟΥΤΟΥ

28 and said: “We strictly ordered you not to keep teaching on the basis of this name, and yet look! you have filled Jerusalem with your teaching, and you are determined to bring the blood of this man upon us.”

29 ΑΠΟΚΡΙΘΕΙΣ ΔΕ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΕΙΠΑΝ ΠΕΙΘΑΡΧΕΙΝ ΔΕΙ ΘΕΩ ΜΑΛΛΟΝ Η ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ

29 In answer Peter and the other envoys said: “We must obey God as ruler rather than men.

30 Ο ΘΕΟΣ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΗΜΩΝ ΗΓΕΙΡΕΝ ΙΗΣΟΥΝ ΟΝ ΥΜΕΙΣ ΔΙΕΧΕΙΡΙΣΑΣΘΕ ΚΡΕΜΑΣΑΝΤΕΣ ΕΠΙ ΞΥΛΟΥ

30 The God of our forefathers raised up Jesus, whom you killed, hanging him on a stake.

31 ΤΟΥΤΟΝ Ο ΘΕΟΣ ΑΡΧΗΓΟΝ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΑ ΥΨΩΣΕΝ ΤΗ ΔΕΞΙΑ ΑΥΤΟΥ [ΤΟΥ] ΔΟΥΝΑΙ ΜΕΤΑΝΟΙΑΝ ΤΩ ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΙ ΑΦΕΣΙΝ ΑΜΑΡΤΙΩΝ

31 God exalted this one as Chief Agent and Savior to his right hand, to give repentance to Israel and forgiveness of sins.

32 ΚΑΙ ΗΜΕΙΣ ΕΣΜΕΝ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟ ΑΓΙΟΝ Ο ΕΔΩΚΕΝ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΙΣ ΠΕΙΘΑΡΧΟΥΣΙΝ ΑΥΤΩ

32 And we are witnesses of these matters, and so is the holy spirit, which God has given to those obeying him as ruler.”

33 ΟΙ ΔΕ ΑΚΟΥΣΑΝΤΕΣ ΔΙΕΠΡΙΟΝΤΟ ΚΑΙ ΕΒΟΥΛΟΝΤΟ ΑΝΕΛΕΙΝ ΑΥΤΟΥΣ

33 When they heard this, they were infuriated and wanted to do away with them.

34 ΑΝΑΣΤΑΣ ΔΕ ΤΙΣ ΕΝ ΤΩ ΣΥΝΕΔΡΙΩ ΦΑΡΙΣΑΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΙ ΓΑΜΑΛΙΗΛ ΝΟΜΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΙΜΙΟΣ ΠΑΝΤΙ ΤΩ ΛΑΩ ΕΚΕΛΕΥΣΕΝ ΕΞΩ ΒΡΑΧΥ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΙΗΣΑΙ

34 But a Pharisee named Gamaʹliel rose in the Sanʹhedrin; he was a Law teacher esteemed by all the people, and he gave the command to put the men outside for a little while.

35 ΕΙΠΕΝ ΤΕ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ ΙΣΡΑΗΛΙΤΑΙ ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ ΕΑΥΤΟΙΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ ΤΟΥΤΟΙΣ ΤΙ ΜΕΛΛΕΤΕ ΠΡΑΣΣΕΙΝ

35 Then he said to them: “Men of Israel, be careful as to what you intend to do about these men.

36 ΠΡΟ ΓΑΡ ΤΟΥΤΩΝ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΝΕΣΤΗ ΘΕΥΔΑΣ ΛΕΓΩΝ ΕΙΝΑΙ ΤΙΝΑ ΕΑΥΤΟΝ Ω ΠΡΟΣΕΚΛΙΘΗ ΑΝΔΡΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΟΣ ΑΝΗΡΕΘΗ ΚΑΙ ΠΑΝΤΕΣ ΟΣΟΙ ΕΠΕΙΘΟΝΤΟ ΑΥΤΩ ΔΙΕΛΥΘΗΣΑΝ ΚΑΙ ΕΓΕΝΟΝΤΟ ΕΙΣ ΟΥΔΕΝ

36 For instance, before these days Theuʹdas rose up, saying he himself was somebody, and a number of men, about 400, joined his party. But he was done away with, and all those who were following him were dispersed and came to nothing.

37 ΜΕΤΑ ΤΟΥΤΟΝ ΑΝΕΣΤΗ ΙΟΥΔΑΣ Ο ΓΑΛΙΛΑΙΟΣ ΕΝ ΤΑΙΣ ΗΜΕΡΑΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΣΤΗΣΕΝ ΛΑΟΝ ΟΠΙΣΩ ΑΥΤΟΥ ΚΑΚΕΙΝΟΣ ΑΠΩΛΕΤΟ ΚΑΙ ΠΑΝΤΕΣ ΟΣΟΙ ΕΠΕΙΘΟΝΤΟ ΑΥΤΩ ΔΙΕΣΚΟΡΠΙΣΘΗΣΑΝ

37 After him, Judas the Galileʹan rose up in the days of the registration, and he drew followers after himself. That man also perished, and all those who were following him were scattered.

38 ΚΑΙ ΤΑ ΝΥΝ ΛΕΓΩ ΥΜΙΝ ΑΠΟΣΤΗΤΕ ΑΠΟ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΦΕΤΕ ΑΥΤΟΥΣ ΟΤΙ ΕΑΝ Η ΕΞ ΑΝΘΡΩΠΩΝ Η ΒΟΥΛΗ ΑΥΤΗ Η ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥΤΟ ΚΑΤΑΛΥΘΗΣΕΤΑΙ

38 So under the present circumstances, I say to you, do not meddle with these men, but let them alone. For if this scheme or this work is from men, it will be overthrown;

39 ΕΙ ΔΕ ΕΚ ΘΕΟΥ ΕΣΤΙΝ ΟΥ ΔΥΝΗΣΕΣΘΕ ΚΑΤΑΛΥΣΑΙ ΑΥΤΟΥΣ ΜΗΠΟΤΕ ΚΑΙ ΘΕΟΜΑΧΟΙ ΕΥΡΕΘΗΤΕ ΕΠΕΙΣΘΗΣΑΝ ΔΕ ΑΥΤΩ

39 but if it is from God, you will not be able to overthrow them. Otherwise, you may even be found fighters against God himself.”

40 ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΑΛΕΣΑΜΕΝΟΙ ΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ ΔΕΙΡΑΝΤΕΣ ΠΑΡΗΓΓΕΙΛΑΝ ΜΗ ΛΑΛΕΙΝ ΕΠΙ ΤΩ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΚΑΙ ΑΠΕΛΥΣΑΝ

40 At this they took his advice, and they summoned the envoys, flogged them, and ordered them to stop speaking on the basis of Jesus’ name, and let them go.

41 ΟΙ ΜΕΝ ΟΥΝ ΕΠΟΡΕΥΟΝΤΟ ΧΑΙΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΟΤΙ ΚΑΤΗΞΙΩΘΗΣΑΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΑΤΙΜΑΣΘΗΝΑΙ

41 So they went out from before the Sanʹhedrin, rejoicing because they had been counted worthy to be dishonored in behalf of his name.

42 ΠΑΣΑΝ ΤΕ ΗΜΕΡΑΝ ΕΝ ΤΩ ΙΕΡΩ ΚΑΙ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΟΥΚ ΕΠΑΥΟΝΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΝ ΙΗΣΟΥΝ

42 And every day in the temple and from house to house they continued without letup teaching and declaring the good news about the Anointed One, Jesus.

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 6

Acts. Chapter 6.

ΕΝ ΔΕ ΤΑΙΣ ΗΜΕΡΑΙΣ ΤΑΥΤΑΙΣ ΠΛΗΘΥΝΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΓΕΝΕΤΟ ΓΟΓΓΥΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΟΤΙ ΠΑΡΕΘΕΩΡΟΥΝΤΟ ΕΝ ΤΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΙ ΧΗΡΑΙ ΑΥΤΩΝ

1 Now in those days when the disciples were increasing, the Greek-speaking Jews began complaining against the Hebrew-speaking Jews, because their widows were being overlooked in the daily distribution.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΣΑΜΕΝΟΙ ΔΕ ΟΙ ΔΩΔΕΚΑ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΙΠΑΝ ΟΥΚ ΑΡΕΣΤΟΝ ΕΣΤΙΝ ΗΜΑΣ ΚΑΤΑΛΕΙΨΑΝΤΑΣ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΔΙΑΚΟΝΕΙΝ ΤΡΑΠΕΖΑΙΣ

2 So the Twelve called the multitude of the disciples together and said: “It is not right for us to leave the word of God to distribute food to tables.

ΕΠΙΣΚΕΨΑΣΘΕ ΔΕ ΑΔΕΛΦΟΙ ΑΝΔΡΑΣ ΕΞ ΥΜΩΝ ΜΑΡΤΥΡΟΥΜΕΝΟΥΣ ΕΠΤΑ ΠΛΗΡΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑΣ ΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΗΣΟΜΕΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΧΡΕΙΑΣ ΤΑΥΤΗΣ

3 So, brothers, select for yourselves seven reputable men from among you, full of spirit and wisdom, that we may appoint them over this necessary matter;

ΗΜΕΙΣ ΔΕ ΤΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΚΑΡΤΕΡΗΣΟΜΕΝ

4 but we will devote ourselves to prayer and to the ministry of the word.”

ΚΑΙ ΗΡΕΣΕΝ Ο ΛΟΓΟΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΕΞΑΝΤΟ ΣΤΕΦΑΝΟΝ ΑΝΔΡΑ ΠΛΗΡΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΦΙΛΙΠΠΟΝ ΚΑΙ ΠΡΟΧΟΡΟΝ ΚΑΙ ΝΙΚΑΝΟΡΑ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΜΕΝΑΝ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΝ ΠΡΟΣΗΛΥΤΟΝ ΑΝΤΙΟΧΕΑ

5 What they said was pleasing to the whole multitude, and they selected Stephen, a man full of faith and holy spirit, as well as Philip, Prochʹorus, Nicaʹnor, Tiʹmon, Parʹmenas, and Nicolaʹus, a proselyte of Antioch.

ΟΥΣ ΕΣΤΗΣΑΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΞΑΜΕΝΟΙ ΕΠΕΘΗΚΑΝ ΑΥΤΟΙΣ ΤΑΣ ΧΕΙΡΑΣ

6 They brought them to the envoys, and after praying, they laid their hands on them.

ΚΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΗΥΞΑΝΕΝ ΚΑΙ ΕΠΛΗΘΥΝΕΤΟ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΣΦΟΔΡΑ ΠΟΛΥΣ ΤΕ ΟΧΛΟΣ ΤΩΝ ΙΕΡΕΩΝ ΥΠΗΚΟΥΟΝ ΤΗ ΠΙΣΤΕΙ

7 Consequently, the word of God continued to spread, and the number of the disciples kept multiplying very much in Jerusalem; and a large crowd of priests began to be obedient to the faith.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΕ ΠΛΗΡΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΕΩΣ ΕΠΟΙΕΙ ΤΕΡΑΤΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΝ ΤΩ ΛΑΩ

8 Now Stephen, full of divine favor and power, was performing great wonders and signs among the people.

ΑΝΕΣΤΗΣΑΝ ΔΕ ΤΙΝΕΣ ΤΩΝ ΕΚ ΤΗΣ ΣΥΝΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΛΕΓΟΜΕΝΗΣ ΛΙΒΕΡΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΗΝΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟ ΚΙΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΙΑΣ ΣΥΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΤΩ ΣΤΕΦΑΝΩ

9 But some men of the so-called Synagogue of the Freedmen came forward, along with some Cyreʹnians and Alexandrians, and some from Ciliʹcia and Asia, to dispute with Stephen.

10 ΚΑΙ ΟΥΚ ΙΣΧΥΟΝ ΑΝΤΙΣΤΗΝΑΙ ΤΗ ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΩ ΠΝΕΥΜΑΤΙ Ω ΕΛΑΛΕΙ

10 But they could not hold their own against the wisdom and the spirit with which he was speaking.

11 ΤΟΤΕ ΥΠΕΒΑΛΟΝ ΑΝΔΡΑΣ ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΑΚΗΚΟΑΜΕΝ ΑΥΤΟΥ ΛΑΛΟΥΝΤΟΣ ΡΗΜΑΤΑ ΒΛΑΣΦΗΜΑ ΕΙΣ ΜΩΥΣΗΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΘΕΟΝ

11 Then they secretly persuaded men to say: “We have heard him speaking blasphemous things against Moses and God.”

12 ΣΥΝΕΚΙΝΗΣΑΝ ΤΕ ΤΟΝ ΛΑΟΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΑΝΤΕΣ ΣΥΝΗΡΠΑΣΑΝ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΗΓΑΓΟΝ ΕΙΣ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ

12 And they stirred up the people, the elders, and the scribes, and coming upon him suddenly, they forcibly seized him and led him to the Sanʹhedrin.

13 ΕΣΤΗΣΑΝ ΤΕ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΨΕΥΔΕΙΣ ΛΕΓΟΝΤΑΣ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΟΥΤΟΣ ΟΥ ΠΑΥΕΤΑΙ ΛΑΛΩΝ ΡΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ [ΤΟΥΤΟΥ] ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

13 And they brought forward false witnesses, who said: “This man does not stop speaking things against this holy place and against the Law.

14 ΑΚΗΚΟΑΜΕΝ ΓΑΡ ΑΥΤΟΥ ΛΕΓΟΝΤΟΣ ΟΤΙ ΙΗΣΟΥΣ Ο ΝΑΖΩΡΑΙΟΣ ΟΥΤΟΣ ΚΑΤΑΛΥΣΕΙ ΤΟΝ ΤΟΠΟΝ ΤΟΥΤΟΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΑ ΕΘΗ Α ΠΑΡΕΔΩΚΕΝ ΗΜΙΝ ΜΩΥΣΗΣ

14 For instance, we have heard him say that this Jesus the Nazareneʹ will throw down this place and change the customs that Moses handed down to us.”

15 ΚΑΙ ΑΤΕΝΙΣΑΝΤΕΣ ΕΙΣ ΑΥΤΟΝ ΠΑΝΤΕΣ ΟΙ ΚΑΘΕΖΟΜΕΝΟΙ ΕΝ ΤΩ ΣΥΝΕΔΡΙΩ ΕΙΔΟΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟΝ ΑΥΤΟΥ ΩΣΕΙ ΠΡΟΣΩΠΟΝ ΑΓΓΕΛΟΥ

15 And as all those sitting in the Sanʹhedrin stared at him, they saw that his face was like an angel’s face.

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 7

Acts. Chapter 7.

ΕΙΠΕΝ ΔΕ Ο ΑΡΧΙΕΡΕΥΣ ΕΙ ΤΑΥΤΑ ΟΥΤΩΣ ΕΧΕΙ

1 But the high priest said: “Are these things so?”

Ο ΔΕ ΕΦΗ ΑΝΔΡΕΣ ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΑΚΟΥΣΑΤΕ Ο ΘΕΟΣ ΤΗΣ ΔΟΞΗΣ ΩΦΘΗ ΤΩ ΠΑΤΡΙ ΗΜΩΝ ΑΒΡΑΑΜ ΟΝΤΙ ΕΝ ΤΗ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ ΠΡΙΝ Η ΚΑΤΟΙΚΗΣΑΙ ΑΥΤΟΝ ΕΝ ΧΑΡΡΑΝ

2 Stephen replied: “Men, brothers and fathers, listen. The God of glory appeared to our forefather Abraham while he was in Mesopotaʹmia, before he took up residence in Haʹran,

ΚΑΙ ΕΙΠΕΝ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ ΕΞΕΛΘΕ ΕΚ ΤΗΣ ΓΗΣ ΣΟΥ ΚΑΙ [ΕΚ] ΤΗΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ ΣΟΥ ΚΑΙ ΔΕΥΡΟ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΗΝ ΗΝ ΑΝ ΣΟΙ ΔΕΙΞΩ

3 and he said to him: ‘Go out from your land and from your relatives and come into the land that I will show you.’

ΤΟΤΕ ΕΞΕΛΘΩΝ ΕΚ ΓΗΣ ΧΑΛΔΑΙΩΝ ΚΑΤΩΚΗΣΕΝ ΕΝ ΧΑΡΡΑΝ ΚΑΚΕΙΘΕΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΠΟΘΑΝΕΙΝ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΑΥΤΟΥ ΜΕΤΩΚΙΣΕΝ ΑΥΤΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΗΝ ΤΑΥΤΗΝ ΕΙΣ ΗΝ ΥΜΕΙΣ ΝΥΝ ΚΑΤΟΙΚΕΙΤΕ

4 Then he went out of the land of the Chaldeʹans and took up residence in Haʹran. And from there, after his father died, God caused him to resettle in this land where you now dwell.

ΚΑΙ ΟΥΚ ΕΔΩΚΕΝ ΑΥΤΩ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΝ ΕΝ ΑΥΤΗ ΟΥΔΕ ΒΗΜΑ ΠΟΔΟΣ ΚΑΙ ΕΠΗΓΓΕΙΛΑΤΟ ΔΟΥΝΑΙ ΑΥΤΩ ΕΙΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΙΝ ΑΥΤΗΝ ΚΑΙ ΤΩ ΣΠΕΡΜΑΤΙ ΑΥΤΟΥ ΜΕΤ ΑΥΤΟΝ ΟΥΚ ΟΝΤΟΣ ΑΥΤΩ ΤΕΚΝΟΥ

5 And yet, he did not give him any inheritance in it, no, not even enough to put his foot on; but he promised to give it to him as a possession and after him to his offspring, though as yet he had no child.

ΕΛΑΛΗΣΕΝ ΔΕ ΟΥΤΩΣ Ο ΘΕΟΣ ΟΤΙ ΕΣΤΑΙ ΤΟ ΣΠΕΡΜΑ ΑΥΤΟΥ ΠΑΡΟΙΚΟΝ ΕΝ ΓΗ ΑΛΛΟΤΡΙΑ ΚΑΙ ΔΟΥΛΩΣΟΥΣΙΝ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΚΑΚΩΣΟΥΣΙΝ ΕΤΗ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ

6 Moreover, God told him that his offspring would be foreigners in a land not theirs and that the people would enslave them and afflict them for 400 years.

ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣ Ω ΕΑΝ ΔΟΥΛΕΥΣΟΥΣΙΝ ΚΡΙΝΩ ΕΓΩ Ο ΘΕΟΣ ΕΙΠΕΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΑΥΤΑ ΕΞΕΛΕΥΣΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΥΣΟΥΣΙΝ ΜΟΙ ΕΝ ΤΩ ΤΟΠΩ ΤΟΥΤΩ

7 ‘And that nation for which they will slave I will judge,’ God said, ‘and after these things they will come out and will offer sacred service to me in this place.’

ΚΑΙ ΕΔΩΚΕΝ ΑΥΤΩ ΔΙΑΘΗΚΗΝ ΠΕΡΙΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΟΥΤΩΣ ΕΓΕΝΝΗΣΕΝ ΤΟΝ ΙΣΑΑΚ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΤΕΜΕΝ ΑΥΤΟΝ ΤΗ ΗΜΕΡΑ ΤΗ ΟΓΔΟΗ ΚΑΙ ΙΣΑΑΚ ΤΟΝ ΙΑΚΩΒ ΚΑΙ ΙΑΚΩΒ ΤΟΥΣ ΔΩΔΕΚΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΑΣ

8 “He also gave him a covenant of circumcision, and he became the father of Isaac and circumcised him on the eighth day, and Isaac became the father of Jacob, and Jacob of the 12 family heads.

ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΑΙ ΖΗΛΩΣΑΝΤΕΣ ΤΟΝ ΙΩΣΗΦ ΑΠΕΔΟΝΤΟ ΕΙΣ ΑΙΓΥΠΤΟΝ ΚΑΙ ΗΝ Ο ΘΕΟΣ ΜΕΤ ΑΥΤΟΥ

9 And the family heads became jealous of Joseph and sold him into Egypt. But God was with him,

10 ΚΑΙ ΕΞΕΙΛΑΤΟ ΑΥΤΟΝ ΕΚ ΠΑΣΩΝ ΤΩΝ ΘΛΙΨΕΩΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΕΔΩΚΕΝ ΑΥΤΩ ΧΑΡΙΝ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΦΑΡΑΩ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΕΣΤΗΣΕΝ ΑΥΤΟΝ ΗΓΟΥΜΕΝΟΝ ΕΠ ΑΙΓΥΠΤΟΝ ΚΑΙ [ΕΦ] ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝ ΑΥΤΟΥ

10 and he rescued him out of all his tribulations and gave him favor and wisdom before Pharʹaoh king of Egypt. And he appointed him to govern Egypt and his whole house.

11 ΗΛΘΕΝ ΔΕ ΛΙΜΟΣ ΕΦ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟΝ ΚΑΙ ΧΑΝΑΑΝ ΚΑΙ ΘΛΙΨΙΣ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΙ ΟΥΧ ΗΥΡΙΣΚΟΝ ΧΟΡΤΑΣΜΑΤΑ ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΗΜΩΝ

11 But a famine came on all of Egypt and Caʹnaan, yes, a great tribulation, and our forefathers could not find anything to eat.

12 ΑΚΟΥΣΑΣ ΔΕ ΙΑΚΩΒ ΟΝΤΑ ΣΙΤΙΑ ΕΙΣ ΑΙΓΥΠΤΟΝ ΕΞΑΠΕΣΤΕΙΛΕΝ ΤΟΥΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΗΜΩΝ ΠΡΩΤΟΝ

12 But Jacob heard that there were food supplies in Egypt, and he sent our forefathers out the first time.

13 ΚΑΙ ΕΝ ΤΩ ΔΕΥΤΕΡΩ ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΘΗ ΙΩΣΗΦ ΤΟΙΣ ΑΔΕΛΦΟΙΣ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΦΑΝΕΡΟΝ ΕΓΕΝΕΤΟ ΤΩ ΦΑΡΑΩ ΤΟ ΓΕΝΟΣ [ΤΟΥ] ΙΩΣΗΦ

13 During the second time, Joseph made himself known to his brothers, and the family of Joseph became known to Pharʹaoh.

14 ΑΠΟΣΤΕΙΛΑΣ ΔΕ ΙΩΣΗΦ ΜΕΤΕΚΑΛΕΣΑΤΟ ΙΑΚΩΒ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΑΝ ΤΗΝ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΝ ΕΝ ΨΥΧΑΙΣ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

14 So Joseph sent a message and called his father Jacob and all his relatives from that place, 75 persons in all.

15 ΚΑΙ ΚΑΤΕΒΗ ΙΑΚΩΒ ΕΙΣ ΑΙΓΥΠΤΟΝ ΚΑΙ ΕΤΕΛΕΥΤΗΣΕΝ ΑΥΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΗΜΩΝ

15 So Jacob went down into Egypt, and he died there, and so did our forefathers.

16 ΚΑΙ ΜΕΤΕΤΕΘΗΣΑΝ ΕΙΣ ΣΥΧΕΜ ΚΑΙ ΕΤΕΘΗΣΑΝ ΕΝ ΤΩ ΜΝΗΜΑΤΙ Ω ΩΝΗΣΑΤΟ ΑΒΡΑΑΜ ΤΙΜΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΠΑΡΑ ΤΩΝ ΥΙΩΝ ΕΜΜΩΡ ΕΝ ΣΥΧΕΜ

16 They were carried to Sheʹchem and were laid in the tomb that Abraham had bought for a sum of silver money from the sons of Haʹmor in Sheʹchem.

17 ΚΑΘΩΣ ΔΕ ΗΓΓΙΖΕΝ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΙΑΣ ΗΣ ΩΜΟΛΟΓΗΣΕΝ Ο ΘΕΟΣ ΤΩ ΑΒΡΑΑΜ ΗΥΞΗΣΕΝ Ο ΛΑΟΣ ΚΑΙ ΕΠΛΗΘΥΝΘΗ ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΩ

17 “Just as the time was approaching to fulfill the promise that God had announced to Abraham, the people grew and multiplied in Egypt,

18 ΑΧΡΙ ΟΥ ΑΝΕΣΤΗ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΕΤΕΡΟΣ [ΕΠ ΑΙΓΥΠΤΟΝ] ΟΣ ΟΥΚ ΗΔΕΙ ΤΟΝ ΙΩΣΗΦ

18 until there rose a different king over Egypt, one who did not know of Joseph.

19 ΟΥΤΟΣ ΚΑΤΑΣΟΦΙΣΑΜΕΝΟΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΗΜΩΝ ΕΚΑΚΩΣΕΝ ΤΟΥΣ ΠΑΤΕΡΑΣ [ΗΜΩΝ] ΤΟΥ ΠΟΙΕΙΝ ΤΑ ΒΡΕΦΗ ΕΚΘΕΤΑ ΑΥΤΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΜΗ ΖΩΟΓΟΝΕΙΣΘΑΙ

19 This one dealt cunningly with our race and wrongfully forced the fathers to abandon their infants so that they would not be kept alive.

20 ΕΝ Ω ΚΑΙΡΩ ΕΓΕΝΝΗΘΗ ΜΩΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΝ ΑΣΤΕΙΟΣ ΤΩ ΘΕΩ ΟΣ ΑΝΕΤΡΑΦΗ ΜΗΝΑΣ ΤΡΕΙΣ ΕΝ ΤΩ ΟΙΚΩ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ

20 At that time Moses was born, and he was divinely beautiful. And he was nursed for three months in his father’s home.

21 ΕΚΤΕΘΕΝΤΟΣ ΔΕ ΑΥΤΟΥ ΑΝΕΙΛΑΤΟ ΑΥΤΟΝ Η ΘΥΓΑΤΗΡ ΦΑΡΑΩ ΚΑΙ ΑΝΕΘΡΕΨΑΤΟ ΑΥΤΟΝ ΕΑΥΤΗ ΕΙΣ ΥΙΟΝ

21 But when he was abandoned, the daughter of Pharʹaoh took him and brought him up as her own son.

22 ΚΑΙ ΕΠΑΙΔΕΥΘΗ ΜΩΥΣΗΣ [ΕΝ] ΠΑΣΗ ΣΟΦΙΑ ΑΙΓΥΠΤΙΩΝ ΗΝ ΔΕ ΔΥΝΑΤΟΣ ΕΝ ΛΟΓΟΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΙΣ ΑΥΤΟΥ

22 So Moses was instructed in all the wisdom of the Egyptians. In fact, he was powerful in his words and deeds.

23 ΩΣ ΔΕ ΕΠΛΗΡΟΥΤΟ ΑΥΤΩ ΤΕΣΣΕΡΑΚΟΝΤΑΕΤΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΒΗ ΕΠΙ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΝ ΑΥΤΟΥ ΕΠΙΣΚΕΨΑΣΘΑΙ ΤΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥΣ ΥΙΟΥΣ ΙΣΡΑΗΛ

23 “Now when he reached the age of 40, it came into his heart to make a visit on his brothers, the sons of Israel.

24 ΚΑΙ ΙΔΩΝ ΤΙΝΑ ΑΔΙΚΟΥΜΕΝΟΝ ΗΜΥΝΑΤΟ ΚΑΙ ΕΠΟΙΗΣΕΝ ΕΚΔΙΚΗΣΙΝ ΤΩ ΚΑΤΑΠΟΝΟΥΜΕΝΩ ΠΑΤΑΞΑΣ ΤΟΝ ΑΙΓΥΠΤΙΟΝ

24 When he caught sight of one of them being unjustly treated, he defended him and avenged the one being abused by striking down the Egyptian.

25 ΕΝΟΜΙΖΕΝ ΔΕ ΣΥΝΙΕΝΑΙ ΤΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ [ΑΥΤΟΥ] ΟΤΙ Ο ΘΕΟΣ ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΑΥΤΟΥ ΔΙΔΩΣΙΝ ΣΩΤΗΡΙΑΝ ΑΥΤΟΙΣ ΟΙ ΔΕ ΟΥ ΣΥΝΗΚΑΝ

25 He thought that his brothers would grasp that God was giving them salvation by his hand, but they did not grasp it.

26 ΤΗ ΤΕ ΕΠΙΟΥΣΗ ΗΜΕΡΑ ΩΦΘΗ ΑΥΤΟΙΣ ΜΑΧΟΜΕΝΟΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΗΛΛΑΣΣΕΝ ΑΥΤΟΥΣ ΕΙΣ ΕΙΡΗΝΗΝ ΕΙΠΩΝ ΑΝΔΡΕΣ ΑΔΕΛΦΟΙ ΕΣΤΕ ΙΝΑΤΙ ΑΔΙΚΕΙΤΕ ΑΛΛΗΛΟΥΣ

26 The next day he appeared to them as they were fighting, and he tried to reconcile them in peace, saying: ‘Men, you are brothers. Why do you mistreat each other?’

27 Ο ΔΕ ΑΔΙΚΩΝ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΠΩΣΑΤΟ ΑΥΤΟΝ ΕΙΠΩΝ ΤΙΣ ΣΕ ΚΑΤΕΣΤΗΣΕΝ ΑΡΧΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΗΝ ΕΦ ΗΜΩΝ

27 But the one who was mistreating his neighbor pushed him away, saying: ‘Who appointed you ruler and judge over us?

28 ΜΗ ΑΝΕΛΕΙΝ ΜΕ ΣΥ ΘΕΛΕΙΣ ΟΝ ΤΡΟΠΟΝ ΑΝΕΙΛΕΣ ΕΧΘΕΣ ΤΟΝ ΑΙΓΥΠΤΙΟΝ

28 You do not want to do away with me the way you did away with the Egyptian yesterday, do you?’

29 ΕΦΥΓΕΝ ΔΕ ΜΩΥΣΗΣ ΕΝ ΤΩ ΛΟΓΩ ΤΟΥΤΩ ΚΑΙ ΕΓΕΝΕΤΟ ΠΑΡΟΙΚΟΣ ΕΝ ΓΗ ΜΑΔΙΑΜ ΟΥ ΕΓΕΝΝΗΣΕΝ ΥΙΟΥΣ ΔΥΟ

29 On hearing this, Moses fled and lived as a foreigner in the land of Midʹian, where he became the father of two sons.

30 ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΤΕΣΣΕΡΑΚΟΝΤΑ ΩΦΘΗ ΑΥΤΩ ΕΝ ΤΗ ΕΡΗΜΩ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΝ ΦΛΟΓΙ ΠΥΡΟΣ ΒΑΤΟΥ

30 “After 40 years had passed, an angel appeared to him in the wilderness of Mount Siʹnai in the flame of a burning thornbush.

31 Ο ΔΕ ΜΩΥΣΗΣ ΙΔΩΝ ΕΘΑΥΜΑΖΕΝ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΠΡΟΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΔΕ ΑΥΤΟΥ ΚΑΤΑΝΟΗΣΑΙ ΕΓΕΝΕΤΟ ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ

31 When Moses saw it, he was amazed at the sight. But as he was approaching to investigate, Jehovah’s voice was heard:

32 ΕΓΩ Ο ΘΕΟΣ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΣΟΥ Ο ΘΕΟΣ ΑΒΡΑΑΜ ΚΑΙ ΙΣΑΑΚ ΚΑΙ ΙΑΚΩΒ ΕΝΤΡΟΜΟΣ ΔΕ ΓΕΝΟΜΕΝΟΣ ΜΩΥΣΗΣ ΟΥΚ ΕΤΟΛΜΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΑΙ

32 ‘I am the God of your forefathers, the God of Abraham and of Isaac and of Jacob.’ Moses started trembling and did not dare to investigate further.

33 ΕΙΠΕΝ ΔΕ ΑΥΤΩ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΛΥΣΟΝ ΤΟ ΥΠΟΔΗΜΑ ΤΩΝ ΠΟΔΩΝ ΣΟΥ Ο ΓΑΡ ΤΟΠΟΣ ΕΦ Ω ΕΣΤΗΚΑΣ ΓΗ ΑΓΙΑ ΕΣΤΙΝ

33 Jehovah said to him: ‘Remove the sandals from your feet, for the place where you are standing is holy ground.

34 ΙΔΩΝ ΕΙΔΟΝ ΤΗΝ ΚΑΚΩΣΙΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΜΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΩ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΤΕΝΑΓΜΟΥ ΑΥΤΩΝ ΗΚΟΥΣΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΒΗΝ ΕΞΕΛΕΣΘΑΙ ΑΥΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΥΝ ΔΕΥΡΟ ΑΠΟΣΤΕΙΛΩ ΣΕ ΕΙΣ ΑΙΓΥΠΤΟΝ

34 I have certainly seen the oppression of my people who are in Egypt, and I have heard their groaning, and I have come down to rescue them. Now come, I will send you off to Egypt.’

35 ΤΟΥΤΟΝ ΤΟΝ ΜΩΥΣΗΝ ΟΝ ΗΡΝΗΣΑΝΤΟ ΕΙΠΟΝΤΕΣ ΤΙΣ ΣΕ ΚΑΤΕΣΤΗΣΕΝ ΑΡΧΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΗΝ ΤΟΥΤΟΝ Ο ΘΕΟΣ [ΚΑΙ] ΑΡΧΟΝΤΑ ΚΑΙ ΛΥΤΡΩΤΗΝ ΑΠΕΣΤΑΛΚΕΝ ΣΥΝ ΧΕΙΡΙ ΑΓΓΕΛΟΥ ΤΟΥ ΟΦΘΕΝΤΟΣ ΑΥΤΩ ΕΝ ΤΗ ΒΑΤΩ

35 This same Moses whom they had disowned, saying: ‘Who appointed you ruler and judge?’ is the very one God sent as both ruler and deliverer by means of the angel who appeared to him in the thornbush.

36 ΟΥΤΟΣ ΕΞΗΓΑΓΕΝ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΙΗΣΑΣ ΤΕΡΑΤΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΕΝ ΓΗ ΑΙΓΥΠΤΩ ΚΑΙ ΕΝ ΕΡΥΘΡΑ ΘΑΛΑΣΣΗ ΚΑΙ ΕΝ ΤΗ ΕΡΗΜΩ ΕΤΗ ΤΕΣΣΕΡΑΚΟΝΤΑ

36 This man led them out, performing wonders and signs in Egypt and at the Red Sea and in the wilderness for 40 years.

37 ΟΥΤΟΣ ΕΣΤΙΝ Ο ΜΩΥΣΗΣ Ο ΕΙΠΑΣ ΤΟΙΣ ΥΙΟΙΣ ΙΣΡΑΗΛ ΠΡΟΦΗΤΗΝ ΥΜΙΝ ΑΝΑΣΤΗΣΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΥΜΩΝ ΩΣ ΕΜΕ

37 “This is the Moses who said to the sons of Israel: ‘God will raise up for you from among your brothers a prophet like me.’

38 ΟΥΤΟΣ ΕΣΤΙΝ Ο ΓΕΝΟΜΕΝΟΣ ΕΝ ΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΝ ΤΗ ΕΡΗΜΩ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΤΟΥ ΛΑΛΟΥΝΤΟΣ ΑΥΤΩ ΕΝ ΤΩ ΟΡΕΙ ΣΙΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΗΜΩΝ ΟΣ ΕΔΕΞΑΤΟ ΛΟΓΙΑ ΖΩΝΤΑ ΔΟΥΝΑΙ ΗΜΙΝ

38 This is the one who came to be among the congregation in the wilderness with the angel who spoke to him on Mount Siʹnai and with our forefathers, and he received living sacred pronouncements to give us.

39 Ω ΟΥΚ ΗΘΕΛΗΣΑΝ ΥΠΗΚΟΟΙ ΓΕΝΕΣΘΑΙ ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΗΜΩΝ ΑΛΛΑ ΑΠΩΣΑΝΤΟ ΚΑΙ ΕΣΤΡΑΦΗΣΑΝ ΕΝ ΤΑΙΣ ΚΑΡΔΙΑΙΣ ΑΥΤΩΝ ΕΙΣ ΑΙΓΥΠΤΟΝ

39 Our forefathers refused to obey him, but they pushed him aside and in their hearts they turned back to Egypt,

40 ΕΙΠΟΝΤΕΣ ΤΩ ΑΑΡΩΝ ΠΟΙΗΣΟΝ ΗΜΙΝ ΘΕΟΥΣ ΟΙ ΠΡΟΠΟΡΕΥΣΟΝΤΑΙ ΗΜΩΝ Ο ΓΑΡ ΜΩΥΣΗΣ ΟΥΤΟΣ ΟΣ ΕΞΗΓΑΓΕΝ ΗΜΑΣ ΕΚ ΓΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΟΥΚ ΟΙΔΑΜΕΝ ΤΙ ΕΓΕΝΕΤΟ ΑΥΤΩ

40 saying to Aaron: ‘Make gods for us to go ahead of us. For we do not know what has happened to this Moses, who led us out of the land of Egypt.’

41 ΚΑΙ ΕΜΟΣΧΟΠΟΙΗΣΑΝ ΕΝ ΤΑΙΣ ΗΜΕΡΑΙΣ ΕΚΕΙΝΑΙΣ ΚΑΙ ΑΝΗΓΑΓΟΝ ΘΥΣΙΑΝ ΤΩ ΕΙΔΩΛΩ ΚΑΙ ΕΥΦΡΑΙΝΟΝΤΟ ΕΝ ΤΟΙΣ ΕΡΓΟΙΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΩΝ ΑΥΤΩΝ

41 So they made a calf in those days and brought a sacrifice to the idol and began to enjoy themselves in the works of their hands.

42 ΕΣΤΡΕΨΕΝ ΔΕ Ο ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΔΩΚΕΝ ΑΥΤΟΥΣ ΛΑΤΡΕΥΕΙΝ ΤΗ ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ ΚΑΘΩΣ ΓΕΓΡΑΠΤΑΙ ΕΝ ΒΙΒΛΩ ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΩΝ ΜΗ ΣΦΑΓΙΑ ΚΑΙ ΘΥΣΙΑΣ ΠΡΟΣΗΝΕΓΚΑΤΕ ΜΟΙ ΕΤΗ ΤΕΣΣΕΡΑΚΟΝΤΑ ΕΝ ΤΗ ΕΡΗΜΩ ΟΙΚΟΣ ΙΣΡΑΗΛ

42 So God turned away from them and handed them over to offer sacred service to the army of heaven, just as it is written in the book of the Prophets: ‘It was not to me that you made offerings and sacrifices for 40 years in the wilderness, was it, O house of Israel?

43 ΚΑΙ ΑΝΕΛΑΒΕΤΕ ΤΗΝ ΣΚΗΝΗΝ ΤΟΥ ΜΟΛΟΧ ΚΑΙ ΤΟ ΑΣΤΡΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ [ΥΜΩΝ] ΡΑΙΦΑΝ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΟΥΣ ΕΠΟΙΗΣΑΤΕ ΠΡΟΣΚΥΝΕΙΝ ΑΥΤΟΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΟΙΚΙΩ ΥΜΑΣ ΕΠΕΚΕΙΝΑ ΒΑΒΥΛΩΝΟΣ

43 But it was the tent of Moʹloch and the star of the god Reʹphan that you took up, the images that you made to worship them. So I will deport you beyond Babylon.’

44 Η ΣΚΗΝΗ ΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΙΟΥ ΗΝ ΤΟΙΣ ΠΑΤΡΑΣΙΝ ΗΜΩΝ ΕΝ ΤΗ ΕΡΗΜΩ ΚΑΘΩΣ ΔΙΕΤΑΞΑΤΟ Ο ΛΑΛΩΝ ΤΩ ΜΩΥΣΗ ΠΟΙΗΣΑΙ ΑΥΤΗΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΤΥΠΟΝ ΟΝ ΕΩΡΑΚΕΙ

44 “Our forefathers had the tent of the witness in the wilderness, just as He gave orders when speaking to Moses to make it according to the pattern he had seen.

45 ΗΝ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΑΓΟΝ ΔΙΑΔΕΞΑΜΕΝΟΙ ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΗΜΩΝ ΜΕΤΑ ΙΗΣΟΥ ΕΝ ΤΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΩΝ ΕΞΩΣΕΝ Ο ΘΕΟΣ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΗΜΩΝ ΕΩΣ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΔΑΥΙΔ

45 And our forefathers received possession of it and brought it in with Joshua into the land possessed by the nations, whom God drove out from before our forefathers. Here it remained until the days of David.

46 ΟΣ ΕΥΡΕΝ ΧΑΡΙΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΗΤΗΣΑΤΟ ΕΥΡΕΙΝ ΣΚΗΝΩΜΑ ΤΩ ΟΙΚΩ ΙΑΚΩΒ

46 He found favor in the sight of God and asked for the privilege of providing a dwelling place for the God of Jacob.

47 ΣΟΛΟΜΩΝ ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕΝ ΑΥΤΩ ΟΙΚΟΝ

47 But it was Solʹomon who built a house for him.

48 ΑΛΛ ΟΥΧ Ο ΥΨΙΣΤΟΣ ΕΝ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΙΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΚΑΘΩΣ Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΛΕΓΕΙ

48 However, the Most High does not dwell in houses made with hands, just as the prophet says:

49 Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΜΟΙ ΘΡΟΝΟΣ Η ΔΕ ΓΗ ΥΠΟΠΟΔΙΟΝ ΤΩΝ ΠΟΔΩΝ ΜΟΥ ΠΟΙΟΝ ΟΙΚΟΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕΤΕ ΜΟΙ ΛΕΓΕΙ ΚΥΡΙΟΣ Η ΤΙΣ ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΑΥΣΕΩΣ ΜΟΥ

49 ‘The heaven is my throne, and the earth is my footstool. What sort of house will you build for me? Jehovah says. Or where is my resting-place?

50 ΟΥΧΙ Η ΧΕΙΡ ΜΟΥ ΕΠΟΙΗΣΕΝ ΤΑΥΤΑ ΠΑΝΤΑ

50 My hand made all these things, did it not?’

51 ΣΚΛΗΡΟΤΡΑΧΗΛΟΙ ΚΑΙ ΑΠΕΡΙΤΜΗΤΟΙ ΚΑΡΔΙΑΙΣ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΩΣΙΝ ΥΜΕΙΣ ΑΕΙ ΤΩ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΤΩ ΑΓΙΩ ΑΝΤΙΠΙΠΤΕΤΕ ΩΣ ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΥΜΩΝ ΚΑΙ ΥΜΕΙΣ

51 “Obstinate men and uncircumcised in hearts and ears, you are always resisting the holy spirit; as your forefathers did, so you do.

52 ΤΙΝΑ ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΩΝ ΟΥΚ ΕΔΙΩΞΑΝ ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΥΜΩΝ ΚΑΙ ΑΠΕΚΤΕΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΚΑΤΑΓΓΕΙΛΑΝΤΑΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΥ ΝΥΝ ΥΜΕΙΣ ΠΡΟΔΟΤΑΙ ΚΑΙ ΦΟΝΕΙΣ ΕΓΕΝΕΣΘΕ

52 Which one of the prophets did your forefathers not persecute? Yes, they killed those who announced in advance the coming of the righteous one, whose betrayers and murderers you have now become,

53 ΟΙΤΙΝΕΣ ΕΛΑΒΕΤΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΕΙΣ ΔΙΑΤΑΓΑΣ ΑΓΓΕΛΩΝ ΚΑΙ ΟΥΚ ΕΦΥΛΑΞΑΤΕ

53 you who received the Law as transmitted by angels but have not kept it.”

54 ΑΚΟΥΟΝΤΕΣ ΔΕ ΤΑΥΤΑ ΔΙΕΠΡΙΟΝΤΟ ΤΑΙΣ ΚΑΡΔΙΑΙΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΒΡΥΧΟΝ ΤΟΥΣ ΟΔΟΝΤΑΣ ΕΠ ΑΥΤΟΝ

54 Well, at hearing these things, they were infuriated in their hearts and began to grind their teeth at him.

55 ΥΠΑΡΧΩΝ ΔΕ ΠΛΗΡΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΤΕΝΙΣΑΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟΝ ΕΙΔΕΝ ΔΟΞΑΝ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΙΗΣΟΥΝ ΕΣΤΩΤΑ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

55 But he, being full of holy spirit, gazed into heaven and caught sight of God’s glory and of Jesus standing at God’s right hand,

56 ΚΑΙ ΕΙΠΕΝ ΙΔΟΥ ΘΕΩΡΩ ΤΟΥΣ ΟΥΡΑΝΟΥΣ ΔΙΗΝΟΙΓΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΙΟΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΕΣΤΩΤΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

56 and he said: “Look! I see the heavens opened up and the Son of man standing at God’s right hand.”

57 ΚΡΑΞΑΝΤΕΣ ΔΕ ΦΩΝΗ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΕΣΧΟΝ ΤΑ ΩΤΑ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΜΗΣΑΝ ΟΜΟΘΥΜΑΔΟΝ ΕΠ ΑΥΤΟΝ

57 At this they cried out at the top of their voices and put their hands over their ears and rushed at him all together.

58 ΚΑΙ ΕΚΒΑΛΟΝΤΕΣ ΕΞΩ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΕΛΙΘΟΒΟΛΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΑΠΕΘΕΝΤΟ ΤΑ ΙΜΑΤΙΑ ΑΥΤΩΝ ΠΑΡΑ ΤΟΥΣ ΠΟΔΑΣ ΝΕΑΝΙΟΥ ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΥ ΣΑΥΛΟΥ

58 After throwing him outside the city, they began stoning him. The witnesses laid down their outer garments at the feet of a young man called Saul.

59 ΚΑΙ ΕΛΙΘΟΒΟΛΟΥΝ ΤΟΝ ΣΤΕΦΑΝΟΝ ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΕΝΟΝ ΚΑΙ ΛΕΓΟΝΤΑ ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΔΕΞΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΜΟΥ

59 As they were stoning Stephen, he made this appeal: “Lord Jesus, receive my spirit.”

60 ΘΕΙΣ ΔΕ ΤΑ ΓΟΝΑΤΑ ΕΚΡΑΞΕΝ ΦΩΝΗ ΜΕΓΑΛΗ ΚΥΡΙΕ ΜΗ ΣΤΗΣΗΣ ΑΥΤΟΙΣ ΤΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑΝ ΚΑΙ ΤΟΥΤΟ ΕΙΠΩΝ ΕΚΟΙΜΗΘΗ

60 Then, kneeling down, he cried out with a strong voice: “Jehovah, do not charge this sin against them.” And after saying this, he fell asleep in death.

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 8

Acts. Chapter 8.

ΣΑΥΛΟΣ ΔΕ ΗΝ ΣΥΝΕΥΔΟΚΩΝ ΤΗ ΑΝΑΙΡΕΣΕΙ ΑΥΤΟΥ ΕΓΕΝΕΤΟ ΔΕ ΕΝ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗ ΗΜΕΡΑ ΔΙΩΓΜΟΣ ΜΕΓΑΣ ΕΠΙ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΤΗΝ ΕΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΟΙΣ ΠΑΝΤΕΣ ΔΕ ΔΙΕΣΠΑΡΗΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΧΩΡΑΣ ΤΗΣ ΙΟΥΔΑΙΑΣ ΚΑΙ ΣΑΜΑΡΕΙΑΣ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

1 Saul, for his part, approved of his murder. On that day great persecution arose against the congregation that was in Jerusalem; all except the envoys were scattered throughout the regions of Judeʹa and Samarʹia.

ΣΥΝΕΚΟΜΙΣΑΝ ΔΕ ΤΟΝ ΣΤΕΦΑΝΟΝ ΑΝΔΡΕΣ ΕΥΛΑΒΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΟΙΗΣΑΝ ΚΟΠΕΤΟΝ ΜΕΓΑΝ ΕΠ ΑΥΤΩ

2 But devout men carried Stephen away to bury him, and they made a great mourning over him.

ΣΑΥΛΟΣ ΔΕ ΕΛΥΜΑΙΝΕΤΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΣ ΕΙΣΠΟΡΕΥΟΜΕΝΟΣ ΣΥΡΩΝ ΤΕ ΑΝΔΡΑΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΠΑΡΕΔΙΔΟΥ ΕΙΣ ΦΥΛΑΚΗΝ

3 Saul, though, began to ravage the congregation. He would invade one house after another, dragging out both men and women and turning them over to prison.

ΟΙ ΜΕΝ ΟΥΝ ΔΙΑΣΠΑΡΕΝΤΕΣ ΔΙΗΛΘΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ

4 However, those who had been scattered went through the land declaring the good news of the word.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΕ ΚΑΤΕΛΘΩΝ ΕΙΣ [ΤΗΝ] ΠΟΛΙΝ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΑΣ ΕΚΗΡΥΣΣΕΝ ΑΥΤΟΙΣ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΝ

5 Now Philip went down to the city of Samarʹia and began to preach the Anointed One to them.

ΠΡΟΣΕΙΧΟΝ ΔΕ ΟΙ ΟΧΛΟΙ ΤΟΙΣ ΛΕΓΟΜΕΝΟΙΣ ΥΠΟ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΟΜΟΘΥΜΑΔΟΝ ΕΝ ΤΩ ΑΚΟΥΕΙΝ ΑΥΤΟΥΣ ΚΑΙ ΒΛΕΠΕΙΝ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ Α ΕΠΟΙΕΙ

6 The crowds with one accord were paying attention to what Philip said while they listened and observed the signs he was performing.

ΠΟΛΛΟΙ ΓΑΡ ΤΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΑ ΑΚΑΘΑΡΤΑ ΒΟΩΝΤΑ ΦΩΝΗ ΜΕΓΑΛΗ ΕΞΗΡΧΟΝΤΟ ΠΟΛΛΟΙ ΔΕ ΠΑΡΑΛΕΛΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΧΩΛΟΙ ΕΘΕΡΑΠΕΥΘΗΣΑΝ

7 For many had unclean spirits, and these would cry out with a loud voice and come out. Moreover, many who were paralyzed and lame were cured.

ΕΓΕΝΕΤΟ ΔΕ ΠΟΛΛΗ ΧΑΡΑ ΕΝ ΤΗ ΠΟΛΕΙ ΕΚΕΙΝΗ

8 So there came to be a great deal of joy in that city.

ΑΝΗΡ ΔΕ ΤΙΣ ΟΝΟΜΑΤΙ ΣΙΜΩΝ ΠΡΟΥΠΗΡΧΕΝ ΕΝ ΤΗ ΠΟΛΕΙ ΜΑΓΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΣΤΑΝΩΝ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΑΣ ΛΕΓΩΝ ΕΙΝΑΙ ΤΙΝΑ ΕΑΥΤΟΝ ΜΕΓΑΝ

9 Now in the city was a man named Simon, who prior to this had been practicing magical arts and amazing the nation of Samarʹia, claiming that he was somebody great.

10 Ω ΠΡΟΣΕΙΧΟΝ ΠΑΝΤΕΣ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΥ ΕΩΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΛΕΓΟΝΤΕΣ ΟΥΤΟΣ ΕΣΤΙΝ Η ΔΥΝΑΜΙΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Η ΚΑΛΟΥΜΕΝΗ ΜΕΓΑΛΗ

10 All of them, from the least to the greatest, would pay attention to him and say: “This man is the Power of God, which is called Great.”

11 ΠΡΟΣΕΙΧΟΝ ΔΕ ΑΥΤΩ ΔΙΑ ΤΟ ΙΚΑΝΩ ΧΡΟΝΩ ΤΑΙΣ ΜΑΓΕΙΑΙΣ ΕΞΕΣΤΑΚΕΝΑΙ ΑΥΤΟΥΣ

11 So they would pay attention to him because he had amazed them for quite a while by his magical arts.

12 ΟΤΕ ΔΕ ΕΠΙΣΤΕΥΣΑΝ ΤΩ ΦΙΛΙΠΠΩ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΟΜΕΝΩ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΒΑΠΤΙΖΟΝΤΟ ΑΝΔΡΕΣ ΤΕ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

12 But when they believed Philip, who was declaring the good news of the Kingdom of God and of the name of Jesus the Anointed One, both men and women were getting dipped.

13 Ο ΔΕ ΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΕΠΙΣΤΕΥΣΕΝ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΘΕΙΣ ΗΝ ΠΡΟΣΚΑΡΤΕΡΩΝ ΤΩ ΦΙΛΙΠΠΩ ΘΕΩΡΩΝ ΤΕ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕΓΑΛΑΣ ΓΙΝΟΜΕΝΑΣ ΕΞΙΣΤΑΤΟ

13 Simon himself also became a believer, and after being dipped, he continued with Philip; and he was amazed at seeing the signs and great powerful works taking place.

14 ΑΚΟΥΣΑΝΤΕΣ ΔΕ ΟΙ ΕΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΟΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΟΤΙ ΔΕΔΕΚΤΑΙ Η ΣΑΜΑΡΕΙΑ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΠΕΣΤΕΙΛΑΝ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΕΤΡΟΝ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΝ

14 When the envoys in Jerusalem heard that Samarʹia had accepted the word of God, they sent Peter and John to them;

15 ΟΙΤΙΝΕΣ ΚΑΤΑΒΑΝΤΕΣ ΠΡΟΣΗΥΞΑΝΤΟ ΠΕΡΙ ΑΥΤΩΝ ΟΠΩΣ ΛΑΒΩΣΙΝ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΙΟΝ

15 and these went down and prayed for them to get holy spirit.

16 ΟΥΔΕΠΩ ΓΑΡ ΗΝ ΕΠ ΟΥΔΕΝΙ ΑΥΤΩΝ ΕΠΙΠΕΠΤΩΚΟΣ ΜΟΝΟΝ ΔΕ ΒΕΒΑΠΤΙΣΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΧΟΝ ΕΙΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΙΗΣΟΥ

16 For it had not yet come upon any one of them, but they had only been dipped in the name of the Lord Jesus.

17 ΤΟΤΕ ΕΠΕΤΙΘΕΣΑΝ ΤΑΣ ΧΕΙΡΑΣ ΕΠ ΑΥΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΑΜΒΑΝΟΝ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΙΟΝ

17 Then they laid their hands on them, and they began to receive holy spirit.

18 ΙΔΩΝ ΔΕ Ο ΣΙΜΩΝ ΟΤΙ ΔΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΔΙΔΟΤΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΠΡΟΣΗΝΕΓΚΕΝ ΑΥΤΟΙΣ ΧΡΗΜΑΤΑ

18 Now when Simon saw that the spirit was given through the laying on of the hands of the envoys, he offered them money,

19 ΛΕΓΩΝ ΔΟΤΕ ΚΑΜΟΙ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑΝ ΤΑΥΤΗΝ ΙΝΑ Ω ΕΑΝ ΕΠΙΘΩ ΤΑΣ ΧΕΙΡΑΣ ΛΑΜΒΑΝΗ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΙΟΝ

19 saying: “Give me this authority also, so that anyone on whom I lay my hands may receive holy spirit.”

20 ΠΕΤΡΟΣ ΔΕ ΕΙΠΕΝ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ ΤΟ ΑΡΓΥΡΙΟΝ ΣΟΥ ΣΥΝ ΣΟΙ ΕΙΗ ΕΙΣ ΑΠΩΛΕΙΑΝ ΟΤΙ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΝΟΜΙΣΑΣ ΔΙΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΚΤΑΣΘΑΙ

20 But Peter said to him: “May your silver perish with you, because you thought you could acquire the free gift of God with money.

21 ΟΥΚ ΕΣΤΙΝ ΣΟΙ ΜΕΡΙΣ ΟΥΔΕ ΚΛΗΡΟΣ ΕΝ ΤΩ ΛΟΓΩ ΤΟΥΤΩ Η ΓΑΡ ΚΑΡΔΙΑ ΣΟΥ ΟΥΚ ΕΣΤΙΝ ΕΥΘΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

21 You have neither part nor share in this matter, for your heart is not straight in the sight of God.

22 ΜΕΤΑΝΟΗΣΟΝ ΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΚΑΚΙΑΣ ΣΟΥ ΤΑΥΤΗΣ ΚΑΙ ΔΕΗΘΗΤΙ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΕΙ ΑΡΑ ΑΦΕΘΗΣΕΤΑΙ ΣΟΙ Η ΕΠΙΝΟΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΣΟΥ

22 So repent of this badness of yours, and supplicate Jehovah that, if possible, the wicked intention of your heart may be forgiven you;

23 ΕΙΣ ΓΑΡ ΧΟΛΗΝ ΠΙΚΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΝ ΑΔΙΚΙΑΣ ΟΡΩ ΣΕ ΟΝΤΑ

23 for I see you are a bitter poison and a slave of unrighteousness.”

24 ΑΠΟΚΡΙΘΕΙΣ ΔΕ Ο ΣΙΜΩΝ ΕΙΠΕΝ ΔΕΗΘΗΤΕ ΥΜΕΙΣ ΥΠΕΡ ΕΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΟΠΩΣ ΜΗΔΕΝ ΕΠΕΛΘΗ ΕΠ ΕΜΕ ΩΝ ΕΙΡΗΚΑΤΕ

24 In answer Simon said to them: “Make supplication for me to Jehovah that none of the things you have said may come upon me.”

25 ΟΙ ΜΕΝ ΟΥΝ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΑΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΛΑΛΗΣΑΝΤΕΣ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΥΠΕΣΤΡΕΦΟΝ ΕΙΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ ΠΟΛΛΑΣ ΤΕ ΚΩΜΑΣ ΤΩΝ ΣΑΜΑΡΙΤΩΝ ΕΥΗΓΓΕΛΙΖΟΝΤΟ

25 Therefore, when they had given the witness thoroughly and had spoken the word of Jehovah, they started back toward Jerusalem, and they went declaring the good news to many villages of the Samarʹitans.

26 ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕ ΚΥΡΙΟΥ ΕΛΑΛΗΣΕΝ ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΝ ΛΕΓΩΝ ΑΝΑΣΤΗΘΙ ΚΑΙ ΠΟΡΕΥΟΥ ΚΑΤΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΝ ΕΠΙ ΤΗΝ ΟΔΟΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΑΙΝΟΥΣΑΝ ΑΠΟ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΕΙΣ ΓΑΖΑΝ ΑΥΤΗ ΕΣΤΙΝ ΕΡΗΜΟΣ

26 However, Jehovah’s angel spoke to Philip, saying: “Get up and go to the south to the road that runs down from Jerusalem to Gazʹa.” (This is a desert road.)

27 ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣ ΕΠΟΡΕΥΘΗ ΚΑΙ ΙΔΟΥ ΑΝΗΡ ΑΙΘΙΟΨ ΕΥΝΟΥΧΟΣ ΔΥΝΑΣΤΗΣ ΚΑΝΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΑΙΘΙΟΠΩΝ ΟΣ ΗΝ ΕΠΙ ΠΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΑΖΗΣ ΑΥΤΗΣ ΟΣ ΕΛΗΛΥΘΕΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΩΝ ΕΙΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ

27 With that he got up and went, and look! an Ethioʹpian eunuch, a man who had authority under Candaʹce, queen of the Ethioʹpians, and who was in charge of all her treasure. He had gone to Jerusalem to worship,

28 ΗΝ ΤΕ ΥΠΟΣΤΡΕΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΝΟΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝΕΓΙΝΩΣΚΕΝ ΤΟΝ ΠΡΟΦΗΤΗΝ ΗΣΑΙΑΝ

28 and he was returning and was sitting in his chariot, reading aloud the prophet Isaiah.

29 ΕΙΠΕΝ ΔΕ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩ ΦΙΛΙΠΠΩ ΠΡΟΣΕΛΘΕ ΚΑΙ ΚΟΛΛΗΘΗΤΙ ΤΩ ΑΡΜΑΤΙ ΤΟΥΤΩ

29 So the spirit said to Philip: “Go over and approach this chariot.”

30 ΠΡΟΣΔΡΑΜΩΝ ΔΕ Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΗΚΟΥΣΕΝ ΑΥΤΟΥ ΑΝΑΓΙΝΩΣΚΟΝΤΟΣ ΗΣΑΙΑΝ ΤΟΝ ΠΡΟΦΗΤΗΝ ΚΑΙ ΕΙΠΕΝ ΑΡΑ ΓΕ ΓΙΝΩΣΚΕΙΣ Α ΑΝΑΓΙΝΩΣΚΕΙΣ

30 Philip ran alongside and heard him reading aloud Isaiah the prophet, and he said: “Do you actually know what you are reading?”

31 Ο ΔΕ ΕΙΠΕΝ ΠΩΣ ΓΑΡ ΑΝ ΔΥΝΑΙΜΗΝ ΕΑΝ ΜΗ ΤΙΣ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΜΕ ΠΑΡΕΚΑΛΕΣΕΝ ΤΕ ΤΟΝ ΦΙΛΙΠΠΟΝ ΑΝΑΒΑΝΤΑ ΚΑΘΙΣΑΙ ΣΥΝ ΑΥΤΩ

31 He said: “Really, how could I ever do so unless someone guided me?” So he urged Philip to get on and sit down with him.

32 Η ΔΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΗΝ ΑΝΕΓΙΝΩΣΚΕΝ ΗΝ ΑΥΤΗ ΩΣ ΠΡΟΒΑΤΟΝ ΕΠΙ ΣΦΑΓΗΝ ΗΧΘΗ ΚΑΙ ΩΣ ΑΜΝΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΚΕΙΡΑΝΤΟΣ ΑΥΤΟΝ ΑΦΩΝΟΣ ΟΥΤΩΣ ΟΥΚ ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΑΥΤΟΥ

32 Now this was the passage of Scripture that he was reading: “Like a sheep he was brought to the slaughter, and like a lamb that is silent before its shearer, so he does not open his mouth.

33 ΕΝ ΤΗ ΤΑΠΕΙΝΩΣΕΙ [ΑΥΤΟΥ] Η ΚΡΙΣΙΣ ΑΥΤΟΥ ΗΡΘΗ ΤΗΝ ΓΕΝΕΑΝ ΑΥΤΟΥ ΤΙΣ ΔΙΗΓΗΣΕΤΑΙ ΟΤΙ ΑΙΡΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΣ ΓΗΣ Η ΖΩΗ ΑΥΤΟΥ

33 During his humiliation, justice was taken away from him. Who will tell the details of his generation? Because his life is taken away from the earth.”

34 ΑΠΟΚΡΙΘΕΙΣ ΔΕ Ο ΕΥΝΟΥΧΟΣ ΤΩ ΦΙΛΙΠΠΩ ΕΙΠΕΝ ΔΕΟΜΑΙ ΣΟΥ ΠΕΡΙ ΤΙΝΟΣ Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΛΕΓΕΙ ΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙ ΕΑΥΤΟΥ Η ΠΕΡΙ ΕΤΕΡΟΥ ΤΙΝΟΣ

34 The eunuch then said to Philip: “I beg you, about whom does the prophet say this? About himself or about some other man?”

35 ΑΝΟΙΞΑΣ ΔΕ Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΑΡΞΑΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΤΑΥΤΗΣ ΕΥΗΓΓΕΛΙΣΑΤΟ ΑΥΤΩ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥΝ

35 Philip began to speak, and starting with this scripture, he declared to him the good news about Jesus.

36 ΩΣ ΔΕ ΕΠΟΡΕΥΟΝΤΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΔΟΝ ΗΛΘΟΝ ΕΠΙ ΤΙ ΥΔΩΡ ΚΑΙ ΦΗΣΙΝ Ο ΕΥΝΟΥΧΟΣ ΙΔΟΥ ΥΔΩΡ ΤΙ ΚΩΛΥΕΙ ΜΕ ΒΑΠΤΙΣΘΗΝΑΙ

36 Now as they were going along the road, they came to a body of water, and the eunuch said: “Look! Here is water; what prevents me from getting dipped?”

37 ——

37 ——

38 ΚΑΙ ΕΚΕΛΕΥΣΕΝ ΣΤΗΝΑΙ ΤΟ ΑΡΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΒΗΣΑΝ ΑΜΦΟΤΕΡΟΙ ΕΙΣ ΤΟ ΥΔΩΡ Ο ΤΕ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΥΝΟΥΧΟΣ ΚΑΙ ΕΒΑΠΤΙΣΕΝ ΑΥΤΟΝ

38 With that he commanded the chariot to halt, and both Philip and the eunuch went down into the water, and he dipped him.

39 ΟΤΕ ΔΕ ΑΝΕΒΗΣΑΝ ΕΚ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑ ΚΥΡΙΟΥ ΗΡΠΑΣΕΝ ΤΟΝ ΦΙΛΙΠΠΟΝ ΚΑΙ ΟΥΚ ΕΙΔΕΝ ΑΥΤΟΝ ΟΥΚΕΤΙ Ο ΕΥΝΟΥΧΟΣ ΕΠΟΡΕΥΕΤΟ ΓΑΡ ΤΗΝ ΟΔΟΝ ΑΥΤΟΥ ΧΑΙΡΩΝ

39 When they came up out of the water, Jehovah’s spirit quickly led Philip away, and the eunuch did not see him anymore, but he went on his way rejoicing.

40 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΕ ΕΥΡΕΘΗ ΕΙΣ ΑΖΩΤΟΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΕΥΗΓΓΕΛΙΖΕΤΟ ΤΑΣ ΠΟΛΕΙΣ ΠΑΣΑΣ ΕΩΣ ΤΟΥ ΕΛΘΕΙΝ ΑΥΤΟΝ ΕΙΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΝ

40 Philip, however, found himself in Ashʹdod, and he went through the territory and kept on declaring the good news to all the cities until he got to Caesareʹa.

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 9

Acts. Chapter 9.

Ο ΔΕ ΣΑΥΛΟΣ ΕΤΙ ΕΜΠΝΕΩΝ ΑΠΕΙΛΗΣ ΚΑΙ ΦΟΝΟΥ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΠΡΟΣΕΛΘΩΝ ΤΩ ΑΡΧΙΕΡΕΙ

1 But Saul, still breathing threat and murder against the disciples of the Lord, went to the high priest

ΗΤΗΣΑΤΟ ΠΑΡ ΑΥΤΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΑΣ ΕΙΣ ΔΑΜΑΣΚΟΝ ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΣΥΝΑΓΩΓΑΣ ΟΠΩΣ ΕΑΝ ΤΙΝΑΣ ΕΥΡΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΟΝΤΑΣ ΑΝΔΡΑΣ ΤΕ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΔΕΔΕΜΕΝΟΥΣ ΑΓΑΓΗ ΕΙΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ

2 and asked him for letters to the synagogues in Damascus, so that he might bring bound to Jerusalem any whom he found who belonged to The Way, both men and women.

ΕΝ ΔΕ ΤΩ ΠΟΡΕΥΕΣΘΑΙ ΕΓΕΝΕΤΟ ΑΥΤΟΝ ΕΓΓΙΖΕΙΝ ΤΗ ΔΑΜΑΣΚΩ ΕΞΑΙΦΝΗΣ ΤΕ ΑΥΤΟΝ ΠΕΡΙΗΣΤΡΑΨΕΝ ΦΩΣ ΕΚ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ

3 Now as he was traveling and getting near Damascus, suddenly a light from heaven flashed around him,

ΚΑΙ ΠΕΣΩΝ ΕΠΙ ΤΗΝ ΓΗΝ ΗΚΟΥΣΕΝ ΦΩΝΗΝ ΛΕΓΟΥΣΑΝ ΑΥΤΩ ΣΑΟΥΛ ΣΑΟΥΛ ΤΙ ΜΕ ΔΙΩΚΕΙΣ

4 and he fell to the ground and heard a voice say to him: “Saul, Saul, why are you persecuting me?”

ΕΙΠΕΝ ΔΕ ΤΙΣ ΕΙ ΚΥΡΙΕ Ο ΔΕ ΕΓΩ ΕΙΜΙ ΙΗΣΟΥΣ ΟΝ ΣΥ ΔΙΩΚΕΙΣ

5 He asked: “Who are you, Lord?” He said: “I am Jesus, whom you are persecuting.

ΑΛΛΑ ΑΝΑΣΤΗΘΙ ΚΑΙ ΕΙΣΕΛΘΕ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΚΑΙ ΛΑΛΗΘΗΣΕΤΑΙ ΣΟΙ Ο ΤΙ ΣΕ ΔΕΙ ΠΟΙΕΙΝ

6 But get up and go into the city, and you will be told what you must do.”

ΟΙ ΔΕ ΑΝΔΡΕΣ ΟΙ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΕΣ ΑΥΤΩ ΕΙΣΤΗΚΕΙΣΑΝ ΕΝΕΟΙ ΑΚΟΥΟΝΤΕΣ ΜΕΝ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ ΜΗΔΕΝΑ ΔΕ ΘΕΩΡΟΥΝΤΕΣ

7 Now the men who were traveling with him stood speechless, hearing, indeed, the sound of a voice but seeing no one.

ΗΓΕΡΘΗ ΔΕ ΣΑΥΛΟΣ ΑΠΟ ΤΗΣ ΓΗΣ ΑΝΕΩΓΜΕΝΩΝ ΔΕ ΤΩΝ ΟΦΘΑΛΜΩΝ ΑΥΤΟΥ ΟΥΔΕΝ ΕΒΛΕΠΕΝ ΧΕΙΡΑΓΩΓΟΥΝΤΕΣ ΔΕ ΑΥΤΟΝ ΕΙΣΗΓΑΓΟΝ ΕΙΣ ΔΑΜΑΣΚΟΝ

8 Saul then got up from the ground, and though his eyes were open, he could see nothing. So they led him by the hand and brought him into Damascus.

ΚΑΙ ΗΝ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΕΙΣ ΜΗ ΒΛΕΠΩΝ ΚΑΙ ΟΥΚ ΕΦΑΓΕΝ ΟΥΔΕ ΕΠΙΕΝ

9 And for three days he did not see anything, and he neither ate nor drank.

10 ΗΝ ΔΕ ΤΙΣ ΜΑΘΗΤΗΣ ΕΝ ΔΑΜΑΣΚΩ ΟΝΟΜΑΤΙ ΑΝΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΠΕΝ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ ΕΝ ΟΡΑΜΑΤΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑΝΙΑ Ο ΔΕ ΕΙΠΕΝ ΙΔΟΥ ΕΓΩ ΚΥΡΙΕ

10 There was a disciple named Ananiʹas in Damascus, and the Lord said to him in a vision: “Ananiʹas!” He said: “Here I am, Lord.”

11 Ο ΔΕ ΚΥΡΙΟΣ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ ΑΝΑΣΤΑΣ ΠΟΡΕΥΘΗΤΙ ΕΠΙ ΤΗΝ ΡΥΜΗΝ ΤΗΝ ΚΑΛΟΥΜΕΝΗΝ ΕΥΘΕΙΑΝ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΟΝ ΕΝ ΟΙΚΙΑ ΙΟΥΔΑ ΣΑΥΛΟΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΑΡΣΕΑ ΙΔΟΥ ΓΑΡ ΠΡΟΣΕΥΧΕΤΑΙ

11 The Lord said to him: “Get up, go to the street called Straight, and look for a man named Saul, from Tarsus, at the house of Judas. For look! he is praying,

12 ΚΑΙ ΕΙΔΕΝ ΑΝΔΡΑ [ΕΝ ΟΡΑΜΑΤΙ] ΑΝΑΝΙΑΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΕΙΣΕΛΘΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΝΤΑ ΑΥΤΩ [ΤΑΣ] ΧΕΙΡΑΣ ΟΠΩΣ ΑΝΑΒΛΕΨΗ

12 and in a vision he has seen a man named Ananiʹas come in and lay his hands on him so that he may recover sight.”

13 ΑΠΕΚΡΙΘΗ ΔΕ ΑΝΑΝΙΑΣ ΚΥΡΙΕ ΗΚΟΥΣΑ ΑΠΟ ΠΟΛΛΩΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥΤΟΥ ΟΣΑ ΚΑΚΑ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΣΟΥ ΕΠΟΙΗΣΕΝ ΕΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ

13 But Ananiʹas answered: “Lord, I have heard from many about this man, about all the harm he did to your holy ones in Jerusalem.

14 ΚΑΙ ΩΔΕ ΕΧΕΙ ΕΞΟΥΣΙΑΝ ΠΑΡΑ ΤΩΝ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ ΔΗΣΑΙ ΠΑΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΟΥ

14 And here he has authority from the chief priests to arrest all those calling on your name.”

15 ΕΙΠΕΝ ΔΕ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΠΟΡΕΥΟΥ ΟΤΙ ΣΚΕΥΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΕΣΤΙΝ ΜΟΙ ΟΥΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΤΑΣΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΟΥ ΕΝΩΠΙΟΝ ΕΘΝΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΥΙΩΝ ΤΕ ΙΣΡΑΗΛ

15 But the Lord said to him: “Go! because this man is a chosen vessel to me to bear my name to the nations as well as to kings and the sons of Israel.

16 ΕΓΩ ΓΑΡ ΥΠΟΔΕΙΞΩ ΑΥΤΩ ΟΣΑ ΔΕΙ ΑΥΤΟΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΜΟΥ ΠΑΘΕΙΝ

16 For I will show him plainly how many things he must suffer for my name.”

17 ΑΠΗΛΘΕΝ ΔΕ ΑΝΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣΗΛΘΕΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΙΚΙΑΝ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΙΣ ΕΠ ΑΥΤΟΝ ΤΑΣ ΧΕΙΡΑΣ ΕΙΠΕΝ ΣΑΟΥΛ ΑΔΕΛΦΕ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΑΠΕΣΤΑΛΚΕΝ ΜΕ ΙΗΣΟΥΣ Ο ΟΦΘΕΙΣ ΣΟΙ ΕΝ ΤΗ ΟΔΩ Η ΗΡΧΟΥ ΟΠΩΣ ΑΝΑΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΣΘΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ

17 So Ananiʹas went and entered the house, and he laid his hands on him and said: “Saul, brother, the Lord Jesus, who appeared to you on the road along which you were coming, has sent me so that you may recover sight and be filled with holy spirit.”

18 ΚΑΙ ΕΥΘΕΩΣ ΑΠΕΠΕΣΑΝ ΑΥΤΟΥ ΑΠΟ ΤΩΝ ΟΦΘΑΛΜΩΝ ΩΣ ΛΕΠΙΔΕΣ ΑΝΕΒΛΕΨΕΝ ΤΕ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣ ΕΒΑΠΤΙΣΘΗ

18 And immediately, what looked like scales fell from his eyes, and he recovered his sight. He then got up and was dipped,

19 ΚΑΙ ΛΑΒΩΝ ΤΡΟΦΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΝ ΕΓΕΝΕΤΟ ΔΕ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΕΝ ΔΑΜΑΣΚΩ ΜΑΘΗΤΩΝ ΗΜΕΡΑΣ ΤΙΝΑΣ

19 and he ate some food and gained strength. He stayed for some days with the disciples in Damascus,

20 ΚΑΙ ΕΥΘΕΩΣ ΕΝ ΤΑΙΣ ΣΥΝΑΓΩΓΑΙΣ ΕΚΗΡΥΣΣΕΝ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥΝ ΟΤΙ ΟΥΤΟΣ ΕΣΤΙΝ Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

20 and immediately in the synagogues he began to preach about Jesus, that this one is the Son of God.

21 ΕΞΙΣΤΑΝΤΟ ΔΕ ΠΑΝΤΕΣ ΟΙ ΑΚΟΥΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΟΝ ΟΥΧ ΟΥΤΟΣ ΕΣΤΙΝ Ο ΠΟΡΘΗΣΑΣ ΕΙΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΤΟΥΣ ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥΤΟ ΚΑΙ ΩΔΕ ΕΙΣ ΤΟΥΤΟ ΕΛΗΛΥΘΕΙ ΙΝΑ ΔΕΔΕΜΕΝΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΑΓΑΓΗ ΕΠΙ ΤΟΥΣ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ

21 But all those hearing him were astonished and were saying: “Is this not the man who ravaged those in Jerusalem who call on this name? Did he not come here for the purpose of arresting them and taking them to the chief priests?”

22 ΣΑΥΛΟΣ ΔΕ ΜΑΛΛΟΝ ΕΝΕΔΥΝΑΜΟΥΤΟ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΥΝΝΕΝ [ΤΟΥΣ] ΙΟΥΔΑΙΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝΤΑΣ ΕΝ ΔΑΜΑΣΚΩ ΣΥΜΒΙΒΑΖΩΝ ΟΤΙ ΟΥΤΟΣ ΕΣΤΙΝ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ

22 But Saul kept on acquiring more and more power and was confounding the Jews who lived in Damascus, as he proved logically that this is the Anointed One.

23 ΩΣ ΔΕ ΕΠΛΗΡΟΥΝΤΟ ΗΜΕΡΑΙ ΙΚΑΝΑΙ ΣΥΝΕΒΟΥΛΕΥΣΑΝΤΟ ΟΙ ΙΟΥΔΑΙΟΙ ΑΝΕΛΕΙΝ ΑΥΤΟΝ

23 Now when many days had passed, the Jews plotted together to do away with him.

24 ΕΓΝΩΣΘΗ ΔΕ ΤΩ ΣΑΥΛΩ Η ΕΠΙΒΟΥΛΗ ΑΥΤΩΝ ΠΑΡΕΤΗΡΟΥΝΤΟ ΔΕ ΚΑΙ ΤΑΣ ΠΥΛΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΕ ΚΑΙ ΝΥΚΤΟΣ ΟΠΩΣ ΑΥΤΟΝ ΑΝΕΛΩΣΙΝ

24 However, their plot against Saul became known to him. They were also watching the gates closely both day and night in order to do away with him.

25 ΛΑΒΟΝΤΕΣ ΔΕ ΟΙ ΜΑΘΗΤΑΙ ΑΥΤΟΥ ΝΥΚΤΟΣ ΔΙΑ ΤΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΚΑΘΗΚΑΝ ΑΥΤΟΝ ΧΑΛΑΣΑΝΤΕΣ ΕΝ ΣΠΥΡΙΔΙ

25 So his disciples took him and let him down by night through an opening in the wall, lowering him in a basket.

26 ΠΑΡΑΓΕΝΟΜΕΝΟΣ ΔΕ ΕΙΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΕΠΕΙΡΑΖΕΝ ΚΟΛΛΑΣΘΑΙ ΤΟΙΣ ΜΑΘΗΤΑΙΣ ΚΑΙ ΠΑΝΤΕΣ ΕΦΟΒΟΥΝΤΟ ΑΥΤΟΝ ΜΗ ΠΙΣΤΕΥΟΝΤΕΣ ΟΤΙ ΕΣΤΙΝ ΜΑΘΗΤΗΣ

26 On arriving in Jerusalem, he made efforts to join the disciples, but they were all afraid of him, because they did not believe he was a disciple.

27 ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΔΕ ΕΠΙΛΑΒΟΜΕΝΟΣ ΑΥΤΟΝ ΗΓΑΓΕΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΗΓΗΣΑΤΟ ΑΥΤΟΙΣ ΠΩΣ ΕΝ ΤΗ ΟΔΩ ΕΙΔΕΝ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΚΑΙ ΟΤΙ ΕΛΑΛΗΣΕΝ ΑΥΤΩ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΝ ΔΑΜΑΣΚΩ ΕΠΑΡΡΗΣΙΑΣΑΤΟ ΕΝ ΤΩ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ

27 So Barʹnabas came to his aid and led him to the envoys, and he told them in detail how on the road he had seen the Lord, and that he had spoken to him, and how in Damascus he had spoken boldly in the name of Jesus.

28 ΚΑΙ ΗΝ ΜΕΤ ΑΥΤΩΝ ΕΙΣΠΟΡΕΥΟΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΡΕΥΟΜΕΝΟΣ ΕΙΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΠΑΡΡΗΣΙΑΖΟΜΕΝΟΣ ΕΝ ΤΩ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

28 So he remained with them, moving about freely in Jerusalem, speaking boldly in the name of the Lord.

29 ΕΛΑΛΕΙ ΤΕ ΚΑΙ ΣΥΝΕΖΗΤΕΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΣΤΑΣ ΟΙ ΔΕ ΕΠΕΧΕΙΡΟΥΝ ΑΝΕΛΕΙΝ ΑΥΤΟΝ

29 He was talking and disputing with the Greek-speaking Jews, but these made attempts to do away with him.

30 ΕΠΙΓΝΟΝΤΕΣ ΔΕ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΤΗΓΑΓΟΝ ΑΥΤΟΝ ΕΙΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΝ ΚΑΙ ΕΞΑΠΕΣΤΕΙΛΑΝ ΑΥΤΟΝ ΕΙΣ ΤΑΡΣΟΝ

30 When the brothers found out about this, they brought him down to Caesareʹa and sent him off to Tarsus.

31 Η ΜΕΝ ΟΥΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΘ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΙΟΥΔΑΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΣΑΜΑΡΕΙΑΣ ΕΙΧΕΝ ΕΙΡΗΝΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΜΕΝΗ ΚΑΙ ΠΟΡΕΥΟΜΕΝΗ ΤΩ ΦΟΒΩ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΕΠΛΗΘΥΝΕΤΟ

31 Then, indeed, the congregation throughout the whole of Judeʹa and Galʹilee and Samarʹia entered into a period of peace, being built up; and as it walked in the fear of Jehovah and in the comfort of the holy spirit, it kept on multiplying.

32 ΕΓΕΝΕΤΟ ΔΕ ΠΕΤΡΟΝ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΟΝ ΔΙΑ ΠΑΝΤΩΝ ΚΑΤΕΛΘΕΙΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝΤΑΣ ΛΥΔΔΑ

32 Now as Peter was traveling through all the region, he came down also to the holy ones who lived in Lydʹda.

33 ΕΥΡΕΝ ΔΕ ΕΚΕΙ ΑΝΘΡΩΠΟΝ ΤΙΝΑ ΟΝΟΜΑΤΙ ΑΙΝΕΑΝ ΕΞ ΕΤΩΝ ΟΚΤΩ ΚΑΤΑΚΕΙΜΕΝΟΝ ΕΠΙ ΚΡΑΒΑΤΤΟΥ ΟΣ ΗΝ ΠΑΡΑΛΕΛΥΜΕΝΟΣ

33 There he found a man named Aeneʹas, who had been lying flat on his bed for eight years, for he was paralyzed.

34 ΚΑΙ ΕΙΠΕΝ ΑΥΤΩ Ο ΠΕΤΡΟΣ ΑΙΝΕΑ ΙΑΤΑΙ ΣΕ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΑΣΤΗΘΙ ΚΑΙ ΣΤΡΩΣΟΝ ΣΕΑΥΤΩ ΚΑΙ ΕΥΘΕΩΣ ΑΝΕΣΤΗ

34 Peter said to him: “Aeneʹas, Jesus the Anointed One heals you. Rise and make up your bed.” And he got up immediately.

35 ΚΑΙ ΕΙΔΑΝ ΑΥΤΟΝ ΠΑΝΤΕΣ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝΤΕΣ ΛΥΔΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΑΡΩΝΑ ΟΙΤΙΝΕΣ ΕΠΕΣΤΡΕΨΑΝ ΕΠΙ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ

35 When all those living in Lydʹda and the Plain of Sharʹon saw him, they turned to the Lord.

36 ΕΝ ΙΟΠΠΗ ΔΕ ΤΙΣ ΗΝ ΜΑΘΗΤΡΙΑ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΑΒΙΘΑ Η ΔΙΕΡΜΗΝΕΥΟΜΕΝΗ ΛΕΓΕΤΑΙ ΔΟΡΚΑΣ ΑΥΤΗ ΗΝ ΠΛΗΡΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΩΝ ΩΝ ΕΠΟΙΕΙ

36 Now there was in Jopʹpa a disciple named Tabʹitha, which means, when translated, “Dorʹcas.” She abounded in good deeds and gifts of mercy that she was making.

37 ΕΓΕΝΕΤΟ ΔΕ ΕΝ ΤΑΙΣ ΗΜΕΡΑΙΣ ΕΚΕΙΝΑΙΣ ΑΣΘΕΝΗΣΑΣΑΝ ΑΥΤΗΝ ΑΠΟΘΑΝΕΙΝ ΛΟΥΣΑΝΤΕΣ ΔΕ ΕΘΗΚΑΝ [ΑΥΤΗΝ] ΕΝ ΥΠΕΡΩΩ

37 But in those days she fell sick and died. So they bathed her and laid her in an upper room.

38 ΕΓΓΥΣ ΔΕ ΟΥΣΗΣ ΛΥΔΔΑΣ ΤΗ ΙΟΠΠΗ ΟΙ ΜΑΘΗΤΑΙ ΑΚΟΥΣΑΝΤΕΣ ΟΤΙ ΠΕΤΡΟΣ ΕΣΤΙΝ ΕΝ ΑΥΤΗ ΑΠΕΣΤΕΙΛΑΝ ΔΥΟ ΑΝΔΡΑΣ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΕΣ ΜΗ ΟΚΝΗΣΗΣ ΔΙΕΛΘΕΙΝ ΕΩΣ ΗΜΩΝ

38 Since Lydʹda was near Jopʹpa, when the disciples heard that Peter was in that city, they sent two men to him to urge him: “Please come to us without delay.”

39 ΑΝΑΣΤΑΣ ΔΕ ΠΕΤΡΟΣ ΣΥΝΗΛΘΕΝ ΑΥΤΟΙΣ ΟΝ ΠΑΡΑΓΕΝΟΜΕΝΟΝ ΑΝΗΓΑΓΟΝ ΕΙΣ ΤΟ ΥΠΕΡΩΟΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΣΤΗΣΑΝ ΑΥΤΩ ΠΑΣΑΙ ΑΙ ΧΗΡΑΙ ΚΛΑΙΟΥΣΑΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΜΕΝΑΙ ΧΙΤΩΝΑΣ ΚΑΙ ΙΜΑΤΙΑ ΟΣΑ ΕΠΟΙΕΙ ΜΕΤ ΑΥΤΩΝ ΟΥΣΑ Η ΔΟΡΚΑΣ

39 At that Peter got up and went with them. And when he arrived, they led him up into the upper room; and all the widows presented themselves to him, weeping and showing many garments and robes that Dorʹcas had made while she was with them.

40 ΕΚΒΑΛΩΝ ΔΕ ΕΞΩ ΠΑΝΤΑΣ Ο ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΣ ΤΑ ΓΟΝΑΤΑ ΠΡΟΣΗΥΞΑΤΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΕΨΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΩΜΑ ΕΙΠΕΝ ΤΑΒΙΘΑ ΑΝΑΣΤΗΘΙ Η ΔΕ ΗΝΟΙΞΕΝ ΤΟΥΣ ΟΦΘΑΛΜΟΥΣ ΑΥΤΗΣ ΚΑΙ ΙΔΟΥΣΑ ΤΟΝ ΠΕΤΡΟΝ ΑΝΕΚΑΘΙΣΕΝ

40 Peter then put everyone outside, and kneeling down, he prayed. Then turning toward the body, he said: “Tabʹitha, rise!” She opened her eyes, and as she caught sight of Peter, she sat up.

41 ΔΟΥΣ ΔΕ ΑΥΤΗ ΧΕΙΡΑ ΑΝΕΣΤΗΣΕΝ ΑΥΤΗΝ ΦΩΝΗΣΑΣ ΔΕ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΣ ΧΗΡΑΣ ΠΑΡΕΣΤΗΣΕΝ ΑΥΤΗΝ ΖΩΣΑΝ

41 Giving her his hand, he raised her up, and he called the holy ones and the widows and presented her alive.

42 ΓΝΩΣΤΟΝ ΔΕ ΕΓΕΝΕΤΟ ΚΑΘ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΙΟΠΠΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΕΥΣΑΝ ΠΟΛΛΟΙ ΕΠΙ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ

42 This became known throughout all Jopʹpa, and many became believers in the Lord.

43 ΕΓΕΝΕΤΟ ΔΕ ΗΜΕΡΑΣ ΙΚΑΝΑΣ ΜΕΙΝΑΙ ΕΝ ΙΟΠΠΗ ΠΑΡΑ ΤΙΝΙ ΣΙΜΩΝΙ ΒΥΡΣΕΙ

43 He remained for quite a few days in Jopʹpa with a tanner named Simon.

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 10

Acts. Chapter 10.

ΑΝΗΡ ΔΕ ΤΙΣ ΕΝ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΙ ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΡΧΗΣ ΕΚ ΣΠΕΙΡΗΣ ΤΗΣ ΚΑΛΟΥΜΕΝΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ

1 Now there was a man in Caesareʹa named Cornelius, an army officer in what was called the Italian unit.

ΕΥΣΕΒΗΣ ΚΑΙ ΦΟΒΟΥΜΕΝΟΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΣΥΝ ΠΑΝΤΙ ΤΩ ΟΙΚΩ ΑΥΤΟΥ ΠΟΙΩΝ ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΑΣ ΠΟΛΛΑΣ ΤΩ ΛΑΩ ΚΑΙ ΔΕΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΔΙΑ ΠΑΝΤΟΣ

2 He was a devout man who feared God together with all his household, and he made many gifts of mercy to the people and made supplication to God continually.

ΕΙΔΕΝ ΕΝ ΟΡΑΜΑΤΙ ΦΑΝΕΡΩΣ ΩΣΕΙ ΠΕΡΙ ΩΡΑΝ ΕΝΑΤΗΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΙΣΕΛΘΟΝΤΑ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΕΙΠΟΝΤΑ ΑΥΤΩ ΚΟΡΝΗΛΙΕ

3 About the ninth hour of the day, he saw plainly in a vision an angel of God come in to him and say: “Cornelius!”

Ο ΔΕ ΑΤΕΝΙΣΑΣ ΑΥΤΩ ΚΑΙ ΕΜΦΟΒΟΣ ΓΕΝΟΜΕΝΟΣ ΕΙΠΕΝ ΤΙ ΕΣΤΙΝ ΚΥΡΙΕ ΕΙΠΕΝ ΔΕ ΑΥΤΩ ΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΑΙ ΣΟΥ ΚΑΙ ΑΙ ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΑΙ ΣΟΥ ΑΝΕΒΗΣΑΝ ΕΙΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

4 Cornelius stared at him, terrified, and asked: “What is it, Lord?” He said to him: “Your prayers and gifts of mercy have ascended as a remembrance before God.

ΚΑΙ ΝΥΝ ΠΕΜΨΟΝ ΑΝΔΡΑΣ ΕΙΣ ΙΟΠΠΗΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΕΜΨΑΙ ΣΙΜΩΝΑ ΤΙΝΑ ΟΣ ΕΠΙΚΑΛΕΙΤΑΙ ΠΕΤΡΟΣ

5 So now send men to Jopʹpa and summon a man named Simon who is called Peter.

ΟΥΤΟΣ ΞΕΝΙΖΕΤΑΙ ΠΑΡΑ ΤΙΝΙ ΣΙΜΩΝΙ ΒΥΡΣΕΙ Ω ΕΣΤΙΝ ΟΙΚΙΑ ΠΑΡΑ ΘΑΛΑΣΣΑΝ

6 This man is staying as a guest with Simon, a tanner who has a house by the sea.”

ΩΣ ΔΕ ΑΠΗΛΘΕΝ Ο ΑΓΓΕΛΟΣ Ο ΛΑΛΩΝ ΑΥΤΩ ΦΩΝΗΣΑΣ ΔΥΟ ΤΩΝ ΟΙΚΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΝ ΕΥΣΕΒΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΑΡΤΕΡΟΥΝΤΩΝ ΑΥΤΩ

7 As soon as the angel who spoke to him left, he called two of his servants and a devout soldier from among those who were his attendants,

ΚΑΙ ΕΞΗΓΗΣΑΜΕΝΟΣ ΑΠΑΝΤΑ ΑΥΤΟΙΣ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕΝ ΑΥΤΟΥΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΟΠΠΗΝ

8 and he related everything to them and sent them to Jopʹpa.

ΤΗ ΔΕ ΕΠΑΥΡΙΟΝ ΟΔΟΙΠΟΡΟΥΝΤΩΝ ΕΚΕΙΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΠΟΛΕΙ ΕΓΓΙΖΟΝΤΩΝ ΑΝΕΒΗ ΠΕΤΡΟΣ ΕΠΙ ΤΟ ΔΩΜΑ ΠΡΟΣΕΥΞΑΣΘΑΙ ΠΕΡΙ ΩΡΑΝ ΕΚΤΗΝ

9 The next day as they were continuing on their journey and were approaching the city, Peter went up to the housetop about the sixth hour to pray.

10 ΕΓΕΝΕΤΟ ΔΕ ΠΡΟΣΠΕΙΝΟΣ ΚΑΙ ΗΘΕΛΕΝ ΓΕΥΣΑΣΘΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΩΝ ΔΕ ΑΥΤΩΝ ΕΓΕΝΕΤΟ ΕΠ ΑΥΤΟΝ ΕΚΣΤΑΣΙΣ

10 But he became very hungry and wanted to eat. While they were preparing the meal, he fell into a trance

11 ΚΑΙ ΘΕΩΡΕΙ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟΝ ΑΝΕΩΓΜΕΝΟΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΑΙΝΟΝ ΣΚΕΥΟΣ ΤΙ ΩΣ ΟΘΟΝΗΝ ΜΕΓΑΛΗΝ ΤΕΣΣΑΡΣΙΝ ΑΡΧΑΙΣ ΚΑΘΙΕΜΕΝΟΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ

11 and saw heaven opened and something descending like a great linen sheet being let down by its four corners on the earth;

12 ΕΝ Ω ΥΠΗΡΧΕΝ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΤΕΤΡΑΠΟΔΑ ΚΑΙ ΕΡΠΕΤΑ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΕΙΝΑ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ

12 and in it were all sorts of four-footed animals and reptiles of the earth and birds of heaven.

13 ΚΑΙ ΕΓΕΝΕΤΟ ΦΩΝΗ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ ΑΝΑΣΤΑΣ ΠΕΤΡΕ ΘΥΣΟΝ ΚΑΙ ΦΑΓΕ

13 Then a voice said to him: “Get up, Peter, slaughter and eat!”

14 Ο ΔΕ ΠΕΤΡΟΣ ΕΙΠΕΝ ΜΗΔΑΜΩΣ ΚΥΡΙΕ ΟΤΙ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΕΦΑΓΟΝ ΠΑΝ ΚΟΙΝΟΝ ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΟΝ

14 But Peter said: “Not at all, Lord, because I have never eaten anything defiled and unclean.”

15 ΚΑΙ ΦΩΝΗ ΠΑΛΙΝ ΕΚ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ Α Ο ΘΕΟΣ ΕΚΑΘΑΡΙΣΕΝ ΣΥ ΜΗ ΚΟΙΝΟΥ

15 And the voice spoke again to him, the second time: “Stop calling defiled the things God has cleansed.”

16 ΤΟΥΤΟ ΔΕ ΕΓΕΝΕΤΟ ΕΠΙ ΤΡΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΣ ΑΝΕΛΗΜΦΘΗ ΤΟ ΣΚΕΥΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟΝ

16 This happened a third time, and immediately it was taken up into heaven.

17 ΩΣ ΔΕ ΕΝ ΕΑΥΤΩ ΔΙΗΠΟΡΕΙ Ο ΠΕΤΡΟΣ ΤΙ ΑΝ ΕΙΗ ΤΟ ΟΡΑΜΑ Ο ΕΙΔΕΝ ΙΔΟΥ ΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΟΙ ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΟΙ ΥΠΟ ΤΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΟΥ ΔΙΕΡΩΤΗΣΑΝΤΕΣ ΤΗΝ ΟΙΚΙΑΝ ΤΟΥ ΣΙΜΩΝΟΣ ΕΠΕΣΤΗΣΑΝ ΕΠΙ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ

17 While Peter was still perplexed about what the vision he had seen could mean, just then the men sent by Cornelius asked where Simon’s house was and stood there at the gate.

18 ΚΑΙ ΦΩΝΗΣΑΝΤΕΣ ΕΠΥΝΘΑΝΟΝΤΟ ΕΙ ΣΙΜΩΝ Ο ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΝΘΑΔΕ ΞΕΝΙΖΕΤΑΙ

18 They called out and inquired whether Simon who was called Peter was a guest there.

19 ΤΟΥ ΔΕ ΠΕΤΡΟΥ ΔΙΕΝΘΥΜΟΥΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΟΡΑΜΑΤΟΣ ΕΙΠΕΝ [ΑΥΤΩ] ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΙΔΟΥ ΑΝΔΡΕΣ ΤΡΕΙΣ ΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΣΕ

19 As Peter was still pondering over the vision, the spirit said: “Look! Three men are asking for you.

20 ΑΛΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣ ΚΑΤΑΒΗΘΙ ΚΑΙ ΠΟΡΕΥΟΥ ΣΥΝ ΑΥΤΟΙΣ ΜΗΔΕΝ ΔΙΑΚΡΙΝΟΜΕΝΟΣ ΟΤΙ ΕΓΩ ΑΠΕΣΤΑΛΚΑ ΑΥΤΟΥΣ

20 So get up, go downstairs and go with them, not doubting at all, because I have sent them.”

21 ΚΑΤΑΒΑΣ ΔΕ ΠΕΤΡΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΔΡΑΣ ΕΙΠΕΝ ΙΔΟΥ ΕΓΩ ΕΙΜΙ ΟΝ ΖΗΤΕΙΤΕ ΤΙΣ Η ΑΙΤΙΑ ΔΙ ΗΝ ΠΑΡΕΣΤΕ

21 Then Peter went downstairs to the men and said: “Here I am, the one you are looking for. Why are you here?”

22 ΟΙ ΔΕ ΕΙΠΑΝ ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΡΧΗΣ ΑΝΗΡ ΔΙΚΑΙΟΣ ΚΑΙ ΦΟΒΟΥΜΕΝΟΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΜΑΡΤΥΡΟΥΜΕΝΟΣ ΤΕ ΥΠΟ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ ΕΧΡΗΜΑΤΙΣΘΗ ΥΠΟ ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΕΤΑΠΕΜΨΑΣΘΑΙ ΣΕ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΑΙ ΡΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑ ΣΟΥ

22 They said: “Cornelius, an army officer, a righteous and God-fearing man who is well-reported-on by the whole nation of the Jews, was given divine instructions by a holy angel to send for you to come to his house and to hear what you have to say.”

23 ΕΙΣΚΑΛΕΣΑΜΕΝΟΣ ΟΥΝ ΑΥΤΟΥΣ ΕΞΕΝΙΣΕΝ ΤΗ ΔΕ ΕΠΑΥΡΙΟΝ ΑΝΑΣΤΑΣ ΕΞΗΛΘΕΝ ΣΥΝ ΑΥΤΟΙΣ ΚΑΙ ΤΙΝΕΣ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟ ΙΟΠΠΗΣ ΣΥΝΗΛΘΟΝ ΑΥΤΩ

23 So he invited them in and had them stay as his guests. The next day he got up and went off with them, and some of the brothers from Jopʹpa went with him.

24 ΤΗ ΔΕ ΕΠΑΥΡΙΟΝ ΕΙΣΗΛΘΕΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΝ Ο ΔΕ ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ ΗΝ ΠΡΟΣΔΟΚΩΝ ΑΥΤΟΥΣ ΣΥΓΚΑΛΕΣΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ

24 The following day he entered into Caesareʹa. Cornelius, of course, was expecting them and had called together his relatives and close friends.

25 ΩΣ ΔΕ ΕΓΕΝΕΤΟ ΤΟΥ ΕΙΣΕΛΘΕΙΝ ΤΟΝ ΠΕΤΡΟΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΑΣ ΑΥΤΩ Ο ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ ΠΕΣΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥΣ ΠΟΔΑΣ ΠΡΟΣΕΚΥΝΗΣΕΝ

25 As Peter entered, Cornelius met him, fell down at his feet, and did obeisance to him.

26 Ο ΔΕ ΠΕΤΡΟΣ ΗΓΕΙΡΕΝ ΑΥΤΟΝ ΛΕΓΩΝ ΑΝΑΣΤΗΘΙ ΚΑΙ ΕΓΩ ΑΥΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΙΜΙ

26 But Peter lifted him up, saying: “Rise; I too am just a man.”

27 ΚΑΙ ΣΥΝΟΜΙΛΩΝ ΑΥΤΩ ΕΙΣΗΛΘΕΝ ΚΑΙ ΕΥΡΙΣΚΕΙ ΣΥΝΕΛΗΛΥΘΟΤΑΣ ΠΟΛΛΟΥΣ

27 As he conversed with him, he went in and found many people assembled.

28 ΕΦΗ ΤΕ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ ΥΜΕΙΣ ΕΠΙΣΤΑΣΘΕ ΩΣ ΑΘΕΜΙΤΟΝ ΕΣΤΙΝ ΑΝΔΡΙ ΙΟΥΔΑΙΩ ΚΟΛΛΑΣΘΑΙ Η ΠΡΟΣΕΡΧΕΣΘΑΙ ΑΛΛΟΦΥΛΩ ΚΑΜΟΙ Ο ΘΕΟΣ ΕΔΕΙΞΕΝ ΜΗΔΕΝΑ ΚΟΙΝΟΝ Η ΑΚΑΘΑΡΤΟΝ ΛΕΓΕΙΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ

28 He said to them: “You well know how unlawful it is for a Jew to associate with or approach a man of another race, and yet God has shown me that I should call no man defiled or unclean.

29 ΔΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΝΤΙΡΡΗΤΩΣ ΗΛΘΟΝ ΜΕΤΑΠΕΜΦΘΕΙΣ ΠΥΝΘΑΝΟΜΑΙ ΟΥΝ ΤΙΝΙ ΛΟΓΩ ΜΕΤΕΠΕΜΨΑΣΘΕ ΜΕ

29 So I came, really without objection, when I was sent for. Therefore, I ask you why you sent for me.”

30 ΚΑΙ Ο ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ ΕΦΗ ΑΠΟ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΩΡΑΣ ΗΜΗΝ ΤΗΝ ΕΝΑΤΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΕΝΟΣ ΕΝ ΤΩ ΟΙΚΩ ΜΟΥ ΚΑΙ ΙΔΟΥ ΑΝΗΡ ΕΣΤΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΜΟΥ ΕΝ ΕΣΘΗΤΙ ΛΑΜΠΡΑ

30 Then Cornelius said: “Four days ago counting from this hour, I was praying in my house at the ninth hour; just then a man in bright clothing stood in front of me

31 ΚΑΙ ΦΗΣΙΝ ΚΟΡΝΗΛΙΕ ΕΙΣΗΚΟΥΣΘΗ ΣΟΥ Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΚΑΙ ΑΙ ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΑΙ ΣΟΥ ΕΜΝΗΣΘΗΣΑΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

31 and said: ‘Cornelius, your prayer has been favorably heard, and your gifts of mercy have been remembered before God.

32 ΠΕΜΨΟΝ ΟΥΝ ΕΙΣ ΙΟΠΠΗΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΑΛΕΣΑΙ ΣΙΜΩΝΑ ΟΣ ΕΠΙΚΑΛΕΙΤΑΙ ΠΕΤΡΟΣ ΟΥΤΟΣ ΞΕΝΙΖΕΤΑΙ ΕΝ ΟΙΚΙΑ ΣΙΜΩΝΟΣ ΒΥΡΣΕΩΣ ΠΑΡΑ ΘΑΛΑΣΣΑΝ

32 Therefore, send to Jopʹpa and call for Simon who is called Peter. This man is a guest in the house of Simon, a tanner, by the sea.’

33 ΕΞΑΥΤΗΣ ΟΥΝ ΕΠΕΜΨΑ ΠΡΟΣ ΣΕ ΣΥ ΤΕ ΚΑΛΩΣ ΕΠΟΙΗΣΑΣ ΠΑΡΑΓΕΝΟΜΕΝΟΣ ΝΥΝ ΟΥΝ ΠΑΝΤΕΣ ΗΜΕΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΑΡΕΣΜΕΝ ΑΚΟΥΣΑΙ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΠΡΟΣΤΕΤΑΓΜΕΝΑ ΣΟΙ ΥΠΟ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

33 I then sent for you at once, and you were kind enough to come here. So now we are all present before God to hear all the things you have been commanded by Jehovah to say.”

34 ΑΝΟΙΞΑΣ ΔΕ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΕΙΠΕΝ ΕΠ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΟΜΑΙ ΟΤΙ ΟΥΚ ΕΣΤΙΝ ΠΡΟΣΩΠΟΛΗΜΠΤΗΣ Ο ΘΕΟΣ

34 At this Peter began to speak, and he said: “Now I truly understand that God is not partial,

35 ΑΛΛ ΕΝ ΠΑΝΤΙ ΕΘΝΕΙ Ο ΦΟΒΟΥΜΕΝΟΣ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ ΔΕΚΤΟΣ ΑΥΤΩ ΕΣΤΙΝ

35 but in every nation the man who fears him and does what is right is acceptable to him.

36 ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ [ΟΝ] ΑΠΕΣΤΕΙΛΕΝ ΤΟΙΣ ΥΙΟΙΣ ΙΣΡΑΗΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΡΗΝΗΝ ΔΙΑ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΟΥΤΟΣ ΕΣΤΙΝ ΠΑΝΤΩΝ ΚΥΡΙΟΣ

36 He sent out the word to the sons of Israel to declare to them the good news of peace through Jesus the Anointed One—this one is Lord of all.

37 ΥΜΕΙΣ ΟΙΔΑΤΕ ΤΟ ΓΕΝΟΜΕΝΟΝ ΡΗΜΑ ΚΑΘ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΙΟΥΔΑΙΑΣ ΑΡΞΑΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗΣ ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ Ο ΕΚΗΡΥΞΕΝ ΙΩΑΝΝΗΣ

37 You know the subject that was talked about throughout all Judeʹa, starting from Galʹilee after the dipping that John preached:

38 ΙΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΟ ΝΑΖΑΡΕΘ ΩΣ ΕΧΡΙΣΕΝ ΑΥΤΟΝ Ο ΘΕΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΑΓΙΩ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΟΣ ΔΙΗΛΘΕΝ ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ ΚΑΙ ΙΩΜΕΝΟΣ ΠΑΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΔΥΝΑΣΤΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΥΠΟ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ ΟΤΙ Ο ΘΕΟΣ ΗΝ ΜΕΤ ΑΥΤΟΥ

38 about Jesus who was from Nazʹareth, how God anointed him with holy spirit and power, and he went through the land doing good and healing all those oppressed by the Slanderer, because God was with him.

39 ΚΑΙ ΗΜΕΙΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΠΑΝΤΩΝ ΩΝ ΕΠΟΙΗΣΕΝ ΕΝ ΤΕ ΤΗ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ ΚΑΙ [ΕΝ] ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΟΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΛΑΝ ΚΡΕΜΑΣΑΝΤΕΣ ΕΠΙ ΞΥΛΟΥ

39 And we are witnesses of all the things he did both in the country of the Jews and in Jerusalem; but they did away with him by hanging him on a stake.

40 ΤΟΥΤΟΝ Ο ΘΕΟΣ ΗΓΕΙΡΕΝ [ΕΝ] ΤΗ ΤΡΙΤΗ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΩΚΕΝ ΑΥΤΟΝ ΕΜΦΑΝΗ ΓΕΝΕΣΘΑΙ

40 God raised this one up on the third day and allowed him to become manifest,

41 ΟΥ ΠΑΝΤΙ ΤΩ ΛΑΩ ΑΛΛΑ ΜΑΡΤΥΣΙΝ ΤΟΙΣ ΠΡΟΚΕΧΕΙΡΟΤΟΝΗΜΕΝΟΙΣ ΥΠΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΗΜΙΝ ΟΙΤΙΝΕΣ ΣΥΝΕΦΑΓΟΜΕΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΙΟΜΕΝ ΑΥΤΩ ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΝΑΣΤΗΝΑΙ ΑΥΤΟΝ ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ

41 not to all the people, but to witnesses appointed beforehand by God, to us, who ate and drank with him after his rising from the dead.

42 ΚΑΙ ΠΑΡΗΓΓΕΙΛΕΝ ΗΜΙΝ ΚΗΡΥΞΑΙ ΤΩ ΛΑΩ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΑΣΘΑΙ ΟΤΙ ΟΥΤΟΣ ΕΣΤΙΝ Ο ΩΡΙΣΜΕΝΟΣ ΥΠΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΡΙΤΗΣ ΖΩΝΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΚΡΩΝ

42 Also, he ordered us to preach to the people and to give a thorough witness that this is the one decreed by God to be judge of the living and the dead.

43 ΤΟΥΤΩ ΠΑΝΤΕΣ ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΑΙ ΜΑΡΤΥΡΟΥΣΙΝ ΑΦΕΣΙΝ ΑΜΑΡΤΙΩΝ ΛΑΒΕΙΝ ΔΙΑ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ΠΑΝΤΑ ΤΟΝ ΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑ ΕΙΣ ΑΥΤΟΝ

43 To him all the prophets bear witness, that everyone putting faith in him receives forgiveness of sins through his name.”

44 ΕΤΙ ΛΑΛΟΥΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ ΤΑΥΤΑ ΕΠΕΠΕΣΕΝ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΕΠΙ ΠΑΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΚΟΥΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ

44 While Peter was still speaking about these matters, the holy spirit came upon all those hearing the word.

45 ΚΑΙ ΕΞΕΣΤΗΣΑΝ ΟΙ ΕΚ ΠΕΡΙΤΟΜΗΣ ΠΙΣΤΟΙ ΟΣΟΙ ΣΥΝΗΛΘΑΝ ΤΩ ΠΕΤΡΩ ΟΤΙ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΑ ΕΘΝΗ Η ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΕΚΚΕΧΥΤΑΙ

45 And the circumcised believers who had come with Peter were amazed, because the free gift of the holy spirit was being poured out also on people of the nations.

46 ΗΚΟΥΟΝ ΓΑΡ ΑΥΤΩΝ ΛΑΛΟΥΝΤΩΝ ΓΛΩΣΣΑΙΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΥΝΟΝΤΩΝ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΤΟΤΕ ΑΠΕΚΡΙΘΗ ΠΕΤΡΟΣ

46 For they heard them speaking in foreign languages and magnifying God. Then Peter responded:

47 ΜΗΤΙ ΤΟ ΥΔΩΡ ΔΥΝΑΤΑΙ ΚΩΛΥΣΑΙ ΤΙΣ ΤΟΥ ΜΗ ΒΑΠΤΙΣΘΗΝΑΙ ΤΟΥΤΟΥΣ ΟΙΤΙΝΕΣ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΕΛΑΒΟΝ ΩΣ ΚΑΙ ΗΜΕΙΣ

47 “Can anyone deny water to prevent these from being dipped who have received the holy spirit just as we have?”

48 ΠΡΟΣΕΤΑΞΕΝ ΔΕ ΑΥΤΟΥΣ ΕΝ ΤΩ ΟΝΟΜΑΤΙ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΘΗΝΑΙ ΤΟΤΕ ΗΡΩΤΗΣΑΝ ΑΥΤΟΝ ΕΠΙΜΕΙΝΑΙ ΗΜΕΡΑΣ ΤΙΝΑΣ

48 With that he commanded them to be dipped in the name of Jesus the Anointed One. Then they requested him to stay for some days.

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 11

Acts. Chapter 11.

ΗΚΟΥΣΑΝ ΔΕ ΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΟΥΔΑΙΑΝ ΟΤΙ ΚΑΙ ΤΑ ΕΘΝΗ ΕΔΕΞΑΝΤΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

1 Now the envoys and the brothers who were in Judeʹa heard that people of the nations had also accepted the word of God.

ΟΤΕ ΔΕ ΑΝΕΒΗ ΠΕΤΡΟΣ ΕΙΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΔΙΕΚΡΙΝΟΝΤΟ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ ΟΙ ΕΚ ΠΕΡΙΤΟΜΗΣ

2 So when Peter came up to Jerusalem, the supporters of circumcision began to criticize him,

ΛΕΓΟΝΤΕΣ ΟΤΙ ΕΙΣΗΛΘΕΣ ΠΡΟΣ ΑΝΔΡΑΣ ΑΚΡΟΒΥΣΤΙΑΝ ΕΧΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΦΑΓΕΣ ΑΥΤΟΙΣ

3 saying: “You went into the house of men who were not circumcised and ate with them.”

ΑΡΞΑΜΕΝΟΣ ΔΕ ΠΕΤΡΟΣ ΕΞΕΤΙΘΕΤΟ ΑΥΤΟΙΣ ΚΑΘΕΞΗΣ ΛΕΓΩΝ

4 At this Peter went on to explain the matter in detail to them, saying:

ΕΓΩ ΗΜΗΝ ΕΝ ΠΟΛΕΙ ΙΟΠΠΗ ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΝ ΕΝ ΕΚΣΤΑΣΕΙ ΟΡΑΜΑ ΚΑΤΑΒΑΙΝΟΝ ΣΚΕΥΟΣ ΤΙ ΩΣ ΟΘΟΝΗΝ ΜΕΓΑΛΗΝ ΤΕΣΣΑΡΣΙΝ ΑΡΧΑΙΣ ΚΑΘΙΕΜΕΝΗΝ ΕΚ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ ΚΑΙ ΗΛΘΕΝ ΑΧΡΙ ΕΜΟΥ

5 “I was in the city of Jopʹpa praying, and while in a trance I saw a vision, something descending like a great linen sheet being let down by its four corners from heaven, and it came right down to me.

ΕΙΣ ΗΝ ΑΤΕΝΙΣΑΣ ΚΑΤΕΝΟΟΥΝ ΚΑΙ ΕΙΔΟΝ ΤΑ ΤΕΤΡΑΠΟΔΑ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΘΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΠΕΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΤΕΙΝΑ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ

6 Looking closely into it, I observed four-footed animals of the earth, wild beasts, reptiles, and birds of heaven.

ΗΚΟΥΣΑ ΔΕ ΚΑΙ ΦΩΝΗΣ ΛΕΓΟΥΣΗΣ ΜΟΙ ΑΝΑΣΤΑΣ ΠΕΤΡΕ ΘΥΣΟΝ ΚΑΙ ΦΑΓΕ

7 I also heard a voice say to me: ‘Get up, Peter, slaughter and eat!’

ΕΙΠΟΝ ΔΕ ΜΗΔΑΜΩΣ ΚΥΡΙΕ ΟΤΙ ΚΟΙΝΟΝ Η ΑΚΑΘΑΡΤΟΝ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΕΙΣΗΛΘΕΝ ΕΙΣ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΜΟΥ

8 But I said: ‘Certainly not, Lord, because a defiled or unclean thing has never entered my mouth.’

ΑΠΕΚΡΙΘΗ ΔΕ ΦΩΝΗ ΕΚ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΚ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ Α Ο ΘΕΟΣ ΕΚΑΘΑΡΙΣΕΝ ΣΥ ΜΗ ΚΟΙΝΟΥ

9 The second time, the voice from heaven answered: ‘You stop calling defiled the things God has cleansed.’

10 ΤΟΥΤΟ ΔΕ ΕΓΕΝΕΤΟ ΕΠΙ ΤΡΙΣ ΚΑΙ ΑΝΕΣΠΑΣΘΗ ΠΑΛΙΝ ΑΠΑΝΤΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟΝ

10 This happened a third time, and everything was pulled up again into heaven.

11 ΚΑΙ ΙΔΟΥ ΕΞΑΥΤΗΣ ΤΡΕΙΣ ΑΝΔΡΕΣ ΕΠΕΣΤΗΣΑΝ ΕΠΙ ΤΗΝ ΟΙΚΙΑΝ ΕΝ Η ΗΜΕΝ ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΜΕ

11 Also just at that moment, three men were standing at the house where we were staying, having been sent to me from Caesareʹa.

12 ΕΙΠΕΝ ΔΕ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΜΟΙ ΣΥΝΕΛΘΕΙΝ ΑΥΤΟΙΣ ΜΗΔΕΝ ΔΙΑΚΡΙΝΑΝΤΑ ΗΛΘΟΝ ΔΕ ΣΥΝ ΕΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΞ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΥΤΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΗΛΘΟΜΕΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝ ΤΟΥ ΑΝΔΡΟΣ

12 Then the spirit told me to go with them, not doubting at all. But these six brothers also went with me, and we entered into the house of the man.

13 ΑΠΗΓΓΕΙΛΕΝ ΔΕ ΗΜΙΝ ΠΩΣ ΕΙΔΕΝ [ΤΟΝ] ΑΓΓΕΛΟΝ ΕΝ ΤΩ ΟΙΚΩ ΑΥΤΟΥ ΣΤΑΘΕΝΤΑ ΚΑΙ ΕΙΠΟΝΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΛΟΝ ΕΙΣ ΙΟΠΠΗΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΕΜΨΑΙ ΣΙΜΩΝΑ ΤΟΝ ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΕΝΟΝ ΠΕΤΡΟΝ

13 “He reported to us how he saw the angel stand in his house and say: ‘Send men to Jopʹpa and summon Simon who is called Peter,

14 ΟΣ ΛΑΛΗΣΕΙ ΡΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΕ ΕΝ ΟΙΣ ΣΩΘΗΣΗ ΣΥ ΚΑΙ ΠΑΣ Ο ΟΙΚΟΣ ΣΟΥ

14 and he will tell you things by which you and all your household may get saved.’

15 ΕΝ ΔΕ ΤΩ ΑΡΞΑΣΘΑΙ ΜΕ ΛΑΛΕΙΝ ΕΠΕΠΕΣΕΝ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΕΠ ΑΥΤΟΥΣ ΩΣΠΕΡ ΚΑΙ ΕΦ ΗΜΑΣ ΕΝ ΑΡΧΗ

15 But when I started to speak, the holy spirit fell on them just as it did also on us in the beginning.

16 ΕΜΝΗΣΘΗΝ ΔΕ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΩΣ ΕΛΕΓΕΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΝ ΕΒΑΠΤΙΣΕΝ ΥΔΑΤΙ ΥΜΕΙΣ ΔΕ ΒΑΠΤΙΣΘΗΣΕΣΘΕ ΕΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΑΓΙΩ

16 At this I recalled the saying of the Lord, how he used to say: ‘John washed with water, but you will be cleansed with holy spirit.’

17 ΕΙ ΟΥΝ ΤΗΝ ΙΣΗΝ ΔΩΡΕΑΝ ΕΔΩΚΕΝ ΑΥΤΟΙΣ Ο ΘΕΟΣ ΩΣ ΚΑΙ ΗΜΙΝ ΠΙΣΤΕΥΣΑΣΙΝ ΕΠΙ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΙΗΣΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΝ ΕΓΩ ΤΙΣ ΗΜΗΝ ΔΥΝΑΤΟΣ ΚΩΛΥΣΑΙ ΤΟΝ ΘΕΟΝ

17 If, therefore, God gave the same free gift to them that he gave to us who have believed in the Lord Jesus the Anointed One, who was I that I should be able to hinder God?”

18 ΑΚΟΥΣΑΝΤΕΣ ΔΕ ΤΑΥΤΑ ΗΣΥΧΑΣΑΝ ΚΑΙ ΕΔΟΞΑΣΑΝ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΛΕΓΟΝΤΕΣ ΑΡΑ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΕΘΝΕΣΙΝ Ο ΘΕΟΣ ΤΗΝ ΜΕΤΑΝΟΙΑΝ ΕΙΣ ΖΩΗΝ ΕΔΩΚΕΝ

18 When they heard these things, they stopped objecting, and they glorified God, saying: “So, then, God has also granted to people of the nations repentance leading to life.”

19 ΟΙ ΜΕΝ ΟΥΝ ΔΙΑΣΠΑΡΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΣ ΘΛΙΨΕΩΣ ΤΗΣ ΓΕΝΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙ ΣΤΕΦΑΝΩ ΔΙΗΛΘΟΝ ΕΩΣ ΦΟΙΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ ΜΗΔΕΝΙ ΛΑΛΟΥΝΤΕΣ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΕΙ ΜΗ ΜΟΝΟΝ ΙΟΥΔΑΙΟΙΣ

19 Now those who had been scattered by the tribulation that arose over Stephen went as far as Phoeniʹcia, Cyʹprus, and Antioch, but they spoke the word only to the Jews.

20 ΗΣΑΝ ΔΕ ΤΙΝΕΣ ΕΞ ΑΥΤΩΝ ΑΝΔΡΕΣ ΚΥΠΡΙΟΙ ΚΑΙ ΚΥΡΗΝΑΙΟΙ ΟΙΤΙΝΕΣ ΕΛΘΟΝΤΕΣ ΕΙΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΝ ΕΛΑΛΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΙΗΣΟΥΝ

20 However, some of the men among them from Cyʹprus and Cyreʹne came to Antioch and began talking to the Greek-speaking people, declaring the good news of the Lord Jesus.

21 ΚΑΙ ΗΝ ΧΕΙΡ ΚΥΡΙΟΥ ΜΕΤ ΑΥΤΩΝ ΠΟΛΥΣ ΤΕ ΑΡΙΘΜΟΣ Ο ΠΙΣΤΕΥΣΑΣ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕΝ ΕΠΙ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ

21 Furthermore, the hand of Jehovah was with them, and a great number became believers and turned to the Lord.

22 ΗΚΟΥΣΘΗ ΔΕ Ο ΛΟΓΟΣ ΕΙΣ ΤΑ ΩΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΥΣΗΣ ΕΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΠΕΡΙ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΠΕΣΤΕΙΛΑΝ ΒΑΡΝΑΒΑΝ [ΔΙΕΛΘΕΙΝ] ΕΩΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ

22 The report about them reached the ears of the congregation in Jerusalem, and they sent out Barʹnabas as far as Antioch.

23 ΟΣ ΠΑΡΑΓΕΝΟΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΙΔΩΝ ΤΗΝ ΧΑΡΙΝ [ΤΗΝ] ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΧΑΡΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΚΑΛΕΙ ΠΑΝΤΑΣ ΤΗ ΠΡΟΘΕΣΕΙ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΠΡΟΣΜΕΝΕΙΝ ΤΩ ΚΥΡΙΩ

23 When he arrived and saw the undeserved kindness of God, he rejoiced and began to encourage them all to continue in the Lord with heartfelt resolve;

24 ΟΤΙ ΗΝ ΑΝΗΡ ΑΓΑΘΟΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΤΕΘΗ ΟΧΛΟΣ ΙΚΑΝΟΣ ΤΩ ΚΥΡΙΩ

24 for he was a good man and full of holy spirit and faith. And a considerable crowd was added to the Lord.

25 ΕΞΗΛΘΕΝ ΔΕ ΕΙΣ ΤΑΡΣΟΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΑΙ ΣΑΥΛΟΝ

25 So he went to Tarsus to make a thorough search for Saul.

26 ΚΑΙ ΕΥΡΩΝ ΗΓΑΓΕΝ ΕΙΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΝ ΕΓΕΝΕΤΟ ΔΕ ΑΥΤΟΙΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΥΤΟΝ ΟΛΟΝ ΣΥΝΑΧΘΗΝΑΙ ΕΝ ΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΞΑΙ ΟΧΛΟΝ ΙΚΑΝΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΑΙ ΤΕ ΠΡΩΤΩΣ ΕΝ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΑΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ

26 After he found him, he brought him to Antioch. So for a whole year they assembled with them in the congregation and taught quite a crowd, and it was first in Antioch that the disciples were by divine providence called christians.

27 ΕΝ ΤΑΥΤΑΙΣ ΔΕ ΤΑΙΣ ΗΜΕΡΑΙΣ ΚΑΤΗΛΘΟΝ ΑΠΟ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΠΡΟΦΗΤΑΙ ΕΙΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΝ

27 In those days prophets came down from Jerusalem to Antioch.

28 ΑΝΑΣΤΑΣ ΔΕ ΕΙΣ ΕΞ ΑΥΤΩΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΑΓΑΒΟΣ ΕΣΗΜΑΝΕΝ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΛΙΜΟΝ ΜΕΓΑΛΗΝ ΜΕΛΛΕΙΝ ΕΣΕΣΘΑΙ ΕΦ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΝ ΗΤΙΣ ΕΓΕΝΕΤΟ ΕΠΙ ΚΛΑΥΔΙΟΥ

28 One of them named Agʹabus stood up and foretold through the spirit that a great famine was about to come on the entire inhabited earth, which, in fact, did take place in the time of Claudius.

29 ΤΩΝ ΔΕ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΕΥΠΟΡΕΙΤΟ ΤΙΣ ΩΡΙΣΑΝ ΕΚΑΣΤΟΣ ΑΥΤΩΝ ΕΙΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΝ ΠΕΜΨΑΙ ΤΟΙΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣΙΝ ΕΝ ΤΗ ΙΟΥΔΑΙΑ ΑΔΕΛΦΟΙΣ

29 So the disciples determined, each according to what he could afford, to send relief to the brothers living in Judeʹa;

30 Ο ΚΑΙ ΕΠΟΙΗΣΑΝ ΑΠΟΣΤΕΙΛΑΝΤΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥΣ ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑ ΚΑΙ ΣΑΥΛΟΥ

30 and this they did, sending it to the elders by the hand of Barʹnabas and Saul.

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 12

Acts. Chapter 12.

ΚΑΤ ΕΚΕΙΝΟΝ ΔΕ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟΝ ΕΠΕΒΑΛΕΝ ΗΡΩΔΗΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΑΣ ΧΕΙΡΑΣ ΚΑΚΩΣΑΙ ΤΙΝΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

1 About that time Herod the king began mistreating some of those of the congregation.

ΑΝΕΙΛΕΝ ΔΕ ΙΑΚΩΒΟΝ ΤΟΝ ΑΔΕΛΦΟΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΧΑΙΡΗ

2 He put Jacob the brother of John to death by the sword.

ΙΔΩΝ ΔΕ ΟΤΙ ΑΡΕΣΤΟΝ ΕΣΤΙΝ ΤΟΙΣ ΙΟΥΔΑΙΟΙΣ ΠΡΟΣΕΘΕΤΟ ΣΥΛΛΑΒΕΙΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΝ ΗΣΑΝ ΔΕ [ΑΙ] ΗΜΕΡΑΙ ΤΩΝ ΑΖΥΜΩΝ

3 When he saw that it was pleasing to the Jews, he also went on to arrest Peter. (This was during the days of the Unleavened Bread.)

ΟΝ ΚΑΙ ΠΙΑΣΑΣ ΕΘΕΤΟ ΕΙΣ ΦΥΛΑΚΗΝ ΠΑΡΑΔΟΥΣ ΤΕΣΣΑΡΣΙΝ ΤΕΤΡΑΔΙΟΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΩΝ ΦΥΛΑΣΣΕΙΝ ΑΥΤΟΝ ΒΟΥΛΟΜΕΝΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΑΝΑΓΑΓΕΙΝ ΑΥΤΟΝ ΤΩ ΛΑΩ

4 He seized him and put him in prison, turning him over to four shifts of four soldiers each to guard him, intending to bring him out before the people after the Passover.

Ο ΜΕΝ ΟΥΝ ΠΕΤΡΟΣ ΕΤΗΡΕΙΤΟ ΕΝ ΤΗ ΦΥΛΑΚΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΔΕ ΗΝ ΕΚΤΕΝΩΣ ΓΙΝΟΜΕΝΗ ΥΠΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΠΕΡΙ ΑΥΤΟΥ

5 So Peter was being kept in the prison, but the congregation was intensely praying to God for him.

ΟΤΕ ΔΕ ΗΜΕΛΛΕΝ ΠΡΟΑΓΑΓΕΙΝ ΑΥΤΟΝ Ο ΗΡΩΔΗΣ ΤΗ ΝΥΚΤΙ ΕΚΕΙΝΗ ΗΝ Ο ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΙΜΩΜΕΝΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΥΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΩΝ ΔΕΔΕΜΕΝΟΣ ΑΛΥΣΕΣΙΝ ΔΥΣΙΝ ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΕ ΠΡΟ ΤΗΣ ΘΥΡΑΣ ΕΤΗΡΟΥΝ ΤΗΝ ΦΥΛΑΚΗΝ

6 When Herod was about to bring him out, that night Peter was sleeping bound with two chains between two soldiers, and guards in front of the door were keeping watch over the prison.

ΚΑΙ ΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΕΠΕΣΤΗ ΚΑΙ ΦΩΣ ΕΛΑΜΨΕΝ ΕΝ ΤΩ ΟΙΚΗΜΑΤΙ ΠΑΤΑΞΑΣ ΔΕ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑΝ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΗΓΕΙΡΕΝ ΑΥΤΟΝ ΛΕΓΩΝ ΑΝΑΣΤΑ ΕΝ ΤΑΧΕΙ ΚΑΙ ΕΞΕΠΕΣΑΝ ΑΥΤΟΥ ΑΙ ΑΛΥΣΕΙΣ ΕΚ ΤΩΝ ΧΕΙΡΩΝ

7 But look! Jehovah’s angel was standing there, and a light shone in the prison cell. Hitting Peter on the side, he woke him, saying: “Get up quickly!” And the chains fell off his hands.

ΕΙΠΕΝ ΔΕ Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ ΖΩΣΑΙ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΑΙ ΤΑ ΣΑΝΔΑΛΙΑ ΣΟΥ ΕΠΟΙΗΣΕΝ ΔΕ ΟΥΤΩΣ ΚΑΙ ΛΕΓΕΙ ΑΥΤΩ ΠΕΡΙΒΑΛΟΥ ΤΟ ΙΜΑΤΙΟΝ ΣΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΜΟΙ

8 The angel said to him: “Get dressed and put on your sandals.” He did so. Finally he said to him: “Put your outer garment on, and keep following me.”

ΚΑΙ ΕΞΕΛΘΩΝ ΗΚΟΛΟΥΘΕΙ ΚΑΙ ΟΥΚ ΗΔΕΙ ΟΤΙ ΑΛΗΘΕΣ ΕΣΤΙΝ ΤΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟΝ ΔΙΑ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΕΔΟΚΕΙ ΔΕ ΟΡΑΜΑ ΒΛΕΠΕΙΝ

9 And he went out and kept following him, but he did not know that what was happening through the angel was real. In fact, he thought he was seeing a vision.

10 ΔΙΕΛΘΟΝΤΕΣ ΔΕ ΠΡΩΤΗΝ ΦΥΛΑΚΗΝ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΑΝ ΗΛΘΑΝ ΕΠΙ ΤΗΝ ΠΥΛΗΝ ΤΗΝ ΣΙΔΗΡΑΝ ΤΗΝ ΦΕΡΟΥΣΑΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΗΤΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΗΝΟΙΓΗ ΑΥΤΟΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΘΟΝΤΕΣ ΠΡΟΗΛΘΟΝ ΡΥΜΗΝ ΜΙΑΝ ΚΑΙ ΕΥΘΕΩΣ ΑΠΕΣΤΗ Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠ ΑΥΤΟΥ

10 Going past the first sentinel guard and the second, they reached the iron gate leading into the city, and this opened to them by itself. After they went out, they made their way down one street, and immediately the angel departed from him.

11 ΚΑΙ Ο ΠΕΤΡΟΣ ΕΝ ΕΑΥΤΩ ΓΕΝΟΜΕΝΟΣ ΕΙΠΕΝ ΝΥΝ ΟΙΔΑ ΑΛΗΘΩΣ ΟΤΙ ΕΞΑΠΕΣΤΕΙΛΕΝ [Ο] ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΝ ΑΓΓΕΛΟΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΕΞΕΙΛΑΤΟ ΜΕ ΕΚ ΧΕΙΡΟΣ ΗΡΩΔΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ

11 And Peter, realizing what was happening, said: “Now I know for sure that Jehovah sent his angel and rescued me from Herod’s hand and from everything that the Jews were expecting to happen.”

12 ΣΥΝΙΔΩΝ ΤΕ ΗΛΘΕΝ ΕΠΙ ΤΗΝ ΟΙΚΙΑΝ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΟΥ ΗΣΑΝ ΙΚΑΝΟΙ ΣΥΝΗΘΡΟΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΕΝΟΙ

12 After he realized this, he went to the house of Mary the mother of John who was called Mark, where quite a few were gathered together and were praying.

13 ΚΡΟΥΣΑΝΤΟΣ ΔΕ ΑΥΤΟΥ ΤΗΝ ΘΥΡΑΝ ΤΟΥ ΠΥΛΩΝΟΣ ΠΡΟΣΗΛΘΕΝ ΠΑΙΔΙΣΚΗ ΥΠΑΚΟΥΣΑΙ ΟΝΟΜΑΤΙ ΡΟΔΗ

13 When he knocked at the door of the gateway, a servant girl named Rhoda came to answer the call.

14 ΚΑΙ ΕΠΙΓΝΟΥΣΑ ΤΗΝ ΦΩΝΗΝ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ ΟΥΚ ΗΝΟΙΞΕΝ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ ΕΙΣΔΡΑΜΟΥΣΑ ΔΕ ΑΠΗΓΓΕΙΛΕΝ ΕΣΤΑΝΑΙ ΤΟΝ ΠΕΤΡΟΝ ΠΡΟ ΤΟΥ ΠΥΛΩΝΟΣ

14 On recognizing the voice of Peter, she was so overjoyed that she did not open the gate, but ran inside and reported that Peter was standing at the gateway.

15 ΟΙ ΔΕ ΠΡΟΣ ΑΥΤΗΝ ΕΙΠΑΝ ΜΑΙΝΗ Η ΔΕ ΔΙΙΣΧΥΡΙΖΕΤΟ ΟΥΤΩΣ ΕΧΕΙΝ ΟΙ ΔΕ ΕΛΕΓΟΝ Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΣΤΙΝ ΑΥΤΟΥ

15 They said to her: “You are out of your mind.” But she kept insisting that it was so. They began to say: “It is his angel.”

16 Ο ΔΕ ΠΕΤΡΟΣ ΕΠΕΜΕΝΕΝ ΚΡΟΥΩΝ ΑΝΟΙΞΑΝΤΕΣ ΔΕ ΕΙΔΑΝ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΕΞΕΣΤΗΣΑΝ

16 But Peter remained there, knocking. When they opened the door, they saw him and were astonished.

17 ΚΑΤΑΣΕΙΣΑΣ ΔΕ ΑΥΤΟΙΣ ΤΗ ΧΕΙΡΙ ΣΙΓΑΝ ΔΙΗΓΗΣΑΤΟ [ΑΥΤΟΙΣ] ΠΩΣ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΑΥΤΟΝ ΕΞΗΓΑΓΕΝ ΕΚ ΤΗΣ ΦΥΛΑΚΗΣ ΕΙΠΕΝ ΤΕ ΑΠΑΓΓΕΙΛΑΤΕ ΙΑΚΩΒΩ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΑΔΕΛΦΟΙΣ ΤΑΥΤΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΘΩΝ ΕΠΟΡΕΥΘΗ ΕΙΣ ΕΤΕΡΟΝ ΤΟΠΟΝ

17 But he motioned to them with his hand to be silent and told them in detail how Jehovah had brought him out of the prison, and he said: “Report these things to Jacob and the brothers.” With that he went out and traveled to another place.

18 ΓΕΝΟΜΕΝΗΣ ΔΕ ΗΜΕΡΑΣ ΗΝ ΤΑΡΑΧΟΣ ΟΥΚ ΟΛΙΓΟΣ ΕΝ ΤΟΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΙΣ ΤΙ ΑΡΑ Ο ΠΕΤΡΟΣ ΕΓΕΝΕΤΟ

18 Now when it became day, there was quite a disturbance among the soldiers over what had become of Peter.

19 ΗΡΩΔΗΣ ΔΕ ΕΠΙΖΗΤΗΣΑΣ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΥΡΩΝ ΑΝΑΚΡΙΝΑΣ ΤΟΥΣ ΦΥΛΑΚΑΣ ΕΚΕΛΕΥΣΕΝ ΑΠΑΧΘΗΝΑΙ ΚΑΙ ΚΑΤΕΛΘΩΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΙΟΥΔΑΙΑΣ ΕΙΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΝ ΔΙΕΤΡΙΒΕΝ

19 Herod made a diligent search for him, and not finding him, he interrogated the guards and commanded them to be led off to punishment; and he went down from Judeʹa to Caesareʹa and spent some time there.

20 ΗΝ ΔΕ ΘΥΜΟΜΑΧΩΝ ΤΥΡΙΟΙΣ ΚΑΙ ΣΙΔΩΝΙΟΙΣ ΟΜΟΘΥΜΑΔΟΝ ΔΕ ΠΑΡΗΣΑΝ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΠΕΙΣΑΝΤΕΣ ΒΛΑΣΤΟΝ ΤΟΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΟΙΤΩΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΗΤΟΥΝΤΟ ΕΙΡΗΝΗΝ ΔΙΑ ΤΟ ΤΡΕΦΕΣΘΑΙ ΑΥΤΩΝ ΤΗΝ ΧΩΡΑΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ

20 Now he was in an angry mood against the people of Tyre and Siʹdon. So they came to him with one purpose, and after persuading Blastus, the man in charge of the king’s household affairs, they sued for peace, because their country was supplied with food from the land of the king.

21 ΤΑΚΤΗ ΔΕ ΗΜΕΡΑ Ο ΗΡΩΔΗΣ ΕΝΔΥΣΑΜΕΝΟΣ ΕΣΘΗΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΝ [ΚΑΙ] ΚΑΘΙΣΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ ΕΔΗΜΗΓΟΡΕΙ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ

21 On a set day, Herod clothed himself with royal raiment and sat down on the judgment seat and began giving them a public address.

22 Ο ΔΕ ΔΗΜΟΣ ΕΠΕΦΩΝΕΙ ΘΕΟΥ ΦΩΝΗ ΚΑΙ ΟΥΚ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

22 Then the people who were assembled began shouting: “A god’s voice, and not a man’s!”

23 ΠΑΡΑΧΡΗΜΑ ΔΕ ΕΠΑΤΑΞΕΝ ΑΥΤΟΝ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΑΝΘ ΩΝ ΟΥΚ ΕΔΩΚΕΝ ΤΗΝ ΔΟΞΑΝ ΤΩ ΘΕΩ ΚΑΙ ΓΕΝΟΜΕΝΟΣ ΣΚΩΛΗΚΟΒΡΩΤΟΣ ΕΞΕΨΥΞΕΝ

23 Instantly the angel of Jehovah struck him, because he did not give the glory to God, and he was eaten up with worms and died.

24 Ο ΔΕ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΗΥΞΑΝΕΝ ΚΑΙ ΕΠΛΗΘΥΝΕΤΟ

24 But the word of Jehovah went on growing and spreading.

25 ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΔΕ ΚΑΙ ΣΑΥΛΟΣ ΥΠΕΣΤΡΕΨΑΝ ΕΙΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΠΛΗΡΩΣΑΝΤΕΣ ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΝΙΑΝ ΣΥΜΠΑΡΑΛΑΒΟΝΤΕΣ ΙΩΑΝΝΗΝ ΤΟΝ ΕΠΙΚΛΗΘΕΝΤΑ ΜΑΡΚΟΝ

25 As for Barʹnabas and Saul, after fully carrying out the relief work in Jerusalem, they returned and took along with them John, the one also called Mark.

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 13

Acts. Chapter 13.

ΗΣΑΝ ΔΕ ΕΝ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΥΣΑΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΠΡΟΦΗΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ Ο ΤΕ ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΕΩΝ Ο ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ ΝΙΓΕΡ ΚΑΙ ΛΟΥΚΙΟΣ Ο ΚΥΡΗΝΑΙΟΣ ΜΑΝΑΗΝ ΤΕ ΗΡΩΔΟΥ ΤΟΥ ΤΕΤΡΑΑΡΧΟΥ ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ ΚΑΙ ΣΑΥΛΟΣ

1 Now in Antioch there were prophets and teachers in the local congregation: Barʹnabas, Symʹeon who was called Niʹger, Lucius of Cyreʹne, Manʹaen who was educated with Herod the district ruler, and Saul.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ ΔΕ ΑΥΤΩΝ ΤΩ ΚΥΡΙΩ ΚΑΙ ΝΗΣΤΕΥΟΝΤΩΝ ΕΙΠΕΝ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΑΦΟΡΙΣΑΤΕ ΔΗ ΜΟΙ ΤΟΝ ΒΑΡΝΑΒΑΝ ΚΑΙ ΣΑΥΛΟΝ ΕΙΣ ΤΟ ΕΡΓΟΝ Ο ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΑΙ ΑΥΤΟΥΣ

2 As they were ministering to Jehovah and fasting, the holy spirit said: “Set aside for me Barʹnabas and Saul for the work to which I have called them.”

ΤΟΤΕ ΝΗΣΤΕΥΣΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΞΑΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΝΤΕΣ ΤΑΣ ΧΕΙΡΑΣ ΑΥΤΟΙΣ ΑΠΕΛΥΣΑΝ

3 Then after fasting and praying, they laid their hands on them and sent them off.

ΑΥΤΟΙ ΜΕΝ ΟΥΝ ΕΚΠΕΜΦΘΕΝΤΕΣ ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΛΘΟΝ ΕΙΣ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΝ ΕΚΕΙΘΕΝ ΤΕ ΑΠΕΠΛΕΥΣΑΝ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ

4 So these men, sent out by the holy spirit, went down to Seleuʹcia, and from there they sailed away to Cyʹprus.

ΚΑΙ ΓΕΝΟΜΕΝΟΙ ΕΝ ΣΑΛΑΜΙΝΙ ΚΑΤΗΓΓΕΛΛΟΝ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΝ ΤΑΙΣ ΣΥΝΑΓΩΓΑΙΣ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ ΕΙΧΟΝ ΔΕ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΝ ΥΠΗΡΕΤΗΝ

5 When they arrived in Salʹamis, they began proclaiming the word of God in the synagogues of the Jews. They also had John as an attendant.

ΔΙΕΛΘΟΝΤΕΣ ΔΕ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΝΗΣΟΝ ΑΧΡΙ ΠΑΦΟΥ ΕΥΡΟΝ ΑΝΔΡΑ ΤΙΝΑ ΜΑΓΟΝ ΨΕΥΔΟΠΡΟΦΗΤΗΝ ΙΟΥΔΑΙΟΝ Ω ΟΝΟΜΑ ΒΑΡΙΗΣΟΥ

6 When they had gone through the whole island as far as Paʹphos, they met up with a Jewish man named Bar-Jeʹsus, who was a sorcerer and a false prophet.

ΟΣ ΗΝ ΣΥΝ ΤΩ ΑΝΘΥΠΑΤΩ ΣΕΡΓΙΩ ΠΑΥΛΩ ΑΝΔΡΙ ΣΥΝΕΤΩ ΟΥΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΣΑΜΕΝΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΝ ΚΑΙ ΣΑΥΛΟΝ ΕΠΕΖΗΤΗΣΕΝ ΑΚΟΥΣΑΙ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

7 He was with the proconsul Sergius Paulus, an intelligent man. Calling Barʹnabas and Saul to him, this man was eager to hear the word of God.

ΑΝΘΙΣΤΑΤΟ ΔΕ ΑΥΤΟΙΣ ΕΛΥΜΑΣ Ο ΜΑΓΟΣ ΟΥΤΩΣ ΓΑΡ ΜΕΘΕΡΜΗΝΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΟΥ ΖΗΤΩΝ ΔΙΑΣΤΡΕΨΑΙ ΤΟΝ ΑΝΘΥΠΑΤΟΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

8 But Elʹymas the sorcerer (for that is how his name is translated) began opposing them, trying to turn the proconsul away from the faith.

ΣΑΥΛΟΣ ΔΕ Ο ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΣ ΠΛΗΣΘΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΤΕΝΙΣΑΣ ΕΙΣ ΑΥΤΟΝ

9 Then Saul, also called Paul, becoming filled with holy spirit, looked at him intently

10 ΕΙΠΕΝ Ω ΠΛΗΡΗΣ ΠΑΝΤΟΣ ΔΟΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΡΑΔΙΟΥΡΓΙΑΣ ΥΙΕ ΔΙΑΒΟΛΟΥ ΕΧΘΡΕ ΠΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΟΥ ΠΑΥΣΗ ΔΙΑΣΤΡΕΦΩΝ ΤΑΣ ΟΔΟΥΣ [ΤΟΥ] ΚΥΡΙΟΥ ΤΑΣ ΕΥΘΕΙΑΣ

10 and said: “O man full of every sort of fraud and every sort of villainy, you son of the Slanderer, you enemy of everything righteous, will you not quit distorting the right ways of Jehovah?

11 ΚΑΙ ΝΥΝ ΙΔΟΥ ΧΕΙΡ ΚΥΡΙΟΥ ΕΠΙ ΣΕ ΚΑΙ ΕΣΗ ΤΥΦΛΟΣ ΜΗ ΒΛΕΠΩΝ ΤΟΝ ΗΛΙΟΝ ΑΧΡΙ ΚΑΙΡΟΥ ΠΑΡΑΧΡΗΜΑ ΤΕ ΕΠΕΣΕΝ ΕΠ ΑΥΤΟΝ ΑΧΛΥΣ ΚΑΙ ΣΚΟΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΓΩΝ ΕΖΗΤΕΙ ΧΕΙΡΑΓΩΓΟΥΣ

11 Look! Jehovah’s hand is upon you, and you will be blind, not seeing the sunlight for a time.” Instantly a thick mist and darkness fell on him, and he went around trying to find someone to lead him by the hand.

12 ΤΟΤΕ ΙΔΩΝ Ο ΑΝΘΥΠΑΤΟΣ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΕΠΙΣΤΕΥΣΕΝ ΕΚΠΛΗΣΣΟΜΕΝΟΣ ΕΠΙ ΤΗ ΔΙΔΑΧΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

12 Then the proconsul, on seeing what had happened, became a believer, for he was astounded at the teaching of Jehovah.

13 ΑΝΑΧΘΕΝΤΕΣ ΔΕ ΑΠΟ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΑΥΛΟΝ ΗΛΘΟΝ ΕΙΣ ΠΕΡΓΗΝ ΤΗΣ ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΣ ΑΠ ΑΥΤΩΝ ΥΠΕΣΤΡΕΨΕΝ ΕΙΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ

13 Now Paul and his companions put out to sea from Paʹphos and arrived at Perga in Pamphylʹia. But John left them and returned to Jerusalem.

14 ΑΥΤΟΙ ΔΕ ΔΙΕΛΘΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΣ ΠΕΡΓΗΣ ΠΑΡΕΓΕΝΟΝΤΟ ΕΙΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΝ ΤΗΝ ΠΙΣΙΔΙΑΝ ΚΑΙ [ΕΙΣ]ΕΛΘΟΝΤΕΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΝΑΓΩΓΗΝ ΤΗ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΣΑΒΒΑΤΩΝ ΕΚΑΘΙΣΑΝ

14 However, they went on from Perga and came to Antioch in Pisidʹia. And going into the synagogue on the Saturday, they took a seat.

15 ΜΕΤΑ ΔΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΩΝ ΑΠΕΣΤΕΙΛΑΝ ΟΙ ΑΡΧΙΣΥΝΑΓΩΓΟΙ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ ΛΕΓΟΝΤΕΣ ΑΝΔΡΕΣ ΑΔΕΛΦΟΙ ΕΙ ΤΙΣ ΕΣΤΙΝ ΕΝ ΥΜΙΝ ΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΟΝ ΛΕΓΕΤΕ

15 After the public reading of the Law and the Prophets, the presiding officers of the synagogue sent word to them, saying: “Men, brothers, if you have any word of encouragement for the people, tell it.”

16 ΑΝΑΣΤΑΣ ΔΕ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΕΙΣΑΣ ΤΗ ΧΕΙΡΙ ΕΙΠΕΝ ΑΝΔΡΕΣ ΙΣΡΑΗΛΙΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΦΟΒΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΑΚΟΥΣΑΤΕ

16 So Paul stood up, and motioning with his hand, he said: “Men, Israelites and you others who fear God, listen.

17 Ο ΘΕΟΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΟΥΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΕΞΕΛΕΞΑΤΟ ΤΟΥΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΑΟΝ ΥΨΩΣΕΝ ΕΝ ΤΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΕΝ ΓΗ ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΒΡΑΧΙΟΝΟΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΞΗΓΑΓΕΝ ΑΥΤΟΥΣ ΕΞ ΑΥΤΗΣ

17 The God of this people Israel chose our forefathers, and he exalted the people while they lived as foreigners in the land of Egypt and brought them out of it with an uplifted arm.

18 ΚΑΙ ΩΣ ΤΕΣΣΕΡΑΚΟΝΤΑΕΤΗ ΧΡΟΝΟΝ ΕΤΡΟΠΟΦΟΡΗΣΕΝ ΑΥΤΟΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΡΗΜΩ

18 And for a period of about 40 years, he put up with them in the wilderness.

19 ΚΑΙ ΚΑΘΕΛΩΝ ΕΘΝΗ ΕΠΤΑ ΕΝ ΓΗ ΧΑΝΑΑΝ ΚΑΤΕΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΕΝ ΤΗΝ ΓΗΝ ΑΥΤΩΝ

19 After destroying seven nations in the land of Caʹnaan, he assigned their land as an inheritance.

20 ΩΣ ΕΤΕΣΙΝ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΟΙΣ ΚΑΙ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΑΥΤΑ ΕΔΩΚΕΝ ΚΡΙΤΑΣ ΕΩΣ ΣΑΜΟΥΗΛ [ΤΟΥ] ΠΡΟΦΗΤΟΥ

20 All of that was during about 450 years. “After this he gave them judges until Samuel the prophet.

21 ΚΑΚΕΙΘΕΝ ΗΤΗΣΑΝΤΟ ΒΑΣΙΛΕΑ ΚΑΙ ΕΔΩΚΕΝ ΑΥΤΟΙΣ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΝ ΣΑΟΥΛ ΥΙΟΝ ΚΙΣ ΑΝΔΡΑ ΕΚ ΦΥΛΗΣ ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΕΤΗ ΤΕΣΣΕΡΑΚΟΝΤΑ

21 But afterward they demanded a king, and God gave them Saul the son of Kish, a man of the tribe of Benjamin, for 40 years.

22 ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΤΗΣΑΣ ΑΥΤΟΝ ΗΓΕΙΡΕΝ ΤΟΝ ΔΑΥΙΔ ΑΥΤΟΙΣ ΕΙΣ ΒΑΣΙΛΕΑ Ω ΚΑΙ ΕΙΠΕΝ ΜΑΡΤΥΡΗΣΑΣ ΕΥΡΟΝ ΔΑΥΙΔ ΤΟΝ ΤΟΥ ΙΕΣΣΑΙ ΑΝΔΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΝ ΜΟΥ ΟΣ ΠΟΙΗΣΕΙ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΘΕΛΗΜΑΤΑ ΜΟΥ

22 After removing him, he raised up for them David as king, about whom he bore witness and said: ‘I have found David the son of Jesʹse a man agreeable to my heart; he will do all the things I desire.’

23 ΤΟΥΤΟΥ Ο ΘΕΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΤ ΕΠΑΓΓΕΛΙΑΝ ΗΓΑΓΕΝ ΤΩ ΙΣΡΑΗΛ ΣΩΤΗΡΑ ΙΗΣΟΥΝ

23 According to his promise, from the offspring of this man, God has brought to Israel a savior, Jesus.

24 ΠΡΟΚΗΡΥΞΑΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΥΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ ΠΑΝΤΙ ΤΩ ΛΑΩ ΙΣΡΑΗΛ

24 Before the arrival of that one, John had preached publicly to all the people of Israel dipping in symbol of repentance.

25 ΩΣ ΔΕ ΕΠΛΗΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟΝ ΕΛΕΓΕΝ ΤΙ ΕΜΕ ΥΠΟΝΟΕΙΤΕ ΕΙΝΑΙ ΟΥΚ ΕΙΜΙ ΕΓΩ ΑΛΛ ΙΔΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΜΕΤ ΕΜΕ ΟΥ ΟΥΚ ΕΙΜΙ ΑΞΙΟΣ ΤΟ ΥΠΟΔΗΜΑ ΤΩΝ ΠΟΔΩΝ ΛΥΣΑΙ

25 But as John was finishing his course, he would say: ‘What do you suppose I am? I am not he. But look! One is coming after me the sandals of whose feet I am not worthy to untie.’

26 ΑΝΔΡΕΣ ΑΔΕΛΦΟΙ ΥΙΟΙ ΓΕΝΟΥΣ ΑΒΡΑΑΜ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝ ΥΜΙΝ ΦΟΒΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΗΜΙΝ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΤΑΥΤΗΣ ΕΞΑΠΕΣΤΑΛΗ

26 “Men, brothers, you descendants of Abraham’s family and those others among you who fear God, the word of this salvation has been sent to us.

27 ΟΙ ΓΑΡ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝΤΕΣ ΕΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΑΥΤΩΝ ΤΟΥΤΟΝ ΑΓΝΟΗΣΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΣ ΦΩΝΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΩΝ ΤΑΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝ ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΑΝΑΓΙΝΩΣΚΟΜΕΝΑΣ ΚΡΙΝΑΝΤΕΣ ΕΠΛΗΡΩΣΑΝ

27 For the inhabitants of Jerusalem and their rulers did not recognize this one, but when acting as judges, they fulfilled the things spoken by the Prophets, which are read aloud every Saturday.

28 ΚΑΙ ΜΗΔΕΜΙΑΝ ΑΙΤΙΑΝ ΘΑΝΑΤΟΥ ΕΥΡΟΝΤΕΣ ΗΤΗΣΑΝΤΟ ΠΙΛΑΤΟΝ ΑΝΑΙΡΕΘΗΝΑΙ ΑΥΤΟΝ

28 Even though they found no cause for death, they demanded of Pilate to have him executed.

29 ΩΣ ΔΕ ΕΤΕΛΕΣΑΝ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΠΕΡΙ ΑΥΤΟΥ ΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΚΑΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΕΘΗΚΑΝ ΕΙΣ ΜΝΗΜΕΙΟΝ

29 And when they had accomplished all the things written about him, they took him down from the stake and laid him in a tomb.

30 Ο ΔΕ ΘΕΟΣ ΗΓΕΙΡΕΝ ΑΥΤΟΝ ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ

30 But God raised him up from the dead,

31 ΟΣ ΩΦΘΗ ΕΠΙ ΗΜΕΡΑΣ ΠΛΕΙΟΥΣ ΤΟΙΣ ΣΥΝΑΝΑΒΑΣΙΝ ΑΥΤΩ ΑΠΟ ΤΗΣ ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ ΕΙΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΟΙΤΙΝΕΣ [ΝΥΝ] ΕΙΣΙΝ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΑΥΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΟΝ

31 and for many days he became visible to those who had gone with him from Galʹilee up to Jerusalem. These are now his witnesses to the people.

32 ΚΑΙ ΗΜΕΙΣ ΥΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΟΜΕΘΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΙΑΝ ΓΕΝΟΜΕΝΗΝ

32 “So we are declaring to you the good news about the promise made to the forefathers.

33 ΟΤΙ ΤΑΥΤΗΝ Ο ΘΕΟΣ ΕΚΠΕΠΛΗΡΩΚΕΝ ΤΟΙΣ ΤΕΚΝΟΙΣ [ΑΥΤΩΝ] ΗΜΙΝ ΑΝΑΣΤΗΣΑΣ ΙΗΣΟΥΝ ΩΣ ΚΑΙ ΕΝ ΤΩ ΨΑΛΜΩ ΓΕΓΡΑΠΤΑΙ ΤΩ ΔΕΥΤΕΡΩ ΥΙΟΣ ΜΟΥ ΕΙ ΣΥ ΕΓΩ ΣΗΜΕΡΟΝ ΓΕΓΕΝΝΗΚΑ ΣΕ

33 God has completely fulfilled it to us, their children, by resurrecting Jesus; just as it is written in the second psalm: ‘You are my son; today I have become your father.’

34 ΟΤΙ ΔΕ ΑΝΕΣΤΗΣΕΝ ΑΥΤΟΝ ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ ΜΗΚΕΤΙ ΜΕΛΛΟΝΤΑ ΥΠΟΣΤΡΕΦΕΙΝ ΕΙΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΝ ΟΥΤΩΣ ΕΙΡΗΚΕΝ ΟΤΙ ΔΩΣΩ ΥΜΙΝ ΤΑ ΟΣΙΑ ΔΑΥΙΔ ΤΑ ΠΙΣΤΑ

34 And the fact that He resurrected him from the dead never again to return to corruption, He has stated in this way: ‘I will give you the expressions of loyal love promised to David, which are faithful.’

35 ΔΙΟΤΙ ΚΑΙ ΕΝ ΕΤΕΡΩ ΛΕΓΕΙ ΟΥ ΔΩΣΕΙΣ ΤΟΝ ΟΣΙΟΝ ΣΟΥ ΙΔΕΙΝ ΔΙΑΦΘΟΡΑΝ

35 So it also says in another psalm: ‘You will not allow your loyal one to see corruption.’

36 ΔΑΥΙΔ ΜΕΝ ΓΑΡ ΙΔΙΑ ΓΕΝΕΑ ΥΠΗΡΕΤΗΣΑΣ ΤΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΒΟΥΛΗ ΕΚΟΙΜΗΘΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΤΕΘΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΕΝ ΔΙΑΦΘΟΡΑΝ

36 David, on the one hand, rendered service to God in his own generation, fell asleep in death, was laid with his forefathers, and did see corruption.

37 ΟΝ ΔΕ Ο ΘΕΟΣ ΗΓΕΙΡΕΝ ΟΥΚ ΕΙΔΕΝ ΔΙΑΦΘΟΡΑΝ

37 On the other hand, the one whom God raised up did not see corruption.

38 ΓΝΩΣΤΟΝ ΟΥΝ ΕΣΤΩ ΥΜΙΝ ΑΝΔΡΕΣ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΤΙ ΔΙΑ ΤΟΥΤΟΥ ΥΜΙΝ ΑΦΕΣΙΣ ΑΜΑΡΤΙΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΤΑΙ [ΚΑΙ] ΑΠΟ ΠΑΝΤΩΝ ΩΝ ΟΥΚ ΗΔΥΝΗΘΗΤΕ ΕΝ ΝΟΜΩ ΜΩΥΣΕΩΣ ΔΙΚΑΙΩΘΗΝΑΙ

38 “Let it therefore be known to you, brothers, that through this one a forgiveness of sins is being proclaimed to you,

39 ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΠΑΣ Ο ΠΙΣΤΕΥΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ

39 and that from all the things from which you could not be declared guiltless by means of the Law of Moses, everyone who believes is declared guiltless by means of this one.

40 ΒΛΕΠΕΤΕ ΟΥΝ ΜΗ ΕΠΕΛΘΗ ΤΟ ΕΙΡΗΜΕΝΟΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΡΟΦΗΤΑΙΣ

40 Therefore, watch out that what is said in the Prophets does not come upon you:

41 ΙΔΕΤΕ ΟΙ ΚΑΤΑΦΡΟΝΗΤΑΙ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΣΑΤΕ ΚΑΙ ΑΦΑΝΙΣΘΗΤΕ ΟΤΙ ΕΡΓΟΝ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΕΓΩ ΕΝ ΤΑΙΣ ΗΜΕΡΑΙΣ ΥΜΩΝ ΕΡΓΟΝ Ο ΟΥ ΜΗ ΠΙΣΤΕΥΣΗΤΕ ΕΑΝ ΤΙΣ ΕΚΔΙΗΓΗΤΑΙ ΥΜΙΝ

41 ‘Look at it, you scorners, and be amazed, and perish, for I am doing a work in your days, a work that you will never believe even if anyone relates it to you in detail.’”

42 ΕΞΙΟΝΤΩΝ ΔΕ ΑΥΤΩΝ ΠΑΡΕΚΑΛΟΥΝ ΕΙΣ ΤΟ ΜΕΤΑΞΥ ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΛΑΛΗΘΗΝΑΙ ΑΥΤΟΙΣ ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ ΤΑΥΤΑ

42 Now when they were going out, the people pleaded with them to speak about these matters on the following Saturday.

43 ΛΥΘΕΙΣΗΣ ΔΕ ΤΗΣ ΣΥΝΑΓΩΓΗΣ ΗΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ ΠΟΛΛΟΙ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΕΒΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΗΛΥΤΩΝ ΤΩ ΠΑΥΛΩ ΚΑΙ ΤΩ ΒΑΡΝΑΒΑ ΟΙΤΙΝΕΣ ΠΡΟΣΛΑΛΟΥΝΤΕΣ ΑΥΤΟΙΣ ΕΠΕΙΘΟΝ ΑΥΤΟΥΣ ΠΡΟΣΜΕΝΕΙΝ ΤΗ ΧΑΡΙΤΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

43 So after the synagogue assembly was dismissed, many of the Jews and the proselytes who worshipped God followed Paul and Barʹnabas, who, as they spoke to them, urged them to remain in the undeserved kindness of God.

44 ΤΩ ΔΕ ΕΡΧΟΜΕΝΩ ΣΑΒΒΑΤΩ ΣΧΕΔΟΝ ΠΑΣΑ Η ΠΟΛΙΣ ΣΥΝΗΧΘΗ ΑΚΟΥΣΑΙ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

44 The next Saturday nearly all the city gathered together to hear the word of Jehovah.

45 ΙΔΟΝΤΕΣ ΔΕ ΟΙ ΙΟΥΔΑΙΟΙ ΤΟΥΣ ΟΧΛΟΥΣ ΕΠΛΗΣΘΗΣΑΝ ΖΗΛΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΕΛΕΓΟΝ ΤΟΙΣ ΥΠΟ ΠΑΥΛΟΥ ΛΑΛΟΥΜΕΝΟΙΣ ΒΛΑΣΦΗΜΟΥΝΤΕΣ

45 When the Jews saw the crowds, they were filled with jealousy and began blasphemously contradicting the things Paul was saying.

46 ΠΑΡΡΗΣΙΑΣΑΜΕΝΟΙ ΤΕ Ο ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ Ο ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΕΙΠΑΝ ΥΜΙΝ ΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ ΛΑΛΗΘΗΝΑΙ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΠΕΙΔΗ ΑΠΩΘΕΙΣΘΕ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΟΥΚ ΑΞΙΟΥΣ ΚΡΙΝΕΤΕ ΕΑΥΤΟΥΣ ΤΗΣ ΑΙΩΝΙΟΥ ΖΩΗΣ ΙΔΟΥ ΣΤΡΕΦΟΜΕΘΑ ΕΙΣ ΤΑ ΕΘΝΗ

46 Then Paul and Barʹnabas boldly said to them: “It was necessary for the word of God to be spoken first to you. Since you are rejecting it and do not judge yourselves worthy of everlasting life, look! we turn to the nations.

47 ΟΥΤΩΣ ΓΑΡ ΕΝΤΕΤΑΛΤΑΙ ΗΜΙΝ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΕΘΕΙΚΑ ΣΕ ΕΙΣ ΦΩΣ ΕΘΝΩΝ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΙΣ ΣΩΤΗΡΙΑΝ ΕΩΣ ΕΣΧΑΤΟΥ ΤΗΣ ΓΗΣ

47 For Jehovah has commanded us in these words: ‘I have appointed you as a light of nations, for you to be a salvation to the ends of the earth.’”

48 ΑΚΟΥΟΝΤΑ ΔΕ ΤΑ ΕΘΝΗ ΕΧΑΙΡΟΝ ΚΑΙ ΕΔΟΞΑΖΟΝ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΕΥΣΑΝ ΟΣΟΙ ΗΣΑΝ ΤΕΤΑΓΜΕΝΟΙ ΕΙΣ ΖΩΗΝ ΑΙΩΝΙΟΝ

48 When those of the nations heard this, they began to rejoice and to glorify the word of Jehovah, and all those who were rightly disposed for everlasting life became believers.

49 ΔΙΕΦΕΡΕΤΟ ΔΕ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΔΙ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

49 Furthermore, the word of Jehovah was being spread throughout the whole country.

50 ΟΙ ΔΕ ΙΟΥΔΑΙΟΙ ΠΑΡΩΤΡΥΝΑΝ ΤΑΣ ΣΕΒΟΜΕΝΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΤΑΣ ΕΥΣΧΗΜΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΗΓΕΙΡΑΝ ΔΙΩΓΜΟΝ ΕΠΙ ΤΟΝ ΠΑΥΛΟΝ ΚΑΙ ΒΑΡΝΑΒΑΝ ΚΑΙ ΕΞΕΒΑΛΟΝ ΑΥΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΥΤΩΝ

50 But the Jews incited the prominent women who were God-fearing and the principal men of the city, and they stirred up persecution against Paul and Barʹnabas and threw them outside their boundaries.

51 ΟΙ ΔΕ ΕΚΤΙΝΑΞΑΜΕΝΟΙ ΤΟΝ ΚΟΝΙΟΡΤΟΝ ΤΩΝ ΠΟΔΩΝ ΕΠ ΑΥΤΟΥΣ ΗΛΘΟΝ ΕΙΣ ΙΚΟΝΙΟΝ

51 So they shook the dust off their feet against them and went to Icoʹnium.

52 ΟΙ ΤΕ ΜΑΘΗΤΑΙ ΕΠΛΗΡΟΥΝΤΟ ΧΑΡΑΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ

52 And the disciples continued to be filled with joy and holy spirit.

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 14

Acts. Chapter 14.

ΕΓΕΝΕΤΟ ΔΕ ΕΝ ΙΚΟΝΙΩ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΥΤΟ ΕΙΣΕΛΘΕΙΝ ΑΥΤΟΥΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΝΑΓΩΓΗΝ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΛΗΣΑΙ ΟΥΤΩΣ ΩΣΤΕ ΠΙΣΤΕΥΣΑΙ ΙΟΥΔΑΙΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΥ ΠΛΗΘΟΣ

1 Now in Icoʹnium they entered together into the synagogue of the Jews and spoke in such a manner that a great multitude of both Jews and Greeks became believers.

ΟΙ ΔΕ ΑΠΕΙΘΗΣΑΝΤΕΣ ΙΟΥΔΑΙΟΙ ΕΠΗΓΕΙΡΑΝ ΚΑΙ ΕΚΑΚΩΣΑΝ ΤΑΣ ΨΥΧΑΣ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ

2 But the Jews who did not believe stirred up and wrongly influenced the people of the nations against the brothers.

ΙΚΑΝΟΝ ΜΕΝ ΟΥΝ ΧΡΟΝΟΝ ΔΙΕΤΡΙΨΑΝ ΠΑΡΡΗΣΙΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΠΙ ΤΩ ΚΥΡΙΩ ΤΩ ΜΑΡΤΥΡΟΥΝΤΙ [ΕΠΙ] ΤΩ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ΔΙΔΟΝΤΙ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΡΑΤΑ ΓΙΝΕΣΘΑΙ ΔΙΑ ΤΩΝ ΧΕΙΡΩΝ ΑΥΤΩΝ

3 So they spent considerable time speaking with boldness by the authority of Jehovah, who bore witness to the word of his undeserved kindness by allowing signs and wonders to be performed through them.

ΕΣΧΙΣΘΗ ΔΕ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΝ ΗΣΑΝ ΣΥΝ ΤΟΙΣ ΙΟΥΔΑΙΟΙΣ ΟΙ ΔΕ ΣΥΝ ΤΟΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙΣ

4 However, the multitude of the city was divided; some were for the Jews but others for the envoys.

ΩΣ ΔΕ ΕΓΕΝΕΤΟ ΟΡΜΗ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΙΟΥΔΑΙΩΝ ΣΥΝ ΤΟΙΣ ΑΡΧΟΥΣΙΝ ΑΥΤΩΝ ΥΒΡΙΣΑΙ ΚΑΙ ΛΙΘΟΒΟΛΗΣΑΙ ΑΥΤΟΥΣ

5 When both the people of the nations and the Jews with their rulers made an attempt to treat them insolently and stone them,

ΣΥΝΙΔΟΝΤΕΣ ΚΑΤΕΦΥΓΟΝ ΕΙΣ ΤΑΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΛΥΚΑΟΝΙΑΣ ΛΥΣΤΡΑΝ ΚΑΙ ΔΕΡΒΗΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΧΩΡΟΝ

6 they were informed of it, and they fled to the cities of Lycaoʹnia, Lysʹtra and Derʹbe, and to the surrounding country.

ΚΑΚΕΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΗΣΑΝ

7 There they went on declaring the good news.

ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΗΡ ΑΔΥΝΑΤΟΣ ΕΝ ΛΥΣΤΡΟΙΣ ΤΟΙΣ ΠΟΣΙΝ ΕΚΑΘΗΤΟ ΧΩΛΟΣ ΕΚ ΚΟΙΛΙΑΣ ΜΗΤΡΟΣ ΑΥΤΟΥ ΟΣ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΠΑΤΗΣΕΝ

8 Now in Lysʹtra there was a man sitting down whose feet were crippled. He was lame from birth and had never walked.

ΟΥΤΟΣ ΗΚΟΥΣΕΝ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΛΑΛΟΥΝΤΟΣ ΟΣ ΑΤΕΝΙΣΑΣ ΑΥΤΩ ΚΑΙ ΙΔΩΝ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΠΙΣΤΙΝ ΤΟΥ ΣΩΘΗΝΑΙ

9 This man was listening to Paul as he was speaking. Paul, looking intently at him and seeing that he had faith to be made well,

10 ΕΙΠΕΝ ΜΕΓΑΛΗ ΦΩΝΗ ΑΝΑΣΤΗΘΙ ΕΠΙ ΤΟΥΣ ΠΟΔΑΣ ΣΟΥ ΟΡΘΟΣ ΚΑΙ ΗΛΑΤΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΠΑΤΕΙ

10 said with a loud voice: “Stand up on your feet.” So the man leaped up and began walking.

11 ΟΙ ΤΕ ΟΧΛΟΙ ΙΔΟΝΤΕΣ Ο ΕΠΟΙΗΣΕΝ ΠΑΥΛΟΣ ΕΠΗΡΑΝ ΤΗΝ ΦΩΝΗΝ ΑΥΤΩΝ ΛΥΚΑΟΝΙΣΤΙ ΛΕΓΟΝΤΕΣ ΟΙ ΘΕΟΙ ΟΜΟΙΩΘΕΝΤΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ ΚΑΤΕΒΗΣΑΝ ΠΡΟΣ ΗΜΑΣ

11 When the crowds saw what Paul had done, they cried out in the Lycaoʹnian language: “The gods have become like humans and have come down to us!”

12 ΕΚΑΛΟΥΝ ΤΕ ΤΟΝ ΒΑΡΝΑΒΑΝ ΔΙΑ ΤΟΝ ΔΕ ΠΑΥΛΟΝ ΕΡΜΗΝ ΕΠΕΙΔΗ ΑΥΤΟΣ ΗΝ Ο ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

12 And they started calling Barʹnabas Zeus, but Paul Herʹmes, since he was taking the lead in speaking.

13 Ο ΤΕ ΙΕΡΕΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΣ ΤΟΥ ΟΝΤΟΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΑΥΡΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΕΜΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΕΝΕΓΚΑΣ ΣΥΝ ΤΟΙΣ ΟΧΛΟΙΣ ΗΘΕΛΕΝ ΘΥΕΙΝ

13 And the priest of Zeus, whose temple was at the entrance of the city, brought bulls and garlands to the gates and wanted to offer sacrifices with the crowds.

14 ΑΚΟΥΣΑΝΤΕΣ ΔΕ ΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΣ ΔΙΑΡΡΗΞΑΝΤΕΣ ΤΑ ΙΜΑΤΙΑ ΑΥΤΩΝ ΕΞΕΠΗΔΗΣΑΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΧΛΟΝ ΚΡΑΖΟΝΤΕΣ

14 However, when the envoys Barʹnabas and Paul heard of it, they ripped their garments and leaped out into the crowd and cried out:

15 ΚΑΙ ΛΕΓΟΝΤΕΣ ΑΝΔΡΕΣ ΤΙ ΤΑΥΤΑ ΠΟΙΕΙΤΕ ΚΑΙ ΗΜΕΙΣ ΟΜΟΙΟΠΑΘΕΙΣ ΕΣΜΕΝ ΥΜΙΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΥΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΤΩΝ ΤΩΝ ΜΑΤΑΙΩΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙΝ ΕΠΙ ΘΕΟΝ ΖΩΝΤΑ ΟΣ ΕΠΟΙΗΣΕΝ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΗΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑΝ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΝ ΑΥΤΟΙΣ

15 “Men, why are you doing these things? We too are humans having the same infirmities as you have. And we are declaring the good news to you, for you to turn from these vain things to the living God, who made the heaven and the earth and the sea and all the things in them.

16 ΟΣ ΕΝ ΤΑΙΣ ΠΑΡΩΧΗΜΕΝΑΙΣ ΓΕΝΕΑΙΣ ΕΙΑΣΕΝ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΘΝΗ ΠΟΡΕΥΕΣΘΑΙ ΤΑΙΣ ΟΔΟΙΣ ΑΥΤΩΝ

16 In past generations he permitted all the nations to go on in their ways,

17 ΚΑΙΤΟΙ ΟΥΚ ΑΜΑΡΤΥΡΟΝ ΑΥΤΟΝ ΑΦΗΚΕΝ ΑΓΑΘΟΥΡΓΩΝ ΟΥΡΑΝΟΘΕΝ ΥΜΙΝ ΥΕΤΟΥΣ ΔΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΙΡΟΥΣ ΚΑΡΠΟΦΟΡΟΥΣ ΕΜΠΙΠΛΩΝ ΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ ΤΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΥΜΩΝ

17 although he did not leave himself without witness in that he did good, giving you rains from heaven and fruitful seasons, satisfying you with food and filling your hearts with gladness.”

18 ΚΑΙ ΤΑΥΤΑ ΛΕΓΟΝΤΕΣ ΜΟΛΙΣ ΚΑΤΕΠΑΥΣΑΝ ΤΟΥΣ ΟΧΛΟΥΣ ΤΟΥ ΜΗ ΘΥΕΙΝ ΑΥΤΟΙΣ

18 And yet despite saying these things, they barely restrained the crowds from sacrificing to them.

19 ΕΠΗΛΘΑΝ ΔΕ ΑΠΟ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΚΟΝΙΟΥ ΙΟΥΔΑΙΟΙ ΚΑΙ ΠΕΙΣΑΝΤΕΣ ΤΟΥΣ ΟΧΛΟΥΣ ΚΑΙ ΛΙΘΑΣΑΝΤΕΣ ΤΟΝ ΠΑΥΛΟΝ ΕΣΥΡΟΝ ΕΞΩ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΟΜΙΖΟΝΤΕΣ ΑΥΤΟΝ ΤΕΘΝΗΚΕΝΑΙ

19 But Jews arrived from Antioch and Icoʹnium and persuaded the crowds, and they stoned Paul and dragged him outside the city, imagining that he was dead.

20 ΚΥΚΛΩΣΑΝΤΩΝ ΔΕ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΥΤΟΝ ΑΝΑΣΤΑΣ ΕΙΣΗΛΘΕΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΚΑΙ ΤΗ ΕΠΑΥΡΙΟΝ ΕΞΗΛΘΕΝ ΣΥΝ ΤΩ ΒΑΡΝΑΒΑ ΕΙΣ ΔΕΡΒΗΝ

20 However, when the disciples surrounded him, he got up and entered the city. On the next day he left with Barʹnabas for Derʹbe.

21 ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΑΜΕΝΟΙ ΤΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΕΚΕΙΝΗΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΥΣΑΝΤΕΣ ΙΚΑΝΟΥΣ ΥΠΕΣΤΡΕΨΑΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΥΣΤΡΑΝ ΚΑΙ ΕΙΣ ΙΚΟΝΙΟΝ ΚΑΙ ΕΙΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΝ

21 After declaring the good news to that city and making quite a few disciples, they returned to Lysʹtra, Icoʹnium, and Antioch.

22 ΕΠΙΣΤΗΡΙΖΟΝΤΕΣ ΤΑΣ ΨΥΧΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΕΣ ΕΜΜΕΝΕΙΝ ΤΗ ΠΙΣΤΕΙ ΚΑΙ ΟΤΙ ΔΙΑ ΠΟΛΛΩΝ ΘΛΙΨΕΩΝ ΔΕΙ ΗΜΑΣ ΕΙΣΕΛΘΕΙΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

22 There they strengthened the disciples, encouraging them to remain in the faith and saying: “We must enter into the Kingdom of God through many tribulations.”

23 ΧΕΙΡΟΤΟΝΗΣΑΝΤΕΣ ΔΕ ΑΥΤΟΙΣ ΚΑΤ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥΣ ΠΡΟΣΕΥΞΑΜΕΝΟΙ ΜΕΤΑ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΠΑΡΕΘΕΝΤΟ ΑΥΤΟΥΣ ΤΩ ΚΥΡΙΩ ΕΙΣ ΟΝ ΠΕΠΙΣΤΕΥΚΕΙΣΑΝ

23 Moreover, they appointed elders for them in each congregation, offering prayer with fasting, and they entrusted them to Jehovah, in whom they had become believers.

24 ΚΑΙ ΔΙΕΛΘΟΝΤΕΣ ΤΗΝ ΠΙΣΙΔΙΑΝ ΗΛΘΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΜΦΥΛΙΑΝ

24 Then they went through Pisidʹia and came into Pamphylʹia,

25 ΚΑΙ ΛΑΛΗΣΑΝΤΕΣ ΕΝ ΠΕΡΓΗ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΚΑΤΕΒΗΣΑΝ ΕΙΣ ΑΤΤΑΛΕΙΑΝ

25 and after proclaiming the word in Perga, they went down to Attaliʹa.

26 ΚΑΚΕΙΘΕΝ ΑΠΕΠΛΕΥΣΑΝ ΕΙΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΝ ΟΘΕΝ ΗΣΑΝ ΠΑΡΑΔΕΔΟΜΕΝΟΙ ΤΗ ΧΑΡΙΤΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΕΡΓΟΝ Ο ΕΠΛΗΡΩΣΑΝ

26 From there they sailed off for Antioch, where they had been entrusted to the undeserved kindness of God for the work they had now completed.

27 ΠΑΡΑΓΕΝΟΜΕΝΟΙ ΔΕ ΚΑΙ ΣΥΝΑΓΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΑΝΗΓΓΕΛΛΟΝ ΟΣΑ ΕΠΟΙΗΣΕΝ Ο ΘΕΟΣ ΜΕΤ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΟΤΙ ΗΝΟΙΞΕΝ ΤΟΙΣ ΕΘΝΕΣΙΝ ΘΥΡΑΝ ΠΙΣΤΕΩΣ

27 When they had arrived and had gathered the congregation together, they related the many things God had done by means of them, and that he had opened to the nations the door to faith.

28 ΔΙΕΤΡΙΒΟΝ ΔΕ ΧΡΟΝΟΝ ΟΥΚ ΟΛΙΓΟΝ ΣΥΝ ΤΟΙΣ ΜΑΘΗΤΑΙΣ

28 So they spent considerable time with the disciples.

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 15

Acts. Chapter 15.

ΚΑΙ ΤΙΝΕΣ ΚΑΤΕΛΘΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΣ ΙΟΥΔΑΙΑΣ ΕΔΙΔΑΣΚΟΝ ΤΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΟΤΙ ΕΑΝ ΜΗ ΠΕΡΙΤΜΗΘΗΤΕ ΤΩ ΕΘΕΙ ΤΩ ΜΩΥΣΕΩΣ ΟΥ ΔΥΝΑΣΘΕ ΣΩΘΗΝΑΙ

1 Now some men came down from Judeʹa and began to teach the brothers: “Unless you get circumcised according to the custom of Moses, you cannot be saved.”

ΓΕΝΟΜΕΝΗΣ ΔΕ ΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΕΩΣ ΟΥΚ ΟΛΙΓΗΣ ΤΩ ΠΑΥΛΩ ΚΑΙ ΤΩ ΒΑΡΝΑΒΑ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ ΕΤΑΞΑΝ ΑΝΑΒΑΙΝΕΙΝ ΠΑΥΛΟΝ ΚΑΙ ΒΑΡΝΑΒΑΝ ΚΑΙ ΤΙΝΑΣ ΑΛΛΟΥΣ ΕΞ ΑΥΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥΣ ΕΙΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΤΟΥ

2 But after quite a bit of dissension and disputing by Paul and Barʹnabas with them, it was arranged for Paul, Barʹnabas, and some of the others to go up to the envoys and elders in Jerusalem regarding this issue.

ΟΙ ΜΕΝ ΟΥΝ ΠΡΟΠΕΜΦΘΕΝΤΕΣ ΥΠΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΔΙΗΡΧΟΝΤΟ ΤΗΝ ΤΕ ΦΟΙΝΙΚΗΝ ΚΑΙ ΣΑΜΑΡΕΙΑΝ ΕΚΔΙΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΝ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΙΟΥΝ ΧΑΡΑΝ ΜΕΓΑΛΗΝ ΠΑΣΙΝ ΤΟΙΣ ΑΔΕΛΦΟΙΣ

3 So after being escorted partway by the congregation, these men continued on through both Phoeniʹcia and Samarʹia, relating in detail the conversion of people of the nations and bringing great joy to all the brothers.

ΠΑΡΑΓΕΝΟΜΕΝΟΙ ΔΕ ΕΙΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΠΑΡΕΔΕΧΘΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΩΝ ΑΝΗΓΓΕΙΛΑΝ ΤΕ ΟΣΑ Ο ΘΕΟΣ ΕΠΟΙΗΣΕΝ ΜΕΤ ΑΥΤΩΝ

4 On arriving in Jerusalem, they were kindly received by the congregation and the envoys and the elders, and they related the many things God had done by means of them.

ΕΞΑΝΕΣΤΗΣΑΝ ΔΕ ΤΙΝΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΦΑΡΙΣΑΙΩΝ ΠΕΠΙΣΤΕΥΚΟΤΕΣ ΛΕΓΟΝΤΕΣ ΟΤΙ ΔΕΙ ΠΕΡΙΤΕΜΝΕΙΝ ΑΥΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΛΕΙΝ ΤΕ ΤΗΡΕΙΝ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΜΩΥΣΕΩΣ

5 But some of those of the sect of the Pharisees who had become believers stood up from their seats and said: “It is necessary to circumcise them and command them to observe the Law of Moses.”

ΣΥΝΗΧΘΗΣΑΝ ΤΕ ΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΙ ΙΔΕΙΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟΥΤΟΥ

6 So the envoys and the elders gathered together to look into this matter.

ΠΟΛΛΗΣ ΔΕ ΖΗΤΗΣΕΩΣ ΓΕΝΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΙΠΕΝ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ ΑΔΕΛΦΟΙ ΥΜΕΙΣ ΕΠΙΣΤΑΣΘΕ ΟΤΙ ΑΦ ΗΜΕΡΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΝ ΥΜΙΝ ΕΞΕΛΕΞΑΤΟ Ο ΘΕΟΣ ΔΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΜΟΥ ΑΚΟΥΣΑΙ ΤΑ ΕΘΝΗ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΥΣΑΙ

7 After much intense discussion had taken place, Peter rose and said to them: “Men, brothers, you well know that from early days God made the choice among you that through my mouth people of the nations should hear the word of the good news and believe.

ΚΑΙ Ο ΚΑΡΔΙΟΓΝΩΣΤΗΣ ΘΕΟΣ ΕΜΑΡΤΥΡΗΣΕΝ ΑΥΤΟΙΣ ΔΟΥΣ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΗΜΙΝ

8 And God, who knows the heart, bore witness by giving them the holy spirit, just as he did to us also.

ΚΑΙ ΟΥΘΕΝ ΔΙΕΚΡΙΝΕΝ ΜΕΤΑΞΥ ΗΜΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΑΥΤΩΝ ΤΗ ΠΙΣΤΕΙ ΚΑΘΑΡΙΣΑΣ ΤΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΑΥΤΩΝ

9 And he made no distinction at all between us and them, but purified their hearts by faith.

10 ΝΥΝ ΟΥΝ ΤΙ ΠΕΙΡΑΖΕΤΕ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΕΠΙΘΕΙΝΑΙ ΖΥΓΟΝ ΕΠΙ ΤΟΝ ΤΡΑΧΗΛΟΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΟΝ ΟΥΤΕ ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΗΜΩΝ ΟΥΤΕ ΗΜΕΙΣ ΙΣΧΥΣΑΜΕΝ ΒΑΣΤΑΣΑΙ

10 So why are you now making a test of God by imposing on the neck of the disciples a yoke that neither our forefathers nor we were capable of bearing?

11 ΑΛΛΑ ΔΙΑ ΤΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΙΗΣΟΥ ΠΙΣΤΕΥΟΜΕΝ ΣΩΘΗΝΑΙ ΚΑΘ ΟΝ ΤΡΟΠΟΝ ΚΑΚΕΙΝΟΙ

11 On the contrary, we have faith that we are saved through the undeserved kindness of the Lord Jesus in the same way that they are.”

12 ΕΣΙΓΗΣΕΝ ΔΕ ΠΑΝ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΚΑΙ ΗΚΟΥΟΝ ΒΑΡΝΑΒΑ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ ΕΞΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΟΣΑ ΕΠΟΙΗΣΕΝ Ο ΘΕΟΣ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΡΑΤΑ ΕΝ ΤΟΙΣ ΕΘΝΕΣΙΝ ΔΙ ΑΥΤΩΝ

12 At that the entire group became silent, and they began to listen to Barʹnabas and Paul relate the many signs and wonders that God had done through them among the nations.

13 ΜΕΤΑ ΔΕ ΤΟ ΣΙΓΗΣΑΙ ΑΥΤΟΥΣ ΑΠΕΚΡΙΘΗ ΙΑΚΩΒΟΣ ΛΕΓΩΝ ΑΝΔΡΕΣ ΑΔΕΛΦΟΙ ΑΚΟΥΣΑΤΕ ΜΟΥ

13 After they finished speaking, Jacob replied: “Men, brothers, hear me.

14 ΣΥΜΕΩΝ ΕΞΗΓΗΣΑΤΟ ΚΑΘΩΣ ΠΡΩΤΟΝ Ο ΘΕΟΣ ΕΠΕΣΚΕΨΑΤΟ ΛΑΒΕΙΝ ΕΞ ΕΘΝΩΝ ΛΑΟΝ ΤΩ ΟΝΟΜΑΤΙ ΑΥΤΟΥ

14 Symʹeon has related thoroughly how God for the first time turned his attention to the nations to take out of them a people for his name.

15 ΚΑΙ ΤΟΥΤΩ ΣΥΜΦΩΝΟΥΣΙΝ ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΓΕΓΡΑΠΤΑΙ

15 And with this the words of the Prophets agree, just as it is written:

16 ΜΕΤΑ ΤΑΥΤΑ ΑΝΑΣΤΡΕΨΩ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΩ ΤΗΝ ΣΚΗΝΗΝ ΔΑΥΙΔ ΤΗΝ ΠΕΠΤΩΚΥΙΑΝ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΕΣΚΑΜΜΕΝΑ ΑΥΤΗΣ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΩ ΚΑΙ ΑΝΟΡΘΩΣΩ ΑΥΤΗΝ

16 ‘After these things I will return and raise up again the tent of David that is fallen down; I will rebuild its ruins and restore it,

17 ΟΠΩΣ ΑΝ ΕΚΖΗΤΗΣΩΣΙΝ ΟΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΟΙ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΘΝΗ ΕΦ ΟΥΣ ΕΠΙΚΕΚΛΗΤΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΟΥ ΕΠ ΑΥΤΟΥΣ ΛΕΓΕΙ ΚΥΡΙΟΣ ΠΟΙΩΝ ΤΑΥΤΑ

17 so that the men who remain may earnestly seek Jehovah, together with people of all the nations, people who are called by my name, says Jehovah, who is doing these things,

18 ΓΝΩΣΤΑ ΑΠ ΑΙΩΝΟΣ

18 known from of old.’

19 ΔΙΟ ΕΓΩ ΚΡΙΝΩ ΜΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΕΙΝ ΤΟΙΣ ΑΠΟ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΣΙΝ ΕΠΙ ΤΟΝ ΘΕΟΝ

19 Therefore, my decision is not to trouble those from the nations who are turning to God,

20 ΑΛΛΑ ΕΠΙΣΤΕΙΛΑΙ ΑΥΤΟΙΣ ΤΟΥ ΑΠΕΧΕΣΘΑΙ ΤΩΝ ΑΛΙΣΓΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΛΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΡΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΝΙΚΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ

20 but to write them to abstain from things polluted by idols, from sexual immorality, from what is strangled, and from blood.

21 ΜΩΥΣΗΣ ΓΑΡ ΕΚ ΓΕΝΕΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΟΛΙΝ ΤΟΥΣ ΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΣ ΑΥΤΟΝ ΕΧΕΙ ΕΝ ΤΑΙΣ ΣΥΝΑΓΩΓΑΙΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝ ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΑΝΑΓΙΝΩΣΚΟΜΕΝΟΣ

21 For from ancient times Moses has had those who preach him in city after city, because he is read aloud in the synagogues on every Saturday.”

22 ΤΟΤΕ ΕΔΟΞΕ ΤΟΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙΣ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΙΣ ΣΥΝ ΟΛΗ ΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΚΛΕΞΑΜΕΝΟΥΣ ΑΝΔΡΑΣ ΕΞ ΑΥΤΩΝ ΠΕΜΨΑΙ ΕΙΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΝ ΣΥΝ ΤΩ ΠΑΥΛΩ ΚΑΙ ΒΑΡΝΑΒΑ ΙΟΥΔΑΝ ΤΟΝ ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΝ ΒΑΡΣΑΒΒΑΝ ΚΑΙ ΣΙΛΑΝ ΑΝΔΡΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΕΝ ΤΟΙΣ ΑΔΕΛΦΟΙΣ

22 Then the envoys and the elders, together with the whole congregation, decided to send chosen men from among them to Antioch, along with Paul and Barʹnabas; they sent Judas who was called Barʹsabbas and Silas, who were leading men among the brothers.

23 ΓΡΑΨΑΝΤΕΣ ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΑΥΤΩΝ ΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΤΟΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΝ ΚΑΙ ΣΥΡΙΑΝ ΚΑΙ ΚΙΛΙΚΙΑΝ ΑΔΕΛΦΟΙΣ ΤΟΙΣ ΕΞ ΕΘΝΩΝ ΧΑΙΡΕΙΝ

23 They wrote this and sent it through them: “The envoys and the elders, your brothers, to those brothers in Antioch, Syria, and Ciliʹcia who are from the nations: Greetings!

24 ΕΠΕΙΔΗ ΗΚΟΥΣΑΜΕΝ ΟΤΙ ΤΙΝΕΣ ΕΞ ΗΜΩΝ [ΕΞΕΛΘΟΝΤΕΣ] ΕΤΑΡΑΞΑΝ ΥΜΑΣ ΛΟΓΟΙΣ ΑΝΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΕΣ ΤΑΣ ΨΥΧΑΣ ΥΜΩΝ ΟΙΣ ΟΥ ΔΙΕΣΤΕΙΛΑΜΕΘΑ

24 Since we have heard that some went out from among us and caused you trouble with what they have said, trying to subvert you, although we did not give them any instructions,

25 ΕΔΟΞΕΝ ΗΜΙΝ ΓΕΝΟΜΕΝΟΙΣ ΟΜΟΘΥΜΑΔΟΝ ΕΚΛΕΞΑΜΕΝΟΙΣ ΑΝΔΡΑΣ ΠΕΜΨΑΙ ΠΡΟΣ ΥΜΑΣ ΣΥΝ ΤΟΙΣ ΑΓΑΠΗΤΟΙΣ ΗΜΩΝ ΒΑΡΝΑΒΑ ΚΑΙ ΠΑΥΛΩ

25 we have come to a unanimous decision to choose men to send to you together with our beloved Barʹnabas and Paul,

26 ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ ΠΑΡΑΔΕΔΩΚΟΣΙ ΤΑΣ ΨΥΧΑΣ ΑΥΤΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

26 men who have given up their lives for the name of our Lord Jesus the Anointed One.

27 ΑΠΕΣΤΑΛΚΑΜΕΝ ΟΥΝ ΙΟΥΔΑΝ ΚΑΙ ΣΙΛΑΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΥΣ ΔΙΑ ΛΟΓΟΥ ΑΠΑΓΓΕΛΛΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΥΤΑ

27 We are therefore sending Judas and Silas, so that they also may report the same things by word of mouth.

28 ΕΔΟΞΕΝ ΓΑΡ ΤΩ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΤΩ ΑΓΙΩ ΚΑΙ ΗΜΙΝ ΜΗΔΕΝ ΠΛΕΟΝ ΕΠΙΤΙΘΕΣΘΑΙ ΥΜΙΝ ΒΑΡΟΣ ΠΛΗΝ ΤΟΥΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΓΚΕΣ

28 For the holy spirit and we ourselves have favored adding no further burden to you except these necessary things:

29 ΑΠΕΧΕΣΘΑΙ ΕΙΔΩΛΟΘΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΝΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΡΝΕΙΑΣ ΕΞ ΩΝ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝΤΕΣ ΕΑΥΤΟΥΣ ΕΥ ΠΡΑΞΕΤΕ ΕΡΡΩΣΘΕ

29 to keep abstaining from things sacrificed to idols, from blood, from what is strangled, and from sexual immorality. If you carefully keep yourselves from these things, you will prosper. Good health to you!”

30 ΟΙ ΜΕΝ ΟΥΝ ΑΠΟΛΥΘΕΝΤΕΣ ΚΑΤΗΛΘΟΝ ΕΙΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΓΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΕΔΩΚΑΝ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗΝ

30 So when these men were dismissed, they went down to Antioch, and they gathered the whole group together and handed them the letter.

31 ΑΝΑΓΝΟΝΤΕΣ ΔΕ ΕΧΑΡΗΣΑΝ ΕΠΙ ΤΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙ

31 After reading it, they rejoiced over the encouragement.

32 ΙΟΥΔΑΣ ΤΕ ΚΑΙ ΣΙΛΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΡΟΦΗΤΑΙ ΟΝΤΕΣ ΔΙΑ ΛΟΓΟΥ ΠΟΛΛΟΥ ΠΑΡΕΚΑΛΕΣΑΝ ΤΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΕΣΤΗΡΙΞΑΝ

32 And Judas and Silas, since they were also prophets, encouraged the brothers with many talks and strengthened them.

33 ΠΟΙΗΣΑΝΤΕΣ ΔΕ ΧΡΟΝΟΝ ΑΠΕΛΥΘΗΣΑΝ ΜΕΤ ΕΙΡΗΝΗΣ ΑΠΟ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΕΙΛΑΝΤΑΣ ΑΥΤΟΥΣ

33 After they had spent some time there, they were sent off in peace by the brothers to those who had sent them.

34 ——

34 ——

35 ΠΑΥΛΟΣ ΔΕ ΚΑΙ ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΔΙΕΤΡΙΒΟΝ ΕΝ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΕΤΕΡΩΝ ΠΟΛΛΩΝ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

35 But Paul and Barʹnabas stayed in Antioch, teaching and declaring, along with many others, the good news of the word of Jehovah.

36 ΜΕΤΑ ΔΕ ΤΙΝΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΙΠΕΝ ΠΡΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΝ ΠΑΥΛΟΣ ΕΠΙΣΤΡΕΨΑΝΤΕΣ ΔΗ ΕΠΙΣΚΕΨΩΜΕΘΑ ΤΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΚΑΤΑ ΠΟΛΙΝ ΠΑΣΑΝ ΕΝ ΑΙΣ ΚΑΤΗΓΓΕΙΛΑΜΕΝ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΠΩΣ ΕΧΟΥΣΙΝ

36 After some days, Paul said to Barʹnabas: “Let us now return and visit the brothers in every one of the cities where we proclaimed the word of Jehovah, to see how they are.”

37 ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΔΕ ΕΒΟΥΛΕΤΟ ΣΥΜΠΑΡΑΛΑΒΕΙΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΩΑΝΝΗΝ ΤΟΝ ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΝ ΜΑΡΚΟΝ

37 Barʹnabas was determined to take along John, who was called Mark.

38 ΠΑΥΛΟΣ ΔΕ ΗΞΙΟΥ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΑΝΤΑ ΑΠ ΑΥΤΩΝ ΑΠΟ ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗ ΣΥΝΕΛΘΟΝΤΑ ΑΥΤΟΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΜΗ ΣΥΜΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΕΙΝ ΤΟΥΤΟΝ

38 Paul, however, was not in favor of taking him along with them, seeing that he had departed from them in Pamphylʹia and had not gone with them to the work.

39 ΕΓΕΝΕΤΟ ΔΕ ΠΑΡΟΞΥΣΜΟΣ ΩΣΤΕ ΑΠΟΧΩΡΙΣΘΗΝΑΙ ΑΥΤΟΥΣ ΑΠ ΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΝ ΤΕ ΒΑΡΝΑΒΑΝ ΠΑΡΑΛΑΒΟΝΤΑ ΤΟΝ ΜΑΡΚΟΝ ΕΚΠΛΕΥΣΑΙ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ

39 At this there was a sharp burst of anger, so that they separated from each other; and Barʹnabas took Mark along and sailed away to Cyʹprus.

40 ΠΑΥΛΟΣ ΔΕ ΕΠΙΛΕΞΑΜΕΝΟΣ ΣΙΛΑΝ ΕΞΗΛΘΕΝ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙΣ ΤΗ ΧΑΡΙΤΙ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ

40 Paul selected Silas and departed after he had been entrusted by the brothers to the undeserved kindness of Jehovah.

41 ΔΙΗΡΧΕΤΟ ΔΕ ΤΗΝ ΣΥΡΙΑΝ ΚΑΙ [ΤΗΝ] ΚΙΛΙΚΙΑΝ ΕΠΙΣΤΗΡΙΖΩΝ ΤΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

41 He went through Syria and Ciliʹcia, strengthening the congregations.

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 16

Acts. Chapter 16.

ΚΑΤΗΝΤΗΣΕΝ ΔΕ [ΚΑΙ] ΕΙΣ ΔΕΡΒΗΝ ΚΑΙ ΕΙΣ ΛΥΣΤΡΑΝ ΚΑΙ ΙΔΟΥ ΜΑΘΗΤΗΣ ΤΙΣ ΗΝ ΕΚΕΙ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΥΙΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ ΙΟΥΔΑΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ ΠΑΤΡΟΣ ΔΕ ΕΛΛΗΝΟΣ

1 So he arrived at Derʹbe and also at Lysʹtra. And a disciple named Timothy was there, the son of a believing Jewish woman but of a Greek father,

ΟΣ ΕΜΑΡΤΥΡΕΙΤΟ ΥΠΟ ΤΩΝ ΕΝ ΛΥΣΤΡΟΙΣ ΚΑΙ ΙΚΟΝΙΩ ΑΔΕΛΦΩΝ

2 and he was well-reported-on by the brothers in Lysʹtra and Icoʹnium.

ΤΟΥΤΟΝ ΗΘΕΛΗΣΕΝ Ο ΠΑΥΛΟΣ ΣΥΝ ΑΥΤΩ ΕΞΕΛΘΕΙΝ ΚΑΙ ΛΑΒΩΝ ΠΕΡΙΕΤΕΜΕΝ ΑΥΤΟΝ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΙΟΥΔΑΙΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΝΤΑΣ ΕΝ ΤΟΙΣ ΤΟΠΟΙΣ ΕΚΕΙΝΟΙΣ ΗΔΕΙΣΑΝ ΓΑΡ ΑΠΑΝΤΕΣ ΟΤΙ ΕΛΛΗΝ Ο ΠΑΤΗΡ ΑΥΤΟΥ ΥΠΗΡΧΕΝ

3 Paul expressed the desire for Timothy to accompany him, and he took him and circumcised him because of the Jews in those places, for they all knew that his father was a Greek.

ΩΣ ΔΕ ΔΙΕΠΟΡΕΥΟΝΤΟ ΤΑΣ ΠΟΛΕΙΣ ΠΑΡΕΔΙΔΟΣΑΝ ΑΥΤΟΙΣ ΦΥΛΑΣΣΕΙΝ ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΑ ΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΥΠΟ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΟΙΣ

4 As they traveled on through the cities, they would deliver to them for observance the decrees that had been decided on by the envoys and the elders who were in Jerusalem.

ΑΙ ΜΕΝ ΟΥΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΙ ΕΣΤΕΡΕΟΥΝΤΟ ΤΗ ΠΙΣΤΕΙ ΚΑΙ ΕΠΕΡΙΣΣΕΥΟΝ ΤΩ ΑΡΙΘΜΩ ΚΑΘ ΗΜΕΡΑΝ

5 Then, indeed, the congregations continued to be made firm in the faith and to increase in number day by day.

ΔΙΗΛΘΟΝ ΔΕ ΤΗΝ ΦΡΥΓΙΑΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΤΙΚΗΝ ΧΩΡΑΝ ΚΩΛΥΘΕΝΤΕΣ ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΛΑΛΗΣΑΙ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΕΝ ΤΗ ΑΣΙΑ

6 Moreover, they traveled through Phrygʹia and the country of Galaʹtia, because they were forbidden by the holy spirit to speak the word in the province of Asia.

ΕΛΘΟΝΤΕΣ ΔΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΥΣΙΑΝ ΕΠΕΙΡΑΖΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΙΘΥΝΙΑΝ ΠΟΡΕΥΘΗΝΑΙ ΚΑΙ ΟΥΚ ΕΙΑΣΕΝ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΙΗΣΟΥ

7 Further, when they came down to Mysʹia, they made efforts to go into Bithynʹia, but the spirit of Jesus did not permit them.

ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΕΣ ΔΕ ΤΗΝ ΜΥΣΙΑΝ ΚΑΤΕΒΗΣΑΝ ΕΙΣ ΤΡΩΑΔΑ

8 So they passed by Mysʹia and came down to Troʹas.

ΚΑΙ ΟΡΑΜΑ ΔΙΑ [ΤΗΣ] ΝΥΚΤΟΣ ΤΩ ΠΑΥΛΩ ΩΦΘΗ ΑΝΗΡ ΜΑΚΕΔΩΝ ΤΙΣ ΗΝ ΕΣΤΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΩΝ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΛΕΓΩΝ ΔΙΑΒΑΣ ΕΙΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ ΒΟΗΘΗΣΟΝ ΗΜΙΝ

9 And during the night a vision appeared to Paul—a Macedoʹnian man was standing there urging him and saying: “Step over into Macedoʹnia and help us.”

10 ΩΣ ΔΕ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΕΙΔΕΝ ΕΥΘΕΩΣ ΕΖΗΤΗΣΑΜΕΝ ΕΞΕΛΘΕΙΝ ΕΙΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ ΣΥΜΒΙΒΑΖΟΝΤΕΣ ΟΤΙ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΤΑΙ ΗΜΑΣ Ο ΘΕΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΑΣΘΑΙ ΑΥΤΟΥΣ

10 As soon as he had seen the vision, we tried to go into Macedoʹnia, drawing the conclusion that God had summoned us to declare the good news to them.

11 ΑΝΑΧΘΕΝΤΕΣ ΔΕ ΑΠΟ ΤΡΩΑΔΟΣ ΕΥΘΥΔΡΟΜΗΣΑΜΕΝ ΕΙΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΝ ΤΗ ΔΕ ΕΠΙΟΥΣΗ ΕΙΣ ΝΕΑΝ ΠΟΛΙΝ

11 So we put out to sea from Troʹas and made a straight run to Samʹothrace, but on the following day to Neapʹolis;

12 ΚΑΚΕΙΘΕΝ ΕΙΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΣ ΗΤΙΣ ΕΣΤΙΝ ΠΡΩΤΗ[Σ] ΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΙΣ ΚΟΛΩΝΙΑ ΗΜΕΝ ΔΕ ΕΝ ΤΑΥΤΗ ΤΗ ΠΟΛΕΙ ΔΙΑΤΡΙΒΟΝΤΕΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΙΝΑΣ

12 and from there we went to Philipʹpi, a colony, which is the principal city of the district of Macedoʹnia. We stayed in this city for some days.

13 ΤΗ ΤΕ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΣΑΒΒΑΤΩΝ ΕΞΗΛΘΟΜΕΝ ΕΞΩ ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΠΑΡΑ ΠΟΤΑΜΟΝ ΟΥ ΕΝΟΜΙΖΟΜΕΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΚΑΘΙΣΑΝΤΕΣ ΕΛΑΛΟΥΜΕΝ ΤΑΙΣ ΣΥΝΕΛΘΟΥΣΑΙΣ ΓΥΝΑΙΞΙΝ

13 On the Saturday we went outside the gate beside a river, where we thought there was a place of prayer, and we sat down and began speaking to the women who had assembled.

14 ΚΑΙ ΤΙΣ ΓΥΝΗ ΟΝΟΜΑΤΙ ΛΥΔΙΑ ΠΟΡΦΥΡΟΠΩΛΙΣ ΠΟΛΕΩΣ ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ ΣΕΒΟΜΕΝΗ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΗΚΟΥΕΝ ΗΣ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΔΙΗΝΟΙΞΕΝ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΝ ΠΡΟΣΕΧΕΙΝ ΤΟΙΣ ΛΑΛΟΥΜΕΝΟΙΣ ΥΠΟ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

14 And a woman named Lydʹia, a seller of purple from the city of Thyatiʹra and a worshipper of God, was listening, and Jehovah opened her heart wide to pay attention to the things Paul was saying.

15 ΩΣ ΔΕ ΕΒΑΠΤΙΣΘΗ ΚΑΙ Ο ΟΙΚΟΣ ΑΥΤΗΣ ΠΑΡΕΚΑΛΕΣΕΝ ΛΕΓΟΥΣΑ ΕΙ ΚΕΚΡΙΚΑΤΕ ΜΕ ΠΙΣΤΗΝ ΤΩ ΚΥΡΙΩ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΕΛΘΟΝΤΕΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝ ΜΟΥ ΜΕΝΕΤΕ ΚΑΙ ΠΑΡΕΒΙΑΣΑΤΟ ΗΜΑΣ

15 Now when she and her household got dipped, she urged us: “If you have considered me to be faithful to Jehovah, come and stay at my house.” And she just made us come.

16 ΕΓΕΝΕΤΟ ΔΕ ΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΗΜΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗΝ ΠΑΙΔΙΣΚΗΝ ΤΙΝΑ ΕΧΟΥΣΑΝ ΠΝΕΥΜΑ ΠΥΘΩΝΑ ΥΠΑΝΤΗΣΑΙ ΗΜΙΝ ΗΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΝ ΠΟΛΛΗΝ ΠΑΡΕΙΧΕΝ ΤΟΙΣ ΚΥΡΙΟΙΣ ΑΥΤΗΣ ΜΑΝΤΕΥΟΜΕΝΗ

16 Now it happened that as we were going to the place of prayer, a servant girl with a spirit, a demon of divination, met us. She supplied her masters with much profit by fortune-telling.

17 ΑΥΤΗ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣΑ ΤΩ ΠΑΥΛΩ ΚΑΙ ΗΜΙΝ ΕΚΡΑΖΕΝ ΛΕΓΟΥΣΑ ΟΥΤΟΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΟΥΛΟΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΤΟΥ ΥΨΙΣΤΟΥ ΕΙΣΙΝ ΟΙΤΙΝΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΣΙΝ ΥΜΙΝ ΟΔΟΝ ΣΩΤΗΡΙΑΣ

17 This girl kept following Paul and us and crying out with the words: “These men are slaves of the Most High God and are proclaiming to you the way of salvation.”

18 ΤΟΥΤΟ ΔΕ ΕΠΟΙΕΙ ΕΠΙ ΠΟΛΛΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΑΠΟΝΗΘΕΙΣ ΔΕ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΕΨΑΣ ΤΩ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΕΙΠΕΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΛΩ ΣΟΙ ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΞΕΛΘΕΙΝ ΑΠ ΑΥΤΗΣ ΚΑΙ ΕΞΗΛΘΕΝ ΑΥΤΗ ΤΗ ΩΡΑ

18 She kept doing this for many days. Finally Paul got tired of it and turned and said to the spirit: “I order you in the name of Jesus the Anointed One to come out of her.” And it came out that very hour.

19 ΙΔΟΝΤΕΣ ΔΕ ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΑΥΤΗΣ ΟΤΙ ΕΞΗΛΘΕΝ Η ΕΛΠΙΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΥΤΩΝ ΕΠΙΛΑΒΟΜΕΝΟΙ ΤΟΝ ΠΑΥΛΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΙΛΑΝ ΕΙΛΚΥΣΑΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑΝ ΕΠΙ ΤΟΥΣ ΑΡΧΟΝΤΑΣ

19 Well, when her masters saw that their hope of profit was gone, they seized Paul and Silas and dragged them into the marketplace to the rulers.

20 ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΓΑΓΟΝΤΕΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΙΣ ΕΙΠΑΝ ΟΥΤΟΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΚΤΑΡΑΣΣΟΥΣΙΝ ΗΜΩΝ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΙΟΥΔΑΙΟΙ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ

20 Leading them up to the civil magistrates, they said: “These men are disturbing our city very much. They are Jews,

21 ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΣΙΝ ΕΘΗ Α ΟΥΚ ΕΞΕΣΤΙΝ ΗΜΙΝ ΠΑΡΑΔΕΧΕΣΘΑΙ ΟΥΔΕ ΠΟΙΕΙΝ ΡΩΜΑΙΟΙΣ ΟΥΣΙΝ

21 and they are proclaiming customs that it is not lawful for us to adopt or practice, seeing that we are Romans.”

22 ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΣΤΗ Ο ΟΧΛΟΣ ΚΑΤ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ ΠΕΡΙΡΗΞΑΝΤΕΣ ΑΥΤΩΝ ΤΑ ΙΜΑΤΙΑ ΕΚΕΛΕΥΟΝ ΡΑΒΔΙΖΕΙΝ

22 And the crowd rose up together against them, and the civil magistrates, after tearing the garments off them, gave the command to beat them with rods.

23 ΠΟΛΛΑΣ ΤΕ ΕΠΙΘΕΝΤΕΣ ΑΥΤΟΙΣ ΠΛΗΓΑΣ ΕΒΑΛΟΝ ΕΙΣ ΦΥΛΑΚΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΑΝΤΕΣ ΤΩ ΔΕΣΜΟΦΥΛΑΚΙ ΑΣΦΑΛΩΣ ΤΗΡΕΙΝ ΑΥΤΟΥΣ

23 After they had inflicted many blows on them, they threw them into prison and ordered the jailer to guard them securely.

24 ΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΝ ΤΟΙΑΥΤΗΝ ΛΑΒΩΝ ΕΒΑΛΕΝ ΑΥΤΟΥΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΑΝ ΦΥΛΑΚΗΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΔΑΣ ΗΣΦΑΛΙΣΑΤΟ ΑΥΤΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΞΥΛΟΝ

24 Because he got such an order, he threw them into the inner prison and fastened their feet in the stocks.

25 ΚΑΤΑ ΔΕ ΤΟ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟΝ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΛΑΣ ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΕΝΟΙ ΥΜΝΟΥΝ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΕΠΗΚΡΟΩΝΤΟ ΔΕ ΑΥΤΩΝ ΟΙ ΔΕΣΜΙΟΙ

25 But about the middle of the night, Paul and Silas were praying and praising God with song, and the prisoners were listening to them.

26 ΑΦΝΩ ΔΕ ΣΕΙΣΜΟΣ ΕΓΕΝΕΤΟ ΜΕΓΑΣ ΩΣΤΕ ΣΑΛΕΥΘΗΝΑΙ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΟΥ ΔΕΣΜΩΤΗΡΙΟΥ ΗΝΕΩΧΘΗΣΑΝ ΔΕ ΠΑΡΑΧΡΗΜΑ ΑΙ ΘΥΡΑΙ ΠΑΣΑΙ ΚΑΙ ΠΑΝΤΩΝ ΤΑ ΔΕΣΜΑ ΑΝΕΘΗ

26 Suddenly a great earthquake occurred, so that the foundations of the jail were shaken. Moreover, all the doors were instantly opened, and everyone’s bonds came loose.

27 ΕΞΥΠΝΟΣ ΔΕ ΓΕΝΟΜΕΝΟΣ Ο ΔΕΣΜΟΦΥΛΑΞ ΚΑΙ ΙΔΩΝ ΑΝΕΩΓΜΕΝΑΣ ΤΑΣ ΘΥΡΑΣ ΤΗΣ ΦΥΛΑΚΗΣ ΣΠΑΣΑΜΕΝΟΣ [ΤΗΝ] ΜΑΧΑΙΡΑΝ ΗΜΕΛΛΕΝ ΕΑΥΤΟΝ ΑΝΑΙΡΕΙΝ ΝΟΜΙΖΩΝ ΕΚΠΕΦΕΥΓΕΝΑΙ ΤΟΥΣ ΔΕΣΜΙΟΥΣ

27 When the jailer woke up and saw that the prison doors were open, he drew his sword and was about to kill himself, assuming that the prisoners had escaped.

28 ΕΦΩΝΗΣΕΝ ΔΕ ΜΕΓΑΛΗ ΦΩΝΗ [Ο] ΠΑΥΛΟΣ ΛΕΓΩΝ ΜΗΔΕΝ ΠΡΑΞΗΣ ΣΕΑΥΤΩ ΚΑΚΟΝ ΑΠΑΝΤΕΣ ΓΑΡ ΕΣΜΕΝ ΕΝΘΑΔΕ

28 But Paul called out with a loud voice: “Do not hurt yourself, for we are all here!”

29 ΑΙΤΗΣΑΣ ΔΕ ΦΩΤΑ ΕΙΣΕΠΗΔΗΣΕΝ ΚΑΙ ΕΝΤΡΟΜΟΣ ΓΕΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΣΕΠΕΣΕΝ ΤΩ ΠΑΥΛΩ ΚΑΙ [ΤΩ] ΣΙΛΑ

29 So he asked for lights and rushed in, and seized with trembling, he fell down before Paul and Silas.

30 ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΑΓΩΝ ΑΥΤΟΥΣ ΕΞΩ ΕΦΗ ΚΥΡΙΟΙ ΤΙ ΜΕ ΔΕΙ ΠΟΙΕΙΝ ΙΝΑ ΣΩΘΩ

30 He brought them outside and said: “Sirs, what must I do to get saved?”

31 ΟΙ ΔΕ ΕΙΠΑΝ ΠΙΣΤΕΥΣΟΝ ΕΠΙ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΙΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΣΩΘΗΣΗ ΣΥ ΚΑΙ Ο ΟΙΚΟΣ ΣΟΥ

31 They said: “Believe in the Lord Jesus, and you will get saved, you and your household.”

32 ΚΑΙ ΕΛΑΛΗΣΑΝ ΑΥΤΩ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΥΝ ΠΑΣΙΝ ΤΟΙΣ ΕΝ ΤΗ ΟΙΚΙΑ ΑΥΤΟΥ

32 Then they spoke the word of Jehovah to him together with all those in his house.

33 ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ ΑΥΤΟΥΣ ΕΝ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗ ΩΡΑ ΤΗΣ ΝΥΚΤΟΣ ΕΛΟΥΣΕΝ ΑΠΟ ΤΩΝ ΠΛΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΒΑΠΤΙΣΘΗ ΑΥΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΥΤΟΥ ΠΑΝΤΕΣ ΠΑΡΑΧΡΗΜΑ

33 And he took them along in that hour of the night and washed their wounds. Then he and his entire household were dipped without delay.

34 ΑΝΑΓΑΓΩΝ ΤΕ ΑΥΤΟΥΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝ ΠΑΡΕΘΗΚΕΝ ΤΡΑΠΕΖΑΝ ΚΑΙ ΗΓΑΛΛΙΑΣΑΤΟ ΠΑΝΟΙΚΕΙ ΠΕΠΙΣΤΕΥΚΩΣ ΤΩ ΘΕΩ

34 He brought them into his house and set a table before them, and he rejoiced greatly with all his household now that he had believed in God.

35 ΗΜΕΡΑΣ ΔΕ ΓΕΝΟΜΕΝΗΣ ΑΠΕΣΤΕΙΛΑΝ ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ ΤΟΥΣ ΡΑΒΔΟΥΧΟΥΣ ΛΕΓΟΝΤΕΣ ΑΠΟΛΥΣΟΝ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΕΚΕΙΝΟΥΣ

35 When it became day, the civil magistrates sent the constables to say: “Release those men.”

36 ΑΠΗΓΓΕΙΛΕΝ ΔΕ Ο ΔΕΣΜΟΦΥΛΑΞ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ [ΤΟΥΤΟΥΣ] ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΥΛΟΝ ΟΤΙ ΑΠΕΣΤΑΛΚΑΝ ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ ΙΝΑ ΑΠΟΛΥΘΗΤΕ ΝΥΝ ΟΥΝ ΕΞΕΛΘΟΝΤΕΣ ΠΟΡΕΥΕΣΘΕ ΕΝ ΕΙΡΗΝΗ

36 The jailer reported their words to Paul: “The civil magistrates have sent men to have you two released. So come out now and go in peace.”

37 Ο ΔΕ ΠΑΥΛΟΣ ΕΦΗ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ ΔΕΙΡΑΝΤΕΣ ΗΜΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΚΑΤΑΚΡΙΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑΣ ΕΒΑΛΑΝ ΕΙΣ ΦΥΛΑΚΗΝ ΚΑΙ ΝΥΝ ΛΑΘΡΑ ΗΜΑΣ ΕΚΒΑΛΛΟΥΣΙΝ ΟΥ ΓΑΡ ΑΛΛΑ ΕΛΘΟΝΤΕΣ ΑΥΤΟΙ ΗΜΑΣ ΕΞΑΓΑΓΕΤΩΣΑΝ

37 But Paul said to them: “They flogged us publicly, uncondemned, though we are Romans, and threw us into prison. Are they now throwing us out secretly? No, indeed! Let them come themselves and escort us out.”

38 ΑΠΗΓΓΕΙΛΑΝ ΔΕ ΤΟΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΙΣ ΟΙ ΡΑΒΔΟΥΧΟΙ ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ ΤΑΥΤΑ ΕΦΟΒΗΘΗΣΑΝ ΔΕ ΑΚΟΥΣΑΝΤΕΣ ΟΤΙ ΡΩΜΑΙΟΙ ΕΙΣΙΝ

38 The constables reported these words to the civil magistrates. These grew fearful when they heard that the men were Romans.

39 ΚΑΙ ΕΛΘΟΝΤΕΣ ΠΑΡΕΚΑΛΕΣΑΝ ΑΥΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΑΓΟΝΤΕΣ ΗΡΩΤΩΝ ΑΠΕΛΘΕΙΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ

39 So they came and pleaded with them, and after escorting them out, they requested them to depart from the city.

40 ΕΞΕΛΘΟΝΤΕΣ ΔΕ ΑΠΟ ΤΗΣ ΦΥΛΑΚΗΣ ΕΙΣΗΛΘΟΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΛΥΔΙΑΝ ΚΑΙ ΙΔΟΝΤΕΣ ΠΑΡΕΚΑΛΕΣΑΝ ΤΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΗΛΘΑΝ

40 But they came out of the prison and went to the home of Lydʹia; and when they saw the brothers, they encouraged them and departed.

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 17

Acts. Chapter 17.

ΔΙΟΔΕΥΣΑΝΤΕΣ ΔΕ ΤΗΝ ΑΜΦΙΠΟΛΙΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΝ ΗΛΘΟΝ ΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ ΟΠΟΥ ΗΝ ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ

1 They now traveled through Amphipʹolis and Apolloʹnia and came to Thessaloniʹca, where there was a synagogue of the Jews.

ΚΑΤΑ ΔΕ ΤΟ ΕΙΩΘΟΣ ΤΩ ΠΑΥΛΩ ΕΙΣΗΛΘΕΝ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΣΑΒΒΑΤΑ ΤΡΙΑ ΔΙΕΛΕΞΑΤΟ ΑΥΤΟΙΣ ΑΠΟ ΤΩΝ ΓΡΑΦΩΝ

2 So according to Paul’s custom he went inside to them, and for three Saturdays he reasoned with them from the Scriptures,

ΔΙΑΝΟΙΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΙΘΕΜΕΝΟΣ ΟΤΙ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΝ ΕΔΕΙ ΠΑΘΕΙΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΝΑΙ ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ ΚΑΙ ΟΤΙ ΟΥΤΟΣ ΕΣΤΙΝ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ [Ο] ΙΗΣΟΥΣ ΟΝ ΕΓΩ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΩ ΥΜΙΝ

3 explaining and proving by references that it was necessary for the Anointed One to suffer and to rise from the dead, saying: “This is the Anointed One, this Jesus whom I am proclaiming to you.”

ΚΑΙ ΤΙΝΕΣ ΕΞ ΑΥΤΩΝ ΕΠΕΙΣΘΗΣΑΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΚΛΗΡΩΘΗΣΑΝ ΤΩ ΠΑΥΛΩ ΚΑΙ ΤΩ ΣΙΛΑ ΤΩΝ ΤΕ ΣΕΒΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΛΗΘΟΣ ΠΟΛΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΟΥΚ ΟΛΙΓΑΙ

4 As a result, some of them became believers and associated themselves with Paul and Silas, and so did a great multitude of the Greeks who worshipped God, along with quite a few of the principal women.

ΖΗΛΩΣΑΝΤΕΣ ΔΕ ΟΙ ΙΟΥΔΑΙΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΑΒΟΜΕΝΟΙ ΤΩΝ ΑΓΟΡΑΙΩΝ ΑΝΔΡΑΣ ΤΙΝΑΣ ΠΟΝΗΡΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΛΟΠΟΙΗΣΑΝΤΕΣ ΕΘΟΡΥΒΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΑΝΤΕΣ ΤΗ ΟΙΚΙΑ ΙΑΣΟΝΟΣ ΕΖΗΤΟΥΝ ΑΥΤΟΥΣ ΠΡΟΑΓΑΓΕΙΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟΝ

5 But the Jews, getting jealous, gathered together some wicked men who were loitering at the marketplace and formed a mob and proceeded to throw the city into an uproar. They assaulted the house of Jaʹson and were seeking to have Paul and Silas brought out to the mob.

ΜΗ ΕΥΡΟΝΤΕΣ ΔΕ ΑΥΤΟΥΣ ΕΣΥΡΟΝ ΙΑΣΟΝΑ ΚΑΙ ΤΙΝΑΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΕΠΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΑΡΧΑΣ ΒΟΩΝΤΕΣ ΟΤΙ ΟΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΝ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΑΝΤΕΣ ΟΥΤΟΙ ΚΑΙ ΕΝΘΑΔΕ ΠΑΡΕΙΣΙΝ

6 When they did not find them, they dragged Jaʹson and some of the brothers to the city rulers, crying out: “These men who have overturned the inhabited earth are present here also,

ΟΥΣ ΥΠΟΔΕΔΕΚΤΑΙ ΙΑΣΩΝ ΚΑΙ ΟΥΤΟΙ ΠΑΝΤΕΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΔΟΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙΣΑΡΟΣ ΠΡΑΣΣΟΥΣΙΝ ΒΑΣΙΛΕΑ ΕΤΕΡΟΝ ΛΕΓΟΝΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΙΗΣΟΥΝ

7 and Jaʹson has received them as his guests. All these men act in opposition to the decrees of Caesar, saying there is another king, Jesus.”

ΕΤΑΡΑΞΑΝ ΔΕ ΤΟΝ ΟΧΛΟΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΑΡΧΑΣ ΑΚΟΥΟΝΤΑΣ ΤΑΥΤΑ

8 When they heard these things, the crowd and the city rulers were alarmed;

ΚΑΙ ΛΑΒΟΝΤΕΣ ΤΟ ΙΚΑΝΟΝ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΙΑΣΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΕΛΥΣΑΝ ΑΥΤΟΥΣ

9 and after taking sufficient security from Jaʹson and the others, they let them go.

10 ΟΙ ΔΕ ΑΔΕΛΦΟΙ ΕΥΘΕΩΣ ΔΙΑ ΝΥΚΤΟΣ ΕΞΕΠΕΜΨΑΝ ΤΟΝ ΤΕ ΠΑΥΛΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΙΛΑΝ ΕΙΣ ΒΕΡΟΙΑΝ ΟΙΤΙΝΕΣ ΠΑΡΑΓΕΝΟΜΕΝΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΝΑΓΩΓΗΝ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ ΑΠΗΕΣΑΝ

10 Immediately by night the brothers sent both Paul and Silas to Beroeʹa. On arriving, they went into the synagogue of the Jews.

11 ΟΥΤΟΙ ΔΕ ΗΣΑΝ ΕΥΓΕΝΕΣΤΕΡΟΙ ΤΩΝ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΙΤΙΝΕΣ ΕΔΕΞΑΝΤΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΜΕΤΑ ΠΑΣΗΣ ΠΡΟΘΥΜΙΑΣ ΚΑΘ ΗΜΕΡΑΝ ΑΝΑΚΡΙΝΟΝΤΕΣ ΤΑΣ ΓΡΑΦΑΣ ΕΙ ΕΧΟΙ ΤΑΥΤΑ ΟΥΤΩΣ

11 Now these were more noble-minded than those in Thessaloniʹca, for they accepted the word with the greatest eagerness of mind, carefully examining the Scriptures daily to see whether these things were so.

12 ΠΟΛΛΟΙ ΜΕΝ ΟΥΝ ΕΞ ΑΥΤΩΝ ΕΠΙΣΤΕΥΣΑΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΥΣΧΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΔΡΩΝ ΟΥΚ ΟΛΙΓΟΙ

12 Therefore, many of them became believers, and so did quite a few of the reputable Greek women as well as some of the men.

13 ΩΣ ΔΕ ΕΓΝΩΣΑΝ ΟΙ ΑΠΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΟΥΔΑΙΟΙ ΟΤΙ ΚΑΙ ΕΝ ΤΗ ΒΕΡΟΙΑ ΚΑΤΗΓΓΕΛΗ ΥΠΟ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΗΛΘΟΝ ΚΑΚΕΙ ΣΑΛΕΥΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΡΑΣΣΟΝΤΕΣ ΤΟΥΣ ΟΧΛΟΥΣ

13 But when the Jews from Thessaloniʹca learned that the word of God was also being proclaimed by Paul in Beroeʹa, they came there to incite and agitate the crowds.

14 ΕΥΘΕΩΣ ΔΕ ΤΟΤΕ ΤΟΝ ΠΑΥΛΟΝ ΕΞΑΠΕΣΤΕΙΛΑΝ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΟΡΕΥΕΣΘΑΙ ΕΩΣ ΕΠΙ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑΝ ΥΠΕΜΕΙΝΑΝ ΤΕ Ο ΤΕ ΣΙΛΑΣ ΚΑΙ Ο ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΕΚΕΙ

14 Then the brothers immediately sent Paul away to the sea, but both Silas and Timothy remained behind there.

15 ΟΙ ΔΕ ΚΑΘΙΣΤΑΝΟΝΤΕΣ ΤΟΝ ΠΑΥΛΟΝ ΗΓΑΓΟΝ ΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΛΑΒΟΝΤΕΣ ΕΝΤΟΛΗΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΙΛΑΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΙΜΟΘΕΟΝ ΙΝΑ ΩΣ ΤΑΧΙΣΤΑ ΕΛΘΩΣΙΝ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ ΕΞΗΕΣΑΝ

15 However, those accompanying Paul brought him as far as Athens, and they departed after receiving instructions that Silas and Timothy should come to Paul as quickly as possible.

16 ΕΝ ΔΕ ΤΑΙΣ ΑΘΗΝΑΙΣ ΕΚΔΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΡΩΞΥΝΕΤΟ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΑΥΤΟΥ ΕΝ ΑΥΤΩ ΘΕΩΡΟΥΝΤΟΣ ΚΑΤΕΙΔΩΛΟΝ ΟΥΣΑΝ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ

16 Now while Paul was waiting for them in Athens, his spirit within him became irritated on seeing that the city was full of idols.

17 ΔΙΕΛΕΓΕΤΟ ΜΕΝ ΟΥΝ ΕΝ ΤΗ ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΤΟΙΣ ΙΟΥΔΑΙΟΙΣ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΣΕΒΟΜΕΝΟΙΣ ΚΑΙ ΕΝ ΤΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΑ ΠΑΣΑΝ ΗΜΕΡΑΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΤΥΓΧΑΝΟΝΤΑΣ

17 So he began to reason in the synagogue with the Jews and the other people who worshipped God and every day in the marketplace with those who happened to be on hand.

18 ΤΙΝΕΣ ΔΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΚΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ ΣΥΝΕΒΑΛΛΟΝ ΑΥΤΩ ΚΑΙ ΤΙΝΕΣ ΕΛΕΓΟΝ ΤΙ ΑΝ ΘΕΛΟΙ Ο ΣΠΕΡΜΟΛΟΓΟΣ ΟΥΤΟΣ ΛΕΓΕΙΝ ΟΙ ΔΕ ΞΕΝΩΝ ΔΑΙΜΟΝΙΩΝ ΔΟΚΕΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΥΣ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΝ ΕΥΗΓΓΕΛΙΖΕΤΟ

18 But some of both the Epicureʹan and the Stoʹic philosophers began disputing with him, and some were saying: “What is it this chatterer would like to tell?” Others: “He seems to be a proclaimer of foreign deities.” This was because he was declaring the good news of Jesus and the resurrection.

19 ΕΠΙΛΑΒΟΜΕΝΟΙ ΤΕ ΑΥΤΟΥ ΕΠΙ ΤΟΝ ΑΡΕΙΟΝ ΠΑΓΟΝ ΗΓΑΓΟΝ ΛΕΓΟΝΤΕΣ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΓΝΩΝΑΙ ΤΙΣ Η ΚΑΙΝΗ ΑΥΤΗ Η ΥΠΟ ΣΟΥ ΛΑΛΟΥΜΕΝΗ ΔΙΔΑΧΗ

19 So they took hold of him and led him to the Areopʹagus, saying: “Can we get to know what this new teaching is that you are speaking about?

20 ΞΕΝΙΖΟΝΤΑ ΓΑΡ ΤΙΝΑ ΕΙΣΦΕΡΕΙΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΚΟΑΣ ΗΜΩΝ ΒΟΥΛΟΜΕΘΑ ΟΥΝ ΓΝΩΝΑΙ ΤΙΝΑ ΘΕΛΕΙ ΤΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ

20 For you are introducing some things that are strange to our ears, and we want to know what these things mean.”

21 ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΕ ΠΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΕΣ ΞΕΝΟΙ ΕΙΣ ΟΥΔΕΝ ΕΤΕΡΟΝ ΗΥΚΑΙΡΟΥΝ Η ΛΕΓΕΙΝ ΤΙ Η ΑΚΟΥΕΙΝ ΤΙ ΚΑΙΝΟΤΕΡΟΝ

21 In fact, all Athenians and the foreigners staying there would spend their leisure time doing nothing else but telling or listening to something new.

22 ΣΤΑΘΕΙΣ ΔΕ [Ο] ΠΑΥΛΟΣ ΕΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΕΦΗ ΑΝΔΡΕΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΑ ΩΣ ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΕΣΤΕΡΟΥΣ ΥΜΑΣ ΘΕΩΡΩ

22 Paul now stood in the midst of the Areopʹagus and said: “Men of Athens, I see that in all things you seem to be more given to the fear of the deities than others are.

23 ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΓΑΡ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΩΝ ΤΑ ΣΕΒΑΣΜΑΤΑ ΥΜΩΝ ΕΥΡΟΝ ΚΑΙ ΒΩΜΟΝ ΕΝ Ω ΕΠΕΓΕΓΡΑΠΤΟ ΑΓΝΩΣΤΩ ΘΕΩ Ο ΟΥΝ ΑΓΝΟΟΥΝΤΕΣ ΕΥΣΕΒΕΙΤΕ ΤΟΥΤΟ ΕΓΩ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΩ ΥΜΙΝ

23 For instance, while passing along and carefully observing your objects of veneration, I found even an altar on which had been inscribed ‘To an Unknown God.’ Therefore, what you are unknowingly worshipping, this I am declaring to you.

24 Ο ΘΕΟΣ Ο ΠΟΙΗΣΑΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΝ ΑΥΤΩ ΟΥΤΟΣ ΟΥΡΑΝΟΥ ΚΑΙ ΓΗΣ ΥΠΑΡΧΩΝ ΚΥΡΙΟΣ ΟΥΚ ΕΝ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΙΣ ΝΑΟΙΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙ

24 The God who made the world and all the things in it, being, as he is, Lord of heaven and earth, does not dwell in handmade temples;

25 ΟΥΔΕ ΥΠΟ ΧΕΙΡΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΕΤΑΙ ΠΡΟΣΔΕΟΜΕΝΟΣ ΤΙΝΟΣ ΑΥΤΟΣ ΔΙΔΟΥΣ ΠΑΣΙ ΖΩΗΝ ΚΑΙ ΠΝΟΗΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ

25 nor is he served by human hands as if he needed anything, because he himself gives to all people life and breath and all things.

26 ΕΠΟΙΗΣΕΝ ΤΕ ΕΞ ΕΝΟΣ ΠΑΝ ΕΘΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ ΕΠΙ ΠΑΝΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΓΗΣ ΟΡΙΣΑΣ ΠΡΟΣΤΕΤΑΓΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΣ ΟΡΟΘΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΥΤΩΝ

26 And he made out of one man every nation of men to dwell on the entire surface of the earth, and he decreed the appointed times and the set limits of where men would dwell,

27 ΖΗΤΕΙΝ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΕΙ ΑΡΑ ΓΕ ΨΗΛΑΦΗΣΕΙΑΝ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΕΥΡΟΙΕΝ ΚΑΙ ΓΕ ΟΥ ΜΑΚΡΑΝ ΑΠΟ ΕΝΟΣ ΕΚΑΣΤΟΥ ΗΜΩΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ

27 so that they would seek God, if they might grope for him and really find him, although, in fact, he is not far off from each one of us.

28 ΕΝ ΑΥΤΩ ΓΑΡ ΖΩΜΕΝ ΚΑΙ ΚΙΝΟΥΜΕΘΑ ΚΑΙ ΕΣΜΕΝ ΩΣ ΚΑΙ ΤΙΝΕΣ ΤΩΝ ΚΑΘ ΥΜΑΣ ΠΟΙΗΤΩΝ ΕΙΡΗΚΑΣΙΝ ΤΟΥ ΓΑΡ ΚΑΙ ΓΕΝΟΣ ΕΣΜΕΝ

28 For by him we have life and move and exist, even as some of your own poets have said, ‘For we are also his children.’

29 ΓΕΝΟΣ ΟΥΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΟΥΚ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝ ΝΟΜΙΖΕΙΝ ΧΡΥΣΩ Η ΑΡΓΥΡΩ Η ΛΙΘΩ ΧΑΡΑΓΜΑΤΙ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΕΝΘΥΜΗΣΕΩΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΤΟ ΘΕΙΟΝ ΕΙΝΑΙ ΟΜΟΙΟΝ

29 “Therefore, since we are the children of God, we should not think that the Divine Being is like gold or silver or stone, like something sculptured by the art and design of humans.

30 ΤΟΥΣ ΜΕΝ ΟΥΝ ΧΡΟΝΟΥΣ ΤΗΣ ΑΓΝΟΙΑΣ ΥΠΕΡΙΔΩΝ Ο ΘΕΟΣ ΤΑ ΝΥΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΛΕΙ ΤΟΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ ΠΑΝΤΑΣ ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΜΕΤΑΝΟΕΙΝ

30 True, God has overlooked the times of such ignorance; but now he is declaring to all people everywhere that they should repent.

31 ΚΑΘΟΤΙ ΕΣΤΗΣΕΝ ΗΜΕΡΑΝ ΕΝ Η ΜΕΛΛΕΙ ΚΡΙΝΕΙΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΝ ΕΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΕΝ ΑΝΔΡΙ Ω ΩΡΙΣΕΝ ΠΙΣΤΙΝ ΠΑΡΑΣΧΩΝ ΠΑΣΙΝ ΑΝΑΣΤΗΣΑΣ ΑΥΤΟΝ ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ

31 Because he has set a day on which he purposes to judge the inhabited earth in righteousness by a man whom he has appointed, and he has provided a guarantee to all men by resurrecting him from the dead.”

32 ΑΚΟΥΣΑΝΤΕΣ ΔΕ ΑΝΑΣΤΑΣΙΝ ΝΕΚΡΩΝ ΟΙ ΜΕΝ ΕΧΛΕΥΑΖΟΝ ΟΙ ΔΕ ΕΙΠΑΝ ΑΚΟΥΣΟΜΕΘΑ ΣΟΥ ΠΕΡΙ ΤΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ

32 Now when they heard of a resurrection of the dead, some began to scoff, while others said: “We will hear you again about this.”

33 ΟΥΤΩΣ Ο ΠΑΥΛΟΣ ΕΞΗΛΘΕΝ ΕΚ ΜΕΣΟΥ ΑΥΤΩΝ

33 So Paul left them,

34 ΤΙΝΕΣ ΔΕ ΑΝΔΡΕΣ ΚΟΛΛΗΘΕΝΤΕΣ ΑΥΤΩ ΕΠΙΣΤΕΥΣΑΝ ΕΝ ΟΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ο ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗΣ ΚΑΙ ΓΥΝΗ ΟΝΟΜΑΤΙ ΔΑΜΑΡΙΣ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΙ ΣΥΝ ΑΥΤΟΙΣ

34 but some men joined him and became believers. Among them were Dionysʹius, who was a judge of the court of the Areopʹagus, and a woman named Damʹaris, and others besides them.

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 18

Acts. Chapter 18.

ΜΕΤΑ ΤΑΥΤΑ ΧΩΡΙΣΘΕΙΣ ΕΚ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΗΛΘΕΝ ΕΙΣ ΚΟΡΙΝΘΟΝ

1 After this he departed from Athens and came to Corinth.

ΚΑΙ ΕΥΡΩΝ ΤΙΝΑ ΙΟΥΔΑΙΟΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΑΚΥΛΑΝ ΠΟΝΤΙΚΟΝ ΤΩ ΓΕΝΕΙ ΠΡΟΣΦΑΤΩΣ ΕΛΗΛΥΘΟΤΑ ΑΠΟ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΙΣΚΙΛΛΑΝ ΓΥΝΑΙΚΑ ΑΥΤΟΥ ΔΙΑ ΤΟ ΔΙΑΤΕΤΑΧΕΝΑΙ ΚΛΑΥΔΙΟΝ ΧΩΡΙΖΕΣΘΑΙ ΠΑΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΙΟΥΔΑΙΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ ΠΡΟΣΗΛΘΕΝ ΑΥΤΟΙΣ

2 And he found a Jew named Aqʹuila, a native of Ponʹtus who had recently come from Italy with Priscilʹla his wife, because Claudius had ordered all the Jews to leave Rome. So he went to them,

ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΟ ΟΜΟΤΕΧΝΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΜΕΝΕΝ ΠΑΡ ΑΥΤΟΙΣ ΚΑΙ ΗΡΓΑΖΕΤΟ ΗΣΑΝ ΓΑΡ ΣΚΗΝΟΠΟΙΟΙ ΤΗ ΤΕΧΝΗ

3 and because he had the same trade, he stayed at their home and worked with them, for they were tentmakers by trade.

ΔΙΕΛΕΓΕΤΟ ΔΕ ΕΝ ΤΗ ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝ ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΕΠΕΙΘΕΝ ΤΕ ΙΟΥΔΑΙΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ

4 He would give a talk in the synagogue every Saturday and would persuade Jews and Greeks.

ΩΣ ΔΕ ΚΑΤΗΛΘΟΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ο ΤΕ ΣΙΛΑΣ ΚΑΙ Ο ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΣΥΝΕΙΧΕΤΟ ΤΩ ΛΟΓΩ Ο ΠΑΥΛΟΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΝΟΣ ΤΟΙΣ ΙΟΥΔΑΙΟΙΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΝ ΙΗΣΟΥΝ

5 When, now, both Silas and Timothy came down from Macedoʹnia, Paul began to be intensely occupied with the word, witnessing to the Jews to prove that Jesus is the Anointed One.

ΑΝΤΙΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΔΕ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΒΛΑΣΦΗΜΟΥΝΤΩΝ ΕΚΤΙΝΑΞΑΜΕΝΟΣ ΤΑ ΙΜΑΤΙΑ ΕΙΠΕΝ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟ ΑΙΜΑ ΥΜΩΝ ΕΠΙ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗΝ ΥΜΩΝ ΚΑΘΑΡΟΣ ΕΓΩ ΑΠΟ ΤΟΥ ΝΥΝ ΕΙΣ ΤΑ ΕΘΝΗ ΠΟΡΕΥΣΟΜΑΙ

6 But after they kept on opposing him and speaking abusively, he shook out his garments and said to them: “Let your blood be on your own heads. I am clean. From now on I will go to people of the nations.”

ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΣ ΕΚΕΙΘΕΝ ΕΙΣΗΛΘΕΝ ΕΙΣ ΟΙΚΙΑΝ ΤΙΝΟΣ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΙΤΙΟΥ ΙΟΥΣΤΟΥ ΣΕΒΟΜΕΝΟΥ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΟΥ Η ΟΙΚΙΑ ΗΝ ΣΥΝΟΜΟΡΟΥΣΑ ΤΗ ΣΥΝΑΓΩΓΗ

7 So he transferred from there and went into the house of a man named Titius Justus, a worshipper of God, whose house adjoined the synagogue.

ΚΡΙΣΠΟΣ ΔΕ Ο ΑΡΧΙΣΥΝΑΓΩΓΟΣ ΕΠΙΣΤΕΥΣΕΝ ΤΩ ΚΥΡΙΩ ΣΥΝ ΟΛΩ ΤΩ ΟΙΚΩ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΛΟΙ ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΚΟΥΟΝΤΕΣ ΕΠΙΣΤΕΥΟΝ ΚΑΙ ΕΒΑΠΤΙΖΟΝΤΟ

8 But Crisʹpus, the presiding officer of the synagogue, became a believer in the Lord, along with all his household. And many of the Corinthians who heard began to believe, and were dipped.

ΕΙΠΕΝ ΔΕ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΝ ΝΥΚΤΙ ΔΙ ΟΡΑΜΑΤΟΣ ΤΩ ΠΑΥΛΩ ΜΗ ΦΟΒΟΥ ΑΛΛΑ ΛΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΗ ΣΙΩΠΗΣΗΣ

9 Moreover, the Lord said to Paul in a vision by night: “Do not be afraid, but keep on speaking and do not keep silent,

10 ΔΙΟΤΙ ΕΓΩ ΕΙΜΙ ΜΕΤΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΟΥΔΕΙΣ ΕΠΙΘΗΣΕΤΑΙ ΣΟΙ ΤΟΥ ΚΑΚΩΣΑΙ ΣΕ ΔΙΟΤΙ ΛΑΟΣ ΕΣΤΙ ΜΟΙ ΠΟΛΥΣ ΕΝ ΤΗ ΠΟΛΕΙ ΤΑΥΤΗ

10 for I am with you and no man will assault you to harm you; for I have many people in this city.”

11 ΕΚΑΘΙΣΕΝ ΔΕ ΕΝΙΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΜΗΝΑΣ ΕΞ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΕΝ ΑΥΤΟΙΣ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

11 So he stayed there for a year and six months, teaching the word of God among them.

12 ΓΑΛΛΙΩΝΟΣ ΔΕ ΑΝΘΥΠΑΤΟΥ ΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΚΑΤΕΠΕΣΤΗΣΑΝ ΟΜΟΘΥΜΑΔΟΝ ΟΙ ΙΟΥΔΑΙΟΙ ΤΩ ΠΑΥΛΩ ΚΑΙ ΗΓΑΓΟΝ ΑΥΤΟΝ ΕΠΙ ΤΟ ΒΗΜΑ

12 While Galʹlio was proconsul of Achaʹia, the Jews made a concerted attack against Paul and led him to the judgment seat,

13 ΛΕΓΟΝΤΕΣ ΟΤΙ ΠΑΡΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΑΝΑΠΕΙΘΕΙ ΟΥΤΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΣΕΒΕΣΘΑΙ ΤΟΝ ΘΕΟΝ

13 saying: “This man is persuading people to worship God in a way contrary to the law.”

14 ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΔΕ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙΝ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΕΙΠΕΝ Ο ΓΑΛΛΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΙΟΥΔΑΙΟΥΣ ΕΙ ΜΕΝ ΗΝ ΑΔΙΚΗΜΑ ΤΙ Η ΡΑΔΙΟΥΡΓΗΜΑ ΠΟΝΗΡΟΝ Ω ΙΟΥΔΑΙΟΙ ΚΑΤΑ ΛΟΓΟΝ ΑΝ ΑΝΕΣΧΟΜΗΝ ΥΜΩΝ

14 But as Paul was about to speak, Galʹlio said to the Jews: “If, indeed, it were some wrong or a serious crime, O Jews, it would be reasonable for me to hear you out patiently.

15 ΕΙ ΔΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΣΤΙΝ ΠΕΡΙ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘ ΥΜΑΣ ΟΨΕΣΘΕ ΑΥΤΟΙ ΚΡΙΤΗΣ ΕΓΩ ΤΟΥΤΩΝ ΟΥ ΒΟΥΛΟΜΑΙ ΕΙΝΑΙ

15 But if it is controversies over speech and names and your own law, you yourselves must see to it. I do not wish to be a judge of these things.”

16 ΚΑΙ ΑΠΗΛΑΣΕΝ ΑΥΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ

16 With that he drove them away from the judgment seat.

17 ΕΠΙΛΑΒΟΜΕΝΟΙ ΔΕ ΠΑΝΤΕΣ ΣΩΣΘΕΝΗΝ ΤΟΝ ΑΡΧΙΣΥΝΑΓΩΓΟΝ ΕΤΥΠΤΟΝ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΥΔΕΝ ΤΟΥΤΩΝ ΤΩ ΓΑΛΛΙΩΝΙ ΕΜΕΛΕΝ

17 So they all seized Sosʹthenes, the presiding officer of the synagogue, and began beating him in front of the judgment seat. But Galʹlio would not get involved at all with these things.

18 Ο ΔΕ ΠΑΥΛΟΣ ΕΤΙ ΠΡΟΣΜΕΙΝΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΙΚΑΝΑΣ ΤΟΙΣ ΑΔΕΛΦΟΙΣ ΑΠΟΤΑΞΑΜΕΝΟΣ ΕΞΕΠΛΕΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΡΙΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝ ΑΥΤΩ ΠΡΙΣΚΙΛΛΑ ΚΑΙ ΑΚΥΛΑΣ ΚΕΙΡΑΜΕΝΟΣ ΕΝ ΚΕΓΧΡΕΑΙΣ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗΝ ΕΙΧΕΝ ΓΑΡ ΕΥΧΗΝ

18 However, after staying quite a few days longer, Paul said good-bye to the brothers and sailed away for Syria, accompanied by Priscilʹla and Aqʹuila. He had his hair clipped short in Cenʹchreae, for he had made a vow.

19 ΚΑΤΗΝΤΗΣΑΝ ΔΕ ΕΙΣ ΕΦΕΣΟΝ ΚΑΚΕΙΝΟΥΣ ΚΑΤΕΛΙΠΕΝ ΑΥΤΟΥ ΑΥΤΟΣ ΔΕ ΕΙΣΕΛΘΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΝΑΓΩΓΗΝ ΔΙΕΛΕΞΑΤΟ ΤΟΙΣ ΙΟΥΔΑΙΟΙΣ

19 So they arrived at Ephʹesus, and he left them there; but he entered the synagogue and reasoned with the Jews.

20 ΕΡΩΤΩΝΤΩΝ ΔΕ ΑΥΤΩΝ ΕΠΙ ΠΛΕΙΟΝΑ ΧΡΟΝΟΝ ΜΕΙΝΑΙ ΟΥΚ ΕΠΕΝΕΥΣΕΝ

20 Although they kept requesting him to stay longer, he would not consent

21 ΑΛΛΑ ΑΠΟΤΑΞΑΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΕΙΠΩΝ ΠΑΛΙΝ ΑΝΑΚΑΜΨΩ ΠΡΟΣ ΥΜΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΘΕΛΟΝΤΟΣ ΑΝΗΧΘΗ ΑΠΟ ΤΗΣ ΕΦΕΣΟΥ

21 but said good-bye and told them: “I will return to you again, if Jehovah is willing.” And he put out to sea from Ephʹesus

22 ΚΑΙ ΚΑΤΕΛΘΩΝ ΕΙΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΝ ΑΝΑΒΑΣ ΚΑΙ ΑΣΠΑΣΑΜΕΝΟΣ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΚΑΤΕΒΗ ΕΙΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΝ

22 and came down to Caesareʹa. And he went up and greeted the congregation and then went down to Antioch.

23 ΚΑΙ ΠΟΙΗΣΑΣ ΧΡΟΝΟΝ ΤΙΝΑ ΕΞΗΛΘΕΝ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΚΑΘΕΞΗΣ ΤΗΝ ΓΑΛΑΤΙΚΗΝ ΧΩΡΑΝ ΚΑΙ ΦΡΥΓΙΑΝ ΕΠΙΣΤΗΡΙΖΩΝ ΠΑΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΑΣ

23 After spending some time there, he departed and went from place to place through the country of Galaʹtia and Phrygʹia, strengthening all the disciples.

24 ΙΟΥΔΑΙΟΣ ΔΕ ΤΙΣ ΑΠΟΛΛΩΣ ΟΝΟΜΑΤΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΥΣ ΤΩ ΓΕΝΕΙ ΑΝΗΡ ΛΟΓΙΟΣ ΚΑΤΗΝΤΗΣΕΝ ΕΙΣ ΕΦΕΣΟΝ ΔΥΝΑΤΟΣ ΩΝ ΕΝ ΤΑΙΣ ΓΡΑΦΑΙΣ

24 Now a Jew named Apolʹlos, a native of Alexandria, arrived in Ephʹesus; he was an eloquent man who was well-versed in the Scriptures.

25 ΟΥΤΟΣ ΗΝ ΚΑΤΗΧΗΜΕΝΟΣ ΤΗΝ ΟΔΟΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΖΕΩΝ ΤΩ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΕΛΑΛΕΙ ΚΑΙ ΕΔΙΔΑΣΚΕΝ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΕΠΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΟΝΟΝ ΤΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ

25 This man had been instructed in the way of Jehovah, and aglow with the spirit, he was speaking and teaching accurately the things about Jesus, but he was acquainted only with the dipping of John.

26 ΟΥΤΟΣ ΤΕ ΗΡΞΑΤΟ ΠΑΡΡΗΣΙΑΖΕΣΘΑΙ ΕΝ ΤΗ ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΑΚΟΥΣΑΝΤΕΣ ΔΕ ΑΥΤΟΥ ΠΡΙΣΚΙΛΛΑ ΚΑΙ ΑΚΥΛΑΣ ΠΡΟΣΕΛΑΒΟΝΤΟ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΣΤΕΡΟΝ ΑΥΤΩ ΕΞΕΘΕΝΤΟ ΤΗΝ ΟΔΟΝ [ΤΟΥ ΘΕΟΥ]

26 He began to speak boldly in the synagogue, and when Priscilʹla and Aqʹuila heard him, they took him into their company and explained the way of God more accurately to him.

27 ΒΟΥΛΟΜΕΝΟΥ ΔΕ ΑΥΤΟΥ ΔΙΕΛΘΕΙΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΧΑΙΑΝ ΠΡΟΤΡΕΨΑΜΕΝΟΙ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΕΓΡΑΨΑΝ ΤΟΙΣ ΜΑΘΗΤΑΙΣ ΑΠΟΔΕΞΑΣΘΑΙ ΑΥΤΟΝ ΟΣ ΠΑΡΑΓΕΝΟΜΕΝΟΣ ΣΥΝΕΒΑΛΕΤΟ ΠΟΛΥ ΤΟΙΣ ΠΕΠΙΣΤΕΥΚΟΣΙΝ ΔΙΑ ΤΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ

27 Further, because he wanted to go across to Achaʹia, the brothers wrote to the disciples, urging them to receive him kindly. So when he got there, he greatly helped those who through God’s undeserved kindness had become believers;

28 ΕΥΤΟΝΩΣ ΓΑΡ ΤΟΙΣ ΙΟΥΔΑΙΟΙΣ ΔΙΑΚΑΤΗΛΕΓΧΕΤΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΣ ΔΙΑ ΤΩΝ ΓΡΑΦΩΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΝ ΙΗΣΟΥΝ

28 for publicly and with great intensity he thoroughly proved the Jews to be wrong, showing them from the Scriptures that Jesus is the Anointed One.

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 19

Acts. Chapter 19.

ΕΓΕΝΕΤΟ ΔΕ ΕΝ ΤΩ ΤΟΝ ΑΠΟΛΛΩ ΕΙΝΑΙ ΕΝ ΚΟΡΙΝΘΩ ΠΑΥΛΟΝ ΔΙΕΛΘΟΝΤΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΡΗ [ΚΑΤ]ΕΛΘΕΙΝ ΕΙΣ ΕΦΕΣΟΝ ΚΑΙ ΕΥΡΕΙΝ ΤΙΝΑΣ ΜΑΘΗΤΑΣ

1 In the course of events, while Apolʹlos was in Corinth, Paul went through the inland regions and came down to Ephʹesus. There he found some disciples

ΕΙΠΕΝ ΤΕ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ ΕΙ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΙΟΝ ΕΛΑΒΕΤΕ ΠΙΣΤΕΥΣΑΝΤΕΣ ΟΙ ΔΕ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ ΑΛΛ ΟΥΔ ΕΙ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΙΟΝ ΕΣΤΙΝ ΗΚΟΥΣΑΜΕΝ

2 and said to them: “Did you receive holy spirit when you became believers?” They replied to him: “Why, we have never heard that there is a holy spirit.”

ΕΙΠΕΝ ΤΕ ΕΙΣ ΤΙ ΟΥΝ ΕΒΑΠΤΙΣΘΗΤΕ ΟΙ ΔΕ ΕΙΠΑΝ ΕΙΣ ΤΟ ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑ

3 So he said: “In what, then, were you dipped?” They said: “In John’s dipping.”

ΕΙΠΕΝ ΔΕ ΠΑΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΒΑΠΤΙΣΕΝ ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ ΤΩ ΛΑΩ ΛΕΓΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΡΧΟΜΕΝΟΝ ΜΕΤ ΑΥΤΟΝ ΙΝΑ ΠΙΣΤΕΥΣΩΣΙΝ ΤΟΥΤ ΕΣΤΙΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥΝ

4 Paul said: “John washed by the dipping in symbol of repentance, telling the people to believe in the one coming after him, that is, in Jesus.”

ΑΚΟΥΣΑΝΤΕΣ ΔΕ ΕΒΑΠΤΙΣΘΗΣΑΝ ΕΙΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΙΗΣΟΥ

5 On hearing this, they got dipped in the name of the Lord Jesus.

ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΝΤΟΣ ΑΥΤΟΙΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ [ΤΑΣ] ΧΕΙΡΑΣ ΗΛΘΕ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΕΠ ΑΥΤΟΥΣ ΕΛΑΛΟΥΝ ΤΕ ΓΛΩΣΣΑΙΣ ΚΑΙ ΕΠΡΟΦΗΤΕΥΟΝ

6 And when Paul laid his hands on them, the holy spirit came upon them, and they began speaking in foreign languages and prophesying.

ΗΣΑΝ ΔΕ ΟΙ ΠΑΝΤΕΣ ΑΝΔΡΕΣ ΩΣΕΙ ΔΩΔΕΚΑ

7 There were about 12 men in all.

ΕΙΣΕΛΘΩΝ ΔΕ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΝΑΓΩΓΗΝ ΕΠΑΡΡΗΣΙΑΖΕΤΟ ΕΠΙ ΜΗΝΑΣ ΤΡΕΙΣ ΔΙΑΛΕΓΟΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΠΕΙΘΩΝ [ΤΑ] ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

8 Entering the synagogue, for three months he spoke with boldness, giving talks and reasoning persuasively about the Kingdom of God.

ΩΣ ΔΕ ΤΙΝΕΣ ΕΣΚΛΗΡΥΝΟΝΤΟ ΚΑΙ ΗΠΕΙΘΟΥΝ ΚΑΚΟΛΟΓΟΥΝΤΕΣ ΤΗΝ ΟΔΟΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΠΛΗΘΟΥΣ ΑΠΟΣΤΑΣ ΑΠ ΑΥΤΩΝ ΑΦΩΡΙΣΕΝ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΑΣ ΚΑΘ ΗΜΕΡΑΝ ΔΙΑΛΕΓΟΜΕΝΟΣ ΕΝ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΤΥΡΑΝΝΟΥ

9 But when some stubbornly refused to believe, speaking injuriously about The Way before the crowd, he withdrew from them and separated the disciples from them, giving talks daily in the school auditorium of Tyranʹnus.

10 ΤΟΥΤΟ ΔΕ ΕΓΕΝΕΤΟ ΕΠΙ ΕΤΗ ΔΥΟ ΩΣΤΕ ΠΑΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΣΙΑΝ ΑΚΟΥΣΑΙ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΙΟΥΔΑΙΟΥΣ ΤΕ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ

10 This went on for two years, so that all those living in the province of Asia heard the word of the Lord, both Jews and Greeks.

11 ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΕ ΟΥ ΤΑΣ ΤΥΧΟΥΣΑΣ Ο ΘΕΟΣ ΕΠΟΙΕΙ ΔΙΑ ΤΩΝ ΧΕΙΡΩΝ ΠΑΥΛΟΥ

11 And God kept performing extraordinary powerful works through the hands of Paul,

12 ΩΣΤΕ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΟΥΝΤΑΣ ΑΠΟΦΕΡΕΣΘΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥ ΧΡΩΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ΣΟΥΔΑΡΙΑ Η ΣΙΜΙΚΙΝΘΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΣΘΑΙ ΑΠ ΑΥΤΩΝ ΤΑΣ ΝΟΣΟΥΣ ΤΑ ΤΕ ΠΝΕΥΜΑΤΑ ΤΑ ΠΟΝΗΡΑ ΕΚΠΟΡΕΥΕΣΘΑΙ

12 so that even cloths and aprons that had touched his body were carried to the sick, and the diseases left them, and the wicked spirits came out.

13 ΕΠΕΧΕΙΡΗΣΑΝ ΔΕ ΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ ΕΞΟΡΚΙΣΤΩΝ ΟΝΟΜΑΖΕΙΝ ΕΠΙ ΤΟΥΣ ΕΧΟΝΤΑΣ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑ ΤΑ ΠΟΝΗΡΑ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΙΗΣΟΥ ΛΕΓΟΝΤΕΣ ΟΡΚΙΖΩ ΥΜΑΣ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥΝ ΟΝ ΠΑΥΛΟΣ ΚΗΡΥΣΣΕΙ

13 But some of the Jews who traveled around casting out demons also tried to use the name of the Lord Jesus over those who had wicked spirits; they would say: “I solemnly charge you by Jesus whom Paul preaches.”

14 ΗΣΑΝ ΔΕ ΤΙΝΟΣ ΣΚΕΥΑ ΙΟΥΔΑΙΟΥ ΑΡΧΙΕΡΕΩΣ ΕΠΤΑ ΥΙΟΙ ΤΟΥΤΟ ΠΟΙΟΥΝΤΕΣ

14 Now there were seven sons of a Jewish chief priest named Sceʹva doing this.

15 ΑΠΟΚΡΙΘΕΝ ΔΕ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟ ΠΟΝΗΡΟΝ ΕΙΠΕΝ ΑΥΤΟΙΣ ΤΟΝ [ΜΕΝ] ΙΗΣΟΥΝ ΓΙΝΩΣΚΩ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΑΥΛΟΝ ΕΠΙΣΤΑΜΑΙ ΥΜΕΙΣ ΔΕ ΤΙΝΕΣ ΕΣΤΕ

15 But in answer the wicked spirit said to them: “I know Jesus and I am acquainted with Paul; but who are you?”

16 ΚΑΙ ΕΦΑΛΟΜΕΝΟΣ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΠ ΑΥΤΟΥΣ ΕΝ Ω ΗΝ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟ ΠΟΝΗΡΟΝ ΚΑΤΑΚΥΡΙΕΥΣΑΣ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΙΣΧΥΣΕΝ ΚΑΤ ΑΥΤΩΝ ΩΣΤΕ ΓΥΜΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥΣ ΕΚΦΥΓΕΙΝ ΕΚ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΕΚΕΙΝΟΥ

16 At that the man with the wicked spirit leaped on them, overpowered them one after the other, and prevailed against them, so that they fled naked and wounded out of that house.

17 ΤΟΥΤΟ ΔΕ ΕΓΕΝΕΤΟ ΓΝΩΣΤΟΝ ΠΑΣΙΝ ΙΟΥΔΑΙΟΙΣ ΤΕ ΚΑΙ ΕΛΛΗΣΙΝ ΤΟΙΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣΙΝ ΤΗΝ ΕΦΕΣΟΝ ΚΑΙ ΕΠΕΠΕΣΕΝ ΦΟΒΟΣ ΕΠΙ ΠΑΝΤΑΣ ΑΥΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΜΕΓΑΛΥΝΕΤΟ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΙΗΣΟΥ

17 This became known to all, both the Jews and the Greeks who lived in Ephʹesus; and fear fell upon them all, and the name of the Lord Jesus went on being magnified.

18 ΠΟΛΛΟΙ ΤΕ ΤΩΝ ΠΕΠΙΣΤΕΥΚΟΤΩΝ ΗΡΧΟΝΤΟ ΕΞΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΓΓΕΛΛΟΝΤΕΣ ΤΑΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΥΤΩΝ

18 And many of those who had become believers would come and confess and report their practices openly.

19 ΙΚΑΝΟΙ ΔΕ ΤΩΝ ΤΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΠΡΑΞΑΝΤΩΝ ΣΥΝΕΝΕΓΚΑΝΤΕΣ ΤΑΣ ΒΙΒΛΟΥΣ ΚΑΤΕΚΑΙΟΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΨΗΦΙΣΑΝ ΤΑΣ ΤΙΜΑΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΟΝ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΜΥΡΙΑΔΑΣ ΠΕΝΤΕ

19 Indeed, quite a number of those who practiced magical arts brought their books together and burned them up before everybody. And they calculated their value and found them worth 50,000 pieces of silver.

20 ΟΥΤΩΣ ΚΑΤΑ ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ Ο ΛΟΓΟΣ ΗΥΞΑΝΕΝ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΝ

20 Thus in a mighty way, the word of Jehovah kept growing and prevailing.

21 ΩΣ ΔΕ ΕΠΛΗΡΩΘΗ ΤΑΥΤΑ ΕΘΕΤΟ Ο ΠΑΥΛΟΣ ΕΝ ΤΩ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΔΙΕΛΘΩΝ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ ΚΑΙ ΑΧΑΙΑΝ ΠΟΡΕΥΕΣΘΑΙ ΕΙΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ ΕΙΠΩΝ ΟΤΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΕΝΕΣΘΑΙ ΜΕ ΕΚΕΙ ΔΕΙ ΜΕ ΚΑΙ ΡΩΜΗΝ ΙΔΕΙΝ

21 After these things had taken place, Paul resolved in his spirit that after going through Macedoʹnia and Achaʹia, he would travel to Jerusalem. He said: “After going there, I must also see Rome.”

22 ΑΠΟΣΤΕΙΛΑΣ ΔΕ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ ΔΥΟ ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΝΟΥΝΤΩΝ ΑΥΤΩ ΤΙΜΟΘΕΟΝ ΚΑΙ ΕΡΑΣΤΟΝ ΑΥΤΟΣ ΕΠΕΣΧΕΝ ΧΡΟΝΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΣΙΑΝ

22 So he sent to Macedoʹnia two of those who ministered to him, Timothy and Erasʹtus, but he himself stayed on for some time in the province of Asia.

23 ΕΓΕΝΕΤΟ ΔΕ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟΝ ΕΚΕΙΝΟΝ ΤΑΡΑΧΟΣ ΟΥΚ ΟΛΙΓΟΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ

23 At that time quite a disturbance arose concerning The Way.

24 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΡ ΤΙΣ ΟΝΟΜΑΤΙ ΑΡΓΥΡΟΚΟΠΟΣ ΠΟΙΩΝ ΝΑΟΥΣ ΑΡΓΥΡΟΥΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΠΑΡΕΙΧΕΤΟ ΤΟΙΣ ΤΕΧΝΙΤΑΙΣ ΟΥΚ ΟΛΙΓΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΝ

24 For a man named Demeʹtrius, a silversmith who made silver shrines of Arʹtemis, brought considerable profit to the craftsmen.

25 ΟΥΣ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΑ ΤΟΙΑΥΤΑ ΕΡΓΑΤΑΣ ΕΙΠΕΝ ΑΝΔΡΕΣ ΕΠΙΣΤΑΣΘΕ ΟΤΙ ΕΚ ΤΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΕΥΠΟΡΙΑ ΗΜΙΝ ΕΣΤΙΝ

25 He gathered them and others who worked at such things and said: “Men, you well know that from this business comes our prosperity.

26 ΚΑΙ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΥΕΤΕ ΟΤΙ ΟΥ ΜΟΝΟΝ ΕΦΕΣΟΥ ΑΛΛΑ ΣΧΕΔΟΝ ΠΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ Ο ΠΑΥΛΟΣ ΟΥΤΟΣ ΠΕΙΣΑΣ ΜΕΤΕΣΤΗΣΕΝ ΙΚΑΝΟΝ ΟΧΛΟΝ ΛΕΓΩΝ ΟΤΙ ΟΥΚ ΕΙΣΙΝ ΘΕΟΙ ΟΙ ΔΙΑ ΧΕΙΡΩΝ ΓΙΝΟΜΕΝΟΙ

26 Now you see and hear how, not only in Ephʹesus but in nearly all the province of Asia, this Paul has persuaded a considerable crowd and turned them to another opinion, saying that the gods made by hands are not really gods.

27 ΟΥ ΜΟΝΟΝ ΔΕ ΤΟΥΤΟ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΗΜΙΝ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΕΙΣ ΑΠΕΛΕΓΜΟΝ ΕΛΘΕΙΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΘΕΑΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΙΕΡΟΝ ΕΙΣ ΟΥΘΕΝ ΛΟΓΙΣΘΗΝΑΙ ΜΕΛΛΕΙΝ ΤΕ ΚΑΙ ΚΑΘΑΙΡΕΙΣΘΑΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΤΟΣ ΑΥΤΗΣ ΗΝ ΟΛΗ Η ΑΣΙΑ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ ΣΕΒΕΤΑΙ

27 Moreover, the danger exists not only that this business of ours will come into disrepute but also that the temple of the great goddess Arʹtemis will be viewed as nothing, and she who is worshipped in the whole province of Asia and the inhabited earth will be deprived of her magnificence.”

28 ΑΚΟΥΣΑΝΤΕΣ ΔΕ ΚΑΙ ΓΕΝΟΜΕΝΟΙ ΠΛΗΡΕΙΣ ΘΥΜΟΥ ΕΚΡΑΖΟΝ ΛΕΓΟΝΤΕΣ ΜΕΓΑΛΗ Η ΑΡΤΕΜΙΣ ΕΦΕΣΙΩΝ

28 Hearing this and becoming full of anger, the men began crying out: “Great is Arʹtemis of the Epheʹsians!”

29 ΚΑΙ ΕΠΛΗΣΘΗ Η ΠΟΛΙΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΥΣΕΩΣ ΩΡΜΗΣΑΝ ΤΕ ΟΜΟΘΥΜΑΔΟΝ ΕΙΣ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟΝ ΣΥΝΑΡΠΑΣΑΝΤΕΣ ΓΑΙΟΝ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΝ ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ ΣΥΝΕΚΔΗΜΟΥΣ ΠΑΥΛΟΥ

29 So the city became filled with confusion, and all together they rushed into the theater, dragging along with them Gaʹius and Aristarʹchus, Macedoʹnians, traveling companions of Paul.

30 ΠΑΥΛΟΥ ΔΕ ΒΟΥΛΟΜΕΝΟΥ ΕΙΣΕΛΘΕΙΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟΝ ΟΥΚ ΕΙΩΝ ΑΥΤΟΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΑΙ

30 For his part, Paul was willing to go inside to the people, but the disciples would not permit him.

31 ΤΙΝΕΣ ΔΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΣΙΑΡΧΩΝ ΟΝΤΕΣ ΑΥΤΩ ΦΙΛΟΙ ΠΕΜΨΑΝΤΕΣ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ ΠΑΡΕΚΑΛΟΥΝ ΜΗ ΔΟΥΝΑΙ ΕΑΥΤΟΝ ΕΙΣ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟΝ

31 Even some of the commissioners of festivals and games who were friendly to him sent word to him, pleading with him not to risk going into the theater.

32 ΑΛΛΟΙ ΜΕΝ ΟΥΝ ΑΛΛΟ ΤΙ ΕΚΡΑΖΟΝ ΗΝ ΓΑΡ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΥΓΚΕΧΥΜΕΝΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΕΙΟΥΣ ΟΥΚ ΗΔΕΙΣΑΝ ΤΙΝΟΣ ΕΝΕΚΑ ΣΥΝΕΛΗΛΥΘΕΙΣΑΝ

32 Some were, in fact, crying out one thing and others something else; for the assembly was in confusion and the majority of them did not know the reason why they had come together.

33 ΕΚ ΔΕ ΤΟΥ ΟΧΛΟΥ ΣΥΝΕΒΙΒΑΣΑΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΝ ΠΡΟΒΑΛΟΝΤΩΝ ΑΥΤΟΝ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ Ο ΔΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΤΑΣΕΙΣΑΣ ΤΗΝ ΧΕΙΡΑ ΗΘΕΛΕΝ ΑΠΟΛΟΓΕΙΣΘΑΙ ΤΩ ΔΗΜΩ

33 So they brought Alexander out of the crowd, the Jews shoving him forward, and Alexander motioned with his hand and wanted to make his defense to the people.

34 ΕΠΙΓΝΟΝΤΕΣ ΔΕ ΟΤΙ ΙΟΥΔΑΙΟΣ ΕΣΤΙΝ ΦΩΝΗ ΕΓΕΝΕΤΟ ΜΙΑ ΕΚ ΠΑΝΤΩΝ ΩΣ ΕΠΙ ΩΡΑΣ ΔΥΟ ΚΡΑΖΟΝΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗ Η ΑΡΤΕΜΙΣ ΕΦΕΣΙΩΝ

34 But when they recognized that he was a Jew, they all started shouting in unison for about two hours: “Great is Arʹtemis of the Epheʹsians!”

35 ΚΑΤΑΣΤΕΙΛΑΣ ΔΕ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ ΤΟΝ ΟΧΛΟΝ ΦΗΣΙΝ ΑΝΔΡΕΣ ΕΦΕΣΙΟΙ ΤΙΣ ΓΑΡ ΕΣΤΙΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΟΣ ΟΥ ΓΙΝΩΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΦΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΝ ΝΕΩΚΟΡΟΝ ΟΥΣΑΝ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΟΠΕΤΟΥΣ

35 When the city recorder had finally quieted the crowd, he said: “Men of Ephʹesus, who really is there among men who does not know that the city of the Epheʹsians is the temple keeper of the great Arʹtemis and of the image that fell from heaven?

36 ΑΝΑΝΤΙΡΡΗΤΩΝ ΟΥΝ ΟΝΤΩΝ ΤΟΥΤΩΝ ΔΕΟΝ ΕΣΤΙΝ ΥΜΑΣ ΚΑΤΕΣΤΑΛΜΕΝΟΥΣ ΥΠΑΡΧΕΙΝ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΠΡΟΠΕΤΕΣ ΠΡΑΣΣΕΙΝ

36 Since these things are indisputable, you should keep calm and not act rashly.

37 ΗΓΑΓΕΤΕ ΓΑΡ ΤΟΥΣ ΑΝΔΡΑΣ ΤΟΥΤΟΥΣ ΟΥΤΕ ΙΕΡΟΣΥΛΟΥΣ ΟΥΤΕ ΒΛΑΣΦΗΜΟΥΝΤΑΣ ΤΗΝ ΘΕΟΝ ΗΜΩΝ

37 For you have brought these men here who are neither robbers of temples nor blasphemers of our goddess.

38 ΕΙ ΜΕΝ ΟΥΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝ ΑΥΤΩ ΤΕΧΝΙΤΑΙ ΕΧΟΥΣΙ ΠΡΟΣ ΤΙΝΑ ΛΟΓΟΝ ΑΓΟΡΑΙΟΙ ΑΓΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΝΘΥΠΑΤΟΙ ΕΙΣΙΝ ΕΓΚΑΛΕΙΤΩΣΑΝ ΑΛΛΗΛΟΙΣ

38 So if Demeʹtrius and the craftsmen with him do have a case against someone, court days are held and there are proconsuls; let them bring charges against one another.

39 ΕΙ ΔΕ ΤΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΠΙΖΗΤΕΙΤΕ ΕΝ ΤΗ ΕΝΝΟΜΩ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΠΙΛΥΘΗΣΕΤΑΙ

39 But if you are searching for anything beyond that, it must be decided in a regular assembly.

40 ΚΑΙ ΓΑΡ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΜΕΝ ΕΓΚΑΛΕΙΣΘΑΙ ΣΤΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΟΝ ΜΗΔΕΝΟΣ ΑΙΤΙΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙ ΟΥ [ΟΥ] ΔΥΝΗΣΟΜΕΘΑ ΑΠΟΔΟΥΝΑΙ ΛΟΓΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΡΟΦΗΣ ΤΑΥΤΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΑ ΕΙΠΩΝ ΑΠΕΛΥΣΕΝ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ

40 For we are really in danger of being charged with sedition over today’s affair, since there are no grounds we could present as a reason for this disorderly mob.” And after saying this, he dismissed the assembly.

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 20

Acts. Chapter 20.

ΜΕΤΑ ΔΕ ΤΟ ΠΑΥΣΑΣΘΑΙ ΤΟΝ ΘΟΡΥΒΟΝ ΜΕΤΑΠΕΜΨΑΜΕΝΟΣ Ο ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΕΣΑΣ ΑΣΠΑΣΑΜΕΝΟΣ ΕΞΗΛΘΕΝ ΠΟΡΕΥΕΣΘΑΙ ΕΙΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ

1 When the uproar had subsided, Paul sent for the disciples, and after he had encouraged them and said farewell, he began his journey to Macedoʹnia.

ΔΙΕΛΘΩΝ ΔΕ ΤΑ ΜΕΡΗ ΕΚΕΙΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΕΣΑΣ ΑΥΤΟΥΣ ΛΟΓΩ ΠΟΛΛΩ ΗΛΘΕΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

2 After going through those regions and giving many words of encouragement to the ones there, he arrived in Greece.

ΠΟΙΗΣΑΣ ΤΕ ΜΗΝΑΣ ΤΡΕΙΣ ΓΕΝΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΒΟΥΛΗΣ ΑΥΤΩ ΥΠΟ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙ ΑΝΑΓΕΣΘΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΡΙΑΝ ΕΓΕΝΕΤΟ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΡΕΦΕΙΝ ΔΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

3 He spent three months there, but because a plot was hatched against him by the Jews when he was about to set sail for Syria, he made up his mind to return through Macedoʹnia.

ΣΥΝΕΙΠΕΤΟ ΔΕ ΑΥΤΩ ΣΩΠΑΤΡΟΣ ΠΥΡΡΟΥ ΒΕΡΟΙΑΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΝ ΔΕ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΣΕΚΟΥΝΔΟΣ ΚΑΙ ΓΑΙΟΣ ΔΕΡΒΑΙΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΑΣΙΑΝΟΙ ΔΕ ΤΥΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΟΣ

4 He was accompanied by Sopʹater the son of Pyrʹrhus of Beroeʹa, Aristarʹchus and Secunʹdus of the Thessaloʹnians, Gaʹius of Derʹbe, Timothy and, from the province of Asia, Tychʹicus and Trophʹimus.

ΟΥΤΟΙ ΔΕ ΠΡΟΕΛΘΟΝΤΕΣ ΕΜΕΝΟΝ ΗΜΑΣ ΕΝ ΤΡΩΑΔΙ

5 These men went on ahead and were waiting for us in Troʹas;

ΗΜΕΙΣ ΔΕ ΕΞΕΠΛΕΥΣΑΜΕΝ ΜΕΤΑ ΤΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΩΝ ΑΖΥΜΩΝ ΑΠΟ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΚΑΙ ΗΛΘΟΜΕΝ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΡΩΑΔΑ ΑΧΡΙ ΗΜΕΡΩΝ ΠΕΝΤΕ ΟΠΟΥ ΔΙΕΤΡΙΨΑΜΕΝ ΗΜΕΡΑΣ ΕΠΤΑ

6 but we put out to sea from Philipʹpi after the days of the Unleavened Bread, and within five days we came to them in Troʹas, and there we spent seven days.

ΕΝ ΔΕ ΤΗ ΜΙΑ ΤΩΝ ΣΑΒΒΑΤΩΝ ΣΥΝΗΓΜΕΝΩΝ ΗΜΩΝ ΚΛΑΣΑΙ ΑΡΤΟΝ Ο ΠΑΥΛΟΣ ΔΙΕΛΕΓΕΤΟ ΑΥΤΟΙΣ ΜΕΛΛΩΝ ΕΞΙΕΝΑΙ ΤΗ ΕΠΑΥΡΙΟΝ ΠΑΡΕΤΕΙΝΕΝ ΤΕ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΜΕΧΡΙ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟΥ

7 On the first day of the week, when we were gathered together to have a meal, Paul began addressing them, as he was going to depart the next day; and he prolonged his speech until midnight.

ΗΣΑΝ ΔΕ ΛΑΜΠΑΔΕΣ ΙΚΑΝΑΙ ΕΝ ΤΩ ΥΠΕΡΩΩ ΟΥ ΗΜΕΝ ΣΥΝΗΓΜΕΝΟΙ

8 So there were quite a few lamps in the upper room where we were gathered together.

ΚΑΘΕΖΟΜΕΝΟΣ ΔΕ ΤΙΣ ΝΕΑΝΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΙ ΕΥΤΥΧΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΘΥΡΙΔΟΣ ΚΑΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΥΠΝΩ ΒΑΘΕΙ ΔΙΑΛΕΓΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΕΠΙ ΠΛΕΙΟΝ ΚΑΤΕΝΕΧΘΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΕΠΕΣΕΝ ΑΠΟ ΤΟΥ ΤΡΙΣΤΕΓΟΥ ΚΑΤΩ ΚΑΙ ΗΡΘΗ ΝΕΚΡΟΣ

9 Seated at the window, a young man named Euʹtychus sank into a deep sleep while Paul kept talking, and overcome by sleep, he fell down from the third story and was picked up dead.

10 ΚΑΤΑΒΑΣ ΔΕ Ο ΠΑΥΛΟΣ ΕΠΕΠΕΣΕΝ ΑΥΤΩ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΒΩΝ ΕΙΠΕΝ ΜΗ ΘΟΡΥΒΕΙΣΘΕ Η ΓΑΡ ΨΥΧΗ ΑΥΤΟΥ ΕΝ ΑΥΤΩ ΕΣΤΙΝ

10 But Paul went downstairs, threw himself on him and embraced him, and said: “Stop making a commotion, for he is alive.”

11 ΑΝΑΒΑΣ ΔΕ ΚΑΙ ΚΛΑΣΑΣ ΤΟΝ ΑΡΤΟΝ ΚΑΙ ΓΕΥΣΑΜΕΝΟΣ ΕΦ ΙΚΑΝΟΝ ΤΕ ΟΜΙΛΗΣΑΣ ΑΧΡΙ ΑΥΓΗΣ ΟΥΤΩΣ ΕΞΗΛΘΕΝ

11 He then went upstairs and began the meal and ate. He continued conversing for quite a while, until daybreak, and then he departed.

12 ΗΓΑΓΟΝ ΔΕ ΤΟΝ ΠΑΙΔΑ ΖΩΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΚΛΗΘΗΣΑΝ ΟΥ ΜΕΤΡΙΩΣ

12 So they took the boy away alive and were comforted beyond measure.

13 ΗΜΕΙΣ ΔΕ ΠΡΟΕΛΘΟΝΤΕΣ ΕΠΙ ΤΟ ΠΛΟΙΟΝ ΑΝΗΧΘΗΜΕΝ ΕΠΙ ΤΗΝ ΑΣΣΟΝ ΕΚΕΙΘΕΝ ΜΕΛΛΟΝΤΕΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙΝ ΤΟΝ ΠΑΥΛΟΝ ΟΥΤΩΣ ΓΑΡ ΔΙΑΤΕΤΑΓΜΕΝΟΣ ΗΝ ΜΕΛΛΩΝ ΑΥΤΟΣ ΠΕΖΕΥΕΙΝ

13 We now went ahead to the ship and set sail for Asʹsos, where we were intending to take Paul aboard, for after giving instructions to this effect, he was intending to go there on foot.

14 ΩΣ ΔΕ ΣΥΝΕΒΑΛΛΕΝ ΗΜΙΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΣΣΟΝ ΑΝΑΛΑΒΟΝΤΕΣ ΑΥΤΟΝ ΗΛΘΟΜΕΝ ΕΙΣ ΜΙΤΥΛΗΝΗΝ

14 So when he caught up with us in Asʹsos, we took him aboard and went to Mityleʹne.

15 ΚΑΚΕΙΘΕΝ ΑΠΟΠΛΕΥΣΑΝΤΕΣ ΤΗ ΕΠΙΟΥΣΗ ΚΑΤΗΝΤΗΣΑΜΕΝ ΑΝΤΙΚΡΥΣ ΧΙΟΥ ΤΗ ΔΕ ΕΤΕΡΑ ΠΑΡΕΒΑΛΟΜΕΝ ΕΙΣ ΣΑΜΟΝ ΤΗ ΔΕ ΕΧΟΜΕΝΗ ΗΛΘΟΜΕΝ ΕΙΣ ΜΙΛΗΤΟΝ

15 And sailing away from there the next day, we arrived off Chiʹos, but the day after that, we touched at Saʹmos, and on the following day, we arrived at Mileʹtus.

16 ΚΕΚΡΙΚΕΙ ΓΑΡ Ο ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΡΑΠΛΕΥΣΑΙ ΤΗΝ ΕΦΕΣΟΝ ΟΠΩΣ ΜΗ ΓΕΝΗΤΑΙ ΑΥΤΩ ΧΡΟΝΟΤΡΙΒΗΣΑΙ ΕΝ ΤΗ ΑΣΙΑ ΕΣΠΕΥΔΕΝ ΓΑΡ ΕΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΕΙΗ ΑΥΤΩ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑΝ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΓΕΝΕΣΘΑΙ ΕΙΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ

16 Paul had decided to sail past Ephʹesus so as not to spend any time in the province of Asia, for he was hurrying to get to Jerusalem on the day of the Festival of Pentecost if he possibly could.

17 ΑΠΟ ΔΕ ΤΗΣ ΜΙΛΗΤΟΥ ΠΕΜΨΑΣ ΕΙΣ ΕΦΕΣΟΝ ΜΕΤΕΚΑΛΕΣΑΤΟ ΤΟΥΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

17 However, from Mileʹtus he sent word to Ephʹesus and called for the elders of the congregation.

18 ΩΣ ΔΕ ΠΑΡΕΓΕΝΟΝΤΟ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ ΕΙΠΕΝ ΑΥΤΟΙΣ ΥΜΕΙΣ ΕΠΙΣΤΑΣΘΕ ΑΠΟ ΠΡΩΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΑΦ ΗΣ ΕΠΕΒΗΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΣΙΑΝ ΠΩΣ ΜΕΘ ΥΜΩΝ ΤΟΝ ΠΑΝΤΑ ΧΡΟΝΟΝ ΕΓΕΝΟΜΗΝ

18 When they came to him, he said to them: “You well know how I conducted myself among you from the first day I stepped into the province of Asia,

19 ΔΟΥΛΕΥΩΝ ΤΩ ΚΥΡΙΩ ΜΕΤΑ ΠΑΣΗΣ ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΑΚΡΥΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΣΜΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΜΟΙ ΕΝ ΤΑΙΣ ΕΠΙΒΟΥΛΑΙΣ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ

19 slaving for the Lord with all humility and with tears and trials that befell me by the plots of the Jews,

20 ΩΣ ΟΥΔΕΝ ΥΠΕΣΤΕΙΛΑΜΗΝ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΜΗ ΑΝΑΓΓΕΙΛΑΙ ΥΜΙΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΞΑΙ ΥΜΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤ ΟΙΚΟΥΣ

20 while I did not hold back from telling you any of the things that were profitable nor from teaching you publicly and from house to house.

21 ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΝΟΣ ΙΟΥΔΑΙΟΙΣ ΤΕ ΚΑΙ ΕΛΛΗΣΙΝ ΤΗΝ ΕΙΣ ΘΕΟΝ ΜΕΤΑΝΟΙΑΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΙΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥΝ

21 But I thoroughly bore witness both to Jews and to Greeks about repentance toward God and faith in our Lord Jesus.

22 ΚΑΙ ΝΥΝ ΙΔΟΥ ΔΕΔΕΜΕΝΟΣ ΕΓΩ ΤΩ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΠΟΡΕΥΟΜΑΙ ΕΙΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΤΑ ΕΝ ΑΥΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΟΝΤΑ ΜΟΙ ΜΗ ΕΙΔΩΣ

22 And now look! bound in the spirit, I am traveling to Jerusalem, although not knowing what will happen to me there,

23 ΠΛΗΝ ΟΤΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΚΑΤΑ ΠΟΛΙΝ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΕΤΑΙ ΜΟΙ ΛΕΓΟΝ ΟΤΙ ΔΕΣΜΑ ΚΑΙ ΘΛΙΨΕΙΣ ΜΕ ΜΕΝΟΥΣΙΝ

23 except that from city to city the holy spirit repeatedly bears witness to me, saying that imprisonment and tribulations are waiting for me.

24 ΑΛΛ ΟΥΔΕΝΟΣ ΛΟΓΟΥ ΠΟΙΟΥΜΑΙ ΤΗΝ ΨΥΧΗΝ ΤΙΜΙΑΝ ΕΜΑΥΤΩ ΩΣ ΤΕΛΕΙΩΣΑΙ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟΝ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΝΙΑΝ ΗΝ ΕΛΑΒΟΝ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΙΗΣΟΥ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΑΣΘΑΙ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΤΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

24 Nevertheless, I do not consider my own life of any importance to me, if only I may finish my course and the ministry that I received from the Lord Jesus, to bear thorough witness to the good news of the undeserved kindness of God.

25 ΚΑΙ ΝΥΝ ΙΔΟΥ ΕΓΩ ΟΙΔΑ ΟΤΙ ΟΥΚΕΤΙ ΟΨΕΣΘΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟΝ ΜΟΥ ΥΜΕΙΣ ΠΑΝΤΕΣ ΕΝ ΟΙΣ ΔΙΗΛΘΟΝ ΚΗΡΥΣΣΩΝ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΝ

25 “And now look! I know that none of you among whom I preached the Kingdom will ever see my face again.

26 ΔΙΟΤΙ ΜΑΡΤΥΡΟΜΑΙ ΥΜΙΝ ΕΝ ΤΗ ΣΗΜΕΡΟΝ ΗΜΕΡΑ ΟΤΙ ΚΑΘΑΡΟΣ ΕΙΜΙ ΑΠΟ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΠΑΝΤΩΝ

26 So I call you to witness this very day that I am clean from the blood of all men,

27 ΟΥ ΓΑΡ ΥΠΕΣΤΕΙΛΑΜΗΝ ΤΟΥ ΜΗ ΑΝΑΓΓΕΙΛΑΙ ΠΑΣΑΝ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΥΜΙΝ

27 for I have not held back from telling you all the counsel of God.

28 ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ ΕΑΥΤΟΙΣ ΚΑΙ ΠΑΝΤΙ ΤΩ ΠΟΙΜΝΙΩ ΕΝ Ω ΥΜΑΣ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΕΘΕΤΟ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΠΟΙΜΑΙΝΕΙΝ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΗΝ ΠΕΡΙΕΠΟΙΗΣΑΤΟ ΔΙΑ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ

28 Pay attention to yourselves and to all the flock, among which the holy spirit has appointed you overseers, to shepherd the congregation of God, which he purchased with the blood of his own Son.

29 ΕΓΩ ΟΙΔΑ ΟΤΙ ΕΙΣΕΛΕΥΣΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΙΞΙΝ ΜΟΥ ΛΥΚΟΙ ΒΑΡΕΙΣ ΕΙΣ ΥΜΑΣ ΜΗ ΦΕΙΔΟΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΠΟΙΜΝΙΟΥ

29 I know that after my going away oppressive wolves will enter in among you and will not treat the flock with tenderness,

30 ΚΑΙ ΕΞ ΥΜΩΝ ΑΥΤΩΝ ΑΝΑΣΤΗΣΟΝΤΑΙ ΑΝΔΡΕΣ ΛΑΛΟΥΝΤΕΣ ΔΙΕΣΤΡΑΜΜΕΝΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΠΑΝ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΑΣ ΟΠΙΣΩ ΑΥΤΩΝ

30 and from among you yourselves men will rise and speak twisted things to draw away the disciples after themselves.

31 ΔΙΟ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΝΤΕΣ ΟΤΙ ΤΡΙΕΤΙΑΝ ΝΥΚΤΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΝ ΟΥΚ ΕΠΑΥΣΑΜΗΝ ΜΕΤΑ ΔΑΚΡΥΩΝ ΝΟΥΘΕΤΩΝ ΕΝΑ ΕΚΑΣΤΟΝ

31 “Therefore keep awake, and bear in mind that for three years, night and day, I never stopped admonishing each one of you with tears.

32 ΚΑΙ ΤΑ ΝΥΝ ΠΑΡΑΤΙΘΕΜΑΙ ΥΜΑΣ ΤΩ ΘΕΩ ΚΑΙ ΤΩ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ΤΩ ΔΥΝΑΜΕΝΩ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΑΙ ΚΑΙ ΔΟΥΝΑΙ ΤΗΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΗΓΙΑΣΜΕΝΟΙΣ ΠΑΣΙΝ

32 And now I entrust you to God and to the word of his undeserved kindness, which word can build you up and give you the inheritance among all the sanctified ones.

33 ΑΡΓΥΡΙΟΥ Η ΧΡΥΣΙΟΥ Η ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΥΔΕΝΟΣ ΕΠΕΘΥΜΗΣΑ

33 I have desired no man’s silver or gold or clothing.

34 ΑΥΤΟΙ ΓΙΝΩΣΚΕΤΕ ΟΤΙ ΤΑΙΣ ΧΡΕΙΑΙΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΟΥΣΙΝ ΜΕΤ ΕΜΟΥ ΥΠΗΡΕΤΗΣΑΝ ΑΙ ΧΕΙΡΕΣ ΑΥΤΑΙ

34 You yourselves know that these hands have provided for my own needs and the needs of those with me.

35 ΠΑΝΤΑ ΥΠΕΔΕΙΞΑ ΥΜΙΝ ΟΤΙ ΟΥΤΩΣ ΚΟΠΙΩΝΤΑΣ ΔΕΙ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΣΘΑΙ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΥΝΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΕΥΕΙΝ ΤΕ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΙΗΣΟΥ ΟΤΙ ΑΥΤΟΣ ΕΙΠΕΝ ΜΑΚΑΡΙΟΝ ΕΣΤΙΝ ΜΑΛΛΟΝ ΔΙΔΟΝΑΙ Η ΛΑΜΒΑΝΕΙΝ

35 I have shown you in all things that by working hard in this way, you must assist those who are weak and must keep in mind the words of the Lord Jesus, when he himself said: ‘There is more happiness in giving than there is in receiving.’”

36 ΚΑΙ ΤΑΥΤΑ ΕΙΠΩΝ ΘΕΙΣ ΤΑ ΓΟΝΑΤΑ ΑΥΤΟΥ ΣΥΝ ΠΑΣΙΝ ΑΥΤΟΙΣ ΠΡΟΣΗΥΞΑΤΟ

36 And when he had said these things, he knelt down with all of them and prayed.

37 ΙΚΑΝΟΣ ΔΕ ΚΛΑΥΘΜΟΣ ΕΓΕΝΕΤΟ ΠΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΣΟΝΤΕΣ ΕΠΙ ΤΟΝ ΤΡΑΧΗΛΟΝ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΤΕΦΙΛΟΥΝ ΑΥΤΟΝ

37 Indeed, quite a bit of weeping broke out among them all, and they embraced Paul and affectionately kissed him,

38 ΟΔΥΝΩΜΕΝΟΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΕΠΙ ΤΩ ΛΟΓΩ Ω ΕΙΡΗΚΕΙ ΟΤΙ ΟΥΚΕΤΙ ΜΕΛΛΟΥΣΙΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟΝ ΑΥΤΟΥ ΘΕΩΡΕΙΝ ΠΡΟΕΠΕΜΠΟΝ ΔΕ ΑΥΤΟΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΛΟΙΟΝ

38 for they were especially pained at the word he had spoken that they would not see his face anymore. Then they accompanied him to the ship.

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 21

Acts. Chapter 21.

ΩΣ ΔΕ ΕΓΕΝΕΤΟ ΑΝΑΧΘΗΝΑΙ ΗΜΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΘΕΝΤΑΣ ΑΠ ΑΥΤΩΝ ΕΥΘΥΔΡΟΜΗΣΑΝΤΕΣ ΗΛΘΟΜΕΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΩ ΤΗ ΔΕ ΕΞΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΟΔΟΝ ΚΑΚΕΙΘΕΝ ΕΙΣ ΠΑΤΑΡΑ

1 After tearing ourselves away from them and putting out to sea, we ran with a straight course and came to Cos, on the next day to Rhodes, and from there to Patʹara.

ΚΑΙ ΕΥΡΟΝΤΕΣ ΠΛΟΙΟΝ ΔΙΑΠΕΡΩΝ ΕΙΣ ΦΟΙΝΙΚΗΝ ΕΠΙΒΑΝΤΕΣ ΑΝΗΧΘΗΜΕΝ

2 When we found a ship that was crossing to Phoeniʹcia, we went aboard and sailed away.

ΑΝΑΦΑΝΑΝΤΕΣ ΔΕ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΙΠΟΝΤΕΣ ΑΥΤΗΝ ΕΥΩΝΥΜΟΝ ΕΠΛΕΟΜΕΝ ΕΙΣ ΣΥΡΙΑΝ ΚΑΙ ΚΑΤΗΛΘΟΜΕΝ ΕΙΣ ΤΥΡΟΝ ΕΚΕΙΣΕ ΓΑΡ ΤΟ ΠΛΟΙΟΝ ΗΝ ΑΠΟΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΝ ΤΟΝ ΓΟΜΟΝ

3 After coming in sight of the island of Cyʹprus, we left it behind on the left side and sailed on to Syria and landed at Tyre, where the ship was to unload its cargo.

ΑΝΕΥΡΟΝΤΕΣ ΔΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΑΣ ΕΠΕΜΕΙΝΑΜΕΝ ΑΥΤΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ΕΠΤΑ ΟΙΤΙΝΕΣ ΤΩ ΠΑΥΛΩ ΕΛΕΓΟΝ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΜΗ ΕΠΙΒΑΙΝΕΙΝ ΕΙΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ

4 We searched for and found the disciples and remained there for seven days. But through the spirit they repeatedly told Paul not to set foot in Jerusalem.

ΟΤΕ ΔΕ ΕΓΕΝΕΤΟ ΗΜΑΣ ΕΞΑΡΤΙΣΑΙ ΤΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΞΕΛΘΟΝΤΕΣ ΕΠΟΡΕΥΟΜΕΘΑ ΠΡΟΠΕΜΠΟΝΤΩΝ ΗΜΑΣ ΠΑΝΤΩΝ ΣΥΝ ΓΥΝΑΙΞΙ ΚΑΙ ΤΕΚΝΟΙΣ ΕΩΣ ΕΞΩ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΝΤΕΣ ΤΑ ΓΟΝΑΤΑ ΕΠΙ ΤΟΝ ΑΙΓΙΑΛΟΝ ΠΡΟΣΕΥΞΑΜΕΝΟΙ

5 So when our time there was over, we left and started on our way, but they all, together with the women and children, accompanied us until we were outside the city. And kneeling down on the beach, we prayed

ΑΠΗΣΠΑΣΑΜΕΘΑ ΑΛΛΗΛΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΕΒΗΜΕΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΛΟΙΟΝ ΕΚΕΙΝΟΙ ΔΕ ΥΠΕΣΤΡΕΨΑΝ ΕΙΣ ΤΑ ΙΔΙΑ

6 and said good-bye to one another. Then we went aboard the ship, and they returned to their homes.

ΗΜΕΙΣ ΔΕ ΤΟΝ ΠΛΟΥΝ ΔΙΑΝΥΣΑΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΥΡΟΥ ΚΑΤΗΝΤΗΣΑΜΕΝ ΕΙΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ ΚΑΙ ΑΣΠΑΣΑΜΕΝΟΙ ΤΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΕΜΕΙΝΑΜΕΝ ΗΜΕΡΑΝ ΜΙΑΝ ΠΑΡ ΑΥΤΟΙΣ

7 We then completed the voyage from Tyre and arrived at Ptolemaʹis, and we greeted the brothers and stayed one day with them.

ΤΗ ΔΕ ΕΠΑΥΡΙΟΝ ΕΞΕΛΘΟΝΤΕΣ ΗΛΘΟΜΕΝ ΕΙΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΝ ΚΑΙ ΕΙΣΕΛΘΟΝΤΕΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΟΝΤΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΕΜΕΙΝΑΜΕΝ ΠΑΡ ΑΥΤΩ

8 The next day we left and came to Caesareʹa, and we entered the house of Philip the evangelizer, who was one of the seven men, and we stayed with him.

ΤΟΥΤΩ ΔΕ ΗΣΑΝ ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ ΤΕΣΣΑΡΕΣ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΥΟΥΣΑΙ

9 This man had four unmarried daughters who prophesied.

10 ΕΠΙΜΕΝΟΝΤΩΝ ΔΕ ΗΜΕΡΑΣ ΠΛΕΙΟΥΣ ΚΑΤΗΛΘΕΝ ΤΙΣ ΑΠΟ ΤΗΣ ΙΟΥΔΑΙΑΣ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΟΝΟΜΑΤΙ ΑΓΑΒΟΣ

10 But after we had stayed there for quite a number of days, a prophet named Agʹabus came down from Judeʹa.

11 ΚΑΙ ΕΛΘΩΝ ΠΡΟΣ ΗΜΑΣ ΚΑΙ ΑΡΑΣ ΤΗΝ ΖΩΝΗΝ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΔΗΣΑΣ ΕΑΥΤΟΥ ΤΟΥΣ ΠΟΔΑΣ ΚΑΙ ΤΑΣ ΧΕΙΡΑΣ ΕΙΠΕΝ ΤΑΔΕ ΛΕΓΕΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΤΟΝ ΑΝΔΡΑ ΟΥ ΕΣΤΙΝ Η ΖΩΝΗ ΑΥΤΗ ΟΥΤΩΣ ΔΗΣΟΥΣΙΝ ΕΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΟΙ ΙΟΥΔΑΙΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΩΣΟΥΣΙΝ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΕΘΝΩΝ

11 And he came to us and took Paul’s belt and tied his own feet and hands and said: “Thus says the holy spirit, ‘The man to whom this belt belongs will be bound like this by the Jews in Jerusalem, and they will give him into the hands of people of the nations.’”

12 ΩΣ ΔΕ ΗΚΟΥΣΑΜΕΝ ΤΑΥΤΑ ΠΑΡΕΚΑΛΟΥΜΕΝ ΗΜΕΙΣ ΤΕ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΤΟΠΙΟΙ ΤΟΥ ΜΗ ΑΝΑΒΑΙΝΕΙΝ ΑΥΤΟΝ ΕΙΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ

12 Now when we heard this, both we and those who were there began begging him not to go up to Jerusalem.

13 ΤΟΤΕ ΑΠΕΚΡΙΘΗ Ο ΠΑΥΛΟΣ ΤΙ ΠΟΙΕΙΤΕ ΚΛΑΙΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΡΥΠΤΟΝΤΕΣ ΜΟΥ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΝ ΕΓΩ ΓΑΡ ΟΥ ΜΟΝΟΝ ΔΕΘΗΝΑΙ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΑΝΕΙΝ ΕΙΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΕΤΟΙΜΩΣ ΕΧΩ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΙΗΣΟΥ

13 Then Paul answered: “What are you doing by weeping and trying to weaken my resolve? Rest assured, I am ready not only to be bound but also to die at Jerusalem for the name of the Lord Jesus.”

14 ΜΗ ΠΕΙΘΟΜΕΝΟΥ ΔΕ ΑΥΤΟΥ ΗΣΥΧΑΣΑΜΕΝ ΕΙΠΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΓΙΝΕΣΘΩ

14 When he would not be dissuaded, we stopped objecting and said: “Let the will of Jehovah take place.”

15 ΜΕΤΑ ΔΕ ΤΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΑΥΤΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΑΜΕΝΟΙ ΑΝΕΒΑΙΝΟΜΕΝ ΕΙΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ

15 Now after these days we prepared for the journey and started on our way to Jerusalem.

16 ΣΥΝΗΛΘΟΝ ΔΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΣΥΝ ΗΜΙΝ ΑΓΟΝΤΕΣ ΠΑΡ Ω ΞΕΝΙΣΘΩΜΕΝ ΜΝΑΣΩΝΙ ΤΙΝΙ ΚΥΠΡΙΩ ΑΡΧΑΙΩ ΜΑΘΗΤΗ

16 Some of the disciples from Caesareʹa also went with us, taking us to Mnaʹson of Cyʹprus, an early disciple at whose home we were to be guests.

17 ΓΕΝΟΜΕΝΩΝ ΔΕ ΗΜΩΝ ΕΙΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ ΑΣΜΕΝΩΣ ΑΠΕΔΕΞΑΝΤΟ ΗΜΑΣ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

17 When we got to Jerusalem, the brothers welcomed us gladly.

18 ΤΗ ΔΕ ΕΠΙΟΥΣΗ ΕΙΣΗΕΙ Ο ΠΑΥΛΟΣ ΣΥΝ ΗΜΙΝ ΠΡΟΣ ΙΑΚΩΒΟΝ ΠΑΝΤΕΣ ΤΕ ΠΑΡΕΓΕΝΟΝΤΟ ΟΙ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΙ

18 But on the following day Paul went in with us to Jacob, and all the elders were present.

19 ΚΑΙ ΑΣΠΑΣΑΜΕΝΟΣ ΑΥΤΟΥΣ ΕΞΗΓΕΙΤΟ ΚΑΘ ΕΝ ΕΚΑΣΤΟΝ ΩΝ ΕΠΟΙΗΣΕΝ Ο ΘΕΟΣ ΕΝ ΤΟΙΣ ΕΘΝΕΣΙΝ ΔΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΑΥΤΟΥ

19 And he greeted them and began giving a detailed account of the things God did among the nations through his ministry.

20 ΟΙ ΔΕ ΑΚΟΥΣΑΝΤΕΣ ΕΔΟΞΑΖΟΝ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΕΙΠΟΝ ΤΕ ΑΥΤΩ ΘΕΩΡΕΙΣ ΑΔΕΛΦΕ ΠΟΣΑΙ ΜΥΡΙΑΔΕΣ ΕΙΣΙΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΙΟΥΔΑΙΟΙΣ ΤΩΝ ΠΕΠΙΣΤΕΥΚΟΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΤΕΣ ΖΗΛΩΤΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΣΙΝ

20 After hearing this, they began to glorify God, but they said to him: “You see, brother, how many thousands of believers there are among the Jews, and they are all zealous for the Law.

21 ΚΑΤΗΧΗΘΗΣΑΝ ΔΕ ΠΕΡΙ ΣΟΥ ΟΤΙ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΝ ΔΙΔΑΣΚΕΙΣ ΑΠΟ ΜΩΥΣΕΩΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΘΝΗ ΠΑΝΤΑΣ ΙΟΥΔΑΙΟΥΣ ΛΕΓΩΝ ΜΗ ΠΕΡΙΤΕΜΝΕΙΝ ΑΥΤΟΥΣ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΜΗΔΕ ΤΟΙΣ ΕΘΕΣΙΝ ΠΕΡΙΠΑΤΕΙΝ

21 But they have heard it rumored about you that you have been teaching all the Jews among the nations an apostasy from Moses, telling them not to circumcise their children or to follow the customary practices.

22 ΤΙ ΟΥΝ ΕΣΤΙΝ ΠΑΝΤΩΣ ΑΚΟΥΣΟΝΤΑΙ ΟΤΙ ΕΛΗΛΥΘΑΣ

22 What, then, is to be done about it? They are certainly going to hear that you have arrived.

23 ΤΟΥΤΟ ΟΥΝ ΠΟΙΗΣΟΝ Ο ΣΟΙ ΛΕΓΟΜΕΝ ΕΙΣΙΝ ΗΜΙΝ ΑΝΔΡΕΣ ΤΕΣΣΑΡΕΣ ΕΥΧΗΝ ΕΧΟΝΤΕΣ ΕΦ ΕΑΥΤΩΝ

23 So do what we tell you: We have four men who have put themselves under a vow.

24 ΤΟΥΤΟΥΣ ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ ΑΓΝΙΣΘΗΤΙ ΣΥΝ ΑΥΤΟΙΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΗΣΟΝ ΕΠ ΑΥΤΟΙΣ ΙΝΑ ΞΥΡΗΣΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗΝ ΚΑΙ ΓΝΩΣΟΝΤΑΙ ΠΑΝΤΕΣ ΟΤΙ ΩΝ ΚΑΤΗΧΗΝΤΑΙ ΠΕΡΙ ΣΟΥ ΟΥΔΕΝ ΕΣΤΙΝ ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΦΥΛΑΣΣΩΝ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ

24 Take these men with you and cleanse yourself ceremonially together with them and take care of their expenses, so that they may have their heads shaved. Then everyone will know that there is nothing to the rumors they were told about you, but that you are walking orderly and you are also keeping the Law.

25 ΠΕΡΙ ΔΕ ΤΩΝ ΠΕΠΙΣΤΕΥΚΟΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΗΜΕΙΣ ΕΠΕΣΤΕΙΛΑΜΕΝ ΚΡΙΝΑΝΤΕΣ ΦΥΛΑΣΣΕΣΘΑΙ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟ ΤΕ ΕΙΔΩΛΟΘΥΤΟΝ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΠΝΙΚΤΟΝ ΚΑΙ ΠΟΡΝΕΙΑΝ

25 As for the believers from among the nations, we have sent them our decision in writing that they should keep away from what is sacrificed to idols as well as from blood, from what is strangled, and from sexual immorality.”

26 ΤΟΤΕ Ο ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ ΤΟΥΣ ΑΝΔΡΑΣ ΤΗ ΕΧΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ ΣΥΝ ΑΥΤΟΙΣ ΑΓΝΙΣΘΕΙΣ ΕΙΣΗΕΙ ΕΙΣ ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΔΙΑΓΓΕΛΛΩΝ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΙΝ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΑΓΝΙΣΜΟΥ ΕΩΣ ΟΥ ΠΡΟΣΗΝΕΧΘΗ ΥΠΕΡ ΕΝΟΣ ΕΚΑΣΤΟΥ ΑΥΤΩΝ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ

26 Then Paul took the men the next day and cleansed himself ceremonially along with them, and he went into the temple to give notice of when the days for the ceremonial cleansing would be completed and the offering should be presented for each one of them.

27 ΩΣ ΔΕ ΕΜΕΛΛΟΝ ΑΙ ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΙΣΘΑΙ ΟΙ ΑΠΟ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ ΙΟΥΔΑΙΟΙ ΘΕΑΣΑΜΕΝΟΙ ΑΥΤΟΝ ΕΝ ΤΩ ΙΕΡΩ ΣΥΝΕΧΕΟΝ ΠΑΝΤΑ ΤΟΝ ΟΧΛΟΝ ΚΑΙ ΕΠΕΒΑΛΟΝ ΕΠ ΑΥΤΟΝ ΤΑΣ ΧΕΙΡΑΣ

27 Now when the seven days were about to end, the Jews from Asia, on seeing him in the temple, stirred up the whole crowd, and they seized him,

28 ΚΡΑΖΟΝΤΕΣ ΑΝΔΡΕΣ ΙΣΡΑΗΛΙΤΑΙ ΒΟΗΘΕΙΤΕ ΟΥΤΟΣ ΕΣΤΙΝ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ Ο ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΤΟΥΤΟΥ ΠΑΝΤΑΣ ΠΑΝΤΑΧΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΕΤΙ ΤΕ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ ΕΙΣΗΓΑΓΕΝ ΕΙΣ ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΚΑΙ ΚΕΚΟΙΝΩΚΕΝ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΤΟΠΟΝ ΤΟΥΤΟΝ

28 shouting: “Men of Israel, help! This is the man who teaches everyone everywhere against our people and our Law and this place. And what is more, he even brought Greeks into the temple and has defiled this holy place.”

29 ΗΣΑΝ ΓΑΡ ΠΡΟΕΩΡΑΚΟΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΟΝ ΤΟΝ ΕΦΕΣΙΟΝ ΕΝ ΤΗ ΠΟΛΕΙ ΣΥΝ ΑΥΤΩ ΟΝ ΕΝΟΜΙΖΟΝ ΟΤΙ ΕΙΣ ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΕΙΣΗΓΑΓΕΝ Ο ΠΑΥΛΟΣ

29 For they had previously seen Trophʹimus the Epheʹsian in the city with him, and they assumed that Paul had brought him into the temple.

30 ΕΚΙΝΗΘΗ ΤΕ Η ΠΟΛΙΣ ΟΛΗ ΚΑΙ ΕΓΕΝΕΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΛΑΒΟΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΕΙΛΚΟΝ ΑΥΤΟΝ ΕΞΩ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΥΘΕΩΣ ΕΚΛΕΙΣΘΗΣΑΝ ΑΙ ΘΥΡΑΙ

30 The whole city was in an uproar, and the people came running together and seized Paul and dragged him outside the temple, and immediately the doors were closed.

31 ΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΤΕ ΑΥΤΟΝ ΑΠΟΚΤΕΙΝΑΙ ΑΝΕΒΗ ΦΑΣΙΣ ΤΩ ΧΙΛΙΑΡΧΩ ΤΗΣ ΣΠΕΙΡΗΣ ΟΤΙ ΟΛΗ ΣΥΓΧΥΝΝΕΤΑΙ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ

31 While they were trying to kill him, word reached the commander of the army unit that all Jerusalem was in confusion;

32 ΟΣ ΕΞΑΥΤΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΣ ΚΑΙ ΕΚΑΤΟΝΤΑΡΧΑΣ ΚΑΤΕΔΡΑΜΕΝ ΕΠ ΑΥΤΟΥΣ ΟΙ ΔΕ ΙΔΟΝΤΕΣ ΤΟΝ ΧΙΛΙΑΡΧΟΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΣ ΕΠΑΥΣΑΝΤΟ ΤΥΠΤΟΝΤΕΣ ΤΟΝ ΠΑΥΛΟΝ

32 and he immediately took soldiers and army officers and ran down to them. When they caught sight of the military commander and the soldiers, they stopped beating Paul.

33 ΤΟΤΕ ΕΓΓΙΣΑΣ Ο ΧΙΛΙΑΡΧΟΣ ΕΠΕΛΑΒΕΤΟ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΕΚΕΛΕΥΣΕΝ ΔΕΘΗΝΑΙ ΑΛΥΣΕΣΙ ΔΥΣΙ ΚΑΙ ΕΠΥΝΘΑΝΕΤΟ ΤΙΣ ΕΙΗ ΚΑΙ ΤΙ ΕΣΤΙΝ ΠΕΠΟΙΗΚΩΣ

33 Then the military commander came near and took him into custody and ordered that he be bound with two chains; then he inquired who he was and what he had done.

34 ΑΛΛΟΙ ΔΕ ΑΛΛΟ ΤΙ ΕΠΕΦΩΝΟΥΝ ΕΝ ΤΩ ΟΧΛΩ ΜΗ ΔΥΝΑΜΕΝΟΥ ΔΕ ΑΥΤΟΥ ΓΝΩΝΑΙ ΤΟ ΑΣΦΑΛΕΣ ΔΙΑ ΤΟΝ ΘΟΡΥΒΟΝ ΕΚΕΛΕΥΣΕΝ ΑΓΕΣΘΑΙ ΑΥΤΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗΝ

34 But some in the crowd began shouting out one thing, and others something else. So being unable himself to learn anything for certain because of the disturbance, he commanded him to be brought to the soldiers’ quarters.

35 ΟΤΕ ΔΕ ΕΓΕΝΕΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΟΥΣ ΣΥΝΕΒΗ ΒΑΣΤΑΖΕΣΘΑΙ ΑΥΤΟΝ ΥΠΟ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΒΙΑΝ ΤΟΥ ΟΧΛΟΥ

35 But when he reached the stairs, he had to be carried by the soldiers because of the violence of the crowd,

36 ΗΚΟΛΟΥΘΕΙ ΓΑΡ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΚΡΑΖΟΝΤΕΣ ΑΙΡΕ ΑΥΤΟΝ

36 for a crowd of the people kept following, crying out: “Do away with him!”

37 ΜΕΛΛΩΝ ΤΕ ΕΙΣΑΓΕΣΘΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗΝ Ο ΠΑΥΛΟΣ ΛΕΓΕΙ ΤΩ ΧΙΛΙΑΡΧΩ ΕΙ ΕΞΕΣΤΙΝ ΜΟΙ ΕΙΠΕΙΝ ΤΙ ΠΡΟΣ ΣΕ Ο ΔΕ ΕΦΗ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙ ΓΙΝΩΣΚΕΙΣ

37 As he was about to be led into the soldiers’ quarters, Paul said to the military commander: “Am I allowed to say something to you?” He said: “Can you speak Greek?

38 ΟΥΚ ΑΡΑ ΣΥ ΕΙ Ο ΑΙΓΥΠΤΙΟΣ Ο ΠΡΟ ΤΟΥΤΩΝ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΑΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΑΓΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΡΗΜΟΝ ΤΟΥΣ ΤΕΤΡΑΚΙΣΧΙΛΙΟΥΣ ΑΝΔΡΑΣ ΤΩΝ ΣΙΚΑΡΙΩΝ

38 Are you not, then, the Egyptian who some time ago stirred up a sedition and led the 4,000 dagger men out into the wilderness?”

39 ΕΙΠΕΝ ΔΕ Ο ΠΑΥΛΟΣ ΕΓΩ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕΝ ΕΙΜΙ ΙΟΥΔΑΙΟΣ ΤΑΡΣΕΥΣ ΤΗΣ ΚΙΛΙΚΙΑΣ ΟΥΚ ΑΣΗΜΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΔΕΟΜΑΙ ΔΕ ΣΟΥ ΕΠΙΤΡΕΨΟΝ ΜΟΙ ΛΑΛΗΣΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΟΝ

39 Then Paul said: “I am, in fact, a Jew, of Tarsus in Ciliʹcia, a citizen of no obscure city. So I beg you, permit me to speak to the people.”

40 ΕΠΙΤΡΕΨΑΝΤΟΣ ΔΕ ΑΥΤΟΥ Ο ΠΑΥΛΟΣ ΕΣΤΩΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΩΝ ΚΑΤΕΣΕΙΣΕΝ ΤΗ ΧΕΙΡΙ ΤΩ ΛΑΩ ΠΟΛΛΗΣ ΔΕ ΣΙΓΗΣ ΓΕΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΕΦΩΝΗΣΕΝ ΤΗ ΕΒΡΑΙΔΙ ΔΙΑΛΕΚΤΩ ΛΕΓΩΝ

40 After he gave permission, Paul, standing on the stairs, motioned with his hand to the people. When a great silence fell, he addressed them in the Hebrew language, saying:

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 22

Acts. Chapter 22.

ΑΝΔΡΕΣ ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΑΚΟΥΣΑΤΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΥΜΑΣ ΝΥΝΙ ΑΠΟΛΟΓΙΑΣ

1 “Men, brothers and fathers, hear my defense to you now.”

ΑΚΟΥΣΑΝΤΕΣ ΔΕ ΟΤΙ ΤΗ ΕΒΡΑΙΔΙ ΔΙΑΛΕΚΤΩ ΠΡΟΣΕΦΩΝΕΙ ΑΥΤΟΙΣ ΜΑΛΛΟΝ ΠΑΡΕΣΧΟΝ ΗΣΥΧΙΑΝ ΚΑΙ ΦΗΣΙΝ

2 Well, when they heard that he was addressing them in the Hebrew language, they kept all the more silent, and he said:

ΕΓΩ ΕΙΜΙ ΑΝΗΡ ΙΟΥΔΑΙΟΣ ΓΕΓΕΝΝΗΜΕΝΟΣ ΕΝ ΤΑΡΣΩ ΤΗΣ ΚΙΛΙΚΙΑΣ ΑΝΑΤΕΘΡΑΜΜΕΝΟΣ ΔΕ ΕΝ ΤΗ ΠΟΛΕΙ ΤΑΥΤΗ ΠΑΡΑ ΤΟΥΣ ΠΟΔΑΣ ΓΑΜΑΛΙΗΛ ΠΕΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΝ ΤΟΥ ΠΑΤΡΩΟΥ ΝΟΜΟΥ ΖΗΛΩΤΗΣ ΥΠΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΘΩΣ ΠΑΝΤΕΣ ΥΜΕΙΣ ΕΣΤΕ ΣΗΜΕΡΟΝ

3 “I am a Jew, born in Tarsus of Ciliʹcia, but educated in this city at the feet of Gamaʹliel, instructed according to the strictness of the ancestral Law, and zealous for God just as all of you are this day.

ΟΣ ΤΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΟΔΟΝ ΕΔΙΩΞΑ ΑΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ ΔΕΣΜΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΙΔΟΥΣ ΕΙΣ ΦΥΛΑΚΑΣ ΑΝΔΡΑΣ ΤΕ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

4 I persecuted this Way to the point of death, binding and handing over to prisons both men and women,

ΩΣ ΚΑΙ Ο ΑΡΧΙΕΡΕΥΣ ΜΑΡΤΥΡΕΙ ΜΟΙ ΚΑΙ ΠΑΝ ΤΟ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΙΟΝ ΠΑΡ ΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΕΙΣ ΔΑΜΑΣΚΟΝ ΕΠΟΡΕΥΟΜΗΝ ΑΞΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΚΕΙΣΕ ΟΝΤΑΣ ΔΕΔΕΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΙΝΑ ΤΙΜΩΡΗΘΩΣΙΝ

5 as the high priest and all the assembly of elders can bear witness. From them I also obtained letters to the brothers in Damascus, and I was on my way to bring those who were there in bonds to Jerusalem to be punished.

ΕΓΕΝΕΤΟ ΔΕ ΜΟΙ ΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩ ΚΑΙ ΕΓΓΙΖΟΝΤΙ ΤΗ ΔΑΜΑΣΚΩ ΠΕΡΙ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΝ ΕΞΑΙΦΝΗΣ ΕΚ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ ΠΕΡΙΑΣΤΡΑΨΑΙ ΦΩΣ ΙΚΑΝΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΕ

6 “But as I was traveling and getting near to Damascus, about midday, suddenly out of heaven a great light flashed all around me,

ΕΠΕΣΑ ΤΕ ΕΙΣ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΚΑΙ ΗΚΟΥΣΑ ΦΩΝΗΣ ΛΕΓΟΥΣΗΣ ΜΟΙ ΣΑΟΥΛ ΣΑΟΥΛ ΤΙ ΜΕ ΔΙΩΚΕΙΣ

7 and I fell to the ground and heard a voice say to me: ‘Saul, Saul, why are you persecuting me?’

ΕΓΩ ΔΕ ΑΠΕΚΡΙΘΗΝ ΤΙΣ ΕΙ ΚΥΡΙΕ ΕΙΠΕΝ ΤΕ ΠΡΟΣ ΜΕ ΕΓΩ ΕΙΜΙ ΙΗΣΟΥΣ Ο ΝΑΖΩΡΑΙΟΣ ΟΝ ΣΥ ΔΙΩΚΕΙΣ

8 I answered: ‘Who are you, Lord?’ And he said to me: ‘I am Jesus the Nazareneʹ, whom you are persecuting.’

ΟΙ ΔΕ ΣΥΝ ΕΜΟΙ ΟΝΤΕΣ ΤΟ ΜΕΝ ΦΩΣ ΕΘΕΑΣΑΝΤΟ ΤΗΝ ΔΕ ΦΩΝΗΝ ΟΥΚ ΗΚΟΥΣΑΝ ΤΟΥ ΛΑΛΟΥΝΤΟΣ ΜΟΙ

9 Now the men who were with me did see the light, but they did not hear the voice of the one speaking to me.

10 ΕΙΠΟΝ ΔΕ ΤΙ ΠΟΙΗΣΩ ΚΥΡΙΕ Ο ΔΕ ΚΥΡΙΟΣ ΕΙΠΕΝ ΠΡΟΣ ΜΕ ΑΝΑΣΤΑΣ ΠΟΡΕΥΟΥ ΕΙΣ ΔΑΜΑΣΚΟΝ ΚΑΚΕΙ ΣΟΙ ΛΑΛΗΘΗΣΕΤΑΙ ΠΕΡΙ ΠΑΝΤΩΝ ΩΝ ΤΕΤΑΚΤΑΙ ΣΟΙ ΠΟΙΗΣΑΙ

10 At that I said: ‘What should I do, Lord?’ The Lord said to me: ‘Rise, go into Damascus, and there you will be told about everything it is appointed for you to do.’

11 ΩΣ ΔΕ ΟΥΚ ΕΝΕΒΛΕΠΟΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΔΟΞΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΕΚΕΙΝΟΥ ΧΕΙΡΑΓΩΓΟΥΜΕΝΟΣ ΥΠΟ ΤΩΝ ΣΥΝΟΝΤΩΝ ΜΟΙ ΗΛΘΟΝ ΕΙΣ ΔΑΜΑΣΚΟΝ

11 But since I could not see anything because of the glory of that light, I arrived in Damascus led by the hand of those who were with me.

12 ΑΝΑΝΙΑΣ ΔΕ ΤΙΣ ΑΝΗΡ ΕΥΛΑΒΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΜΑΡΤΥΡΟΥΜΕΝΟΣ ΥΠΟ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ

12 “Then a man named Ananiʹas, a devout man according to the Law, well-reported-on by all the Jews living there,

13 ΕΛΘΩΝ ΠΡΟΣ ΜΕ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΑΣ ΕΙΠΕΝ ΜΟΙ ΣΑΟΥΛ ΑΔΕΛΦΕ ΑΝΑΒΛΕΨΟΝ ΚΑΓΩ ΑΥΤΗ ΤΗ ΩΡΑ ΑΝΕΒΛΕΨΑ ΕΙΣ ΑΥΤΟΝ

13 came to me. He stood by me and said to me: ‘Saul, brother, regain your sight!’ And that very moment I looked up and saw him.

14 Ο ΔΕ ΕΙΠΕΝ Ο ΘΕΟΣ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΗΜΩΝ ΠΡΟΕΧΕΙΡΙΣΑΤΟ ΣΕ ΓΝΩΝΑΙ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΙΔΕΙΝ ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΑΙ ΦΩΝΗΝ ΕΚ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥ

14 He said: ‘The God of our forefathers has chosen you to come to know his will and to see the righteous one and to hear the voice of his mouth,

15 ΟΤΙ ΕΣΗ ΜΑΡΤΥΣ ΑΥΤΩ ΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΩΝ ΕΩΡΑΚΑΣ ΚΑΙ ΗΚΟΥΣΑΣ

15 because you are to be a witness for him to all men of the things you have seen and heard.

16 ΚΑΙ ΝΥΝ ΤΙ ΜΕΛΛΕΙΣ ΑΝΑΣΤΑΣ ΒΑΠΤΙΣΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΥΣΑΙ ΤΑΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ ΣΟΥ ΕΠΙΚΑΛΕΣΑΜΕΝΟΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΟΥ

16 And now why are you delaying? Rise, get dipped, and wash your sins away by your calling on his[1] name.’

17 ΕΓΕΝΕΤΟ ΔΕ ΜΟΙ ΥΠΟΣΤΡΕΨΑΝΤΙ ΕΙΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΕΝΟΥ ΜΟΥ ΕΝ ΤΩ ΙΕΡΩ ΓΕΝΕΣΘΑΙ ΜΕ ΕΝ ΕΚΣΤΑΣΕΙ

17 “But when I had returned to Jerusalem and was praying in the temple, I fell into a trance

18 ΚΑΙ ΙΔΕΙΝ ΑΥΤΟΝ ΛΕΓΟΝΤΑ ΜΟΙ ΣΠΕΥΣΟΝ ΚΑΙ ΕΞΕΛΘΕ ΕΝ ΤΑΧΕΙ ΕΞ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΔΙΟΤΙ ΟΥ ΠΑΡΑΔΕΞΟΝΤΑΙ ΣΟΥ ΜΑΡΤΥΡΙΑΝ ΠΕΡΙ ΕΜΟΥ

18 and saw him saying to me: ‘Hurry up and get out of Jerusalem quickly, because they will not accept your witness concerning me.’

19 ΚΑΓΩ ΕΙΠΟΝ ΚΥΡΙΕ ΑΥΤΟΙ ΕΠΙΣΤΑΝΤΑΙ ΟΤΙ ΕΓΩ ΗΜΗΝ ΦΥΛΑΚΙΖΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΣΥΝΑΓΩΓΑΣ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΣ ΕΠΙ ΣΕ

19 And I said: ‘Lord, they themselves well know that I used to imprison and flog in one synagogue after another those believing in you;

20 ΚΑΙ ΟΤΕ ΕΞΕΧΥΝΝΕΤΟ ΤΟ ΑΙΜΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΟΣ ΣΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΗΜΗΝ ΕΦΕΣΤΩΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΥΔΟΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΛΑΣΣΩΝ ΤΑ ΙΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΙΡΟΥΝΤΩΝ ΑΥΤΟΝ

20 and when the blood of Stephen your witness was being spilled, I was standing by and approving and guarding the outer garments of those doing away with him.’

21 ΚΑΙ ΕΙΠΕΝ ΠΡΟΣ ΜΕ ΠΟΡΕΥΟΥ ΟΤΙ ΕΓΩ ΕΙΣ ΕΘΝΗ ΜΑΚΡΑΝ ΕΞΑΠΟΣΤΕΛΩ ΣΕ

21 And yet he said to me: ‘Go, because I will send you out to nations far away.’”

22 ΗΚΟΥΟΝ ΔΕ ΑΥΤΟΥ ΑΧΡΙ ΤΟΥΤΟΥ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΠΗΡΑΝ ΤΗΝ ΦΩΝΗΝ ΑΥΤΩΝ ΛΕΓΟΝΤΕΣ ΑΙΡΕ ΑΠΟ ΤΗΣ ΓΗΣ ΤΟΝ ΤΟΙΟΥΤΟΝ ΟΥ ΓΑΡ ΚΑΘΗΚΕΝ ΑΥΤΟΝ ΖΗΝ

22 Now they kept listening to him down to this word. Then they raised their voices, saying: “Take such a man away from the earth, for he is not fit to live!”

23 ΚΡΑΥΓΑΖΟΝΤΩΝ ΤΕ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΡΙΠΤΟΥΝΤΩΝ ΤΑ ΙΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΚΟΝΙΟΡΤΟΝ ΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΕΡΑ

23 Because they were crying out, throwing their outer garments about, and tossing dust into the air,

24 ΕΚΕΛΕΥΣΕΝ Ο ΧΙΛΙΑΡΧΟΣ ΕΙΣΑΓΕΣΘΑΙ ΑΥΤΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗΝ ΕΙΠΑΣ ΜΑΣΤΙΞΙΝ ΑΝΕΤΑΖΕΣΘΑΙ ΑΥΤΟΝ ΙΝΑ ΕΠΙΓΝΩ ΔΙ ΗΝ ΑΙΤΙΑΝ ΟΥΤΩΣ ΕΠΕΦΩΝΟΥΝ ΑΥΤΩ

24 the military commander ordered Paul to be brought into the soldiers’ quarters and said that he should be interrogated under scourging, so that he could learn exactly why they were shouting against Paul this way.

25 ΩΣ ΔΕ ΠΡΟΕΤΕΙΝΑΝ ΑΥΤΟΝ ΤΟΙΣ ΙΜΑΣΙΝ ΕΙΠΕΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΣΤΩΤΑ ΕΚΑΤΟΝΤΑΡΧΟΝ Ο ΠΑΥΛΟΣ ΕΙ ΑΝΘΡΩΠΟΝ ΡΩΜΑΙΟΝ ΚΑΙ ΑΚΑΤΑΚΡΙΤΟΝ ΕΞΕΣΤΙΝ ΥΜΙΝ ΜΑΣΤΙΖΕΙΝ

25 But when they had stretched him out for the whipping, Paul said to the army officer standing there: “Is it lawful for you to scourge a Roman who has not been condemned?”

26 ΑΚΟΥΣΑΣ ΔΕ Ο ΕΚΑΤΟΝΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΕΛΘΩΝ ΤΩ ΧΙΛΙΑΡΧΩ ΑΠΗΓΓΕΙΛΕΝ ΛΕΓΩΝ ΤΙ ΜΕΛΛΕΙΣ ΠΟΙΕΙΝ Ο ΓΑΡ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΟΥΤΟΣ ΡΩΜΑΙΟΣ ΕΣΤΙΝ

26 Well, when the army officer heard this, he went to the military commander and reported it, saying: “What are you intending to do? For this man is a Roman.”

27 ΠΡΟΣΕΛΘΩΝ ΔΕ Ο ΧΙΛΙΑΡΧΟΣ ΕΙΠΕΝ ΑΥΤΩ ΛΕΓΕ ΜΟΙ ΣΥ ΡΩΜΑΙΟΣ ΕΙ Ο ΔΕ ΕΦΗ ΝΑΙ

27 So the military commander approached and said to him: “Tell me, are you a Roman?” He said: “Yes.”

28 ΑΠΕΚΡΙΘΗ ΔΕ Ο ΧΙΛΙΑΡΧΟΣ ΕΓΩ ΠΟΛΛΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑΝ ΤΑΥΤΗΝ ΕΚΤΗΣΑΜΗΝ Ο ΔΕ ΠΑΥΛΟΣ ΕΦΗ ΕΓΩ ΔΕ ΚΑΙ ΓΕΓΕΝΝΗΜΑΙ

28 The military commander responded: “I purchased these rights as a citizen for a large sum of money.” Paul said: “But I have them by birth.”

29 ΕΥΘΕΩΣ ΟΥΝ ΑΠΕΣΤΗΣΑΝ ΑΠ ΑΥΤΟΥ ΟΙ ΜΕΛΛΟΝΤΕΣ ΑΥΤΟΝ ΑΝΕΤΑΖΕΙΝ ΚΑΙ Ο ΧΙΛΙΑΡΧΟΣ ΔΕ ΕΦΟΒΗΘΗ ΕΠΙΓΝΟΥΣ ΟΤΙ ΡΩΜΑΙΟΣ ΕΣΤΙΝ ΚΑΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟΝ ΗΝ ΔΕΔΕΚΩΣ

29 Immediately, therefore, the men who were about to interrogate him under torture backed away from him; and the military commander became afraid when he realized that he was a Roman and that he had bound him in chains.

30 ΤΗ ΔΕ ΕΠΑΥΡΙΟΝ ΒΟΥΛΟΜΕΝΟΣ ΓΝΩΝΑΙ ΤΟ ΑΣΦΑΛΕΣ ΤΟ ΤΙ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙΤΑΙ ΥΠΟ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ ΕΛΥΣΕΝ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΕΚΕΛΕΥΣΕΝ ΣΥΝΕΛΘΕΙΝ ΤΟΥΣ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΝ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΑΓΩΝ ΤΟΝ ΠΑΥΛΟΝ ΕΣΤΗΣΕΝ ΕΙΣ ΑΥΤΟΥΣ

30 So the next day, because he wanted to know for sure just why he was being accused by the Jews, he released him and commanded the chief priests and all the Sanʹhedrin to assemble. He then brought Paul down and had him stand among them.

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 23

Acts. Chapter 23.

ΑΤΕΝΙΣΑΣ ΔΕ Ο ΠΑΥΛΟΣ ΤΩ ΣΥΝΕΔΡΙΩ ΕΙΠΕΝ ΑΝΔΡΕΣ ΑΔΕΛΦΟΙ ΕΓΩ ΠΑΣΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΙ ΑΓΑΘΗ ΠΕΠΟΛΙΤΕΥΜΑΙ ΤΩ ΘΕΩ ΑΧΡΙ ΤΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

1 Looking intently at the Sanʹhedrin, Paul said: “Men, brothers, I have behaved before God with a perfectly clear conscience down to this day.”

Ο ΔΕ ΑΡΧΙΕΡΕΥΣ ΑΝΑΝΙΑΣ ΕΠΕΤΑΞΕΝ ΤΟΙΣ ΠΑΡΕΣΤΩΣΙΝ ΑΥΤΩ ΤΥΠΤΕΙΝ ΑΥΤΟΥ ΤΟ ΣΤΟΜΑ

2 At this the high priest Ananiʹas ordered those standing by him to strike him on the mouth.

ΤΟΤΕ Ο ΠΑΥΛΟΣ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ ΕΙΠΕΝ ΤΥΠΤΕΙΝ ΣΕ ΜΕΛΛΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΙΧΕ ΚΕΚΟΝΙΑΜΕΝΕ ΚΑΙ ΣΥ ΚΑΘΗ ΚΡΙΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΚΕΛΕΥΕΙΣ ΜΕ ΤΥΠΤΕΣΘΑΙ

3 Then Paul said to him: “God is going to strike you, you whitewashed wall. Do you sit to judge me according to the Law and at the same time violate the Law by commanding me to be struck?”

ΟΙ ΔΕ ΠΑΡΕΣΤΩΤΕΣ ΕΙΠΑΝ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΡΕΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΛΟΙΔΟΡΕΙΣ

4 Those standing by said: “Are you insulting the high priest of God?”

ΕΦΗ ΤΕ Ο ΠΑΥΛΟΣ ΟΥΚ ΗΔΕΙΝ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΤΙ ΕΣΤΙΝ ΑΡΧΙΕΡΕΥΣ ΓΕΓΡΑΠΤΑΙ ΓΑΡ ΟΤΙ ΑΡΧΟΝΤΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΣΟΥ ΟΥΚ ΕΡΕΙΣ ΚΑΚΩΣ

5 And Paul said: “Brothers, I did not know he was high priest. For it is written, ‘You must not speak injuriously of a ruler of your people.’”

ΓΝΟΥΣ ΔΕ Ο ΠΑΥΛΟΣ ΟΤΙ ΤΟ ΕΝ ΜΕΡΟΣ ΕΣΤΙΝ ΣΑΔΔΟΥΚΑΙΩΝ ΤΟ ΔΕ ΕΤΕΡΟΝ ΦΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΚΡΑΖΕΝ ΕΝ ΤΩ ΣΥΝΕΔΡΙΩ ΑΝΔΡΕΣ ΑΔΕΛΦΟΙ ΕΓΩ ΦΑΡΙΣΑΙΟΣ ΕΙΜΙ ΥΙΟΣ ΦΑΡΙΣΑΙΩΝ ΠΕΡΙ ΕΛΠΙΔΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΝΕΚΡΩΝ [ΕΓΩ] ΚΡΙΝΟΜΑΙ

6 Now Paul, knowing that the one part was made up of Sadducees but the other of Pharisees, cried out in the Sanʹhedrin: “Men, brothers, I am a Pharisee, a son of Pharisees. Over the hope of the resurrection of the dead I am being judged.”

ΤΟΥΤΟ ΔΕ ΑΥΤΟΥ ΕΙΠΟΝΤΟΣ ΕΓΕΝΕΤΟ ΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΦΑΡΙΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΔΔΟΥΚΑΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΧΙΣΘΗ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ

7 Because he said this, a dissension arose between the Pharisees and the Sadducees, and the assembly was split.

ΣΑΔΔΟΥΚΑΙΟΙ ΜΕΝ ΓΑΡ ΛΕΓΟΥΣΙΝ ΜΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΝ ΜΗΤΕ ΑΓΓΕΛΟΝ ΜΗΤΕ ΠΝΕΥΜΑ ΦΑΡΙΣΑΙΟΙ ΔΕ ΟΜΟΛΟΓΟΥΣΙΝ ΤΑ ΑΜΦΟΤΕΡΑ

8 For the Sadducees say that there is neither resurrection nor angel nor spirit, but the Pharisees accept them all.

ΕΓΕΝΕΤΟ ΔΕ ΚΡΑΥΓΗ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΝΤΕΣ ΤΙΝΕΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΦΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΜΑΧΟΝΤΟ ΛΕΓΟΝΤΕΣ ΟΥΔΕΝ ΚΑΚΟΝ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝ ΕΝ ΤΩ ΑΝΘΡΩΠΩ ΤΟΥΤΩ ΕΙ ΔΕ ΠΝΕΥΜΑ ΕΛΑΛΗΣΕΝ ΑΥΤΩ Η ΑΓΓΕΛΟΣ

9 So a great uproar broke out, and some of the scribes of the party of the Pharisees rose and began arguing fiercely, saying: “We find nothing wrong in this man, but if a spirit or an angel spoke to him—.”

10 ΠΟΛΛΗΣ ΔΕ ΓΙΝΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΣΕΩΣ ΦΟΒΗΘΕΙΣ Ο ΧΙΛΙΑΡΧΟΣ ΜΗ ΔΙΑΣΠΑΣΘΗ Ο ΠΑΥΛΟΣ ΥΠ ΑΥΤΩΝ ΕΚΕΛΕΥΣΕΝ ΤΟ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑ ΚΑΤΑΒΑΝ ΑΡΠΑΣΑΙ ΑΥΤΟΝ ΕΚ ΜΕΣΟΥ ΑΥΤΩΝ ΑΓΕΙΝ ΤΕ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗΝ

10 Now when the dissension grew great, the military commander feared that Paul would be torn apart by them, and he commanded the soldiers to go down and snatch him from their midst and bring him into the soldiers’ quarters.

11 ΤΗ ΔΕ ΕΠΙΟΥΣΗ ΝΥΚΤΙ ΕΠΙΣΤΑΣ ΑΥΤΩ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΙΠΕΝ ΘΑΡΣΕΙ ΩΣ ΓΑΡ ΔΙΕΜΑΡΤΥΡΩ ΤΑ ΠΕΡΙ ΕΜΟΥ ΕΙΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΟΥΤΩ ΣΕ ΔΕΙ ΚΑΙ ΕΙΣ ΡΩΜΗΝ ΜΑΡΤΥΡΗΣΑΙ

11 But the following night the Lord stood by him and said: “Take courage! For just as you have been giving a thorough witness about me in Jerusalem, so you must also bear witness in Rome.”

12 ΓΕΝΟΜΕΝΗΣ ΔΕ ΗΜΕΡΑΣ ΠΟΙΗΣΑΝΤΕΣ ΣΥΣΤΡΟΦΗΝ ΟΙ ΙΟΥΔΑΙΟΙ ΑΝΕΘΕΜΑΤΙΣΑΝ ΕΑΥΤΟΥΣ ΛΕΓΟΝΤΕΣ ΜΗΤΕ ΦΑΓΕΙΝ ΜΗΤΕ ΠΙΕΙΝ ΕΩΣ ΟΥ ΑΠΟΚΤΕΙΝΩΣΙΝ ΤΟΝ ΠΑΥΛΟΝ

12 When it became day, the Jews formed a conspiracy and bound themselves with a curse, saying that they would neither eat nor drink until they had killed Paul.

13 ΗΣΑΝ ΔΕ ΠΛΕΙΟΥΣ ΤΕΣΣΕΡΑΚΟΝΤΑ ΟΙ ΤΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑΝ ΠΟΙΗΣΑΜΕΝΟΙ

13 There were more than 40 men who formed this oath-bound conspiracy.

14 ΟΙΤΙΝΕΣ ΠΡΟΣΕΛΘΟΝΤΕΣ ΤΟΙΣ ΑΡΧΙΕΡΕΥΣΙΝ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΙΣ ΕΙΠΑΝ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙ ΑΝΕΘΕΜΑΤΙΣΑΜΕΝ ΕΑΥΤΟΥΣ ΜΗΔΕΝΟΣ ΓΕΥΣΑΣΘΑΙ ΕΩΣ ΟΥ ΑΠΟΚΤΕΙΝΩΜΕΝ ΤΟΝ ΠΑΥΛΟΝ

14 These men went to the chief priests and the elders and said: “We have solemnly bound ourselves with a curse not to eat anything at all until we have killed Paul.

15 ΝΥΝ ΟΥΝ ΥΜΕΙΣ ΕΜΦΑΝΙΣΑΤΕ ΤΩ ΧΙΛΙΑΡΧΩ ΣΥΝ ΤΩ ΣΥΝΕΔΡΙΩ ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΓΑΓΗ ΑΥΤΟΝ ΕΙΣ ΥΜΑΣ ΩΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΔΙΑΓΙΝΩΣΚΕΙΝ ΑΚΡΙΒΕΣΤΕΡΟΝ ΤΑ ΠΕΡΙ ΑΥΤΟΥ ΗΜΕΙΣ ΔΕ ΠΡΟ ΤΟΥ ΕΓΓΙΣΑΙ ΑΥΤΟΝ ΕΤΟΙΜΟΙ ΕΣΜΕΝ ΤΟΥ ΑΝΕΛΕΙΝ ΑΥΤΟΝ

15 So now you together with the Sanʹhedrin should inform the military commander that he should bring him down to you as though you want to examine his case more thoroughly. But before he gets near, we will be ready to do away with him.”

16 ΑΚΟΥΣΑΣ ΔΕ Ο ΥΙΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΗΣ ΠΑΥΛΟΥ ΤΗΝ ΕΝΕΔΡΑΝ ΠΑΡΑΓΕΝΟΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΕΙΣΕΛΘΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗΝ ΑΠΗΓΓΕΙΛΕΝ ΤΩ ΠΑΥΛΩ

16 However, the son of Paul’s sister heard of the ambush they were planning, and he entered the soldiers’ quarters and reported it to Paul.

17 ΠΡΟΣΚΑΛΕΣΑΜΕΝΟΣ ΔΕ Ο ΠΑΥΛΟΣ ΕΝΑ ΤΩΝ ΕΚΑΤΟΝΤΑΡΧΩΝ ΕΦΗ ΤΟΝ ΝΕΑΝΙΑΝ ΤΟΥΤΟΝ ΑΠΑΓΑΓΕ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΧΙΛΙΑΡΧΟΝ ΕΧΕΙ ΓΑΡ ΑΠΑΓΓΕΙΛΑΙ ΤΙ ΑΥΤΩ

17 Paul then called one of the army officers to him and said: “Take this young man to the military commander, for he has something to report to him.”

18 Ο ΜΕΝ ΟΥΝ ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ ΑΥΤΟΝ ΗΓΑΓΕΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΧΙΛΙΑΡΧΟΝ ΚΑΙ ΦΗΣΙΝ Ο ΔΕΣΜΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΣΑΜΕΝΟΣ ΜΕ ΗΡΩΤΗΣΕΝ ΤΟΥΤΟΝ ΤΟΝ ΝΕΑΝΙΣΚΟΝ ΑΓΑΓΕΙΝ ΠΡΟΣ ΣΕ ΕΧΟΝΤΑ ΤΙ ΛΑΛΗΣΑΙ ΣΟΙ

18 So he brought him and led him to the military commander and said: “The prisoner Paul called me and asked me to bring this young man to you because he has something to tell you.”

19 ΕΠΙΛΑΒΟΜΕΝΟΣ ΔΕ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ ΑΥΤΟΥ Ο ΧΙΛΙΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΑΣ ΚΑΤ ΙΔΙΑΝ ΕΠΥΝΘΑΝΕΤΟ ΤΙ ΕΣΤΙΝ Ο ΕΧΕΙΣ ΑΠΑΓΓΕΙΛΑΙ ΜΟΙ

19 The military commander took him by the hand and withdrew privately and asked him: “What do you have to report to me?”

20 ΕΙΠΕΝ ΔΕ ΟΤΙ ΟΙ ΙΟΥΔΑΙΟΙ ΣΥΝΕΘΕΝΤΟ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΣΑΙ ΣΕ ΟΠΩΣ ΑΥΡΙΟΝ ΤΟΝ ΠΑΥΛΟΝ ΚΑΤΑΓΑΓΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΩΣ ΜΕΛΛΟΝ ΤΙ ΑΚΡΙΒΕΣΤΕΡΟΝ ΠΥΝΘΑΝΕΣΘΑΙ ΠΕΡΙ ΑΥΤΟΥ

20 He said: “The Jews have agreed to request you to bring Paul down to the Sanʹhedrin tomorrow, as though they intend to learn more details about his case.

21 ΣΥ ΟΥΝ ΜΗ ΠΕΙΣΘΗΣ ΑΥΤΟΙΣ ΕΝΕΔΡΕΥΟΥΣΙΝ ΓΑΡ ΑΥΤΟΝ ΕΞ ΑΥΤΩΝ ΑΝΔΡΕΣ ΠΛΕΙΟΥΣ ΤΕΣΣΕΡΑΚΟΝΤΑ ΟΙΤΙΝΕΣ ΑΝΕΘΕΜΑΤΙΣΑΝ ΕΑΥΤΟΥΣ ΜΗΤΕ ΦΑΓΕΙΝ ΜΗΤΕ ΠΙΕΙΝ ΕΩΣ ΟΥ ΑΝΕΛΩΣΙΝ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΝΥΝ ΕΙΣΙΝ ΕΤΟΙΜΟΙ ΠΡΟΣΔΕΧΟΜΕΝΟΙ ΤΗΝ ΑΠΟ ΣΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΙΑΝ

21 But do not let them persuade you, for more than 40 of their men are waiting to ambush him, and they have bound themselves with a curse neither to eat nor to drink until they have killed him; and they are now ready, waiting for the promise from you.”

22 Ο ΜΕΝ ΟΥΝ ΧΙΛΙΑΡΧΟΣ ΑΠΕΛΥΣΕ ΤΟΝ ΝΕΑΝΙΣΚΟΝ ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΑΣ ΜΗΔΕΝΙ ΕΚΛΑΛΗΣΑΙ ΟΤΙ ΤΑΥΤΑ ΕΝΕΦΑΝΙΣΑΣ ΠΡΟΣ ΜΕ

22 So the military commander let the young man go, after ordering him: “Do not tell anyone that you have informed me of this.”

23 ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΑΛΕΣΑΜΕΝΟΣ ΔΥΟ [ΤΙΝΑΣ] ΤΩΝ ΕΚΑΤΟΝΤΑΡΧΩΝ ΕΙΠΕΝ ΕΤΟΙΜΑΣΑΤΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΣ ΔΙΑΚΟΣΙΟΥΣ ΟΠΩΣ ΠΟΡΕΥΘΩΣΙΝ ΕΩΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΠΠΕΙΣ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΛΑΒΟΥΣ ΔΙΑΚΟΣΙΟΥΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΗΣ ΩΡΑΣ ΤΗΣ ΝΥΚΤΟΣ

23 And he summoned two of the army officers and said: “Get 200 soldiers ready to march clear to Caesareʹa, also 70 horsemen and 200 spearmen, at the third hour of the night.

24 ΚΤΗΝΗ ΤΕ ΠΑΡΑΣΤΗΣΑΙ ΙΝΑ ΕΠΙΒΙΒΑΣΑΝΤΕΣ ΤΟΝ ΠΑΥΛΟΝ ΔΙΑΣΩΣΩΣΙ ΠΡΟΣ ΦΗΛΙΚΑ ΤΟΝ ΗΓΕΜΟΝΑ

24 Also, provide horses for Paul to ride, to take him safely to Felix the governor.”

25 ΓΡΑΨΑΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΝ ΕΧΟΥΣΑΝ ΤΟΝ ΤΥΠΟΝ ΤΟΥΤΟΝ

25 And he wrote a letter with this content:

26 ΚΛΑΥΔΙΟΣ ΛΥΣΙΑΣ ΤΩ ΚΡΑΤΙΣΤΩ ΗΓΕΜΟΝΙ ΦΗΛΙΚΙ ΧΑΙΡΕΙΝ

26 “Claudius Lysʹias to His Excellency, Governor Felix: Greetings!

27 ΤΟΝ ΑΝΔΡΑ ΤΟΥΤΟΝ ΣΥΛΛΗΜΦΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΑ ΑΝΑΙΡΕΙΣΘΑΙ ΥΠ ΑΥΤΩΝ ΕΠΙΣΤΑΣ ΣΥΝ ΤΩ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΙ ΕΞΕΙΛΑΜΗΝ ΜΑΘΩΝ ΟΤΙ ΡΩΜΑΙΟΣ ΕΣΤΙΝ

27 This man was seized by the Jews and was about to be killed by them, but I came quickly with my soldiers and rescued him, because I learned that he is a Roman.

28 ΒΟΥΛΟΜΕΝΟΣ ΤΕ ΕΠΙΓΝΩΝΑΙ ΤΗΝ ΑΙΤΙΑΝ ΔΙ ΗΝ ΕΝΕΚΑΛΟΥΝ ΑΥΤΩ ΚΑΤΗΓΑΓΟΝ ΕΙΣ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΑΥΤΩΝ

28 And wanting to find out the cause for which they were accusing him, I brought him down into their Sanʹhedrin.

29 ΟΝ ΕΥΡΟΝ ΕΓΚΑΛΟΥΜΕΝΟΝ ΠΕΡΙ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΥΤΩΝ ΜΗΔΕΝ ΔΕ ΑΞΙΟΝ ΘΑΝΑΤΟΥ Η ΔΕΣΜΩΝ ΕΧΟΝΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑ

29 I found him to be accused about questions of their Law, but not charged with a single thing deserving of death or prison bonds.

30 ΜΗΝΥΘΕΙΣΗΣ ΔΕ ΜΟΙ ΕΠΙΒΟΥΛΗΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΝΔΡΑ ΕΣΕΣΘΑΙ ΕΞΑΥΤΗΣ ΕΠΕΜΨΑ ΠΡΟΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΑΣ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΙΣ ΛΕΓΕΙΝ [ΤΑ] ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ ΕΠΙ ΣΟΥ

30 But because a plot against the man has been made known to me, I am at once sending him to you and ordering the accusers to speak against him before you.”

31 ΟΙ ΜΕΝ ΟΥΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΑΤΕΤΑΓΜΕΝΟΝ ΑΥΤΟΙΣ ΑΝΑΛΑΒΟΝΤΕΣ ΤΟΝ ΠΑΥΛΟΝ ΗΓΑΓΟΝ ΔΙΑ ΝΥΚΤΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΑΤΡΙΔΑ

31 So these soldiers took Paul according to their orders and brought him by night to Antipʹatris.

32 ΤΗ ΔΕ ΕΠΑΥΡΙΟΝ ΕΑΣΑΝΤΕΣ ΤΟΥΣ ΙΠΠΕΙΣ ΑΠΕΡΧΕΣΘΑΙ ΣΥΝ ΑΥΤΩ ΥΠΕΣΤΡΕΨΑΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗΝ

32 The next day they permitted the horsemen to go on with him, but they returned to the soldiers’ quarters.

33 ΟΙΤΙΝΕΣ ΕΙΣΕΛΘΟΝΤΕΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΟΝΤΕΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗΝ ΤΩ ΗΓΕΜΟΝΙ ΠΑΡΕΣΤΗΣΑΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΑΥΛΟΝ ΑΥΤΩ

33 The horsemen entered Caesareʹa and delivered the letter to the governor and also presented Paul to him.

34 ΑΝΑΓΝΟΥΣ ΔΕ ΚΑΙ ΕΠΕΡΩΤΗΣΑΣ ΕΚ ΠΟΙΑΣ ΕΠΑΡΧΕΙΑΣ ΕΣΤΙΝ ΚΑΙ ΠΥΘΟΜΕΝΟΣ ΟΤΙ ΑΠΟ ΚΙΛΙΚΙΑΣ

34 So he read it and asked what province he was from and learned that he was from Ciliʹcia.

35 ΔΙΑΚΟΥΣΟΜΑΙ ΣΟΥ ΕΦΗ ΟΤΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΟΙ ΣΟΥ ΠΑΡΑΓΕΝΩΝΤΑΙ ΚΕΛΕΥΣΑΣ ΕΝ ΤΩ ΠΡΑΙΤΩΡΙΩ ΤΟΥ ΗΡΩΔΟΥ ΦΥΛΑΣΣΕΣΘΑΙ ΑΥΤΟΝ

35 “I will give you a thorough hearing,” he said, “when your accusers arrive.” And he commanded that he be kept under guard in Herod’s palace.

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 24

Acts. Chapter 24.

ΜΕΤΑ ΔΕ ΠΕΝΤΕ ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΤΕΒΗ Ο ΑΡΧΙΕΡΕΥΣ ΑΝΑΝΙΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΩΝ ΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΡΗΤΟΡΟΣ ΤΕΡΤΥΛΛΟΥ ΤΙΝΟΣ ΟΙΤΙΝΕΣ ΕΝΕΦΑΝΙΣΑΝ ΤΩ ΗΓΕΜΟΝΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

1 Five days later the high priest Ananiʹas came down with some elders and a public speaker named Tertulʹlus, and they presented their case against Paul to the governor.

ΚΛΗΘΕΝΤΟΣ ΔΕ ΑΥΤΟΥ ΗΡΞΑΤΟ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙΝ Ο ΤΕΡΤΥΛΛΟΣ ΛΕΓΩΝ ΠΟΛΛΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΥΓΧΑΝΟΝΤΕΣ ΔΙΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΜΑΤΩΝ ΓΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩ ΕΘΝΕΙ ΤΟΥΤΩ ΔΙΑ ΤΗΣ ΣΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

2 When he was called, Tertulʹlus started accusing him, saying: “Seeing that we enjoy great peace through you and that through your forethought reforms are taking place in this nation,

ΠΑΝΤΗ ΤΕ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΑΠΟΔΕΧΟΜΕΘΑ ΚΡΑΤΙΣΤΕ ΦΗΛΙΞ ΜΕΤΑ ΠΑΣΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ

3 at all times and also in all places we acknowledge this, Your Excellency Felix, with the greatest thankfulness.

ΙΝΑ ΔΕ ΜΗ ΕΠΙ ΠΛΕΙΟΝ ΣΕ ΕΓΚΟΠΤΩ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΑΚΟΥΣΑΙ ΣΕ ΗΜΩΝ ΣΥΝΤΟΜΩΣ ΤΗ ΣΗ ΕΠΙΕΙΚΕΙΑ

4 But that I may not detain you any further, I beg you to hear us briefly in your kindness.

ΕΥΡΟΝΤΕΣ ΓΑΡ ΤΟΝ ΑΝΔΡΑ ΤΟΥΤΟΝ ΛΟΙΜΟΝ ΚΑΙ ΚΙΝΟΥΝΤΑ ΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΣΙΝ ΤΟΙΣ ΙΟΥΔΑΙΟΙΣ ΤΟΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΝ ΠΡΩΤΟΣΤΑΤΗΝ ΤΕ ΤΗΣ ΤΩΝ ΝΑΖΩΡΑΙΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΣ

5 For we have found this man to be a pest, stirring up seditions among all the Jews throughout the inhabited earth, and he is a spearhead of the sect of the Nazarenesʹ.

ΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΕΠΕΙΡΑΣΕΝ ΒΕΒΗΛΩΣΑΙ ΟΝ ΚΑΙ ΕΚΡΑΤΗΣΑΜΕΝ

6 He also tried to profane the temple, so we seized him.

——

7 ——

ΠΑΡ ΟΥ ΔΥΝΗΣΗ ΑΥΤΟΣ ΑΝΑΚΡΙΝΑΣ ΠΕΡΙ ΠΑΝΤΩΝ ΤΟΥΤΩΝ ΕΠΙΓΝΩΝΑΙ ΩΝ ΗΜΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝ ΑΥΤΟΥ

8 When you examine him yourself, you will find out about all these things of which we are accusing him.”

ΣΥΝΕΠΕΘΕΝΤΟ ΔΕ ΚΑΙ ΟΙ ΙΟΥΔΑΙΟΙ ΦΑΣΚΟΝΤΕΣ ΤΑΥΤΑ ΟΥΤΩΣ ΕΧΕΙΝ

9 With that the Jews also joined in the attack, asserting that these things were true.

10 ΑΠΕΚΡΙΘΗ ΤΕ Ο ΠΑΥΛΟΣ ΝΕΥΣΑΝΤΟΣ ΑΥΤΩ ΤΟΥ ΗΓΕΜΟΝΟΣ ΛΕΓΕΙΝ ΕΚ ΠΟΛΛΩΝ ΕΤΩΝ ΟΝΤΑ ΣΕ ΚΡΙΤΗΝ ΤΩ ΕΘΝΕΙ ΤΟΥΤΩ ΕΠΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΘΥΜΩΣ ΤΑ ΠΕΡΙ ΕΜΑΥΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΟΥΜΑΙ

10 When the governor nodded to Paul to speak, he answered: “Knowing well that this nation has had you as judge for many years, I readily speak in my own defense.

11 ΔΥΝΑΜΕΝΟΥ ΣΟΥ ΕΠΙΓΝΩΝΑΙ ΟΤΙ ΟΥ ΠΛΕΙΟΥΣ ΕΙΣΙΝ ΜΟΙ ΗΜΕΡΑΙ ΔΩΔΕΚΑ ΑΦ ΗΣ ΑΝΕΒΗΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΩΝ ΕΙΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ

11 As you can verify for yourself, it has not been more than 12 days since I went up to worship in Jerusalem;

12 ΚΑΙ ΟΥΤΕ ΕΝ ΤΩ ΙΕΡΩ ΕΥΡΟΝ ΜΕ ΠΡΟΣ ΤΙΝΑ ΔΙΑΛΕΓΟΜΕΝΟΝ Η ΕΠΙΣΤΑΣΙΝ ΠΟΙΟΥΝΤΑ ΟΧΛΟΥ ΟΥΤΕ ΕΝ ΤΑΙΣ ΣΥΝΑΓΩΓΑΙΣ ΟΥΤΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ

12 and they found me neither arguing with anyone in the temple nor stirring up a mob, either in the synagogues or throughout the city.

13 ΟΥΔΕ ΠΑΡΑΣΤΗΣΑΙ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΣΟΙ ΠΕΡΙ ΩΝ ΝΥΝΙ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΣΙΝ ΜΟΥ

13 Nor can they prove to you the things they are accusing me of right now.

14 ΟΜΟΛΟΓΩ ΔΕ ΤΟΥΤΟ ΣΟΙ ΟΤΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΔΟΝ ΗΝ ΛΕΓΟΥΣΙΝ ΑΙΡΕΣΙΝ ΟΥΤΩΣ ΛΑΤΡΕΥΩ ΤΩ ΠΑΤΡΩΩ ΘΕΩ ΠΙΣΤΕΥΩΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΡΟΦΗΤΑΙΣ ΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙΣ

14 But I do admit this to you, that according to the way that they call a sect, in this manner I am rendering sacred service to the God of my forefathers, as I believe all the things set forth in the Law and written in the Prophets.

15 ΕΛΠΙΔΑ ΕΧΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΗΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΟΥΤΟΙ ΠΡΟΣΔΕΧΟΝΤΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΝ ΜΕΛΛΕΙΝ ΕΣΕΣΘΑΙ ΔΙΚΑΙΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΑΔΙΚΩΝ

15 And I have hope toward God, which hope these men also look forward to, that there is going to be a resurrection of both the righteous and the unrighteous.

16 ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΑΣΚΩ ΑΠΡΟΣΚΟΠΟΝ ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΝ ΕΧΕΙΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΔΙΑ ΠΑΝΤΟΣ

16 Because of this I always strive to maintain a clear conscience before God and men.

17 ΔΙ ΕΤΩΝ ΔΕ ΠΛΕΙΟΝΩΝ ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΑΣ ΠΟΙΗΣΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΜΟΥ ΠΑΡΕΓΕΝΟΜΗΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

17 Now after quite a number of years, I arrived to bring gifts of mercy to my nation and to make offerings.

18 ΕΝ ΑΙΣ ΕΥΡΟΝ ΜΕ ΗΓΝΙΣΜΕΝΟΝ ΕΝ ΤΩ ΙΕΡΩ ΟΥ ΜΕΤΑ ΟΧΛΟΥ ΟΥΔΕ ΜΕΤΑ ΘΟΡΥΒΟΥ

18 While I was caring for these matters, they found me ceremonially cleansed in the temple, but not with a crowd or causing a disturbance. But there were some Jews from the province of Asia

19 ΤΙΝΕΣ ΔΕ ΑΠΟ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ ΙΟΥΔΑΙΟΙ ΟΥΣ ΕΔΕΙ ΕΠΙ ΣΟΥ ΠΑΡΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙΝ ΕΙ ΤΙ ΕΧΟΙΕΝ ΠΡΟΣ ΕΜΕ

19 who ought to be present before you to accuse me if they actually have anything against me.

20 Η ΑΥΤΟΙ ΟΥΤΟΙ ΕΙΠΑΤΩΣΑΝ ΤΙ ΕΥΡΟΝ ΑΔΙΚΗΜΑ ΣΤΑΝΤΟΣ ΜΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

20 Or let the men here say for themselves what wrong they found as I stood before the Sanʹhedrin,

21 Η ΠΕΡΙ ΜΙΑΣ ΤΑΥΤΗΣ ΦΩΝΗΣ ΗΣ ΕΚΕΚΡΑΞΑ ΕΝ ΑΥΤΟΙΣ ΕΣΤΩΣ ΟΤΙ ΠΕΡΙ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΝΕΚΡΩΝ ΕΓΩ ΚΡΙΝΟΜΑΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΦ ΥΜΩΝ

21 except for this one thing that I cried out while standing among them: ‘Over the resurrection of the dead I am today being judged before you!’”

22 ΑΝΕΒΑΛΕΤΟ ΔΕ ΑΥΤΟΥΣ Ο ΦΗΛΙΞ ΑΚΡΙΒΕΣΤΕΡΟΝ ΕΙΔΩΣ ΤΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΙΠΑΣ ΟΤΑΝ ΛΥΣΙΑΣ Ο ΧΙΛΙΑΡΧΟΣ ΚΑΤΑΒΗ ΔΙΑΓΝΩΣΟΜΑΙ ΤΑ ΚΑΘ ΥΜΑΣ

22 However, Felix, knowing quite well the facts concerning this Way, began to put them off and say: “Whenever Lysʹias the military commander comes down, I will decide these matters involving you.”

23 ΔΙΑΤΑΞΑΜΕΝΟΣ ΤΩ ΕΚΑΤΟΝΤΑΡΧΗ ΤΗΡΕΙΣΘΑΙ ΑΥΤΟΝ ΕΧΕΙΝ ΤΕ ΑΝΕΣΙΝ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝΑ ΚΩΛΥΕΙΝ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΑΥΤΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙΝ ΑΥΤΩ

23 And he gave orders to the army officer that the man be kept under arrest but given some freedom, and that his people be allowed to attend to his needs.

24 ΜΕΤΑ ΔΕ ΗΜΕΡΑΣ ΤΙΝΑΣ ΠΑΡΑΓΕΝΟΜΕΝΟΣ Ο ΦΗΛΙΞ ΣΥΝ ΔΡΟΥΣΙΛΛΗ ΤΗ ΙΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΙ ΟΥΣΗ ΙΟΥΔΑΙΑ ΜΕΤΕΠΕΜΨΑΤΟ ΤΟΝ ΠΑΥΛΟΝ ΚΑΙ ΗΚΟΥΣΕΝ ΑΥΤΟΥ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΙΣ ΧΡΙΣΤΟΝ ΙΗΣΟΥΝ ΠΙΣΤΕΩΣ

24 Some days later Felix came with Drusilla his wife, who was Jewish, and he sent for Paul and listened to him speak about the belief in the Anointed Jesus.

25 ΔΙΑΛΕΓΟΜΕΝΟΥ ΔΕ ΑΥΤΟΥ ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΡΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΕΜΦΟΒΟΣ ΓΕΝΟΜΕΝΟΣ Ο ΦΗΛΙΞ ΑΠΕΚΡΙΘΗ ΤΟ ΝΥΝ ΕΧΟΝ ΠΟΡΕΥΟΥ ΚΑΙΡΟΝ ΔΕ ΜΕΤΑΛΑΒΩΝ ΜΕΤΑΚΑΛΕΣΟΜΑΙ ΣΕ

25 But as Paul talked about righteousness and self-control and the judgment to come, Felix became frightened and answered: “Go away for now, but when I have an opportunity I will send for you again.”

26 ΑΜΑ ΚΑΙ ΕΛΠΙΖΩΝ ΟΤΙ ΧΡΗΜΑΤΑ ΔΟΘΗΣΕΤΑΙ ΑΥΤΩ ΥΠΟ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΔΙΟ ΚΑΙ ΠΥΚΝΟΤΕΡΟΝ ΑΥΤΟΝ ΜΕΤΑΠΕΜΠΟΜΕΝΟΣ ΩΜΙΛΕΙ ΑΥΤΩ

26 At the same time he was hoping that Paul would give him money. For that reason, he sent for him even more frequently and conversed with him.

27 ΔΙΕΤΙΑΣ ΔΕ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΗΣ ΕΛΑΒΕΝ ΔΙΑΔΟΧΟΝ Ο ΦΗΛΙΞ ΠΟΡΚΙΟΝ ΦΗΣΤΟΝ ΘΕΛΩΝ ΤΕ ΧΑΡΙΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΘΑΙ ΤΟΙΣ ΙΟΥΔΑΙΟΙΣ Ο ΦΗΛΙΞ ΚΑΤΕΛΙΠΕ ΤΟΝ ΠΑΥΛΟΝ ΔΕΔΕΜΕΝΟΝ

27 But when two years had elapsed, Felix was succeeded by Porcius Festus; and because Felix desired to gain favor with the Jews, he left Paul in custody.

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 25

Acts. Chapter 25.

ΦΗΣΤΟΣ ΟΥΝ ΕΠΙΒΑΣ ΤΗ ΕΠΑΡΧΕΙΑ ΜΕΤΑ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΑΣ ΑΝΕΒΗ ΕΙΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ ΑΠΟ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ

1 Therefore Festus, after arriving in the province and taking charge, went up three days later to Jerusalem from Caesareʹa.

ΕΝΕΦΑΝΙΣΑΝ ΤΕ ΑΥΤΩ ΟΙ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΚΑΛΟΥΝ ΑΥΤΟΝ

2 And the chief priests and the principal men of the Jews gave him information against Paul. So they began to beg Festus

ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΧΑΡΙΝ ΚΑΤ ΑΥΤΟΥ ΟΠΩΣ ΜΕΤΑΠΕΜΨΗΤΑΙ ΑΥΤΟΝ ΕΙΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΕΝΕΔΡΑΝ ΠΟΙΟΥΝΤΕΣ ΑΝΕΛΕΙΝ ΑΥΤΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΔΟΝ

3 as a favor to send for Paul to come to Jerusalem. But they were planning to ambush Paul and kill him along the road.

Ο ΜΕΝ ΟΥΝ ΦΗΣΤΟΣ ΑΠΕΚΡΙΘΗ ΤΗΡΕΙΣΘΑΙ ΤΟΝ ΠΑΥΛΟΝ ΕΙΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΝ ΕΑΥΤΟΝ ΔΕ ΜΕΛΛΕΙΝ ΕΝ ΤΑΧΕΙ ΕΚΠΟΡΕΥΕΣΘΑΙ

4 However, Festus answered that Paul was to be kept in Caesareʹa and that he himself was about to go back there shortly.

ΟΙ ΟΥΝ ΕΝ ΥΜΙΝ ΦΗΣΙΝ ΔΥΝΑΤΟΙ ΣΥΓΚΑΤΑΒΑΝΤΕΣ ΕΙ ΤΙ ΕΣΤΙΝ ΕΝ ΤΩ ΑΝΔΡΙ ΑΤΟΠΟΝ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙΤΩΣΑΝ ΑΥΤΟΥ

5 “So let those who are in power among you,” he said, “come down with me and accuse him if, indeed, the man has done something wrong.”

ΔΙΑΤΡΙΨΑΣ ΔΕ ΕΝ ΑΥΤΟΙΣ ΗΜΕΡΑΣ ΟΥ ΠΛΕΙΟΥΣ ΟΚΤΩ Η ΔΕΚΑ ΚΑΤΑΒΑΣ ΕΙΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΝ ΤΗ ΕΠΑΥΡΙΟΝ ΚΑΘΙΣΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ ΕΚΕΛΕΥΣΕΝ ΤΟΝ ΠΑΥΛΟΝ ΑΧΘΗΝΑΙ

6 So when he had spent not more than eight or ten days among them, he went down to Caesareʹa, and the next day he sat down on the judgment seat and commanded Paul to be brought in.

ΠΑΡΑΓΕΝΟΜΕΝΟΥ ΔΕ ΑΥΤΟΥ ΠΕΡΙΕΣΤΗΣΑΝ ΑΥΤΟΝ ΟΙ ΑΠΟ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΚΑΤΑΒΕΒΗΚΟΤΕΣ ΙΟΥΔΑΙΟΙ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΒΑΡΕΑ ΑΙΤΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΝΤΕΣ Α ΟΥΚ ΙΣΧΥΟΝ ΑΠΟΔΕΙΞΑΙ

7 When he came in, the Jews who had come down from Jerusalem stood around him, bringing against him many serious charges that they were unable to prove.

ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΑΠΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΤΙ ΟΥΤΕ ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ ΟΥΤΕ ΕΙΣ ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΟΥΤΕ ΕΙΣ ΚΑΙΣΑΡΑ ΤΙ ΗΜΑΡΤΟΝ

8 But Paul said in defense: “Neither against the Law of the Jews nor against the temple nor against Caesar have I committed any sin.”

Ο ΦΗΣΤΟΣ ΔΕ ΘΕΛΩΝ ΤΟΙΣ ΙΟΥΔΑΙΟΙΣ ΧΑΡΙΝ ΚΑΤΑΘΕΣΘΑΙ ΑΠΟΚΡΙΘΕΙΣ ΤΩ ΠΑΥΛΩ ΕΙΠΕΝ ΘΕΛΕΙΣ ΕΙΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ ΑΝΑΒΑΣ ΕΚΕΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥΤΩΝ ΚΡΙΘΗΝΑΙ ΕΠ ΕΜΟΥ

9 Festus, desiring to gain favor with the Jews, said in reply to Paul: “Do you wish to go up to Jerusalem and be judged before me there concerning these things?”

10 ΕΙΠΕΝ ΔΕ Ο ΠΑΥΛΟΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙΣΑΡΟΣ ΕΣΤΩΣ ΕΙΜΙ ΟΥ ΜΕ ΔΕΙ ΚΡΙΝΕΣΘΑΙ ΙΟΥΔΑΙΟΥΣ ΟΥΔΕΝ ΗΔΙΚΗΣΑ ΩΣ ΚΑΙ ΣΥ ΚΑΛΛΙΟΝ ΕΠΙΓΙΝΩΣΚΕΙΣ

10 But Paul said: “I am standing before the judgment seat of Caesar, where I ought to be judged. I have done no wrong to the Jews, of which you are also becoming well-aware.

11 ΕΙ ΜΕΝ ΟΥΝ ΑΔΙΚΩ ΚΑΙ ΑΞΙΟΝ ΘΑΝΑΤΟΥ ΠΕΠΡΑΧΑ ΤΙ ΟΥ ΠΑΡΑΙΤΟΥΜΑΙ ΤΟ ΑΠΟΘΑΝΕΙΝ ΕΙ ΔΕ ΟΥΔΕΝ ΕΣΤΙΝ ΩΝ ΟΥΤΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΣΙΝ ΜΟΥ ΟΥΔΕΙΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΑΙ ΑΥΤΟΙΣ ΧΑΡΙΣΑΣΘΑΙ ΚΑΙΣΑΡΑ ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΑΙ

11 If I am really a wrongdoer and have committed anything deserving of death, I do not beg off from dying; but if there is no substance to the accusations these men have made against me, no man has the right to hand me over to them as a favor. I appeal to Caesar!”

12 ΤΟΤΕ Ο ΦΗΣΤΟΣ ΣΥΛΛΑΛΗΣΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΕΚΡΙΘΗ ΚΑΙΣΑΡΑ ΕΠΙΚΕΚΛΗΣΑΙ ΕΠΙ ΚΑΙΣΑΡΑ ΠΟΡΕΥΣΗ

12 Then Festus, after speaking with the assembly of counselors, replied: “To Caesar you have appealed; to Caesar you will go.”

13 ΗΜΕΡΩΝ ΔΕ ΔΙΑΓΕΝΟΜΕΝΩΝ ΤΙΝΩΝ ΑΓΡΙΠΠΑΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΗ ΚΑΤΗΝΤΗΣΑΝ ΕΙΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΝ ΑΣΠΑΣΑΜΕΝΟΙ ΤΟΝ ΦΗΣΤΟΝ

13 After some days had passed, Agripʹpa the king and Bernice arrived in Caesareʹa for a courtesy visit to Festus.

14 ΩΣ ΔΕ ΠΛΕΙΟΥΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΕΤΡΙΒΟΝ ΕΚΕΙ Ο ΦΗΣΤΟΣ ΤΩ ΒΑΣΙΛΕΙ ΑΝΕΘΕΤΟ ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΑΥΛΟΝ ΛΕΓΩΝ ΑΝΗΡ ΤΙΣ ΕΣΤΙΝ ΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΟΣ ΥΠΟ ΦΗΛΙΚΟΣ ΔΕΣΜΙΟΣ

14 Since they were spending a number of days there, Festus presented Paul’s case to the king, saying: “There is a man who was left as a prisoner by Felix,

15 ΠΕΡΙ ΟΥ ΓΕΝΟΜΕΝΟΥ ΜΟΥ ΕΙΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ ΕΝΕΦΑΝΙΣΑΝ ΟΙ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΙ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΤ ΑΥΤΟΥ ΚΑΤΑΔΙΚΗΝ

15 and when I was in Jerusalem the chief priests and the elders of the Jews brought information about him, asking for a judgment of condemnation against him.

16 ΠΡΟΣ ΟΥΣ ΑΠΕΚΡΙΘΗΝ ΟΤΙ ΟΥΚ ΕΣΤΙΝ ΕΘΟΣ ΡΩΜΑΙΟΙΣ ΧΑΡΙΖΕΣΘΑΙ ΤΙΝΑ ΑΝΘΡΩΠΟΝ ΠΡΙΝ Η Ο ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΟΝ ΕΧΟΙ ΤΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΣ ΤΟΠΟΝ ΤΕ ΑΠΟΛΟΓΙΑΣ ΛΑΒΟΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

16 But I replied to them that it is not Roman procedure to hand any man over as a favor before the accused man meets his accusers face-to-face and gets a chance to speak in his defense concerning the complaint.

17 ΣΥΝΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΥΝ [ΑΥΤΩΝ] ΕΝΘΑΔΕ ΑΝΑΒΟΛΗΝ ΜΗΔΕΜΙΑΝ ΠΟΙΗΣΑΜΕΝΟΣ ΤΗ ΕΞΗΣ ΚΑΘΙΣΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ ΕΚΕΛΕΥΣΑ ΑΧΘΗΝΑΙ ΤΟΝ ΑΝΔΡΑ

17 So when they arrived here, I did not delay, but the next day I sat down on the judgment seat and commanded the man to be brought in.

18 ΠΕΡΙ ΟΥ ΣΤΑΘΕΝΤΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΟΙ ΟΥΔΕΜΙΑΝ ΑΙΤΙΑΝ ΕΦΕΡΟΝ ΩΝ ΕΓΩ ΥΠΕΝΟΟΥΝ ΠΟΝΗΡΩΝ

18 Taking the stand, the accusers did not charge him with any of the wicked things I had expected concerning him.

19 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΕ ΤΙΝΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΙΑΣ ΕΙΧΟΝ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΙΝΟΣ ΙΗΣΟΥ ΤΕΘΝΗΚΟΤΟΣ ΟΝ ΕΦΑΣΚΕΝ Ο ΠΑΥΛΟΣ ΖΗΝ

19 They simply had certain disputes with him concerning their own worship of the deity and concerning a man named Jesus, who was dead but who Paul kept asserting was alive.

20 ΑΠΟΡΟΥΜΕΝΟΣ ΔΕ ΕΓΩ ΤΗΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥΤΩΝ ΖΗΤΗΣΙΝ ΕΛΕΓΟΝ ΕΙ ΒΟΥΛΟΙΤΟ ΠΟΡΕΥΕΣΘΑΙ ΕΙΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ ΚΑΚΕΙ ΚΡΙΝΕΣΘΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥΤΩΝ

20 Being at a loss as to how to handle this dispute, I asked if he would like to go to Jerusalem and be judged there concerning these matters.

21 ΤΟΥ ΔΕ ΠΑΥΛΟΥ ΕΠΙΚΑΛΕΣΑΜΕΝΟΥ ΤΗΡΗΘΗΝΑΙ ΑΥΤΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΤΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΙΝ ΕΚΕΛΕΥΣΑ ΤΗΡΕΙΣΘΑΙ ΑΥΤΟΝ ΕΩΣ ΟΥ ΑΝΑΠΕΜΨΩ ΑΥΤΟΝ ΠΡΟΣ ΚΑΙΣΑΡΑ

21 But when Paul appealed to be kept in custody for the decision by the August One, I commanded him to be held until I should send him on to Caesar.”

22 ΑΓΡΙΠΠΑΣ ΔΕ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΦΗΣΤΟΝ ΕΒΟΥΛΟΜΗΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΑΚΟΥΣΑΙ ΑΥΡΙΟΝ ΦΗΣΙΝ ΑΚΟΥΣΗ ΑΥΤΟΥ

22 Agripʹpa then said to Festus: “I would like to hear the man myself.” “Tomorrow,” he said, “you will hear him.”

23 ΤΗ ΟΥΝ ΕΠΑΥΡΙΟΝ ΕΛΘΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΓΡΙΠΠΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΕΡΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑ ΠΟΛΛΗΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟΝ ΣΥΝ ΤΕ ΧΙΛΙΑΡΧΟΙΣ ΚΑΙ ΑΝΔΡΑΣΙΝ ΤΟΙΣ ΚΑΤ ΕΞΟΧΗΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΚΕΛΕΥΣΑΝΤΟΣ ΤΟΥ ΦΗΣΤΟΥ ΗΧΘΗ Ο ΠΑΥΛΟΣ

23 So the next day Agripʹpa and Bernice came with much pompous show and entered the audience chamber together with military commanders as well as the prominent men in the city; and when Festus gave the command, Paul was brought in.

24 ΚΑΙ ΦΗΣΙΝ Ο ΦΗΣΤΟΣ ΑΓΡΙΠΠΑ ΒΑΣΙΛΕΥ ΚΑΙ ΠΑΝΤΕΣ ΟΙ ΣΥΜΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΙΝ ΑΝΔΡΕΣ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΤΟΥΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΥ ΑΠΑΝ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ ΕΝΕΤΥΧΟΝ ΜΟΙ ΕΝ ΤΕ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΟΙΣ ΚΑΙ ΕΝΘΑΔΕ ΒΟΩΝΤΕΣ ΜΗ ΔΕΙΝ ΑΥΤΟΝ ΖΗΝ ΜΗΚΕΤΙ

24 And Festus said: “King Agripʹpa and all you who are present with us, you see this man about whom the whole Jewish populace have petitioned me both in Jerusalem and here, shouting that he ought not to live any longer.

25 ΕΓΩ ΔΕ ΚΑΤΕΛΑΒΟΜΗΝ ΜΗΔΕΝ ΑΞΙΟΝ ΑΥΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟΥ ΠΕΠΡΑΧΕΝΑΙ ΑΥΤΟΥ ΔΕ ΤΟΥΤΟΥ ΕΠΙΚΑΛΕΣΑΜΕΝΟΥ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΤΟΝ ΕΚΡΙΝΑ ΠΕΜΠΕΙΝ

25 But I perceived that he had done nothing deserving of death. So when this man himself appealed to the August One, I decided to send him.

26 ΠΕΡΙ ΟΥ ΑΣΦΑΛΕΣ ΤΙ ΓΡΑΨΑΙ ΤΩ ΚΥΡΙΩ ΟΥΚ ΕΧΩ ΔΙΟ ΠΡΟΗΓΑΓΟΝ ΑΥΤΟΝ ΕΦ ΥΜΩΝ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΕΠΙ ΣΟΥ ΒΑΣΙΛΕΥ ΑΓΡΙΠΠΑ ΟΠΩΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΡΙΣΕΩΣ ΓΕΝΟΜΕΝΗΣ ΣΧΩ ΤΙ ΓΡΑΨΩ

26 But I have nothing certain to write about him to my Lord. So I brought him before all of you, and especially before you, King Agripʹpa, so that after the judicial examination has taken place, I might have something to write.

27 ΑΛΟΓΟΝ ΓΑΡ ΜΟΙ ΔΟΚΕΙ ΠΕΜΠΟΝΤΑ ΔΕΣΜΙΟΝ ΜΗ ΚΑΙ ΤΑΣ ΚΑΤ ΑΥΤΟΥ ΑΙΤΙΑΣ ΣΗΜΑΝΑΙ

27 For it seems unreasonable to me to send a prisoner and not also to indicate the charges against him.”

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 26

Acts. Chapter 26.

ΑΓΡΙΠΠΑΣ ΔΕ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΥΛΟΝ ΕΦΗ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΟΙ ΠΕΡΙ ΣΕΑΥΤΟΥ ΛΕΓΕΙΝ ΤΟΤΕ Ο ΠΑΥΛΟΣ ΕΚΤΕΙΝΑΣ ΤΗΝ ΧΕΙΡΑ ΑΠΕΛΟΓΕΙΤΟ

1 Agripʹpa said to Paul: “You are permitted to speak in your own behalf.” Then Paul stretched out his hand and proceeded to say in his defense:

ΠΕΡΙ ΠΑΝΤΩΝ ΩΝ ΕΓΚΑΛΟΥΜΑΙ ΥΠΟ ΙΟΥΔΑΙΩΝ ΒΑΣΙΛΕΥ ΑΓΡΙΠΠΑ ΗΓΗΜΑΙ ΕΜΑΥΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΟΝ ΕΠΙ ΣΟΥ ΜΕΛΛΩΝ ΣΗΜΕΡΟΝ ΑΠΟΛΟΓΕΙΣΘΑΙ

2 “Concerning all the things of which I am accused by the Jews, King Agripʹpa, I consider myself happy that it is before you I am to make my defense this day,

ΜΑΛΙΣΤΑ ΓΝΩΣΤΗΝ ΟΝΤΑ ΣΕ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΙΟΥΔΑΙΟΥΣ ΕΘΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΟ ΔΕΟΜΑΙ ΜΑΚΡΟΘΥΜΩΣ ΑΚΟΥΣΑΙ ΜΟΥ

3 especially because you are an expert on all the customs as well as the controversies among the Jews. Therefore, I beg you to hear me patiently.

ΤΗΝ ΜΕΝ ΟΥΝ ΒΙΩΣΙΝ ΜΟΥ [ΤΗΝ] ΕΚ ΝΕΟΤΗΤΟΣ ΤΗΝ ΑΠ ΑΡΧΗΣ ΓΕΝΟΜΕΝΗΝ ΕΝ ΤΩ ΕΘΝΕΙ ΜΟΥ ΕΝ ΤΕ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΟΙΣ ΙΣΑΣΙ ΠΑΝΤΕΣ [ΟΙ] ΙΟΥΔΑΙΟΙ

4 “Indeed, the manner of life I led from youth up among my people and in Jerusalem is well-known by all the Jews

ΠΡΟΓΙΝΩΣΚΟΝΤΕΣ ΜΕ ΑΝΩΘΕΝ ΕΑΝ ΘΕΛΩΣΙ ΜΑΡΤΥΡΕΙΝ ΟΤΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΣΤΑΤΗΝ ΑΙΡΕΣΙΝ ΤΗΣ ΗΜΕΤΕΡΑΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΕΖΗΣΑ ΦΑΡΙΣΑΙΟΣ

5 who were previously acquainted with me, if they would be willing to testify, that according to the strictest sect of our form of worship, I lived as a Pharisee.

ΚΑΙ ΝΥΝ ΕΠ ΕΛΠΙΔΙ ΤΗΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΗΜΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΙΑΣ ΓΕΝΟΜΕΝΗΣ ΥΠΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΣΤΗΚΑ ΚΡΙΝΟΜΕΝΟΣ

6 But now for the hope of the promise that was made by God to our forefathers, I stand on trial;

ΕΙΣ ΗΝ ΤΟ ΔΩΔΕΚΑΦΥΛΟΝ ΗΜΩΝ ΕΝ ΕΚΤΕΝΕΙΑ ΝΥΚΤΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΝ ΛΑΤΡΕΥΟΝ ΕΛΠΙΖΕΙ ΚΑΤΑΝΤΗΣΑΙ ΠΕΡΙ ΗΣ ΕΛΠΙΔΟΣ ΕΓΚΑΛΟΥΜΑΙ ΥΠΟ ΙΟΥΔΑΙΩΝ ΒΑΣΙΛΕΥ

7 this is the same promise our 12 tribes are hoping to see fulfilled by intensely rendering him sacred service night and day. Concerning this hope I am accused by Jews, O King.

ΤΙ ΑΠΙΣΤΟΝ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΠΑΡ ΥΜΙΝ ΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΝΕΚΡΟΥΣ ΕΓΕΙΡΕΙ

8 “Why is it considered unbelievable among you that God raises up the dead?

ΕΓΩ ΜΕΝ ΟΥΝ ΕΔΟΞΑ ΕΜΑΥΤΩ ΠΡΟΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΙΗΣΟΥ ΤΟΥ ΝΑΖΩΡΑΙΟΥ ΔΕΙΝ ΠΟΛΛΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΠΡΑΞΑΙ

9 I, for one, was convinced that I should commit many acts of opposition against the name of Jesus the Nazareneʹ.

10 Ο ΚΑΙ ΕΠΟΙΗΣΑ ΕΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΟΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΟΥΣ ΤΕ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΕΓΩ ΕΝ ΦΥΛΑΚΑΙΣ ΚΑΤΕΚΛΕΙΣΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑ ΤΩΝ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΑΝ ΛΑΒΩΝ ΑΝΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΕ ΑΥΤΩΝ ΚΑΤΗΝΕΓΚΑ ΨΗΦΟΝ

10 This is exactly what I did in Jerusalem, and I locked up many of the holy ones in prisons, for I had received authority from the chief priests; and when they were to be executed, I cast my vote against them.

11 ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΠΑΣΑΣ ΤΑΣ ΣΥΝΑΓΩΓΑΣ ΠΟΛΛΑΚΙΣ ΤΙΜΩΡΩΝ ΑΥΤΟΥΣ ΗΝΑΓΚΑΖΟΝ ΒΛΑΣΦΗΜΕΙΝ ΠΕΡΙΣΣΩΣ ΤΕ ΕΜΜΑΙΝΟΜΕΝΟΣ ΑΥΤΟΙΣ ΕΔΙΩΚΟΝ ΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΞΩ ΠΟΛΕΙΣ

11 By punishing them often in all the synagogues, I tried to force them to recant; and since I was extremely furious with them, I went so far as to persecute them even in outlying cities.

12 ΕΝ ΟΙΣ ΠΟΡΕΥΟΜΕΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΑΜΑΣΚΟΝ ΜΕΤ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΤΩΝ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ

12 “While doing this as I was traveling to Damascus with authority and a commission from the chief priests,

13 ΗΜΕΡΑΣ ΜΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΔΟΝ ΕΙΔΟΝ ΒΑΣΙΛΕΥ ΟΥΡΑΝΟΘΕΝ ΥΠΕΡ ΤΗΝ ΛΑΜΠΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΨΑΝ ΜΕ ΦΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝ ΕΜΟΙ ΠΟΡΕΥΟΜΕΝΟΥΣ

13 I saw at midday on the road, O King, a light beyond the brilliance of the sun flash from heaven around me and around those traveling with me.

14 ΠΑΝΤΩΝ ΤΕ ΚΑΤΑΠΕΣΟΝΤΩΝ ΗΜΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΗΝ ΗΚΟΥΣΑ ΦΩΝΗΝ ΛΕΓΟΥΣΑΝ ΠΡΟΣ ΜΕ ΤΗ ΕΒΡΑΙΔΙ ΔΙΑΛΕΚΤΩ ΣΑΟΥΛ ΣΑΟΥΛ ΤΙ ΜΕ ΔΙΩΚΕΙΣ ΣΚΛΗΡΟΝ ΣΟΙ ΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΑ ΛΑΚΤΙΖΕΙΝ

14 And when we had all fallen to the ground, I heard a voice say to me in the Hebrew language: ‘Saul, Saul, why are you persecuting me? To keep kicking against the goads makes it hard for you.’

15 ΕΓΩ ΔΕ ΕΙΠΑ ΤΙΣ ΕΙ ΚΥΡΙΕ Ο ΔΕ ΚΥΡΙΟΣ ΕΙΠΕΝ ΕΓΩ ΕΙΜΙ ΙΗΣΟΥΣ ΟΝ ΣΥ ΔΙΩΚΕΙΣ

15 But I said: ‘Who are you, Lord?’ And the Lord said: ‘I am Jesus, whom you are persecuting.

16 ΑΛΛΑ ΑΝΑΣΤΗΘΙ ΚΑΙ ΣΤΗΘΙ ΕΠΙ ΤΟΥΣ ΠΟΔΑΣ ΣΟΥ ΕΙΣ ΤΟΥΤΟ ΓΑΡ ΩΦΘΗΝ ΣΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΙΣΑΣΘΑΙ ΣΕ ΥΠΗΡΕΤΗΝ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΑ ΩΝ ΤΕ ΕΙΔΕΣ [ΜΕ] ΩΝ ΤΕ ΟΦΘΗΣΟΜΑΙ ΣΟΙ

16 But rise and stand on your feet. This is why I have appeared to you, to choose you as a servant and a witness both of things you have seen and things I will make you see respecting me.

17 ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΣ ΣΕ ΕΚ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΚΑΙ ΕΚ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΕΙΣ ΟΥΣ ΕΓΩ ΑΠΟΣΤΕΛΛΩ ΣΕ

17 And I will rescue you from this people and from the nations, to whom I am sending you

18 ΑΝΟΙΞΑΙ ΟΦΘΑΛΜΟΥΣ ΑΥΤΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΡΕΨΑΙ ΑΠΟ ΣΚΟΤΟΥΣ ΕΙΣ ΦΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ ΕΠΙ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΤΟΥ ΛΑΒΕΙΝ ΑΥΤΟΥΣ ΑΦΕΣΙΝ ΑΜΑΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΗΓΙΑΣΜΕΝΟΙΣ ΠΙΣΤΕΙ ΤΗ ΕΙΣ ΕΜΕ

18 to open their eyes, to turn them from darkness to light and from the authority of Opposer to God, so that they may receive forgiveness of sins and an inheritance among those sanctified by their faith in me.’

19 ΟΘΕΝ ΒΑΣΙΛΕΥ ΑΓΡΙΠΠΑ ΟΥΚ ΕΓΕΝΟΜΗΝ ΑΠΕΙΘΗΣ ΤΗ ΟΥΡΑΝΙΩ ΟΠΤΑΣΙΑ

19 “Therefore, King Agripʹpa, I did not become disobedient to the heavenly vision,

20 ΑΛΛΑ ΤΟΙΣ ΕΝ ΔΑΜΑΣΚΩ ΠΡΩΤΟΝ ΤΕ ΚΑΙ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΟΙΣ ΠΑΣΑΝ ΤΕ ΤΗΝ ΧΩΡΑΝ ΤΗΣ ΙΟΥΔΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΕΘΝΕΣΙΝ ΑΠΗΓΓΕΛΛΟΝ ΜΕΤΑΝΟΕΙΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙΝ ΕΠΙ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΣΟΝΤΑΣ

20 but to those in Damascus first and then to those in Jerusalem, and over all the country of Judeʹa, and also to the nations, I was bringing the message that they should repent and turn to God by doing works that befit repentance.

21 ΕΝΕΚΑ ΤΟΥΤΩΝ ΜΕ ΙΟΥΔΑΙΟΙ ΣΥΛΛΑΒΟΜΕΝΟΙ [ΟΝΤΑ] ΕΝ ΤΩ ΙΕΡΩ ΕΠΕΙΡΩΝΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΑΣΘΑΙ

21 This is why the Jews seized me in the temple and tried to kill me.

22 ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΟΥΝ ΤΥΧΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΧΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΑΥΤΗΣ ΕΣΤΗΚΑ ΜΑΡΤΥΡΟΜΕΝΟΣ ΜΙΚΡΩ ΤΕ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩ ΟΥΔΕΝ ΕΚΤΟΣ ΛΕΓΩΝ ΩΝ ΤΕ ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΑΙ ΕΛΑΛΗΣΑΝ ΜΕΛΛΟΝΤΩΝ ΓΙΝΕΣΘΑΙ ΚΑΙ ΜΩΥΣΗΣ

22 However, because I have experienced the help that is from God, I continue to this day bearing witness to both small and great, saying nothing except what the Prophets as well as Moses stated was going to take place—

23 ΕΙ ΠΑΘΗΤΟΣ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙ ΠΡΩΤΟΣ ΕΞ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΝΕΚΡΩΝ ΦΩΣ ΜΕΛΛΕΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙΝ ΤΩ ΤΕ ΛΑΩ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΕΘΝΕΣΙΝ

23 that the Anointed One was to suffer and that as the first to be resurrected from the dead, he was going to proclaim light both to this people and to the nations.”

24 ΤΑΥΤΑ ΔΕ ΑΥΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ Ο ΦΗΣΤΟΣ ΜΕΓΑΛΗ ΤΗ ΦΩΝΗ ΦΗΣΙΝ ΜΑΙΝΗ ΠΑΥΛΕ ΤΑ ΠΟΛΛΑ ΣΕ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙΣ ΜΑΝΙΑΝ ΠΕΡΙΤΡΕΠΕΙ

24 Now as Paul was saying these things in his defense, Festus said in a loud voice: “You are going out of your mind, Paul! Great learning is driving you out of your mind!”

25 Ο ΔΕ ΠΑΥΛΟΣ ΟΥ ΜΑΙΝΟΜΑΙ ΦΗΣΙΝ ΚΡΑΤΙΣΤΕ ΦΗΣΤΕ ΑΛΛΑ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΩΦΡΟΣΥΝΗΣ ΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟΦΘΕΓΓΟΜΑΙ

25 But Paul said: “I am not going out of my mind, Your Excellency Festus, but I am speaking words of truth and of a sound mind.

26 ΕΠΙΣΤΑΤΑΙ ΓΑΡ ΠΕΡΙ ΤΟΥΤΩΝ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΠΡΟΣ ΟΝ ΚΑΙ ΠΑΡΡΗΣΙΑΖΟΜΕΝΟΣ ΛΑΛΩ ΛΑΝΘΑΝΕΙΝ ΓΑΡ ΑΥΤΟΝ [ΤΙ] ΤΟΥΤΩΝ ΟΥ ΠΕΙΘΟΜΑΙ ΟΥΘΕΝ ΟΥ ΓΑΡ ΕΣΤΙΝ ΕΝ ΓΩΝΙΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΟΝ ΤΟΥΤΟ

26 For a fact, the king to whom I am speaking so freely well knows about these things; I am convinced that not one of these things escapes his notice, for none of this has been done in a corner.

27 ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΒΑΣΙΛΕΥ ΑΓΡΙΠΠΑ ΤΟΙΣ ΠΡΟΦΗΤΑΙΣ ΟΙΔΑ ΟΤΙ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ

27 Do you, King Agripʹpa, believe the Prophets? I know that you believe.”

28 Ο ΔΕ ΑΓΡΙΠΠΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΥΛΟΝ ΕΝ ΟΛΙΓΩ ΜΕ ΠΕΙΘΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΝ ΠΟΙΗΣΑΙ

28 But Agripʹpa said to Paul: “In a short time you would persuade me to become a christian.”

29 Ο ΔΕ ΠΑΥΛΟΣ ΕΥΞΑΙΜΗΝ ΑΝ ΤΩ ΘΕΩ ΚΑΙ ΕΝ ΟΛΙΓΩ ΚΑΙ ΕΝ ΜΕΓΑΛΩ ΟΥ ΜΟΝΟΝ ΣΕ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΚΟΥΟΝΤΑΣ ΜΟΥ ΣΗΜΕΡΟΝ ΓΕΝΕΣΘΑΙ ΤΟΙΟΥΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΣ ΚΑΙ ΕΓΩ ΕΙΜΙ ΠΑΡΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΔΕΣΜΩΝ ΤΟΥΤΩΝ

29 At this Paul said: “I wish to God that whether in a short time or in a long time, not only you but also all those who hear me today would become men such as I am, with the exception of these prison bonds.”

30 ΑΝΕΣΤΗ ΤΕ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΚΑΙ Ο ΗΓΕΜΩΝ Η ΤΕ ΒΕΡΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΚΑΘΗΜΕΝΟΙ ΑΥΤΟΙΣ

30 Then the king rose and so did the governor and Bernice and the men seated with them.

31 ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ ΕΛΑΛΟΥΝ ΠΡΟΣ ΑΛΛΗΛΟΥΣ ΛΕΓΟΝΤΕΣ ΟΤΙ ΟΥΔΕΝ ΘΑΝΑΤΟΥ Η ΔΕΣΜΩΝ ΑΞΙΟΝ [ΤΙ] ΠΡΑΣΣΕΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΟΥΤΟΣ

31 But as they were leaving, they began saying to one another: “This man is doing nothing deserving of death or prison bonds.”

32 ΑΓΡΙΠΠΑΣ ΔΕ ΤΩ ΦΗΣΤΩ ΕΦΗ ΑΠΟΛΕΛΥΣΘΑΙ ΕΔΥΝΑΤΟ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΟΥΤΟΣ ΕΙ ΜΗ ΕΠΕΚΕΚΛΗΤΟ ΚΑΙΣΑΡΑ

32 Agripʹpa then said to Festus: “This man could have been released if he had not appealed to Caesar.”

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 27

Acts. Chapter 27.

ΩΣ ΔΕ ΕΚΡΙΘΗ ΤΟΥ ΑΠΟΠΛΕΙΝ ΗΜΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑΝ ΠΑΡΕΔΙΔΟΥΝ ΤΟΝ ΤΕ ΠΑΥΛΟΝ ΚΑΙ ΤΙΝΑΣ ΕΤΕΡΟΥΣ ΔΕΣΜΩΤΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΡΧΗ ΟΝΟΜΑΤΙ ΙΟΥΛΙΩ ΣΠΕΙΡΗΣ ΣΕΒΑΣΤΗΣ

1 Now as it was decided for us to sail away to Italy, they handed Paul and some other prisoners over to an army officer named Julius, of the unit of Augusʹtus.

ΕΠΙΒΑΝΤΕΣ ΔΕ ΠΛΟΙΩ ΑΔΡΑΜΥΤΤΗΝΩ ΜΕΛΛΟΝΤΙ ΠΛΕΙΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΣΙΑΝ ΤΟΠΟΥΣ ΑΝΗΧΘΗΜΕΝ ΟΝΤΟΣ ΣΥΝ ΗΜΙΝ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΣ

2 Going aboard a ship from Adramytʹtium that was about to sail to ports along the coast of the province of Asia, we set sail; Aristarʹchus, a Macedoʹnian from Thessaloniʹca, was with us.

ΤΗ ΤΕ ΕΤΕΡΑ ΚΑΤΗΧΘΗΜΕΝ ΕΙΣ ΣΙΔΩΝΑ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΩΣ ΤΕ Ο ΙΟΥΛΙΟΣ ΤΩ ΠΑΥΛΩ ΧΡΗΣΑΜΕΝΟΣ ΕΠΕΤΡΕΨΕΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΠΟΡΕΥΘΕΝΤΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΤΥΧΕΙΝ

3 The next day we landed at Siʹdon, and Julius treated Paul with kindness and permitted him to go to his friends and enjoy their care.

ΚΑΚΕΙΘΕΝ ΑΝΑΧΘΕΝΤΕΣ ΥΠΕΠΛΕΥΣΑΜΕΝ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟΝ ΔΙΑ ΤΟ ΤΟΥΣ ΑΝΕΜΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΝΤΙΟΥΣ

4 And putting out to sea from there, we sailed under the shelter of Cyʹprus, because the winds were against us.

ΤΟ ΤΕ ΠΕΛΑΓΟΣ ΤΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΙΛΙΚΙΑΝ ΚΑΙ ΠΑΜΦΥΛΙΑΝ ΔΙΑΠΛΕΥΣΑΝΤΕΣ ΚΑΤΗΛΘΟΜΕΝ ΕΙΣ ΜΥΡΑ ΤΗΣ ΛΥΚΙΑΣ

5 Then we navigated through the open sea along Ciliʹcia and Pamphylʹia and put into port at Myʹra in Lyʹcia.

ΚΑΚΕΙ ΕΥΡΩΝ Ο ΕΚΑΤΟΝΤΑΡΧΗΣ ΠΛΟΙΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟΝ ΠΛΕΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑΝ ΕΝΕΒΙΒΑΣΕΝ ΗΜΑΣ ΕΙΣ ΑΥΤΟ

6 There the army officer found a ship from Alexandria that was sailing for Italy, and he made us board it.

ΕΝ ΙΚΑΝΑΙΣ ΔΕ ΗΜΕΡΑΙΣ ΒΡΑΔΥΠΛΟΟΥΝΤΕΣ ΚΑΙ ΜΟΛΙΣ ΓΕΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΝΙΔΟΝ ΜΗ ΠΡΟΣΕΩΝΤΟΣ ΗΜΑΣ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ ΥΠΕΠΛΕΥΣΑΜΕΝ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ ΚΑΤΑ ΣΑΛΜΩΝΗΝ

7 Then after sailing on slowly quite a number of days, we came to Cniʹdus with difficulty. Because the wind did not let us make headway, we sailed under the shelter of Crete off Salmoʹne.

ΜΟΛΙΣ ΤΕ ΠΑΡΑΛΕΓΟΜΕΝΟΙ ΑΥΤΗΝ ΗΛΘΟΜΕΝ ΕΙΣ ΤΟΠΟΝ ΤΙΝΑ ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΝ ΚΑΛΟΥΣ ΛΙΜΕΝΑΣ Ω ΕΓΓΥΣ ΠΟΛΙΣ ΗΝ ΛΑΣΑΙΑ

8 And sailing with difficulty along the coast, we came to a place called Fair Havens, which was near the city of Laseʹa.

ΙΚΑΝΟΥ ΔΕ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΓΕΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΟΝΤΟΣ ΗΔΗ ΕΠΙΣΦΑΛΟΥΣ ΤΟΥ ΠΛΟΟΣ ΔΙΑ ΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΗΣΤΕΙΑΝ ΗΔΗ ΠΑΡΕΛΗΛΥΘΕΝΑΙ ΠΑΡΗΝΕΙ Ο ΠΑΥΛΟΣ

9 A considerable time had passed and by now it was hazardous to navigate, because even the fast of Atonement Day was already over, so Paul made a recommendation

10 ΛΕΓΩΝ ΑΥΤΟΙΣ ΑΝΔΡΕΣ ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΜΕΤΑ ΥΒΡΕΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΟΥ ΜΟΝΟΝ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ ΗΜΩΝ ΜΕΛΛΕΙΝ ΕΣΕΣΘΑΙ ΤΟΝ ΠΛΟΥΝ

10 to them: “Men, I can see that this voyage is going to result in damage and great loss not only of the cargo and the ship but also of our lives.”

11 Ο ΔΕ ΕΚΑΤΟΝΤΑΡΧΗΣ ΤΩ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΚΑΙ ΤΩ ΝΑΥΚΛΗΡΩ ΜΑΛΛΟΝ ΕΠΕΙΘΕΤΟ Η ΤΟΙΣ ΥΠΟ ΠΑΥΛΟΥ ΛΕΓΟΜΕΝΟΙΣ

11 However, the army officer listened to the pilot and the shipowner rather than to what Paul was saying.

12 ΑΝΕΥΘΕΤΟΥ ΔΕ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΧΕΙΜΑΣΙΑΝ ΟΙ ΠΛΕΙΟΝΕΣ ΕΘΕΝΤΟ ΒΟΥΛΗΝ ΑΝΑΧΘΗΝΑΙ ΕΚΕΙΘΕΝ ΕΙ ΠΩΣ ΔΥΝΑΙΝΤΟ ΚΑΤΑΝΤΗΣΑΝΤΕΣ ΕΙΣ ΦΟΙΝΙΚΑ ΠΑΡΑΧΕΙΜΑΣΑΙ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΛΙΒΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΧΩΡΟΝ

12 Since the harbor was unsuitable for wintering, the majority advised setting sail from there to see if they could somehow make it to spend the winter in Phoenix, a harbor of Crete that opens toward the northeast and toward the southeast.

13 ΥΠΟΠΝΕΥΣΑΝΤΟΣ ΔΕ ΝΟΤΟΥ ΔΟΞΑΝΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΕΩΣ ΚΕΚΡΑΤΗΚΕΝΑΙ ΑΡΑΝΤΕΣ ΑΣΣΟΝ ΠΑΡΕΛΕΓΟΝΤΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ

13 When the south wind blew softly, they thought they had achieved their purpose, and they lifted anchor and began sailing along Crete close to the shore.

14 ΜΕΤ ΟΥ ΠΟΛΥ ΔΕ ΕΒΑΛΕΝ ΚΑΤ ΑΥΤΗΣ ΑΝΕΜΟΣ ΤΥΦΩΝΙΚΟΣ Ο ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ ΕΥΡΑΚΥΛΩΝ

14 After a short time, however, a violent wind called Euroaqʹuilo rushed down on it.

15 ΣΥΝΑΡΠΑΣΘΕΝΤΟΣ ΔΕ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΔΥΝΑΜΕΝΟΥ ΑΝΤΟΦΘΑΛΜΕΙΝ ΤΩ ΑΝΕΜΩ ΕΠΙΔΟΝΤΕΣ ΕΦΕΡΟΜΕΘΑ

15 As the ship was violently seized and was not able to keep its head against the wind, we gave way to it and were driven along.

16 ΝΗΣΙΟΝ ΔΕ ΤΙ ΥΠΟΔΡΑΜΟΝΤΕΣ ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΝ ΚΑΥΔΑ ΙΣΧΥΣΑΜΕΝ ΜΟΛΙΣ ΠΕΡΙΚΡΑΤΕΙΣ ΓΕΝΕΣΘΑΙ ΤΗΣ ΣΚΑΦΗΣ

16 Then we ran under the shelter of a small island called Cauʹda, and yet we were hardly able to get the skiff at the stern of the ship under control.

17 ΗΝ ΑΡΑΝΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΑΙΣ ΕΧΡΩΝΤΟ ΥΠΟΖΩΝΝΥΝΤΕΣ ΤΟ ΠΛΟΙΟΝ ΦΟΒΟΥΜΕΝΟΙ ΤΕ ΜΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΡΤΙΝ ΕΚΠΕΣΩΣΙΝ ΧΑΛΑΣΑΝΤΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΟΣ ΟΥΤΩΣ ΕΦΕΡΟΝΤΟ

17 But after hoisting it aboard, they used supports to undergird the ship, and fearing that they would run aground on the Syrʹtis, they lowered the gear and so were driven along.

18 ΣΦΟΔΡΩΣ ΔΕ ΧΕΙΜΑΖΟΜΕΝΩΝ ΗΜΩΝ ΤΗ ΕΞΗΣ ΕΚΒΟΛΗΝ ΕΠΟΙΟΥΝΤΟ

18 Because we were being violently tossed by the storm, they began to lighten the ship the following day.

19 ΚΑΙ ΤΗ ΤΡΙΤΗ ΑΥΤΟΧΕΙΡΕΣ ΤΗΝ ΣΚΕΥΗΝ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΕΡΡΙΨΑΝ

19 And on the third day, they threw away the tackling of the ship with their own hands.

20 ΜΗΤΕ ΔΕ ΗΛΙΟΥ ΜΗΤΕ ΑΣΤΡΩΝ ΕΠΙΦΑΙΝΟΝΤΩΝ ΕΠΙ ΠΛΕΙΟΝΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΧΕΙΜΩΝΟΣ ΤΕ ΟΥΚ ΟΛΙΓΟΥ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΛΟΙΠΟΝ ΠΕΡΙΗΡΕΙΤΟ ΕΛΠΙΣ ΠΑΣΑ ΤΟΥ ΣΩΖΕΣΘΑΙ ΗΜΑΣ

20 When neither sun nor stars appeared for many days and a violent storm was battering us, all hope of our being saved finally began to fade.

21 ΠΟΛΛΗΣ ΤΕ ΑΣΙΤΙΑΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΗΣ ΤΟΤΕ ΣΤΑΘΕΙΣ Ο ΠΑΥΛΟΣ ΕΝ ΜΕΣΩ ΑΥΤΩΝ ΕΙΠΕΝ ΕΔΕΙ ΜΕΝ Ω ΑΝΔΡΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΗΣΑΝΤΑΣ ΜΟΙ ΜΗ ΑΝΑΓΕΣΘΑΙ ΑΠΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΕΡΔΗΣΑΙ ΤΕ ΤΗΝ ΥΒΡΙΝ ΤΑΥΤΗΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΖΗΜΙΑΝ

21 After they had gone a long time without food, Paul stood up in their midst and said: “Men, you certainly should have taken my advice and not have put out to sea from Crete and as a result suffered this damage and loss.

22 ΚΑΙ ΤΑ ΝΥΝ ΠΑΡΑΙΝΩ ΥΜΑΣ ΕΥΘΥΜΕΙΝ ΑΠΟΒΟΛΗ ΓΑΡ ΨΥΧΗΣ ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΣΤΑΙ ΕΞ ΥΜΩΝ ΠΛΗΝ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ

22 Still, I now urge you to take courage, for not one of you will be lost, only the ship will.

23 ΠΑΡΕΣΤΗ ΓΑΡ ΜΟΙ ΤΑΥΤΗ ΤΗ ΝΥΚΤΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΟΥ ΕΙΜΙ [ΕΓΩ] Ω ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΥΩ ΑΓΓΕΛΟΣ

23 This night an angel of the God to whom I belong and to whom I render sacred service stood by me

24 ΛΕΓΩΝ ΜΗ ΦΟΒΟΥ ΠΑΥΛΕ ΚΑΙΣΑΡΙ ΣΕ ΔΕΙ ΠΑΡΑΣΤΗΝΑΙ ΚΑΙ ΙΔΟΥ ΚΕΧΑΡΙΣΤΑΙ ΣΟΙ Ο ΘΕΟΣ ΠΑΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΠΛΕΟΝΤΑΣ ΜΕΤΑ ΣΟΥ

24 and said: ‘Have no fear, Paul. You must stand before Caesar, and look! God has granted to you all those sailing with you.’

25 ΔΙΟ ΕΥΘΥΜΕΙΤΕ ΑΝΔΡΕΣ ΠΙΣΤΕΥΩ ΓΑΡ ΤΩ ΘΕΩ ΟΤΙ ΟΥΤΩΣ ΕΣΤΑΙ ΚΑΘ ΟΝ ΤΡΟΠΟΝ ΛΕΛΑΛΗΤΑΙ ΜΟΙ

25 So take courage, men, for I believe God that it will be exactly as I was told.

26 ΕΙΣ ΝΗΣΟΝ ΔΕ ΤΙΝΑ ΔΕΙ ΗΜΑΣ ΕΚΠΕΣΕΙΝ

26 However, we must be cast ashore on some island.”

27 ΩΣ ΔΕ ΤΕΣΣΑΡΕΣΚΑΙΔΕΚΑΤΗ ΝΥΞ ΕΓΕΝΕΤΟ ΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΗΜΩΝ ΕΝ ΤΩ ΑΔΡΙΑ ΚΑΤΑ ΜΕΣΟΝ ΤΗΣ ΝΥΚΤΟΣ ΥΠΕΝΟΟΥΝ ΟΙ ΝΑΥΤΑΙ ΠΡΟΣΑΓΕΙΝ ΤΙΝΑ ΑΥΤΟΙΣ ΧΩΡΑΝ

27 Now when the 14th night fell and we were being tossed about on the Sea of Aʹdria, at midnight the sailors began to suspect that they were getting near to some land.

28 ΚΑΙ ΒΟΛΙΣΑΝΤΕΣ ΕΥΡΟΝ ΟΡΓΥΙΑΣ ΕΙΚΟΣΙ ΒΡΑΧΥ ΔΕ ΔΙΑΣΤΗΣΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΒΟΛΙΣΑΝΤΕΣ ΕΥΡΟΝ ΟΡΓΥΙΑΣ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ

28 They sounded the depth and found it 20 fathoms, so they proceeded a short distance and again made a sounding and found it 15 fathoms.

29 ΦΟΒΟΥΜΕΝΟΙ ΤΕ ΜΗ ΠΟΥ ΚΑΤΑ ΤΡΑΧΕΙΣ ΤΟΠΟΥΣ ΕΚΠΕΣΩΜΕΝ ΕΚ ΠΡΥΜΝΗΣ ΡΙΨΑΝΤΕΣ ΑΓΚΥΡΑΣ ΤΕΣΣΑΡΑΣ ΗΥΧΟΝΤΟ ΗΜΕΡΑΝ ΓΕΝΕΣΘΑΙ

29 And fearing that we might run aground on the rocks, they cast out four anchors from the stern and began wishing for it to become day.

30 ΤΩΝ ΔΕ ΝΑΥΤΩΝ ΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΦΥΓΕΙΝ ΕΚ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΑΣΑΝΤΩΝ ΤΗΝ ΣΚΑΦΗΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑΝ ΠΡΟΦΑΣΕΙ ΩΣ ΕΚ ΠΡΩΡΗΣ ΑΓΚΥΡΑΣ ΜΕΛΛΟΝΤΩΝ ΕΚΤΕΙΝΕΙΝ

30 But when the sailors began trying to escape from the ship and were lowering the skiff into the sea under the pretense of intending to let down anchors from the bow,

31 ΕΙΠΕΝ Ο ΠΑΥΛΟΣ ΤΩ ΕΚΑΤΟΝΤΑΡΧΗ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΙΣ ΕΑΝ ΜΗ ΟΥΤΟΙ ΜΕΙΝΩΣΙΝ ΕΝ ΤΩ ΠΛΟΙΩ ΥΜΕΙΣ ΣΩΘΗΝΑΙ ΟΥ ΔΥΝΑΣΘΕ

31 Paul said to the army officer and the soldiers: “Unless these men remain in the ship, you cannot be saved.”

32 ΤΟΤΕ ΑΠΕΚΟΨΑΝ ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΙ ΤΑ ΣΧΟΙΝΙΑ ΤΗΣ ΣΚΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΙΑΣΑΝ ΑΥΤΗΝ ΕΚΠΕΣΕΙΝ

32 Then the soldiers cut away the ropes of the skiff and let it fall off.

33 ΑΧΡΙ ΔΕ ΟΥ ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΛΛΕΝ ΓΙΝΕΣΘΑΙ ΠΑΡΕΚΑΛΕΙ Ο ΠΑΥΛΟΣ ΑΠΑΝΤΑΣ ΜΕΤΑΛΑΒΕΙΝ ΤΡΟΦΗΣ ΛΕΓΩΝ ΤΕΣΣΑΡΕΣΚΑΙΔΕΚΑΤΗΝ ΣΗΜΕΡΟΝ ΗΜΕΡΑΝ ΠΡΟΣΔΟΚΩΝΤΕΣ ΑΣΙΤΟΙ ΔΙΑΤΕΛΕΙΤΕ ΜΗΘΕΝ ΠΡΟΣΛΑΒΟΜΕΝΟΙ

33 Now close to daybreak, Paul encouraged them all to take some food, saying: “Today is the 14th day you have been waiting anxiously, and you have gone without taking any food at all.

34 ΔΙΟ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΥΜΑΣ ΜΕΤΑΛΑΒΕΙΝ ΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥΤΟ ΓΑΡ ΠΡΟΣ ΤΗΣ ΥΜΕΤΕΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΥΔΕΝΟΣ ΓΑΡ ΥΜΩΝ ΘΡΙΞ ΑΠΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΠΟΛΕΙΤΑΙ

34 So I encourage you to eat some food; this is in the interests of your safety, for not a hair of the head of any one of you will perish.”

35 ΕΙΠΑΣ ΔΕ ΤΑΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΒΩΝ ΑΡΤΟΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΕΝ ΤΩ ΘΕΩ ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΑΣ ΗΡΞΑΤΟ ΕΣΘΙΕΙΝ

35 After he said this, he took bread, gave thanks to God before them all, broke it, and started eating.

36 ΕΥΘΥΜΟΙ ΔΕ ΓΕΝΟΜΕΝΟΙ ΠΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΡΟΣΕΛΑΒΟΝΤΟ ΤΡΟΦΗΣ

36 So they all took courage and began taking some food themselves.

37 ΗΜΕΘΑ ΔΕ ΑΙ ΠΑΣΑΙ ΨΥΧΑΙ ΕΝ ΤΩ ΠΛΟΙΩ ΔΙΑΚΟΣΙΑΙ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ ΕΞ

37 In all we were 276 persons in the ship.

38 ΚΟΡΕΣΘΕΝΤΕΣ ΔΕ ΤΡΟΦΗΣ ΕΚΟΥΦΙΖΟΝ ΤΟ ΠΛΟΙΟΝ ΕΚΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΤΟΝ ΣΙΤΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑΝ

38 When they had eaten enough food to be satisfied, they lightened the ship by throwing the wheat overboard into the sea.

39 ΟΤΕ ΔΕ ΗΜΕΡΑ ΕΓΕΝΕΤΟ ΤΗΝ ΓΗΝ ΟΥΚ ΕΠΕΓΙΝΩΣΚΟΝ ΚΟΛΠΟΝ ΔΕ ΤΙΝΑ ΚΑΤΕΝΟΟΥΝ ΕΧΟΝΤΑ ΑΙΓΙΑΛΟΝ ΕΙΣ ΟΝ ΕΒΟΥΛΕΥΟΝΤΟ ΕΙ ΔΥΝΑΙΝΤΟ ΕΞΩΣΑΙ ΤΟ ΠΛΟΙΟΝ

39 When daylight came, they could not recognize the land, but they saw a bay with a beach and were determined to beach the ship there if they could.

40 ΚΑΙ ΤΑΣ ΑΓΚΥΡΑΣ ΠΕΡΙΕΛΟΝΤΕΣ ΕΙΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑΝ ΑΜΑ ΑΝΕΝΤΕΣ ΤΑΣ ΖΕΥΚΤΗΡΙΑΣ ΤΩΝ ΠΗΔΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΡΑΝΤΕΣ ΤΟΝ ΑΡΤΕΜΩΝΑ ΤΗ ΠΝΕΟΥΣΗ ΚΑΤΕΙΧΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΙΓΙΑΛΟΝ

40 So they cut away the anchors and let them fall into the sea, at the same time loosening the lashings of the rudder oars; and after hoisting the foresail to the wind, they made for the beach.

41 ΠΕΡΙΠΕΣΟΝΤΕΣ ΔΕ ΕΙΣ ΤΟΠΟΝ ΔΙΘΑΛΑΣΣΟΝ ΕΠΕΚΕΙΛΑΝ ΤΗΝ ΝΑΥΝ ΚΑΙ Η ΜΕΝ ΠΡΩΡΑ ΕΡΕΙΣΑΣΑ ΕΜΕΙΝΕΝ ΑΣΑΛΕΥΤΟΣ Η ΔΕ ΠΡΥΜΝΑ ΕΛΥΕΤΟ ΥΠΟ ΤΗΣ ΒΙΑΣ [ΤΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ]

41 When they struck a shoal washed on each side by the sea, they ran the ship aground and the bow got stuck and stayed immovable, but the stern began to be violently broken to pieces by the waves.

42 ΤΩΝ ΔΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΩΝ ΒΟΥΛΗ ΕΓΕΝΕΤΟ ΙΝΑ ΤΟΥΣ ΔΕΣΜΩΤΑΣ ΑΠΟΚΤΕΙΝΩΣΙΝ ΜΗ ΤΙΣ ΕΚΚΟΛΥΜΒΗΣΑΣ ΔΙΑΦΥΓΗ

42 At this the soldiers decided to kill the prisoners so that no one might swim away and escape.

43 Ο ΔΕ ΕΚΑΤΟΝΤΑΡΧΗΣ ΒΟΥΛΟΜΕΝΟΣ ΔΙΑΣΩΣΑΙ ΤΟΝ ΠΑΥΛΟΝ ΕΚΩΛΥΣΕΝ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥ ΒΟΥΛΗΜΑΤΟΣ ΕΚΕΛΕΥΣΕΝ ΤΕ ΤΟΥΣ ΔΥΝΑΜΕΝΟΥΣ ΚΟΛΥΜΒΑΝ ΑΠΟΡΙΨΑΝΤΑΣ ΠΡΩΤΟΥΣ ΕΠΙ ΤΗΝ ΓΗΝ ΕΞΙΕΝΑΙ

43 But the army officer was determined to bring Paul safely through and prevented them from carrying out their plan. He commanded those able to swim to jump into the sea and make it to land first,

44 ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΥΣ ΜΕΝ ΕΠΙ ΣΑΝΙΣΙΝ ΟΥΣ ΔΕ ΕΠΙ ΤΙΝΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΟΥΤΩΣ ΕΓΕΝΕΤΟ ΠΑΝΤΑΣ ΔΙΑΣΩΘΗΝΑΙ ΕΠΙ ΤΗΝ ΓΗΝ

44 and the rest were to follow, some on planks and some on pieces of the ship. So all were brought safely to land.

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 28

Acts. Chapter 28.

ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΘΕΝΤΕΣ ΤΟΤΕ ΕΠΕΓΝΩΜΕΝ ΟΤΙ ΜΕΛΙΤΗ Η ΝΗΣΟΣ ΚΑΛΕΙΤΑΙ

1 After we made it to safety, we learned that the island was called Malta.

ΟΙ ΤΕ ΒΑΡΒΑΡΟΙ ΠΑΡΕΙΧΟΝ ΟΥ ΤΗΝ ΤΥΧΟΥΣΑΝ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΝ ΗΜΙΝ ΑΨΑΝΤΕΣ ΓΑΡ ΠΥΡΑΝ ΠΡΟΣΕΛΑΒΟΝΤΟ ΠΑΝΤΑΣ ΗΜΑΣ ΔΙΑ ΤΟΝ ΥΕΤΟΝ ΤΟΝ ΕΦΕΣΤΩΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΟ ΨΥΧΟΣ

2 And the foreign-speaking people showed us extraordinary kindness. They kindled a fire and received all of us kindly because of the rain that was falling and because of the cold.

ΣΥΣΤΡΕΨΑΝΤΟΣ ΔΕ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΦΡΥΓΑΝΩΝ ΤΙ ΠΛΗΘΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΝΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΝ ΠΥΡΑΝ ΕΧΙΔΝΑ ΑΠΟ ΤΗΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΞΕΛΘΟΥΣΑ ΚΑΘΗΨΕΝ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ ΑΥΤΟΥ

3 But when Paul collected a bundle of sticks and laid it on the fire, a viper came out because of the heat and fastened itself on his hand.

ΩΣ ΔΕ ΕΙΔΟΝ ΟΙ ΒΑΡΒΑΡΟΙ ΚΡΕΜΑΜΕΝΟΝ ΤΟ ΘΗΡΙΟΝ ΕΚ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ ΑΥΤΟΥ ΠΡΟΣ ΑΛΛΗΛΟΥΣ ΕΛΕΓΟΝ ΠΑΝΤΩΣ ΦΟΝΕΥΣ ΕΣΤΙΝ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΟΥΤΟΣ ΟΝ ΔΙΑΣΩΘΕΝΤΑ ΕΚ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Η ΔΙΚΗ ΖΗΝ ΟΥΚ ΕΙΑΣΕΝ

4 When the foreign-speaking people caught sight of the venomous creature hanging from his hand, they began saying to one another: “Surely this man is a murderer, and although he made it to safety from the sea, Justice did not permit him to keep on living.”

Ο ΜΕΝ ΟΥΝ ΑΠΟΤΙΝΑΞΑΣ ΤΟ ΘΗΡΙΟΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΥΡ ΕΠΑΘΕΝ ΟΥΔΕΝ ΚΑΚΟΝ

5 However, he shook the creature off into the fire and suffered no harm.

ΟΙ ΔΕ ΠΡΟΣΕΔΟΚΩΝ ΑΥΤΟΝ ΜΕΛΛΕΙΝ ΠΙΜΠΡΑΣΘΑΙ Η ΚΑΤΑΠΙΠΤΕΙΝ ΑΦΝΩ ΝΕΚΡΟΝ ΕΠΙ ΠΟΛΥ ΔΕ ΑΥΤΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΩΝΤΩΝ ΚΑΙ ΘΕΩΡΟΥΝΤΩΝ ΜΗΔΕΝ ΑΤΟΠΟΝ ΕΙΣ ΑΥΤΟΝ ΓΙΝΟΜΕΝΟΝ ΜΕΤΑΒΑΛΟΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΟΝ ΑΥΤΟΝ ΕΙΝΑΙ ΘΕΟΝ

6 But they were expecting him to swell up or suddenly to drop dead. After they waited for a long time and saw that nothing bad happened to him, they changed their mind and began saying he was a god.

ΕΝ ΔΕ ΤΟΙΣ ΠΕΡΙ ΤΟΝ ΤΟΠΟΝ ΕΚΕΙΝΟΝ ΥΠΗΡΧΕΝ ΧΩΡΙΑ ΤΩ ΠΡΩΤΩ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΟΝΟΜΑΤΙ ΠΟΠΛΙΩ ΟΣ ΑΝΑΔΕΞΑΜΕΝΟΣ ΗΜΑΣ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΑΣ ΦΙΛΟΦΡΟΝΩΣ ΕΞΕΝΙΣΕΝ

7 Now in the neighborhood of that place were lands belonging to the principal man of the island, whose name was Pubʹlius, and he welcomed us and entertained us hospitably for three days.

ΕΓΕΝΕΤΟ ΔΕ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΟΠΛΙΟΥ ΠΥΡΕΤΟΙΣ ΚΑΙ ΔΥΣΕΝΤΕΡΙΩ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΟΝ ΚΑΤΑΚΕΙΣΘΑΙ ΠΡΟΣ ΟΝ Ο ΠΑΥΛΟΣ ΕΙΣΕΛΘΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΞΑΜΕΝΟΣ ΕΠΙΘΕΙΣ ΤΑΣ ΧΕΙΡΑΣ ΑΥΤΩ ΙΑΣΑΤΟ ΑΥΤΟΝ

8 It so happened that the father of Pubʹlius was lying in bed sick with fever and dysentery, and Paul went in to him and prayed, laid his hands on him, and healed him.

ΤΟΥΤΟΥ ΔΕ ΓΕΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΙ ΕΝ ΤΗ ΝΗΣΩ ΕΧΟΝΤΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΗΡΧΟΝΤΟ ΚΑΙ ΕΘΕΡΑΠΕΥΟΝΤΟ

9 After this occurred, the rest of the people on the island who were sick also began to come to him and be cured.

10 ΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΙΣ ΤΙΜΑΙΣ ΕΤΙΜΗΣΑΝ ΗΜΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΕΝΟΙΣ ΕΠΕΘΕΝΤΟ ΤΑ ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΧΡΕΙΑΣ

10 They also honored us with many gifts, and when we were setting sail, they loaded us up with whatever we needed.

11 ΜΕΤΑ ΔΕ ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΑΣ ΑΝΗΧΘΗΜΕΝ ΕΝ ΠΛΟΙΩ ΠΑΡΑΚΕΧΕΙΜΑΚΟΤΙ ΕΝ ΤΗ ΝΗΣΩ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΩ ΠΑΡΑΣΗΜΩ ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙΣ

11 Three months later we set sail in a ship with the figurehead “Sons of Zeus.” The ship was from Alexandria and had wintered in the island.

12 ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΘΕΝΤΕΣ ΕΙΣ ΣΥΡΑΚΟΥΣΑΣ ΕΠΕΜΕΙΝΑΜΕΝ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΕΙΣ

12 Putting into port at Syracuse, we remained there for three days;

13 ΟΘΕΝ ΠΕΡΙΕΛΟΝΤΕΣ ΚΑΤΗΝΤΗΣΑΜΕΝ ΕΙΣ ΡΗΓΙΟΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΜΙΑΝ ΗΜΕΡΑΝ ΕΠΙΓΕΝΟΜΕΝΟΥ ΝΟΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΙ ΗΛΘΟΜΕΝ ΕΙΣ ΠΟΤΙΟΛΟΥΣ

13 from there we went along and arrived at Rheʹgium. A day later a south wind sprang up and we made it into Puteʹoli on the second day.

14 ΟΥ ΕΥΡΟΝΤΕΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΠΑΡΕΚΛΗΘΗΜΕΝ ΠΑΡ ΑΥΤΟΙΣ ΕΠΙΜΕΙΝΑΙ ΗΜΕΡΑΣ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΟΥΤΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΩΜΗΝ ΗΛΘΑΜΕΝ

14 Here we found brothers and were urged to remain with them for seven days, and so we went toward Rome.

15 ΚΑΚΕΙΘΕΝ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΑΚΟΥΣΑΝΤΕΣ ΤΑ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΗΛΘΑΝ ΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΙΝ ΗΜΙΝ ΑΧΡΙ ΑΠΠΙΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΩΝ ΤΑΒΕΡΝΩΝ ΟΥΣ ΙΔΩΝ Ο ΠΑΥΛΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΑΣ ΤΩ ΘΕΩ ΕΛΑΒΕ ΘΑΡΣΟΣ

15 From there the brothers, when they heard the news about us, came as far as the Marketplace of Apʹpius and Three Taverns to meet us. On catching sight of them, Paul thanked God and took courage.

16 ΟΤΕ ΔΕ ΕΙΣΗΛΘΟΜΕΝ ΕΙΣ ΡΩΜΗΝ ΕΠΕΤΡΑΠΗ ΤΩ ΠΑΥΛΩ ΜΕΝΕΙΝ ΚΑΘ ΕΑΥΤΟΝ ΣΥΝ ΤΩ ΦΥΛΑΣΣΟΝΤΙ ΑΥΤΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ

16 When finally we entered Rome, Paul was permitted to stay by himself with the soldier guarding him.

17 ΕΓΕΝΕΤΟ ΔΕ ΜΕΤΑ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΕΙΣ ΣΥΓΚΑΛΕΣΑΣΘΑΙ ΑΥΤΟΝ ΤΟΥΣ ΟΝΤΑΣ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ ΠΡΩΤΟΥΣ ΣΥΝΕΛΘΟΝΤΩΝ ΔΕ ΑΥΤΩΝ ΕΛΕΓΕΝ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ ΕΓΩ ΑΝΔΡΕΣ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΥΔΕΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΠΟΙΗΣΑΣ ΤΩ ΛΑΩ Η ΤΟΙΣ ΕΘΕΣΙ ΤΟΙΣ ΠΑΤΡΩΟΙΣ ΔΕΣΜΙΟΣ ΕΞ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΠΑΡΕΔΟΘΗΝ ΕΙΣ ΤΑΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ

17 However, three days later he called together the principal men of the Jews. When they had assembled, he said to them: “Men, brothers, although I had done nothing contrary to the people or the customs of our forefathers, I was handed over as a prisoner from Jerusalem into the hands of the Romans.

18 ΟΙΤΙΝΕΣ ΑΝΑΚΡΙΝΑΝΤΕΣ ΜΕ ΕΒΟΥΛΟΝΤΟ ΑΠΟΛΥΣΑΙ ΔΙΑ ΤΟ ΜΗΔΕΜΙΑΝ ΑΙΤΙΑΝ ΘΑΝΑΤΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙΝ ΕΝ ΕΜΟΙ

18 And after making an examination, they wanted to release me, for there were no grounds for putting me to death.

19 ΑΝΤΙΛΕΓΟΝΤΩΝ ΔΕ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ ΗΝΑΓΚΑΣΘΗΝ ΕΠΙΚΑΛΕΣΑΣΘΑΙ ΚΑΙΣΑΡΑ ΟΥΧ ΩΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΜΟΥ ΕΧΩΝ ΤΙ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙΝ

19 But when the Jews objected, I was compelled to appeal to Caesar, but not because I had any accusation to make against my nation.

20 ΔΙΑ ΤΑΥΤΗΝ ΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΤΙΑΝ ΠΑΡΕΚΑΛΕΣΑ ΥΜΑΣ ΙΔΕΙΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΑΛΗΣΑΙ ΕΝΕΚΕΝ ΓΑΡ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΟΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΤΗΝ ΑΛΥΣΙΝ ΤΑΥΤΗΝ ΠΕΡΙΚΕΙΜΑΙ

20 So for this reason I asked to see and speak to you, for it is because of the hope of Israel that I have this chain around me.”

21 ΟΙ ΔΕ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ ΕΙΠΑΝ ΗΜΕΙΣ ΟΥΤΕ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΣΟΥ ΕΔΕΞΑΜΕΘΑ ΑΠΟ ΤΗΣ ΙΟΥΔΑΙΑΣ ΟΥΤΕ ΠΑΡΑΓΕΝΟΜΕΝΟΣ ΤΙΣ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΑΠΗΓΓΕΙΛΕΝ Η ΕΛΑΛΗΣΕΝ ΤΙ ΠΕΡΙ ΣΟΥ ΠΟΝΗΡΟΝ

21 They said to him: “We have not received letters about you from Judeʹa, nor have any of the brothers who came from there reported or spoken anything bad about you.

22 ΑΞΙΟΥΜΕΝ ΔΕ ΠΑΡΑ ΣΟΥ ΑΚΟΥΣΑΙ Α ΦΡΟΝΕΙΣ ΠΕΡΙ ΜΕΝ ΓΑΡ ΤΗΣ ΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΑΥΤΗΣ ΓΝΩΣΤΟΝ ΗΜΙΝ ΕΣΤΙΝ ΟΤΙ ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΑΝΤΙΛΕΓΕΤΑΙ

22 But we think it proper to hear from you what your thoughts are, for truly as regards this sect, we know that it is spoken against everywhere.”

23 ΤΑΞΑΜΕΝΟΙ ΔΕ ΑΥΤΩ ΗΜΕΡΑΝ ΗΛΘΟΝ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΞΕΝΙΑΝ ΠΛΕΙΟΝΕΣ ΟΙΣ ΕΞΕΤΙΘΕΤΟ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΝΟΣ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΕΙΘΩΝ ΤΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΑΠΟ ΤΕ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΩΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΩΝ ΑΠΟ ΠΡΩΙ ΕΩΣ ΕΣΠΕΡΑΣ

23 They now arranged for a day to meet with him, and they came in even greater numbers to him in his lodging place. And from morning to evening, he explained the matter to them by bearing thorough witness concerning the Kingdom of God, to persuade them about Jesus from both the Law of Moses and the Prophets.

24 ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΝ ΕΠΕΙΘΟΝΤΟ ΤΟΙΣ ΛΕΓΟΜΕΝΟΙΣ ΟΙ ΔΕ ΗΠΙΣΤΟΥΝ

24 Some began to believe the things he said; others would not believe.

25 ΑΣΥΜΦΩΝΟΙ ΔΕ ΟΝΤΕΣ ΠΡΟΣ ΑΛΛΗΛΟΥΣ ΑΠΕΛΥΟΝΤΟ ΕΙΠΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΡΗΜΑ ΕΝ ΟΤΙ ΚΑΛΩΣ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΕΛΑΛΗΣΕΝ ΔΙΑ ΗΣΑΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΥΜΩΝ

25 So because they disagreed with one another, they began to leave, and Paul made this one comment: “The holy spirit aptly spoke through Isaiah the prophet to your forefathers,

26 ΛΕΓΩΝ ΠΟΡΕΥΘΗΤΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΟΝ ΤΟΥΤΟΝ ΚΑΙ ΕΙΠΟΝ ΑΚΟΗ ΑΚΟΥΣΕΤΕ ΚΑΙ ΟΥ ΜΗ ΣΥΝΗΤΕ ΚΑΙ ΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΒΛΕΨΕΤΕ ΚΑΙ ΟΥ ΜΗ ΙΔΗΤΕ

26 saying, ‘Go to this people and say: “You will indeed hear but by no means understand, and you will indeed look but by no means see.

27 ΕΠΑΧΥΝΘΗ ΓΑΡ Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΩΣΙΝ ΒΑΡΕΩΣ ΗΚΟΥΣΑΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΦΘΑΛΜΟΥΣ ΑΥΤΩΝ ΕΚΑΜΜΥΣΑΝ ΜΗΠΟΤΕ ΙΔΩΣΙΝ ΤΟΙΣ ΟΦΘΑΛΜΟΙΣ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΩΣΙΝ ΑΚΟΥΣΩΣΙΝ ΚΑΙ ΤΗ ΚΑΡΔΙΑ ΣΥΝΩΣΙΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΕΨΩΣΙΝ ΚΑΙ ΙΑΣΟΜΑΙ ΑΥΤΟΥΣ

27 For the heart of this people has grown unreceptive, and with their ears they have heard without response, and they have shut their eyes, so that they might never see with their eyes and hear with their ears and understand with their heart and turn back and I heal them.”’

28 ΓΝΩΣΤΟΝ ΟΥΝ ΕΣΤΩ ΥΜΙΝ ΟΤΙ ΤΟΙΣ ΕΘΝΕΣΙΝ ΑΠΕΣΤΑΛΗ ΤΟΥΤΟ ΤΟ ΣΩΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΥΤΟΙ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΟΝΤΑΙ

28 So let it be known to you that this salvation from God has been sent out to the nations; they will certainly listen to it.”

29 ——

29 ——

30 ΕΝΕΜΕΙΝΕΝ ΔΕ ΔΙΕΤΙΑΝ ΟΛΗΝ ΕΝ ΙΔΙΩ ΜΙΣΘΩΜΑΤΙ ΚΑΙ ΑΠΕΔΕΧΕΤΟ ΠΑΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΕΙΣΠΟΡΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ

30 So he remained there for an entire two years in his own rented house, and he would kindly receive all those who came to him,

31 ΚΗΡΥΣΣΩΝ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΤΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΠΑΣΗΣ ΠΑΡΡΗΣΙΑΣ ΑΚΩΛΥΤΩΣ

31 preaching the Kingdom of God to them and teaching about the Lord Jesus the Anointed One with the greatest freeness of speech, without hindrance.

COMMENTS

  1. the Anointed Jesus

NOTES

Jehovah = Yahweh = Yehowah

Anointed One = Christ, Messiah

Dipper = Baptist, Baptizer

Slanderer = Devil

Opposer = Satan

envoy = apostle

messenger; angel = angel

may it be so; truly = amen

dip, wash, cleanse, immerse = baptize

Saturday = Sabbath


Spelling error report

The following text will be sent to our editors: