Matthew


ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 1

Matthew. Chapter 1.

ΒΙΒΛΟΣ ΓΕΝΕΣΕΩΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΥΙΟΥ ΔΑΥΙΔ ΥΙΟΥ ΑΒΡΑΑΜ

1 The scroll of the origin of Jesus the Anointed One—son of David, son of Abraham:

ΑΒΡΑΑΜ ΕΓΕΝΝΗΣΕΝ ΤΟΝ ΙΣΑΑΚ ΙΣΑΑΚ ΔΕ ΕΓΕΝΝΗΣΕΝ ΤΟΝ ΙΑΚΩΒ ΙΑΚΩΒ ΔΕ ΕΓΕΝΝΗΣΕΝ ΤΟΝ ΙΟΥΔΑΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΑΥΤΟΥ

2 Abraham became father to Isaac; Isaac became father to Jacob; Jacob became father to Judah and his brothers;

ΙΟΥΔΑΣ ΔΕ ΕΓΕΝΝΗΣΕΝ ΤΟΝ ΦΑΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΖΑΡΑ ΕΚ ΤΗΣ ΘΑΜΑΡ ΦΑΡΕΣ ΔΕ ΕΓΕΝΝΗΣΕΝ ΤΟΝ ΕΣΡΩΜ ΕΣΡΩΜ ΔΕ ΕΓΕΝΝΗΣΕΝ ΤΟΝ ΑΡΑΜ

3 Judah became father to Peʹrez and Zeʹrah by Taʹmar; Peʹrez became father to Hezʹron; Hezʹron became father to Ram;

ΑΡΑΜ ΔΕ ΕΓΕΝΝΗΣΕΝ ΤΟΝ ΑΜΙΝΑΔΑΒ ΑΜΙΝΑΔΑΒ ΔΕ ΕΓΕΝΝΗΣΕΝ ΤΟΝ ΝΑΑΣΣΩΝ ΝΑΑΣΣΩΝ ΔΕ ΕΓΕΝΝΗΣΕΝ ΤΟΝ ΣΑΛΜΩΝ

4 Ram became father to Amminʹadab; Amminʹadab became father to Nahʹshon; Nahʹshon became father to Salʹmon;

ΣΑΛΜΩΝ ΔΕ ΕΓΕΝΝΗΣΕΝ ΤΟΝ ΒΟΕΣ ΕΚ ΤΗΣ ΡΑΧΑΒ ΒΟΕΣ ΔΕ ΕΓΕΝΝΗΣΕΝ ΤΟΝ ΙΩΒΗΔ ΕΚ ΤΗΣ ΡΟΥΘ ΙΩΒΗΔ ΔΕ ΕΓΕΝΝΗΣΕΝ ΤΟΝ ΙΕΣΣΑΙ

5 Salʹmon became father to Boʹaz by Raʹhab; Boʹaz became father to Oʹbed by Ruth; Oʹbed became father to Jesʹse;

ΙΕΣΣΑΙ ΔΕ ΕΓΕΝΝΗΣΕΝ ΤΟΝ ΔΑΥΙΔ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ ΔΑΥΙΔ ΔΕ ΕΓΕΝΝΗΣΕΝ ΤΟΝ ΣΟΛΟΜΩΝΑ ΕΚ ΤΗΣ ΤΟΥ ΟΥΡΙΟΥ

6 Jesʹse became father to David the king. David became father to Solʹomon by the wife of Uriʹah;

ΣΟΛΟΜΩΝ ΔΕ ΕΓΕΝΝΗΣΕΝ ΤΟΝ ΡΟΒΟΑΜ ΡΟΒΟΑΜ ΔΕ ΕΓΕΝΝΗΣΕΝ ΤΟΝ ΑΒΙΑ ΑΒΙΑ ΔΕ ΕΓΕΝΝΗΣΕΝ ΤΟΝ ΑΣΑ

7 Solʹomon became father to Rehoboʹam; Rehoboʹam became father to Abiʹjah; Abiʹjah became father to Aʹsa;

ΑΣΑ ΔΕ ΕΓΕΝΝΗΣΕΝ ΤΟΝ ΙΩΣΑΦΑΤ ΙΩΣΑΦΑΤ ΔΕ ΕΓΕΝΝΗΣΕΝ ΤΟΝ ΙΩΡΑΜ ΙΩΡΑΜ ΔΕ ΕΓΕΝΝΗΣΕΝ ΤΟΝ ΟΖΙΑΝ

8 Aʹsa became father to Jehoshʹaphat; Jehoshʹaphat became father to Jehoʹram; Jehoʹram became father to Uzziʹah;

ΟΖΙΑΣ ΔΕ ΕΓΕΝΝΗΣΕΝ ΤΟΝ ΙΩΑΘΑΜ ΙΩΑΘΑΜ ΔΕ ΕΓΕΝΝΗΣΕΝ ΤΟΝ ΑΧΑΖ ΑΧΑΖ ΔΕ ΕΓΕΝΝΗΣΕΝ ΤΟΝ ΕΖΕΚΙΑΝ

9 Uzziʹah became father to Joʹtham; Joʹtham became father to Aʹhaz; Aʹhaz became father to Hezekiʹah;

10 ΕΖΕΚΙΑΣ ΔΕ ΕΓΕΝΝΗΣΕΝ ΤΟΝ ΜΑΝΑΣΣΗ ΜΑΝΑΣΣΗΣ ΔΕ ΕΓΕΝΝΗΣΕΝ ΤΟΝ ΑΜΩΝ ΑΜΩΝ ΔΕ ΕΓΕΝΝΗΣΕΝ ΤΟΝ ΙΩΣΙΑΝ

10 Hezekiʹah became father to Manasʹseh; Manasʹseh became father to Aʹmon; Aʹmon became father to Josiʹah;

11 ΙΩΣΙΑΣ ΔΕ ΕΓΕΝΝΗΣΕΝ ΤΟΝ ΙΕΧΟΝΙΑΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΑΥΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑΣ ΒΑΒΥΛΩΝΟΣ

11 Josiʹah became father to Jeconiʹah and to his brothers at the time of the deportation to Babylon.

12 ΜΕΤΑ ΔΕ ΤΗΝ ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑΝ ΒΑΒΥΛΩΝΟΣ ΙΕΧΟΝΙΑΣ ΕΓΕΝΝΗΣΕΝ ΤΟΝ ΣΑΛΑΘΙΗΛ ΣΑΛΑΘΙΗΛ ΔΕ ΕΓΕΝΝΗΣΕΝ ΤΟΝ ΖΟΡΟΒΑΒΕΛ

12 After the deportation to Babylon, Jeconiʹah became father to Shealʹtiel; Shealʹtiel became father to Zerubʹbabel;

13 ΖΟΡΟΒΑΒΕΛ ΔΕ ΕΓΕΝΝΗΣΕΝ ΤΟΝ ΑΒΙΟΥΔ ΑΒΙΟΥΔ ΔΕ ΕΓΕΝΝΗΣΕΝ ΤΟΝ ΕΛΙΑΚΙΜ ΕΛΙΑΚΙΜ ΔΕ ΕΓΕΝΝΗΣΕΝ ΤΟΝ ΑΖΩΡ

13 Zerubʹbabel became father to Abiʹud; Abiʹud became father to Eliʹakim; Eliʹakim became father to Aʹzor;

14 ΑΖΩΡ ΔΕ ΕΓΕΝΝΗΣΕΝ ΤΟΝ ΣΑΔΩΚ ΣΑΔΩΚ ΔΕ ΕΓΕΝΝΗΣΕΝ ΤΟΝ ΑΧΙΜ ΑΧΙΜ ΔΕ ΕΓΕΝΝΗΣΕΝ ΤΟΝ ΕΛΙΟΥΔ

14 Aʹzor became father to Zaʹdok; Zaʹdok became father to Aʹchim; Aʹchim became father to Eliʹud;

15 ΕΛΙΟΥΔ ΔΕ ΕΓΕΝΝΗΣΕΝ ΤΟΝ ΕΛΕΑΖΑΡ ΕΛΕΑΖΑΡ ΔΕ ΕΓΕΝΝΗΣΕΝ ΤΟΝ ΜΑΤΘΑΝ ΜΑΤΘΑΝ ΔΕ ΕΓΕΝΝΗΣΕΝ ΤΟΝ ΙΑΚΩΒ

15 Eliʹud became father to Eleaʹzar; Eleaʹzar became father to Matʹthan; Matʹthan became father to Jacob;

16 ΙΑΚΩΒ ΔΕ ΕΓΕΝΝΗΣΕΝ ΤΟΝ ΙΩΣΗΦ ΤΟΝ ΑΝΔΡΑ ΜΑΡΙΑΣ ΕΞ ΗΣ ΕΓΕΝΝΗΘΗ ΙΗΣΟΥΣ Ο ΛΕΓΟΜΕΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

16 Jacob became father to Joseph the husband of Mary, of whom Jesus was born, who is called the Anointed One.

17 ΠΑΣΑΙ ΟΥΝ ΑΙ ΓΕΝΕΑΙ ΑΠΟ ΑΒΡΑΑΜ ΕΩΣ ΔΑΥΙΔ ΓΕΝΕΑΙ ΔΕΚΑΤΕΣΣΑΡΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΑΥΙΔ ΕΩΣ ΤΗΣ ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑΣ ΒΑΒΥΛΩΝΟΣ ΓΕΝΕΑΙ ΔΕΚΑΤΕΣΣΑΡΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΣ ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑΣ ΒΑΒΥΛΩΝΟΣ ΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΕΑΙ ΔΕΚΑΤΕΣΣΑΡΕΣ

17 All the generations, then, from Abraham until David were 14 generations; from David until the deportation to Babylon, 14 generations; from the deportation to Babylon until the Anointed One, 14 generations.

18 ΤΟΥ ΔΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Η ΓΕΝΕΣΙΣ ΟΥΤΩΣ ΗΝ ΜΝΗΣΤΕΥΘΕΙΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΑΥΤΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΤΩ ΙΩΣΗΦ ΠΡΙΝ Η ΣΥΝΕΛΘΕΙΝ ΑΥΤΟΥΣ ΕΥΡΕΘΗ ΕΝ ΓΑΣΤΡΙ ΕΧΟΥΣΑ ΕΚ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ

18 But this is how the birth of Jesus the Anointed One took place. During the time his mother Mary was promised in marriage to Joseph, she was found to be pregnant by holy spirit before they were united.

19 ΙΩΣΗΦ ΔΕ Ο ΑΝΗΡ ΑΥΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣ ΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΘΕΛΩΝ ΑΥΤΗΝ ΔΕΙΓΜΑΤΙΣΑΙ ΕΒΟΥΛΗΘΗ ΛΑΘΡΑ ΑΠΟΛΥΣΑΙ ΑΥΤΗΝ

19 However, because her husband Joseph was righteous and did not want to make her a public spectacle, he intended to divorce her secretly.

20 ΤΑΥΤΑ ΔΕ ΑΥΤΟΥ ΕΝΘΥΜΗΘΕΝΤΟΣ ΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΤ ΟΝΑΡ ΕΦΑΝΗ ΑΥΤΩ ΛΕΓΩΝ ΙΩΣΗΦ ΥΙΟΣ ΔΑΥΙΔ ΜΗ ΦΟΒΗΘΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΕΙΝ ΜΑΡΙΑΝ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΟΥ ΤΟ ΓΑΡ ΕΝ ΑΥΤΗ ΓΕΝΝΗΘΕΝ ΕΚ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΕΣΤΙΝ ΑΓΙΟΥ

20 But after he had thought these things over, look! Jehovah’s angel appeared to him in a dream, saying: “Joseph, son of David, do not be afraid to take your wife Mary home, for what has been conceived in her is by holy spirit.

21 ΤΕΞΕΤΑΙ ΔΕ ΥΙΟΝ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣΕΙΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΟΥ ΙΗΣΟΥΝ ΑΥΤΟΣ ΓΑΡ ΣΩΣΕΙ ΤΟΝ ΛΑΟΝ ΑΥΤΟΥ ΑΠΟ ΤΩΝ ΑΜΑΡΤΙΩΝ ΑΥΤΩΝ

21 She will give birth to a son, and you are to name him Jesus, for he will save his people from their sins.”

22 ΤΟΥΤΟ ΔΕ ΟΛΟΝ ΓΕΓΟΝΕΝ ΙΝΑ ΠΛΗΡΩΘΗ ΤΟ ΡΗΘΕΝ ΥΠΟ ΚΥΡΙΟΥ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΛΕΓΟΝΤΟΣ

22 All of this actually came about to fulfill what was spoken by Jehovah through his prophet, saying:

23 ΙΔΟΥ Η ΠΑΡΘΕΝΟΣ ΕΝ ΓΑΣΤΡΙ ΕΞΕΙ ΚΑΙ ΤΕΞΕΤΑΙ ΥΙΟΝ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣΟΥΣΙΝ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ο ΕΣΤΙΝ ΜΕΘΕΡΜΗΝΕΥΟΜΕΝΟΝ ΜΕΘ ΗΜΩΝ Ο ΘΕΟΣ

23 “Look! The virgin will become pregnant and will give birth to a son, and they will name him Immanʹuel,” which means, when translated, “With Us Is God.”

24 ΕΓΕΡΘΕΙΣ ΔΕ Ο ΙΩΣΗΦ ΑΠΟ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΕΠΟΙΗΣΕΝ ΩΣ ΠΡΟΣΕΤΑΞΕΝ ΑΥΤΩ Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΑΒΕΝ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ ΑΥΤΟΥ

24 Then Joseph woke up from his sleep and did as the angel of Jehovah had directed him, and he took his wife home.

25 ΚΑΙ ΟΥΚ ΕΓΙΝΩΣΚΕΝ ΑΥΤΗΝ ΕΩΣ ΟΥ ΕΤΕΚΕΝ ΥΙΟΝ ΚΑΙ ΕΚΑΛΕΣΕΝ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΟΥ ΙΗΣΟΥΝ

25 But he did not have sexual relations with her until she gave birth to a son, and he named him Jesus.

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 2

Matthew. Chapter 2.

ΤΟΥ ΔΕ ΙΗΣΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΟΣ ΕΝ ΒΗΘΛΕΕΜ ΤΗΣ ΙΟΥΔΑΙΑΣ ΕΝ ΗΜΕΡΑΙΣ ΗΡΩΔΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΙΔΟΥ ΜΑΓΟΙ ΑΠΟ ΑΝΑΤΟΛΩΝ ΠΑΡΕΓΕΝΟΝΤΟ ΕΙΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ

1 After Jesus had been born in Bethʹlehem of Judeʹa in the days of Herod the king, look! astrologers from the East came to Jerusalem,

ΛΕΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΣΤΙΝ Ο ΤΕΧΘΕΙΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ ΕΙΔΟΜΕΝ ΓΑΡ ΑΥΤΟΥ ΤΟΝ ΑΣΤΕΡΑ ΕΝ ΤΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΙ ΗΛΘΟΜΕΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΑΙ ΑΥΤΩ

2 saying: “Where is the one born king of the Jews? For we saw his star when we were in the East, and we have come to do obeisance to him.”

ΑΚΟΥΣΑΣ ΔΕ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΗΡΩΔΗΣ ΕΤΑΡΑΧΘΗ ΚΑΙ ΠΑΣΑ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ ΜΕΤ ΑΥΤΟΥ

3 At hearing this, King Herod was agitated, and all Jerusalem with him.

ΚΑΙ ΣΥΝΑΓΑΓΩΝ ΠΑΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΕΠΥΝΘΑΝΕΤΟ ΠΑΡ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΑΤΑΙ

4 On gathering together all the chief priests and scribes of the people, he inquired of them where the Anointed One was to be born.

ΟΙ ΔΕ ΕΙΠΑΝ ΑΥΤΩ ΕΝ ΒΗΘΛΕΕΜ ΤΗΣ ΙΟΥΔΑΙΑΣ ΟΥΤΩΣ ΓΑΡ ΓΕΓΡΑΠΤΑΙ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ

5 They said to him: “In Bethʹlehem of Judeʹa, for this is how it has been written through the prophet:

ΚΑΙ ΣΥ ΒΗΘΛΕΕΜ ΓΗ ΙΟΥΔΑ ΟΥΔΑΜΩΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΙ ΕΝ ΤΟΙΣ ΗΓΕΜΟΣΙΝ ΙΟΥΔΑ ΕΚ ΣΟΥ ΓΑΡ ΕΞΕΛΕΥΣΕΤΑΙ ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΟΣΤΙΣ ΠΟΙΜΑΝΕΙ ΤΟΝ ΛΑΟΝ ΜΟΥ ΤΟΝ ΙΣΡΑΗΛ

6 ‘And you, O Bethʹlehem of the land of Judah, are by no means the most insignificant city among the governors of Judah, for out of you will come a governing one, who will shepherd my people Israel.’”

ΤΟΤΕ ΗΡΩΔΗΣ ΛΑΘΡΑ ΚΑΛΕΣΑΣ ΤΟΥΣ ΜΑΓΟΥΣ ΗΚΡΙΒΩΣΕΝ ΠΑΡ ΑΥΤΩΝ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟΝ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣ

7 Then Herod secretly summoned the astrologers and carefully ascertained from them the time of the star’s appearing.

ΚΑΙ ΠΕΜΨΑΣ ΑΥΤΟΥΣ ΕΙΣ ΒΗΘΛΕΕΜ ΕΙΠΕΝ ΠΟΡΕΥΘΕΝΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΑΤΕ ΑΚΡΙΒΩΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΕΠΑΝ ΔΕ ΕΥΡΗΤΕ ΑΠΑΓΓΕΙΛΑΤΕ ΜΟΙ ΟΠΩΣ ΚΑΓΩ ΕΛΘΩΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΩ ΑΥΤΩ

8 When sending them to Bethʹlehem, he said: “Go make a careful search for the young child, and when you have found him, report back to me so that I too may go and do obeisance to him.”

ΟΙ ΔΕ ΑΚΟΥΣΑΝΤΕΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΕΠΟΡΕΥΘΗΣΑΝ ΚΑΙ ΙΔΟΥ Ο ΑΣΤΗΡ ΟΝ ΕΙΔΟΝ ΕΝ ΤΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΠΡΟΗΓΕΝ ΑΥΤΟΥΣ ΕΩΣ ΕΛΘΩΝ ΕΣΤΑΘΗ ΕΠΑΝΩ ΟΥ ΗΝ ΤΟ ΠΑΙΔΙΟΝ

9 After they had heard the king, they went their way, and look! the star they had seen when they were in the East went ahead of them until it came to a stop above where the young child was.

10 ΙΔΟΝΤΕΣ ΔΕ ΤΟΝ ΑΣΤΕΡΑ ΕΧΑΡΗΣΑΝ ΧΑΡΑΝ ΜΕΓΑΛΗΝ ΣΦΟΔΡΑ

10 On seeing the star, they rejoiced with great joy.

11 ΚΑΙ ΕΛΘΟΝΤΕΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΙΚΙΑΝ ΕΙΔΟΝ ΤΟ ΠΑΙΔΙΟΝ ΜΕΤΑ ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΠΡΟΣΕΚΥΝΗΣΑΝ ΑΥΤΩ ΚΑΙ ΑΝΟΙΞΑΝΤΕΣ ΤΟΥΣ ΘΗΣΑΥΡΟΥΣ ΑΥΤΩΝ ΠΡΟΣΗΝΕΓΚΑΝ ΑΥΤΩ ΔΩΡΑ ΧΡΥΣΟΝ ΚΑΙ ΛΙΒΑΝΟΝ ΚΑΙ ΣΜΥΡΝΑΝ

11 And when they went into the house, they saw the young child with Mary his mother, and falling down, they did obeisance to him. They also opened their treasures and presented him with gifts—gold and frankincense and myrrh.

12 ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΘΕΝΤΕΣ ΚΑΤ ΟΝΑΡ ΜΗ ΑΝΑΚΑΜΨΑΙ ΠΡΟΣ ΗΡΩΔΗΝ ΔΙ ΑΛΛΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΕΧΩΡΗΣΑΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΧΩΡΑΝ ΑΥΤΩΝ

12 However, because they were given divine warning in a dream not to return to Herod, they departed for their country by another way.

13 ΑΝΑΧΩΡΗΣΑΝΤΩΝ ΔΕ ΑΥΤΩΝ ΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤ ΟΝΑΡ ΤΩ ΙΩΣΗΦ ΛΕΓΩΝ ΕΓΕΡΘΕΙΣ ΠΑΡΑΛΑΒΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΦΕΥΓΕ ΕΙΣ ΑΙΓΥΠΤΟΝ ΚΑΙ ΙΣΘΙ ΕΚΕΙ ΕΩΣ ΑΝ ΕΙΠΩ ΣΟΙ ΜΕΛΛΕΙ ΓΑΡ ΗΡΩΔΗΣ ΖΗΤΕΙΝ ΤΟ ΠΑΙΔΙΟΝ ΤΟΥ ΑΠΟΛΕΣΑΙ ΑΥΤΟ

13 After they had departed, look! Jehovah’s angel appeared to Joseph in a dream, saying: “Get up, take the young child and his mother and flee to Egypt, and stay there until I give you word, for Herod is about to search for the young child to kill him.”

14 Ο ΔΕ ΕΓΕΡΘΕΙΣ ΠΑΡΕΛΑΒΕΝ ΤΟ ΠΑΙΔΙΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΑΥΤΟΥ ΝΥΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ ΕΙΣ ΑΙΓΥΠΤΟΝ

14 So Joseph got up and by night took along the young child and the child’s mother and went into Egypt.

15 ΚΑΙ ΗΝ ΕΚΕΙ ΕΩΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΙΝΑ ΠΛΗΡΩΘΗ ΤΟ ΡΗΘΕΝ ΥΠΟ ΚΥΡΙΟΥ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΛΕΓΟΝΤΟΣ ΕΞ ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΕΚΑΛΕΣΑ ΤΟΝ ΥΙΟΝ ΜΟΥ

15 He stayed there until the death of Herod. This fulfilled what was spoken by Jehovah through his prophet, saying: “Out of Egypt I called my son.”

16 ΤΟΤΕ ΗΡΩΔΗΣ ΙΔΩΝ ΟΤΙ ΕΝΕΠΑΙΧΘΗ ΥΠΟ ΤΩΝ ΜΑΓΩΝ ΕΘΥΜΩΘΗ ΛΙΑΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΛΑΣ ΑΝΕΙΛΕΝ ΠΑΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΑΣ ΤΟΥΣ ΕΝ ΒΗΘΛΕΕΜ ΚΑΙ ΕΝ ΠΑΣΙΝ ΤΟΙΣ ΟΡΙΟΙΣ ΑΥΤΗΣ ΑΠΟ ΔΙΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟΝ ΟΝ ΗΚΡΙΒΩΣΕΝ ΠΑΡΑ ΤΩΝ ΜΑΓΩΝ

16 Then Herod, seeing that he had been outwitted by the astrologers, flew into a great rage, and he sent out and had all the boys in Bethʹlehem and in all its districts killed, from two years of age and under, according to the time that he had carefully ascertained from the astrologers.

17 ΤΟΤΕ ΕΠΛΗΡΩΘΗ ΤΟ ΡΗΘΕΝ ΔΙΑ ΙΕΡΕΜΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΛΕΓΟΝΤΟΣ

17 Then was fulfilled what was spoken through Jeremiah the prophet, who said:

18 ΦΩΝΗ ΕΝ ΡΑΜΑ ΗΚΟΥΣΘΗ ΚΛΑΥΘΜΟΣ ΚΑΙ ΟΔΥΡΜΟΣ ΠΟΛΥΣ ΡΑΧΗΛ ΚΛΑΙΟΥΣΑ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΑΥΤΗΣ ΚΑΙ ΟΥΚ ΗΘΕΛΕΝ ΠΑΡΑΚΛΗΘΗΝΑΙ ΟΤΙ ΟΥΚ ΕΙΣΙΝ

18 “A voice was heard in Raʹmah, weeping and much wailing. It was Rachel weeping for her children, and she was unwilling to take comfort, because they are no more.”

19 ΤΕΛΕΥΤΗΣΑΝΤΟΣ ΔΕ ΤΟΥ ΗΡΩΔΟΥ ΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤ ΟΝΑΡ ΤΩ ΙΩΣΗΦ ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΩ

19 When Herod had died, look! Jehovah’s angel appeared in a dream to Joseph in Egypt

20 ΛΕΓΩΝ ΕΓΕΡΘΕΙΣ ΠΑΡΑΛΑΒΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΠΟΡΕΥΟΥ ΕΙΣ ΓΗΝ ΙΣΡΑΗΛ ΤΕΘΝΗΚΑΣΙΝ ΓΑΡ ΟΙ ΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΤΗΝ ΨΥΧΗΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

20 and said: “Get up, take the young child and his mother and go into the land of Israel, for those who were seeking the life of the young child are dead.”

21 Ο ΔΕ ΕΓΕΡΘΕΙΣ ΠΑΡΕΛΑΒΕΝ ΤΟ ΠΑΙΔΙΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΗΛΘΕΝ ΕΙΣ ΓΗΝ ΙΣΡΑΗΛ

21 So he got up and took the young child and the child’s mother and entered into the land of Israel.

22 ΑΚΟΥΣΑΣ ΔΕ ΟΤΙ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΕΙ ΤΗΣ ΙΟΥΔΑΙΑΣ ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΑΥΤΟΥ ΗΡΩΔΟΥ ΕΦΟΒΗΘΗ ΕΚΕΙ ΑΠΕΛΘΕΙΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΘΕΙΣ ΔΕ ΚΑΤ ΟΝΑΡ ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ

22 But hearing that Archelaʹus ruled Judeʹa instead of his father Herod, he was afraid to go there. Moreover, being given divine warning in a dream, he withdrew into the territory of Galʹilee.

23 ΚΑΙ ΕΛΘΩΝ ΚΑΤΩΚΗΣΕΝ ΕΙΣ ΠΟΛΙΝ ΛΕΓΟΜΕΝΗΝ ΝΑΖΑΡΕΤ ΟΠΩΣ ΠΛΗΡΩΘΗ ΤΟ ΡΗΘΕΝ ΔΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΩΝ ΟΤΙ ΝΑΖΩΡΑΙΟΣ ΚΛΗΘΗΣΕΤΑΙ

23 And he came and settled in a city named Nazʹareth, in order to fulfill what was spoken through the prophets: “He will be called a Nazareneʹ.”

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 3

Matthew. Chapter 3.

ΕΝ ΔΕ ΤΑΙΣ ΗΜΕΡΑΙΣ ΕΚΕΙΝΑΙΣ ΠΑΡΑΓΙΝΕΤΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΒΑΠΤΙΣΤΗΣ ΚΗΡΥΣΣΩΝ ΕΝ ΤΗ ΕΡΗΜΩ ΤΗΣ ΙΟΥΔΑΙΑΣ

1 In those days John the Dipper came preaching in the wilderness of Judeʹa,

[ΚΑΙ] ΛΕΓΩΝ ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ ΗΓΓΙΚΕΝ ΓΑΡ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ

2 saying: “Repent, for the Kingdom of the heavens has drawn near.”

ΟΥΤΟΣ ΓΑΡ ΕΣΤΙΝ Ο ΡΗΘΕΙΣ ΔΙΑ ΗΣΑΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΛΕΓΟΝΤΟΣ ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ ΕΝ ΤΗ ΕΡΗΜΩ ΕΤΟΙΜΑΣΑΤΕ ΤΗΝ ΟΔΟΝ ΚΥΡΙΟΥ ΕΥΘΕΙΑΣ ΠΟΙΕΙΤΕ ΤΑΣ ΤΡΙΒΟΥΣ ΑΥΤΟΥ

3 This, in fact, is the one spoken of through Isaiah the prophet in these words: “A voice of one calling out in the wilderness: ‘Prepare the way of Jehovah! Make his roads straight.’”

ΑΥΤΟΣ ΔΕ Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΙΧΕΝ ΤΟ ΕΝΔΥΜΑ ΑΥΤΟΥ ΑΠΟ ΤΡΙΧΩΝ ΚΑΜΗΛΟΥ ΚΑΙ ΖΩΝΗΝ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗΝ ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΟΣΦΥΝ ΑΥΤΟΥ Η ΔΕ ΤΡΟΦΗ ΗΝ ΑΥΤΟΥ ΑΚΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙ ΑΓΡΙΟΝ

4 Now John was clothed with camel’s hair and had a leather belt around his waist. His food was locusts and wild honey.

ΤΟΤΕ ΕΞΕΠΟΡΕΥΕΤΟ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ ΚΑΙ ΠΑΣΑ Η ΙΟΥΔΑΙΑ ΚΑΙ ΠΑΣΑ Η ΠΕΡΙΧΩΡΟΣ ΤΟΥ ΙΟΡΔΑΝΟΥ

5 Then the people of Jerusalem and all Judeʹa and all the country around the Jordan were going out to him,

ΚΑΙ ΕΒΑΠΤΙΖΟΝΤΟ ΕΝ ΤΩ ΙΟΡΔΑΝΗ ΠΟΤΑΜΩ ΥΠ ΑΥΤΟΥ ΕΞΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ ΤΑΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ ΑΥΤΩΝ

6 and they were dipped by him in the Jordan River, openly confessing their sins.

ΙΔΩΝ ΔΕ ΠΟΛΛΟΥΣ ΤΩΝ ΦΑΡΙΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΔΔΟΥΚΑΙΩΝ ΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ ΕΠΙ ΤΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΑΥΤΟΥ ΕΙΠΕΝ ΑΥΤΟΙΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΕΧΙΔΝΩΝ ΤΙΣ ΥΠΕΔΕΙΞΕΝ ΥΜΙΝ ΦΥΓΕΙΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΜΕΛΛΟΥΣΗΣ ΟΡΓΗΣ

7 When he caught sight of many of the Pharisees and Sadducees coming to the dipping, he said to them: “You offspring of vipers, who has warned you to flee from the coming wrath?

ΠΟΙΗΣΑΤΕ ΟΥΝ ΚΑΡΠΟΝ ΑΞΙΟΝ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ

8 Therefore, produce fruit that befits repentance.

ΚΑΙ ΜΗ ΔΟΞΗΤΕ ΛΕΓΕΙΝ ΕΝ ΕΑΥΤΟΙΣ ΠΑΤΕΡΑ ΕΧΟΜΕΝ ΤΟΝ ΑΒΡΑΑΜ ΛΕΓΩ ΓΑΡ ΥΜΙΝ ΟΤΙ ΔΥΝΑΤΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΛΙΘΩΝ ΤΟΥΤΩΝ ΕΓΕΙΡΑΙ ΤΕΚΝΑ ΤΩ ΑΒΡΑΑΜ

9 Do not presume to say to yourselves, ‘We have Abraham as our father.’ For I say to you that God is able to raise up children for Abraham from these stones.

10 ΗΔΗ ΔΕ Η ΑΞΙΝΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΡΙΖΑΝ ΤΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΕΙΤΑΙ ΠΑΝ ΟΥΝ ΔΕΝΔΡΟΝ ΜΗ ΠΟΙΟΥΝ ΚΑΡΠΟΝ ΚΑΛΟΝ ΕΚΚΟΠΤΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣ ΠΥΡ ΒΑΛΛΕΤΑΙ

10 The ax is already lying at the root of the trees. Every tree, then, that does not produce fine fruit is to be cut down and thrown into the fire.

11 ΕΓΩ ΜΕΝ ΥΜΑΣ ΒΑΠΤΙΖΩ ΕΝ ΥΔΑΤΙ ΕΙΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΝ Ο ΔΕ ΟΠΙΣΩ ΜΟΥ ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΟΣ ΜΟΥ ΕΣΤΙΝ ΟΥ ΟΥΚ ΕΙΜΙ ΙΚΑΝΟΣ ΤΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΒΑΣΤΑΣΑΙ ΑΥΤΟΣ ΥΜΑΣ ΒΑΠΤΙΣΕΙ ΕΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΑΓΙΩ ΚΑΙ ΠΥΡΙ

11 I, for my part, wash you with water because of your repentance, but the one coming after me is stronger than I am, whose sandals I am not worthy to take off. That one will cleanse you with holy spirit and with fire.

12 ΟΥ ΤΟ ΠΤΥΟΝ ΕΝ ΤΗ ΧΕΙΡΙ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΘΑΡΙΕΙ ΤΗΝ ΑΛΩΝΑ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΞΕΙ ΤΟΝ ΣΙΤΟΝ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗΝ ΤΟ ΔΕ ΑΧΥΡΟΝ ΚΑΤΑΚΑΥΣΕΙ ΠΥΡΙ ΑΣΒΕΣΤΩ

12 His winnowing shovel is in his hand, and he will clean up his threshing floor completely and will gather his wheat into the storehouse, but the chaff he will burn up with fire that cannot be put out.”

13 ΤΟΤΕ ΠΑΡΑΓΙΝΕΤΑΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΣ ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΝ ΙΟΡΔΑΝΗΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΩΑΝΝΗΝ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΘΗΝΑΙ ΥΠ ΑΥΤΟΥ

13 Then Jesus came from Galʹilee to the Jordan to John, in order to be dipped by him.

14 Ο ΔΕ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΕΚΩΛΥΕΝ ΑΥΤΟΝ ΛΕΓΩΝ ΕΓΩ ΧΡΕΙΑΝ ΕΧΩ ΥΠΟ ΣΟΥ ΒΑΠΤΙΣΘΗΝΑΙ ΚΑΙ ΣΥ ΕΡΧΗ ΠΡΟΣ ΜΕ

14 But the latter tried to prevent him, saying: “I am the one who needs to be dipped by you, and are you coming to me?”

15 ΑΠΟΚΡΙΘΕΙΣ ΔΕ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΕΙΠΕΝ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ ΑΦΕΣ ΑΡΤΙ ΟΥΤΩΣ ΓΑΡ ΠΡΕΠΟΝ ΕΣΤΙΝ ΗΜΙΝ ΠΛΗΡΩΣΑΙ ΠΑΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ ΤΟΤΕ ΑΦΙΗΣΙΝ ΑΥΤΟΝ

15 Jesus replied to him: “Let it be this time, for in that way it is suitable for us to carry out all that is righteous.” Then he quit preventing him.

16 ΒΑΠΤΙΣΘΕΙΣ ΔΕ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΕΥΘΥΣ ΑΝΕΒΗ ΑΠΟ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΚΑΙ ΙΔΟΥ ΗΝΕΩΧΘΗΣΑΝ [ΑΥΤΩ] ΟΙ ΟΥΡΑΝΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΕΝ [ΤΟ] ΠΝΕΥΜΑ [ΤΟΥ] ΘΕΟΥ ΚΑΤΑΒΑΙΝΟΝ ΩΣΕΙ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΝ [ΚΑΙ] ΕΡΧΟΜΕΝΟΝ ΕΠ ΑΥΤΟΝ

16 After being dipped, Jesus immediately came up from the water; and look! the heavens were opened up, and he saw God’s spirit descending like a dove and coming upon him.

17 ΚΑΙ ΙΔΟΥ ΦΩΝΗ ΕΚ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ ΛΕΓΟΥΣΑ ΟΥΤΟΣ ΕΣΤΙΝ Ο ΥΙΟΣ ΜΟΥ Ο ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΕΝ Ω ΕΥΔΟΚΗΣΑ

17 Look! Also, a voice from the heavens said: “This is my Son, the beloved, whom I have approved.”

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 4

Matthew. Chapter 4.

ΤΟΤΕ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΑΝΗΧΘΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΡΗΜΟΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΣΘΗΝΑΙ ΥΠΟ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ

1 Then Jesus was led by the spirit up into the wilderness to be tempted by the Slanderer.

ΚΑΙ ΝΗΣΤΕΥΣΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΕΣΣΕΡΑΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΝΥΚΤΑΣ ΤΕΣΣΕΡΑΚΟΝΤΑ ΥΣΤΕΡΟΝ ΕΠΕΙΝΑΣΕΝ

2 After he had fasted for 40 days and 40 nights, he felt hungry.

ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΛΘΩΝ Ο ΠΕΙΡΑΖΩΝ ΕΙΠΕΝ ΑΥΤΩ ΕΙ ΥΙΟΣ ΕΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΙΠΕ ΙΝΑ ΟΙ ΛΙΘΟΙ ΟΥΤΟΙ ΑΡΤΟΙ ΓΕΝΩΝΤΑΙ

3 And the Tempter approached and said to him: “If you are a son of God, tell these stones to become loaves of bread.”

Ο ΔΕ ΑΠΟΚΡΙΘΕΙΣ ΕΙΠΕΝ ΓΕΓΡΑΠΤΑΙ ΟΥΚ ΕΠ ΑΡΤΩ ΜΟΝΩ ΖΗΣΕΤΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΛΛ ΕΠΙ ΠΑΝΤΙ ΡΗΜΑΤΙ ΕΚΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩ ΔΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΘΕΟΥ

4 But he answered: “It is written: ‘Man must live, not on bread alone, but on every word that comes from Jehovah’s mouth.’”

ΤΟΤΕ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΥΤΟΝ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΠΟΛΙΝ ΚΑΙ ΕΣΤΗΣΕΝ ΑΥΤΟΝ ΕΠΙ ΤΟ ΠΤΕΡΥΓΙΟΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ

5 Then the Slanderer took him along into the holy city, and he stationed him on the battlement of the temple

ΚΑΙ ΛΕΓΕΙ ΑΥΤΩ ΕΙ ΥΙΟΣ ΕΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΒΑΛΕ ΣΕΑΥΤΟΝ ΚΑΤΩ ΓΕΓΡΑΠΤΑΙ ΓΑΡ ΟΤΙ ΤΟΙΣ ΑΓΓΕΛΟΙΣ ΑΥΤΟΥ ΕΝΤΕΛΕΙΤΑΙ ΠΕΡΙ ΣΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙ ΧΕΙΡΩΝ ΑΡΟΥΣΙΝ ΣΕ ΜΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΚΟΨΗΣ ΠΡΟΣ ΛΙΘΟΝ ΤΟΝ ΠΟΔΑ ΣΟΥ

6 and said to him: “If you are a son of God, throw yourself down, for it is written: ‘He will give his angels a command concerning you,’ and, ‘They will carry you on their hands, so that you may not strike your foot against a stone.’”

ΕΦΗ ΑΥΤΩ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΠΑΛΙΝ ΓΕΓΡΑΠΤΑΙ ΟΥΚ ΕΚΠΕΙΡΑΣΕΙΣ ΚΥΡΙΟΝ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΣΟΥ

7 Jesus said to him: “Again it is written: ‘You must not put Jehovah your God to the test.’”

ΠΑΛΙΝ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΥΤΟΝ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΕΙΣ ΟΡΟΣ ΥΨΗΛΟΝ ΛΙΑΝ ΚΑΙ ΔΕΙΚΝΥΣΙΝ ΑΥΤΩ ΠΑΣΑΣ ΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΟΞΑΝ ΑΥΤΩΝ

8 Again the Slanderer took him along to an unusually high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory.

ΚΑΙ ΕΙΠΕΝ ΑΥΤΩ ΤΑΥΤΑ ΣΟΙ ΠΑΝΤΑ ΔΩΣΩ ΕΑΝ ΠΕΣΩΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗΣ ΜΟΙ

9 And he said to him: “All these things I will give you if you fall down and do an act of worship to me.”

10 ΤΟΤΕ ΛΕΓΕΙ ΑΥΤΩ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΥΠΑΓΕ ΣΑΤΑΝΑ ΓΕΓΡΑΠΤΑΙ ΓΑΡ ΚΥΡΙΟΝ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΣΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΤΩ ΜΟΝΩ ΛΑΤΡΕΥΣΕΙΣ

10 Then Jesus said to him: “Go away, Opposer! For it is written: ‘It is Jehovah your God you must worship, and it is to him alone you must render sacred service.’”

11 ΤΟΤΕ ΑΦΙΗΣΙΝ ΑΥΤΟΝ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΚΑΙ ΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΟΙ ΠΡΟΣΗΛΘΟΝ ΚΑΙ ΔΙΗΚΟΝΟΥΝ ΑΥΤΩ

11 Then the Slanderer left him, and look! angels came and began to minister to him.

12 ΑΚΟΥΣΑΣ ΔΕ ΟΤΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΕΔΟΘΗ ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΑΛΙΛΑΙΑΝ

12 Now when he heard that John had been arrested, he withdrew into Galʹilee.

13 ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΙΠΩΝ ΤΗΝ ΝΑΖΑΡΑ ΕΛΘΩΝ ΚΑΤΩΚΗΣΕΝ ΕΙΣ ΚΑΦΑΡΝΑΟΥΜ ΤΗΝ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑΝ ΕΝ ΟΡΙΟΙΣ ΖΑΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΝΕΦΘΑΛΙΜ

13 Further, after leaving Nazʹareth, he came and took up residence in Caperʹnaum beside the sea in the districts of Zebʹulun and Naphʹtali,

14 ΙΝΑ ΠΛΗΡΩΘΗ ΤΟ ΡΗΘΕΝ ΔΙΑ ΗΣΑΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΛΕΓΟΝΤΟΣ

14 so as to fulfill what was spoken through Isaiah the prophet, who said:

15 ΓΗ ΖΑΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΓΗ ΝΕΦΘΑΛΙΜ ΟΔΟΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΙΟΡΔΑΝΟΥ ΓΑΛΙΛΑΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ

15 “O land of Zebʹulun and land of Naphʹtali, along the road of the sea, on the other side of the Jordan, Galʹilee of the nations!

16 Ο ΛΑΟΣ Ο ΚΑΘΗΜΕΝΟΣ ΕΝ ΣΚΟΤΕΙ ΦΩΣ ΕΙΔΕΝ ΜΕΓΑ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΚΑΘΗΜΕΝΟΙΣ ΕΝ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΣΚΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΦΩΣ ΑΝΕΤΕΙΛΕΝ ΑΥΤΟΙΣ

16 The people sitting in darkness saw a great light, and as for those sitting in a region of deathly shadow, light rose on them.”

17 ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΗΡΞΑΤΟ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΚΗΡΥΣΣΕΙΝ ΚΑΙ ΛΕΓΕΙΝ ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ ΗΓΓΙΚΕΝ ΓΑΡ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ

17 From that time on, Jesus began preaching and saying: “Repent, for the Kingdom of the heavens has drawn near.”

18 ΠΕΡΙΠΑΤΩΝ ΔΕ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑΝ ΤΗΣ ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ ΕΙΔΕΝ ΔΥΟ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΣΙΜΩΝΑ ΤΟΝ ΛΕΓΟΜΕΝΟΝ ΠΕΤΡΟΝ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑΝ ΤΟΝ ΑΔΕΛΦΟΝ ΑΥΤΟΥ ΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑΝ ΗΣΑΝ ΓΑΡ ΑΛΙΕΙΣ

18 Walking alongside the Sea of Galʹilee, he saw two brothers, Simon, who is called Peter, and Andrew his brother, casting a net into the sea, for they were fishermen.

19 ΚΑΙ ΛΕΓΕΙ ΑΥΤΟΙΣ ΔΕΥΤΕ ΟΠΙΣΩ ΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΗΣΩ ΥΜΑΣ ΑΛΙΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

19 And he said to them: “Come after me, and I will make you fishers of men.”

20 ΟΙ ΔΕ ΕΥΘΕΩΣ ΑΦΕΝΤΕΣ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΗΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ ΑΥΤΩ

20 At once they abandoned their nets and followed him.

21 ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΣ ΕΚΕΙΘΕΝ ΕΙΔΕΝ ΑΛΛΟΥΣ ΔΥΟ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΙΑΚΩΒΟΝ ΤΟΝ ΤΟΥ ΖΕΒΕΔΑΙΟΥ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΝ ΤΟΝ ΑΔΕΛΦΟΝ ΑΥΤΟΥ ΕΝ ΤΩ ΠΛΟΙΩ ΜΕΤΑ ΖΕΒΕΔΑΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΑΛΕΣΕΝ ΑΥΤΟΥΣ

21 Going on from there, he saw two others who were brothers, Jacob the son of Zebʹedee and his brother John. They were in the boat with Zebʹedee their father, mending their nets, and he called them.

22 ΟΙ ΔΕ ΕΥΘΕΩΣ ΑΦΕΝΤΕΣ ΤΟ ΠΛΟΙΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΑΥΤΩΝ ΗΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ ΑΥΤΩ

22 At once they left the boat and their father and followed him.

23 ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΕΝ ΕΝ ΟΛΗ ΤΗ ΓΑΛΙΛΑΙΑ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΕΝ ΤΑΙΣ ΣΥΝΑΓΩΓΑΙΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΚΗΡΥΣΣΩΝ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΩΝ ΠΑΣΑΝ ΝΟΣΟΝ ΚΑΙ ΠΑΣΑΝ ΜΑΛΑΚΙΑΝ ΕΝ ΤΩ ΛΑΩ

23 Then he went throughout the whole of Galʹilee, teaching in their synagogues and preaching the good news of the Kingdom and curing every sort of disease and every sort of infirmity among the people.

24 ΚΑΙ ΑΠΗΛΘΕΝ Η ΑΚΟΗ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΣΥΡΙΑΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΝΕΓΚΑΝ ΑΥΤΩ ΠΑΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΚΩΣ ΕΧΟΝΤΑΣ ΠΟΙΚΙΛΑΙΣ ΝΟΣΟΙΣ ΚΑΙ ΒΑΣΑΝΟΙΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΟΥΣ [ΚΑΙ] ΔΑΙΜΟΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕΛΗΝΙΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΘΕΡΑΠΕΥΣΕΝ ΑΥΤΟΥΣ

24 And the report about him spread throughout all Syria, and they brought him all those who were suffering with various diseases and torments, those who were demon-possessed and epileptic and paralyzed, and he cured them.

25 ΚΑΙ ΗΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ ΑΥΤΩ ΟΧΛΟΙ ΠΟΛΛΟΙ ΑΠΟ ΤΗΣ ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΚΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΚΑΙ ΙΟΥΔΑΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΙΟΡΔΑΝΟΥ

25 Consequently, large crowds followed him from Galʹilee and Decapʹolis and Jerusalem and Judeʹa and from the other side of the Jordan.

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 5

Matthew. Chapter 5.

ΙΔΩΝ ΔΕ ΤΟΥΣ ΟΧΛΟΥΣ ΑΝΕΒΗ ΕΙΣ ΤΟ ΟΡΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΙΣΑΝΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ ΑΥΤΩ ΟΙ ΜΑΘΗΤΑΙ ΑΥΤΟΥ

1 When he saw the crowds, he went up on the mountain; and after he sat down, his disciples came to him.

ΚΑΙ ΑΝΟΙΞΑΣ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΑΥΤΟΥ ΕΔΙΔΑΣΚΕΝ ΑΥΤΟΥΣ ΛΕΓΩΝ

2 Then he opened his mouth and began teaching them, saying:

ΜΑΚΑΡΙΟΙ ΟΙ ΠΤΩΧΟΙ ΤΩ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΟΤΙ ΑΥΤΩΝ ΕΣΤΙΝ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ

3 “Happy are those conscious of their spiritual need, since the Kingdom of the heavens belongs to them.

ΜΑΚΑΡΙΟΙ ΟΙ ΠΕΝΘΟΥΝΤΕΣ ΟΤΙ ΑΥΤΟΙ ΠΑΡΑΚΛΗΘΗΣΟΝΤΑΙ

4 “Happy are those who mourn, since they will be comforted.

ΜΑΚΑΡΙΟΙ ΟΙ ΠΡΑΕΙΣ ΟΤΙ ΑΥΤΟΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΟΥΣΙΝ ΤΗΝ ΓΗΝ

5 “Happy are the mild-tempered, since they will inherit the earth.

ΜΑΚΑΡΙΟΙ ΟΙ ΠΕΙΝΩΝΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΨΩΝΤΕΣ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ ΟΤΙ ΑΥΤΟΙ ΧΟΡΤΑΣΘΗΣΟΝΤΑΙ

6 “Happy are those hungering and thirsting for righteousness, since they will be filled.

ΜΑΚΑΡΙΟΙ ΟΙ ΕΛΕΗΜΟΝΕΣ ΟΤΙ ΑΥΤΟΙ ΕΛΕΗΘΗΣΟΝΤΑΙ

7 “Happy are the merciful, since they will be shown mercy.

ΜΑΚΑΡΙΟΙ ΟΙ ΚΑΘΑΡΟΙ ΤΗ ΚΑΡΔΙΑ ΟΤΙ ΑΥΤΟΙ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΟΨΟΝΤΑΙ

8 “Happy are the pure in heart, since they will see God.

ΜΑΚΑΡΙΟΙ ΟΙ ΕΙΡΗΝΟΠΟΙΟΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟΙ ΥΙΟΙ ΘΕΟΥ ΚΛΗΘΗΣΟΝΤΑΙ

9 “Happy are the peacemakers, since they will be called sons of God.

10 ΜΑΚΑΡΙΟΙ ΟΙ ΔΕΔΙΩΓΜΕΝΟΙ ΕΝΕΚΕΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΟΤΙ ΑΥΤΩΝ ΕΣΤΙΝ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ

10 “Happy are those who have been persecuted for righteousness’ sake, since the Kingdom of the heavens belongs to them.

11 ΜΑΚΑΡΙΟΙ ΕΣΤΕ ΟΤΑΝ ΟΝΕΙΔΙΣΩΣΙΝ ΥΜΑΣ ΚΑΙ ΔΙΩΞΩΣΙΝ ΚΑΙ ΕΙΠΩΣΙΝ ΠΑΝ ΠΟΝΗΡΟΝ ΚΑΘ ΥΜΩΝ [ΨΕΥΔΟΜΕΝΟΙ] ΕΝΕΚΕΝ ΕΜΟΥ

11 “Happy are you when people reproach you and persecute you and lyingly say every sort of wicked thing against you for my sake.

12 ΧΑΙΡΕΤΕ ΚΑΙ ΑΓΑΛΛΙΑΣΘΕ ΟΤΙ Ο ΜΙΣΘΟΣ ΥΜΩΝ ΠΟΛΥΣ ΕΝ ΤΟΙΣ ΟΥΡΑΝΟΙΣ ΟΥΤΩΣ ΓΑΡ ΕΔΙΩΞΑΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΦΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟ ΥΜΩΝ

12 Rejoice and be overjoyed, since your reward is great in the heavens, for in that way they persecuted the prophets prior to you.

13 ΥΜΕΙΣ ΕΣΤΕ ΤΟ ΑΛΑΣ ΤΗΣ ΓΗΣ ΕΑΝ ΔΕ ΤΟ ΑΛΑΣ ΜΩΡΑΝΘΗ ΕΝ ΤΙΝΙ ΑΛΙΣΘΗΣΕΤΑΙ ΕΙΣ ΟΥΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΕΤΙ ΕΙ ΜΗ ΒΛΗΘΕΝ ΕΞΩ ΚΑΤΑΠΑΤΕΙΣΘΑΙ ΥΠΟ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

13 “You are the salt of the earth, but if the salt loses its strength, how will its saltiness be restored? It is no longer usable for anything except to be thrown outside to be trampled on by men.

14 ΥΜΕΙΣ ΕΣΤΕ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΟΥ ΔΥΝΑΤΑΙ ΠΟΛΙΣ ΚΡΥΒΗΝΑΙ ΕΠΑΝΩ ΟΡΟΥΣ ΚΕΙΜΕΝΗ

14 “You are the light of the world. A city cannot be hid when located on a mountain.

15 ΟΥΔΕ ΚΑΙΟΥΣΙΝ ΛΥΧΝΟΝ ΚΑΙ ΤΙΘΕΑΣΙΝ ΑΥΤΟΝ ΥΠΟ ΤΟΝ ΜΟΔΙΟΝ ΑΛΛ ΕΠΙ ΤΗΝ ΛΥΧΝΙΑΝ ΚΑΙ ΛΑΜΠΕΙ ΠΑΣΙΝ ΤΟΙΣ ΕΝ ΤΗ ΟΙΚΙΑ

15 People light a lamp and set it, not under a basket, but on the lampstand, and it shines on all those in the house.

16 ΟΥΤΩΣ ΛΑΜΨΑΤΩ ΤΟ ΦΩΣ ΥΜΩΝ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΟΠΩΣ ΙΔΩΣΙΝ ΥΜΩΝ ΤΑ ΚΑΛΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΟΞΑΣΩΣΙΝ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΥΜΩΝ ΤΟΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΟΥΡΑΝΟΙΣ

16 Likewise, let your light shine before men, so that they may see your fine works and give glory to your Father who is in the heavens.

17 ΜΗ ΝΟΜΙΣΗΤΕ ΟΤΙ ΗΛΘΟΝ ΚΑΤΑΛΥΣΑΙ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ Η ΤΟΥΣ ΠΡΟΦΗΤΑΣ ΟΥΚ ΗΛΘΟΝ ΚΑΤΑΛΥΣΑΙ ΑΛΛΑ ΠΛΗΡΩΣΑΙ

17 “Do not think I came to destroy the Law or the Prophets. I came, not to destroy, but to fulfill.

18 ΑΜΗΝ ΓΑΡ ΛΕΓΩ ΥΜΙΝ ΕΩΣ ΑΝ ΠΑΡΕΛΘΗ Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΑΙ Η ΓΗ ΙΩΤΑ ΕΝ Η ΜΙΑ ΚΕΡΑΙΑ ΟΥ ΜΗ ΠΑΡΕΛΘΗ ΑΠΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΩΣ ΑΝ ΠΑΝΤΑ ΓΕΝΗΤΑΙ

18 Truly I say to you that sooner would heaven and earth pass away than for one smallest letter or one stroke of a letter to pass away from the Law until all things take place.

19 ΟΣ ΕΑΝ ΟΥΝ ΛΥΣΗ ΜΙΑΝ ΤΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΟΥΤΩΝ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΞΗ ΟΥΤΩΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΚΛΗΘΗΣΕΤΑΙ ΕΝ ΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ ΟΣ Δ ΑΝ ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΞΗ ΟΥΤΟΣ ΜΕΓΑΣ ΚΛΗΘΗΣΕΤΑΙ ΕΝ ΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ

19 Whoever, therefore, breaks one of these least commandments and teaches others to do so will be called least in relation to the Kingdom of the heavens. But whoever does them and teaches them will be called great in relation to the Kingdom of the heavens.

20 ΛΕΓΩ ΓΑΡ ΥΜΙΝ ΟΤΙ ΕΑΝ ΜΗ ΠΕΡΙΣΣΕΥΣΗ ΥΜΩΝ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΠΛΕΙΟΝ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΩΝ ΟΥ ΜΗ ΕΙΣΕΛΘΗΤΕ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΝ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ

20 For I say to you that if your righteousness does not surpass that of the scribes and the Pharisees, you will by no means enter into the Kingdom of the heavens.

21 ΗΚΟΥΣΑΤΕ ΟΤΙ ΕΡΡΕΘΗ ΤΟΙΣ ΑΡΧΑΙΟΙΣ ΟΥ ΦΟΝΕΥΣΕΙΣ ΟΣ Δ ΑΝ ΦΟΝΕΥΣΗ ΕΝΟΧΟΣ ΕΣΤΑΙ ΤΗ ΚΡΙΣΕΙ

21 “You heard that it was said to those of ancient times: ‘You must not murder, but whoever commits a murder will be accountable to the court of justice.’

22 ΕΓΩ ΔΕ ΛΕΓΩ ΥΜΙΝ ΟΤΙ ΠΑΣ Ο ΟΡΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΤΩ ΑΔΕΛΦΩ ΑΥΤΟΥ ΕΝΟΧΟΣ ΕΣΤΑΙ ΤΗ ΚΡΙΣΕΙ ΟΣ Δ ΑΝ ΕΙΠΗ ΤΩ ΑΔΕΛΦΩ ΑΥΤΟΥ ΡΑΚΑ ΕΝΟΧΟΣ ΕΣΤΑΙ ΤΩ ΣΥΝΕΔΡΙΩ ΟΣ Δ ΑΝ ΕΙΠΗ ΜΩΡΕ ΕΝΟΧΟΣ ΕΣΤΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΕΝΝΑΝ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ

22 However, I say to you that everyone who continues wrathful with his brother will be accountable to the court of justice; and whoever addresses his brother with an unspeakable word of contempt will be accountable to the Supreme Court; whereas whoever says, ‘You despicable fool!’ will be liable to the fiery Gehenʹna.

23 ΕΑΝ ΟΥΝ ΠΡΟΣΦΕΡΗΣ ΤΟ ΔΩΡΟΝ ΣΟΥ ΕΠΙ ΤΟ ΘΥΣΙΑΣΤΗΡΙΟΝ ΚΑΚΕΙ ΜΝΗΣΘΗΣ ΟΤΙ Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΣΟΥ ΕΧΕΙ ΤΙ ΚΑΤΑ ΣΟΥ

23 “If, then, you are bringing your gift to the altar and there you remember that your brother has something against you,

24 ΑΦΕΣ ΕΚΕΙ ΤΟ ΔΩΡΟΝ ΣΟΥ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΟΥ ΘΥΣΙΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΑΓΕ ΠΡΩΤΟΝ ΔΙΑΛΛΑΓΗΘΙ ΤΩ ΑΔΕΛΦΩ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΕΛΘΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΕ ΤΟ ΔΩΡΟΝ ΣΟΥ

24 leave your gift there in front of the altar, and go away. First make your peace with your brother, and then come back and offer your gift.

25 ΙΣΘΙ ΕΥΝΟΩΝ ΤΩ ΑΝΤΙΔΙΚΩ ΣΟΥ ΤΑΧΥ ΕΩΣ ΟΤΟΥ ΕΙ ΜΕΤ ΑΥΤΟΥ ΕΝ ΤΗ ΟΔΩ ΜΗΠΟΤΕ ΣΕ ΠΑΡΑΔΩ Ο ΑΝΤΙΔΙΚΟΣ ΤΩ ΚΡΙΤΗ ΚΑΙ Ο ΚΡΙΤΗΣ ΤΩ ΥΠΗΡΕΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣ ΦΥΛΑΚΗΝ ΒΛΗΘΗΣΗ

25 “Be quick to settle matters with your legal opponent, while you are with him on the way there, so that somehow the opponent may not turn you over to the judge, and the judge to the court attendant, and you get thrown into prison.

26 ΑΜΗΝ ΛΕΓΩ ΣΟΙ ΟΥ ΜΗ ΕΞΕΛΘΗΣ ΕΚΕΙΘΕΝ ΕΩΣ ΑΝ ΑΠΟΔΩΣ ΤΟΝ ΕΣΧΑΤΟΝ ΚΟΔΡΑΝΤΗΝ

26 I say to you for a fact, you will certainly not come out of there until you have paid over your last small coin.

27 ΗΚΟΥΣΑΤΕ ΟΤΙ ΕΡΡΕΘΗ ΟΥ ΜΟΙΧΕΥΣΕΙΣ

27 “You heard that it was said: ‘You must not commit adultery.’

28 ΕΓΩ ΔΕ ΛΕΓΩ ΥΜΙΝ ΟΤΙ ΠΑΣ Ο ΒΛΕΠΩΝ ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΙΘΥΜΗΣΑΙ ΑΥΤΗΝ ΗΔΗ ΕΜΟΙΧΕΥΣΕΝ ΑΥΤΗΝ ΕΝ ΤΗ ΚΑΡΔΙΑ ΑΥΤΟΥ

28 But I say to you that everyone who keeps on looking at a woman so as to have a passion for her has already committed adultery with her in his heart.

29 ΕΙ ΔΕ Ο ΟΦΘΑΛΜΟΣ ΣΟΥ Ο ΔΕΞΙΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΖΕΙ ΣΕ ΕΞΕΛΕ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΒΑΛΕ ΑΠΟ ΣΟΥ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΓΑΡ ΣΟΙ ΙΝΑ ΑΠΟΛΗΤΑΙ ΕΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΟΛΟΝ ΤΟ ΣΩΜΑ ΣΟΥ ΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΓΕΕΝΝΑΝ

29 If, now, your right eye is making you stumble, tear it out and throw it away from you. For it is better for you to lose one of your members than for your whole body to be pitched into Gehenʹna.

30 ΚΑΙ ΕΙ Η ΔΕΞΙΑ ΣΟΥ ΧΕΙΡ ΣΚΑΝΔΑΛΙΖΕΙ ΣΕ ΕΚΚΟΨΟΝ ΑΥΤΗΝ ΚΑΙ ΒΑΛΕ ΑΠΟ ΣΟΥ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΓΑΡ ΣΟΙ ΙΝΑ ΑΠΟΛΗΤΑΙ ΕΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΟΛΟΝ ΤΟ ΣΩΜΑ ΣΟΥ ΕΙΣ ΓΕΕΝΝΑΝ ΑΠΕΛΘΗ

30 Also, if your right hand is making you stumble, cut it off and throw it away from you. For it is better for you to lose one of your members than for your whole body to land in Gehenʹna.

31 ΕΡΡΕΘΗ ΔΕ ΟΣ ΑΝ ΑΠΟΛΥΣΗ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ ΑΥΤΟΥ ΔΟΤΩ ΑΥΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΝ

31 “Moreover, it was said: ‘Whoever divorces his wife, let him give her a certificate of divorce.’

32 ΕΓΩ ΔΕ ΛΕΓΩ ΥΜΙΝ ΟΤΙ ΠΑΣ Ο ΑΠΟΛΥΩΝ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ ΑΥΤΟΥ ΠΑΡΕΚΤΟΣ ΛΟΓΟΥ ΠΟΡΝΕΙΑΣ ΠΟΙΕΙ ΑΥΤΗΝ ΜΟΙΧΕΥΘΗΝΑΙ ΚΑΙ ΟΣ ΕΑΝ ΑΠΟΛΕΛΥΜΕΝΗΝ ΓΑΜΗΣΗ ΜΟΙΧΑΤΑΙ

32 However, I say to you that everyone divorcing his wife, except on account of sexual immorality, makes her a subject for adultery, and whoever marries a divorced woman commits adultery.

33 ΠΑΛΙΝ ΗΚΟΥΣΑΤΕ ΟΤΙ ΕΡΡΕΘΗ ΤΟΙΣ ΑΡΧΑΙΟΙΣ ΟΥΚ ΕΠΙΟΡΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟΔΩΣΕΙΣ ΔΕ ΤΩ ΚΥΡΙΩ ΤΟΥΣ ΟΡΚΟΥΣ ΣΟΥ

33 “Again you heard that it was said to those of ancient times: ‘You must not swear without performing, but you must pay your vows to Jehovah.’

34 ΕΓΩ ΔΕ ΛΕΓΩ ΥΜΙΝ ΜΗ ΟΜΟΣΑΙ ΟΛΩΣ ΜΗΤΕ ΕΝ ΤΩ ΟΥΡΑΝΩ ΟΤΙ ΘΡΟΝΟΣ ΕΣΤΙΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

34 However, I say to you: Do not swear at all, neither by heaven, for it is God’s throne;

35 ΜΗΤΕ ΕΝ ΤΗ ΓΗ ΟΤΙ ΥΠΟΠΟΔΙΟΝ ΕΣΤΙΝ ΤΩΝ ΠΟΔΩΝ ΑΥΤΟΥ ΜΗΤΕ ΕΙΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ ΟΤΙ ΠΟΛΙΣ ΕΣΤΙΝ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ

35 nor by earth, for it is the footstool of his feet; nor by Jerusalem, for it is the city of the great King.

36 ΜΗΤΕ ΕΝ ΤΗ ΚΕΦΑΛΗ ΣΟΥ ΟΜΟΣΗΣ ΟΤΙ ΟΥ ΔΥΝΑΣΑΙ ΜΙΑΝ ΤΡΙΧΑ ΛΕΥΚΗΝ ΠΟΙΗΣΑΙ Η ΜΕΛΑΙΝΑΝ

36 Do not swear by your head, since you cannot turn one hair white or black.

37 ΕΣΤΩ ΔΕ Ο ΛΟΓΟΣ ΥΜΩΝ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΥ ΟΥ ΤΟ ΔΕ ΠΕΡΙΣΣΟΝ ΤΟΥΤΩΝ ΕΚ ΤΟΥ ΠΟΝΗΡΟΥ ΕΣΤΙΝ

37 Just let your word ‘Yes’ mean yes, your ‘No,’ no, for what goes beyond these is from the wicked one.

38 ΗΚΟΥΣΑΤΕ ΟΤΙ ΕΡΡΕΘΗ ΟΦΘΑΛΜΟΝ ΑΝΤΙ ΟΦΘΑΛΜΟΥ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΑ ΑΝΤΙ ΟΔΟΝΤΟΣ

38 “You heard that it was said: ‘Eye for eye and tooth for tooth.’

39 ΕΓΩ ΔΕ ΛΕΓΩ ΥΜΙΝ ΜΗ ΑΝΤΙΣΤΗΝΑΙ ΤΩ ΠΟΝΗΡΩ ΑΛΛ ΟΣΤΙΣ ΣΕ ΡΑΠΙΖΕΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΕΞΙΑΝ ΣΙΑΓΟΝΑ [ΣΟΥ] ΣΤΡΕΨΟΝ ΑΥΤΩ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΛΗΝ

39 However, I say to you: Do not resist the one who is wicked, but whoever slaps you on your right cheek, turn the other also to him.

40 ΚΑΙ ΤΩ ΘΕΛΟΝΤΙ ΣΟΙ ΚΡΙΘΗΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΙΤΩΝΑ ΣΟΥ ΛΑΒΕΙΝ ΑΦΕΣ ΑΥΤΩ ΚΑΙ ΤΟ ΙΜΑΤΙΟΝ

40 And if a person wants to take you to court and get possession of your inner garment, let him also have your outer garment;

41 ΚΑΙ ΟΣΤΙΣ ΣΕ ΑΓΓΑΡΕΥΣΕΙ ΜΙΛΙΟΝ ΕΝ ΥΠΑΓΕ ΜΕΤ ΑΥΤΟΥ ΔΥΟ

41 and if someone in authority compels you into service for a mile, go with him two miles.

42 ΤΩ ΑΙΤΟΥΝΤΙ ΣΕ ΔΟΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΘΕΛΟΝΤΑ ΑΠΟ ΣΟΥ ΔΑΝΙΣΑΣΘΑΙ ΜΗ ΑΠΟΣΤΡΑΦΗΣ

42 Give to the one asking you, and do not turn away from one who wants to borrow from you.

43 ΗΚΟΥΣΑΤΕ ΟΤΙ ΕΡΡΕΘΗ ΑΓΑΠΗΣΕΙΣ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΣΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΗΣΕΙΣ ΤΟΝ ΕΧΘΡΟΝ ΣΟΥ

43 “You heard that it was said: ‘You must love your neighbor and hate your enemy.’

44 ΕΓΩ ΔΕ ΛΕΓΩ ΥΜΙΝ ΑΓΑΠΑΤΕ ΤΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΥΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣΘΕ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΔΙΩΚΟΝΤΩΝ ΥΜΑΣ

44 However, I say to you: Continue to love your enemies and to pray for those who persecute you,

45 ΟΠΩΣ ΓΕΝΗΣΘΕ ΥΙΟΙ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΥΜΩΝ ΤΟΥ ΕΝ ΟΥΡΑΝΟΙΣ ΟΤΙ ΤΟΝ ΗΛΙΟΝ ΑΥΤΟΥ ΑΝΑΤΕΛΛΕΙ ΕΠΙ ΠΟΝΗΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΓΑΘΟΥΣ ΚΑΙ ΒΡΕΧΕΙ ΕΠΙ ΔΙΚΑΙΟΥΣ ΚΑΙ ΑΔΙΚΟΥΣ

45 so that you may prove yourselves sons of your Father who is in the heavens, since he makes his sun rise on both the wicked and the good and makes it rain on both the righteous and the unrighteous.

46 ΕΑΝ ΓΑΡ ΑΓΑΠΗΣΗΤΕ ΤΟΥΣ ΑΓΑΠΩΝΤΑΣ ΥΜΑΣ ΤΙΝΑ ΜΙΣΘΟΝ ΕΧΕΤΕ ΟΥΧΙ ΚΑΙ ΟΙ ΤΕΛΩΝΑΙ ΤΟ ΑΥΤΟ ΠΟΙΟΥΣΙΝ

46 For if you love those loving you, what reward do you have? Are not also the tax collectors doing the same thing?

47 ΚΑΙ ΕΑΝ ΑΣΠΑΣΗΣΘΕ ΤΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΥΜΩΝ ΜΟΝΟΝ ΤΙ ΠΕΡΙΣΣΟΝ ΠΟΙΕΙΤΕ ΟΥΧΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΤΟ ΑΥΤΟ ΠΟΙΟΥΣΙΝ

47 And if you greet your brothers only, what extraordinary thing are you doing? Are not also the people of the nations doing the same thing?

48 ΕΣΕΣΘΕ ΟΥΝ ΥΜΕΙΣ ΤΕΛΕΙΟΙ ΩΣ Ο ΠΑΤΗΡ ΥΜΩΝ Ο ΟΥΡΑΝΙΟΣ ΤΕΛΕΙΟΣ ΕΣΤΙΝ

48 You must accordingly be perfect, as your heavenly Father is perfect.

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 6

Matthew. Chapter 6.

ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ [ΔΕ] ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ ΥΜΩΝ ΜΗ ΠΟΙΕΙΝ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΘΕΑΘΗΝΑΙ ΑΥΤΟΙΣ ΕΙ ΔΕ ΜΗ ΓΕ ΜΙΣΘΟΝ ΟΥΚ ΕΧΕΤΕ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΑΤΡΙ ΥΜΩΝ ΤΩ ΕΝ ΤΟΙΣ ΟΥΡΑΝΟΙΣ

1 “Take care not to practice your righteousness in front of men to be noticed by them; otherwise you will have no reward with your Father who is in the heavens.

ΟΤΑΝ ΟΥΝ ΠΟΙΗΣ ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗΝ ΜΗ ΣΑΛΠΙΣΗΣ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΣΟΥ ΩΣΠΕΡ ΟΙ ΥΠΟΚΡΙΤΑΙ ΠΟΙΟΥΣΙΝ ΕΝ ΤΑΙΣ ΣΥΝΑΓΩΓΑΙΣ ΚΑΙ ΕΝ ΤΑΙΣ ΡΥΜΑΙΣ ΟΠΩΣ ΔΟΞΑΣΘΩΣΙΝ ΥΠΟ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΑΜΗΝ ΛΕΓΩ ΥΜΙΝ ΑΠΕΧΟΥΣΙΝ ΤΟΝ ΜΙΣΘΟΝ ΑΥΤΩΝ

2 So when you make gifts of mercy, do not blow a trumpet ahead of you, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, so that they may be glorified by men. Truly I say to you, they have their reward in full.

ΣΟΥ ΔΕ ΠΟΙΟΥΝΤΟΣ ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗΝ ΜΗ ΓΝΩΤΩ Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΟΥ ΤΙ ΠΟΙΕΙ Η ΔΕΞΙΑ ΣΟΥ

3 But you, when making gifts of mercy, do not let your left hand know what your right hand is doing,

ΟΠΩΣ Η ΣΟΥ Η ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ ΕΝ ΤΩ ΚΡΥΠΤΩ ΚΑΙ Ο ΠΑΤΗΡ ΣΟΥ Ο ΒΛΕΠΩΝ ΕΝ ΤΩ ΚΡΥΠΤΩ ΑΠΟΔΩΣΕΙ ΣΟΙ

4 so that your gifts of mercy may be in secret. Then your Father who looks on in secret will repay you.

ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣΘΕ ΟΥΚ ΕΣΕΣΘΕ ΩΣ ΟΙ ΥΠΟΚΡΙΤΑΙ ΟΤΙ ΦΙΛΟΥΣΙΝ ΕΝ ΤΑΙΣ ΣΥΝΑΓΩΓΑΙΣ ΚΑΙ ΕΝ ΤΑΙΣ ΓΩΝΙΑΙΣ ΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΕΣΤΩΤΕΣ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣΘΑΙ ΟΠΩΣ ΦΑΝΩΣΙΝ ΤΟΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ ΑΜΗΝ ΛΕΓΩ ΥΜΙΝ ΑΠΕΧΟΥΣΙΝ ΤΟΝ ΜΙΣΘΟΝ ΑΥΤΩΝ

5 “Also, when you pray, do not act like the hypocrites, for they like to pray standing in the synagogues and on the corners of the main streets to be seen by men. Truly I say to you, they have their reward in full.

ΣΥ ΔΕ ΟΤΑΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΕΙΣΕΛΘΕ ΕΙΣ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟΝ ΣΟΥ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΑΣ ΤΗΝ ΘΥΡΑΝ ΣΟΥ ΠΡΟΣΕΥΞΑΙ ΤΩ ΠΑΤΡΙ ΣΟΥ ΤΩ ΕΝ ΤΩ ΚΡΥΠΤΩ ΚΑΙ Ο ΠΑΤΗΡ ΣΟΥ Ο ΒΛΕΠΩΝ ΕΝ ΤΩ ΚΡΥΠΤΩ ΑΠΟΔΩΣΕΙ ΣΟΙ

6 But when you pray, go into your private room and, after shutting your door, pray to your Father who is in secret. Then your Father who looks on in secret will repay you.

ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΕΝΟΙ ΔΕ ΜΗ ΒΑΤΤΑΛΟΓΗΣΗΤΕ ΩΣΠΕΡ ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΔΟΚΟΥΣΙΝ ΓΑΡ ΟΤΙ ΕΝ ΤΗ ΠΟΛΥΛΟΓΙΑ ΑΥΤΩΝ ΕΙΣΑΚΟΥΣΘΗΣΟΝΤΑΙ

7 When praying, do not say the same things over and over again as the people of the nations do, for they imagine they will get a hearing for their use of many words.

ΜΗ ΟΥΝ ΟΜΟΙΩΘΗΤΕ ΑΥΤΟΙΣ ΟΙΔΕΝ ΓΑΡ Ο ΠΑΤΗΡ ΥΜΩΝ ΩΝ ΧΡΕΙΑΝ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟ ΤΟΥ ΥΜΑΣ ΑΙΤΗΣΑΙ ΑΥΤΟΝ

8 So do not be like them, for your Father knows what you need even before you ask him.

ΟΥΤΩΣ ΟΥΝ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣΘΕ ΥΜΕΙΣ ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΝ Ο ΕΝ ΤΟΙΣ ΟΥΡΑΝΟΙΣ ΑΓΙΑΣΘΗΤΩ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΟΥ

9 “You must pray, then, this way: “‘Our Father in the heavens, let your name be sanctified.

10 ΕΛΘΕΤΩ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΟΥ ΓΕΝΗΘΗΤΩ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΣΟΥ ΩΣ ΕΝ ΟΥΡΑΝΩ ΚΑΙ ΕΠΙ ΓΗΣ

10 Let your Kingdom come. Let your will take place, as in heaven, also on earth.

11 ΤΟΝ ΑΡΤΟΝ ΗΜΩΝ ΤΟΝ ΕΠΙΟΥΣΙΟΝ ΔΟΣ ΗΜΙΝ ΣΗΜΕΡΟΝ

11 Give us today our bread for this day;

12 ΚΑΙ ΑΦΕΣ ΗΜΙΝ ΤΑ ΟΦΕΙΛΗΜΑΤΑ ΗΜΩΝ ΩΣ ΚΑΙ ΗΜΕΙΣ ΑΦΗΚΑΜΕΝ ΤΟΙΣ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙΣ ΗΜΩΝ

12 and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors.

13 ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΕΝΕΓΚΗΣ ΗΜΑΣ ΕΙΣ ΠΕΙΡΑΣΜΟΝ ΑΛΛΑ ΡΥΣΑΙ ΗΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΟΝΗΡΟΥ

13 And do not bring us into temptation, but deliver us from the wicked one.’

14 ΕΑΝ ΓΑΡ ΑΦΗΤΕ ΤΟΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ ΤΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ ΑΦΗΣΕΙ ΚΑΙ ΥΜΙΝ Ο ΠΑΤΗΡ ΥΜΩΝ Ο ΟΥΡΑΝΙΟΣ

14 “For if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you;

15 ΕΑΝ ΔΕ ΜΗ ΑΦΗΤΕ ΤΟΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ ΟΥΔΕ Ο ΠΑΤΗΡ ΥΜΩΝ ΑΦΗΣΕΙ ΤΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΥΜΩΝ

15 whereas if you do not forgive men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses.

16 ΟΤΑΝ ΔΕ ΝΗΣΤΕΥΗΤΕ ΜΗ ΓΙΝΕΣΘΕ ΩΣ ΟΙ ΥΠΟΚΡΙΤΑΙ ΣΚΥΘΡΩΠΟΙ ΑΦΑΝΙΖΟΥΣΙΝ ΓΑΡ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΥΤΩΝ ΟΠΩΣ ΦΑΝΩΣΙΝ ΤΟΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ ΝΗΣΤΕΥΟΝΤΕΣ ΑΜΗΝ ΛΕΓΩ ΥΜΙΝ ΑΠΕΧΟΥΣΙΝ ΤΟΝ ΜΙΣΘΟΝ ΑΥΤΩΝ

16 “When you fast, stop becoming sad-faced like the hypocrites, for they disfigure their faces so they may appear to men to be fasting. Truly I say to you, they have their reward in full.

17 ΣΥ ΔΕ ΝΗΣΤΕΥΩΝ ΑΛΕΙΨΑΙ ΣΟΥ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟΝ ΣΟΥ ΝΙΨΑΙ

17 But you, when fasting, put oil on your head and wash your face,

18 ΟΠΩΣ ΜΗ ΦΑΝΗΣ ΤΟΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ ΝΗΣΤΕΥΩΝ ΑΛΛΑ ΤΩ ΠΑΤΡΙ ΣΟΥ ΤΩ ΕΝ ΤΩ ΚΡΥΦΑΙΩ ΚΑΙ Ο ΠΑΤΗΡ ΣΟΥ Ο ΒΛΕΠΩΝ ΕΝ ΤΩ ΚΡΥΦΑΙΩ ΑΠΟΔΩΣΕΙ ΣΟΙ

18 so that you may not appear to be fasting to men but only to your Father who is in secret. Then your Father who looks on in secret will repay you.

19 ΜΗ ΘΗΣΑΥΡΙΖΕΤΕ ΥΜΙΝ ΘΗΣΑΥΡΟΥΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ ΟΠΟΥ ΣΗΣ ΚΑΙ ΒΡΩΣΙΣ ΑΦΑΝΙΖΕΙ ΚΑΙ ΟΠΟΥ ΚΛΕΠΤΑΙ ΔΙΟΡΥΣΣΟΥΣΙΝ ΚΑΙ ΚΛΕΠΤΟΥΣΙΝ

19 “Stop storing up for yourselves treasures on the earth, where moth and rust consume and where thieves break in and steal.

20 ΘΗΣΑΥΡΙΖΕΤΕ ΔΕ ΥΜΙΝ ΘΗΣΑΥΡΟΥΣ ΕΝ ΟΥΡΑΝΩ ΟΠΟΥ ΟΥΤΕ ΣΗΣ ΟΥΤΕ ΒΡΩΣΙΣ ΑΦΑΝΙΖΕΙ ΚΑΙ ΟΠΟΥ ΚΛΕΠΤΑΙ ΟΥ ΔΙΟΡΥΣΣΟΥΣΙΝ ΟΥΔΕ ΚΛΕΠΤΟΥΣΙΝ

20 Rather, store up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust consumes, and where thieves do not break in and steal.

21 ΟΠΟΥ ΓΑΡ ΕΣΤΙΝ Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΣΟΥ ΕΚΕΙ ΕΣΤΑΙ ΚΑΙ Η ΚΑΡΔΙΑ ΣΟΥ

21 For where your treasure is, there your heart will be also.

22 Ο ΛΥΧΝΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΣΤΙΝ Ο ΟΦΘΑΛΜΟΣ ΕΑΝ ΟΥΝ Η Ο ΟΦΘΑΛΜΟΣ ΣΟΥ ΑΠΛΟΥΣ ΟΛΟΝ ΤΟ ΣΩΜΑ ΣΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΝ ΕΣΤΑΙ

22 “The lamp of the body is the eye. If, then, your eye is focused, your whole body will be bright.

23 ΕΑΝ ΔΕ Ο ΟΦΘΑΛΜΟΣ ΣΟΥ ΠΟΝΗΡΟΣ Η ΟΛΟΝ ΤΟ ΣΩΜΑ ΣΟΥ ΣΚΟΤΕΙΝΟΝ ΕΣΤΑΙ ΕΙ ΟΥΝ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟ ΕΝ ΣΟΙ ΣΚΟΤΟΣ ΕΣΤΙΝ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ ΠΟΣΟΝ

23 But if your eye is envious, your whole body will be dark. If the light that is in you is really darkness, how great that darkness is!

24 ΟΥΔΕΙΣ ΔΥΝΑΤΑΙ ΔΥΣΙ ΚΥΡΙΟΙΣ ΔΟΥΛΕΥΕΙΝ Η ΓΑΡ ΤΟΝ ΕΝΑ ΜΙΣΗΣΕΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΤΕΡΟΝ ΑΓΑΠΗΣΕΙ Η ΕΝΟΣ ΑΝΘΕΞΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΤΕΡΟΥ ΚΑΤΑΦΡΟΝΗΣΕΙ ΟΥ ΔΥΝΑΣΘΕ ΘΕΩ ΔΟΥΛΕΥΕΙΝ ΚΑΙ ΜΑΜΩΝΑ

24 “No one can slave for two masters; for either he will hate the one and love the other, or he will stick to the one and despise the other. You cannot slave for God and for Riches.

25 ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΛΕΓΩ ΥΜΙΝ ΜΗ ΜΕΡΙΜΝΑΤΕ ΤΗ ΨΥΧΗ ΥΜΩΝ ΤΙ ΦΑΓΗΤΕ [Η ΤΙ ΠΙΗΤΕ] ΜΗΔΕ ΤΩ ΣΩΜΑΤΙ ΥΜΩΝ ΤΙ ΕΝΔΥΣΗΣΘΕ ΟΥΧΙ Η ΨΥΧΗ ΠΛΕΙΟΝ ΕΣΤΙΝ ΤΗΣ ΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ

25 “On this account I say to you: Stop being anxious about your lives as to what you will eat or what you will drink, or about your bodies as to what you will wear. Does not life mean more than food and the body than clothing?

26 ΕΜΒΛΕΨΑΤΕ ΕΙΣ ΤΑ ΠΕΤΕΙΝΑ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ ΟΤΙ ΟΥ ΣΠΕΙΡΟΥΣΙΝ ΟΥΔΕ ΘΕΡΙΖΟΥΣΙΝ ΟΥΔΕ ΣΥΝΑΓΟΥΣΙΝ ΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΑΣ ΚΑΙ Ο ΠΑΤΗΡ ΥΜΩΝ Ο ΟΥΡΑΝΙΟΣ ΤΡΕΦΕΙ ΑΥΤΑ ΟΥΧ ΥΜΕΙΣ ΜΑΛΛΟΝ ΔΙΑΦΕΡΕΤΕ ΑΥΤΩΝ

26 Observe intently the birds of heaven; they do not sow seed or reap or gather into storehouses, yet your heavenly Father feeds them. Are you not worth more than they are?

27 ΤΙΣ ΔΕ ΕΞ ΥΜΩΝ ΜΕΡΙΜΝΩΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΠΡΟΣΘΕΙΝΑΙ ΕΠΙ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑΝ ΑΥΤΟΥ ΠΗΧΥΝ ΕΝΑ

27 Who of you by being anxious can add one cubit to his life span?

28 ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ ΤΙ ΜΕΡΙΜΝΑΤΕ ΚΑΤΑΜΑΘΕΤΕ ΤΑ ΚΡΙΝΑ ΤΟΥ ΑΓΡΟΥ ΠΩΣ ΑΥΞΑΝΟΥΣΙΝ ΟΥ ΚΟΠΙΩΣΙΝ ΟΥΔΕ ΝΗΘΟΥΣΙΝ

28 Also, why are you anxious about clothing? Take a lesson from the lilies of the field, how they grow; they do not toil, nor do they spin;

29 ΛΕΓΩ ΔΕ ΥΜΙΝ ΟΤΙ ΟΥΔΕ ΣΟΛΟΜΩΝ ΕΝ ΠΑΣΗ ΤΗ ΔΟΞΗ ΑΥΤΟΥ ΠΕΡΙΕΒΑΛΕΤΟ ΩΣ ΕΝ ΤΟΥΤΩΝ

29 but I tell you that not even Solʹomon in all his glory was arrayed as one of these.

30 ΕΙ ΔΕ ΤΟΝ ΧΟΡΤΟΝ ΤΟΥ ΑΓΡΟΥ ΣΗΜΕΡΟΝ ΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟΝ ΕΙΣ ΚΛΙΒΑΝΟΝ ΒΑΛΛΟΜΕΝΟΝ Ο ΘΕΟΣ ΟΥΤΩΣ ΑΜΦΙΕΝΝΥΣΙΝ ΟΥ ΠΟΛΛΩ ΜΑΛΛΟΝ ΥΜΑΣ ΟΛΙΓΟΠΙΣΤΟΙ

30 Now if this is how God clothes the vegetation of the field that is here today and tomorrow is thrown into the oven, will he not much rather clothe you, you with little faith?

31 ΜΗ ΟΥΝ ΜΕΡΙΜΝΗΣΗΤΕ ΛΕΓΟΝΤΕΣ ΤΙ ΦΑΓΩΜΕΝ Η ΤΙ ΠΙΩΜΕΝ Η ΤΙ ΠΕΡΙΒΑΛΩΜΕΘΑ

31 So never be anxious and say, ‘What are we to eat?’ or, ‘What are we to drink?’ or, ‘What are we to wear?’

32 ΠΑΝΤΑ ΓΑΡ ΤΑΥΤΑ ΤΑ ΕΘΝΗ ΕΠΙΖΗΤΟΥΣΙΝ ΟΙΔΕΝ ΓΑΡ Ο ΠΑΤΗΡ ΥΜΩΝ Ο ΟΥΡΑΝΙΟΣ ΟΤΙ ΧΡΗΖΕΤΕ ΤΟΥΤΩΝ ΑΠΑΝΤΩΝ

32 For all these are the things the nations are eagerly pursuing. Your heavenly Father knows that you need all these things.

33 ΖΗΤΕΙΤΕ ΔΕ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΝ [ΤΟΥ ΘΕΟΥ] ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑΥΤΑ ΠΑΝΤΑ ΠΡΟΣΤΕΘΗΣΕΤΑΙ ΥΜΙΝ

33 “Keep on, then, seeking first the Kingdom and his righteousness, and all these other things will be added to you.

34 ΜΗ ΟΥΝ ΜΕΡΙΜΝΗΣΗΤΕ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΥΡΙΟΝ Η ΓΑΡ ΑΥΡΙΟΝ ΜΕΡΙΜΝΗΣΕΙ ΕΑΥΤΗΣ ΑΡΚΕΤΟΝ ΤΗ ΗΜΕΡΑ Η ΚΑΚΙΑ ΑΥΤΗΣ

34 So never be anxious about the next day, for the next day will have its own anxieties. Each day has enough of its own troubles.

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 7

Matthew. Chapter 7.

ΜΗ ΚΡΙΝΕΤΕ ΙΝΑ ΜΗ ΚΡΙΘΗΤΕ

1 “Stop judging that you may not be judged;

ΕΝ Ω ΓΑΡ ΚΡΙΜΑΤΙ ΚΡΙΝΕΤΕ ΚΡΙΘΗΣΕΣΘΕ ΚΑΙ ΕΝ Ω ΜΕΤΡΩ ΜΕΤΡΕΙΤΕ ΜΕΤΡΗΘΗΣΕΤΑΙ ΥΜΙΝ

2 for with the judgment you are judging, you will be judged, and with the measure that you are measuring out, they will measure out to you.

ΤΙ ΔΕ ΒΛΕΠΕΙΣ ΤΟ ΚΑΡΦΟΣ ΤΟ ΕΝ ΤΩ ΟΦΘΑΛΜΩ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ ΣΟΥ ΤΗΝ ΔΕ ΕΝ ΤΩ ΣΩ ΟΦΘΑΛΜΩ ΔΟΚΟΝ ΟΥ ΚΑΤΑΝΟΕΙΣ

3 Why, then, do you look at the straw in your brother’s eye but do not notice the rafter in your own eye?

Η ΠΩΣ ΕΡΕΙΣ ΤΩ ΑΔΕΛΦΩ ΣΟΥ ΑΦΕΣ ΕΚΒΑΛΩ ΤΟ ΚΑΡΦΟΣ ΕΚ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ ΣΟΥ ΚΑΙ ΙΔΟΥ Η ΔΟΚΟΣ ΕΝ ΤΩ ΟΦΘΑΛΜΩ ΣΟΥ

4 Or how can you say to your brother, ‘Allow me to remove the straw from your eye,’ when look! a rafter is in your own eye?

ΥΠΟΚΡΙΤΑ ΕΚΒΑΛΕ ΠΡΩΤΟΝ ΕΚ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ ΣΟΥ ΤΗΝ ΔΟΚΟΝ ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΔΙΑΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΒΑΛΕΙΝ ΤΟ ΚΑΡΦΟΣ ΕΚ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ ΣΟΥ

5 Hypocrite! First remove the rafter from your own eye, and then you will see clearly how to remove the straw from your brother’s eye.

ΜΗ ΔΩΤΕ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΤΟΙΣ ΚΥΣΙΝ ΜΗΔΕ ΒΑΛΗΤΕ ΤΟΥΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΥΜΩΝ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΜΗΠΟΤΕ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΟΥΣΙΝ ΑΥΤΟΥΣ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΟΣΙΝ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΦΕΝΤΕΣ ΡΗΞΩΣΙΝ ΥΜΑΣ

6 “Do not give what is holy to dogs nor throw your pearls before swine, so that they may never trample them under their feet and turn around and rip you open.

ΑΙΤΕΙΤΕ ΚΑΙ ΔΟΘΗΣΕΤΑΙ ΥΜΙΝ ΖΗΤΕΙΤΕ ΚΑΙ ΕΥΡΗΣΕΤΕ ΚΡΟΥΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΗΣΕΤΑΙ ΥΜΙΝ

7 “Keep on asking, and it will be given you; keep on seeking, and you will find; keep on knocking, and it will be opened to you;

ΠΑΣ ΓΑΡ Ο ΑΙΤΩΝ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ Ο ΖΗΤΩΝ ΕΥΡΙΣΚΕΙ ΚΑΙ ΤΩ ΚΡΟΥΟΝΤΙ ΑΝΟΙΓΗΣΕΤΑΙ

8 for everyone asking receives, and everyone seeking finds, and to everyone knocking, it will be opened.

Η ΤΙΣ ΕΣΤΙΝ ΕΞ ΥΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΟΝ ΑΙΤΗΣΕΙ Ο ΥΙΟΣ ΑΥΤΟΥ ΑΡΤΟΝ ΜΗ ΛΙΘΟΝ ΕΠΙΔΩΣΕΙ ΑΥΤΩ

9 Indeed, which one of you, if his son asks for bread, will hand him a stone?

10 Η ΚΑΙ ΙΧΘΥΝ ΑΙΤΗΣΕΙ ΜΗ ΟΦΙΝ ΕΠΙΔΩΣΕΙ ΑΥΤΩ

10 Or if he asks for a fish, he will not hand him a serpent, will he?

11 ΕΙ ΟΥΝ ΥΜΕΙΣ ΠΟΝΗΡΟΙ ΟΝΤΕΣ ΟΙΔΑΤΕ ΔΟΜΑΤΑ ΑΓΑΘΑ ΔΙΔΟΝΑΙ ΤΟΙΣ ΤΕΚΝΟΙΣ ΥΜΩΝ ΠΟΣΩ ΜΑΛΛΟΝ Ο ΠΑΤΗΡ ΥΜΩΝ Ο ΕΝ ΤΟΙΣ ΟΥΡΑΝΟΙΣ ΔΩΣΕΙ ΑΓΑΘΑ ΤΟΙΣ ΑΙΤΟΥΣΙΝ ΑΥΤΟΝ

11 Therefore, if you, although being wicked, know how to give good gifts to your children, how much more so will your Father who is in the heavens give good things to those asking him!

12 ΠΑΝΤΑ ΟΥΝ ΟΣΑ ΕΑΝ ΘΕΛΗΤΕ ΙΝΑ ΠΟΙΩΣΙΝ ΥΜΙΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΟΥΤΩΣ ΚΑΙ ΥΜΕΙΣ ΠΟΙΕΙΤΕ ΑΥΤΟΙΣ ΟΥΤΟΣ ΓΑΡ ΕΣΤΙΝ Ο ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΑΙ

12 “All things, therefore, that you want men to do to you, you also must do to them. This, in fact, is what the Law and the Prophets mean.

13 ΕΙΣΕΛΘΑΤΕ ΔΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΝΗΣ ΠΥΛΗΣ ΟΤΙ ΠΛΑΤΕΙΑ Η ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΕΥΡΥΧΩΡΟΣ Η ΟΔΟΣ Η ΑΠΑΓΟΥΣΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑΝ ΚΑΙ ΠΟΛΛΟΙ ΕΙΣΙΝ ΟΙ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΔΙ ΑΥΤΗΣ

13 “Go in through the narrow gate, because broad is the gate and spacious is the road leading off into destruction, and many are going in through it;

14 ΤΙ ΣΤΕΝΗ Η ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΤΕΘΛΙΜΜΕΝΗ Η ΟΔΟΣ Η ΑΠΑΓΟΥΣΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΚΑΙ ΟΛΙΓΟΙ ΕΙΣΙΝ ΟΙ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΕΣ ΑΥΤΗΝ

14 whereas narrow is the gate and cramped the road leading off into life, and few are finding it.

15 ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ ΑΠΟ ΤΩΝ ΨΕΥΔΟΠΡΟΦΗΤΩΝ ΟΙΤΙΝΕΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΥΜΑΣ ΕΝ ΕΝΔΥΜΑΣΙΝ ΠΡΟΒΑΤΩΝ ΕΣΩΘΕΝ ΔΕ ΕΙΣΙΝ ΛΥΚΟΙ ΑΡΠΑΓΕΣ

15 “Be on the watch for the false prophets who come to you in sheep’s covering, but inside they are ravenous wolves.

16 ΑΠΟ ΤΩΝ ΚΑΡΠΩΝ ΑΥΤΩΝ ΕΠΙΓΝΩΣΕΣΘΕ ΑΥΤΟΥΣ ΜΗΤΙ ΣΥΛΛΕΓΟΥΣΙΝ ΑΠΟ ΑΚΑΝΘΩΝ ΣΤΑΦΥΛΑΣ Η ΑΠΟ ΤΡΙΒΟΛΩΝ ΣΥΚΑ

16 By their fruits you will recognize them. Never do people gather grapes from thorns or figs from thistles, do they?

17 ΟΥΤΩΣ ΠΑΝ ΔΕΝΔΡΟΝ ΑΓΑΘΟΝ ΚΑΡΠΟΥΣ ΚΑΛΟΥΣ ΠΟΙΕΙ ΤΟ ΔΕ ΣΑΠΡΟΝ ΔΕΝΔΡΟΝ ΚΑΡΠΟΥΣ ΠΟΝΗΡΟΥΣ ΠΟΙΕΙ

17 Likewise, every good tree produces fine fruit, but every rotten tree produces worthless fruit.

18 ΟΥ ΔΥΝΑΤΑΙ ΔΕΝΔΡΟΝ ΑΓΑΘΟΝ ΚΑΡΠΟΥΣ ΠΟΝΗΡΟΥΣ ΠΟΙΕΙΝ ΟΥΔΕ ΔΕΝΔΡΟΝ ΣΑΠΡΟΝ ΚΑΡΠΟΥΣ ΚΑΛΟΥΣ ΠΟΙΕΙΝ

18 A good tree cannot bear worthless fruit, nor can a rotten tree produce fine fruit.

19 ΠΑΝ ΔΕΝΔΡΟΝ ΜΗ ΠΟΙΟΥΝ ΚΑΡΠΟΝ ΚΑΛΟΝ ΕΚΚΟΠΤΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣ ΠΥΡ ΒΑΛΛΕΤΑΙ

19 Every tree not producing fine fruit is cut down and thrown into the fire.

20 ΑΡΑ ΓΕ ΑΠΟ ΤΩΝ ΚΑΡΠΩΝ ΑΥΤΩΝ ΕΠΙΓΝΩΣΕΣΘΕ ΑΥΤΟΥΣ

20 Really, then, by their fruits you will recognize those men.

21 ΟΥ ΠΑΣ Ο ΛΕΓΩΝ ΜΟΙ ΚΥΡΙΕ ΚΥΡΙΕ ΕΙΣΕΛΕΥΣΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΝ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ ΑΛΛ Ο ΠΟΙΩΝ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΜΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΤΟΙΣ ΟΥΡΑΝΟΙΣ

21 “Not everyone saying to me, ‘Lord, Lord,’ will enter into the Kingdom of the heavens, but only the one doing the will of my Father who is in the heavens will.

22 ΠΟΛΛΟΙ ΕΡΟΥΣΙΝ ΜΟΙ ΕΝ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗ ΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΕ ΚΥΡΙΕ ΟΥ ΤΩ ΣΩ ΟΝΟΜΑΤΙ ΕΠΡΟΦΗΤΕΥΣΑΜΕΝ ΚΑΙ ΤΩ ΣΩ ΟΝΟΜΑΤΙ ΔΑΙΜΟΝΙΑ ΕΞΕΒΑΛΟΜΕΝ ΚΑΙ ΤΩ ΣΩ ΟΝΟΜΑΤΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΠΟΛΛΑΣ ΕΠΟΙΗΣΑΜΕΝ

22 Many will say to me in that day: ‘Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and expel demons in your name, and perform many powerful works in your name?’

23 ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΟΜΟΛΟΓΗΣΩ ΑΥΤΟΙΣ ΟΤΙ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΕΓΝΩΝ ΥΜΑΣ ΑΠΟΧΩΡΕΙΤΕ ΑΠ ΕΜΟΥ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΗΝ ΑΝΟΜΙΑΝ

23 And then I will declare to them: ‘I never knew you! Get away from me, you workers of lawlessness!’

24 ΠΑΣ ΟΥΝ ΟΣΤΙΣ ΑΚΟΥΕΙ ΜΟΥ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΤΟΥΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΙΕΙ ΑΥΤΟΥΣ ΟΜΟΙΩΘΗΣΕΤΑΙ ΑΝΔΡΙ ΦΡΟΝΙΜΩ ΟΣΤΙΣ ΩΚΟΔΟΜΗΣΕΝ ΑΥΤΟΥ ΤΗΝ ΟΙΚΙΑΝ ΕΠΙ ΤΗΝ ΠΕΤΡΑΝ

24 “Therefore, everyone who hears these sayings of mine and does them will be like a discreet man who built his house on the rock.

25 ΚΑΙ ΚΑΤΕΒΗ Η ΒΡΟΧΗ ΚΑΙ ΗΛΘΟΝ ΟΙ ΠΟΤΑΜΟΙ ΚΑΙ ΕΠΝΕΥΣΑΝ ΟΙ ΑΝΕΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΠΕΣΑΝ ΤΗ ΟΙΚΙΑ ΕΚΕΙΝΗ ΚΑΙ ΟΥΚ ΕΠΕΣΕΝ ΤΕΘΕΜΕΛΙΩΤΟ ΓΑΡ ΕΠΙ ΤΗΝ ΠΕΤΡΑΝ

25 And the rain poured down and the floods came and the winds blew and lashed against that house, but it did not cave in, for it had been founded on the rock.

26 ΚΑΙ ΠΑΣ Ο ΑΚΟΥΩΝ ΜΟΥ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΤΟΥΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗ ΠΟΙΩΝ ΑΥΤΟΥΣ ΟΜΟΙΩΘΗΣΕΤΑΙ ΑΝΔΡΙ ΜΩΡΩ ΟΣΤΙΣ ΩΚΟΔΟΜΗΣΕΝ ΑΥΤΟΥ ΤΗΝ ΟΙΚΙΑΝ ΕΠΙ ΤΗΝ ΑΜΜΟΝ

26 Furthermore, everyone hearing these sayings of mine and not doing them will be like a foolish man who built his house on the sand.

27 ΚΑΙ ΚΑΤΕΒΗ Η ΒΡΟΧΗ ΚΑΙ ΗΛΘΟΝ ΟΙ ΠΟΤΑΜΟΙ ΚΑΙ ΕΠΝΕΥΣΑΝ ΟΙ ΑΝΕΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΚΟΨΑΝ ΤΗ ΟΙΚΙΑ ΕΚΕΙΝΗ ΚΑΙ ΕΠΕΣΕΝ ΚΑΙ ΗΝ Η ΠΤΩΣΙΣ ΑΥΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗ

27 And the rain poured down and the floods came and the winds blew and struck against that house, and it caved in, and its collapse was great.”

28 ΚΑΙ ΕΓΕΝΕΤΟ ΟΤΕ ΕΤΕΛΕΣΕΝ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΤΟΥΤΟΥΣ ΕΞΕΠΛΗΣΣΟΝΤΟ ΟΙ ΟΧΛΟΙ ΕΠΙ ΤΗ ΔΙΔΑΧΗ ΑΥΤΟΥ

28 When Jesus finished these sayings, the effect was that the crowds were astounded at his way of teaching,

29 ΗΝ ΓΑΡ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΥΤΟΥΣ ΩΣ ΕΞΟΥΣΙΑΝ ΕΧΩΝ ΚΑΙ ΟΥΧ ΩΣ ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΑΥΤΩΝ

29 for he was teaching them as a person having authority, and not as their scribes.

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 8

Matthew. Chapter 8.

ΚΑΤΑΒΑΝΤΟΣ ΔΕ ΑΥΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΗΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ ΑΥΤΩ ΟΧΛΟΙ ΠΟΛΛΟΙ

1 After he came down from the mountain, large crowds followed him.

ΚΑΙ ΙΔΟΥ ΛΕΠΡΟΣ ΠΡΟΣΕΛΘΩΝ ΠΡΟΣΕΚΥΝΕΙ ΑΥΤΩ ΛΕΓΩΝ ΚΥΡΙΕ ΕΑΝ ΘΕΛΗΣ ΔΥΝΑΣΑΙ ΜΕ ΚΑΘΑΡΙΣΑΙ

2 And look! a leper came up and did obeisance to him, saying: “Lord, if you just want to, you can make me clean.”

ΚΑΙ ΕΚΤΕΙΝΑΣ ΤΗΝ ΧΕΙΡΑ ΗΨΑΤΟ ΑΥΤΟΥ ΛΕΓΩΝ ΘΕΛΩ ΚΑΘΑΡΙΣΘΗΤΙ ΚΑΙ ΕΥΘΕΩΣ ΕΚΑΘΑΡΙΣΘΗ ΑΥΤΟΥ Η ΛΕΠΡΑ

3 So stretching out his hand, he touched him, saying: “I want to! Be made clean.” Immediately his leprosy was cleansed away.

ΚΑΙ ΛΕΓΕΙ ΑΥΤΩ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΟΡΑ ΜΗΔΕΝΙ ΕΙΠΗΣ ΑΛΛΑ ΥΠΑΓΕ ΣΕΑΥΤΟΝ ΔΕΙΞΟΝ ΤΩ ΙΕΡΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΝΕΓΚΟΝ ΤΟ ΔΩΡΟΝ Ο ΠΡΟΣΕΤΑΞΕΝ ΜΩΥΣΗΣ ΕΙΣ ΜΑΡΤΥΡΙΟΝ ΑΥΤΟΙΣ

4 Then Jesus said to him: “See that you tell no one, but go, show yourself to the priest, and offer the gift that Moses appointed, for a witness to them.”

ΕΙΣΕΛΘΟΝΤΟΣ ΔΕ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΚΑΦΑΡΝΑΟΥΜ ΠΡΟΣΗΛΘΕΝ ΑΥΤΩ ΕΚΑΤΟΝΤΑΡΧΟΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩΝ ΑΥΤΟΝ

5 When he entered Caperʹnaum, an army officer came to him, pleading with him

ΚΑΙ ΛΕΓΩΝ ΚΥΡΙΕ Ο ΠΑΙΣ ΜΟΥ ΒΕΒΛΗΤΑΙ ΕΝ ΤΗ ΟΙΚΙΑ ΠΑΡΑΛΥΤΙΚΟΣ ΔΕΙΝΩΣ ΒΑΣΑΝΙΖΟΜΕΝΟΣ

6 and saying: “Sir, my servant is laid up in the house with paralysis, and he is suffering terribly.”

ΚΑΙ ΛΕΓΕΙ ΑΥΤΩ ΕΓΩ ΕΛΘΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΣΩ ΑΥΤΟΝ

7 He said to him: “When I get there, I will cure him.”

ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΙΘΕΙΣ Ο ΕΚΑΤΟΝΤΑΡΧΟΣ ΕΦΗ ΚΥΡΙΕ ΟΥΚ ΕΙΜΙ ΙΚΑΝΟΣ ΙΝΑ ΜΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΣΤΕΓΗΝ ΕΙΣΕΛΘΗΣ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟΝ ΕΙΠΕ ΛΟΓΩ ΚΑΙ ΙΑΘΗΣΕΤΑΙ Ο ΠΑΙΣ ΜΟΥ

8 The army officer replied: “Sir, I am not worthy to have you come under my roof, but just say the word and my servant will be healed.

ΚΑΙ ΓΑΡ ΕΓΩ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΙΜΙ ΥΠΟ ΕΞΟΥΣΙΑΝ ΕΧΩΝ ΥΠ ΕΜΑΥΤΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΣ ΚΑΙ ΛΕΓΩ ΤΟΥΤΩ ΠΟΡΕΥΘΗΤΙ ΚΑΙ ΠΟΡΕΥΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΛΛΩ ΕΡΧΟΥ ΚΑΙ ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΩ ΔΟΥΛΩ ΜΟΥ ΠΟΙΗΣΟΝ ΤΟΥΤΟ ΚΑΙ ΠΟΙΕΙ

9 For I too am a man under authority, having soldiers under me, and I say to this one, ‘Go!’ and he goes, and to another, ‘Come!’ and he comes, and to my slave, ‘Do this!’ and he does it.”

10 ΑΚΟΥΣΑΣ ΔΕ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΕΘΑΥΜΑΣΕΝ ΚΑΙ ΕΙΠΕΝ ΤΟΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣΙΝ ΑΜΗΝ ΛΕΓΩ ΥΜΙΝ ΠΑΡ ΟΥΔΕΝΙ ΤΟΣΑΥΤΗΝ ΠΙΣΤΙΝ ΕΝ ΤΩ ΙΣΡΑΗΛ ΕΥΡΟΝ

10 When Jesus heard that, he was amazed and said to those following him: “I tell you the truth, with no one in Israel have I found so great a faith.

11 ΛΕΓΩ ΔΕ ΥΜΙΝ ΟΤΙ ΠΟΛΛΟΙ ΑΠΟ ΑΝΑΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΔΥΣΜΩΝ ΗΞΟΥΣΙΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΙΘΗΣΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΑΒΡΑΑΜ ΚΑΙ ΙΣΑΑΚ ΚΑΙ ΙΑΚΩΒ ΕΝ ΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ

11 But I tell you that many from east and west will come and recline at the table with Abraham and Isaac and Jacob in the Kingdom of the heavens;

12 ΟΙ ΔΕ ΥΙΟΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΕΚΒΛΗΘΗΣΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΟΝ ΕΚΕΙ ΕΣΤΑΙ Ο ΚΛΑΥΘΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΒΡΥΓΜΟΣ ΤΩΝ ΟΔΟΝΤΩΝ

12 whereas the sons of the Kingdom will be thrown into the darkness outside. There is where their weeping and the gnashing of their teeth will be.”

13 ΚΑΙ ΕΙΠΕΝ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΤΩ ΕΚΑΤΟΝΤΑΡΧΗ ΥΠΑΓΕ ΩΣ ΕΠΙΣΤΕΥΣΑΣ ΓΕΝΗΘΗΤΩ ΣΟΙ ΚΑΙ ΙΑΘΗ Ο ΠΑΙΣ [ΑΥΤΟΥ] ΕΝ ΤΗ ΩΡΑ ΕΚΕΙΝΗ

13 Then Jesus said to the army officer: “Go. Just as you have shown faith, so let it come to pass for you.” And the servant was healed in that hour.

14 ΚΑΙ ΕΛΘΩΝ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΙΚΙΑΝ ΠΕΤΡΟΥ ΕΙΔΕΝ ΤΗΝ ΠΕΝΘΕΡΑΝ ΑΥΤΟΥ ΒΕΒΛΗΜΕΝΗΝ ΚΑΙ ΠΥΡΕΣΣΟΥΣΑΝ

14 And Jesus, on coming into Peter’s house, saw his mother-in-law lying down and sick with fever.

15 ΚΑΙ ΗΨΑΤΟ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ ΑΥΤΗΣ ΚΑΙ ΑΦΗΚΕΝ ΑΥΤΗΝ Ο ΠΥΡΕΤΟΣ ΚΑΙ ΗΓΕΡΘΗ ΚΑΙ ΔΙΗΚΟΝΕΙ ΑΥΤΩ

15 So he touched her hand, and the fever left her, and she got up and began ministering to him.

16 ΟΨΙΑΣ ΔΕ ΓΕΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΗΝΕΓΚΑΝ ΑΥΤΩ ΔΑΙΜΟΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΠΟΛΛΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΕΒΑΛΕΝ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑ ΛΟΓΩ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΚΩΣ ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΘΕΡΑΠΕΥΣΕΝ

16 But after it became evening, people brought him many demon-possessed ones; and he expelled the spirits with a word, and he cured all who were suffering,

17 ΟΠΩΣ ΠΛΗΡΩΘΗ ΤΟ ΡΗΘΕΝ ΔΙΑ ΗΣΑΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΛΕΓΟΝΤΟΣ ΑΥΤΟΣ ΤΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΗΜΩΝ ΕΛΑΒΕΝ ΚΑΙ ΤΑΣ ΝΟΣΟΥΣ ΕΒΑΣΤΑΣΕΝ

17 in order to fulfill what was spoken through Isaiah the prophet: “He himself took our sicknesses and carried our diseases.”

18 ΙΔΩΝ ΔΕ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΟΧΛΟΝ ΠΕΡΙ ΑΥΤΟΝ ΕΚΕΛΕΥΣΕΝ ΑΠΕΛΘΕΙΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΕΡΑΝ

18 When Jesus saw a crowd around him, he gave the command to depart for the other side.

19 ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΛΘΩΝ ΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ ΕΙΠΕΝ ΑΥΤΩ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΩ ΣΟΙ ΟΠΟΥ ΕΑΝ ΑΠΕΡΧΗ

19 And a scribe came up and said to him: “Teacher, I will follow you wherever you go.”

20 ΚΑΙ ΛΕΓΕΙ ΑΥΤΩ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΑΙ ΑΛΩΠΕΚΕΣ ΦΩΛΕΟΥΣ ΕΧΟΥΣΙΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΤΕΙΝΑ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ Ο ΔΕ ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΟΥΚ ΕΧΕΙ ΠΟΥ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗΝ ΚΛΙΝΗ

20 But Jesus said to him: “Foxes have dens and birds of heaven have nests, but the Son of man has nowhere to lay down his head.”

21 ΕΤΕΡΟΣ ΔΕ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ [ΑΥΤΟΥ] ΕΙΠΕΝ ΑΥΤΩ ΚΥΡΙΕ ΕΠΙΤΡΕΨΟΝ ΜΟΙ ΠΡΩΤΟΝ ΑΠΕΛΘΕΙΝ ΚΑΙ ΘΑΨΑΙ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΜΟΥ

21 Then another of the disciples said to him: “Lord, permit me first to go and bury my father.”

22 Ο ΔΕ ΙΗΣΟΥΣ ΛΕΓΕΙ ΑΥΤΩ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΜΟΙ ΚΑΙ ΑΦΕΣ ΤΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ ΘΑΨΑΙ ΤΟΥΣ ΕΑΥΤΩΝ ΝΕΚΡΟΥΣ

22 Jesus said to him: “Keep following me, and let the dead bury their dead.”

23 ΚΑΙ ΕΜΒΑΝΤΙ ΑΥΤΩ ΕΙΣ ΤΟ ΠΛΟΙΟΝ ΗΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ ΑΥΤΩ ΟΙ ΜΑΘΗΤΑΙ ΑΥΤΟΥ

23 And when he went aboard a boat, his disciples followed him.

24 ΚΑΙ ΙΔΟΥ ΣΕΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΣ ΕΓΕΝΕΤΟ ΕΝ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΗ ΩΣΤΕ ΤΟ ΠΛΟΙΟΝ ΚΑΛΥΠΤΕΣΘΑΙ ΥΠΟ ΤΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΣ ΔΕ ΕΚΑΘΕΥΔΕΝ

24 Now look! a great storm arose on the sea, so that the boat was being covered by the waves; but he was sleeping.

25 ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΛΘΟΝΤΕΣ ΗΓΕΙΡΑΝ ΑΥΤΟΝ ΛΕΓΟΝΤΕΣ ΚΥΡΙΕ ΣΩΣΟΝ ΑΠΟΛΛΥΜΕΘΑ

25 And they came and woke him up, saying: “Lord, save us, we are about to perish!”

26 ΚΑΙ ΛΕΓΕΙ ΑΥΤΟΙΣ ΤΙ ΔΕΙΛΟΙ ΕΣΤΕ ΟΛΙΓΟΠΙΣΤΟΙ ΤΟΤΕ ΕΓΕΡΘΕΙΣ ΕΠΕΤΙΜΗΣΕΝ ΤΟΙΣ ΑΝΕΜΟΙΣ ΚΑΙ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΗ ΚΑΙ ΕΓΕΝΕΤΟ ΓΑΛΗΝΗ ΜΕΓΑΛΗ

26 But he said to them: “Why are you so afraid, you with little faith?” Then he got up and rebuked the winds and the sea, and a great calm set in.

27 ΟΙ ΔΕ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΘΑΥΜΑΣΑΝ ΛΕΓΟΝΤΕΣ ΠΟΤΑΠΟΣ ΕΣΤΙΝ ΟΥΤΟΣ ΟΤΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΕΜΟΙ ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΑΥΤΩ ΥΠΑΚΟΥΟΥΣΙΝ

27 So the men were amazed and said: “What sort of person is this? Even the winds and the sea obey him.”

28 ΚΑΙ ΕΛΘΟΝΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΕΡΑΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΧΩΡΑΝ ΤΩΝ ΓΑΔΑΡΗΝΩΝ ΥΠΗΝΤΗΣΑΝ ΑΥΤΩ ΔΥΟ ΔΑΙΜΟΝΙΖΟΜΕΝΟΙ ΕΚ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΧΑΛΕΠΟΙ ΛΙΑΝ ΩΣΤΕ ΜΗ ΙΣΧΥΕΙΝ ΤΙΝΑ ΠΑΡΕΛΘΕΙΝ ΔΙΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΚΕΙΝΗΣ

28 When he came to the other side into the region of the Gadarenesʹ, two demon-possessed men coming out from among the tombs met him. They were unusually fierce, so nobody had the courage to pass by on that road.

29 ΚΑΙ ΙΔΟΥ ΕΚΡΑΞΑΝ ΛΕΓΟΝΤΕΣ ΤΙ ΗΜΙΝ ΚΑΙ ΣΟΙ ΥΙΕ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΗΛΘΕΣ ΩΔΕ ΠΡΟ ΚΑΙΡΟΥ ΒΑΣΑΝΙΣΑΙ ΗΜΑΣ

29 And look! they screamed, saying: “What have we to do with you, Son of God? Did you come here to torment us before the appointed time?”

30 ΗΝ ΔΕ ΜΑΚΡΑΝ ΑΠ ΑΥΤΩΝ ΑΓΕΛΗ ΧΟΙΡΩΝ ΠΟΛΛΩΝ ΒΟΣΚΟΜΕΝΗ

30 A long way off from them, a herd of many swine was feeding.

31 ΟΙ ΔΕ ΔΑΙΜΟΝΕΣ ΠΑΡΕΚΑΛΟΥΝ ΑΥΤΟΝ ΛΕΓΟΝΤΕΣ ΕΙ ΕΚΒΑΛΛΕΙΣ ΗΜΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΛΟΝ ΗΜΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΕΛΗΝ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ

31 So the demons began to plead with him, saying: “If you expel us, send us into the herd of swine.”

32 ΚΑΙ ΕΙΠΕΝ ΑΥΤΟΙΣ ΥΠΑΓΕΤΕ ΟΙ ΔΕ ΕΞΕΛΘΟΝΤΕΣ ΑΠΗΛΘΟΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΧΟΙΡΟΥΣ ΚΑΙ ΙΔΟΥ ΩΡΜΗΣΕΝ ΠΑΣΑ Η ΑΓΕΛΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΡΗΜΝΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑΝ ΚΑΙ ΑΠΕΘΑΝΟΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΥΔΑΣΙΝ

32 And he said to them: “Go!” With that they came out and went off into the swine, and look! the entire herd rushed over the precipice into the sea and died in the waters.

33 ΟΙ ΔΕ ΒΟΣΚΟΝΤΕΣ ΕΦΥΓΟΝ ΚΑΙ ΑΠΕΛΘΟΝΤΕΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΑΠΗΓΓΕΙΛΑΝ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΤΩΝ ΔΑΙΜΟΝΙΖΟΜΕΝΩΝ

33 But the herders fled, and going into the city, they reported everything, including the account of the demon-possessed men.

34 ΚΑΙ ΙΔΟΥ ΠΑΣΑ Η ΠΟΛΙΣ ΕΞΗΛΘΕΝ ΕΙΣ ΥΠΑΝΤΗΣΙΝ ΤΩ ΙΗΣΟΥ ΚΑΙ ΙΔΟΝΤΕΣ ΑΥΤΟΝ ΠΑΡΕΚΑΛΕΣΑΝ ΟΠΩΣ ΜΕΤΑΒΗ ΑΠΟ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΥΤΩΝ

34 And look! all the city turned out to meet Jesus, and when they saw him, they urged him to depart from their region.

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 9

Matthew. Chapter 9.

ΚΑΙ ΕΜΒΑΣ ΕΙΣ ΠΛΟΙΟΝ ΔΙΕΠΕΡΑΣΕΝ ΚΑΙ ΗΛΘΕΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΔΙΑΝ ΠΟΛΙΝ

1 So boarding the boat, he traveled across and went into his own city.

ΚΑΙ ΙΔΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΟΝ ΑΥΤΩ ΠΑΡΑΛΥΤΙΚΟΝ ΕΠΙ ΚΛΙΝΗΣ ΒΕΒΛΗΜΕΝΟΝ ΚΑΙ ΙΔΩΝ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΤΗΝ ΠΙΣΤΙΝ ΑΥΤΩΝ ΕΙΠΕΝ ΤΩ ΠΑΡΑΛΥΤΙΚΩ ΘΑΡΣΕΙ ΤΕΚΝΟΝ ΑΦΙΕΝΤΑΙ ΣΟΥ ΑΙ ΑΜΑΡΤΙΑΙ

2 And look! they were bringing him a paralyzed man lying on a stretcher. On seeing their faith, Jesus said to the paralytic: “Take courage, child! Your sins are forgiven.”

ΚΑΙ ΙΔΟΥ ΤΙΝΕΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΕΙΠΑΝ ΕΝ ΕΑΥΤΟΙΣ ΟΥΤΟΣ ΒΛΑΣΦΗΜΕΙ

3 Now certain scribes said to themselves: “This fellow is blaspheming.”

ΚΑΙ ΙΔΩΝ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΤΑΣ ΕΝΘΥΜΗΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ ΕΙΠΕΝ ΙΝΑΤΙ ΕΝΘΥΜΕΙΣΘΕ ΠΟΝΗΡΑ ΕΝ ΤΑΙΣ ΚΑΡΔΙΑΙΣ ΥΜΩΝ

4 Jesus, knowing their thoughts, said: “Why are you thinking wicked things in your hearts?

ΤΙ ΓΑΡ ΕΣΤΙΝ ΕΥΚΟΠΩΤΕΡΟΝ ΕΙΠΕΙΝ ΑΦΙΕΝΤΑΙ ΣΟΥ ΑΙ ΑΜΑΡΤΙΑΙ Η ΕΙΠΕΙΝ ΕΓΕΙΡΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΕΙ

5 For instance, which is easier, to say, ‘Your sins are forgiven,’ or to say, ‘Get up and walk’?

ΙΝΑ ΔΕ ΕΙΔΗΤΕ ΟΤΙ ΕΞΟΥΣΙΑΝ ΕΧΕΙ Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ ΑΦΙΕΝΑΙ ΑΜΑΡΤΙΑΣ ΤΟΤΕ ΛΕΓΕΙ ΤΩ ΠΑΡΑΛΥΤΙΚΩ ΕΓΕΡΘΕΙΣ ΑΡΟΝ ΣΟΥ ΤΗΝ ΚΛΙΝΗΝ ΚΑΙ ΥΠΑΓΕ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝ ΣΟΥ

6 However, in order for you to know that the Son of man has authority on earth to forgive sins—” then he said to the paralytic: “Get up, pick up your stretcher, and go to your home.”

ΚΑΙ ΕΓΕΡΘΕΙΣ ΑΠΗΛΘΕΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝ ΑΥΤΟΥ

7 And he got up and went to his home.

ΙΔΟΝΤΕΣ ΔΕ ΟΙ ΟΧΛΟΙ ΕΦΟΒΗΘΗΣΑΝ ΚΑΙ ΕΔΟΞΑΣΑΝ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΤΟΝ ΔΟΝΤΑ ΕΞΟΥΣΙΑΝ ΤΟΙΑΥΤΗΝ ΤΟΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ

8 When the crowds saw this, they were struck with fear, and they glorified God, who gave such authority to men.

ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΝ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΕΚΕΙΘΕΝ ΕΙΔΕΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ ΚΑΘΗΜΕΝΟΝ ΕΠΙ ΤΟ ΤΕΛΩΝΙΟΝ ΜΑΘΘΑΙΟΝ ΛΕΓΟΜΕΝΟΝ ΚΑΙ ΛΕΓΕΙ ΑΥΤΩ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΜΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣ ΗΚΟΛΟΥΘΗΣΕΝ ΑΥΤΩ

9 Next, while moving on from there, Jesus caught sight of a man named Matthew sitting at the tax office, and he said to him: “Be my follower.” At that he rose up and followed him.

10 ΚΑΙ ΕΓΕΝΕΤΟ ΑΥΤΟΥ ΑΝΑΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΝ ΤΗ ΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΔΟΥ ΠΟΛΛΟΙ ΤΕΛΩΝΑΙ ΚΑΙ ΑΜΑΡΤΩΛΟΙ ΕΛΘΟΝΤΕΣ ΣΥΝΑΝΕΚΕΙΝΤΟ ΤΩ ΙΗΣΟΥ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΜΑΘΗΤΑΙΣ ΑΥΤΟΥ

10 Later as he was dining in the house, look! many tax collectors and sinners came and began dining with Jesus and his disciples.

11 ΚΑΙ ΙΔΟΝΤΕΣ ΟΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΙ ΕΛΕΓΟΝ ΤΟΙΣ ΜΑΘΗΤΑΙΣ ΑΥΤΟΥ ΔΙΑ ΤΙ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΑΡΤΩΛΩΝ ΕΣΘΙΕΙ Ο ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΥΜΩΝ

11 But on seeing this, the Pharisees said to his disciples: “Why does your teacher eat with tax collectors and sinners?”

12 Ο ΔΕ ΑΚΟΥΣΑΣ ΕΙΠΕΝ ΟΥ ΧΡΕΙΑΝ ΕΧΟΥΣΙΝ ΟΙ ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΙΑΤΡΟΥ ΑΛΛ ΟΙ ΚΑΚΩΣ ΕΧΟΝΤΕΣ

12 Hearing them, he said: “Healthy people do not need a physician, but those who are ill do.

13 ΠΟΡΕΥΘΕΝΤΕΣ ΔΕ ΜΑΘΕΤΕ ΤΙ ΕΣΤΙΝ ΕΛΕΟΣ ΘΕΛΩ ΚΑΙ ΟΥ ΘΥΣΙΑΝ ΟΥ ΓΑΡ ΗΛΘΟΝ ΚΑΛΕΣΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΣ ΑΛΛΑ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥΣ

13 Go, then, and learn what this means: ‘I want mercy, and not sacrifice.’ For I came to call, not righteous people, but sinners.”

14 ΤΟΤΕ ΠΡΟΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΥΤΩ ΟΙ ΜΑΘΗΤΑΙ ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΕΓΟΝΤΕΣ ΔΙΑ ΤΙ ΗΜΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΙ ΝΗΣΤΕΥΟΜΕΝ [ΠΟΛΛΑ] ΟΙ ΔΕ ΜΑΘΗΤΑΙ ΣΟΥ ΟΥ ΝΗΣΤΕΥΟΥΣΙΝ

14 Then John’s disciples came to him and asked: “Why do we and the Pharisees practice fasting but your disciples do not fast?”

15 ΚΑΙ ΕΙΠΕΝ ΑΥΤΟΙΣ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΜΗ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΟΙ ΥΙΟΙ ΤΟΥ ΝΥΜΦΩΝΟΣ ΠΕΝΘΕΙΝ ΕΦ ΟΣΟΝ ΜΕΤ ΑΥΤΩΝ ΕΣΤΙΝ Ο ΝΥΜΦΙΟΣ ΕΛΕΥΣΟΝΤΑΙ ΔΕ ΗΜΕΡΑΙ ΟΤΑΝ ΑΠΑΡΘΗ ΑΠ ΑΥΤΩΝ Ο ΝΥΜΦΙΟΣ ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΝΗΣΤΕΥΣΟΥΣΙΝ

15 At this Jesus said to them: “The friends of the bridegroom have no reason to mourn as long as the bridegroom is with them, do they? But days will come when the bridegroom will be taken away from them, and then they will fast.

16 ΟΥΔΕΙΣ ΔΕ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΕΠΙΒΛΗΜΑ ΡΑΚΟΥΣ ΑΓΝΑΦΟΥ ΕΠΙ ΙΜΑΤΙΩ ΠΑΛΑΙΩ ΑΙΡΕΙ ΓΑΡ ΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΥΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥ ΙΜΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΝ ΣΧΙΣΜΑ ΓΙΝΕΤΑΙ

16 Nobody sews a patch of unshrunk cloth on an old outer garment, for the new piece pulls away from the garment and the tear becomes worse.

17 ΟΥΔΕ ΒΑΛΛΟΥΣΙΝ ΟΙΝΟΝ ΝΕΟΝ ΕΙΣ ΑΣΚΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΕΙ ΔΕ ΜΗ ΓΕ ΡΗΓΝΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΣΚΟΙ ΚΑΙ Ο ΟΙΝΟΣ ΕΚΧΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΚΟΙ ΑΠΟΛΛΥΝΤΑΙ ΑΛΛΑ ΒΑΛΛΟΥΣΙΝ ΟΙΝΟΝ ΝΕΟΝ ΕΙΣ ΑΣΚΟΥΣ ΚΑΙΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΜΦΟΤΕΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΟΥΝΤΑΙ

17 Nor do people put new wine into old wineskins. If they do, then the wineskins burst and the wine spills out and the wineskins are ruined. But people put new wine into new wineskins, and both are preserved.”

18 ΤΑΥΤΑ ΑΥΤΟΥ ΛΑΛΟΥΝΤΟΣ ΑΥΤΟΙΣ ΙΔΟΥ ΑΡΧΩΝ ΕΙΣ ΕΛΘΩΝ ΠΡΟΣΕΚΥΝΕΙ ΑΥΤΩ ΛΕΓΩΝ ΟΤΙ Η ΘΥΓΑΤΗΡ ΜΟΥ ΑΡΤΙ ΕΤΕΛΕΥΤΗΣΕΝ ΑΛΛΑ ΕΛΘΩΝ ΕΠΙΘΕΣ ΤΗΝ ΧΕΙΡΑ ΣΟΥ ΕΠ ΑΥΤΗΝ ΚΑΙ ΖΗΣΕΤΑΙ

18 While he was telling them these things, look! a certain ruler who had approached did obeisance to him, saying: “By now my daughter must be dead, but come and lay your hand on her, and she will come to life.”

19 ΚΑΙ ΕΓΕΡΘΕΙΣ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΗΚΟΛΟΥΘΗΣΕΝ ΑΥΤΩ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΑΙ ΑΥΤΟΥ

19 Then Jesus got up and, with his disciples, followed him.

20 ΚΑΙ ΙΔΟΥ ΓΥΝΗ ΑΙΜΟΡΡΟΟΥΣΑ ΔΩΔΕΚΑ ΕΤΗ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΣΑ ΟΠΙΣΘΕΝ ΗΨΑΤΟ ΤΟΥ ΚΡΑΣΠΕΔΟΥ ΤΟΥ ΙΜΑΤΙΟΥ ΑΥΤΟΥ

20 And look! a woman suffering for 12 years from a flow of blood approached from behind and touched the fringe of his outer garment,

21 ΕΛΕΓΕΝ ΓΑΡ ΕΝ ΕΑΥΤΗ ΕΑΝ ΜΟΝΟΝ ΑΨΩΜΑΙ ΤΟΥ ΙΜΑΤΙΟΥ ΑΥΤΟΥ ΣΩΘΗΣΟΜΑΙ

21 for she kept saying to herself: “If I only touch his outer garment, I will get well.”

22 Ο ΔΕ ΙΗΣΟΥΣ ΣΤΡΑΦΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΩΝ ΑΥΤΗΝ ΕΙΠΕΝ ΘΑΡΣΕΙ ΘΥΓΑΤΕΡ Η ΠΙΣΤΙΣ ΣΟΥ ΣΕΣΩΚΕΝ ΣΕ ΚΑΙ ΕΣΩΘΗ Η ΓΥΝΗ ΑΠΟ ΤΗΣ ΩΡΑΣ ΕΚΕΙΝΗΣ

22 Jesus turned around and, noticing her, said: “Take courage, daughter! Your faith has made you well.” And from that hour the woman was made well.

23 ΚΑΙ ΕΛΘΩΝ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΙΚΙΑΝ ΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΙΔΩΝ ΤΟΥΣ ΑΥΛΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΧΛΟΝ ΘΟΡΥΒΟΥΜΕΝΟΝ

23 When, now, he came into the ruler’s house and caught sight of the flute players and the crowd making a commotion,

24 ΕΛΕΓΕΝ ΑΝΑΧΩΡΕΙΤΕ ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΘΑΝΕΝ ΤΟ ΚΟΡΑΣΙΟΝ ΑΛΛΑ ΚΑΘΕΥΔΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΕΓΕΛΩΝ ΑΥΤΟΥ

24 Jesus said: “Leave the place, for the little girl did not die but is sleeping.” At this they began to laugh at him scornfully.

25 ΟΤΕ ΔΕ ΕΞΕΒΛΗΘΗ Ο ΟΧΛΟΣ ΕΙΣΕΛΘΩΝ ΕΚΡΑΤΗΣΕΝ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ ΑΥΤΗΣ ΚΑΙ ΗΓΕΡΘΗ ΤΟ ΚΟΡΑΣΙΟΝ

25 As soon as the crowd had been sent outside, he went in and took hold of her hand, and the little girl got up.

26 ΚΑΙ ΕΞΗΛΘΕΝ Η ΦΗΜΗ ΑΥΤΗ ΕΙΣ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΓΗΝ ΕΚΕΙΝΗΝ

26 Of course, the talk about this spread into all that region.

27 ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΙ ΕΚΕΙΘΕΝ ΤΩ ΙΗΣΟΥ ΗΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ [ΑΥΤΩ] ΔΥΟ ΤΥΦΛΟΙ ΚΡΑΖΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΓΟΝΤΕΣ ΕΛΕΗΣΟΝ ΗΜΑΣ ΥΙΟΣ ΔΑΥΙΔ

27 As Jesus moved on from there, two blind men followed him, shouting out: “Have mercy on us, Son of David.”

28 ΕΛΘΟΝΤΙ ΔΕ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΙΚΙΑΝ ΠΡΟΣΗΛΘΟΝ ΑΥΤΩ ΟΙ ΤΥΦΛΟΙ ΚΑΙ ΛΕΓΕΙ ΑΥΤΟΙΣ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΔΥΝΑΜΑΙ ΤΟΥΤΟ ΠΟΙΗΣΑΙ ΛΕΓΟΥΣΙΝ ΑΥΤΩ ΝΑΙ ΚΥΡΙΕ

28 After he had gone into the house, the blind men came to him, and Jesus asked them: “Do you have faith that I can do this?” They answered him: “Yes, Lord.”

29 ΤΟΤΕ ΗΨΑΤΟ ΤΩΝ ΟΦΘΑΛΜΩΝ ΑΥΤΩΝ ΛΕΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΙΝ ΥΜΩΝ ΓΕΝΗΘΗΤΩ ΥΜΙΝ

29 Then he touched their eyes, saying: “According to your faith let it happen to you.”

30 ΚΑΙ ΗΝΕΩΧΘΗΣΑΝ ΑΥΤΩΝ ΟΙ ΟΦΘΑΛΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΕΒΡΙΜΗΘΗ ΑΥΤΟΙΣ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΛΕΓΩΝ ΟΡΑΤΕ ΜΗΔΕΙΣ ΓΙΝΩΣΚΕΤΩ

30 And their eyes received sight. Moreover, Jesus sternly warned them, saying: “See that nobody gets to know it.”

31 ΟΙ ΔΕ ΕΞΕΛΘΟΝΤΕΣ ΔΙΕΦΗΜΙΣΑΝ ΑΥΤΟΝ ΕΝ ΟΛΗ ΤΗ ΓΗ ΕΚΕΙΝΗ

31 But after going outside, they made it public about him in all that region.

32 ΑΥΤΩΝ ΔΕ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΙΔΟΥ ΠΡΟΣΗΝΕΓΚΑΝ ΑΥΤΩ ΑΝΘΡΩΠΟΝ ΚΩΦΟΝ ΔΑΙΜΟΝΙΖΟΜΕΝΟΝ

32 When they were leaving, look! people brought him a speechless man possessed of a demon;

33 ΚΑΙ ΕΚΒΛΗΘΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΑΙΜΟΝΙΟΥ ΕΛΑΛΗΣΕΝ Ο ΚΩΦΟΣ ΚΑΙ ΕΘΑΥΜΑΣΑΝ ΟΙ ΟΧΛΟΙ ΛΕΓΟΝΤΕΣ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΕΦΑΝΗ ΟΥΤΩΣ ΕΝ ΤΩ ΙΣΡΑΗΛ

33 and after the demon had been expelled, the speechless man spoke. Well, the crowds were amazed and said: “Never has anything like this been seen in Israel.”

34 ΟΙ ΔΕ ΦΑΡΙΣΑΙΟΙ ΕΛΕΓΟΝ ΕΝ ΤΩ ΑΡΧΟΝΤΙ ΤΩΝ ΔΑΙΜΟΝΙΩΝ ΕΚΒΑΛΛΕΙ ΤΑ ΔΑΙΜΟΝΙΑ

34 But the Pharisees were saying: “It is by the ruler of the demons that he expels the demons.”

35 ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΕΝ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΤΑΣ ΠΟΛΕΙΣ ΠΑΣΑΣ ΚΑΙ ΤΑΣ ΚΩΜΑΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΕΝ ΤΑΙΣ ΣΥΝΑΓΩΓΑΙΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΚΗΡΥΣΣΩΝ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΩΝ ΠΑΣΑΝ ΝΟΣΟΝ ΚΑΙ ΠΑΣΑΝ ΜΑΛΑΚΙΑΝ

35 And Jesus set out on a tour of all the cities and villages, teaching in their synagogues and preaching the good news of the Kingdom and curing every sort of disease and every sort of infirmity.

36 ΙΔΩΝ ΔΕ ΤΟΥΣ ΟΧΛΟΥΣ ΕΣΠΛΑΓΧΝΙΣΘΗ ΠΕΡΙ ΑΥΤΩΝ ΟΤΙ ΗΣΑΝ ΕΣΚΥΛΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΕΡΡΙΜΜΕΝΟΙ ΩΣΕΙ ΠΡΟΒΑΤΑ ΜΗ ΕΧΟΝΤΑ ΠΟΙΜΕΝΑ

36 On seeing the crowds, he felt pity for them, because they were skinned and thrown about like sheep without a shepherd.

37 ΤΟΤΕ ΛΕΓΕΙ ΤΟΙΣ ΜΑΘΗΤΑΙΣ ΑΥΤΟΥ Ο ΜΕΝ ΘΕΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥΣ ΟΙ ΔΕ ΕΡΓΑΤΑΙ ΟΛΙΓΟΙ

37 Then he said to his disciples: “Yes, the harvest is great, but the workers are few.

38 ΔΕΗΘΗΤΕ ΟΥΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΡΙΣΜΟΥ ΟΠΩΣ ΕΚΒΑΛΗ ΕΡΓΑΤΑΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΘΕΡΙΣΜΟΝ ΑΥΤΟΥ

38 Therefore, beg the Master of the harvest to send out workers into his harvest.”

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 10

Matthew. Chapter 10.

ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΑΛΕΣΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥΣ ΔΩΔΕΚΑ ΜΑΘΗΤΑΣ ΑΥΤΟΥ ΕΔΩΚΕΝ ΑΥΤΟΙΣ ΕΞΟΥΣΙΑΝ ΠΝΕΥΜΑΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΩΣΤΕ ΕΚΒΑΛΛΕΙΝ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΕΙΝ ΠΑΣΑΝ ΝΟΣΟΝ ΚΑΙ ΠΑΣΑΝ ΜΑΛΑΚΙΑΝ

1 So he summoned his 12 disciples and gave them authority over unclean spirits, in order to expel these and to cure every sort of disease and every sort of infirmity.

ΤΩΝ ΔΕ ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΣΤΙΝ ΤΑΥΤΑ ΠΡΩΤΟΣ ΣΙΜΩΝ Ο ΛΕΓΟΜΕΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑΣ Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΙΑΚΩΒΟΣ Ο ΤΟΥ ΖΕΒΕΔΑΙΟΥ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΑΥΤΟΥ

2 The names of the 12 envoys are these: First, Simon, the one called Peter, and Andrew his brother; Jacob the son of Zebʹedee and John his brother;

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΙ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΘΑΙΟΣ Ο ΤΕΛΩΝΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ Ο ΤΟΥ ΑΛΦΑΙΟΥ ΚΑΙ ΘΑΔΔΑΙΟΣ

3 Philip and Bartholʹomew; Thomas and Matthew the tax collector; Jacob the son of Alphaeʹus; and Thaddaeʹus;

ΣΙΜΩΝ Ο ΚΑΝΑΝΑΙΟΣ ΚΑΙ ΙΟΥΔΑΣ Ο ΙΣΚΑΡΙΩΤΗΣ Ο ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΥΣ ΑΥΤΟΝ

4 Simon the Cananaeʹan; and Judas Iscarʹiot, who later betrayed him.

ΤΟΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕΝ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΑΣ ΑΥΤΟΙΣ ΛΕΓΩΝ ΕΙΣ ΟΔΟΝ ΕΘΝΩΝ ΜΗ ΑΠΕΛΘΗΤΕ ΚΑΙ ΕΙΣ ΠΟΛΙΝ ΣΑΜΑΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΙΣΕΛΘΗΤΕ

5 These 12 Jesus sent out, giving them these instructions: “Do not go off into the road of the nations, and do not enter any Samarʹitan city;

ΠΟΡΕΥΕΣΘΕ ΔΕ ΜΑΛΛΟΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΡΟΒΑΤΑ ΤΑ ΑΠΟΛΩΛΟΤΑ ΟΙΚΟΥ ΙΣΡΑΗΛ

6 but instead, go continually to the lost sheep of the house of Israel.

ΠΟΡΕΥΟΜΕΝΟΙ ΔΕ ΚΗΡΥΣΣΕΤΕ ΛΕΓΟΝΤΕΣ ΟΤΙ ΗΓΓΙΚΕΝ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ

7 As you go, preach, saying: ‘The Kingdom of the heavens has drawn near.’

ΑΣΘΕΝΟΥΝΤΑΣ ΘΕΡΑΠΕΥΕΤΕ ΝΕΚΡΟΥΣ ΕΓΕΙΡΕΤΕ ΛΕΠΡΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΖΕΤΕ ΔΑΙΜΟΝΙΑ ΕΚΒΑΛΛΕΤΕ ΔΩΡΕΑΝ ΕΛΑΒΕΤΕ ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΤΕ

8 Cure the sick, raise up the dead, make lepers clean, expel demons. You received free, give free!

ΜΗ ΚΤΗΣΗΣΘΕ ΧΡΥΣΟΝ ΜΗΔΕ ΑΡΓΥΡΟΝ ΜΗΔΕ ΧΑΛΚΟΝ ΕΙΣ ΤΑΣ ΖΩΝΑΣ ΥΜΩΝ

9 Do not acquire gold or silver or copper for your money belts,

10 ΜΗ ΠΗΡΑΝ ΕΙΣ ΟΔΟΝ ΜΗΔΕ ΔΥΟ ΧΙΤΩΝΑΣ ΜΗΔΕ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΜΗΔΕ ΡΑΒΔΟΝ ΑΞΙΟΣ ΓΑΡ Ο ΕΡΓΑΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΦΗΣ ΑΥΤΟΥ

10 or a food pouch for the trip, or two garments, or sandals, or a staff, for the worker deserves his food.

11 ΕΙΣ ΗΝ Δ ΑΝ ΠΟΛΙΝ Η ΚΩΜΗΝ ΕΙΣΕΛΘΗΤΕ ΕΞΕΤΑΣΑΤΕ ΤΙΣ ΕΝ ΑΥΤΗ ΑΞΙΟΣ ΕΣΤΙΝ ΚΑΚΕΙ ΜΕΙΝΑΤΕ ΕΩΣ ΑΝ ΕΞΕΛΘΗΤΕ

11 “Into whatever city or village you enter, search out who in it is deserving, and stay there until you leave.

12 ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΔΕ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΙΚΙΑΝ ΑΣΠΑΣΑΣΘΕ ΑΥΤΗΝ

12 When you enter the house, greet the household.

13 ΚΑΙ ΕΑΝ ΜΕΝ Η Η ΟΙΚΙΑ ΑΞΙΑ ΕΛΘΑΤΩ Η ΕΙΡΗΝΗ ΥΜΩΝ ΕΠ ΑΥΤΗΝ ΕΑΝ ΔΕ ΜΗ Η ΑΞΙΑ Η ΕΙΡΗΝΗ ΥΜΩΝ ΠΡΟΣ ΥΜΑΣ ΕΠΙΣΤΡΑΦΗΤΩ

13 If the house is deserving, let the peace you wish it come upon it; but if it is not deserving, let the peace from you return upon you.

14 ΚΑΙ ΟΣ ΑΝ ΜΗ ΔΕΞΗΤΑΙ ΥΜΑΣ ΜΗΔΕ ΑΚΟΥΣΗ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΥΜΩΝ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΕΞΩ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ Η ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΕΚΕΙΝΗΣ ΕΚΤΙΝΑΞΑΤΕ ΤΟΝ ΚΟΝΙΟΡΤΟΝ ΤΩΝ ΠΟΔΩΝ ΥΜΩΝ

14 Wherever anyone does not receive you or listen to your words, on going out of that house or that city, shake the dust off your feet.

15 ΑΜΗΝ ΛΕΓΩ ΥΜΙΝ ΑΝΕΚΤΟΤΕΡΟΝ ΕΣΤΑΙ ΓΗ ΣΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΓΟΜΟΡΡΩΝ ΕΝ ΗΜΕΡΑ ΚΡΙΣΕΩΣ Η ΤΗ ΠΟΛΕΙ ΕΚΕΙΝΗ

15 Truly I say to you, it will be more endurable for the land of Sodʹom and Gomorʹrah on Judgment Day than for that city.

16 ΙΔΟΥ ΕΓΩ ΑΠΟΣΤΕΛΛΩ ΥΜΑΣ ΩΣ ΠΡΟΒΑΤΑ ΕΝ ΜΕΣΩ ΛΥΚΩΝ ΓΙΝΕΣΘΕ ΟΥΝ ΦΡΟΝΙΜΟΙ ΩΣ ΟΙ ΟΦΕΙΣ ΚΑΙ ΑΚΕΡΑΙΟΙ ΩΣ ΑΙ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΙ

16 “Look! I am sending you out as sheep among wolves; so prove yourselves cautious as serpents and yet innocent as doves.

17 ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ ΔΕ ΑΠΟ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΑΡΑΔΩΣΟΥΣΙΝ ΓΑΡ ΥΜΑΣ ΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝ ΤΑΙΣ ΣΥΝΑΓΩΓΑΙΣ ΑΥΤΩΝ ΜΑΣΤΙΓΩΣΟΥΣΙΝ ΥΜΑΣ

17 Be on your guard against men, for they will hand you over to local courts and they will scourge you in their synagogues.

18 ΚΑΙ ΕΠΙ ΗΓΕΜΟΝΑΣ ΔΕ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΑΧΘΗΣΕΣΘΕ ΕΝΕΚΕΝ ΕΜΟΥ ΕΙΣ ΜΑΡΤΥΡΙΟΝ ΑΥΤΟΙΣ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΕΘΝΕΣΙΝ

18 And you will be brought before governors and kings for my sake, for a witness to them and the nations.

19 ΟΤΑΝ ΔΕ ΠΑΡΑΔΩΣΙΝ ΥΜΑΣ ΜΗ ΜΕΡΙΜΝΗΣΗΤΕ ΠΩΣ Η ΤΙ ΛΑΛΗΣΗΤΕ ΔΟΘΗΣΕΤΑΙ ΓΑΡ ΥΜΙΝ ΕΝ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗ ΩΡΑ ΤΙ ΛΑΛΗΣΗΤΕ

19 However, when they hand you over, do not become anxious about how or what you are to speak, for what you are to speak will be given you in that hour;

20 ΟΥ ΓΑΡ ΥΜΕΙΣ ΕΣΤΕ ΟΙ ΛΑΛΟΥΝΤΕΣ ΑΛΛΑ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΥΜΩΝ ΤΟ ΛΑΛΟΥΝ ΕΝ ΥΜΙΝ

20 for the ones speaking are not just you, but it is the spirit of your Father that speaks by you.

21 ΠΑΡΑΔΩΣΕΙ ΔΕ ΑΔΕΛΦΟΣ ΑΔΕΛΦΟΝ ΕΙΣ ΘΑΝΑΤΟΝ ΚΑΙ ΠΑΤΗΡ ΤΕΚΝΟΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΤΗΣΟΝΤΑΙ ΤΕΚΝΑ ΕΠΙ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΩΣΟΥΣΙΝ ΑΥΤΟΥΣ

21 Further, brother will hand brother over to death, and a father his child, and children will rise up against parents and will have them put to death.

22 ΚΑΙ ΕΣΕΣΘΕ ΜΙΣΟΥΜΕΝΟΙ ΥΠΟ ΠΑΝΤΩΝ ΔΙΑ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΟΥ Ο ΔΕ ΥΠΟΜΕΙΝΑΣ ΕΙΣ ΤΕΛΟΣ ΟΥΤΟΣ ΣΩΘΗΣΕΤΑΙ

22 And you will be hated by all people on account of my name, but the one who has endured to the end will be saved.

23 ΟΤΑΝ ΔΕ ΔΙΩΚΩΣΙΝ ΥΜΑΣ ΕΝ ΤΗ ΠΟΛΕΙ ΤΑΥΤΗ ΦΕΥΓΕΤΕ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΤΕΡΑΝ ΑΜΗΝ ΓΑΡ ΛΕΓΩ ΥΜΙΝ ΟΥ ΜΗ ΤΕΛΕΣΗΤΕ ΤΑΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΕΩΣ ΑΝ ΕΛΘΗ Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

23 When they persecute you in one city, flee to another; for truly I say to you, you will by no means complete the circuit of the cities of Israel until the Son of man arrives.

24 ΟΥΚ ΕΣΤΙΝ ΜΑΘΗΤΗΣ ΥΠΕΡ ΤΟΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΝ ΟΥΔΕ ΔΟΥΛΟΣ ΥΠΕΡ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΑΥΤΟΥ

24 “A student is not above his teacher, nor a slave above his master.

25 ΑΡΚΕΤΟΝ ΤΩ ΜΑΘΗΤΗ ΙΝΑ ΓΕΝΗΤΑΙ ΩΣ Ο ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ Ο ΔΟΥΛΟΣ ΩΣ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΑΥΤΟΥ ΕΙ ΤΟΝ ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΤΗΝ ΒΕΕΛΖΕΒΟΥΛ ΕΠΕΚΑΛΕΣΑΝ ΠΟΣΩ ΜΑΛΛΟΝ ΤΟΥΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ ΑΥΤΟΥ

25 It is enough for the student to become as his teacher, and the slave as his master. If people have called the master of the house Beelʹzebub, how much more those of his household?

26 ΜΗ ΟΥΝ ΦΟΒΗΘΗΤΕ ΑΥΤΟΥΣ ΟΥΔΕΝ ΓΑΡ ΕΣΤΙΝ ΚΕΚΑΛΥΜΜΕΝΟΝ Ο ΟΥΚ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΗΣΕΤΑΙ ΚΑΙ ΚΡΥΠΤΟΝ Ο ΟΥ ΓΝΩΣΘΗΣΕΤΑΙ

26 So do not fear them, for there is nothing covered over that will not become uncovered, and nothing secret that will not become known.

27 Ο ΛΕΓΩ ΥΜΙΝ ΕΝ ΤΗ ΣΚΟΤΙΑ ΕΙΠΑΤΕ ΕΝ ΤΩ ΦΩΤΙ ΚΑΙ Ο ΕΙΣ ΤΟ ΟΥΣ ΑΚΟΥΕΤΕ ΚΗΡΥΞΑΤΕ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ

27 What I tell you in the darkness, say in the light, and what you hear whispered, preach from the housetops.

28 ΚΑΙ ΜΗ ΦΟΒΕΙΣΘΕ ΑΠΟ ΤΩΝ ΑΠΟΚΤΕΝΝΟΝΤΩΝ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΝ ΔΕ ΨΥΧΗΝ ΜΗ ΔΥΝΑΜΕΝΩΝ ΑΠΟΚΤΕΙΝΑΙ ΦΟΒΕΙΣΘΕ ΔΕ ΜΑΛΛΟΝ ΤΟΝ ΔΥΝΑΜΕΝΟΝ ΚΑΙ ΨΥΧΗΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑ ΑΠΟΛΕΣΑΙ ΕΝ ΓΕΕΝΝΗ

28 And do not become fearful of those who kill the body but cannot kill the soul; rather, fear him who can destroy both soul and body in Gehenʹna.

29 ΟΥΧΙ ΔΥΟ ΣΤΡΟΥΘΙΑ ΑΣΣΑΡΙΟΥ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΕΝ ΕΞ ΑΥΤΩΝ ΟΥ ΠΕΣΕΙΤΑΙ ΕΠΙ ΤΗΝ ΓΗΝ ΑΝΕΥ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΥΜΩΝ

29 Two sparrows sell for a coin of small value, do they not? Yet not one of them will fall to the ground without your Father’s knowledge.

30 ΥΜΩΝ ΔΕ ΚΑΙ ΑΙ ΤΡΙΧΕΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΠΑΣΑΙ ΗΡΙΘΜΗΜΕΝΑΙ ΕΙΣΙΝ

30 But even the hairs of your head are all numbered.

31 ΜΗ ΟΥΝ ΦΟΒΕΙΣΘΕ ΠΟΛΛΩΝ ΣΤΡΟΥΘΙΩΝ ΔΙΑΦΕΡΕΤΕ ΥΜΕΙΣ

31 So have no fear; you are worth more than many sparrows.

32 ΠΑΣ ΟΥΝ ΟΣΤΙΣ ΟΜΟΛΟΓΗΣΕΙ ΕΝ ΕΜΟΙ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΟΜΟΛΟΓΗΣΩ ΚΑΓΩ ΕΝ ΑΥΤΩ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΜΟΥ ΤΟΥ ΕΝ [ΤΟΙΣ] ΟΥΡΑΝΟΙΣ

32 “Everyone, then, who acknowledges me before men, I will also acknowledge him before my Father who is in the heavens.

33 ΟΣΤΙΣ Δ ΑΝ ΑΡΝΗΣΗΤΑΙ ΜΕ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΑΡΝΗΣΟΜΑΙ ΚΑΓΩ ΑΥΤΟΝ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΜΟΥ ΤΟΥ ΕΝ [ΤΟΙΣ] ΟΥΡΑΝΟΙΣ

33 But whoever disowns me before men, I will also disown him before my Father who is in the heavens.

34 ΜΗ ΝΟΜΙΣΗΤΕ ΟΤΙ ΗΛΘΟΝ ΒΑΛΕΙΝ ΕΙΡΗΝΗΝ ΕΠΙ ΤΗΝ ΓΗΝ ΟΥΚ ΗΛΘΟΝ ΒΑΛΕΙΝ ΕΙΡΗΝΗΝ ΑΛΛΑ ΜΑΧΑΙΡΑΝ

34 Do not think I came to bring peace to the earth; I came to bring, not peace, but a sword.

35 ΗΛΘΟΝ ΓΑΡ ΔΙΧΑΣΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΘΥΓΑΤΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΑΥΤΗΣ ΚΑΙ ΝΥΜΦΗΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΝΘΕΡΑΣ ΑΥΤΗΣ

35 For I came to cause division, with a man against his father, and a daughter against her mother, and a daughter-in-law against her mother-in-law.

36 ΚΑΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΟΙ ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΑΥΤΟΥ

36 Indeed, a man’s enemies will be those of his own household.

37 Ο ΦΙΛΩΝ ΠΑΤΕΡΑ Η ΜΗΤΕΡΑ ΥΠΕΡ ΕΜΕ ΟΥΚ ΕΣΤΙΝ ΜΟΥ ΑΞΙΟΣ ΚΑΙ Ο ΦΙΛΩΝ ΥΙΟΝ Η ΘΥΓΑΤΕΡΑ ΥΠΕΡ ΕΜΕ ΟΥΚ ΕΣΤΙΝ ΜΟΥ ΑΞΙΟΣ

37 Whoever has greater affection for father or mother than for me is not worthy of me; and whoever has greater affection for son or daughter than for me is not worthy of me.

38 ΚΑΙ ΟΣ ΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΟΠΙΣΩ ΜΟΥ ΟΥΚ ΕΣΤΙΝ ΜΟΥ ΑΞΙΟΣ

38 And whoever does not accept his stake and follow after me is not worthy of me.

39 Ο ΕΥΡΩΝ ΤΗΝ ΨΥΧΗΝ ΑΥΤΟΥ ΑΠΟΛΕΣΕΙ ΑΥΤΗΝ ΚΑΙ Ο ΑΠΟΛΕΣΑΣ ΤΗΝ ΨΥΧΗΝ ΑΥΤΟΥ ΕΝΕΚΕΝ ΕΜΟΥ ΕΥΡΗΣΕΙ ΑΥΤΗΝ

39 Whoever finds his soul will lose it, and whoever loses his soul for my sake will find it.

40 Ο ΔΕΧΟΜΕΝΟΣ ΥΜΑΣ ΕΜΕ ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΙ Ο ΕΜΕ ΔΕΧΟΜΕΝΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΕΙΛΑΝΤΑ ΜΕ

40 “Whoever receives you receives me also, and whoever receives me receives also the One who sent me.

41 Ο ΔΕΧΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗΝ ΕΙΣ ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΜΙΣΘΟΝ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΛΗΜΨΕΤΑΙ ΚΑΙ Ο ΔΕΧΟΜΕΝΟΣ ΔΙΚΑΙΟΝ ΕΙΣ ΟΝΟΜΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΙΣΘΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥ ΛΗΜΨΕΤΑΙ

41 Whoever receives a prophet because he is a prophet will get a prophet’s reward, and whoever receives a righteous man because he is a righteous man will get a righteous man’s reward.

42 ΚΑΙ ΟΣ ΑΝ ΠΟΤΙΣΗ ΕΝΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΤΟΥΤΩΝ ΠΟΤΗΡΙΟΝ ΨΥΧΡΟΥ ΜΟΝΟΝ ΕΙΣ ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΟΥ ΑΜΗΝ ΛΕΓΩ ΥΜΙΝ ΟΥ ΜΗ ΑΠΟΛΕΣΗ ΤΟΝ ΜΙΣΘΟΝ ΑΥΤΟΥ

42 And whoever gives one of these little ones only a cup of cold water to drink because he is a disciple, I tell you truly, he will by no means lose his reward.”

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 11

Matthew. Chapter 11.

ΚΑΙ ΕΓΕΝΕΤΟ ΟΤΕ ΕΤΕΛΕΣΕΝ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΔΙΑΤΑΣΣΩΝ ΤΟΙΣ ΔΩΔΕΚΑ ΜΑΘΗΤΑΙΣ ΑΥΤΟΥ ΜΕΤΕΒΗ ΕΚΕΙΘΕΝ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΕΙΝ ΚΑΙ ΚΗΡΥΣΣΕΙΝ ΕΝ ΤΑΙΣ ΠΟΛΕΣΙΝ ΑΥΤΩΝ

1 When Jesus had finished giving instructions to his 12 disciples, he set out from there to teach and preach in their cities.

Ο ΔΕ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚΟΥΣΑΣ ΕΝ ΤΩ ΔΕΣΜΩΤΗΡΙΩ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΕΜΨΑΣ ΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΥΤΟΥ

2 But John, having heard in jail about the works of the Anointed One, sent his disciples

ΕΙΠΕΝ ΑΥΤΩ ΣΥ ΕΙ Ο ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ Η ΕΤΕΡΟΝ ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝ

3 to ask him: “Are you the Coming One, or are we to expect a different one?”

ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΙΘΕΙΣ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΕΙΠΕΝ ΑΥΤΟΙΣ ΠΟΡΕΥΘΕΝΤΕΣ ΑΠΑΓΓΕΙΛΑΤΕ ΙΩΑΝΝΗ Α ΑΚΟΥΕΤΕ ΚΑΙ ΒΛΕΠΕΤΕ

4 In reply Jesus said to them: “Go and report to John what you are hearing and seeing:

ΤΥΦΛΟΙ ΑΝΑΒΛΕΠΟΥΣΙΝ ΚΑΙ ΧΩΛΟΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣΙΝ ΛΕΠΡΟΙ ΚΑΘΑΡΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΚΩΦΟΙ ΑΚΟΥΟΥΣΙΝ ΚΑΙ ΝΕΚΡΟΙ ΕΓΕΙΡΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΤΩΧΟΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΟΝΤΑΙ

5 The blind are now seeing and the lame are walking, the lepers are being cleansed and the deaf are hearing, the dead are being raised up and the poor are being told the good news.

ΚΑΙ ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΕΣΤΙΝ ΟΣ ΕΑΝ ΜΗ ΣΚΑΝΔΑΛΙΣΘΗ ΕΝ ΕΜΟΙ

6 Happy is the one who finds no cause for stumbling in me.”

ΤΟΥΤΩΝ ΔΕ ΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΗΡΞΑΤΟ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΛΕΓΕΙΝ ΤΟΙΣ ΟΧΛΟΙΣ ΠΕΡΙ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΙ ΕΞΗΛΘΑΤΕ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΡΗΜΟΝ ΘΕΑΣΑΣΘΑΙ ΚΑΛΑΜΟΝ ΥΠΟ ΑΝΕΜΟΥ ΣΑΛΕΥΟΜΕΝΟΝ

7 While these were on their way, Jesus began to speak to the crowds about John: “What did you go out into the wilderness to see? A reed being tossed by the wind?

ΑΛΛΑ ΤΙ ΕΞΗΛΘΑΤΕ ΙΔΕΙΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ ΕΝ ΜΑΛΑΚΟΙΣ ΗΜΦΙΕΣΜΕΝΟΝ ΙΔΟΥ ΟΙ ΤΑ ΜΑΛΑΚΑ ΦΟΡΟΥΝΤΕΣ ΕΝ ΤΟΙΣ ΟΙΚΟΙΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΕΙΣΙΝ

8 What, then, did you go out to see? A man dressed in soft garments? Why, those wearing soft garments are in the houses of kings.

ΑΛΛΑ ΤΙ ΕΞΗΛΘΑΤΕ ΙΔΕΙΝ ΠΡΟΦΗΤΗΝ ΝΑΙ ΛΕΓΩ ΥΜΙΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΝ ΠΡΟΦΗΤΟΥ

9 Really, then, why did you go out? To see a prophet? Yes, I tell you, and far more than a prophet.

10 ΟΥΤΟΣ ΕΣΤΙΝ ΠΕΡΙ ΟΥ ΓΕΓΡΑΠΤΑΙ ΙΔΟΥ ΕΓΩ ΑΠΟΣΤΕΛΛΩ ΤΟΝ ΑΓΓΕΛΟΝ ΜΟΥ ΠΡΟ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΟΥ ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΕΙ ΤΗΝ ΟΔΟΝ ΣΟΥ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΣΟΥ

10 This is the one about whom it is written: ‘Look! I am sending my messenger ahead of you, who will prepare your way ahead of you!’

11 ΑΜΗΝ ΛΕΓΩ ΥΜΙΝ ΟΥΚ ΕΓΗΓΕΡΤΑΙ ΕΝ ΓΕΝΝΗΤΟΙΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕΙΖΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΤΟΥ Ο ΔΕ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΣ ΕΝ ΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ ΜΕΙΖΩΝ ΑΥΤΟΥ ΕΣΤΙΝ

11 Truly I say to you, among those born of women, there has not been raised up anyone greater than John the Dipper, but a lesser person in the Kingdom of the heavens is greater than he is.

12 ΑΠΟ ΔΕ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΤΟΥ ΕΩΣ ΑΡΤΙ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ ΒΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΒΙΑΣΤΑΙ ΑΡΠΑΖΟΥΣΙΝ ΑΥΤΗΝ

12 From the days of John the Dipper until now, the Kingdom of the heavens is the goal toward which men press, and those pressing forward are seizing it.

13 ΠΑΝΤΕΣ ΓΑΡ ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΑΙ ΚΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΕΩΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΠΡΟΦΗΤΕΥΣΑΝ

13 For all, the Prophets and the Law, prophesied until John;

14 ΚΑΙ ΕΙ ΘΕΛΕΤΕ ΔΕΞΑΣΘΑΙ ΑΥΤΟΣ ΕΣΤΙΝ ΗΛΙΑΣ Ο ΜΕΛΛΩΝ ΕΡΧΕΣΘΑΙ

14 and if you are willing to accept it, he is ‘Eliʹjah who is to come.’

15 Ο ΕΧΩΝ ΩΤΑ ΑΚΟΥΕΤΩ

15 Let the one who has ears listen.

16 ΤΙΝΙ ΔΕ ΟΜΟΙΩΣΩ ΤΗΝ ΓΕΝΕΑΝ ΤΑΥΤΗΝ ΟΜΟΙΑ ΕΣΤΙΝ ΠΑΙΔΙΟΙΣ ΚΑΘΗΜΕΝΟΙΣ ΕΝ ΤΑΙΣ ΑΓΟΡΑΙΣ Α ΠΡΟΣΦΩΝΟΥΝΤΑ ΤΟΙΣ ΕΤΕΡΟΙΣ

16 “With whom will I compare this generation? It is like young children sitting in the marketplaces who call out to their playmates,

17 ΛΕΓΟΥΣΙΝ ΗΥΛΗΣΑΜΕΝ ΥΜΙΝ ΚΑΙ ΟΥΚ ΩΡΧΗΣΑΣΘΕ ΕΘΡΗΝΗΣΑΜΕΝ ΚΑΙ ΟΥΚ ΕΚΟΨΑΣΘΕ

17 saying: ‘We played the flute for you, but you did not dance; we wailed, but you did not beat yourselves in grief.’

18 ΗΛΘΕΝ ΓΑΡ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΤΕ ΕΣΘΙΩΝ ΜΗΤΕ ΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΛΕΓΟΥΣΙΝ ΔΑΙΜΟΝΙΟΝ ΕΧΕΙ

18 Likewise, John came neither eating nor drinking, but people say, ‘He has a demon.’

19 ΗΛΘΕΝ Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΣΘΙΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΛΕΓΟΥΣΙΝ ΙΔΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΦΑΓΟΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΟΤΗΣ ΤΕΛΩΝΩΝ ΦΙΛΟΣ ΚΑΙ ΑΜΑΡΤΩΛΩΝ ΚΑΙ ΕΔΙΚΑΙΩΘΗ Η ΣΟΦΙΑ ΑΠΟ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΥΤΗΣ

19 The Son of man did come eating and drinking, but people say, ‘Look! A man who is a glutton and is given to drinking wine, a friend of tax collectors and sinners.’ All the same, wisdom is proved righteous by its works.”

20 ΤΟΤΕ ΗΡΞΑΤΟ ΟΝΕΙΔΙΖΕΙΝ ΤΑΣ ΠΟΛΕΙΣ ΕΝ ΑΙΣ ΕΓΕΝΟΝΤΟ ΑΙ ΠΛΕΙΣΤΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΑΥΤΟΥ ΟΤΙ ΟΥ ΜΕΤΕΝΟΗΣΑΝ

20 Then he began to reproach the cities in which most of his powerful works had taken place, for they did not repent:

21 ΟΥΑΙ ΣΟΙ ΧΟΡΑΖΙΝ ΟΥΑΙ ΣΟΙ ΒΗΘΣΑΙΔΑ ΟΤΙ ΕΙ ΕΝ ΤΥΡΩ ΚΑΙ ΣΙΔΩΝΙ ΕΓΕΝΟΝΤΟ ΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΑΙ ΓΕΝΟΜΕΝΑΙ ΕΝ ΥΜΙΝ ΠΑΛΑΙ ΑΝ ΕΝ ΣΑΚΚΩ ΚΑΙ ΣΠΟΔΩ ΜΕΤΕΝΟΗΣΑΝ

21 “Woe to you, Choraʹzin! Woe to you, Bethsaʹida! because if the powerful works that took place in you had taken place in Tyre and Siʹdon, they would long ago have repented in sackcloth and ashes.

22 ΠΛΗΝ ΛΕΓΩ ΥΜΙΝ ΤΥΡΩ ΚΑΙ ΣΙΔΩΝΙ ΑΝΕΚΤΟΤΕΡΟΝ ΕΣΤΑΙ ΕΝ ΗΜΕΡΑ ΚΡΙΣΕΩΣ Η ΥΜΙΝ

22 But I say to you, it will be more endurable for Tyre and Siʹdon on Judgment Day than for you.

23 ΚΑΙ ΣΥ ΚΑΦΑΡΝΑΟΥΜ ΜΗ ΕΩΣ ΟΥΡΑΝΟΥ ΥΨΩΘΗΣΗ ΕΩΣ ΑΔΟΥ ΚΑΤΑΒΗΣΗ ΟΤΙ ΕΙ ΕΝ ΣΟΔΟΜΟΙΣ ΕΓΕΝΗΘΗΣΑΝ ΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΑΙ ΓΕΝΟΜΕΝΑΙ ΕΝ ΣΟΙ ΕΜΕΙΝΕΝ ΑΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΟΝ

23 And you, Caperʹnaum, will you perhaps be exalted to heaven? Down to the Grave you will come; because if the powerful works that took place in you had taken place in Sodʹom, it would have remained until this very day.

24 ΠΛΗΝ ΛΕΓΩ ΥΜΙΝ ΟΤΙ ΓΗ ΣΟΔΟΜΩΝ ΑΝΕΚΤΟΤΕΡΟΝ ΕΣΤΑΙ ΕΝ ΗΜΕΡΑ ΚΡΙΣΕΩΣ Η ΣΟΙ

24 But I say to you, it will be more endurable for the land of Sodʹom on Judgment Day than for you.”

25 ΕΝ ΕΚΕΙΝΩ ΤΩ ΚΑΙΡΩ ΑΠΟΚΡΙΘΕΙΣ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΕΙΠΕΝ ΕΞΟΜΟΛΟΓΟΥΜΑΙ ΣΟΙ ΠΑΤΕΡ ΚΥΡΙΕ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΗΣ ΟΤΙ ΕΚΡΥΨΑΣ ΤΑΥΤΑ ΑΠΟ ΣΟΦΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΕΚΑΛΥΨΑΣ ΑΥΤΑ ΝΗΠΙΟΙΣ

25 At that time Jesus said in response: “I publicly praise you, Father, Lord of heaven and earth, because you have hidden these things from the wise and intellectual ones and have revealed them to young children.

26 ΝΑΙ Ο ΠΑΤΗΡ ΟΤΙ ΟΥΤΩΣ ΕΥΔΟΚΙΑ ΕΓΕΝΕΤΟ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΣΟΥ

26 Yes, O Father, because this is the way you approved.

27 ΠΑΝΤΑ ΜΟΙ ΠΑΡΕΔΟΘΗ ΥΠΟ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΟΥΔΕΙΣ ΕΠΙΓΙΝΩΣΚΕΙ ΤΟΝ ΥΙΟΝ ΕΙ ΜΗ Ο ΠΑΤΗΡ ΟΥΔΕ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΤΙΣ ΕΠΙΓΙΝΩΣΚΕΙ ΕΙ ΜΗ Ο ΥΙΟΣ ΚΑΙ Ω ΕΑΝ ΒΟΥΛΗΤΑΙ Ο ΥΙΟΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΑΙ

27 All things have been handed over to me by my Father, and no one fully knows the Son except the Father; neither does anyone fully know the Father except the Son and anyone to whom the Son is willing to reveal him.

28 ΔΕΥΤΕ ΠΡΟΣ ΜΕ ΠΑΝΤΕΣ ΟΙ ΚΟΠΙΩΝΤΕΣ ΚΑΙ ΠΕΦΟΡΤΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΓΩ ΑΝΑΠΑΥΣΩ ΥΜΑΣ

28 Come to me, all you who are toiling and loaded down, and I will refresh you.

29 ΑΡΑΤΕ ΤΟΝ ΖΥΓΟΝ ΜΟΥ ΕΦ ΥΜΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΕΤΕ ΑΠ ΕΜΟΥ ΟΤΙ ΠΡΑΥΣ ΕΙΜΙ ΚΑΙ ΤΑΠΕΙΝΟΣ ΤΗ ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΗΣΕΤΕ ΑΝΑΠΑΥΣΙΝ ΤΑΙΣ ΨΥΧΑΙΣ ΥΜΩΝ

29 Take my yoke upon you and learn from me, for I am mild-tempered and lowly in heart, and you will find refreshment for yourselves.

30 Ο ΓΑΡ ΖΥΓΟΣ ΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΦΟΡΤΙΟΝ ΜΟΥ ΕΛΑΦΡΟΝ ΕΣΤΙΝ

30 For my yoke is kindly, and my load is light.”

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 12

Matthew. Chapter 12.

ΕΝ ΕΚΕΙΝΩ ΤΩ ΚΑΙΡΩ ΕΠΟΡΕΥΘΗ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΙΣ ΣΑΒΒΑΣΙΝ ΔΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡΙΜΩΝ ΟΙ ΔΕ ΜΑΘΗΤΑΙ ΑΥΤΟΥ ΕΠΕΙΝΑΣΑΝ ΚΑΙ ΗΡΞΑΝΤΟ ΤΙΛΛΕΙΝ ΣΤΑΧΥΑΣ ΚΑΙ ΕΣΘΙΕΙΝ

1 At that time Jesus went through the grainfields on the Saturday. His disciples got hungry and started to pluck heads of grain and to eat.

ΟΙ ΔΕ ΦΑΡΙΣΑΙΟΙ ΙΔΟΝΤΕΣ ΕΙΠΑΝ ΑΥΤΩ ΙΔΟΥ ΟΙ ΜΑΘΗΤΑΙ ΣΟΥ ΠΟΙΟΥΣΙΝ Ο ΟΥΚ ΕΞΕΣΤΙΝ ΠΟΙΕΙΝ ΕΝ ΣΑΒΒΑΤΩ

2 At seeing this, the Pharisees said to him: “Look! Your disciples are doing what is not lawful to do on the Saturday.”

Ο ΔΕ ΕΙΠΕΝ ΑΥΤΟΙΣ ΟΥΚ ΑΝΕΓΝΩΤΕ ΤΙ ΕΠΟΙΗΣΕΝ ΔΑΥΙΔ ΟΤΕ ΕΠΕΙΝΑΣΕΝ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤ ΑΥΤΟΥ

3 He said to them: “Have you not read what David did when he and the men with him were hungry?

ΠΩΣ ΕΙΣΗΛΘΕΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΡΤΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΕΩΣ ΕΦΑΓΟΝ Ο ΟΥΚ ΕΞΟΝ ΗΝ ΑΥΤΩ ΦΑΓΕΙΝ ΟΥΔΕ ΤΟΙΣ ΜΕΤ ΑΥΤΟΥ ΕΙ ΜΗ ΤΟΙΣ ΙΕΡΕΥΣΙΝ ΜΟΝΟΙΣ

4 How he entered into the house of God and they ate the loaves of presentation, something that it was not lawful for him or those with him to eat, but for the priests only?

Η ΟΥΚ ΑΝΕΓΝΩΤΕ ΕΝ ΤΩ ΝΟΜΩ ΟΤΙ ΤΟΙΣ ΣΑΒΒΑΣΙΝ ΟΙ ΙΕΡΕΙΣ ΕΝ ΤΩ ΙΕΡΩ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΒΕΒΗΛΟΥΣΙΝ ΚΑΙ ΑΝΑΙΤΙΟΙ ΕΙΣΙΝ

5 Or have you not read in the Law that on the Saturdays the priests in the temple violate the Saturday and continue guiltless?

ΛΕΓΩ ΔΕ ΥΜΙΝ ΟΤΙ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΜΕΙΖΟΝ ΕΣΤΙΝ ΩΔΕ

6 But I tell you that something greater than the temple is here.

ΕΙ ΔΕ ΕΓΝΩΚΕΙΤΕ ΤΙ ΕΣΤΙΝ ΕΛΕΟΣ ΘΕΛΩ ΚΑΙ ΟΥ ΘΥΣΙΑΝ ΟΥΚ ΑΝ ΚΑΤΕΔΙΚΑΣΑΤΕ ΤΟΥΣ ΑΝΑΙΤΙΟΥΣ

7 However, if you had understood what this means, ‘I want mercy and not sacrifice,’ you would not have condemned the guiltless ones.

ΚΥΡΙΟΣ ΓΑΡ ΕΣΤΙΝ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

8 For the Son of man is Lord of the Saturday.”

ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΣ ΕΚΕΙΘΕΝ ΗΛΘΕΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΝΑΓΩΓΗΝ ΑΥΤΩΝ

9 After departing from that place, he went into their synagogue,

10 ΚΑΙ ΙΔΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΕΙΡΑ ΕΧΩΝ ΞΗΡΑΝ ΚΑΙ ΕΠΗΡΩΤΗΣΑΝ ΑΥΤΟΝ ΛΕΓΟΝΤΕΣ ΕΙ ΕΞΕΣΤΙΝ ΤΟΙΣ ΣΑΒΒΑΣΙΝ ΘΕΡΑΠΕΥΣΑΙ ΙΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΗΣΩΣΙΝ ΑΥΤΟΥ

10 and look! there was a man with a withered hand! So they asked him, “Is it lawful to cure on the Saturday?” so that they might accuse him.

11 Ο ΔΕ ΕΙΠΕΝ ΑΥΤΟΙΣ ΤΙΣ ΕΣΤΑΙ ΕΞ ΥΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΟΣ ΕΞΕΙ ΠΡΟΒΑΤΟΝ ΕΝ ΚΑΙ ΕΑΝ ΕΜΠΕΣΗ ΤΟΥΤΟ ΤΟΙΣ ΣΑΒΒΑΣΙΝ ΕΙΣ ΒΟΘΥΝΟΝ ΟΥΧΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΕΓΕΡΕΙ

11 He said to them: “If you have one sheep and that sheep falls into a pit on the Saturday, is there a man among you who will not grab hold of it and lift it out?

12 ΠΟΣΩ ΟΥΝ ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΡΟΒΑΤΟΥ ΩΣΤΕ ΕΞΕΣΤΙΝ ΤΟΙΣ ΣΑΒΒΑΣΙΝ ΚΑΛΩΣ ΠΟΙΕΙΝ

12 How much more valuable is a man than a sheep! So it is lawful to do a fine thing on the Saturday.”

13 ΤΟΤΕ ΛΕΓΕΙ ΤΩ ΑΝΘΡΩΠΩ ΕΚΤΕΙΝΟΝ ΣΟΥ ΤΗΝ ΧΕΙΡΑ ΚΑΙ ΕΞΕΤΕΙΝΕΝ ΚΑΙ ΑΠΕΚΑΤΕΣΤΑΘΗ ΥΓΙΗΣ ΩΣ Η ΑΛΛΗ

13 Then he said to the man: “Stretch out your hand.” And he stretched it out, and it was restored sound like the other hand.

14 ΕΞΕΛΘΟΝΤΕΣ ΔΕ ΟΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΕΛΑΒΟΝ ΚΑΤ ΑΥΤΟΥ ΟΠΩΣ ΑΥΤΟΝ ΑΠΟΛΕΣΩΣΙΝ

14 But the Pharisees went out and conspired against him to kill him.

15 Ο ΔΕ ΙΗΣΟΥΣ ΓΝΟΥΣ ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ ΕΚΕΙΘΕΝ ΚΑΙ ΗΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ ΑΥΤΩ [ΟΧΛΟΙ] ΠΟΛΛΟΙ ΚΑΙ ΕΘΕΡΑΠΕΥΣΕΝ ΑΥΤΟΥΣ ΠΑΝΤΑΣ

15 Having come to know this, Jesus departed from there. Many also followed him, and he cured them all,

16 ΚΑΙ ΕΠΕΤΙΜΗΣΕΝ ΑΥΤΟΙΣ ΙΝΑ ΜΗ ΦΑΝΕΡΟΝ ΑΥΤΟΝ ΠΟΙΗΣΩΣΙΝ

16 but he sternly ordered them not to make him known,

17 ΙΝΑ ΠΛΗΡΩΘΗ ΤΟ ΡΗΘΕΝ ΔΙΑ ΗΣΑΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΛΕΓΟΝΤΟΣ

17 in order to fulfill what was spoken through Isaiah the prophet, who said:

18 ΙΔΟΥ Ο ΠΑΙΣ ΜΟΥ ΟΝ ΗΡΕΤΙΣΑ Ο ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΜΟΥ ΕΙΣ ΟΝ ΕΥΔΟΚΗΣΕΝ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΘΗΣΩ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΜΟΥ ΕΠ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΝ ΤΟΙΣ ΕΘΝΕΣΙΝ ΑΠΑΓΓΕΛΕΙ

18 “Look! My servant whom I chose, my beloved, whom I have approved! I will put my spirit upon him, and what justice is he will make clear to the nations.

19 ΟΥΚ ΕΡΙΣΕΙ ΟΥΔΕ ΚΡΑΥΓΑΣΕΙ ΟΥΔΕ ΑΚΟΥΣΕΙ ΤΙΣ ΕΝ ΤΑΙΣ ΠΛΑΤΕΙΑΙΣ ΤΗΝ ΦΩΝΗΝ ΑΥΤΟΥ

19 He will not quarrel nor cry aloud, nor will anyone hear his voice in the main streets.

20 ΚΑΛΑΜΟΝ ΣΥΝΤΕΤΡΙΜΜΕΝΟΝ ΟΥ ΚΑΤΕΑΞΕΙ ΚΑΙ ΛΙΝΟΝ ΤΥΦΟΜΕΝΟΝ ΟΥ ΣΒΕΣΕΙ ΕΩΣ ΑΝ ΕΚΒΑΛΗ ΕΙΣ ΝΙΚΟΣ ΤΗΝ ΚΡΙΣΙΝ

20 No bruised reed will he crush, and no smoldering wick will he extinguish, until he brings justice with success.

21 ΚΑΙ ΤΩ ΟΝΟΜΑΤΙ ΑΥΤΟΥ ΕΘΝΗ ΕΛΠΙΟΥΣΙΝ

21 Indeed, in his name nations will hope.”

22 ΤΟΤΕ ΠΡΟΣΗΝΕΧΘΗ ΑΥΤΩ ΔΑΙΜΟΝΙΖΟΜΕΝΟΣ ΤΥΦΛΟΣ ΚΑΙ ΚΩΦΟΣ ΚΑΙ ΕΘΕΡΑΠΕΥΣΕΝ ΑΥΤΟΝ ΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΦΟΝ ΛΑΛΕΙΝ ΚΑΙ ΒΛΕΠΕΙΝ

22 Then they brought him a demon-possessed man who was blind and speechless, and he cured him, so that the speechless man could speak and see.

23 ΚΑΙ ΕΞΙΣΤΑΝΤΟ ΠΑΝΤΕΣ ΟΙ ΟΧΛΟΙ ΚΑΙ ΕΛΕΓΟΝ ΜΗΤΙ ΟΥΤΟΣ ΕΣΤΙΝ Ο ΥΙΟΣ ΔΑΥΙΔ

23 Well, all the crowds were astounded and began to say: “May this not perhaps be the Son of David?”

24 ΟΙ ΔΕ ΦΑΡΙΣΑΙΟΙ ΑΚΟΥΣΑΝΤΕΣ ΕΙΠΟΝ ΟΥΤΟΣ ΟΥΚ ΕΚΒΑΛΛΕΙ ΤΑ ΔΑΙΜΟΝΙΑ ΕΙ ΜΗ ΕΝ ΤΩ ΒΕΕΛΖΕΒΟΥΛ ΑΡΧΟΝΤΙ ΤΩΝ ΔΑΙΜΟΝΙΩΝ

24 At hearing this, the Pharisees said: “This fellow does not expel the demons except by means of Beelʹzebub, the ruler of the demons.”

25 ΕΙΔΩΣ ΔΕ ΤΑΣ ΕΝΘΥΜΗΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ ΕΙΠΕΝ ΑΥΤΟΙΣ ΠΑΣΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΜΕΡΙΣΘΕΙΣΑ ΚΑΘ ΕΑΥΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥΤΑΙ ΚΑΙ ΠΑΣΑ ΠΟΛΙΣ Η ΟΙΚΙΑ ΜΕΡΙΣΘΕΙΣΑ ΚΑΘ ΕΑΥΤΗΣ ΟΥ ΣΤΑΘΗΣΕΤΑΙ

25 Knowing their thoughts, he said to them: “Every kingdom divided against itself comes to ruin, and every city or house divided against itself will not stand.

26 ΚΑΙ ΕΙ Ο ΣΑΤΑΝΑΣ ΤΟΝ ΣΑΤΑΝΑΝ ΕΚΒΑΛΛΕΙ ΕΦ ΕΑΥΤΟΝ ΕΜΕΡΙΣΘΗ ΠΩΣ ΟΥΝ ΣΤΑΘΗΣΕΤΑΙ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΑΥΤΟΥ

26 In the same way, if Opposer expels Opposer, he has become divided against himself; how, then, will his kingdom stand?

27 ΚΑΙ ΕΙ ΕΓΩ ΕΝ ΒΕΕΛΖΕΒΟΥΛ ΕΚΒΑΛΛΩ ΤΑ ΔΑΙΜΟΝΙΑ ΟΙ ΥΙΟΙ ΥΜΩΝ ΕΝ ΤΙΝΙ ΕΚΒΑΛΛΟΥΣΙΝ ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΑΥΤΟΙ ΚΡΙΤΑΙ ΕΣΟΝΤΑΙ ΥΜΩΝ

27 Moreover, if I expel the demons by means of Beelʹzebub, by whom do your sons expel them? This is why they will be your judges.

28 ΕΙ ΔΕ ΕΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΘΕΟΥ ΕΓΩ ΕΚΒΑΛΛΩ ΤΑ ΔΑΙΜΟΝΙΑ ΑΡΑ ΕΦΘΑΣΕΝ ΕΦ ΥΜΑΣ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

28 But if it is by means of God’s spirit that I expel the demons, the Kingdom of God has really overtaken you.

29 Η ΠΩΣ ΔΥΝΑΤΑΙ ΤΙΣ ΕΙΣΕΛΘΕΙΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΙΚΙΑΝ ΤΟΥ ΙΣΧΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΥ ΑΡΠΑΣΑΙ ΕΑΝ ΜΗ ΠΡΩΤΟΝ ΔΗΣΗ ΤΟΝ ΙΣΧΥΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΤΗΝ ΟΙΚΙΑΝ ΑΥΤΟΥ ΔΙΑΡΠΑΣΕΙ

29 Or how can anyone invade the house of a strong man and seize his possessions unless he first ties up the strong man? Only then can he plunder his house.

30 Ο ΜΗ ΩΝ ΜΕΤ ΕΜΟΥ ΚΑΤ ΕΜΟΥ ΕΣΤΙΝ ΚΑΙ Ο ΜΗ ΣΥΝΑΓΩΝ ΜΕΤ ΕΜΟΥ ΣΚΟΡΠΙΖΕΙ

30 Whoever is not on my side is against me, and whoever does not gather with me scatters.

31 ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΛΕΓΩ ΥΜΙΝ ΠΑΣΑ ΑΜΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ ΑΦΕΘΗΣΕΤΑΙ ΤΟΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ Η ΔΕ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ ΟΥΚ ΑΦΕΘΗΣΕΤΑΙ

31 “For this reason I say to you, every sort of sin and blasphemy will be forgiven men, but the blasphemy against the spirit will not be forgiven.

32 ΚΑΙ ΟΣ ΕΑΝ ΕΙΠΗ ΛΟΓΟΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΑΦΕΘΗΣΕΤΑΙ ΑΥΤΩ ΟΣ Δ ΑΝ ΕΙΠΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΥΚ ΑΦΕΘΗΣΕΤΑΙ ΑΥΤΩ ΟΥΤΕ ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΤΩ ΑΙΩΝΙ ΟΥΤΕ ΕΝ ΤΩ ΜΕΛΛΟΝΤΙ

32 For example, whoever speaks a word against the Son of man, it will be forgiven him; but whoever speaks against the holy spirit, it will not be forgiven him, no, not in this system of things nor in that to come.

33 Η ΠΟΙΗΣΑΤΕ ΤΟ ΔΕΝΔΡΟΝ ΚΑΛΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΡΠΟΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΛΟΝ Η ΠΟΙΗΣΑΤΕ ΤΟ ΔΕΝΔΡΟΝ ΣΑΠΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΡΠΟΝ ΑΥΤΟΥ ΣΑΠΡΟΝ ΕΚ ΓΑΡ ΤΟΥ ΚΑΡΠΟΥ ΤΟ ΔΕΝΔΡΟΝ ΓΙΝΩΣΚΕΤΑΙ

33 “Either you make the tree fine and its fruit fine or make the tree rotten and its fruit rotten, for by its fruit the tree is known.

34 ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΕΧΙΔΝΩΝ ΠΩΣ ΔΥΝΑΣΘΕ ΑΓΑΘΑ ΛΑΛΕΙΝ ΠΟΝΗΡΟΙ ΟΝΤΕΣ ΕΚ ΓΑΡ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΛΑΛΕΙ

34 Offspring of vipers, how can you speak good things when you are wicked? For out of the abundance of the heart the mouth speaks.

35 Ο ΑΓΑΘΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΚ ΤΟΥ ΑΓΑΘΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ ΕΚΒΑΛΛΕΙ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ Ο ΠΟΝΗΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΟΝΗΡΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ ΕΚΒΑΛΛΕΙ ΠΟΝΗΡΑ

35 The good man out of his good treasure sends out good things, whereas the wicked man out of his wicked treasure sends out wicked things.

36 ΛΕΓΩ ΔΕ ΥΜΙΝ ΟΤΙ ΠΑΝ ΡΗΜΑ ΑΡΓΟΝ Ο ΛΑΛΗΣΟΥΣΙΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΑΠΟΔΩΣΟΥΣΙΝ ΠΕΡΙ ΑΥΤΟΥ ΛΟΓΟΝ ΕΝ ΗΜΕΡΑ ΚΡΙΣΕΩΣ

36 I tell you that men will render an account on Judgment Day for every unprofitable saying that they speak;

37 ΕΚ ΓΑΡ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΣΟΥ ΔΙΚΑΙΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΣΟΥ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΘΗΣΗ

37 for by your words you will be declared righteous, and by your words you will be condemned.”

38 ΤΟΤΕ ΑΠΕΚΡΙΘΗΣΑΝ ΑΥΤΩ ΤΙΝΕΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΕΓΟΝΤΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕ ΘΕΛΟΜΕΝ ΑΠΟ ΣΟΥ ΣΗΜΕΙΟΝ ΙΔΕΙΝ

38 Then as an answer to him, some of the scribes and the Pharisees said: “Teacher, we want to see a sign from you.”

39 Ο ΔΕ ΑΠΟΚΡΙΘΕΙΣ ΕΙΠΕΝ ΑΥΤΟΙΣ ΓΕΝΕΑ ΠΟΝΗΡΑ ΚΑΙ ΜΟΙΧΑΛΙΣ ΣΗΜΕΙΟΝ ΕΠΙΖΗΤΕΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟΝ ΟΥ ΔΟΘΗΣΕΤΑΙ ΑΥΤΗ ΕΙ ΜΗ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟΝ ΙΩΝΑ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ

39 In reply he said to them: “A wicked and adulterous generation keeps on seeking a sign, but no sign will be given it except the sign of Joʹnah the prophet.

40 ΩΣΠΕΡ ΓΑΡ ΗΝ ΙΩΝΑΣ ΕΝ ΤΗ ΚΟΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΗΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΙ ΤΡΕΙΣ ΝΥΚΤΑΣ ΟΥΤΩΣ ΕΣΤΑΙ Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΝ ΤΗ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΓΗΣ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΙ ΤΡΕΙΣ ΝΥΚΤΑΣ

40 For just as Joʹnah was in the belly of the huge fish for three days and three nights, so the Son of man will be in the heart of the earth for three days and three nights.

41 ΑΝΔΡΕΣ ΝΙΝΕΥΙΤΑΙ ΑΝΑΣΤΗΣΟΝΤΑΙ ΕΝ ΤΗ ΚΡΙΣΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΑΣ ΤΑΥΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΡΙΝΟΥΣΙΝ ΑΥΤΗΝ ΟΤΙ ΜΕΤΕΝΟΗΣΑΝ ΕΙΣ ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΙΩΝΑ ΚΑΙ ΙΔΟΥ ΠΛΕΙΟΝ ΙΩΝΑ ΩΔΕ

41 Men of Ninʹeveh will rise up in the judgment with this generation and will condemn it, because they repented at what Joʹnah preached. But look! something more than Joʹnah is here.

42 ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΝΟΤΟΥ ΕΓΕΡΘΗΣΕΤΑΙ ΕΝ ΤΗ ΚΡΙΣΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΑΣ ΤΑΥΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΡΙΝΕΙ ΑΥΤΗΝ ΟΤΙ ΗΛΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΠΕΡΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΗΣ ΑΚΟΥΣΑΙ ΤΗΝ ΣΟΦΙΑΝ ΣΟΛΟΜΩΝΟΣ ΚΑΙ ΙΔΟΥ ΠΛΕΙΟΝ ΣΟΛΟΜΩΝΟΣ ΩΔΕ

42 The queen of the south will be raised up in the judgment with this generation and will condemn it, for she came from the ends of the earth to hear the wisdom of Solʹomon. But look! something more than Solʹomon is here.

43 ΟΤΑΝ ΔΕ ΤΟ ΑΚΑΘΑΡΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ ΕΞΕΛΘΗ ΑΠΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΔΙΕΡΧΕΤΑΙ ΔΙ ΑΝΥΔΡΩΝ ΤΟΠΩΝ ΖΗΤΟΥΝ ΑΝΑΠΑΥΣΙΝ ΚΑΙ ΟΥΧ ΕΥΡΙΣΚΕΙ

43 “When an unclean spirit comes out of a man, it passes through waterless places in search of a resting-place and finds none.

44 ΤΟΤΕ ΛΕΓΕΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝ ΜΟΥ ΕΠΙΣΤΡΕΨΩ ΟΘΕΝ ΕΞΗΛΘΟΝ ΚΑΙ ΕΛΘΟΝ ΕΥΡΙΣΚΕΙ ΣΧΟΛΑΖΟΝΤΑ ΣΕΣΑΡΩΜΕΝΟΝ ΚΑΙ ΚΕΚΟΣΜΗΜΕΝΟΝ

44 Then it says, ‘I will go back to my house from which I moved,’ and on arriving, it finds the house unoccupied but swept clean and adorned.

45 ΤΟΤΕ ΠΟΡΕΥΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΕΘ ΕΑΥΤΟΥ ΕΠΤΑ ΕΤΕΡΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑ ΠΟΝΗΡΟΤΕΡΑ ΕΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΕΛΘΟΝΤΑ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΕΚΕΙ ΚΑΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΑ ΕΣΧΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΚΕΙΝΟΥ ΧΕΙΡΟΝΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΟΥΤΩΣ ΕΣΤΑΙ ΚΑΙ ΤΗ ΓΕΝΕΑ ΤΑΥΤΗ ΤΗ ΠΟΝΗΡΑ

45 Then it goes and takes along with it seven different spirits more wicked than itself, and after getting inside, they dwell there; and the final circumstances of that man become worse than the first. That is how it will be also with this wicked generation.”

46 ΕΤΙ ΑΥΤΟΥ ΛΑΛΟΥΝΤΟΣ ΤΟΙΣ ΟΧΛΟΙΣ ΙΔΟΥ Η ΜΗΤΗΡ ΚΑΙ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣΤΗΚΕΙΣΑΝ ΕΞΩ ΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΑΥΤΩ ΛΑΛΗΣΑΙ

46 While he was yet speaking to the crowds, his mother and brothers were standing outside, seeking to speak to him.

47 [ΕΙΠΕΝ ΔΕ ΤΙΣ ΑΥΤΩ ΙΔΟΥ Η ΜΗΤΗΡ ΣΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΟΥ ΕΞΩ ΕΣΤΗΚΑΣΙΝ ΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΣΟΙ ΛΑΛΗΣΑΙ]

47 So someone said to him: “Look! Your mother and your brothers are standing outside, seeking to speak to you.”

48 Ο ΔΕ ΑΠΟΚΡΙΘΕΙΣ ΕΙΠΕΝ ΤΩ ΛΕΓΟΝΤΙ ΑΥΤΩ ΤΙΣ ΕΣΤΙΝ Η ΜΗΤΗΡ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΙΝΕΣ ΕΙΣΙΝ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΟΥ

48 In reply he said to the one who spoke to him: “Who is my mother, and who are my brothers?”

49 ΚΑΙ ΕΚΤΕΙΝΑΣ ΤΗΝ ΧΕΙΡΑ ΑΥΤΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΑΣ ΑΥΤΟΥ ΕΙΠΕΝ ΙΔΟΥ Η ΜΗΤΗΡ ΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΟΥ

49 And extending his hand toward his disciples, he said: “Look! My mother and my brothers!

50 ΟΣΤΙΣ ΓΑΡ ΑΝ ΠΟΙΗΣΗ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΜΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΟΥΡΑΝΟΙΣ ΑΥΤΟΣ ΜΟΥ ΑΔΕΛΦΟΣ ΚΑΙ ΑΔΕΛΦΗ ΚΑΙ ΜΗΤΗΡ ΕΣΤΙΝ

50 For whoever does the will of my Father who is in heaven, that one is my brother and sister and mother.”

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 13

Matthew. Chapter 13.

ΕΝ ΤΗ ΗΜΕΡΑ ΕΚΕΙΝΗ ΕΞΕΛΘΩΝ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΕΚΑΘΗΤΟ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑΝ

1 On that day Jesus left the house and was sitting by the sea.

ΚΑΙ ΣΥΝΗΧΘΗΣΑΝ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ ΟΧΛΟΙ ΠΟΛΛΟΙ ΩΣΤΕ ΑΥΤΟΝ ΕΙΣ ΠΛΟΙΟΝ ΕΜΒΑΝΤΑ ΚΑΘΗΣΘΑΙ ΚΑΙ ΠΑΣ Ο ΟΧΛΟΣ ΕΠΙ ΤΟΝ ΑΙΓΙΑΛΟΝ ΕΙΣΤΗΚΕΙ

2 And such large crowds gathered to him that he went aboard a boat and sat down, and all the crowd was standing on the beach.

ΚΑΙ ΕΛΑΛΗΣΕΝ ΑΥΤΟΙΣ ΠΟΛΛΑ ΕΝ ΠΑΡΑΒΟΛΑΙΣ ΛΕΓΩΝ ΙΔΟΥ ΕΞΗΛΘΕΝ Ο ΣΠΕΙΡΩΝ ΤΟΥ ΣΠΕΙΡΕΙΝ

3 Then he told them many things by illustrations, saying: “Look! A sower went out to sow.

ΚΑΙ ΕΝ ΤΩ ΣΠΕΙΡΕΙΝ ΑΥΤΟΝ Α ΜΕΝ ΕΠΕΣΕΝ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΟΔΟΝ ΚΑΙ ΕΛΘΟΝΤΑ ΤΑ ΠΕΤΕΙΝΑ ΚΑΤΕΦΑΓΕΝ ΑΥΤΑ

4 As he was sowing, some seeds fell alongside the road, and the birds came and ate them up.

ΑΛΛΑ ΔΕ ΕΠΕΣΕΝ ΕΠΙ ΤΑ ΠΕΤΡΩΔΗ ΟΠΟΥ ΟΥΚ ΕΙΧΕΝ ΓΗΝ ΠΟΛΛΗΝ ΚΑΙ ΕΥΘΕΩΣ ΕΞΑΝΕΤΕΙΛΕΝ ΔΙΑ ΤΟ ΜΗ ΕΧΕΙΝ ΒΑΘΟΣ ΓΗΣ

5 Others fell on rocky ground where there was not much soil, and they immediately sprang up because the soil was not deep.

ΗΛΙΟΥ ΔΕ ΑΝΑΤΕΙΛΑΝΤΟΣ ΕΚΑΥΜΑΤΙΣΘΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΟ ΜΗ ΕΧΕΙΝ ΡΙΖΑΝ ΕΞΗΡΑΝΘΗ

6 But when the sun rose, they were scorched, and they withered because they had no root.

ΑΛΛΑ ΔΕ ΕΠΕΣΕΝ ΕΠΙ ΤΑΣ ΑΚΑΝΘΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΒΗΣΑΝ ΑΙ ΑΚΑΝΘΑΙ ΚΑΙ ΕΠΝΙΞΑΝ ΑΥΤΑ

7 Others fell among the thorns, and the thorns came up and choked them.

ΑΛΛΑ ΔΕ ΕΠΕΣΕΝ ΕΠΙ ΤΗΝ ΓΗΝ ΤΗΝ ΚΑΛΗΝ ΚΑΙ ΕΔΙΔΟΥ ΚΑΡΠΟΝ Ο ΜΕΝ ΕΚΑΤΟΝ Ο ΔΕ ΕΞΗΚΟΝΤΑ Ο ΔΕ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑ

8 Still others fell on the fine soil, and they began to yield fruit, this one 100 times more, that one 60, the other 30.

Ο ΕΧΩΝ ΩΤΑ ΑΚΟΥΕΤΩ

9 Let the one who has ears listen.”

10 ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΛΘΟΝΤΕΣ ΟΙ ΜΑΘΗΤΑΙ ΕΙΠΑΝ ΑΥΤΩ ΔΙΑ ΤΙ ΕΝ ΠΑΡΑΒΟΛΑΙΣ ΛΑΛΕΙΣ ΑΥΤΟΙΣ

10 So the disciples came and said to him: “Why do you speak to them by the use of illustrations?”

11 Ο ΔΕ ΑΠΟΚΡΙΘΕΙΣ ΕΙΠΕΝ ΑΥΤΟΙΣ ΟΤΙ ΥΜΙΝ ΔΕΔΟΤΑΙ ΓΝΩΝΑΙ ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ ΕΚΕΙΝΟΙΣ ΔΕ ΟΥ ΔΕΔΟΤΑΙ

11 In reply he said: “To you it is granted to understand the sacred secrets of the Kingdom of the heavens, but to them it is not granted.

12 ΟΣΤΙΣ ΓΑΡ ΕΧΕΙ ΔΟΘΗΣΕΤΑΙ ΑΥΤΩ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΕΥΘΗΣΕΤΑΙ ΟΣΤΙΣ ΔΕ ΟΥΚ ΕΧΕΙ ΚΑΙ Ο ΕΧΕΙ ΑΡΘΗΣΕΤΑΙ ΑΠ ΑΥΤΟΥ

12 For whoever has, more will be given him, and he will be made to abound; but whoever does not have, even what he has will be taken from him.

13 ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΕΝ ΠΑΡΑΒΟΛΑΙΣ ΑΥΤΟΙΣ ΛΑΛΩ ΟΤΙ ΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΟΥ ΒΛΕΠΟΥΣΙΝ ΚΑΙ ΑΚΟΥΟΝΤΕΣ ΟΥΚ ΑΚΟΥΟΥΣΙΝ ΟΥΔΕ ΣΥΝΙΟΥΣΙΝ

13 That is why I speak to them by the use of illustrations; for looking, they look in vain, and hearing, they hear in vain, nor do they get the sense of it.

14 ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΟΥΤΑΙ ΑΥΤΟΙΣ Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΗΣΑΙΟΥ Η ΛΕΓΟΥΣΑ ΑΚΟΗ ΑΚΟΥΣΕΤΕ ΚΑΙ ΟΥ ΜΗ ΣΥΝΗΤΕ ΚΑΙ ΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΒΛΕΨΕΤΕ ΚΑΙ ΟΥ ΜΗ ΙΔΗΤΕ

14 And the prophecy of Isaiah is being fulfilled in their case. It says: ‘You will indeed hear but by no means get the sense of it, and you will indeed look but by no means see.

15 ΕΠΑΧΥΝΘΗ ΓΑΡ Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΩΣΙΝ ΒΑΡΕΩΣ ΗΚΟΥΣΑΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΦΘΑΛΜΟΥΣ ΑΥΤΩΝ ΕΚΑΜΜΥΣΑΝ ΜΗΠΟΤΕ ΙΔΩΣΙΝ ΤΟΙΣ ΟΦΘΑΛΜΟΙΣ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΩΣΙΝ ΑΚΟΥΣΩΣΙΝ ΚΑΙ ΤΗ ΚΑΡΔΙΑ ΣΥΝΩΣΙΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΕΨΩΣΙΝ ΚΑΙ ΙΑΣΟΜΑΙ ΑΥΤΟΥΣ

15 For the heart of this people has grown unreceptive, and with their ears they have heard without response, and they have shut their eyes, so that they might never see with their eyes and hear with their ears and get the sense of it with their hearts and turn back and I heal them.’

16 ΥΜΩΝ ΔΕ ΜΑΚΑΡΙΟΙ ΟΙ ΟΦΘΑΛΜΟΙ ΟΤΙ ΒΛΕΠΟΥΣΙΝ ΚΑΙ ΤΑ ΩΤΑ ΥΜΩΝ ΟΤΙ ΑΚΟΥΟΥΣΙΝ

16 “However, happy are your eyes because they see and your ears because they hear.

17 ΑΜΗΝ ΓΑΡ ΛΕΓΩ ΥΜΙΝ ΟΤΙ ΠΟΛΛΟΙ ΠΡΟΦΗΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΙ ΕΠΕΘΥΜΗΣΑΝ ΙΔΕΙΝ Α ΒΛΕΠΕΤΕ ΚΑΙ ΟΥΚ ΕΙΔΑΝ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΑΙ Α ΑΚΟΥΕΤΕ ΚΑΙ ΟΥΚ ΗΚΟΥΣΑΝ

17 For truly I say to you, many prophets and righteous men desired to see the things you are observing but did not see them, and to hear the things you are hearing but did not hear them.

18 ΥΜΕΙΣ ΟΥΝ ΑΚΟΥΣΑΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΟΛΗΝ ΤΟΥ ΣΠΕΙΡΑΝΤΟΣ

18 “Now listen to the illustration of the man who sowed.

19 ΠΑΝΤΟΣ ΑΚΟΥΟΝΤΟΣ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗ ΣΥΝΙΕΝΤΟΣ ΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΠΟΝΗΡΟΣ ΚΑΙ ΑΡΠΑΖΕΙ ΤΟ ΕΣΠΑΡΜΕΝΟΝ ΕΝ ΤΗ ΚΑΡΔΙΑ ΑΥΤΟΥ ΟΥΤΟΣ ΕΣΤΙΝ Ο ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΟΔΟΝ ΣΠΑΡΕΙΣ

19 Where anyone hears the word of the Kingdom but does not get the sense of it, the wicked one comes and snatches away what has been sown in his heart; this is the one sown alongside the road.

20 Ο ΔΕ ΕΠΙ ΤΑ ΠΕΤΡΩΔΗ ΣΠΑΡΕΙΣ ΟΥΤΟΣ ΕΣΤΙΝ Ο ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΑΚΟΥΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΣ ΜΕΤΑ ΧΑΡΑΣ ΛΑΜΒΑΝΩΝ ΑΥΤΟΝ

20 As for the one sown on rocky ground, this is the one hearing the word and at once accepting it with joy.

21 ΟΥΚ ΕΧΕΙ ΔΕ ΡΙΖΑΝ ΕΝ ΕΑΥΤΩ ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΚΑΙΡΟΣ ΕΣΤΙΝ ΓΕΝΟΜΕΝΗΣ ΔΕ ΘΛΙΨΕΩΣ Η ΔΙΩΓΜΟΥ ΔΙΑ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΕΥΘΥΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΖΕΤΑΙ

21 Yet, he has no root in himself but continues for a time, and after tribulation or persecution has arisen on account of the word, he is at once stumbled.

22 Ο ΔΕ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΚΑΝΘΑΣ ΣΠΑΡΕΙΣ ΟΥΤΟΣ ΕΣΤΙΝ Ο ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΑΚΟΥΩΝ ΚΑΙ Η ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΟΥ ΑΙΩΝΟΣ ΚΑΙ Η ΑΠΑΤΗ ΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΣΥΜΠΝΙΓΕΙ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΚΑΙ ΑΚΑΡΠΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ

22 As for the one sown among the thorns, this is the one hearing the word, but the anxiety of this system of things and the deceptive power of riches choke the word, and it becomes unfruitful.

23 Ο ΔΕ ΕΠΙ ΤΗΝ ΚΑΛΗΝ ΓΗΝ ΣΠΑΡΕΙΣ ΟΥΤΟΣ ΕΣΤΙΝ Ο ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΑΚΟΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΙΕΙΣ ΟΣ ΔΗ ΚΑΡΠΟΦΟΡΕΙ ΚΑΙ ΠΟΙΕΙ Ο ΜΕΝ ΕΚΑΤΟΝ Ο ΔΕ ΕΞΗΚΟΝΤΑ Ο ΔΕ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑ

23 As for the one sown upon the fine soil, this is the one hearing the word and getting the sense of it, who really does bear fruit and produces, this one 100 times more, that one 60, the other 30.”

24 ΑΛΛΗΝ ΠΑΡΑΒΟΛΗΝ ΠΑΡΕΘΗΚΕΝ ΑΥΤΟΙΣ ΛΕΓΩΝ ΩΜΟΙΩΘΗ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩ ΣΠΕΙΡΑΝΤΙ ΚΑΛΟΝ ΣΠΕΡΜΑ ΕΝ ΤΩ ΑΓΡΩ ΑΥΤΟΥ

24 He presented another illustration to them, saying: “The Kingdom of the heavens may be likened to a man who sowed fine seed in his field.

25 ΕΝ ΔΕ ΤΩ ΚΑΘΕΥΔΕΙΝ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΗΛΘΕΝ ΑΥΤΟΥ Ο ΕΧΘΡΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΣΠΕΙΡΕΝ ΖΙΖΑΝΙΑ ΑΝΑ ΜΕΣΟΝ ΤΟΥ ΣΙΤΟΥ ΚΑΙ ΑΠΗΛΘΕΝ

25 While men were sleeping, his enemy came and oversowed weeds in among the wheat and left.

26 ΟΤΕ ΔΕ ΕΒΛΑΣΤΗΣΕΝ Ο ΧΟΡΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΝ ΕΠΟΙΗΣΕΝ ΤΟΤΕ ΕΦΑΝΗ ΚΑΙ ΤΑ ΖΙΖΑΝΙΑ

26 When the stalk sprouted and produced fruit, then the weeds also appeared.

27 ΠΡΟΣΕΛΘΟΝΤΕΣ ΔΕ ΟΙ ΔΟΥΛΟΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΤΟΥ ΕΙΠΟΝ ΑΥΤΩ ΚΥΡΙΕ ΟΥΧΙ ΚΑΛΟΝ ΣΠΕΡΜΑ ΕΣΠΕΙΡΑΣ ΕΝ ΤΩ ΣΩ ΑΓΡΩ ΠΟΘΕΝ ΟΥΝ ΕΧΕΙ ΖΙΖΑΝΙΑ

27 So the slaves of the master of the house came and said to him, ‘Master, did you not sow fine seed in your field? How, then, does it have weeds?’

28 Ο ΔΕ ΕΦΗ ΑΥΤΟΙΣ ΕΧΘΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥΤΟ ΕΠΟΙΗΣΕΝ ΟΙ ΔΕ ΔΟΥΛΟΙ ΛΕΓΟΥΣΙΝ ΑΥΤΩ ΘΕΛΕΙΣ ΟΥΝ ΑΠΕΛΘΟΝΤΕΣ ΣΥΛΛΕΞΩΜΕΝ ΑΥΤΑ

28 He said to them, ‘An enemy, a man, did this.’ The slaves said to him, ‘Do you want us, then, to go out and collect them?’

29 Ο ΔΕ ΦΗΣΙΝ ΟΥ ΜΗΠΟΤΕ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΕΣ ΤΑ ΖΙΖΑΝΙΑ ΕΚΡΙΖΩΣΗΤΕ ΑΜΑ ΑΥΤΟΙΣ ΤΟΝ ΣΙΤΟΝ

29 He said, ‘No, for fear that while collecting the weeds, you uproot the wheat with them.

30 ΑΦΕΤΕ ΣΥΝΑΥΞΑΝΕΣΘΑΙ ΑΜΦΟΤΕΡΑ ΕΩΣ ΤΟΥ ΘΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝ ΚΑΙΡΩ ΤΟΥ ΘΕΡΙΣΜΟΥ ΕΡΩ ΤΟΙΣ ΘΕΡΙΣΤΑΙΣ ΣΥΛΛΕΞΑΤΕ ΠΡΩΤΟΝ ΤΑ ΖΙΖΑΝΙΑ ΚΑΙ ΔΗΣΑΤΕ ΑΥΤΑ ΕΙΣ ΔΕΣΜΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΑΤΑΚΑΥΣΑΙ ΑΥΤΑ ΤΟΝ ΔΕ ΣΙΤΟΝ ΣΥΝΑΓΑΓΕΤΕ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗΝ ΜΟΥ

30 Let both grow together until the harvest, and in the harvest season, I will tell the reapers: First collect the weeds and bind them in bundles to burn them up; then gather the wheat into my storehouse.’”

31 ΑΛΛΗΝ ΠΑΡΑΒΟΛΗΝ ΠΑΡΕΘΗΚΕΝ ΑΥΤΟΙΣ ΛΕΓΩΝ ΟΜΟΙΑ ΕΣΤΙΝ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ ΚΟΚΚΩ ΣΙΝΑΠΕΩΣ ΟΝ ΛΑΒΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΣΠΕΙΡΕΝ ΕΝ ΤΩ ΑΓΡΩ ΑΥΤΟΥ

31 He presented another illustration to them, saying: “The Kingdom of the heavens is like a mustard grain that a man took and planted in his field.

32 Ο ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΝ ΜΕΝ ΕΣΤΙΝ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΣΠΕΡΜΑΤΩΝ ΟΤΑΝ ΔΕ ΑΥΞΗΘΗ ΜΕΙΖΟΝ ΤΩΝ ΛΑΧΑΝΩΝ ΕΣΤΙΝ ΚΑΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΝΔΡΟΝ ΩΣΤΕ ΕΛΘΕΙΝ ΤΑ ΠΕΤΕΙΝΑ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΗΝΟΥΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΚΛΑΔΟΙΣ ΑΥΤΟΥ

32 It is, in fact, the tiniest of all the seeds, but when it has grown, it is the largest of the vegetable plants and becomes a tree, so that the birds of heaven come and find lodging among its branches.”

33 ΑΛΛΗΝ ΠΑΡΑΒΟΛΗΝ ΕΛΑΛΗΣΕΝ ΑΥΤΟΙΣ ΟΜΟΙΑ ΕΣΤΙΝ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ ΖΥΜΗ ΗΝ ΛΑΒΟΥΣΑ ΓΥΝΗ ΕΝΕΚΡΥΨΕΝ ΕΙΣ ΑΛΕΥΡΟΥ ΣΑΤΑ ΤΡΙΑ ΕΩΣ ΟΥ ΕΖΥΜΩΘΗ ΟΛΟΝ

33 He told them another illustration: “The Kingdom of the heavens is like leaven that a woman took and mixed with three large measures of flour until the whole mass was fermented.”

34 ΤΑΥΤΑ ΠΑΝΤΑ ΕΛΑΛΗΣΕΝ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΕΝ ΠΑΡΑΒΟΛΑΙΣ ΤΟΙΣ ΟΧΛΟΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ ΟΥΔΕΝ ΕΛΑΛΕΙ ΑΥΤΟΙΣ

34 All these things Jesus spoke to the crowds by illustrations. Indeed, without an illustration he would not speak to them,

35 ΟΠΩΣ ΠΛΗΡΩΘΗ ΤΟ ΡΗΘΕΝ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΛΕΓΟΝΤΟΣ ΑΝΟΙΞΩ ΕΝ ΠΑΡΑΒΟΛΑΙΣ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΜΟΥ ΕΡΕΥΞΟΜΑΙ ΚΕΚΡΥΜΜΕΝΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ [ΚΟΣΜΟΥ]

35 in order to fulfill what was spoken through the prophet who said: “I will open my mouth with illustrations; I will proclaim things hidden since the founding.”

36 ΤΟΤΕ ΑΦΕΙΣ ΤΟΥΣ ΟΧΛΟΥΣ ΗΛΘΕΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΙΚΙΑΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΘΟΝ ΑΥΤΩ ΟΙ ΜΑΘΗΤΑΙ ΑΥΤΟΥ ΛΕΓΟΝΤΕΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΟΝ ΗΜΙΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΟΛΗΝ ΤΩΝ ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΑΓΡΟΥ

36 Then after dismissing the crowds, he went into the house. His disciples came to him and said: “Explain to us the illustration of the weeds in the field.”

37 Ο ΔΕ ΑΠΟΚΡΙΘΕΙΣ ΕΙΠΕΝ Ο ΣΠΕΙΡΩΝ ΤΟ ΚΑΛΟΝ ΣΠΕΡΜΑ ΕΣΤΙΝ Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

37 In response he said: “The sower of the fine seed is the Son of man;

38 Ο ΔΕ ΑΓΡΟΣ ΕΣΤΙΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΔΕ ΚΑΛΟΝ ΣΠΕΡΜΑ ΟΥΤΟΙ ΕΙΣΙΝ ΟΙ ΥΙΟΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΑ ΔΕ ΖΙΖΑΝΙΑ ΕΙΣΙΝ ΟΙ ΥΙΟΙ ΤΟΥ ΠΟΝΗΡΟΥ

38 the field is the world. As for the fine seed, these are the sons of the Kingdom, but the weeds are the sons of the wicked one,

39 Ο ΔΕ ΕΧΘΡΟΣ Ο ΣΠΕΙΡΑΣ ΑΥΤΑ ΕΣΤΙΝ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ Ο ΔΕ ΘΕΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΙΑ ΑΙΩΝΟΣ ΕΣΤΙΝ ΟΙ ΔΕ ΘΕΡΙΣΤΑΙ ΑΓΓΕΛΟΙ ΕΙΣΙΝ

39 and the enemy who sowed them is the Slanderer. The harvest is a conclusion of a system of things, and the reapers are angels.

40 ΩΣΠΕΡ ΟΥΝ ΣΥΛΛΕΓΕΤΑΙ ΤΑ ΖΙΖΑΝΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΙ [ΚΑΤΑ]ΚΑΙΕΤΑΙ ΟΥΤΩΣ ΕΣΤΑΙ ΕΝ ΤΗ ΣΥΝΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΙΩΝΟΣ

40 Therefore, just as the weeds are collected and burned with fire, so it will be in the conclusion of the system of things.

41 ΑΠΟΣΤΕΛΕΙ Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΤΟΥΣ ΑΓΓΕΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΕΞΟΥΣΙΝ ΕΚ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΑΥΤΟΥ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΙΟΥΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΟΜΙΑΝ

41 The Son of man will send his angels, and they will collect out from his Kingdom all things that cause stumbling and people who practice lawlessness,

42 ΚΑΙ ΒΑΛΟΥΣΙΝ ΑΥΤΟΥΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΜΙΝΟΝ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ ΕΚΕΙ ΕΣΤΑΙ Ο ΚΛΑΥΘΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΒΡΥΓΜΟΣ ΤΩΝ ΟΔΟΝΤΩΝ

42 and they will pitch them into the fiery furnace. There is where their weeping and the gnashing of their teeth will be.

43 ΤΟΤΕ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΙ ΕΚΛΑΜΨΟΥΣΙΝ ΩΣ Ο ΗΛΙΟΣ ΕΝ ΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΑΥΤΩΝ Ο ΕΧΩΝ ΩΤΑ ΑΚΟΥΕΤΩ

43 At that time the righteous ones will shine as brightly as the sun in the Kingdom of their Father. Let the one who has ears listen.

44 ΟΜΟΙΑ ΕΣΤΙΝ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ ΘΗΣΑΥΡΩ ΚΕΚΡΥΜΜΕΝΩ ΕΝ ΤΩ ΑΓΡΩ ΟΝ ΕΥΡΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΚΡΥΨΕΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ ΑΥΤΟΥ ΥΠΑΓΕΙ ΚΑΙ ΠΩΛΕΙ ΠΑΝΤΑ ΟΣΑ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΖΕΙ ΤΟΝ ΑΓΡΟΝ ΕΚΕΙΝΟΝ

44 “The Kingdom of the heavens is like a treasure, hidden in the field, that a man found and hid; and because of his joy, he goes and sells everything he has and buys that field.

45 ΠΑΛΙΝ ΟΜΟΙΑ ΕΣΤΙΝ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩ ΕΜΠΟΡΩ ΖΗΤΟΥΝΤΙ ΚΑΛΟΥΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ

45 “Again the Kingdom of the heavens is like a traveling merchant seeking fine pearls.

46 ΕΥΡΩΝ ΔΕ ΕΝΑ ΠΟΛΥΤΙΜΟΝ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΝ ΑΠΕΛΘΩΝ ΠΕΠΡΑΚΕΝ ΠΑΝΤΑ ΟΣΑ ΕΙΧΕΝ ΚΑΙ ΗΓΟΡΑΣΕΝ ΑΥΤΟΝ

46 Upon finding one pearl of high value, he went away and promptly sold all the things he had and bought it.

47 ΠΑΛΙΝ ΟΜΟΙΑ ΕΣΤΙΝ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ ΣΑΓΗΝΗ ΒΛΗΘΕΙΣΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑΝ ΚΑΙ ΕΚ ΠΑΝΤΟΣ ΓΕΝΟΥΣ ΣΥΝΑΓΑΓΟΥΣΗ

47 “Again the Kingdom of the heavens is like a dragnet let down into the sea and gathering fish of every kind.

48 ΗΝ ΟΤΕ ΕΠΛΗΡΩΘΗ ΑΝΑΒΙΒΑΣΑΝΤΕΣ ΕΠΙ ΤΟΝ ΑΙΓΙΑΛΟΝ ΚΑΙ ΚΑΘΙΣΑΝΤΕΣ ΣΥΝΕΛΕΞΑΝ ΤΑ ΚΑΛΑ ΕΙΣ ΑΓΓΗ ΤΑ ΔΕ ΣΑΠΡΑ ΕΞΩ ΕΒΑΛΟΝ

48 When it was full, they hauled it up onto the beach, and sitting down, they collected the fine ones into containers, but the unsuitable they threw away.

49 ΟΥΤΩΣ ΕΣΤΑΙ ΕΝ ΤΗ ΣΥΝΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΙΩΝΟΣ ΕΞΕΛΕΥΣΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΓΓΕΛΟΙ ΚΑΙ ΑΦΟΡΙΟΥΣΙΝ ΤΟΥΣ ΠΟΝΗΡΟΥΣ ΕΚ ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΝ

49 That is how it will be in the conclusion of the system of things. The angels will go out and separate the wicked from among the righteous

50 ΚΑΙ ΒΑΛΟΥΣΙΝ ΑΥΤΟΥΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΜΙΝΟΝ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ ΕΚΕΙ ΕΣΤΑΙ Ο ΚΛΑΥΘΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΒΡΥΓΜΟΣ ΤΩΝ ΟΔΟΝΤΩΝ

50 and will cast them into the fiery furnace. There is where their weeping and the gnashing of their teeth will be.

51 ΣΥΝΗΚΑΤΕ ΤΑΥΤΑ ΠΑΝΤΑ ΛΕΓΟΥΣΙΝ ΑΥΤΩ ΝΑΙ

51 “Did you get the sense of all these things?” They said to him: “Yes.”

52 Ο ΔΕ ΕΙΠΕΝ ΑΥΤΟΙΣ ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΠΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ ΜΑΘΗΤΕΥΘΕΙΣ ΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ ΟΜΟΙΟΣ ΕΣΤΙΝ ΑΝΘΡΩΠΩ ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΤΗ ΟΣΤΙΣ ΕΚΒΑΛΛΕΙ ΕΚ ΤΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙΝΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ

52 Then he said to them: “That being the case, every public instructor who is taught about the Kingdom of the heavens is like a man, the master of the house, who brings out of his treasure store things both new and old.”

53 ΚΑΙ ΕΓΕΝΕΤΟ ΟΤΕ ΕΤΕΛΕΣΕΝ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΤΑΣ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ ΤΑΥΤΑΣ ΜΕΤΗΡΕΝ ΕΚΕΙΘΕΝ

53 When Jesus had finished these illustrations, he departed from there.

54 ΚΑΙ ΕΛΘΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΑΥΤΟΥ ΕΔΙΔΑΣΚΕΝ ΑΥΤΟΥΣ ΕΝ ΤΗ ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΑΥΤΩΝ ΩΣΤΕ ΕΚΠΛΗΣΣΕΣΘΑΙ ΑΥΤΟΥΣ ΚΑΙ ΛΕΓΕΙΝ ΠΟΘΕΝ ΤΟΥΤΩ Η ΣΟΦΙΑ ΑΥΤΗ ΚΑΙ ΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

54 After coming into his home territory, he began to teach them in their synagogue, so that they were astounded and said: “Where did this man get this wisdom and these powerful works?

55 ΟΥΧ ΟΥΤΟΣ ΕΣΤΙΝ Ο ΤΟΥ ΤΕΚΤΟΝΟΣ ΥΙΟΣ ΟΥΧ Η ΜΗΤΗΡ ΑΥΤΟΥ ΛΕΓΕΤΑΙ ΜΑΡΙΑΜ ΚΑΙ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΑΥΤΟΥ ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΑΙ ΙΩΣΗΦ ΚΑΙ ΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΙΟΥΔΑΣ

55 Is this not the carpenter’s son? Is not his mother called Mary, and his brothers Jacob and Joseph and Simon and Judas?

56 ΚΑΙ ΑΙ ΑΔΕΛΦΑΙ ΑΥΤΟΥ ΟΥΧΙ ΠΑΣΑΙ ΠΡΟΣ ΗΜΑΣ ΕΙΣΙΝ ΠΟΘΕΝ ΟΥΝ ΤΟΥΤΩ ΤΑΥΤΑ ΠΑΝΤΑ

56 And his sisters, are they not all with us? Where, then, did he get all of this?”

57 ΚΑΙ ΕΣΚΑΝΔΑΛΙΖΟΝΤΟ ΕΝ ΑΥΤΩ Ο ΔΕ ΙΗΣΟΥΣ ΕΙΠΕΝ ΑΥΤΟΙΣ ΟΥΚ ΕΣΤΙΝ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΑΤΙΜΟΣ ΕΙ ΜΗ ΕΝ ΤΗ ΠΑΤΡΙΔΙ ΚΑΙ ΕΝ ΤΗ ΟΙΚΙΑ ΑΥΤΟΥ

57 So they began to stumble because of him. But Jesus said to them: “A prophet is not without honor except in his home territory and in his own house.”

58 ΚΑΙ ΟΥΚ ΕΠΟΙΗΣΕΝ ΕΚΕΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΠΟΛΛΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΠΙΣΤΙΑΝ ΑΥΤΩΝ

58 And he did not perform many powerful works there on account of their lack of faith.

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 14

Matthew. Chapter 14.

ΕΝ ΕΚΕΙΝΩ ΤΩ ΚΑΙΡΩ ΗΚΟΥΣΕΝ ΗΡΩΔΗΣ Ο ΤΕΤΡΑΑΡΧΗΣ ΤΗΝ ΑΚΟΗΝ ΙΗΣΟΥ

1 At that time Herod, the district ruler, heard the report about Jesus

ΚΑΙ ΕΙΠΕΝ ΤΟΙΣ ΠΑΙΣΙΝ ΑΥΤΟΥ ΟΥΤΟΣ ΕΣΤΙΝ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΒΑΠΤΙΣΤΗΣ ΑΥΤΟΣ ΗΓΕΡΘΗ ΑΠΟ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓΟΥΣΙΝ ΕΝ ΑΥΤΩ

2 and said to his servants: “This is John the Dipper. He was raised up from the dead, and this is why these powerful works are operating in him.”

Ο ΓΑΡ ΗΡΩΔΗΣ ΚΡΑΤΗΣΑΣ ΤΟΝ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΔΗΣΕΝ [ΑΥΤΟΝ] ΚΑΙ ΕΝ ΦΥΛΑΚΗ ΑΠΕΘΕΤΟ ΔΙΑ ΗΡΩΔΙΑΔΑ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ ΑΥΤΟΥ

3 Herod had arrested John and had bound him and imprisoned him because of Heroʹdias, the wife of Philip his brother.

ΕΛΕΓΕΝ ΓΑΡ Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΥΤΩ ΟΥΚ ΕΞΕΣΤΙΝ ΣΟΙ ΕΧΕΙΝ ΑΥΤΗΝ

4 For John had been saying to him: “It is not lawful for you to have her.”

ΚΑΙ ΘΕΛΩΝ ΑΥΤΟΝ ΑΠΟΚΤΕΙΝΑΙ ΕΦΟΒΗΘΗ ΤΟΝ ΟΧΛΟΝ ΟΤΙ ΩΣ ΠΡΟΦΗΤΗΝ ΑΥΤΟΝ ΕΙΧΟΝ

5 However, although he wanted to kill him, he feared the crowd, because they took him for a prophet.

ΓΕΝΕΣΙΟΙΣ ΔΕ ΓΕΝΟΜΕΝΟΙΣ ΤΟΥ ΗΡΩΔΟΥ ΩΡΧΗΣΑΤΟ Η ΘΥΓΑΤΗΡ ΤΗΣ ΗΡΩΔΙΑΔΟΣ ΕΝ ΤΩ ΜΕΣΩ ΚΑΙ ΗΡΕΣΕΝ ΤΩ ΗΡΩΔΗ

6 But when Herod’s birthday was being celebrated, the daughter of Heroʹdias danced for the occasion and pleased Herod so much

ΟΘΕΝ ΜΕΘ ΟΡΚΟΥ ΩΜΟΛΟΓΗΣΕΝ ΑΥΤΗ ΔΟΥΝΑΙ Ο ΕΑΝ ΑΙΤΗΣΗΤΑΙ

7 that he promised with an oath to give her whatever she asked.

Η ΔΕ ΠΡΟΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑ ΥΠΟ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΑΥΤΗΣ ΔΟΣ ΜΟΙ ΦΗΣΙΝ ΩΔΕ ΕΠΙ ΠΙΝΑΚΙ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΤΟΥ

8 Then she, at her mother’s prompting, said: “Give me here on a platter the head of John the Dipper.”

ΚΑΙ ΛΥΠΗΘΕΙΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΝΑΚΕΙΜΕΝΟΥΣ ΕΚΕΛΕΥΣΕΝ ΔΟΘΗΝΑΙ

9 Grieved though he was, the king, out of regard for his oaths and for those dining with him, commanded it to be given.

10 ΚΑΙ ΠΕΜΨΑΣ ΑΠΕΚΕΦΑΛΙΣΕΝ [ΤΟΝ] ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΝ ΤΗ ΦΥΛΑΚΗ

10 So he sent and had John beheaded in the prison.

11 ΚΑΙ ΗΝΕΧΘΗ Η ΚΕΦΑΛΗ ΑΥΤΟΥ ΕΠΙ ΠΙΝΑΚΙ ΚΑΙ ΕΔΟΘΗ ΤΩ ΚΟΡΑΣΙΩ ΚΑΙ ΗΝΕΓΚΕΝ ΤΗ ΜΗΤΡΙ ΑΥΤΗΣ

11 His head was brought on a platter and given to the girl, and she brought it to her mother.

12 ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΛΘΟΝΤΕΣ ΟΙ ΜΑΘΗΤΑΙ ΑΥΤΟΥ ΗΡΑΝ ΤΟ ΠΤΩΜΑ ΚΑΙ ΕΘΑΨΑΝ ΑΥΤΟ[Ν] ΚΑΙ ΕΛΘΟΝΤΕΣ ΑΠΗΓΓΕΙΛΑΝ ΤΩ ΙΗΣΟΥ

12 Later his disciples came and removed his corpse and buried him; then they came and reported to Jesus.

13 ΑΚΟΥΣΑΣ ΔΕ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ ΕΚΕΙΘΕΝ ΕΝ ΠΛΟΙΩ ΕΙΣ ΕΡΗΜΟΝ ΤΟΠΟΝ ΚΑΤ ΙΔΙΑΝ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΑΝΤΕΣ ΟΙ ΟΧΛΟΙ ΗΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ ΑΥΤΩ ΠΕΖΗ ΑΠΟ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

13 At hearing this, Jesus departed from there by boat into an isolated place to be alone. But the crowds, getting to hear of it, followed him on foot from the cities.

14 ΚΑΙ ΕΞΕΛΘΩΝ ΕΙΔΕΝ ΠΟΛΥΝ ΟΧΛΟΝ ΚΑΙ ΕΣΠΛΑΓΧΝΙΣΘΗ ΕΠ ΑΥΤΟΙΣ ΚΑΙ ΕΘΕΡΑΠΕΥΣΕΝ ΤΟΥΣ ΑΡΡΩΣΤΟΥΣ ΑΥΤΩΝ

14 When he came ashore, he saw a large crowd, and he felt pity for them, and he cured their sick ones.

15 ΟΨΙΑΣ ΔΕ ΓΕΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΗΛΘΟΝ ΑΥΤΩ ΟΙ ΜΑΘΗΤΑΙ ΛΕΓΟΝΤΕΣ ΕΡΗΜΟΣ ΕΣΤΙΝ Ο ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ Η ΩΡΑ ΗΔΗ ΠΑΡΗΛΘΕΝ ΑΠΟΛΥΣΟΝ ΤΟΥΣ ΟΧΛΟΥΣ ΙΝΑ ΑΠΕΛΘΟΝΤΕΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΚΩΜΑΣ ΑΓΟΡΑΣΩΣΙΝ ΕΑΥΤΟΙΣ ΒΡΩΜΑΤΑ

15 But when evening fell, his disciples came to him and said: “The place is isolated and the hour is already late; send the crowds away, so that they may go into the villages and buy themselves food.”

16 Ο ΔΕ [ΙΗΣΟΥΣ] ΕΙΠΕΝ ΑΥΤΟΙΣ ΟΥ ΧΡΕΙΑΝ ΕΧΟΥΣΙΝ ΑΠΕΛΘΕΙΝ ΔΟΤΕ ΑΥΤΟΙΣ ΥΜΕΙΣ ΦΑΓΕΙΝ

16 However, Jesus said to them: “They do not have to leave; you give them something to eat.”

17 ΟΙ ΔΕ ΛΕΓΟΥΣΙΝ ΑΥΤΩ ΟΥΚ ΕΧΟΜΕΝ ΩΔΕ ΕΙ ΜΗ ΠΕΝΤΕ ΑΡΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΥΟ ΙΧΘΥΑΣ

17 They said to him: “We have nothing here except five loaves and two fish.”

18 Ο ΔΕ ΕΙΠΕΝ ΦΕΡΕΤΕ ΜΟΙ ΩΔΕ ΑΥΤΟΥΣ

18 He said: “Bring them here to me.”

19 ΚΑΙ ΚΕΛΕΥΣΑΣ ΤΟΥΣ ΟΧΛΟΥΣ ΑΝΑΚΛΙΘΗΝΑΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΧΟΡΤΟΥ ΛΑΒΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΝΤΕ ΑΡΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΙΧΘΥΑΣ ΑΝΑΒΛΕΨΑΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟΝ ΕΥΛΟΓΗΣΕΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΑΣ ΕΔΩΚΕΝ ΤΟΙΣ ΜΑΘΗΤΑΙΣ ΤΟΥΣ ΑΡΤΟΥΣ ΟΙ ΔΕ ΜΑΘΗΤΑΙ ΤΟΙΣ ΟΧΛΟΙΣ

19 And he instructed the crowds to recline on the grass. Then he took the five loaves and two fish, and looking up to heaven, he said a blessing, and after breaking the loaves, he gave them to the disciples, and the disciples gave them to the crowds.

20 ΚΑΙ ΕΦΑΓΟΝ ΠΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΕΧΟΡΤΑΣΘΗΣΑΝ ΚΑΙ ΗΡΑΝ ΤΟ ΠΕΡΙΣΣΕΥΟΝ ΤΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΚΟΦΙΝΟΥΣ ΠΛΗΡΕΙΣ

20 So they all ate and were satisfied, and they took up the leftover fragments, 12 baskets full.

21 ΟΙ ΔΕ ΕΣΘΙΟΝΤΕΣ ΗΣΑΝ ΑΝΔΡΕΣ ΩΣΕΙ ΠΕΝΤΑΚΙΣΧΙΛΙΟΙ ΧΩΡΙΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ

21 Now those eating were about 5,000 men, as well as women and young children.

22 ΚΑΙ ΕΥΘΕΩΣ ΗΝΑΓΚΑΣΕΝ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΑΣ ΕΜΒΗΝΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΠΛΟΙΟΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΕΙΝ ΑΥΤΟΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΕΡΑΝ ΕΩΣ ΟΥ ΑΠΟΛΥΣΗ ΤΟΥΣ ΟΧΛΟΥΣ

22 Then, without delay, he made his disciples board the boat and go ahead of him to the opposite shore, while he sent the crowds away.

23 ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΣΑΣ ΤΟΥΣ ΟΧΛΟΥΣ ΑΝΕΒΗ ΕΙΣ ΤΟ ΟΡΟΣ ΚΑΤ ΙΔΙΑΝ ΠΡΟΣΕΥΞΑΣΘΑΙ ΟΨΙΑΣ ΔΕ ΓΕΝΟΜΕΝΗΣ ΜΟΝΟΣ ΗΝ ΕΚΕΙ

23 After sending the crowds away, he went up on the mountain by himself to pray. When evening came, he was there alone.

24 ΤΟ ΔΕ ΠΛΟΙΟΝ ΗΔΗ ΣΤΑΔΙΟΥΣ ΠΟΛΛΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΣ ΓΗΣ ΑΠΕΙΧΕΝ ΒΑΣΑΝΙΖΟΜΕΝΟΝ ΥΠΟ ΤΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΗΝ ΓΑΡ ΕΝΑΝΤΙΟΣ Ο ΑΝΕΜΟΣ

24 By now the boat was many hundreds of yards away from land, struggling against the waves because the wind was against them.

25 ΤΕΤΑΡΤΗ ΔΕ ΦΥΛΑΚΗ ΤΗΣ ΝΥΚΤΟΣ ΗΛΘΕΝ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΕΡΙΠΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑΝ

25 But in the fourth watch of the night he came to them, walking on the sea.

26 ΟΙ ΔΕ ΜΑΘΗΤΑΙ ΙΔΟΝΤΕΣ ΑΥΤΟΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΝΤΑ ΕΤΑΡΑΧΘΗΣΑΝ ΛΕΓΟΝΤΕΣ ΟΤΙ ΦΑΝΤΑΣΜΑ ΕΣΤΙΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥ ΦΟΒΟΥ ΕΚΡΑΞΑΝ

26 When they caught sight of him walking on the sea, the disciples were troubled, saying: “It is an apparition!” And they cried out in their fear.

27 ΕΥΘΥΣ ΔΕ ΕΛΑΛΗΣΕΝ [Ο ΙΗΣΟΥΣ] ΑΥΤΟΙΣ ΛΕΓΩΝ ΘΑΡΣΕΙΤΕ ΕΓΩ ΕΙΜΙ ΜΗ ΦΟΒΕΙΣΘΕ

27 But at once Jesus spoke to them, saying: “Take courage! It is I; do not be afraid.”

28 ΑΠΟΚΡΙΘΕΙΣ ΔΕ ΑΥΤΩ Ο ΠΕΤΡΟΣ ΕΙΠΕΝ ΚΥΡΙΕ ΕΙ ΣΥ ΕΙ ΚΕΛΕΥΣΟΝ ΜΕ ΕΛΘΕΙΝ ΠΡΟΣ ΣΕ ΕΠΙ ΤΑ ΥΔΑΤΑ

28 Peter answered him: “Lord, if it is you, command me to come to you over the waters.”

29 Ο ΔΕ ΕΙΠΕΝ ΕΛΘΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ [Ο] ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΡΙΕΠΑΤΗΣΕΝ ΕΠΙ ΤΑ ΥΔΑΤΑ ΚΑΙ ΗΛΘΕΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥΝ

29 He said: “Come!” So Peter got out of the boat and walked over the waters and went toward Jesus.

30 ΒΛΕΠΩΝ ΔΕ ΤΟΝ ΑΝΕΜΟΝ [ΙΣΧΥΡΟΝ] ΕΦΟΒΗΘΗ ΚΑΙ ΑΡΞΑΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΠΟΝΤΙΖΕΣΘΑΙ ΕΚΡΑΞΕΝ ΛΕΓΩΝ ΚΥΡΙΕ ΣΩΣΟΝ ΜΕ

30 But looking at the windstorm, he became afraid. And when he started to sink, he cried out: “Lord, save me!”

31 ΕΥΘΕΩΣ ΔΕ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΕΚΤΕΙΝΑΣ ΤΗΝ ΧΕΙΡΑ ΕΠΕΛΑΒΕΤΟ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΛΕΓΕΙ ΑΥΤΩ ΟΛΙΓΟΠΙΣΤΕ ΕΙΣ ΤΙ ΕΔΙΣΤΑΣΑΣ

31 Immediately stretching out his hand, Jesus caught hold of him and said to him: “You with little faith, why did you give way to doubt?”

32 ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΝΤΩΝ ΑΥΤΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΛΟΙΟΝ ΕΚΟΠΑΣΕΝ Ο ΑΝΕΜΟΣ

32 After they got up into the boat, the windstorm abated.

33 ΟΙ ΔΕ ΕΝ ΤΩ ΠΛΟΙΩ ΠΡΟΣΕΚΥΝΗΣΑΝ ΑΥΤΩ ΛΕΓΟΝΤΕΣ ΑΛΗΘΩΣ ΘΕΟΥ ΥΙΟΣ ΕΙ

33 Then those in the boat did obeisance to him, saying: “You really are God’s Son.”

34 ΚΑΙ ΔΙΑΠΕΡΑΣΑΝΤΕΣ ΗΛΘΟΝ ΕΠΙ ΤΗΝ ΓΗΝ ΕΙΣ ΓΕΝΝΗΣΑΡΕΤ

34 And they crossed over and came to land in Gennesʹaret.

35 ΚΑΙ ΕΠΙΓΝΟΝΤΕΣ ΑΥΤΟΝ ΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΕΚΕΙΝΟΥ ΑΠΕΣΤΕΙΛΑΝ ΕΙΣ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΧΩΡΟΝ ΕΚΕΙΝΗΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΝΕΓΚΑΝ ΑΥΤΩ ΠΑΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΚΩΣ ΕΧΟΝΤΑΣ

35 On recognizing him, the men of that place sent word into all that surrounding country, and people brought him all those who were ill.

36 ΚΑΙ ΠΑΡΕΚΑΛΟΥΝ ΑΥΤΟΝ ΙΝΑ ΜΟΝΟΝ ΑΨΩΝΤΑΙ ΤΟΥ ΚΡΑΣΠΕΔΟΥ ΤΟΥ ΙΜΑΤΙΟΥ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΟΣΟΙ ΗΨΑΝΤΟ ΔΙΕΣΩΘΗΣΑΝ

36 And they pleaded with him that they might just touch the fringe of his outer garment, and all those who touched it were made completely well.

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 15

Matthew. Chapter 15.

ΤΟΤΕ ΠΡΟΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΤΩ ΙΗΣΟΥ ΑΠΟ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΦΑΡΙΣΑΙΟΙ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΛΕΓΟΝΤΕΣ

1 Then there came to Jesus from Jerusalem Pharisees and scribes, saying:

ΔΙΑ ΤΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΑΙ ΣΟΥ ΠΑΡΑΒΑΙΝΟΥΣΙΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΝ ΤΩΝ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΩΝ ΟΥ ΓΑΡ ΝΙΠΤΟΝΤΑΙ ΤΑΣ ΧΕΙΡΑΣ [ΑΥΤΩΝ] ΟΤΑΝ ΑΡΤΟΝ ΕΣΘΙΩΣΙΝ

2 “Why do your disciples overstep the tradition of the men of former times? For example, they do not wash their hands when about to eat a meal.”

Ο ΔΕ ΑΠΟΚΡΙΘΕΙΣ ΕΙΠΕΝ ΑΥΤΟΙΣ ΔΙΑ ΤΙ ΚΑΙ ΥΜΕΙΣ ΠΑΡΑΒΑΙΝΕΤΕ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΝ ΥΜΩΝ

3 In reply he said to them: “Why do you overstep the commandment of God because of your tradition?

Ο ΓΑΡ ΘΕΟΣ ΕΙΠΕΝ ΤΙΜΑ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΙ Ο ΚΑΚΟΛΟΓΩΝ ΠΑΤΕΡΑ Η ΜΗΤΕΡΑ ΘΑΝΑΤΩ ΤΕΛΕΥΤΑΤΩ

4 For example, God said, ‘Honor your father and your mother,’ and, ‘Let the one who speaks abusively of his father or mother be put to death.’

ΥΜΕΙΣ ΔΕ ΛΕΓΕΤΕ ΟΣ ΑΝ ΕΙΠΗ ΤΩ ΠΑΤΡΙ Η ΤΗ ΜΗΤΡΙ ΔΩΡΟΝ Ο ΕΑΝ ΕΞ ΕΜΟΥ ΩΦΕΛΗΘΗΣ

5 But you say, ‘Whoever says to his father or mother: “Whatever I have that could benefit you is a gift dedicated to God,”

ΟΥ ΜΗ ΤΙΜΗΣΕΙ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΗΚΥΡΩΣΑΤΕ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΝ ΥΜΩΝ

6 he need not honor his father at all.’ So you have made the word of God invalid because of your tradition.

ΥΠΟΚΡΙΤΑΙ ΚΑΛΩΣ ΕΠΡΟΦΗΤΕΥΣΕΝ ΠΕΡΙ ΥΜΩΝ ΗΣΑΙΑΣ ΛΕΓΩΝ

7 You hypocrites, Isaiah aptly prophesied about you when he said:

Ο ΛΑΟΣ ΟΥΤΟΣ ΤΟΙΣ ΧΕΙΛΕΣΙΝ ΜΕ ΤΙΜΑ Η ΔΕ ΚΑΡΔΙΑ ΑΥΤΩΝ ΠΟΡΡΩ ΑΠΕΧΕΙ ΑΠ ΕΜΟΥ

8 ‘This people honor me with their lips, but their hearts are far removed from me.

ΜΑΤΗΝ ΔΕ ΣΕΒΟΝΤΑΙ ΜΕ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

9 It is in vain that they keep worshipping me, for they teach commands of men as doctrines.’”

10 ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΑΛΕΣΑΜΕΝΟΣ ΤΟΝ ΟΧΛΟΝ ΕΙΠΕΝ ΑΥΤΟΙΣ ΑΚΟΥΕΤΕ ΚΑΙ ΣΥΝΙΕΤΕ

10 With that he called the crowd near and said to them: “Listen and get the sense of it:

11 ΟΥ ΤΟ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΝ ΕΙΣ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΚΟΙΝΟΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ ΑΛΛΑ ΤΟ ΕΚΠΟΡΕΥΟΜΕΝΟΝ ΕΚ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΟΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ

11 It is not what enters into a man’s mouth that defiles him, but it is what comes out of his mouth that defiles him.”

12 ΤΟΤΕ ΠΡΟΣΕΛΘΟΝΤΕΣ ΟΙ ΜΑΘΗΤΑΙ ΛΕΓΟΥΣΙΝ ΑΥΤΩ ΟΙΔΑΣ ΟΤΙ ΟΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΙ ΑΚΟΥΣΑΝΤΕΣ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΕΣΚΑΝΔΑΛΙΣΘΗΣΑΝ

12 Then the disciples came and said to him: “Do you know that the Pharisees were stumbled at hearing what you said?”

13 Ο ΔΕ ΑΠΟΚΡΙΘΕΙΣ ΕΙΠΕΝ ΠΑΣΑ ΦΥΤΕΙΑ ΗΝ ΟΥΚ ΕΦΥΤΕΥΣΕΝ Ο ΠΑΤΗΡ ΜΟΥ Ο ΟΥΡΑΝΙΟΣ ΕΚΡΙΖΩΘΗΣΕΤΑΙ

13 In reply he said: “Every plant that my heavenly Father did not plant will be uprooted.

14 ΑΦΕΤΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΥΦΛΟΙ ΕΙΣΙΝ ΟΔΗΓΟΙ [ΤΥΦΛΩΝ] ΤΥΦΛΟΣ ΔΕ ΤΥΦΛΟΝ ΕΑΝ ΟΔΗΓΗ ΑΜΦΟΤΕΡΟΙ ΕΙΣ ΒΟΘΥΝΟΝ ΠΕΣΟΥΝΤΑΙ

14 Let them be. Blind guides is what they are. If, then, a blind man guides a blind man, both will fall into a pit.”

15 ΑΠΟΚΡΙΘΕΙΣ ΔΕ Ο ΠΕΤΡΟΣ ΕΙΠΕΝ ΑΥΤΩ ΦΡΑΣΟΝ ΗΜΙΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΟΛΗΝ [ΤΑΥΤΗΝ]

15 Peter responded: “Make the illustration plain to us.”

16 Ο ΔΕ ΕΙΠΕΝ ΑΚΜΗΝ ΚΑΙ ΥΜΕΙΣ ΑΣΥΝΕΤΟΙ ΕΣΤΕ

16 At this he said: “Are you also still without understanding?

17 ΟΥ ΝΟΕΙΤΕ ΟΤΙ ΠΑΝ ΤΟ ΕΙΣΠΟΡΕΥΟΜΕΝΟΝ ΕΙΣ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΟΙΛΙΑΝ ΧΩΡΕΙ ΚΑΙ ΕΙΣ ΑΦΕΔΡΩΝΑ ΕΚΒΑΛΛΕΤΑΙ

17 Are you not aware that whatever enters into the mouth passes through the stomach and is discharged into the sewer?

18 ΤΑ ΔΕ ΕΚΠΟΡΕΥΟΜΕΝΑ ΕΚ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΕΚ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΕΞΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΚΕΙΝΑ ΚΟΙΝΟΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ

18 However, whatever comes out of the mouth comes from the heart, and those things defile a man.

19 ΕΚ ΓΑΡ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΕΞΕΡΧΟΝΤΑΙ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΟΝΗΡΟΙ ΦΟΝΟΙ ΜΟΙΧΕΙΑΙ ΠΟΡΝΕΙΑΙ ΚΛΟΠΑΙ ΨΕΥΔΟΜΑΡΤΥΡΙΑΙ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΙ

19 For example, out of the heart come wicked reasonings: murders, adulteries, sexual immorality, thefts, false testimonies, blasphemies.

20 ΤΑΥΤΑ ΕΣΤΙΝ ΤΑ ΚΟΙΝΟΥΝΤΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ ΤΟ ΔΕ ΑΝΙΠΤΟΙΣ ΧΕΡΣΙΝ ΦΑΓΕΙΝ ΟΥ ΚΟΙΝΟΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ

20 These are the things that defile a man; but to take a meal with unwashed hands does not defile a man.”

21 ΚΑΙ ΕΞΕΛΘΩΝ ΕΚΕΙΘΕΝ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΥΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΔΩΝΟΣ

21 Leaving there, Jesus now went into the region of Tyre and Siʹdon.

22 ΚΑΙ ΙΔΟΥ ΓΥΝΗ ΧΑΝΑΝΑΙΑ ΑΠΟ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΕΚΕΙΝΩΝ ΕΞΕΛΘΟΥΣΑ ΕΚΡΑΖΕΝ ΛΕΓΟΥΣΑ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ ΚΥΡΙΕ ΥΙΟΣ ΔΑΥΙΔ Η ΘΥΓΑΤΗΡ ΜΟΥ ΚΑΚΩΣ ΔΑΙΜΟΝΙΖΕΤΑΙ

22 And look! a Phoeniʹcian woman from that region came and cried out: “Have mercy on me, Lord, Son of David. My daughter is cruelly demon possessed.”

23 Ο ΔΕ ΟΥΚ ΑΠΕΚΡΙΘΗ ΑΥΤΗ ΛΟΓΟΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΛΘΟΝΤΕΣ ΟΙ ΜΑΘΗΤΑΙ ΑΥΤΟΥ ΗΡΩΤΟΥΝ ΑΥΤΟΝ ΛΕΓΟΝΤΕΣ ΑΠΟΛΥΣΟΝ ΑΥΤΗΝ ΟΤΙ ΚΡΑΖΕΙ ΟΠΙΣΘΕΝ ΗΜΩΝ

23 But he did not say a word in answer to her. So his disciples came and began to urge him: “Send her away, because she keeps crying out after us.”

24 Ο ΔΕ ΑΠΟΚΡΙΘΕΙΣ ΕΙΠΕΝ ΟΥΚ ΑΠΕΣΤΑΛΗΝ ΕΙ ΜΗ ΕΙΣ ΤΑ ΠΡΟΒΑΤΑ ΤΑ ΑΠΟΛΩΛΟΤΑ ΟΙΚΟΥ ΙΣΡΑΗΛ

24 He answered: “I was not sent to anyone except to the lost sheep of the house of Israel.”

25 Η ΔΕ ΕΛΘΟΥΣΑ ΠΡΟΣΕΚΥΝΕΙ ΑΥΤΩ ΛΕΓΟΥΣΑ ΚΥΡΙΕ ΒΟΗΘΕΙ ΜΟΙ

25 But the woman came and did obeisance to him, saying: “Lord, help me!”

26 Ο ΔΕ ΑΠΟΚΡΙΘΕΙΣ ΕΙΠΕΝ ΟΥΚ ΕΣΤΙΝ ΚΑΛΟΝ ΛΑΒΕΙΝ ΤΟΝ ΑΡΤΟΝ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΒΑΛΕΙΝ ΤΟΙΣ ΚΥΝΑΡΙΟΙΣ

26 In answer he said: “It is not right to take the bread of the children and throw it to the little dogs.”

27 Η ΔΕ ΕΙΠΕΝ ΝΑΙ ΚΥΡΙΕ ΚΑΙ ΓΑΡ ΤΑ ΚΥΝΑΡΙΑ ΕΣΘΙΕΙ ΑΠΟ ΤΩΝ ΨΙΧΙΩΝ ΤΩΝ ΠΙΠΤΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΑΥΤΩΝ

27 She said: “Yes, Lord, but really the little dogs do eat of the crumbs falling from the table of their masters.”

28 ΤΟΤΕ ΑΠΟΚΡΙΘΕΙΣ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΕΙΠΕΝ ΑΥΤΗ Ω ΓΥΝΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΟΥ Η ΠΙΣΤΙΣ ΓΕΝΗΘΗΤΩ ΣΟΙ ΩΣ ΘΕΛΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΘΗ Η ΘΥΓΑΤΗΡ ΑΥΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΣ ΩΡΑΣ ΕΚΕΙΝΗΣ

28 Then Jesus replied to her: “O woman, great is your faith; let it happen to you as you wish.” And her daughter was healed from that hour on.

29 ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΣ ΕΚΕΙΘΕΝ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΗΛΘΕΝ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑΝ ΤΗΣ ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΟΡΟΣ ΕΚΑΘΗΤΟ ΕΚΕΙ

29 Departing from there, Jesus next came near the Sea of Galʹilee, and after going up on the mountain, he was sitting there.

30 ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΘΟΝ ΑΥΤΩ ΟΧΛΟΙ ΠΟΛΛΟΙ ΕΧΟΝΤΕΣ ΜΕΘ ΕΑΥΤΩΝ ΧΩΛΟΥΣ ΤΥΦΛΟΥΣ ΚΥΛΛΟΥΣ ΚΩΦΟΥΣ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΥΣ ΠΟΛΛΟΥΣ ΚΑΙ ΕΡΡΙΨΑΝ ΑΥΤΟΥΣ ΠΑΡΑ ΤΟΥΣ ΠΟΔΑΣ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΕΘΕΡΑΠΕΥΣΕΝ ΑΥΤΟΥΣ

30 Then large crowds approached him, bringing along people who were lame, maimed, blind, speechless, and many others, and they laid them at his feet, and he cured them.

31 ΩΣΤΕ ΤΟΝ ΟΧΛΟΝ ΘΑΥΜΑΣΑΙ ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΚΩΦΟΥΣ ΛΑΛΟΥΝΤΑΣ ΚΥΛΛΟΥΣ ΥΓΙΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΛΟΥΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΝΤΑΣ ΚΑΙ ΤΥΦΛΟΥΣ ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΕΔΟΞΑΣΑΝ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΙΣΡΑΗΛ

31 So the crowd felt amazement as they saw the speechless speaking and the maimed being made sound and the lame walking and the blind seeing, and they glorified the God of Israel.

32 Ο ΔΕ ΙΗΣΟΥΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΣΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΑΣ ΑΥΤΟΥ ΕΙΠΕΝ ΣΠΛΑΓΧΝΙΖΟΜΑΙ ΕΠΙ ΤΟΝ ΟΧΛΟΝ ΟΤΙ ΗΔΗ ΗΜΕΡΑΙ ΤΡΕΙΣ ΠΡΟΣΜΕΝΟΥΣΙΝ ΜΟΙ ΚΑΙ ΟΥΚ ΕΧΟΥΣΙΝ ΤΙ ΦΑΓΩΣΙΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΣΑΙ ΑΥΤΟΥΣ ΝΗΣΤΕΙΣ ΟΥ ΘΕΛΩ ΜΗΠΟΤΕ ΕΚΛΥΘΩΣΙΝ ΕΝ ΤΗ ΟΔΩ

32 But Jesus called his disciples to him and said: “I feel pity for the crowd, because they have already stayed with me for three days and they have had nothing to eat. I do not want to send them away hungry, for they may give out on the road.”

33 ΚΑΙ ΛΕΓΟΥΣΙΝ ΑΥΤΩ ΟΙ ΜΑΘΗΤΑΙ ΠΟΘΕΝ ΗΜΙΝ ΕΝ ΕΡΗΜΙΑ ΑΡΤΟΙ ΤΟΣΟΥΤΟΙ ΩΣΤΕ ΧΟΡΤΑΣΑΙ ΟΧΛΟΝ ΤΟΣΟΥΤΟΝ

33 However, the disciples said to him: “Where in this isolated place are we going to get enough bread to satisfy a crowd of this size?”

34 ΚΑΙ ΛΕΓΕΙ ΑΥΤΟΙΣ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΠΟΣΟΥΣ ΑΡΤΟΥΣ ΕΧΕΤΕ ΟΙ ΔΕ ΕΙΠΑΝ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΟΛΙΓΑ ΙΧΘΥΔΙΑ

34 At this Jesus said to them: “How many loaves do you have?” They said: “Seven, and a few small fish.”

35 ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΑΣ ΤΩ ΟΧΛΩ ΑΝΑΠΕΣΕΙΝ ΕΠΙ ΤΗΝ ΓΗΝ

35 So after instructing the crowd to recline on the ground,

36 ΕΛΑΒΕΝ ΤΟΥΣ ΕΠΤΑ ΑΡΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΙΧΘΥΑΣ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΑΣ ΕΚΛΑΣΕΝ ΚΑΙ ΕΔΙΔΟΥ ΤΟΙΣ ΜΑΘΗΤΑΙΣ ΟΙ ΔΕ ΜΑΘΗΤΑΙ ΤΟΙΣ ΟΧΛΟΙΣ

36 he took the seven loaves and the fish, and after offering thanks, he broke them and began giving them to the disciples, and the disciples gave them to the crowds.

37 ΚΑΙ ΕΦΑΓΟΝ ΠΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΕΧΟΡΤΑΣΘΗΣΑΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΣΣΕΥΟΝ ΤΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΗΡΑΝ ΕΠΤΑ ΣΠΥΡΙΔΑΣ ΠΛΗΡΕΙΣ

37 And all ate and were satisfied, and they took up seven large baskets full of leftover fragments.

38 ΟΙ ΔΕ ΕΣΘΙΟΝΤΕΣ ΗΣΑΝ ΤΕΤΡΑΚΙΣΧΙΛΙΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΧΩΡΙΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ

38 Now those eating were 4,000 men, as well as women and young children.

39 ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΣΑΣ ΤΟΥΣ ΟΧΛΟΥΣ ΕΝΕΒΗ ΕΙΣ ΤΟ ΠΛΟΙΟΝ ΚΑΙ ΗΛΘΕΝ ΕΙΣ ΤΑ ΟΡΙΑ ΜΑΓΑΔΑΝ

39 Finally, after sending the crowds away, he got into the boat and came into the region of Magʹadan.

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 16

Matthew. Chapter 16.

ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΛΘΟΝΤΕΣ ΟΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΙ ΚΑΙ ΣΑΔΔΟΥΚΑΙΟΙ ΠΕΙΡΑΖΟΝΤΕΣ ΕΠΗΡΩΤΗΣΑΝ ΑΥΤΟΝ ΣΗΜΕΙΟΝ ΕΚ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ ΕΠΙΔΕΙΞΑΙ ΑΥΤΟΙΣ

1 Here the Pharisees and Sadducees approached him, and to test him, they asked him to display to them a sign from heaven.

Ο ΔΕ ΑΠΟΚΡΙΘΕΙΣ ΕΙΠΕΝ ΑΥΤΟΙΣ [ΟΨΙΑΣ ΓΕΝΟΜΕΝΗΣ ΛΕΓΕΤΕ ΕΥΔΙΑ ΠΥΡΡΑΖΕΙ ΓΑΡ Ο ΟΥΡΑΝΟΣ

2 In reply he said to them: “When evening falls, you say, ‘It will be fair weather, for the sky is fire-red,’

ΚΑΙ ΠΡΩΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΧΕΙΜΩΝ ΠΥΡΡΑΖΕΙ ΓΑΡ ΣΤΥΓΝΑΖΩΝ Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΤΟ ΜΕΝ ΠΡΟΣΩΠΟΝ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ ΓΙΝΩΣΚΕΤΕ ΔΙΑΚΡΙΝΕΙΝ ΤΑ ΔΕ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ ΟΥ ΔΥΝΑΣΘΕ]

3 and in the morning, ‘It will be wintry, rainy weather today, for the sky is fire-red but gloomy.’ You know how to interpret the appearance of the sky, but the signs of the times you cannot interpret.

ΓΕΝΕΑ ΠΟΝΗΡΑ ΚΑΙ ΜΟΙΧΑΛΙΣ ΣΗΜΕΙΟΝ ΕΠΙΖΗΤΕΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟΝ ΟΥ ΔΟΘΗΣΕΤΑΙ ΑΥΤΗ ΕΙ ΜΗ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟΝ ΙΩΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΙΠΩΝ ΑΥΤΟΥΣ ΑΠΗΛΘΕΝ

4 A wicked and adulterous generation keeps seeking a sign, but no sign will be given it except the sign of Joʹnah.” With that he went away, leaving them behind.

ΚΑΙ ΕΛΘΟΝΤΕΣ ΟΙ ΜΑΘΗΤΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΠΕΡΑΝ ΕΠΕΛΑΘΟΝΤΟ ΑΡΤΟΥΣ ΛΑΒΕΙΝ

5 Now the disciples crossed to the other side and forgot to take bread along.

Ο ΔΕ ΙΗΣΟΥΣ ΕΙΠΕΝ ΑΥΤΟΙΣ ΟΡΑΤΕ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΣ ΖΥΜΗΣ ΤΩΝ ΦΑΡΙΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΔΔΟΥΚΑΙΩΝ

6 Jesus said to them: “Keep your eyes open and watch out for the leaven of the Pharisees and Sadducees.”

ΟΙ ΔΕ ΔΙΕΛΟΓΙΖΟΝΤΟ ΕΝ ΕΑΥΤΟΙΣ ΛΕΓΟΝΤΕΣ ΟΤΙ ΑΡΤΟΥΣ ΟΥΚ ΕΛΑΒΟΜΕΝ

7 So they began to reason among themselves, saying: “We did not take any loaves along.”

ΓΝΟΥΣ ΔΕ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΕΙΠΕΝ ΤΙ ΔΙΑΛΟΓΙΖΕΣΘΕ ΕΝ ΕΑΥΤΟΙΣ ΟΛΙΓΟΠΙΣΤΟΙ ΟΤΙ ΑΡΤΟΥΣ ΟΥΚ ΕΧΕΤΕ

8 Knowing this, Jesus said: “Why are you discussing among yourselves that you have no loaves, you with little faith?

ΟΥΠΩ ΝΟΕΙΤΕ ΟΥΔΕ ΜΝΗΜΟΝΕΥΕΤΕ ΤΟΥΣ ΠΕΝΤΕ ΑΡΤΟΥΣ ΤΩΝ ΠΕΝΤΑΚΙΣΧΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΥΣ ΚΟΦΙΝΟΥΣ ΕΛΑΒΕΤΕ

9 Do you not yet see the point, or do you not remember the five loaves in the case of the 5,000 and how many baskets you took up?

10 ΟΥΔΕ ΤΟΥΣ ΕΠΤΑ ΑΡΤΟΥΣ ΤΩΝ ΤΕΤΡΑΚΙΣΧΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΑΣ ΣΠΥΡΙΔΑΣ ΕΛΑΒΕΤΕ

10 Or the seven loaves in the case of the 4,000 and how many large baskets you took up?

11 ΠΩΣ ΟΥ ΝΟΕΙΤΕ ΟΤΙ ΟΥ ΠΕΡΙ ΑΡΤΩΝ ΕΙΠΟΝ ΥΜΙΝ ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ ΔΕ ΑΠΟ ΤΗΣ ΖΥΜΗΣ ΤΩΝ ΦΑΡΙΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΔΔΟΥΚΑΙΩΝ

11 How is it you do not discern that I did not speak to you about bread? But watch out for the leaven of the Pharisees and Sadducees.”

12 ΤΟΤΕ ΣΥΝΗΚΑΝ ΟΤΙ ΟΥΚ ΕΙΠΕΝ ΠΡΟΣΕΧΕΙΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΖΥΜΗΣ ΤΩΝ ΑΡΤΩΝ ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΗΣ ΔΙΔΑΧΗΣ ΤΩΝ ΦΑΡΙΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΔΔΟΥΚΑΙΩΝ

12 Then they grasped that he said to watch out, not for the leaven of bread, but for the teaching of the Pharisees and Sadducees.

13 ΕΛΘΩΝ ΔΕ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΗΡΩΤΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΑΣ ΑΥΤΟΥ ΛΕΓΩΝ ΤΙΝΑ ΛΕΓΟΥΣΙΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟΝ ΥΙΟΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

13 When he had come into the region of Caesareʹa Philipʹpi, Jesus asked his disciples: “Who are men saying the Son of man is?”

14 ΟΙ ΔΕ ΕΙΠΑΝ ΟΙ ΜΕΝ ΙΩΑΝΝΗΝ ΤΟΝ ΒΑΠΤΙΣΤΗΝ ΑΛΛΟΙ ΔΕ ΗΛΙΑΝ ΕΤΕΡΟΙ ΔΕ ΙΕΡΕΜΙΑΝ Η ΕΝΑ ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΩΝ

14 They said: “Some say John the Dipper, others Eliʹjah, and still others Jeremiah or one of the prophets.”

15 ΛΕΓΕΙ ΑΥΤΟΙΣ ΥΜΕΙΣ ΔΕ ΤΙΝΑ ΜΕ ΛΕΓΕΤΕ ΕΙΝΑΙ

15 He said to them: “You, though, who do you say I am?”

16 ΑΠΟΚΡΙΘΕΙΣ ΔΕ ΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΕΙΠΕΝ ΣΥ ΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΤΟΥ ΖΩΝΤΟΣ

16 Simon Peter answered: “You are the Anointed One, the Son of the living God.”

17 ΑΠΟΚΡΙΘΕΙΣ ΔΕ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΕΙΠΕΝ ΑΥΤΩ ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΕΙ ΣΙΜΩΝ ΒΑΡΙΩΝΑ ΟΤΙ ΣΑΡΞ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΟΥΚ ΑΠΕΚΑΛΥΨΕΝ ΣΟΙ ΑΛΛ Ο ΠΑΤΗΡ ΜΟΥ Ο ΕΝ ΤΟΙΣ ΟΥΡΑΝΟΙΣ

17 In response Jesus said to him: “Happy you are, Simon son of Joʹnah, because flesh and blood did not reveal it to you, but my Father in the heavens did.

18 ΚΑΓΩ ΔΕ ΣΟΙ ΛΕΓΩ ΟΤΙ ΣΥ ΕΙ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΑΥΤΗ ΤΗ ΠΕΤΡΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΩ ΜΟΥ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΚΑΙ ΠΥΛΑΙ ΑΔΟΥ ΟΥ ΚΑΤΙΣΧΥΣΟΥΣΙΝ ΑΥΤΗΣ

18 Also, I say to you: You are Peter, and on this rock I will build my congregation, and the gates of the Grave will not overpower it.

19 ΔΩΣΩ ΣΟΙ ΤΑΣ ΚΛΕΙΔΑΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ ΚΑΙ Ο ΕΑΝ ΔΗΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ ΕΣΤΑΙ ΔΕΔΕΜΕΝΟΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΟΥΡΑΝΟΙΣ ΚΑΙ Ο ΕΑΝ ΛΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ ΕΣΤΑΙ ΛΕΛΥΜΕΝΟΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΟΥΡΑΝΟΙΣ

19 I will give you the keys of the Kingdom of the heavens, and whatever you may bind on earth will already be bound in the heavens, and whatever you may loosen on earth will already be loosened in the heavens.”

20 ΤΟΤΕ ΔΙΕΣΤΕΙΛΑΤΟ ΤΟΙΣ ΜΑΘΗΤΑΙΣ ΙΝΑ ΜΗΔΕΝΙ ΕΙΠΩΣΙΝ ΟΤΙ ΑΥΤΟΣ ΕΣΤΙΝ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ

20 Then he sternly instructed the disciples not to tell anybody that he was the Anointed One.

21 ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΗΡΞΑΤΟ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΔΕΙΚΝΥΕΙΝ ΤΟΙΣ ΜΑΘΗΤΑΙΣ ΑΥΤΟΥ ΟΤΙ ΔΕΙ ΑΥΤΟΝ ΕΙΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ ΑΠΕΛΘΕΙΝ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΠΑΘΕΙΝ ΑΠΟ ΤΩΝ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΑΝΘΗΝΑΙ ΚΑΙ ΤΗ ΤΡΙΤΗ ΗΜΕΡΑ ΕΓΕΡΘΗΝΑΙ

21 From that time forward, Jesus began explaining to his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things from the elders and chief priests and scribes and be killed, and on the third day be raised up.

22 ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΑΒΟΜΕΝΟΣ ΑΥΤΟΝ Ο ΠΕΤΡΟΣ ΗΡΞΑΤΟ ΕΠΙΤΙΜΑΝ ΑΥΤΩ ΛΕΓΩΝ ΙΛΕΩΣ ΣΟΙ ΚΥΡΙΕ ΟΥ ΜΗ ΕΣΤΑΙ ΣΟΙ ΤΟΥΤΟ

22 At this Peter took him aside and began to rebuke him, saying: “Be kind to yourself, Lord; you will not have this happen to you at all.”

23 Ο ΔΕ ΣΤΡΑΦΕΙΣ ΕΙΠΕΝ ΤΩ ΠΕΤΡΩ ΥΠΑΓΕ ΟΠΙΣΩ ΜΟΥ ΣΑΤΑΝΑ ΣΚΑΝΔΑΛΟΝ ΕΙ ΕΜΟΥ ΟΤΙ ΟΥ ΦΡΟΝΕΙΣ ΤΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΛΛΑ ΤΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

23 But turning his back, he said to Peter: “Get behind me, Opposer! You are a stumbling block to me, because you think, not God’s thoughts, but those of men.”

24 ΤΟΤΕ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΕΙΠΕΝ ΤΟΙΣ ΜΑΘΗΤΑΙΣ ΑΥΤΟΥ ΕΙ ΤΙΣ ΘΕΛΕΙ ΟΠΙΣΩ ΜΟΥ ΕΛΘΕΙΝ ΑΠΑΡΝΗΣΑΣΘΩ ΕΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΑΡΑΤΩ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΩ ΜΟΙ

24 Then Jesus said to his disciples: “If anyone wants to come after me, let him disown himself and pick up his stake and keep following me.

25 ΟΣ ΓΑΡ ΕΑΝ ΘΕΛΗ ΤΗΝ ΨΥΧΗΝ ΑΥΤΟΥ ΣΩΣΑΙ ΑΠΟΛΕΣΕΙ ΑΥΤΗΝ ΟΣ Δ ΑΝ ΑΠΟΛΕΣΗ ΤΗΝ ΨΥΧΗΝ ΑΥΤΟΥ ΕΝΕΚΕΝ ΕΜΟΥ ΕΥΡΗΣΕΙ ΑΥΤΗΝ

25 For whoever wants to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it.

26 ΤΙ ΓΑΡ ΩΦΕΛΗΘΗΣΕΤΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΑΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ ΟΛΟΝ ΚΕΡΔΗΣΗ ΤΗΝ ΔΕ ΨΥΧΗΝ ΑΥΤΟΥ ΖΗΜΙΩΘΗ Η ΤΙ ΔΩΣΕΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΑΥΤΟΥ

26 Really, what good will it do a man if he gains the whole world but loses his life? Or what will a man give in exchange for his life?

27 ΜΕΛΛΕΙ ΓΑΡ Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΡΧΕΣΘΑΙ ΕΝ ΤΗ ΔΟΞΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΑΥΤΟΥ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΑΠΟΔΩΣΕΙ ΕΚΑΣΤΩ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΙΝ ΑΥΤΟΥ

27 For the Son of man is to come in the glory of his Father with his angels, and then he will repay each one according to his behavior.

28 ΑΜΗΝ ΛΕΓΩ ΥΜΙΝ ΟΤΙ ΕΙΣΙΝ ΤΙΝΕΣ ΤΩΝ ΩΔΕ ΕΣΤΩΤΩΝ ΟΙΤΙΝΕΣ ΟΥ ΜΗ ΓΕΥΣΩΝΤΑΙ ΘΑΝΑΤΟΥ ΕΩΣ ΑΝ ΙΔΩΣΙΝ ΤΟΝ ΥΙΟΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΡΧΟΜΕΝΟΝ ΕΝ ΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΑΥΤΟΥ

28 Truly I say to you that there are some of those standing here who will not taste death at all until first they see the Son of man coming in his Kingdom.”

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 17

Matthew. Chapter 17.

ΚΑΙ ΜΕΘ ΗΜΕΡΑΣ ΕΞ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΕΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΝ ΠΕΤΡΟΝ ΚΑΙ ΙΑΚΩΒΟΝ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΝ ΤΟΝ ΑΔΕΛΦΟΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΑΥΤΟΥΣ ΕΙΣ ΟΡΟΣ ΥΨΗΛΟΝ ΚΑΤ ΙΔΙΑΝ

1 Six days later Jesus took Peter and Jacob and his brother John along and led them up into a lofty mountain by themselves.

ΚΑΙ ΜΕΤΕΜΟΡΦΩΘΗ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΜΨΕΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟΝ ΑΥΤΟΥ ΩΣ Ο ΗΛΙΟΣ ΤΑ ΔΕ ΙΜΑΤΙΑ ΑΥΤΟΥ ΕΓΕΝΕΤΟ ΛΕΥΚΑ ΩΣ ΤΟ ΦΩΣ

2 And he was transfigured before them; his face shone as the sun, and his outer garments became brilliant as the light.

ΚΑΙ ΙΔΟΥ ΩΦΘΗ ΑΥΤΟΙΣ ΜΩΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΙΑΣ ΣΥΛΛΑΛΟΥΝΤΕΣ ΜΕΤ ΑΥΤΟΥ

3 And look! there appeared to them Moses and Eliʹjah conversing with him.

ΑΠΟΚΡΙΘΕΙΣ ΔΕ Ο ΠΕΤΡΟΣ ΕΙΠΕΝ ΤΩ ΙΗΣΟΥ ΚΥΡΙΕ ΚΑΛΟΝ ΕΣΤΙΝ ΗΜΑΣ ΩΔΕ ΕΙΝΑΙ ΕΙ ΘΕΛΕΙΣ ΠΟΙΗΣΩ ΩΔΕ ΤΡΕΙΣ ΣΚΗΝΑΣ ΣΟΙ ΜΙΑΝ ΚΑΙ ΜΩΥΣΕΙ ΜΙΑΝ ΚΑΙ ΗΛΙΑ ΜΙΑΝ

4 Then Peter said to Jesus: “Lord, it is fine for us to be here. If you wish, I will erect three tents here, one for you, one for Moses, and one for Eliʹjah.”

ΕΤΙ ΑΥΤΟΥ ΛΑΛΟΥΝΤΟΣ ΙΔΟΥ ΝΕΦΕΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΠΕΣΚΙΑΣΕΝ ΑΥΤΟΥΣ ΚΑΙ ΙΔΟΥ ΦΩΝΗ ΕΚ ΤΗΣ ΝΕΦΕΛΗΣ ΛΕΓΟΥΣΑ ΟΥΤΟΣ ΕΣΤΙΝ Ο ΥΙΟΣ ΜΟΥ Ο ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΕΝ Ω ΕΥΔΟΚΗΣΑ ΑΚΟΥΕΤΕ ΑΥΤΟΥ

5 While he was still speaking, look! a bright cloud overshadowed them, and look! a voice out of the cloud said: “This is my Son, the beloved, whom I have approved. Listen to him.”

ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΑΝΤΕΣ ΟΙ ΜΑΘΗΤΑΙ ΕΠΕΣΑΝ ΕΠΙ ΠΡΟΣΩΠΟΝ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΟΒΗΘΗΣΑΝ ΣΦΟΔΡΑ

6 At hearing this, the disciples fell facedown and became very much afraid.

ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΘΕΝ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΚΑΙ ΑΨΑΜΕΝΟΣ ΑΥΤΩΝ ΕΙΠΕΝ ΕΓΕΡΘΗΤΕ ΚΑΙ ΜΗ ΦΟΒΕΙΣΘΕ

7 Then Jesus came near, and touching them, he said: “Get up. Have no fear.”

ΕΠΑΡΑΝΤΕΣ ΔΕ ΤΟΥΣ ΟΦΘΑΛΜΟΥΣ ΑΥΤΩΝ ΟΥΔΕΝΑ ΕΙΔΟΝ ΕΙ ΜΗ ΑΥΤΟΝ ΙΗΣΟΥΝ ΜΟΝΟΝ

8 When they looked up, they saw no one but Jesus himself.

ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΑΙΝΟΝΤΩΝ ΑΥΤΩΝ ΕΚ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΕΝΕΤΕΙΛΑΤΟ ΑΥΤΟΙΣ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΛΕΓΩΝ ΜΗΔΕΝΙ ΕΙΠΗΤΕ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΕΩΣ ΟΥ Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ ΕΓΕΡΘΗ

9 As they were descending from the mountain, Jesus commanded them: “Tell the vision to no one until the Son of man is raised up from the dead.”

10 ΚΑΙ ΕΠΗΡΩΤΗΣΑΝ ΑΥΤΟΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΑΙ ΛΕΓΟΝΤΕΣ ΤΙ ΟΥΝ ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΛΕΓΟΥΣΙΝ ΟΤΙ ΗΛΙΑΝ ΔΕΙ ΕΛΘΕΙΝ ΠΡΩΤΟΝ

10 However, the disciples put the question to him: “Why, then, do the scribes say that Elijah must come first?”

11 Ο ΔΕ ΑΠΟΚΡΙΘΕΙΣ ΕΙΠΕΝ ΗΛΙΑΣ ΜΕΝ ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΠΑΝΤΑ

11 In reply he said: “Elijah is indeed coming and will restore all things.

12 ΛΕΓΩ ΔΕ ΥΜΙΝ ΟΤΙ ΗΛΙΑΣ ΗΔΗ ΗΛΘΕΝ ΚΑΙ ΟΥΚ ΕΠΕΓΝΩΣΑΝ ΑΥΤΟΝ ΑΛΛΑ ΕΠΟΙΗΣΑΝ ΕΝ ΑΥΤΩ ΟΣΑ ΗΘΕΛΗΣΑΝ ΟΥΤΩΣ ΚΑΙ Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΕΛΛΕΙ ΠΑΣΧΕΙΝ ΥΠ ΑΥΤΩΝ

12 However, I say to you that Elijah has already come, and they did not recognize him but did whatever they wanted with him. In this way also, the Son of man is going to suffer at their hands.”

13 ΤΟΤΕ ΣΥΝΗΚΑΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΑΙ ΟΤΙ ΠΕΡΙ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΤΟΥ ΕΙΠΕΝ ΑΥΤΟΙΣ

13 Then the disciples perceived that he spoke to them about John the Dipper.

14 ΚΑΙ ΕΛΘΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΧΛΟΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕΝ ΑΥΤΩ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΓΟΝΥΠΕΤΩΝ ΑΥΤΟΝ

14 When they came toward the crowd, a man approached him, knelt down to him, and said:

15 ΚΑΙ ΛΕΓΩΝ ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΟΥ ΤΟΝ ΥΙΟΝ ΟΤΙ ΣΕΛΗΝΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΚΑΚΩΣ ΠΑΣΧΕΙ ΠΟΛΛΑΚΙΣ ΓΑΡ ΠΙΠΤΕΙ ΕΙΣ ΤΟ ΠΥΡ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΚΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΥΔΩΡ

15 “Lord, have mercy on my son, because he is an epileptic and is ill. He falls often into the fire and often into the water.

16 ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΝΕΓΚΑ ΑΥΤΟΝ ΤΟΙΣ ΜΑΘΗΤΑΙΣ ΣΟΥ ΚΑΙ ΟΥΚ ΗΔΥΝΗΘΗΣΑΝ ΑΥΤΟΝ ΘΕΡΑΠΕΥΣΑΙ

16 I brought him to your disciples, but they could not cure him.”

17 ΑΠΟΚΡΙΘΕΙΣ ΔΕ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΕΙΠΕΝ Ω ΓΕΝΕΑ ΑΠΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗ ΕΩΣ ΠΟΤΕ ΜΕΘ ΥΜΩΝ ΕΣΟΜΑΙ ΕΩΣ ΠΟΤΕ ΑΝΕΞΟΜΑΙ ΥΜΩΝ ΦΕΡΕΤΕ ΜΟΙ ΑΥΤΟΝ ΩΔΕ

17 In reply Jesus said: “O faithless and twisted generation, how long must I continue with you? How long must I put up with you? Bring him here to me.”

18 ΚΑΙ ΕΠΕΤΙΜΗΣΕΝ ΑΥΤΩ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΗΛΘΕΝ ΑΠ ΑΥΤΟΥ ΤΟ ΔΑΙΜΟΝΙΟΝ ΚΑΙ ΕΘΕΡΑΠΕΥΘΗ Ο ΠΑΙΣ ΑΠΟ ΤΗΣ ΩΡΑΣ ΕΚΕΙΝΗΣ

18 Then Jesus rebuked the demon, and it came out of him, and the boy was cured from that hour.

19 ΤΟΤΕ ΠΡΟΣΕΛΘΟΝΤΕΣ ΟΙ ΜΑΘΗΤΑΙ ΤΩ ΙΗΣΟΥ ΚΑΤ ΙΔΙΑΝ ΕΙΠΟΝ ΔΙΑ ΤΙ ΗΜΕΙΣ ΟΥΚ ΗΔΥΝΗΘΗΜΕΝ ΕΚΒΑΛΕΙΝ ΑΥΤΟ

19 Then the disciples came to Jesus privately and said: “Why could we not expel it?”

20 Ο ΔΕ ΛΕΓΕΙ ΑΥΤΟΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΓΟΠΙΣΤΙΑΝ ΥΜΩΝ ΑΜΗΝ ΓΑΡ ΛΕΓΩ ΥΜΙΝ ΕΑΝ ΕΧΗΤΕ ΠΙΣΤΙΝ ΩΣ ΚΟΚΚΟΝ ΣΙΝΑΠΕΩΣ ΕΡΕΙΤΕ ΤΩ ΟΡΕΙ ΤΟΥΤΩ ΜΕΤΑΒΑ ΕΝΘΕΝ ΕΚΕΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΗΣΕΤΑΙ ΚΑΙ ΟΥΔΕΝ ΑΔΥΝΑΤΗΣΕΙ ΥΜΙΝ

20 He said to them: “Because of your little faith. For truly I say to you, if you have faith the size of a mustard grain, you will say to this mountain, ‘Move from here to there,’ and it will move, and nothing will be impossible for you.”

21 ——

21 ——

22 ΣΥΣΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΔΕ ΑΥΤΩΝ ΕΝ ΤΗ ΓΑΛΙΛΑΙΑ ΕΙΠΕΝ ΑΥΤΟΙΣ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΜΕΛΛΕΙ Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΑΡΑΔΙΔΟΣΘΑΙ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

22 It was while they were gathered together in Galʹilee that Jesus said to them: “The Son of man is going to be betrayed into men’s hands,

23 ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΕΝΟΥΣΙΝ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΤΗ ΤΡΙΤΗ ΗΜΕΡΑ ΕΓΕΡΘΗΣΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΛΥΠΗΘΗΣΑΝ ΣΦΟΔΡΑ

23 and they will kill him, and on the third day he will be raised up.” And they were very much grieved.

24 ΕΛΘΟΝΤΩΝ ΔΕ ΑΥΤΩΝ ΕΙΣ ΚΑΦΑΡΝΑΟΥΜ ΠΡΟΣΗΛΘΟΝ ΟΙ ΤΑ ΔΙΔΡΑΧΜΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΕΣ ΤΩ ΠΕΤΡΩ ΚΑΙ ΕΙΠΑΝ Ο ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΥΜΩΝ ΟΥ ΤΕΛΕΙ [ΤΑ] ΔΙΔΡΑΧΜΑ

24 After they arrived in Caperʹnaum, the men collecting the two drachmas tax approached Peter and said: “Does your teacher not pay the two drachmas tax?”

25 ΛΕΓΕΙ ΝΑΙ ΚΑΙ ΕΛΘΟΝΤΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΙΚΙΑΝ ΠΡΟΕΦΘΑΣΕΝ ΑΥΤΟΝ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΛΕΓΩΝ ΤΙ ΣΟΙ ΔΟΚΕΙ ΣΙΜΩΝ ΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΤΗΣ ΓΗΣ ΑΠΟ ΤΙΝΩΝ ΛΑΜΒΑΝΟΥΣΙΝ ΤΕΛΗ Η ΚΗΝΣΟΝ ΑΠΟ ΤΩΝ ΥΙΩΝ ΑΥΤΩΝ Η ΑΠΟ ΤΩΝ ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ

25 He said: “Yes.” However, when he entered the house, Jesus spoke to him first and said: “What do you think, Simon? From whom do the kings of the earth receive duties or head tax? From their sons or from the strangers?”

26 ΕΙΠΟΝΤΟΣ ΔΕ ΑΠΟ ΤΩΝ ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ ΕΦΗ ΑΥΤΩ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΑΡΑ ΓΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΙΣΙΝ ΟΙ ΥΙΟΙ

26 When he said: “From the strangers,” Jesus said to him: “Really, then, the sons are tax-free.

27 ΙΝΑ ΔΕ ΜΗ ΣΚΑΝΔΑΛΙΣΩΜΕΝ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΡΕΥΘΕΙΣ ΕΙΣ ΘΑΛΑΣΣΑΝ ΒΑΛΕ ΑΓΚΙΣΤΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΑΒΑΝΤΑ ΠΡΩΤΟΝ ΙΧΘΥΝ ΑΡΟΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΞΑΣ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΑΥΤΟΥ ΕΥΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑΤΗΡΑ ΕΚΕΙΝΟΝ ΛΑΒΩΝ ΔΟΣ ΑΥΤΟΙΣ ΑΝΤΙ ΕΜΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥ

27 But that we do not cause them to stumble, go to the sea, cast a fishhook, and take the first fish that comes up, and when you open its mouth, you will find a silver coin. Take that and give it to them for me and you.”

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 18

Matthew. Chapter 18.

ΕΝ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗ ΩΡΑ ΠΡΟΣΗΛΘΟΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΑΙ ΤΩ ΙΗΣΟΥ ΛΕΓΟΝΤΕΣ ΤΙΣ ΑΡΑ ΜΕΙΖΩΝ ΕΣΤΙΝ ΕΝ ΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ

1 In that hour the disciples came near to Jesus and said: “Who really is greatest in the Kingdom of the heavens?”

ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΑΛΕΣΑΜΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΟΝ ΕΣΤΗΣΕΝ ΑΥΤΟ ΕΝ ΜΕΣΩ ΑΥΤΩΝ

2 So calling a young child to him, he stood him in their midst

ΚΑΙ ΕΙΠΕΝ ΑΜΗΝ ΛΕΓΩ ΥΜΙΝ ΕΑΝ ΜΗ ΣΤΡΑΦΗΤΕ ΚΑΙ ΓΕΝΗΣΘΕ ΩΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΟΥ ΜΗ ΕΙΣΕΛΘΗΤΕ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΝ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ

3 and said: “Truly I say to you, unless you turn around and become as young children, you will by no means enter into the Kingdom of the heavens.

ΟΣΤΙΣ ΟΥΝ ΤΑΠΕΙΝΩΣΕΙ ΕΑΥΤΟΝ ΩΣ ΤΟ ΠΑΙΔΙΟΝ ΤΟΥΤΟ ΟΥΤΟΣ ΕΣΤΙΝ Ο ΜΕΙΖΩΝ ΕΝ ΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ

4 Therefore, whoever will humble himself like this young child is the one who is the greatest in the Kingdom of the heavens;

ΚΑΙ ΟΣ ΕΑΝ ΔΕΞΗΤΑΙ ΕΝ ΠΑΙΔΙΟΝ ΤΟΙΟΥΤΟ ΕΠΙ ΤΩ ΟΝΟΜΑΤΙ ΜΟΥ ΕΜΕ ΔΕΧΕΤΑΙ

5 and whoever receives one such young child on the basis of my name receives me also.

ΟΣ Δ ΑΝ ΣΚΑΝΔΑΛΙΣΗ ΕΝΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΤΟΥΤΩΝ ΤΩΝ ΠΙΣΤΕΥΟΝΤΩΝ ΕΙΣ ΕΜΕ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΑΥΤΩ ΙΝΑ ΚΡΕΜΑΣΘΗ ΜΥΛΟΣ ΟΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙ ΤΟΝ ΤΡΑΧΗΛΟΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΝΤΙΣΘΗ ΕΝ ΤΩ ΠΕΛΑΓΕΙ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

6 But whoever stumbles one of these little ones who have faith in me, it would be better for him to have hung around his neck a millstone that is turned by a donkey and to be sunk in the open sea.

ΟΥΑΙ ΤΩ ΚΟΣΜΩ ΑΠΟ ΤΩΝ ΣΚΑΝΔΑΛΩΝ ΑΝΑΓΚΗ ΓΑΡ ΕΛΘΕΙΝ ΤΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΠΛΗΝ ΟΥΑΙ ΤΩ ΑΝΘΡΩΠΩ ΔΙ ΟΥ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟΝ ΕΡΧΕΤΑΙ

7 “Woe to the world because of the stumbling blocks! Of course, it is inevitable that stumbling blocks will come, but woe to the man through whom the stumbling block comes!

ΕΙ ΔΕ Η ΧΕΙΡ ΣΟΥ Η Ο ΠΟΥΣ ΣΟΥ ΣΚΑΝΔΑΛΙΖΕΙ ΣΕ ΕΚΚΟΨΟΝ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΒΑΛΕ ΑΠΟ ΣΟΥ ΚΑΛΟΝ ΣΟΙ ΕΣΤΙΝ ΕΙΣΕΛΘΕΙΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΚΥΛΛΟΝ Η ΧΩΛΟΝ Η ΔΥΟ ΧΕΙΡΑΣ Η ΔΥΟ ΠΟΔΑΣ ΕΧΟΝΤΑ ΒΛΗΘΗΝΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΠΥΡ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ

8 If, then, your hand or your foot makes you stumble, cut it off and throw it away from you. It is better for you to enter into life maimed or lame than to be thrown with two hands or two feet into the everlasting fire.

ΚΑΙ ΕΙ Ο ΟΦΘΑΛΜΟΣ ΣΟΥ ΣΚΑΝΔΑΛΙΖΕΙ ΣΕ ΕΞΕΛΕ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΒΑΛΕ ΑΠΟ ΣΟΥ ΚΑΛΟΝ ΣΟΙ ΕΣΤΙΝ ΜΟΝΟΦΘΑΛΜΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΕΙΣΕΛΘΕΙΝ Η ΔΥΟ ΟΦΘΑΛΜΟΥΣ ΕΧΟΝΤΑ ΒΛΗΘΗΝΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΕΝΝΑΝ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ

9 Also, if your eye makes you stumble, tear it out and throw it away from you. It is better for you to enter one-eyed into life than to be thrown with two eyes into the fiery Gehenʹna.

10 ΟΡΑΤΕ ΜΗ ΚΑΤΑΦΡΟΝΗΣΗΤΕ ΕΝΟΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΤΟΥΤΩΝ ΛΕΓΩ ΓΑΡ ΥΜΙΝ ΟΤΙ ΟΙ ΑΓΓΕΛΟΙ ΑΥΤΩΝ ΕΝ ΟΥΡΑΝΟΙΣ ΔΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΒΛΕΠΟΥΣΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟΝ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΜΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΟΥΡΑΝΟΙΣ

10 See that you do not despise one of these little ones, for I tell you that their angels in heaven always look upon the face of my Father who is in heaven.

11 ——

11 ——

12 ΤΙ ΥΜΙΝ ΔΟΚΕΙ ΕΑΝ ΓΕΝΗΤΑΙ ΤΙΝΙ ΑΝΘΡΩΠΩ ΕΚΑΤΟΝ ΠΡΟΒΑΤΑ ΚΑΙ ΠΛΑΝΗΘΗ ΕΝ ΕΞ ΑΥΤΩΝ ΟΥΧΙ ΑΦΗΣΕΙ ΤΑ ΕΝΕΝΗΚΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΠΙ ΤΑ ΟΡΗ ΚΑΙ ΠΟΡΕΥΘΕΙΣ ΖΗΤΕΙ ΤΟ ΠΛΑΝΩΜΕΝΟΝ

12 “What do you think? If a man has 100 sheep and one of them strays, will he not leave the 99 on the mountains and set out on a search for the one that is straying?

13 ΚΑΙ ΕΑΝ ΓΕΝΗΤΑΙ ΕΥΡΕΙΝ ΑΥΤΟ ΑΜΗΝ ΛΕΓΩ ΥΜΙΝ ΟΤΙ ΧΑΙΡΕΙ ΕΠ ΑΥΤΩ ΜΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΝΕΝΗΚΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΤΟΙΣ ΜΗ ΠΕΠΛΑΝΗΜΕΝΟΙΣ

13 And if he finds it, I certainly tell you, he rejoices more over it than over the 99 that have not strayed.

14 ΟΥΤΩΣ ΟΥΚ ΕΣΤΙΝ ΘΕΛΗΜΑ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΥΜΩΝ ΤΟΥ ΕΝ ΟΥΡΑΝΟΙΣ ΙΝΑ ΑΠΟΛΗΤΑΙ ΕΝ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΤΟΥΤΩΝ

14 Likewise, it is not a desirable thing to my Father who is in heaven for even one of these little ones to perish.

15 ΕΑΝ ΔΕ ΑΜΑΡΤΗΣΗ [ΕΙΣ ΣΕ] Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΣΟΥ ΥΠΑΓΕ ΕΛΕΓΞΟΝ ΑΥΤΟΝ ΜΕΤΑΞΥ ΣΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΥ ΜΟΝΟΥ ΕΑΝ ΣΟΥ ΑΚΟΥΣΗ ΕΚΕΡΔΗΣΑΣ ΤΟΝ ΑΔΕΛΦΟΝ ΣΟΥ

15 “Moreover, if your brother commits a sin, go and reveal his fault between you and him alone. If he listens to you, you have gained your brother.

16 ΕΑΝ ΔΕ ΜΗ ΑΚΟΥΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΕ ΜΕΤΑ ΣΟΥ ΕΤΙ ΕΝΑ Η ΔΥΟ ΙΝΑ ΕΠΙ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΔΥΟ ΜΑΡΤΥΡΩΝ Η ΤΡΙΩΝ ΣΤΑΘΗ ΠΑΝ ΡΗΜΑ

16 But if he does not listen, take along with you one or two more, so that on the testimony of two or three witnesses every matter may be established.

17 ΕΑΝ ΔΕ ΠΑΡΑΚΟΥΣΗ ΑΥΤΩΝ ΕΙΠΕ ΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΑΝ ΔΕ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΚΟΥΣΗ ΕΣΤΩ ΣΟΙ ΩΣΠΕΡ Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΤΕΛΩΝΗΣ

17 If he does not listen to them, speak to the congregation. If he does not listen even to the congregation, let him be to you just as a man of the nations and as a tax collector.

18 ΑΜΗΝ ΛΕΓΩ ΥΜΙΝ ΟΣΑ ΕΑΝ ΔΗΣΗΤΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ ΕΣΤΑΙ ΔΕΔΕΜΕΝΑ ΕΝ ΟΥΡΑΝΩ ΚΑΙ ΟΣΑ ΕΑΝ ΛΥΣΗΤΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ ΕΣΤΑΙ ΛΕΛΥΜΕΝΑ ΕΝ ΟΥΡΑΝΩ

18 “Truly I say to you, whatever things you may bind on earth will be things already bound in heaven, and whatever things you may loosen on earth will be things already loosened in heaven.

19 ΠΑΛΙΝ [ΑΜΗΝ] ΛΕΓΩ ΥΜΙΝ ΟΤΙ ΕΑΝ ΔΥΟ ΣΥΜΦΩΝΗΣΩΣΙΝ ΕΞ ΥΜΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ ΠΕΡΙ ΠΑΝΤΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ ΟΥ ΕΑΝ ΑΙΤΗΣΩΝΤΑΙ ΓΕΝΗΣΕΤΑΙ ΑΥΤΟΙΣ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΜΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΟΥΡΑΝΟΙΣ

19 Again I tell you truly, if two of you on earth agree concerning anything of importance that they should request, it will take place for them on account of my Father in heaven.

20 ΟΥ ΓΑΡ ΕΙΣΙΝ ΔΥΟ Η ΤΡΕΙΣ ΣΥΝΗΓΜΕΝΟΙ ΕΙΣ ΤΟ ΕΜΟΝ ΟΝΟΜΑ ΕΚΕΙ ΕΙΜΙ ΕΝ ΜΕΣΩ ΑΥΤΩΝ

20 For where there are two or three gathered together in my name, there I am in their midst.”.

21 ΤΟΤΕ ΠΡΟΣΕΛΘΩΝ Ο ΠΕΤΡΟΣ ΕΙΠΕΝ ΑΥΤΩ ΚΥΡΙΕ ΠΟΣΑΚΙΣ ΑΜΑΡΤΗΣΕΙ ΕΙΣ ΕΜΕ Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΑΦΗΣΩ ΑΥΤΩ ΕΩΣ ΕΠΤΑΚΙΣ

21 Then Peter came and said to him: “Lord, how many times is my brother to sin against me and am I to forgive him? Up to seven times?”.

22 ΛΕΓΕΙ ΑΥΤΩ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΟΥ ΛΕΓΩ ΣΟΙ ΕΩΣ ΕΠΤΑΚΙΣ ΑΛΛΑ ΕΩΣ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑΚΙΣ ΕΠΤΑ

22 Jesus said to him: “I say to you, not up to seven times, but up to 77 times.

23 ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΩΜΟΙΩΘΗ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩ ΒΑΣΙΛΕΙ ΟΣ ΗΘΕΛΗΣΕΝ ΣΥΝΑΡΑΙ ΛΟΓΟΝ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΔΟΥΛΩΝ ΑΥΤΟΥ

23 “That is why the Kingdom of the heavens may be likened to a king who wanted to settle accounts with his slaves.

24 ΑΡΞΑΜΕΝΟΥ ΔΕ ΑΥΤΟΥ ΣΥΝΑΙΡΕΙΝ ΠΡΟΣΗΝΕΧΘΗ ΑΥΤΩ ΕΙΣ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ ΜΥΡΙΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΝ

24 When he started to settle them, a man was brought in who owed him 10,000 talents.

25 ΜΗ ΕΧΟΝΤΟΣ ΔΕ ΑΥΤΟΥ ΑΠΟΔΟΥΝΑΙ ΕΚΕΛΕΥΣΕΝ ΑΥΤΟΝ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΠΡΑΘΗΝΑΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΟΣΑ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΘΗΝΑΙ

25 But because he did not have the means to pay it back, his master ordered him and his wife and his children and all the things he owned to be sold and payment to be made.

26 ΠΕΣΩΝ ΟΥΝ Ο ΔΟΥΛΟΣ ΠΡΟΣΕΚΥΝΕΙ ΑΥΤΩ ΛΕΓΩΝ ΜΑΚΡΟΘΥΜΗΣΟΝ ΕΠ ΕΜΟΙ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΑΠΟΔΩΣΩ ΣΟΙ

26 So the slave fell down and did obeisance to him, saying, ‘Be patient with me, and I will pay back everything to you.’.

27 ΣΠΛΑΓΧΝΙΣΘΕΙΣ ΔΕ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΔΟΥΛΟΥ ΕΚΕΙΝΟΥ ΑΠΕΛΥΣΕΝ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΔΑΝΕΙΟΝ ΑΦΗΚΕΝ ΑΥΤΩ

27 Moved with pity at this, the master of that slave let him off and canceled his debt.

28 ΕΞΕΛΘΩΝ ΔΕ Ο ΔΟΥΛΟΣ ΕΚΕΙΝΟΣ ΕΥΡΕΝ ΕΝΑ ΤΩΝ ΣΥΝΔΟΥΛΩΝ ΑΥΤΟΥ ΟΣ ΩΦΕΙΛΕΝ ΑΥΤΩ ΕΚΑΤΟΝ ΔΗΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΑΣ ΑΥΤΟΝ ΕΠΝΙΓΕΝ ΛΕΓΩΝ ΑΠΟΔΟΣ ΕΙ ΤΙ ΟΦΕΙΛΕΙΣ

28 But that slave went out and found one of his fellow slaves, who owed him 100 denarʹii, and grabbed him and began to choke him, saying, ‘Pay back whatever you owe.’

29 ΠΕΣΩΝ ΟΥΝ Ο ΣΥΝΔΟΥΛΟΣ ΑΥΤΟΥ ΠΑΡΕΚΑΛΕΙ ΑΥΤΟΝ ΛΕΓΩΝ ΜΑΚΡΟΘΥΜΗΣΟΝ ΕΠ ΕΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΔΩΣΩ ΣΟΙ

29 So his fellow slave fell down and began to beg him, saying, ‘Be patient with me, and I will pay you back.’

30 Ο ΔΕ ΟΥΚ ΗΘΕΛΕΝ ΑΛΛΑ ΑΠΕΛΘΩΝ ΕΒΑΛΕΝ ΑΥΤΟΝ ΕΙΣ ΦΥΛΑΚΗΝ ΕΩΣ ΑΠΟΔΩ ΤΟ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΝ

30 However, he was not willing, but he went and had him thrown into prison until he could pay back what he owed.

31 ΙΔΟΝΤΕΣ ΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΔΟΥΛΟΙ ΑΥΤΟΥ ΤΑ ΓΕΝΟΜΕΝΑ ΕΛΥΠΗΘΗΣΑΝ ΣΦΟΔΡΑ ΚΑΙ ΕΛΘΟΝΤΕΣ ΔΙΕΣΑΦΗΣΑΝ ΤΩ ΚΥΡΙΩ ΕΑΥΤΩΝ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΓΕΝΟΜΕΝΑ

31 When his fellow slaves saw what had happened, they became greatly distressed, and they went and reported to their master all the things that had happened.

32 ΤΟΤΕ ΠΡΟΣΚΑΛΕΣΑΜΕΝΟΣ ΑΥΤΟΝ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΑΥΤΟΥ ΛΕΓΕΙ ΑΥΤΩ ΔΟΥΛΕ ΠΟΝΗΡΕ ΠΑΣΑΝ ΤΗΝ ΟΦΕΙΛΗΝ ΕΚΕΙΝΗΝ ΑΦΗΚΑ ΣΟΙ ΕΠΕΙ ΠΑΡΕΚΑΛΕΣΑΣ ΜΕ

32 Then his master summoned him and said to him: ‘Wicked slave, I canceled all that debt for you when you pleaded with me.

33 ΟΥΚ ΕΔΕΙ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΕΗΣΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΟΥΛΟΝ ΣΟΥ ΩΣ ΚΑΓΩ ΣΕ ΗΛΕΗΣΑ

33 Should you not also have shown mercy to your fellow slave as I showed mercy to you?’

34 ΚΑΙ ΟΡΓΙΣΘΕΙΣ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΑΥΤΟΥ ΠΑΡΕΔΩΚΕΝ ΑΥΤΟΝ ΤΟΙΣ ΒΑΣΑΝΙΣΤΑΙΣ ΕΩΣ ΟΥ ΑΠΟΔΩ ΠΑΝ ΤΟ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΝ

34 With that his master, provoked to wrath, handed him over to the jailers until he repaid all that he owed.

35 ΟΥΤΩΣ ΚΑΙ Ο ΠΑΤΗΡ ΜΟΥ Ο ΟΥΡΑΝΙΟΣ ΠΟΙΗΣΕΙ ΥΜΙΝ ΕΑΝ ΜΗ ΑΦΗΤΕ ΕΚΑΣΤΟΣ ΤΩ ΑΔΕΛΦΩ ΑΥΤΟΥ ΑΠΟ ΤΩΝ ΚΑΡΔΙΩΝ ΥΜΩΝ

35 My heavenly Father will also deal with you in the same way if each of you does not forgive your brother from your heart.”

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 19

Matthew. Chapter 19.

ΚΑΙ ΕΓΕΝΕΤΟ ΟΤΕ ΕΤΕΛΕΣΕΝ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΤΟΥΤΟΥΣ ΜΕΤΗΡΕΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΘΕΝ ΕΙΣ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΟΥΔΑΙΑΣ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΙΟΡΔΑΝΟΥ

1 When Jesus had finished speaking these things, he departed from Galʹilee and came to the borders of Judeʹa across the Jordan.

ΚΑΙ ΗΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ ΑΥΤΩ ΟΧΛΟΙ ΠΟΛΛΟΙ ΚΑΙ ΕΘΕΡΑΠΕΥΣΕΝ ΑΥΤΟΥΣ ΕΚΕΙ

2 Also, large crowds followed him, and he cured them there.

ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΘΟΝ ΑΥΤΩ ΦΑΡΙΣΑΙΟΙ ΠΕΙΡΑΖΟΝΤΕΣ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΛΕΓΟΝΤΕΣ ΕΙ ΕΞΕΣΤΙΝ ΑΝΘΡΩΠΩ ΑΠΟΛΥΣΑΙ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ ΑΥΤΟΥ ΚΑΤΑ ΠΑΣΑΝ ΑΙΤΙΑΝ

3 And Pharisees came to him intent on testing him, and they asked: “Is it lawful for a man to divorce his wife on every sort of grounds?”

Ο ΔΕ ΑΠΟΚΡΙΘΕΙΣ ΕΙΠΕΝ ΟΥΚ ΑΝΕΓΝΩΤΕ ΟΤΙ Ο ΚΤΙΣΑΣ ΑΠ ΑΡΧΗΣ ΑΡΣΕΝ ΚΑΙ ΘΗΛΥ ΕΠΟΙΗΣΕΝ ΑΥΤΟΥΣ

4 In reply he said: “Have you not read that the one who created them from the beginning made them male and female

ΚΑΙ ΕΙΠΕΝ ΕΝΕΚΑ ΤΟΥΤΟΥ ΚΑΤΑΛΕΙΨΕΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΙ ΚΟΛΛΗΘΗΣΕΤΑΙ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΙ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΕΣΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΕΙΣ ΣΑΡΚΑ ΜΙΑΝ

5 and said: ‘For this reason a man will leave his father and his mother and will stick to his wife, and the two will be one flesh’?

ΩΣΤΕ ΟΥΚΕΤΙ ΕΙΣΙΝ ΔΥΟ ΑΛΛΑ ΣΑΡΞ ΜΙΑ Ο ΟΥΝ Ο ΘΕΟΣ ΣΥΝΕΖΕΥΞΕΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΗ ΧΩΡΙΖΕΤΩ

6 So that they are no longer two, but one flesh. Therefore, what God has yoked together, let no man put apart.”

ΛΕΓΟΥΣΙΝ ΑΥΤΩ ΤΙ ΟΥΝ ΜΩΥΣΗΣ ΕΝΕΤΕΙΛΑΤΟ ΔΟΥΝΑΙ ΒΙΒΛΙΟΝ ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΣΑΙ [ΑΥΤΗΝ]

7 They said to him: “Why, then, did Moses direct giving a certificate of dismissal and divorcing her?”

ΛΕΓΕΙ ΑΥΤΟΙΣ ΟΤΙ ΜΩΥΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΚΛΗΡΟΚΑΡΔΙΑΝ ΥΜΩΝ ΕΠΕΤΡΕΨΕΝ ΥΜΙΝ ΑΠΟΛΥΣΑΙ ΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΥΜΩΝ ΑΠ ΑΡΧΗΣ ΔΕ ΟΥ ΓΕΓΟΝΕΝ ΟΥΤΩΣ

8 He said to them: “Out of regard for your hard-heartedness, Moses made the concession to you of divorcing your wives, but that has not been the case from the beginning.

ΛΕΓΩ ΔΕ ΥΜΙΝ ΟΤΙ ΟΣ ΑΝ ΑΠΟΛΥΣΗ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ ΑΥΤΟΥ ΜΗ ΕΠΙ ΠΟΡΝΕΙΑ ΚΑΙ ΓΑΜΗΣΗ ΑΛΛΗΝ ΜΟΙΧΑΤΑΙ

9 I say to you that whoever divorces his wife, except on the grounds of sexual immorality, and marries another commits adultery.”

10 ΛΕΓΟΥΣΙΝ ΑΥΤΩ ΟΙ ΜΑΘΗΤΑΙ [ΑΥΤΟΥ] ΕΙ ΟΥΤΩΣ ΕΣΤΙΝ Η ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ ΟΥ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΓΑΜΗΣΑΙ

10 The disciples said to him: “If that is the situation of a man with his wife, it is not advisable to marry.”

11 Ο ΔΕ ΕΙΠΕΝ ΑΥΤΟΙΣ ΟΥ ΠΑΝΤΕΣ ΧΩΡΟΥΣΙΝ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ [ΤΟΥΤΟΝ] ΑΛΛ ΟΙΣ ΔΕΔΟΤΑΙ

11 He said to them: “Not all men make room for the saying, but only those who have the gift.

12 ΕΙΣΙΝ ΓΑΡ ΕΥΝΟΥΧΟΙ ΟΙΤΙΝΕΣ ΕΚ ΚΟΙΛΙΑΣ ΜΗΤΡΟΣ ΕΓΕΝΝΗΘΗΣΑΝ ΟΥΤΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΙΝ ΕΥΝΟΥΧΟΙ ΟΙΤΙΝΕΣ ΕΥΝΟΥΧΙΣΘΗΣΑΝ ΥΠΟ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΙΝ ΕΥΝΟΥΧΟΙ ΟΙΤΙΝΕΣ ΕΥΝΟΥΧΙΣΑΝ ΕΑΥΤΟΥΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΝ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ Ο ΔΥΝΑΜΕΝΟΣ ΧΩΡΕΙΝ ΧΩΡΕΙΤΩ

12 For there are eunuchs who were born that way, and there are eunuchs who were made eunuchs by men, and there are eunuchs who have made themselves eunuchs on account of the Kingdom of the heavens. Let the one who can make room for it make room for it.”

13 ΤΟΤΕ ΠΡΟΣΗΝΕΧΘΗΣΑΝ ΑΥΤΩ ΠΑΙΔΙΑ ΙΝΑ ΤΑΣ ΧΕΙΡΑΣ ΕΠΙΘΗ ΑΥΤΟΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΞΗΤΑΙ ΟΙ ΔΕ ΜΑΘΗΤΑΙ ΕΠΕΤΙΜΗΣΑΝ ΑΥΤΟΙΣ

13 Then young children were brought to him for him to place his hands on them and offer prayer, but the disciples reprimanded them.

14 Ο ΔΕ ΙΗΣΟΥΣ ΕΙΠΕΝ ΑΦΕΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΜΗ ΚΩΛΥΕΤΕ ΑΥΤΑ ΕΛΘΕΙΝ ΠΡΟΣ ΜΕ ΤΩΝ ΓΑΡ ΤΟΙΟΥΤΩΝ ΕΣΤΙΝ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ

14 Jesus, however, said: “Let the young children alone, and do not try to stop them from coming to me, for the Kingdom of the heavens belongs to such ones.”

15 ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΙΣ ΤΑΣ ΧΕΙΡΑΣ ΑΥΤΟΙΣ ΕΠΟΡΕΥΘΗ ΕΚΕΙΘΕΝ

15 And he placed his hands on them and departed from there.

16 ΚΑΙ ΙΔΟΥ ΕΙΣ ΠΡΟΣΕΛΘΩΝ ΑΥΤΩ ΕΙΠΕΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕ ΤΙ ΑΓΑΘΟΝ ΠΟΙΗΣΩ ΙΝΑ ΣΧΩ ΖΩΗΝ ΑΙΩΝΙΟΝ

16 Now look! someone came up to him and said: “Teacher, what good must I do to gain everlasting life?”

17 Ο ΔΕ ΕΙΠΕΝ ΑΥΤΩ ΤΙ ΜΕ ΕΡΩΤΑΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΓΑΘΟΥ ΕΙΣ ΕΣΤΙΝ Ο ΑΓΑΘΟΣ ΕΙ ΔΕ ΘΕΛΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΕΙΣΕΛΘΕΙΝ ΤΗΡΗΣΟΝ ΤΑΣ ΕΝΤΟΛΑΣ

17 He said to him: “Why do you ask me about what is good? One there is who is good. If, though, you want to enter into life, observe the commandments continually.”

18 ΛΕΓΕΙ ΑΥΤΩ ΠΟΙΑΣ Ο ΔΕ ΙΗΣΟΥΣ ΕΙΠΕΝ ΤΟ ΟΥ ΦΟΝΕΥΣΕΙΣ ΟΥ ΜΟΙΧΕΥΣΕΙΣ ΟΥ ΚΛΕΨΕΙΣ ΟΥ ΨΕΥΔΟΜΑΡΤΥΡΗΣΕΙΣ

18 He said to him: “Which ones?” Jesus said: “You must not murder, you must not commit adultery, you must not steal, you must not bear false witness,

19 ΤΙΜΑ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΣΕΙΣ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΣΟΥ ΩΣ ΣΕΑΥΤΟΝ

19 honor your father and your mother, and you must love your neighbor as yourself.”

20 ΛΕΓΕΙ ΑΥΤΩ Ο ΝΕΑΝΙΣΚΟΣ ΠΑΝΤΑ ΤΑΥΤΑ ΕΦΥΛΑΞΑ ΤΙ ΕΤΙ ΥΣΤΕΡΩ

20 The young man said to him: “I have kept all of these; what am I still lacking?”

21 ΕΦΗ ΑΥΤΩ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΕΙ ΘΕΛΕΙΣ ΤΕΛΕΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΑΓΕ ΠΩΛΗΣΟΝ ΣΟΥ ΤΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΟΣ [ΤΟΙΣ] ΠΤΩΧΟΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΣ ΘΗΣΑΥΡΟΝ ΕΝ ΟΥΡΑΝΟΙΣ ΚΑΙ ΔΕΥΡΟ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΜΟΙ

21 Jesus said to him: “If you want to be perfect, go sell your belongings and give to the poor, and you will have treasure in heaven; and come be my follower.”

22 ΑΚΟΥΣΑΣ ΔΕ Ο ΝΕΑΝΙΣΚΟΣ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΑΠΗΛΘΕΝ ΛΥΠΟΥΜΕΝΟΣ ΗΝ ΓΑΡ ΕΧΩΝ ΚΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑ

22 When the young man heard this, he went away grieved, for he had many possessions.

23 Ο ΔΕ ΙΗΣΟΥΣ ΕΙΠΕΝ ΤΟΙΣ ΜΑΘΗΤΑΙΣ ΑΥΤΟΥ ΑΜΗΝ ΛΕΓΩ ΥΜΙΝ ΟΤΙ ΠΛΟΥΣΙΟΣ ΔΥΣΚΟΛΩΣ ΕΙΣΕΛΕΥΣΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΝ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ

23 Then Jesus said to his disciples: “Truly I say to you that it will be difficult for a rich man to enter the Kingdom of the heavens.

24 ΠΑΛΙΝ ΔΕ ΛΕΓΩ ΥΜΙΝ ΕΥΚΟΠΩΤΕΡΟΝ ΕΣΤΙΝ ΚΑΜΗΛΟΝ ΔΙΑ ΤΡΥΠΗΜΑΤΟΣ ΡΑΦΙΔΟΣ ΔΙΕΛΘΕΙΝ Η ΠΛΟΥΣΙΟΝ ΕΙΣΕΛΘΕΙΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

24 Again I say to you, it is easier for a camel to get through a needle’s eye than for a rich man to enter the Kingdom of God.”

25 ΑΚΟΥΣΑΝΤΕΣ ΔΕ ΟΙ ΜΑΘΗΤΑΙ ΕΞΕΠΛΗΣΣΟΝΤΟ ΣΦΟΔΡΑ ΛΕΓΟΝΤΕΣ ΤΙΣ ΑΡΑ ΔΥΝΑΤΑΙ ΣΩΘΗΝΑΙ

25 When the disciples heard that, they were greatly astounded, saying: “Who really can be saved?”

26 ΕΜΒΛΕΨΑΣ ΔΕ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΕΙΠΕΝ ΑΥΤΟΙΣ ΠΑΡΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ ΤΟΥΤΟ ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΕΣΤΙΝ ΠΑΡΑ ΔΕ ΘΕΩ ΠΑΝΤΑ ΔΥΝΑΤΑ

26 Looking at them intently, Jesus said to them: “With men this is impossible, but with God all things are possible.”

27 ΤΟΤΕ ΑΠΟΚΡΙΘΕΙΣ Ο ΠΕΤΡΟΣ ΕΙΠΕΝ ΑΥΤΩ ΙΔΟΥ ΗΜΕΙΣ ΑΦΗΚΑΜΕΝ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΗΚΟΛΟΥΘΗΣΑΜΕΝ ΣΟΙ ΤΙ ΑΡΑ ΕΣΤΑΙ ΗΜΙΝ

27 Then Peter said in reply: “Look! We have left all things and followed you; what, then, will there be for us?”

28 Ο ΔΕ ΙΗΣΟΥΣ ΕΙΠΕΝ ΑΥΤΟΙΣ ΑΜΗΝ ΛΕΓΩ ΥΜΙΝ ΟΤΙ ΥΜΕΙΣ ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝΤΕΣ ΜΟΙ ΕΝ ΤΗ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ ΟΤΑΝ ΚΑΘΙΣΗ Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΠΙ ΘΡΟΝΟΥ ΔΟΞΗΣ ΑΥΤΟΥ ΚΑΘΗΣΕΣΘΕ ΚΑΙ ΥΜΕΙΣ ΕΠΙ ΔΩΔΕΚΑ ΘΡΟΝΟΥΣ ΚΡΙΝΟΝΤΕΣ ΤΑΣ ΔΩΔΕΚΑ ΦΥΛΑΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ

28 Jesus said to them: “Truly I say to you, in the re-creation, when the Son of man sits down on his glorious throne, you who have followed me will sit on 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel.

29 ΚΑΙ ΠΑΣ ΟΣΤΙΣ ΑΦΗΚΕΝ ΟΙΚΙΑΣ Η ΑΔΕΛΦΟΥΣ Η ΑΔΕΛΦΑΣ Η ΠΑΤΕΡΑ Η ΜΗΤΕΡΑ Η ΤΕΚΝΑ Η ΑΓΡΟΥΣ ΕΝΕΚΕΝ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΜΟΥ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΛΑΣΙΟΝΑ ΛΗΜΨΕΤΑΙ ΚΑΙ ΖΩΗΝ ΑΙΩΝΙΟΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΕΙ

29 And everyone who has left houses or brothers or sisters or father or mother or children or lands for the sake of my name will receive a hundred times as much and will inherit everlasting life.

30 ΠΟΛΛΟΙ ΔΕ ΕΣΟΝΤΑΙ ΠΡΩΤΟΙ ΕΣΧΑΤΟΙ ΚΑΙ ΕΣΧΑΤΟΙ ΠΡΩΤΟΙ

30 “But many who are first will be last and the last first.

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 20

Matthew. Chapter 20.

ΟΜΟΙΑ ΓΑΡ ΕΣΤΙΝ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩ ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΤΗ ΟΣΤΙΣ ΕΞΗΛΘΕΝ ΑΜΑ ΠΡΩΙ ΜΙΣΘΩΣΑΣΘΑΙ ΕΡΓΑΤΑΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΑΥΤΟΥ

1 “For the Kingdom of the heavens is like the master of a house who went out early in the morning to hire workers for his vineyard.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΣ ΔΕ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΚ ΔΗΝΑΡΙΟΥ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑΝ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕΝ ΑΥΤΟΥΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΑΥΤΟΥ

2 After he had agreed with the workers for a denarʹius a day, he sent them into his vineyard.

ΚΑΙ ΕΞΕΛΘΩΝ ΠΕΡΙ ΤΡΙΤΗΝ ΩΡΑΝ ΕΙΔΕΝ ΑΛΛΟΥΣ ΕΣΤΩΤΑΣ ΕΝ ΤΗ ΑΓΟΡΑ ΑΡΓΟΥΣ

3 Going out also about the third hour, he saw others standing unemployed in the marketplace;

ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΟΙΣ ΕΙΠΕΝ ΥΠΑΓΕΤΕ ΚΑΙ ΥΜΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΚΑΙ Ο ΕΑΝ Η ΔΙΚΑΙΟΝ ΔΩΣΩ ΥΜΙΝ

4 and to those he said, ‘You too go into the vineyard, and I will give you whatever is fair.’

ΟΙ ΔΕ ΑΠΗΛΘΟΝ ΠΑΛΙΝ [ΔΕ] ΕΞΕΛΘΩΝ ΠΕΡΙ ΕΚΤΗΝ ΚΑΙ ΕΝΑΤΗΝ ΩΡΑΝ ΕΠΟΙΗΣΕΝ ΩΣΑΥΤΩΣ

5 So off they went. Again he went out about the sixth hour and the ninth hour and did likewise.

ΠΕΡΙ ΔΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΚΑΤΗΝ ΕΞΕΛΘΩΝ ΕΥΡΕΝ ΑΛΛΟΥΣ ΕΣΤΩΤΑΣ ΚΑΙ ΛΕΓΕΙ ΑΥΤΟΙΣ ΤΙ ΩΔΕ ΕΣΤΗΚΑΤΕ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑΝ ΑΡΓΟΙ

6 Finally, about the 11th hour, he went out and found others standing around, and he said to them, ‘Why have you been standing here all day unemployed?’

ΛΕΓΟΥΣΙΝ ΑΥΤΩ ΟΤΙ ΟΥΔΕΙΣ ΗΜΑΣ ΕΜΙΣΘΩΣΑΤΟ ΛΕΓΕΙ ΑΥΤΟΙΣ ΥΠΑΓΕΤΕ ΚΑΙ ΥΜΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΜΠΕΛΩΝΑ

7 They replied, ‘Because nobody has hired us.’ He said to them, ‘You too go into the vineyard.’

ΟΨΙΑΣ ΔΕ ΓΕΝΟΜΕΝΗΣ ΛΕΓΕΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΤΩ ΕΠΙΤΡΟΠΩ ΑΥΤΟΥ ΚΑΛΕΣΟΝ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣ ΑΥΤΟΙΣ ΤΟΝ ΜΙΣΘΟΝ ΑΡΞΑΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ ΕΩΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ

8 “When evening came, the master of the vineyard said to his man in charge, ‘Call the workers and pay them their wages, starting with the last and ending with the first.’

ΚΑΙ ΕΛΘΟΝΤΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΕΝΔΕΚΑΤΗΝ ΩΡΑΝ ΕΛΑΒΟΝ ΑΝΑ ΔΗΝΑΡΙΟΝ

9 When the 11th-hour men came, they each received a denarʹius.

10 ΚΑΙ ΕΛΘΟΝΤΕΣ ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΕΝΟΜΙΣΑΝ ΟΤΙ ΠΛΕΙΟΝ ΛΗΜΨΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΛΑΒΟΝ [ΤΟ] ΑΝΑ ΔΗΝΑΡΙΟΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ

10 So when the first came, they assumed that they would receive more, but they too were paid at the rate of a denarʹius.

11 ΛΑΒΟΝΤΕΣ ΔΕ ΕΓΟΓΓΥΖΟΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΤΟΥ

11 On receiving it, they began to complain against the master of the house

12 ΛΕΓΟΝΤΕΣ ΟΥΤΟΙ ΟΙ ΕΣΧΑΤΟΙ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΕΠΟΙΗΣΑΝ ΚΑΙ ΙΣΟΥΣ ΗΜΙΝ ΑΥΤΟΥΣ ΕΠΟΙΗΣΑΣ ΤΟΙΣ ΒΑΣΤΑΣΑΣΙ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΥΣΩΝΑ

12 and said, ‘These last men put in one hour’s work; still you made them equal to us who bore the burden of the day and the burning heat!’

13 Ο ΔΕ ΑΠΟΚΡΙΘΕΙΣ ΕΝΙ ΑΥΤΩΝ ΕΙΠΕΝ ΕΤΑΙΡΕ ΟΥΚ ΑΔΙΚΩ ΣΕ ΟΥΧΙ ΔΗΝΑΡΙΟΥ ΣΥΝΕΦΩΝΗΣΑΣ ΜΟΙ

13 But he said in reply to one of them, ‘Fellow, I do you no wrong. You agreed with me for a denarʹius, did you not?

14 ΑΡΟΝ ΤΟ ΣΟΝ ΚΑΙ ΥΠΑΓΕ ΘΕΛΩ ΔΕ ΤΟΥΤΩ ΤΩ ΕΣΧΑΤΩ ΔΟΥΝΑΙ ΩΣ ΚΑΙ ΣΟΙ

14 Take what is yours and go. I want to give to this last one the same as to you.

15[Η] ΟΥΚ ΕΞΕΣΤΙΝ ΜΟΙ Ο ΘΕΛΩ ΠΟΙΗΣΑΙ ΕΝ ΤΟΙΣ ΕΜΟΙΣ Η Ο ΟΦΘΑΛΜΟΣ ΣΟΥ ΠΟΝΗΡΟΣ ΕΣΤΙΝ ΟΤΙ ΕΓΩ ΑΓΑΘΟΣ ΕΙΜΙ

15 Do I not have the right to do what I want with my own things? Or is your eye envious because I am good?’

16 ΟΥΤΩΣ ΕΣΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΣΧΑΤΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΕΣΧΑΤΟΙ

16 In this way, the last ones will be first, and the first ones last.”

17 ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΙΝΩΝ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΕΙΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ ΠΑΡΕΛΑΒΕΝ ΤΟΥΣ ΔΩΔΕΚΑ [ΜΑΘΗΤΑΣ] ΚΑΤ ΙΔΙΑΝ ΚΑΙ ΕΝ ΤΗ ΟΔΩ ΕΙΠΕΝ ΑΥΤΟΙΣ

17 While going up to Jerusalem, Jesus took the 12 disciples aside privately and said to them on the road:

18 ΙΔΟΥ ΑΝΑΒΑΙΝΟΜΕΝ ΕΙΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ ΚΑΙ Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΑΡΑΔΟΘΗΣΕΤΑΙ ΤΟΙΣ ΑΡΧΙΕΡΕΥΣΙΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣΙΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΡΙΝΟΥΣΙΝ ΑΥΤΟΝ ΘΑΝΑΤΩ

18 “Look! We are going up to Jerusalem, and the Son of man will be handed over to the chief priests and the scribes. They will condemn him to death

19 ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΩΣΟΥΣΙΝ ΑΥΤΟΝ ΤΟΙΣ ΕΘΝΕΣΙΝ ΕΙΣ ΤΟ ΕΜΠΑΙΞΑΙ ΚΑΙ ΜΑΣΤΙΓΩΣΑΙ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΩΣΑΙ ΚΑΙ ΤΗ ΤΡΙΤΗ ΗΜΕΡΑ ΕΓΕΡΘΗΣΕΤΑΙ

19 and hand him over to men of the nations to be mocked and scourged and executed on a stake; and on the third day he will be raised up.”

20 ΤΟΤΕ ΠΡΟΣΗΛΘΕΝ ΑΥΤΩ Η ΜΗΤΗΡ ΤΩΝ ΥΙΩΝ ΖΕΒΕΔΑΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΥΙΩΝ ΑΥΤΗΣ ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΣΑ ΚΑΙ ΑΙΤΟΥΣΑ ΤΙ ΑΠ ΑΥΤΟΥ

20 Then the mother of the sons of Zebʹedee approached him with her sons, doing obeisance and asking for something from him.

21 Ο ΔΕ ΕΙΠΕΝ ΑΥΤΗ ΤΙ ΘΕΛΕΙΣ ΛΕΓΕΙ ΑΥΤΩ ΕΙΠΕ ΙΝΑ ΚΑΘΙΣΩΣΙΝ ΟΥΤΟΙ ΟΙ ΔΥΟ ΥΙΟΙ ΜΟΥ ΕΙΣ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣ ΕΞ ΕΥΩΝΥΜΩΝ ΣΟΥ ΕΝ ΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΟΥ

21 He said to her: “What do you want?” She replied to him: “Give the word that these two sons of mine may sit down, one at your right hand and one at your left, in your Kingdom.”

22 ΑΠΟΚΡΙΘΕΙΣ ΔΕ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΕΙΠΕΝ ΟΥΚ ΟΙΔΑΤΕ ΤΙ ΑΙΤΕΙΣΘΕ ΔΥΝΑΣΘΕ ΠΙΕΙΝ ΤΟ ΠΟΤΗΡΙΟΝ Ο ΕΓΩ ΜΕΛΛΩ ΠΙΝΕΙΝ ΛΕΓΟΥΣΙΝ ΑΥΤΩ ΔΥΝΑΜΕΘΑ

22 Jesus answered: “You do not know what you are asking for. Can you drink the cup that I am about to drink?” They said to him: “We can.”

23 ΛΕΓΕΙ ΑΥΤΟΙΣ ΤΟ ΜΕΝ ΠΟΤΗΡΙΟΝ ΜΟΥ ΠΙΕΣΘΕ ΤΟ ΔΕ ΚΑΘΙΣΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞ ΕΥΩΝΥΜΩΝ ΟΥΚ ΕΣΤΙΝ ΕΜΟΝ [ΤΟΥΤΟ] ΔΟΥΝΑΙ ΑΛΛ ΟΙΣ ΗΤΟΙΜΑΣΤΑΙ ΥΠΟ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΜΟΥ

23 He said to them: “You will indeed drink my cup, but to sit down at my right hand and at my left is not mine to give, but it belongs to those for whom it has been prepared by my Father.”

24 ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΑΝΤΕΣ ΟΙ ΔΕΚΑ ΗΓΑΝΑΚΤΗΣΑΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΑΔΕΛΦΩΝ

24 When the ten others heard about it, they became indignant at the two brothers.

25 Ο ΔΕ ΙΗΣΟΥΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΣΑΜΕΝΟΣ ΑΥΤΟΥΣ ΕΙΠΕΝ ΟΙΔΑΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΙΕΥΟΥΣΙΝ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΚΑΤΕΞΟΥΣΙΑΖΟΥΣΙΝ ΑΥΤΩΝ

25 But Jesus called them to him and said: “You know that the rulers of the nations lord it over them and the great men wield authority over them.

26 ΟΥΧ ΟΥΤΩΣ ΕΣΤΑΙ ΕΝ ΥΜΙΝ ΑΛΛ ΟΣ ΕΑΝ ΘΕΛΗ ΕΝ ΥΜΙΝ ΜΕΓΑΣ ΓΕΝΕΣΘΑΙ ΕΣΤΑΙ ΥΜΩΝ ΔΙΑΚΟΝΟΣ

26 This must not be the way among you; but whoever wants to become great among you must be your minister,

27 ΚΑΙ ΟΣ ΑΝ ΘΕΛΗ ΕΝ ΥΜΙΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΤΟΣ ΕΣΤΑΙ ΥΜΩΝ ΔΟΥΛΟΣ

27 and whoever wants to be first among you must be your slave.

28 ΩΣΠΕΡ Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΟΥΚ ΗΛΘΕΝ ΔΙΑΚΟΝΗΘΗΝΑΙ ΑΛΛΑ ΔΙΑΚΟΝΗΣΑΙ ΚΑΙ ΔΟΥΝΑΙ ΤΗΝ ΨΥΧΗΝ ΑΥΤΟΥ ΛΥΤΡΟΝ ΑΝΤΙ ΠΟΛΛΩΝ

28 Just as the Son of man came, not to be ministered to, but to minister and to give his life as a ransom in exchange for many.”

29 ΚΑΙ ΕΚΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΩΝ ΑΠΟ ΙΕΡΙΧΩ ΗΚΟΛΟΥΘΗΣΕΝ ΑΥΤΩ ΟΧΛΟΣ ΠΟΛΥΣ

29 As they were going out of Jericho, a large crowd followed him.

30 ΚΑΙ ΙΔΟΥ ΔΥΟ ΤΥΦΛΟΙ ΚΑΘΗΜΕΝΟΙ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΟΔΟΝ ΑΚΟΥΣΑΝΤΕΣ ΟΤΙ ΙΗΣΟΥΣ ΠΑΡΑΓΕΙ ΕΚΡΑΞΑΝ ΛΕΓΟΝΤΕΣ ΕΛΕΗΣΟΝ ΗΜΑΣ [ΚΥΡΙΕ] ΥΙΟΣ ΔΑΥΙΔ

30 And look! two blind men sitting beside the road heard that Jesus was passing by and cried out: “Lord, have mercy on us, Son of David!”

31 Ο ΔΕ ΟΧΛΟΣ ΕΠΕΤΙΜΗΣΕΝ ΑΥΤΟΙΣ ΙΝΑ ΣΙΩΠΗΣΩΣΙΝ ΟΙ ΔΕ ΜΕΙΖΟΝ ΕΚΡΑΞΑΝ ΛΕΓΟΝΤΕΣ ΕΛΕΗΣΟΝ ΗΜΑΣ ΚΥΡΙΕ ΥΙΟΣ ΔΑΥΙΔ

31 But the crowd rebuked them, telling them to keep silent; yet they cried all the louder, saying: “Lord, have mercy on us, Son of David!”

32 ΚΑΙ ΣΤΑΣ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΕΦΩΝΗΣΕΝ ΑΥΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΠΕΝ ΤΙ ΘΕΛΕΤΕ ΠΟΙΗΣΩ ΥΜΙΝ

32 So Jesus stopped, called them, and said: “What do you want me to do for you?”

33 ΛΕΓΟΥΣΙΝ ΑΥΤΩ ΚΥΡΙΕ ΙΝΑ ΑΝΟΙΓΩΣΙΝ ΟΙ ΟΦΘΑΛΜΟΙ ΗΜΩΝ

33 They said to him: “Lord, let our eyes be opened.”

34 ΣΠΛΑΓΧΝΙΣΘΕΙΣ ΔΕ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΗΨΑΤΟ ΤΩΝ ΟΜΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΕΩΣ ΑΝΕΒΛΕΨΑΝ ΚΑΙ ΗΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ ΑΥΤΩ

34 Moved with pity, Jesus touched their eyes, and immediately they recovered their sight, and they followed him.

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 21

Matthew. Chapter 21.

ΚΑΙ ΟΤΕ ΗΓΓΙΣΑΝ ΕΙΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ ΚΑΙ ΗΛΘΟΝ ΕΙΣ ΒΗΘΦΑΓΗ ΕΙΣ ΤΟ ΟΡΟΣ ΤΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΤΟΤΕ ΙΗΣΟΥΣ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕΝ ΔΥΟ ΜΑΘΗΤΑΣ

1 When they got close to Jerusalem and arrived at Bethʹphage on the Mount of Olives, then Jesus sent two disciples,

ΛΕΓΩΝ ΑΥΤΟΙΣ ΠΟΡΕΥΕΣΘΕ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΩΜΗΝ ΤΗΝ ΚΑΤΕΝΑΝΤΙ ΥΜΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΕΩΣ ΕΥΡΗΣΕΤΕ ΟΝΟΝ ΔΕΔΕΜΕΝΗΝ ΚΑΙ ΠΩΛΟΝ ΜΕΤ ΑΥΤΗΣ ΛΥΣΑΝΤΕΣ ΑΓΑΓΕΤΕ ΜΟΙ

2 saying to them: “Go into the village that is within sight, and you will at once find a donkey tied and a colt with her. Untie them and bring them to me.

ΚΑΙ ΕΑΝ ΤΙΣ ΥΜΙΝ ΕΙΠΗ ΤΙ ΕΡΕΙΤΕ ΟΤΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΑΥΤΩΝ ΧΡΕΙΑΝ ΕΧΕΙ ΕΥΘΥΣ ΔΕ ΑΠΟΣΤΕΛΕΙ ΑΥΤΟΥΣ

3 If someone says anything to you, you must say, ‘The Lord needs them.’ At that he will immediately send them.”

ΤΟΥΤΟ ΔΕ ΓΕΓΟΝΕΝ ΙΝΑ ΠΛΗΡΩΘΗ ΤΟ ΡΗΘΕΝ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΛΕΓΟΝΤΟΣ

4 This actually took place to fulfill what was spoken through the prophet, who said:

ΕΙΠΑΤΕ ΤΗ ΘΥΓΑΤΡΙ ΣΙΩΝ ΙΔΟΥ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΣΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΟΙ ΠΡΑΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΕΒΗΚΩΣ ΕΠΙ ΟΝΟΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΠΩΛΟΝ ΥΙΟΝ ΥΠΟΖΥΓΙΟΥ

5 “Tell the daughter of Zion: ‘Look! Your king is coming to you, mild-tempered and mounted on a donkey, yes, on a colt, the offspring of a beast of burden.’”

ΠΟΡΕΥΘΕΝΤΕΣ ΔΕ ΟΙ ΜΑΘΗΤΑΙ ΚΑΙ ΠΟΙΗΣΑΝΤΕΣ ΚΑΘΩΣ ΣΥΝΕΤΑΞΕΝ ΑΥΤΟΙΣ Ο ΙΗΣΟΥΣ

6 So the disciples went and did just as Jesus had instructed them.

ΗΓΑΓΟΝ ΤΗΝ ΟΝΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΩΛΟΝ ΚΑΙ ΕΠΕΘΗΚΑΝ ΕΠ ΑΥΤΩΝ ΤΑ ΙΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΚΑΘΙΣΕΝ ΕΠΑΝΩ ΑΥΤΩΝ

7 They brought the donkey and its colt, and they put their outer garments on them, and he sat on them.

Ο ΔΕ ΠΛΕΙΣΤΟΣ ΟΧΛΟΣ ΕΣΤΡΩΣΑΝ ΕΑΥΤΩΝ ΤΑ ΙΜΑΤΙΑ ΕΝ ΤΗ ΟΔΩ ΑΛΛΟΙ ΔΕ ΕΚΟΠΤΟΝ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΠΟ ΤΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΡΩΝΝΥΟΝ ΕΝ ΤΗ ΟΔΩ

8 Most of the crowd spread their outer garments on the road, while others were cutting down branches from the trees and spreading them on the road.

ΟΙ ΔΕ ΟΧΛΟΙ ΟΙ ΠΡΟΑΓΟΝΤΕΣ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΕΣ ΕΚΡΑΖΟΝ ΛΕΓΟΝΤΕΣ ΩΣΑΝΝΑ ΤΩ ΥΙΩ ΔΑΥΙΔ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΣ Ο ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΚΥΡΙΟΥ ΩΣΑΝΝΑ ΕΝ ΤΟΙΣ ΥΨΙΣΤΟΙΣ

9 Moreover, the crowds going ahead of him and those following him kept shouting: “Save, we pray, the Son of David! Blessed is the one who comes in Jehovah’s name! Save him, we pray, in the heights above!”

10 ΚΑΙ ΕΙΣΕΛΘΟΝΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ ΕΣΕΙΣΘΗ ΠΑΣΑ Η ΠΟΛΙΣ ΛΕΓΟΥΣΑ ΤΙΣ ΕΣΤΙΝ ΟΥΤΟΣ

10 And when he entered Jerusalem, the whole city was in an uproar, saying: “Who is this?”

11 ΟΙ ΔΕ ΟΧΛΟΙ ΕΛΕΓΟΝ ΟΥΤΟΣ ΕΣΤΙΝ Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΗΣΟΥΣ Ο ΑΠΟ ΝΑΖΑΡΕΘ ΤΗΣ ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ

11 The crowds kept saying: “This is the prophet Jesus, from Nazʹareth of Galʹilee!”

12 ΚΑΙ ΕΙΣΗΛΘΕΝ ΙΗΣΟΥΣ ΕΙΣ ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΚΑΙ ΕΞΕΒΑΛΕΝ ΠΑΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΠΩΛΟΥΝΤΑΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΣ ΕΝ ΤΩ ΙΕΡΩ ΚΑΙ ΤΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΩΝ ΚΟΛΛΥΒΙΣΤΩΝ ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΕΝ ΚΑΙ ΤΑΣ ΚΑΘΕΔΡΑΣ ΤΩΝ ΠΩΛΟΥΝΤΩΝ ΤΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ

12 Jesus entered the temple and threw out all those selling and buying in the temple, and he overturned the tables of the money changers and the benches of those selling doves.

13 ΚΑΙ ΛΕΓΕΙ ΑΥΤΟΙΣ ΓΕΓΡΑΠΤΑΙ Ο ΟΙΚΟΣ ΜΟΥ ΟΙΚΟΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ ΚΛΗΘΗΣΕΤΑΙ ΥΜΕΙΣ ΔΕ ΑΥΤΟΝ ΠΟΙΕΙΤΕ ΣΠΗΛΑΙΟΝ ΛΗΣΤΩΝ

13 And he said to them: “It is written, ‘My house will be called a house of prayer,’ but you are making it a cave of robbers.”

14 ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΘΟΝ ΑΥΤΩ ΤΥΦΛΟΙ ΚΑΙ ΧΩΛΟΙ ΕΝ ΤΩ ΙΕΡΩ ΚΑΙ ΕΘΕΡΑΠΕΥΣΕΝ ΑΥΤΟΥΣ

14 Also, blind and lame people came to him in the temple, and he cured them.

15 ΙΔΟΝΤΕΣ ΔΕ ΟΙ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΤΑ ΘΑΥΜΑΣΙΑ Α ΕΠΟΙΗΣΕΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΑΣ ΤΟΥΣ ΚΡΑΖΟΝΤΑΣ ΕΝ ΤΩ ΙΕΡΩ ΚΑΙ ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΩΣΑΝΝΑ ΤΩ ΥΙΩ ΔΑΥΙΔ ΗΓΑΝΑΚΤΗΣΑΝ

15 When the chief priests and the scribes saw the marvelous things he did and the boys who were shouting in the temple, “Save, we pray, the Son of David!” they became indignant

16 ΚΑΙ ΕΙΠΑΝ ΑΥΤΩ ΑΚΟΥΕΙΣ ΤΙ ΟΥΤΟΙ ΛΕΓΟΥΣΙΝ Ο ΔΕ ΙΗΣΟΥΣ ΛΕΓΕΙ ΑΥΤΟΙΣ ΝΑΙ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΑΝΕΓΝΩΤΕ ΟΤΙ ΕΚ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΘΗΛΑΖΟΝΤΩΝ ΚΑΤΗΡΤΙΣΩ ΑΙΝΟΝ

16 and said to him: “Do you hear what these are saying?” Jesus said to them: “Yes. Did you never read this, ‘Out of the mouth of children and infants, you have brought forth praise’?”

17 ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΙΠΩΝ ΑΥΤΟΥΣ ΕΞΗΛΘΕΝ ΕΞΩ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΕΙΣ ΒΗΘΑΝΙΑΝ ΚΑΙ ΗΥΛΙΣΘΗ ΕΚΕΙ

17 And leaving them behind, he went out of the city to Bethʹany and spent the night there.

18 ΠΡΩΙ ΔΕ ΕΠΑΝΑΓΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΕΠΕΙΝΑΣΕΝ

18 While returning to the city early in the morning, he felt hungry.

19 ΚΑΙ ΙΔΩΝ ΣΥΚΗΝ ΜΙΑΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΗΛΘΕΝ ΕΠ ΑΥΤΗΝ ΚΑΙ ΟΥΔΕΝ ΕΥΡΕΝ ΕΝ ΑΥΤΗ ΕΙ ΜΗ ΦΥΛΛΑ ΜΟΝΟΝ ΚΑΙ ΛΕΓΕΙ ΑΥΤΗ ΜΗΚΕΤΙ ΕΚ ΣΟΥ ΚΑΡΠΟΣ ΓΕΝΗΤΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΙΩΝΑ ΚΑΙ ΕΞΗΡΑΝΘΗ ΠΑΡΑΧΡΗΜΑ Η ΣΥΚΗ

19 He caught sight of a fig tree by the road and went to it, but he found nothing on it except leaves, and he said to it: “Let no fruit come from you ever again.” And the fig tree withered instantly.

20 ΚΑΙ ΙΔΟΝΤΕΣ ΟΙ ΜΑΘΗΤΑΙ ΕΘΑΥΜΑΣΑΝ ΛΕΓΟΝΤΕΣ ΠΩΣ ΠΑΡΑΧΡΗΜΑ ΕΞΗΡΑΝΘΗ Η ΣΥΚΗ

20 When the disciples saw this, they were amazed and said: “How is it that the fig tree withered instantly?”

21 ΑΠΟΚΡΙΘΕΙΣ ΔΕ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΕΙΠΕΝ ΑΥΤΟΙΣ ΑΜΗΝ ΛΕΓΩ ΥΜΙΝ ΕΑΝ ΕΧΗΤΕ ΠΙΣΤΙΝ ΚΑΙ ΜΗ ΔΙΑΚΡΙΘΗΤΕ ΟΥ ΜΟΝΟΝ ΤΟ ΤΗΣ ΣΥΚΗΣ ΠΟΙΗΣΕΤΕ ΑΛΛΑ ΚΑΝ ΤΩ ΟΡΕΙ ΤΟΥΤΩ ΕΙΠΗΤΕ ΑΡΘΗΤΙ ΚΑΙ ΒΛΗΘΗΤΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑΝ ΓΕΝΗΣΕΤΑΙ

21 In answer Jesus said to them: “Truly I say to you, if you have faith and do not doubt, not only will you do what I did to the fig tree, but even if you say to this mountain, ‘Be lifted up and thrown into the sea,’ it will happen.

22 ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΟΣΑ ΑΝ ΑΙΤΗΣΗΤΕ ΕΝ ΤΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΠΙΣΤΕΥΟΝΤΕΣ ΛΗΜΨΕΣΘΕ

22 And all the things you ask in prayer, having faith, you will receive.”

23 ΚΑΙ ΕΛΘΟΝΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΠΡΟΣΗΛΘΟΝ ΑΥΤΩ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΙ ΟΙ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΛΕΓΟΝΤΕΣ ΕΝ ΠΟΙΑ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΑΥΤΑ ΠΟΙΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΟΙ ΕΔΩΚΕΝ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑΝ ΤΑΥΤΗΝ

23 After he went into the temple, the chief priests and the elders of the people came up to him while he was teaching and said: “By what authority do you do these things? And who gave you this authority?”

24 ΑΠΟΚΡΙΘΕΙΣ ΔΕ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΕΙΠΕΝ ΑΥΤΟΙΣ ΕΡΩΤΗΣΩ ΥΜΑΣ ΚΑΓΩ ΛΟΓΟΝ ΕΝΑ ΟΝ ΕΑΝ ΕΙΠΗΤΕ ΜΟΙ ΚΑΓΩ ΥΜΙΝ ΕΡΩ ΕΝ ΠΟΙΑ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΑΥΤΑ ΠΟΙΩ

24 In reply Jesus said to them: “I will also ask you one thing. If you tell me, then I will also tell you by what authority I do these things:

25 ΤΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΤΟ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΟΘΕΝ ΗΝ ΕΞ ΟΥΡΑΝΟΥ Η ΕΞ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΟΙ ΔΕ ΔΙΕΛΟΓΙΖΟΝΤΟ ΕΝ ΕΑΥΤΟΙΣ ΛΕΓΟΝΤΕΣ ΕΑΝ ΕΙΠΩΜΕΝ ΕΞ ΟΥΡΑΝΟΥ ΕΡΕΙ ΗΜΙΝ ΔΙΑ ΤΙ ΟΥΝ ΟΥΚ ΕΠΙΣΤΕΥΣΑΤΕ ΑΥΤΩ

25 The dipping by John, from what source was it? From heaven or from men?” But they began to reason among themselves, saying: “If we say, ‘From heaven,’ he will say to us, ‘Why, then, did you not believe him?’

26 ΕΑΝ ΔΕ ΕΙΠΩΜΕΝ ΕΞ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΦΟΒΟΥΜΕΘΑ ΤΟΝ ΟΧΛΟΝ ΠΑΝΤΕΣ ΓΑΡ ΩΣ ΠΡΟΦΗΤΗΝ ΕΧΟΥΣΙΝ ΤΟΝ ΙΩΑΝΝΗΝ

26 But if we say, ‘From men,’ we have the crowd to fear, for they all regard John as a prophet.”

27 ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΙΘΕΝΤΕΣ ΤΩ ΙΗΣΟΥ ΕΙΠΑΝ ΟΥΚ ΟΙΔΑΜΕΝ ΕΦΗ ΑΥΤΟΙΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΟΥΔΕ ΕΓΩ ΛΕΓΩ ΥΜΙΝ ΕΝ ΠΟΙΑ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΑΥΤΑ ΠΟΙΩ

27 So they answered Jesus: “We do not know.” He, in turn, said to them: “Neither am I telling you by what authority I do these things.

28 ΤΙ ΔΕ ΥΜΙΝ ΔΟΚΕΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΙΧΕΝ ΤΕΚΝΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΛΘΩΝ ΤΩ ΠΡΩΤΩ ΕΙΠΕΝ ΤΕΚΝΟΝ ΥΠΑΓΕ ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΡΓΑΖΟΥ ΕΝ ΤΩ ΑΜΠΕΛΩΝΙ

28 “What do you think? A man had two children. Going up to the first, he said, ‘Child, go work today in the vineyard.’

29 Ο ΔΕ ΑΠΟΚΡΙΘΕΙΣ ΕΙΠΕΝ ΟΥ ΘΕΛΩ ΥΣΤΕΡΟΝ ΔΕ ΜΕΤΑΜΕΛΗΘΕΙΣ ΑΠΗΛΘΕΝ

29 In answer this one said, ‘I will not,’ but afterward, he felt regret and went out.

30 ΠΡΟΣΕΛΘΩΝ ΔΕ ΤΩ ΕΤΕΡΩ ΕΙΠΕΝ ΩΣΑΥΤΩΣ Ο ΔΕ ΑΠΟΚΡΙΘΕΙΣ ΕΙΠΕΝ ΕΓΩ ΚΥΡΙΕ ΚΑΙ ΟΥΚ ΑΠΗΛΘΕΝ

30 Approaching the second, he said the same. This one replied, ‘I will, Sir,’ but did not go out.

31 ΤΙΣ ΕΚ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΠΟΙΗΣΕΝ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΛΕΓΟΥΣΙΝ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΛΕΓΕΙ ΑΥΤΟΙΣ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΑΜΗΝ ΛΕΓΩ ΥΜΙΝ ΟΤΙ ΟΙ ΤΕΛΩΝΑΙ ΚΑΙ ΑΙ ΠΟΡΝΑΙ ΠΡΟΑΓΟΥΣΙΝ ΥΜΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

31 Which of the two did the will of his father?” They said: “The first.” Jesus said to them: “Truly I say to you that the tax collectors and the prostitutes are going ahead of you into the Kingdom of God.

32 ΗΛΘΕΝ ΓΑΡ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΣ ΥΜΑΣ ΕΝ ΟΔΩ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΟΥΚ ΕΠΙΣΤΕΥΣΑΤΕ ΑΥΤΩ ΟΙ ΔΕ ΤΕΛΩΝΑΙ ΚΑΙ ΑΙ ΠΟΡΝΑΙ ΕΠΙΣΤΕΥΣΑΝ ΑΥΤΩ ΥΜΕΙΣ ΔΕ ΙΔΟΝΤΕΣ ΟΥΔΕ ΜΕΤΕΜΕΛΗΘΗΤΕ ΥΣΤΕΡΟΝ ΤΟΥ ΠΙΣΤΕΥΣΑΙ ΑΥΤΩ

32 For John came to you in a way of righteousness, but you did not believe him. However, the tax collectors and the prostitutes believed him, and even when you saw this, you did not feel regret afterward so as to believe him.

33 ΑΛΛΗΝ ΠΑΡΑΒΟΛΗΝ ΑΚΟΥΣΑΤΕ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΗΝ ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΤΗΣ ΟΣΤΙΣ ΕΦΥΤΕΥΣΕΝ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΚΑΙ ΦΡΑΓΜΟΝ ΑΥΤΩ ΠΕΡΙΕΘΗΚΕΝ ΚΑΙ ΩΡΥΞΕΝ ΕΝ ΑΥΤΩ ΛΗΝΟΝ ΚΑΙ ΩΚΟΔΟΜΗΣΕΝ ΠΥΡΓΟΝ ΚΑΙ ΕΞΕΔΕΤΟ ΑΥΤΟΝ ΓΕΩΡΓΟΙΣ ΚΑΙ ΑΠΕΔΗΜΗΣΕΝ

33 “Hear another illustration: There was a man, a landowner, who planted a vineyard and put a fence around it and dug a winepress in it and erected a tower; then he leased it to cultivators and traveled abroad.

34 ΟΤΕ ΔΕ ΗΓΓΙΣΕΝ Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΚΑΡΠΩΝ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕΝ ΤΟΥΣ ΔΟΥΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣ ΛΑΒΕΙΝ ΤΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ ΑΥΤΟΥ

34 When the fruit season came around, he sent his slaves to the cultivators to collect his fruit.

35 ΚΑΙ ΛΑΒΟΝΤΕΣ ΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ ΤΟΥΣ ΔΟΥΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥ ΟΝ ΜΕΝ ΕΔΕΙΡΑΝ ΟΝ ΔΕ ΑΠΕΚΤΕΙΝΑΝ ΟΝ ΔΕ ΕΛΙΘΟΒΟΛΗΣΑΝ

35 However, the cultivators took his slaves, and they beat one up, another they killed, another they stoned.

36 ΠΑΛΙΝ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕΝ ΑΛΛΟΥΣ ΔΟΥΛΟΥΣ ΠΛΕΙΟΝΑΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΙΗΣΑΝ ΑΥΤΟΙΣ ΩΣΑΥΤΩΣ

36 Again he sent other slaves, more than the first group, but they did the same to these.

37 ΥΣΤΕΡΟΝ ΔΕ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕΝ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΝ ΥΙΟΝ ΑΥΤΟΥ ΛΕΓΩΝ ΕΝΤΡΑΠΗΣΟΝΤΑΙ ΤΟΝ ΥΙΟΝ ΜΟΥ

37 Lastly he sent his son to them, saying, ‘They will respect my son.’

38 ΟΙ ΔΕ ΓΕΩΡΓΟΙ ΙΔΟΝΤΕΣ ΤΟΝ ΥΙΟΝ ΕΙΠΟΝ ΕΝ ΕΑΥΤΟΙΣ ΟΥΤΟΣ ΕΣΤΙΝ Ο ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕ ΑΠΟΚΤΕΙΝΩΜΕΝ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΣΧΩΜΕΝ ΤΗΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΝ ΑΥΤΟΥ

38 On seeing the son, the cultivators said among themselves, ‘This is the heir. Come, let us kill him and get his inheritance!’

39 ΚΑΙ ΛΑΒΟΝΤΕΣ ΑΥΤΟΝ ΕΞΕΒΑΛΟΝ ΕΞΩ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΚΑΙ ΑΠΕΚΤΕΙΝΑΝ

39 So they took him and threw him out of the vineyard and killed him.

40 ΟΤΑΝ ΟΥΝ ΕΛΘΗ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΤΙ ΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟΙΣ ΓΕΩΡΓΟΙΣ ΕΚΕΙΝΟΙΣ

40 Therefore, when the owner of the vineyard comes, what will he do to those cultivators?”

41 ΛΕΓΟΥΣΙΝ ΑΥΤΩ ΚΑΚΟΥΣ ΚΑΚΩΣ ΑΠΟΛΕΣΕΙ ΑΥΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΕΚΔΩΣΕΤΑΙ ΑΛΛΟΙΣ ΓΕΩΡΓΟΙΣ ΟΙΤΙΝΕΣ ΑΠΟΔΩΣΟΥΣΙΝ ΑΥΤΩ ΤΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ ΕΝ ΤΟΙΣ ΚΑΙΡΟΙΣ ΑΥΤΩΝ

41 They said to him: “Because they are evil, he will bring a terrible destruction on them and will lease the vineyard to other cultivators, who will give him the fruits when they become due.”

42 ΛΕΓΕΙ ΑΥΤΟΙΣ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΑΝΕΓΝΩΤΕ ΕΝ ΤΑΙΣ ΓΡΑΦΑΙΣ ΛΙΘΟΝ ΟΝ ΑΠΕΔΟΚΙΜΑΣΑΝ ΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝΤΕΣ ΟΥΤΟΣ ΕΓΕΝΗΘΗ ΕΙΣ ΚΕΦΑΛΗΝ ΓΩΝΙΑΣ ΠΑΡΑ ΚΥΡΙΟΥ ΕΓΕΝΕΤΟ ΑΥΤΗ ΚΑΙ ΕΣΤΙΝ ΘΑΥΜΑΣΤΗ ΕΝ ΟΦΘΑΛΜΟΙΣ ΗΜΩΝ

42 Jesus said to them: “Did you never read in the Scriptures, ‘The stone that the builders rejected, this has become the chief cornerstone. This has come from Jehovah, and it is marvelous in our eyes’?

43 ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΛΕΓΩ ΥΜΙΝ ΟΤΙ ΑΡΘΗΣΕΤΑΙ ΑΦ ΥΜΩΝ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΔΟΘΗΣΕΤΑΙ ΕΘΝΕΙ ΠΟΙΟΥΝΤΙ ΤΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ ΑΥΤΗΣ

43 This is why I say to you, the Kingdom of God will be taken from you and be given to a nation producing its fruits”.

44[ΚΑΙ Ο ΠΕΣΩΝ ΕΠΙ ΤΟΝ ΛΙΘΟΝ ΤΟΥΤΟΝ ΣΥΝΘΛΑΣΘΗΣΕΤΑΙ ΕΦ ΟΝ Δ ΑΝ ΠΕΣΗ ΛΙΚΜΗΣΕΙ ΑΥΤΟΝ]

44 [[Also, the person falling on this stone will be shattered. As for anyone on whom it falls, it will crush him.]]

45 ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΑΝΤΕΣ ΟΙ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΙ ΤΑΣ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ ΑΥΤΟΥ ΕΓΝΩΣΑΝ ΟΤΙ ΠΕΡΙ ΑΥΤΩΝ ΛΕΓΕΙ

45 When the chief priests and the Pharisees heard his illustrations, they knew that he was speaking about them.

46 ΚΑΙ ΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΑΥΤΟΝ ΚΡΑΤΗΣΑΙ ΕΦΟΒΗΘΗΣΑΝ ΤΟΥΣ ΟΧΛΟΥΣ ΕΠΕΙ ΕΙΣ ΠΡΟΦΗΤΗΝ ΑΥΤΟΝ ΕΙΧΟΝ

46 Although they wanted to seize him, they feared the crowds, because these regarded him as a prophet.

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 22

Matthew. Chapter 22.

ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΙΘΕΙΣ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΠΑΛΙΝ ΕΙΠΕΝ ΕΝ ΠΑΡΑΒΟΛΑΙΣ ΑΥΤΟΙΣ ΛΕΓΩΝ

1 Once more Jesus spoke to them with illustrations, saying:

ΩΜΟΙΩΘΗ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩ ΒΑΣΙΛΕΙ ΟΣΤΙΣ ΕΠΟΙΗΣΕΝ ΓΑΜΟΥΣ ΤΩ ΥΙΩ ΑΥΤΟΥ

2 “The Kingdom of the heavens may be likened to a king who made a marriage feast for his son.

ΚΑΙ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕΝ ΤΟΥΣ ΔΟΥΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥ ΚΑΛΕΣΑΙ ΤΟΥΣ ΚΕΚΛΗΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΓΑΜΟΥΣ ΚΑΙ ΟΥΚ ΗΘΕΛΟΝ ΕΛΘΕΙΝ

3 And he sent his slaves to call those invited to the marriage feast, but they were unwilling to come.

ΠΑΛΙΝ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕΝ ΑΛΛΟΥΣ ΔΟΥΛΟΥΣ ΛΕΓΩΝ ΕΙΠΑΤΕ ΤΟΙΣ ΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙΣ ΙΔΟΥ ΤΟ ΑΡΙΣΤΟΝ ΜΟΥ ΗΤΟΙΜΑΚΑ ΟΙ ΤΑΥΡΟΙ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΣΙΤΙΣΤΑ ΤΕΘΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ΔΕΥΤΕ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΓΑΜΟΥΣ

4 Again he sent other slaves, saying, ‘Tell those invited: “Look! I have prepared my dinner, my bulls and fattened animals are slaughtered, and everything is ready. Come to the marriage feast.”’

ΟΙ ΔΕ ΑΜΕΛΗΣΑΝΤΕΣ ΑΠΗΛΘΟΝ ΟΣ ΜΕΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΙΔΙΟΝ ΑΓΡΟΝ ΟΣ ΔΕ ΕΠΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑΝ ΑΥΤΟΥ

5 But unconcerned they went off, one to his own field, another to his business;

ΟΙ ΔΕ ΛΟΙΠΟΙ ΚΡΑΤΗΣΑΝΤΕΣ ΤΟΥΣ ΔΟΥΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥ ΥΒΡΙΣΑΝ ΚΑΙ ΑΠΕΚΤΕΙΝΑΝ

6 but the rest, seizing his slaves, treated them insolently and killed them.

Ο ΔΕ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΩΡΓΙΣΘΗ ΚΑΙ ΠΕΜΨΑΣ ΤΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ ΑΠΩΛΕΣΕΝ ΤΟΥΣ ΦΟΝΕΙΣ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΑΥΤΩΝ ΕΝΕΠΡΗΣΕΝ

7 “The king grew wrathful and sent his armies and killed those murderers and burned their city.

ΤΟΤΕ ΛΕΓΕΙ ΤΟΙΣ ΔΟΥΛΟΙΣ ΑΥΤΟΥ Ο ΜΕΝ ΓΑΜΟΣ ΕΤΟΙΜΟΣ ΕΣΤΙΝ ΟΙ ΔΕ ΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΟΥΚ ΗΣΑΝ ΑΞΙΟΙ

8 Then he said to his slaves, ‘The marriage feast is ready, but those invited were not worthy.

ΠΟΡΕΥΕΣΘΕ ΟΥΝ ΕΠΙ ΤΑΣ ΔΙΕΞΟΔΟΥΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΣΟΥΣ ΕΑΝ ΕΥΡΗΤΕ ΚΑΛΕΣΑΤΕ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΓΑΜΟΥΣ

9 Therefore, go to the roads leading out of the city, and invite anyone you find to the marriage feast.’

10 ΚΑΙ ΕΞΕΛΘΟΝΤΕΣ ΟΙ ΔΟΥΛΟΙ ΕΚΕΙΝΟΙ ΕΙΣ ΤΑΣ ΟΔΟΥΣ ΣΥΝΗΓΑΓΟΝ ΠΑΝΤΑΣ ΟΥΣ ΕΥΡΟΝ ΠΟΝΗΡΟΥΣ ΤΕ ΚΑΙ ΑΓΑΘΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΛΗΣΘΗ Ο ΓΑΜΟΣ ΑΝΑΚΕΙΜΕΝΩΝ

10 Accordingly, those slaves went out to the roads and gathered all they found, both wicked and good; and the room for the wedding ceremonies was filled with those dining.

11 ΕΙΣΕΛΘΩΝ ΔΕ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΘΕΑΣΑΣΘΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΑΚΕΙΜΕΝΟΥΣ ΕΙΔΕΝ ΕΚΕΙ ΑΝΘΡΩΠΟΝ ΟΥΚ ΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟΝ ΕΝΔΥΜΑ ΓΑΜΟΥ

11 “When the king came in to inspect the guests, he caught sight of a man not wearing a marriage garment.

12 ΚΑΙ ΛΕΓΕΙ ΑΥΤΩ ΕΤΑΙΡΕ ΠΩΣ ΕΙΣΗΛΘΕΣ ΩΔΕ ΜΗ ΕΧΩΝ ΕΝΔΥΜΑ ΓΑΜΟΥ Ο ΔΕ ΕΦΙΜΩΘΗ

12 So he said to him, ‘Fellow, how did you get in here without a marriage garment?’ He was speechless.

13 ΤΟΤΕ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΕΙΠΕΝ ΤΟΙΣ ΔΙΑΚΟΝΟΙΣ ΔΗΣΑΝΤΕΣ ΑΥΤΟΥ ΠΟΔΑΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΑΣ ΕΚΒΑΛΕΤΕ ΑΥΤΟΝ ΕΙΣ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΟΝ ΕΚΕΙ ΕΣΤΑΙ Ο ΚΛΑΥΘΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΒΡΥΓΜΟΣ ΤΩΝ ΟΔΟΝΤΩΝ

13 Then the king said to his servants, ‘Bind him hand and foot and throw him into the darkness outside. There is where his weeping and the gnashing of his teeth will be.’

14 ΠΟΛΛΟΙ ΓΑΡ ΕΙΣΙΝ ΚΛΗΤΟΙ ΟΛΙΓΟΙ ΔΕ ΕΚΛΕΚΤΟΙ

14 “For there are many invited, but few chosen.”

15 ΤΟΤΕ ΠΟΡΕΥΘΕΝΤΕΣ ΟΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΕΛΑΒΟΝ ΟΠΩΣ ΑΥΤΟΝ ΠΑΓΙΔΕΥΣΩΣΙΝ ΕΝ ΛΟΓΩ

15 Then the Pharisees went and conspired together in order to trap him in his speech.

16 ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΥΣΙΝ ΑΥΤΩ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΑΣ ΑΥΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΗΡΩΔΙΑΝΩΝ ΛΕΓΟΝΤΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕ ΟΙΔΑΜΕΝ ΟΤΙ ΑΛΗΘΗΣ ΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΔΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΕΙΣ ΚΑΙ ΟΥ ΜΕΛΕΙ ΣΟΙ ΠΕΡΙ ΟΥΔΕΝΟΣ ΟΥ ΓΑΡ ΒΛΕΠΕΙΣ ΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΟΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

16 So they sent their disciples to him, together with party followers of Herod, saying: “Teacher, we know you are truthful and teach the way of God in truth, and you do not seek anyone’s favor, for you do not look at the outward appearance of people.

17 ΕΙΠΕ ΟΥΝ ΗΜΙΝ ΤΙ ΣΟΙ ΔΟΚΕΙ ΕΞΕΣΤΙΝ ΔΟΥΝΑΙ ΚΗΝΣΟΝ ΚΑΙΣΑΡΙ Η ΟΥ

17 Tell us, then, what do you think? Is it lawful to pay head tax to Caesar or not?”

18 ΓΝΟΥΣ ΔΕ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΤΗΝ ΠΟΝΗΡΙΑΝ ΑΥΤΩΝ ΕΙΠΕΝ ΤΙ ΜΕ ΠΕΙΡΑΖΕΤΕ ΥΠΟΚΡΙΤΑΙ

18 But Jesus, knowing their wickedness, said: “Why do you put me to the test, hypocrites?

19 ΕΠΙΔΕΙΞΑΤΕ ΜΟΙ ΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΤΟΥ ΚΗΝΣΟΥ ΟΙ ΔΕ ΠΡΟΣΗΝΕΓΚΑΝ ΑΥΤΩ ΔΗΝΑΡΙΟΝ

19 Show me the tax coin.” They brought him a denarʹius.

20 ΚΑΙ ΛΕΓΕΙ ΑΥΤΟΙΣ ΤΙΝΟΣ Η ΕΙΚΩΝ ΑΥΤΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙΓΡΑΦΗ

20 He said to them: “Whose image and inscription is this?”

21 ΛΕΓΟΥΣΙΝ ΑΥΤΩ ΚΑΙΣΑΡΟΣ ΤΟΤΕ ΛΕΓΕΙ ΑΥΤΟΙΣ ΑΠΟΔΟΤΕ ΟΥΝ ΤΑ ΚΑΙΣΑΡΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙ ΚΑΙ ΤΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΤΩ ΘΕΩ

21 They said: “Caesar’s.” Then he said to them: “Pay back, therefore, Caesar’s things to Caesar, but God’s things to God.”

22 ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΑΝΤΕΣ ΕΘΑΥΜΑΣΑΝ ΚΑΙ ΑΦΕΝΤΕΣ ΑΥΤΟΝ ΑΠΗΛΘΑΝ

22 When they heard that, they were amazed, and they left him and went away.

23 ΕΝ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗ ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΣΗΛΘΟΝ ΑΥΤΩ ΣΑΔΔΟΥΚΑΙΟΙ ΛΕΓΟΝΤΕΣ ΜΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΝ ΚΑΙ ΕΠΗΡΩΤΗΣΑΝ ΑΥΤΟΝ

23 On that day the Sadducees, who say there is no resurrection, came and asked him:

24 ΛΕΓΟΝΤΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕ ΜΩΥΣΗΣ ΕΙΠΕΝ ΕΑΝ ΤΙΣ ΑΠΟΘΑΝΗ ΜΗ ΕΧΩΝ ΤΕΚΝΑ ΕΠΙΓΑΜΒΡΕΥΣΕΙ Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΑΥΤΟΥ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΣΕΙ ΣΠΕΡΜΑ ΤΩ ΑΔΕΛΦΩ ΑΥΤΟΥ

24 “Teacher, Moses said: ‘If any man dies without having children, his brother must marry his wife and raise up offspring for his brother.’

25 ΗΣΑΝ ΔΕ ΠΑΡ ΗΜΙΝ ΕΠΤΑ ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΙ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΓΗΜΑΣ ΕΤΕΛΕΥΤΗΣΕΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΧΩΝ ΣΠΕΡΜΑ ΑΦΗΚΕΝ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ ΑΥΤΟΥ ΤΩ ΑΔΕΛΦΩ ΑΥΤΟΥ

25 Now there were seven brothers with us. The first married and died, and having no offspring, he left his wife for his brother.

26 ΟΜΟΙΩΣ ΚΑΙ Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΤΡΙΤΟΣ ΕΩΣ ΤΩΝ ΕΠΤΑ

26 The same thing happened with the second and the third, through all seven.

27 ΥΣΤΕΡΟΝ ΔΕ ΠΑΝΤΩΝ ΑΠΕΘΑΝΕΝ Η ΓΥΝΗ

27 Last of all, the woman died.

28 ΕΝ ΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΕΙ ΟΥΝ ΤΙΝΟΣ ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΕΣΤΑΙ ΓΥΝΗ ΠΑΝΤΕΣ ΓΑΡ ΕΣΧΟΝ ΑΥΤΗΝ

28 So in the resurrection, of the seven, whose wife will she be? For they all had her as a wife.”

29 ΑΠΟΚΡΙΘΕΙΣ ΔΕ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΕΙΠΕΝ ΑΥΤΟΙΣ ΠΛΑΝΑΣΘΕ ΜΗ ΕΙΔΟΤΕΣ ΤΑΣ ΓΡΑΦΑΣ ΜΗΔΕ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΙΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

29 In reply Jesus said to them: “You are mistaken, because you know neither the Scriptures nor the power of God;

30 ΕΝ ΓΑΡ ΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΕΙ ΟΥΤΕ ΓΑΜΟΥΣΙΝ ΟΥΤΕ ΓΑΜΙΖΟΝΤΑΙ ΑΛΛ ΩΣ ΑΓΓΕΛΟΙ ΕΝ ΤΩ ΟΥΡΑΝΩ ΕΙΣΙΝ

30 for in the resurrection neither do men marry nor are women given in marriage, but they are as angels in heaven.

31 ΠΕΡΙ ΔΕ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΟΥΚ ΑΝΕΓΝΩΤΕ ΤΟ ΡΗΘΕΝ ΥΜΙΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΛΕΓΟΝΤΟΣ

31 Regarding the resurrection of the dead, have you not read what was spoken to you by God, who said:

32 ΕΓΩ ΕΙΜΙ Ο ΘΕΟΣ ΑΒΡΑΑΜ ΚΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΙΣΑΑΚ ΚΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΙΑΚΩΒ ΟΥΚ ΕΣΤΙΝ [Ο] ΘΕΟΣ ΝΕΚΡΩΝ ΑΛΛΑ ΖΩΝΤΩΝ

32 ‘I am the God of Abraham and the God of Isaac and the God of Jacob’? He is the God, not of the dead, but of the living.”

33 ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΑΝΤΕΣ ΟΙ ΟΧΛΟΙ ΕΞΕΠΛΗΣΣΟΝΤΟ ΕΠΙ ΤΗ ΔΙΔΑΧΗ ΑΥΤΟΥ

33 On hearing that, the crowds were astounded at his teaching.

34 ΟΙ ΔΕ ΦΑΡΙΣΑΙΟΙ ΑΚΟΥΣΑΝΤΕΣ ΟΤΙ ΕΦΙΜΩΣΕΝ ΤΟΥΣ ΣΑΔΔΟΥΚΑΙΟΥΣ ΣΥΝΗΧΘΗΣΑΝ ΕΠΙ ΤΟ ΑΥΤΟ

34 After the Pharisees heard that he had silenced the Sadducees, they came together in one group.

35 ΚΑΙ ΕΠΗΡΩΤΗΣΕΝ ΕΙΣ ΕΞ ΑΥΤΩΝ [ΝΟΜΙΚΟΣ] ΠΕΙΡΑΖΩΝ ΑΥΤΟΝ

35 And one of them, versed in the Law, tested him by asking:

36 ΔΙΔΑΣΚΑΛΕ ΠΟΙΑ ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΓΑΛΗ ΕΝ ΤΩ ΝΟΜΩ

36 “Teacher, which is the greatest commandment in the Law?”

37 Ο ΔΕ ΕΦΗ ΑΥΤΩ ΑΓΑΠΗΣΕΙΣ ΚΥΡΙΟΝ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΣΟΥ ΕΝ ΟΛΗ ΤΗ ΚΑΡΔΙΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΕΝ ΟΛΗ ΤΗ ΨΥΧΗ ΣΟΥ ΚΑΙ ΕΝ ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΝΟΙΑ ΣΟΥ

37 He said to him: “‘You must love Jehovah your God with your whole heart and with your whole soul and with your whole mind.’

38 ΑΥΤΗ ΕΣΤΙΝ Η ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗ ΕΝΤΟΛΗ

38 This is the greatest and first commandment.

39 ΔΕΥΤΕΡΑ ΔΕ ΟΜΟΙΑ ΑΥΤΗ ΑΓΑΠΗΣΕΙΣ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΣΟΥ ΩΣ ΣΕΑΥΤΟΝ

39 The second, like it, is this: ‘You must love your neighbor as yourself.’

40 ΕΝ ΤΑΥΤΑΙΣ ΤΑΙΣ ΔΥΣΙΝ ΕΝΤΟΛΑΙΣ ΟΛΟΣ Ο ΝΟΜΟΣ ΚΡΕΜΑΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΑΙ

40 On these two commandments the whole Law hangs, and the Prophets.”

41 ΣΥΝΗΓΜΕΝΩΝ ΔΕ ΤΩΝ ΦΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΠΗΡΩΤΗΣΕΝ ΑΥΤΟΥΣ Ο ΙΗΣΟΥΣ

41 Now while the Pharisees were gathered together, Jesus asked them:

42 ΛΕΓΩΝ ΤΙ ΥΜΙΝ ΔΟΚΕΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΙΝΟΣ ΥΙΟΣ ΕΣΤΙΝ ΛΕΓΟΥΣΙΝ ΑΥΤΩ ΤΟΥ ΔΑΥΙΔ

42 “What do you think about the Anointed One? Whose son is he?” They said to him: “David’s.”

43 ΛΕΓΕΙ ΑΥΤΟΙΣ ΠΩΣ ΟΥΝ ΔΑΥΙΔ ΕΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΚΑΛΕΙ ΑΥΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΛΕΓΩΝ

43 He asked them: “How is it, then, that David under inspiration calls him Lord, saying,

44 ΕΙΠΕΝ ΚΥΡΙΟΣ ΤΩ ΚΥΡΙΩ ΜΟΥ ΚΑΘΟΥ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΜΟΥ ΕΩΣ ΑΝ ΘΩ ΤΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΣΟΥ ΥΠΟΚΑΤΩ ΤΩΝ ΠΟΔΩΝ ΣΟΥ

44 ‘Jehovah said to my Lord: “Sit at my right hand until I put your enemies beneath your feet”’?

45 ΕΙ ΟΥΝ ΔΑΥΙΔ ΚΑΛΕΙ ΑΥΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΠΩΣ ΥΙΟΣ ΑΥΤΟΥ ΕΣΤΙΝ

45 If, then, David calls him Lord, how is he his son?”

46 ΚΑΙ ΟΥΔΕΙΣ ΕΔΥΝΑΤΟ ΑΠΟΚΡΙΘΗΝΑΙ ΑΥΤΩ ΛΟΓΟΝ ΟΥΔΕ ΕΤΟΛΜΗΣΕΝ ΤΙΣ ΑΠ ΕΚΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΠΕΡΩΤΗΣΑΙ ΑΥΤΟΝ ΟΥΚΕΤΙ

46 And nobody was able to say a word in reply to him, and from that day on, no one dared to question him any further.

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 23

Matthew. Chapter 23.

ΤΟΤΕ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΕΛΑΛΗΣΕΝ ΤΟΙΣ ΟΧΛΟΙΣ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΜΑΘΗΤΑΙΣ ΑΥΤΟΥ

1 Then Jesus spoke to the crowds and to his disciples, saying:

ΛΕΓΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΩΥΣΕΩΣ ΚΑΘΕΔΡΑΣ ΕΚΑΘΙΣΑΝ ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΙ

2 “The scribes and the Pharisees have seated themselves in the seat of Moses.

ΠΑΝΤΑ ΟΥΝ ΟΣΑ ΕΑΝ ΕΙΠΩΣΙΝ ΥΜΙΝ ΠΟΙΗΣΑΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΕΙΤΕ ΚΑΤΑ ΔΕ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΩΝ ΜΗ ΠΟΙΕΙΤΕ ΛΕΓΟΥΣΙΝ ΓΑΡ ΚΑΙ ΟΥ ΠΟΙΟΥΣΙΝ

3 Therefore, all the things they tell you, do and observe, but do not do according to their deeds, for they say but they do not practice what they say.

ΔΕΣΜΕΥΟΥΣΙΝ ΔΕ ΦΟΡΤΙΑ ΒΑΡΕΑ [ΚΑΙ ΔΥΣΒΑΣΤΑΚΤΑ] ΚΑΙ ΕΠΙΤΙΘΕΑΣΙΝ ΕΠΙ ΤΟΥΣ ΩΜΟΥΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΑΥΤΟΙ ΔΕ ΤΩ ΔΑΚΤΥΛΩ ΑΥΤΩΝ ΟΥ ΘΕΛΟΥΣΙΝ ΚΙΝΗΣΑΙ ΑΥΤΑ

4 They bind up heavy loads and put them on the shoulders of men, but they themselves are not willing to budge them with their finger.

ΠΑΝΤΑ ΔΕ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΩΝ ΠΟΙΟΥΣΙΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΘΕΑΘΗΝΑΙ ΤΟΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ ΠΛΑΤΥΝΟΥΣΙΝ ΓΑΡ ΤΑ ΦΥΛΑΚΤΗΡΙΑ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΥΝΟΥΣΙΝ ΤΑ ΚΡΑΣΠΕΔΑ

5 All the works they do, they do to be seen by men, for they broaden the scripture-containing cases that they wear as safeguards and lengthen the fringes of their garments.

ΦΙΛΟΥΣΙΝ ΔΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΚΛΙΣΙΑΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΔΕΙΠΝΟΙΣ ΚΑΙ ΤΑΣ ΠΡΩΤΟΚΑΘΕΔΡΙΑΣ ΕΝ ΤΑΙΣ ΣΥΝΑΓΩΓΑΙΣ

6 They like the most prominent place at evening meals and the front seats in the synagogues

ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΣΠΑΣΜΟΥΣ ΕΝ ΤΑΙΣ ΑΓΟΡΑΙΣ ΚΑΙ ΚΑΛΕΙΣΘΑΙ ΥΠΟ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΡΑΒΒΙ

7 and the greetings in the marketplaces and to be called Rabbi by men.

ΥΜΕΙΣ ΔΕ ΜΗ ΚΛΗΘΗΤΕ ΡΑΒΒΙ ΕΙΣ ΓΑΡ ΕΣΤΙΝ ΥΜΩΝ Ο ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΠΑΝΤΕΣ ΔΕ ΥΜΕΙΣ ΑΔΕΛΦΟΙ ΕΣΤΕ

8 But you, do not you be called Rabbi, for one is your Teacher, and all of you are brothers.

ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΑ ΜΗ ΚΑΛΕΣΗΤΕ ΥΜΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ ΕΙΣ ΓΑΡ ΕΣΤΙΝ ΥΜΩΝ Ο ΠΑΤΗΡ Ο ΟΥΡΑΝΙΟΣ

9 Moreover, do not call anyone your father on earth, for one is your Father, the heavenly One.

10 ΜΗΔΕ ΚΛΗΘΗΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΑΙ ΟΤΙ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΥΜΩΝ ΕΣΤΙΝ ΕΙΣ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ

10 Neither be called leaders, for your Leader is one, the Anointed One.

11 Ο ΔΕ ΜΕΙΖΩΝ ΥΜΩΝ ΕΣΤΑΙ ΥΜΩΝ ΔΙΑΚΟΝΟΣ

11 But the greatest one among you must be your minister.

12 ΟΣΤΙΣ ΔΕ ΥΨΩΣΕΙ ΕΑΥΤΟΝ ΤΑΠΕΙΝΩΘΗΣΕΤΑΙ ΚΑΙ ΟΣΤΙΣ ΤΑΠΕΙΝΩΣΕΙ ΕΑΥΤΟΝ ΥΨΩΘΗΣΕΤΑΙ

12 Whoever exalts himself will be humbled, and whoever humbles himself will be exalted.

13 ΟΥΑΙ ΔΕ ΥΜΙΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΙ ΥΠΟΚΡΙΤΑΙ ΟΤΙ ΚΛΕΙΕΤΕ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΝ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΥΜΕΙΣ ΓΑΡ ΟΥΚ ΕΙΣΕΡΧΕΣΘΕ ΟΥΔΕ ΤΟΥΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ ΑΦΙΕΤΕ ΕΙΣΕΛΘΕΙΝ

13 “Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! because you shut up the Kingdom of the heavens before men; for you yourselves do not go in, neither do you permit those on their way in to go in.

14 ——

14 ——

15 ΟΥΑΙ ΥΜΙΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΙ ΥΠΟΚΡΙΤΑΙ ΟΤΙ ΠΕΡΙΑΓΕΤΕ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΞΗΡΑΝ ΠΟΙΗΣΑΙ ΕΝΑ ΠΡΟΣΗΛΥΤΟΝ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΓΕΝΗΤΑΙ ΠΟΙΕΙΤΕ ΑΥΤΟΝ ΥΙΟΝ ΓΕΕΝΝΗΣ ΔΙΠΛΟΤΕΡΟΝ ΥΜΩΝ

15 “Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! because you travel over sea and dry land to make one proselyte, and when he becomes one, you make him a subject for Gehenʹna twice as much so as yourselves.

16 ΟΥΑΙ ΥΜΙΝ ΟΔΗΓΟΙ ΤΥΦΛΟΙ ΟΙ ΛΕΓΟΝΤΕΣ ΟΣ ΑΝ ΟΜΟΣΗ ΕΝ ΤΩ ΝΑΩ ΟΥΔΕΝ ΕΣΤΙΝ ΟΣ Δ ΑΝ ΟΜΟΣΗ ΕΝ ΤΩ ΧΡΥΣΩ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ

16 “Woe to you, blind guides, who say, ‘If anyone swears by the temple, it is nothing; but if anyone swears by the gold of the temple, he is under obligation.’

17 ΜΩΡΟΙ ΚΑΙ ΤΥΦΛΟΙ ΤΙΣ ΓΑΡ ΜΕΙΖΩΝ ΕΣΤΙΝ Ο ΧΡΥΣΟΣ Η Ο ΝΑΟΣ Ο ΑΓΙΑΣΑΣ ΤΟΝ ΧΡΥΣΟΝ

17 Fools and blind ones! Which, in fact, is greater, the gold or the temple that has sanctified the gold?

18 ΚΑΙ ΟΣ ΑΝ ΟΜΟΣΗ ΕΝ ΤΩ ΘΥΣΙΑΣΤΗΡΙΩ ΟΥΔΕΝ ΕΣΤΙΝ ΟΣ Δ ΑΝ ΟΜΟΣΗ ΕΝ ΤΩ ΔΩΡΩ ΤΩ ΕΠΑΝΩ ΑΥΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ

18 Moreover, ‘If anyone swears by the altar, it is nothing; but if anyone swears by the gift on it, he is under obligation.’

19 ΤΥΦΛΟΙ ΤΙ ΓΑΡ ΜΕΙΖΟΝ ΤΟ ΔΩΡΟΝ Η ΤΟ ΘΥΣΙΑΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟ ΑΓΙΑΖΟΝ ΤΟ ΔΩΡΟΝ

19 Blind ones! Which, in fact, is greater, the gift or the altar that sanctifies the gift?

20 Ο ΟΥΝ ΟΜΟΣΑΣ ΕΝ ΤΩ ΘΥΣΙΑΣΤΗΡΙΩ ΟΜΝΥΕΙ ΕΝ ΑΥΤΩ ΚΑΙ ΕΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΕΠΑΝΩ ΑΥΤΟΥ

20 Therefore, whoever swears by the altar is swearing by it and by all the things on it;

21 ΚΑΙ Ο ΟΜΟΣΑΣ ΕΝ ΤΩ ΝΑΩ ΟΜΝΥΕΙ ΕΝ ΑΥΤΩ ΚΑΙ ΕΝ ΤΩ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝΤΙ ΑΥΤΟΝ

21 and whoever swears by the temple is swearing by it and by the One inhabiting it;

22 ΚΑΙ Ο ΟΜΟΣΑΣ ΕΝ ΤΩ ΟΥΡΑΝΩ ΟΜΝΥΕΙ ΕΝ ΤΩ ΘΡΟΝΩ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΕΝ ΤΩ ΚΑΘΗΜΕΝΩ ΕΠΑΝΩ ΑΥΤΟΥ

22 and whoever swears by heaven is swearing by the throne of God and by the One sitting on it.

23 ΟΥΑΙ ΥΜΙΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΙ ΥΠΟΚΡΙΤΑΙ ΟΤΙ ΑΠΟΔΕΚΑΤΟΥΤΕ ΤΟ ΗΔΥΟΣΜΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΗΘΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΚΥΜΙΝΟΝ ΚΑΙ ΑΦΗΚΑΤΕ ΤΑ ΒΑΡΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΗΝ ΚΡΙΣΙΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΕΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΙΝ ΤΑΥΤΑ [ΔΕ] ΕΔΕΙ ΠΟΙΗΣΑΙ ΚΑΚΕΙΝΑ ΜΗ ΑΦΙΕΝΑΙ

23 “Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! because you give the tenth of the mint and the dill and the cumin, but you have disregarded the weightier matters of the Law, namely, justice and mercy and faithfulness. These things it was necessary to do, yet not to disregard the other things.

24 ΟΔΗΓΟΙ ΤΥΦΛΟΙ ΟΙ ΔΙΥΛΙΖΟΝΤΕΣ ΤΟΝ ΚΩΝΩΠΑ ΤΗΝ ΔΕ ΚΑΜΗΛΟΝ ΚΑΤΑΠΙΝΟΝΤΕΣ

24 Blind guides, who strain out the gnat but gulp down the camel!

25 ΟΥΑΙ ΥΜΙΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΙ ΥΠΟΚΡΙΤΑΙ ΟΤΙ ΚΑΘΑΡΙΖΕΤΕ ΤΟ ΕΞΩΘΕΝ ΤΟΥ ΠΟΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΨΙΔΟΣ ΕΣΩΘΕΝ ΔΕ ΓΕΜΟΥΣΙΝ ΕΞ ΑΡΠΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΑΣΙΑΣ

25 “Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! because you cleanse the outside of the cup and of the dish, but inside they are full of greediness and self-indulgence.

26 ΦΑΡΙΣΑΙΕ ΤΥΦΛΕ ΚΑΘΑΡΙΣΟΝ ΠΡΩΤΟΝ ΤΟ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΤΗΡΙΟΥ ΙΝΑ ΓΕΝΗΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΝ

26 Blind Pharisee, cleanse first the inside of the cup and of the dish, so that the outside of it may also become clean.

27 ΟΥΑΙ ΥΜΙΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΙ ΥΠΟΚΡΙΤΑΙ ΟΤΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑΖΕΤΕ ΤΑΦΟΙΣ ΚΕΚΟΝΙΑΜΕΝΟΙΣ ΟΙΤΙΝΕΣ ΕΞΩΘΕΝ ΜΕΝ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΩΡΑΙΟΙ ΕΣΩΘΕΝ ΔΕ ΓΕΜΟΥΣΙΝ ΟΣΤΕΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΣΙΑΣ

27 “Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! because you resemble whitewashed graves, which outwardly indeed appear beautiful but inside are full of dead men’s bones and of every sort of uncleanness.

28 ΟΥΤΩΣ ΚΑΙ ΥΜΕΙΣ ΕΞΩΘΕΝ ΜΕΝ ΦΑΙΝΕΣΘΕ ΤΟΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ ΔΙΚΑΙΟΙ ΕΣΩΘΕΝ ΔΕ ΕΣΤΕ ΜΕΣΤΟΙ ΥΠΟΚΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΝΟΜΙΑΣ

28 In the same way, on the outside you appear righteous to men, but inside you are full of hypocrisy and lawlessness.

29 ΟΥΑΙ ΥΜΙΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΙ ΥΠΟΚΡΙΤΑΙ ΟΤΙ ΟΙΚΟΔΟΜΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΤΑΦΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΕΙΤΕ ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΝ

29 “Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! because you build the graves of the prophets and decorate the tombs of the righteous ones,

30 ΚΑΙ ΛΕΓΕΤΕ ΕΙ ΗΜΕΘΑ ΕΝ ΤΑΙΣ ΗΜΕΡΑΙΣ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΗΜΩΝ ΟΥΚ ΑΝ ΗΜΕΘΑ ΑΥΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΟΙ ΕΝ ΤΩ ΑΙΜΑΤΙ ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΩΝ

30 and you say, ‘If we had lived in the days of our forefathers, we would not have shared with them in shedding the blood of the prophets.’

31 ΩΣΤΕ ΜΑΡΤΥΡΕΙΤΕ ΕΑΥΤΟΙΣ ΟΤΙ ΥΙΟΙ ΕΣΤΕ ΤΩΝ ΦΟΝΕΥΣΑΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΦΗΤΑΣ

31 Therefore, you are testifying against yourselves that you are sons of those who murdered the prophets.

32 ΚΑΙ ΥΜΕΙΣ ΠΛΗΡΩΣΑΤΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟΝ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΥΜΩΝ

32 Well, then, fill up the measure of your forefathers.

33 ΟΦΕΙΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΕΧΙΔΝΩΝ ΠΩΣ ΦΥΓΗΤΕ ΑΠΟ ΤΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΓΕΕΝΝΗΣ

33 “Serpents, offspring of vipers, how will you flee from the judgment of Gehenʹna?

34 ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΙΔΟΥ ΕΓΩ ΑΠΟΣΤΕΛΛΩ ΠΡΟΣ ΥΜΑΣ ΠΡΟΦΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΟΦΟΥΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΕΞ ΑΥΤΩΝ ΑΠΟΚΤΕΝΕΙΤΕ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΩΣΕΤΕ ΚΑΙ ΕΞ ΑΥΤΩΝ ΜΑΣΤΙΓΩΣΕΤΕ ΕΝ ΤΑΙΣ ΣΥΝΑΓΩΓΑΙΣ ΥΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΩΞΕΤΕ ΑΠΟ ΠΟΛΕΩΣ ΕΙΣ ΠΟΛΙΝ

34 For this reason, I am sending to you prophets and wise men and public instructors. Some of them you will kill and execute on stakes, and some of them you will scourge in your synagogues and persecute from city to city,

35 ΟΠΩΣ ΕΛΘΗ ΕΦ ΥΜΑΣ ΠΑΝ ΑΙΜΑ ΔΙΚΑΙΟΝ ΕΚΧΥΝΝΟΜΕΝΟΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΒΕΛ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΩΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΥΙΟΥ ΒΑΡΑΧΙΟΥ ΟΝ ΕΦΟΝΕΥΣΑΤΕ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΥΣΙΑΣΤΗΡΙΟΥ

35 so that there may come upon you all the righteous blood spilled on earth, from the blood of righteous Abel to the blood of Zechariʹah son of Barachiʹah, whom you murdered between the sanctuary and the altar.

36 ΑΜΗΝ ΛΕΓΩ ΥΜΙΝ ΗΞΕΙ ΤΑΥΤΑ ΠΑΝΤΑ ΕΠΙ ΤΗΝ ΓΕΝΕΑΝ ΤΑΥΤΗΝ

36 Truly I say to you, all these things will come upon this generation.

37 ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ Η ΑΠΟΚΤΕΙΝΟΥΣΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΦΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΙΘΟΒΟΛΟΥΣΑ ΤΟΥΣ ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΟΥΣ ΠΡΟΣ ΑΥΤΗΝ ΠΟΣΑΚΙΣ ΗΘΕΛΗΣΑ ΕΠΙΣΥΝΑΓΑΓΕΙΝ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΣΟΥ ΟΝ ΤΡΟΠΟΝ ΟΡΝΙΣ ΕΠΙΣΥΝΑΓΕΙ ΤΑ ΝΟΣΣΙΑ ΑΥΤΗΣ ΥΠΟ ΤΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΚΑΙ ΟΥΚ ΗΘΕΛΗΣΑΤΕ

37 “Jerusalem, Jerusalem, the killer of the prophets and stoner of those sent to her—how often I wanted to gather your children together the way a hen gathers her chicks under her wings! But you did not want it.

38 ΙΔΟΥ ΑΦΙΕΤΑΙ ΥΜΙΝ Ο ΟΙΚΟΣ ΥΜΩΝ ΕΡΗΜΟΣ

38 Look! Your house is abandoned to you.

39 ΛΕΓΩ ΓΑΡ ΥΜΙΝ ΟΥ ΜΗ ΜΕ ΙΔΗΤΕ ΑΠ ΑΡΤΙ ΕΩΣ ΑΝ ΕΙΠΗΤΕ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΣ Ο ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΚΥΡΙΟΥ

39 For I say to you, you will by no means see me from now until you say, ‘Blessed is the one who comes in Jehovah’s name!’”

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 24

Matthew. Chapter 24.

ΚΑΙ ΕΞΕΛΘΩΝ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΕΠΟΡΕΥΕΤΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΘΟΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΑΙ ΑΥΤΟΥ ΕΠΙΔΕΙΞΑΙ ΑΥΤΩ ΤΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΑΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ

1 Now as Jesus was departing from the temple, his disciples approached to show him the buildings of the temple.

Ο ΔΕ ΑΠΟΚΡΙΘΕΙΣ ΕΙΠΕΝ ΑΥΤΟΙΣ ΟΥ ΒΛΕΠΕΤΕ ΤΑΥΤΑ ΠΑΝΤΑ ΑΜΗΝ ΛΕΓΩ ΥΜΙΝ ΟΥ ΜΗ ΑΦΕΘΗ ΩΔΕ ΛΙΘΟΣ ΕΠΙ ΛΙΘΟΝ ΟΣ ΟΥ ΚΑΤΑΛΥΘΗΣΕΤΑΙ

2 In response he said to them: “Do you not see all these things? Truly I say to you, by no means will a stone be left here upon a stone and not be thrown down.”

ΚΑΘΗΜΕΝΟΥ ΔΕ ΑΥΤΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣΗΛΘΟΝ ΑΥΤΩ ΟΙ ΜΑΘΗΤΑΙ ΚΑΤ ΙΔΙΑΝ ΛΕΓΟΝΤΕΣ ΕΙΠΕ ΗΜΙΝ ΠΟΤΕ ΤΑΥΤΑ ΕΣΤΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟΝ ΤΗΣ ΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΙΩΝΟΣ

3 While he was sitting on the Mount of Olives, the disciples approached him privately, saying: “Tell us, when will these things be, and what will be the sign of your presence and of the conclusion of the system of things?”

ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΙΘΕΙΣ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΕΙΠΕΝ ΑΥΤΟΙΣ ΒΛΕΠΕΤΕ ΜΗ ΤΙΣ ΥΜΑΣ ΠΛΑΝΗΣΗ

4 In answer Jesus said to them: “Look out that nobody misleads you,

ΠΟΛΛΟΙ ΓΑΡ ΕΛΕΥΣΟΝΤΑΙ ΕΠΙ ΤΩ ΟΝΟΜΑΤΙ ΜΟΥ ΛΕΓΟΝΤΕΣ ΕΓΩ ΕΙΜΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΟΥΣ ΠΛΑΝΗΣΟΥΣΙΝ

5 for many will come on the basis of my name, saying, ‘I am the Anointed One,’ and will mislead many.

ΜΕΛΛΗΣΕΤΕ ΔΕ ΑΚΟΥΕΙΝ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΚΟΑΣ ΠΟΛΕΜΩΝ ΟΡΑΤΕ ΜΗ ΘΡΟΕΙΣΘΕ ΔΕΙ ΓΑΡ ΓΕΝΕΣΘΑΙ ΑΛΛ ΟΥΠΩ ΕΣΤΙΝ ΤΟ ΤΕΛΟΣ

6 You are going to hear of wars and reports of wars. See that you are not alarmed, for these things must take place, but the end is not yet.

ΕΓΕΡΘΗΣΕΤΑΙ ΓΑΡ ΕΘΝΟΣ ΕΠΙ ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΕΠΙ ΒΑΣΙΛΕΙΑΝ ΚΑΙ ΕΣΟΝΤΑΙ ΛΙΜΟΙ ΚΑΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ

7 “For nation will rise against nation and kingdom against kingdom, and there will be food shortages and earthquakes in one place after another.

ΠΑΝΤΑ ΔΕ ΤΑΥΤΑ ΑΡΧΗ ΩΔΙΝΩΝ

8 All these things are a beginning of pangs of distress.

ΤΟΤΕ ΠΑΡΑΔΩΣΟΥΣΙΝ ΥΜΑΣ ΕΙΣ ΘΛΙΨΙΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΕΝΟΥΣΙΝ ΥΜΑΣ ΚΑΙ ΕΣΕΣΘΕ ΜΙΣΟΥΜΕΝΟΙ ΥΠΟ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΔΙΑ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΟΥ

9 “Then people will hand you over to tribulation and will kill you, and you will be hated by all the nations on account of my name.

10 ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΣΚΑΝΔΑΛΙΣΘΗΣΟΝΤΑΙ ΠΟΛΛΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΥΣ ΠΑΡΑΔΩΣΟΥΣΙΝ ΚΑΙ ΜΙΣΗΣΟΥΣΙΝ ΑΛΛΗΛΟΥΣ

10 Then, too, many will be stumbled and will betray one another and will hate one another.

11 ΚΑΙ ΠΟΛΛΟΙ ΨΕΥΔΟΠΡΟΦΗΤΑΙ ΕΓΕΡΘΗΣΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΛΑΝΗΣΟΥΣΙΝ ΠΟΛΛΟΥΣ

11 Many false prophets will arise and mislead many;

12 ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΟ ΠΛΗΘΥΝΘΗΝΑΙ ΤΗΝ ΑΝΟΜΙΑΝ ΨΥΓΗΣΕΤΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΤΩΝ ΠΟΛΛΩΝ

12 and because of the increasing of lawlessness, the love of the greater number will grow cold.

13 Ο ΔΕ ΥΠΟΜΕΙΝΑΣ ΕΙΣ ΤΕΛΟΣ ΟΥΤΟΣ ΣΩΘΗΣΕΤΑΙ

13 But the one who has endured to the end will be saved.

14 ΚΑΙ ΚΗΡΥΧΘΗΣΕΤΑΙ ΤΟΥΤΟ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΕΝ ΟΛΗ ΤΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ ΕΙΣ ΜΑΡΤΥΡΙΟΝ ΠΑΣΙΝ ΤΟΙΣ ΕΘΝΕΣΙΝ ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΗΞΕΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ

14 And this good news of the Kingdom will be preached in all the inhabited earth for a witness to all the nations, and then the end will come.

15 ΟΤΑΝ ΟΥΝ ΙΔΗΤΕ ΤΟ ΒΔΕΛΥΓΜΑ ΤΗΣ ΕΡΗΜΩΣΕΩΣ ΤΟ ΡΗΘΕΝ ΔΙΑ ΔΑΝΙΗΛ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΕΣΤΟΣ ΕΝ ΤΟΠΩ ΑΓΙΩ Ο ΑΝΑΓΙΝΩΣΚΩΝ ΝΟΕΙΤΩ

15 “Therefore, when you catch sight of the disgusting thing that causes desolation, as spoken about by Daniel the prophet, standing in a holy place (let the reader use discernment),

16 ΤΟΤΕ ΟΙ ΕΝ ΤΗ ΙΟΥΔΑΙΑ ΦΕΥΓΕΤΩΣΑΝ ΕΙΣ ΤΑ ΟΡΗ

16 then let those in Judeʹa begin fleeing to the mountains.

17 Ο ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΜΗ ΚΑΤΑΒΑΤΩ ΑΡΑΙ ΤΑ ΕΚ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΑΥΤΟΥ

17 Let the man on the housetop not come down to take the goods out of his house,

18 ΚΑΙ Ο ΕΝ ΤΩ ΑΓΡΩ ΜΗ ΕΠΙΣΤΡΕΨΑΤΩ ΟΠΙΣΩ ΑΡΑΙ ΤΟ ΙΜΑΤΙΟΝ ΑΥΤΟΥ

18 and let the man in the field not return to pick up his outer garment.

19 ΟΥΑΙ ΔΕ ΤΑΙΣ ΕΝ ΓΑΣΤΡΙ ΕΧΟΥΣΑΙΣ ΚΑΙ ΤΑΙΣ ΘΗΛΑΖΟΥΣΑΙΣ ΕΝ ΕΚΕΙΝΑΙΣ ΤΑΙΣ ΗΜΕΡΑΙΣ

19 Woe to the pregnant women and those nursing a baby in those days!

20 ΠΡΟΣΕΥΧΕΣΘΕ ΔΕ ΙΝΑ ΜΗ ΓΕΝΗΤΑΙ Η ΦΥΓΗ ΥΜΩΝ ΧΕΙΜΩΝΟΣ ΜΗΔΕ ΣΑΒΒΑΤΩ

20 Keep praying that your flight may not occur in wintertime nor on the Saturday;

21 ΕΣΤΑΙ ΓΑΡ ΤΟΤΕ ΘΛΙΨΙΣ ΜΕΓΑΛΗ ΟΙΑ ΟΥ ΓΕΓΟΝΕΝ ΑΠ ΑΡΧΗΣ ΚΟΣΜΟΥ ΕΩΣ ΤΟΥ ΝΥΝ ΟΥΔ ΟΥ ΜΗ ΓΕΝΗΤΑΙ

21 for then there will be great tribulation such as has not occurred since the world’s beginning until now, no, nor will occur again.

22 ΚΑΙ ΕΙ ΜΗ ΕΚΟΛΟΒΩΘΗΣΑΝ ΑΙ ΗΜΕΡΑΙ ΕΚΕΙΝΑΙ ΟΥΚ ΑΝ ΕΣΩΘΗ ΠΑΣΑ ΣΑΡΞ ΔΙΑ ΔΕ ΤΟΥΣ ΕΚΛΕΚΤΟΥΣ ΚΟΛΟΒΩΘΗΣΟΝΤΑΙ ΑΙ ΗΜΕΡΑΙ ΕΚΕΙΝΑΙ

22 In fact, unless those days were cut short, no flesh would be saved; but on account of the chosen ones those days will be cut short.

23 ΤΟΤΕ ΕΑΝ ΤΙΣ ΥΜΙΝ ΕΙΠΗ ΙΔΟΥ ΩΔΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ Η ΩΔΕ ΜΗ ΠΙΣΤΕΥΣΗΤΕ

23 “Then if anyone says to you, ‘Look! Here is the Anointed One,’ or, ‘There!’ do not believe it.

24 ΕΓΕΡΘΗΣΟΝΤΑΙ ΓΑΡ ΨΕΥΔΟΧΡΙΣΤΟΙ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΠΡΟΦΗΤΑΙ ΚΑΙ ΔΩΣΟΥΣΙΝ ΣΗΜΕΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΙ ΤΕΡΑΤΑ ΩΣΤΕ ΠΛΑΝΗΣΑΙ ΕΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΚΛΕΚΤΟΥΣ

24 For the false Anointed Ones and false prophets will arise and will perform great signs and wonders so as to mislead, if possible, even the chosen ones.

25 ΙΔΟΥ ΠΡΟΕΙΡΗΚΑ ΥΜΙΝ

25 Look! I have forewarned you.

26 ΕΑΝ ΟΥΝ ΕΙΠΩΣΙΝ ΥΜΙΝ ΙΔΟΥ ΕΝ ΤΗ ΕΡΗΜΩ ΕΣΤΙΝ ΜΗ ΕΞΕΛΘΗΤΕ ΙΔΟΥ ΕΝ ΤΟΙΣ ΤΑΜΕΙΟΙΣ ΜΗ ΠΙΣΤΕΥΣΗΤΕ

26 Therefore, if people say to you, ‘Look! He is in the wilderness,’ do not go out; ‘Look! He is in the inner rooms,’ do not believe it.

27 ΩΣΠΕΡ ΓΑΡ Η ΑΣΤΡΑΠΗ ΕΞΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΑΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΕΩΣ ΔΥΣΜΩΝ ΟΥΤΩΣ ΕΣΤΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

27 For just as the lightning comes out of the east and shines over to the west, so the presence of the Son of man will be.

28 ΟΠΟΥ ΕΑΝ Η ΤΟ ΠΤΩΜΑ ΕΚΕΙ ΣΥΝΑΧΘΗΣΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΕΤΟΙ

28 Wherever the carcass is, there the eagles will be gathered together.

29 ΕΥΘΕΩΣ ΔΕ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΘΛΙΨΙΝ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΕΚΕΙΝΩΝ Ο ΗΛΙΟΣ ΣΚΟΤΙΣΘΗΣΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΣΕΛΗΝΗ ΟΥ ΔΩΣΕΙ ΤΟ ΦΕΓΓΟΣ ΑΥΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΤΕΡΕΣ ΠΕΣΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ ΚΑΙ ΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ ΣΑΛΕΥΘΗΣΟΝΤΑΙ

29 “Immediately after the tribulation of those days, the sun will be darkened, and the moon will not give its light, and the stars will fall from heaven, and the powers of the heavens will be shaken.

30 ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΦΑΝΗΣΕΤΑΙ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟΝ ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΝ ΟΥΡΑΝΩ ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΚΟΨΟΝΤΑΙ ΠΑΣΑΙ ΑΙ ΦΥΛΑΙ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΟΨΟΝΤΑΙ ΤΟΝ ΥΙΟΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΡΧΟΜΕΝΟΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΝΕΦΕΛΩΝ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ ΜΕΤΑ ΔΥΝΑΜΕΩΣ ΚΑΙ ΔΟΞΗΣ ΠΟΛΛΗΣ

30 Then the sign of the Son of man will appear in heaven, and all the tribes of the earth will beat themselves in grief, and they will see the Son of man coming on the clouds of heaven with power and great glory.

31 ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΛΕΙ ΤΟΥΣ ΑΓΓΕΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥ ΜΕΤΑ ΣΑΛΠΙΓΓΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΥΝΑΞΟΥΣΙΝ ΤΟΥΣ ΕΚΛΕΚΤΟΥΣ ΑΥΤΟΥ ΕΚ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΝΕΜΩΝ ΑΠ ΑΚΡΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ ΕΩΣ [ΤΩΝ] ΑΚΡΩΝ ΑΥΤΩΝ

31 And he will send out his angels with a great trumpet sound, and they will gather his chosen ones together from the four winds, from one extremity of the heavens to their other extremity.

32 ΑΠΟ ΔΕ ΤΗΣ ΣΥΚΗΣ ΜΑΘΕΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΟΛΗΝ ΟΤΑΝ ΗΔΗ Ο ΚΛΑΔΟΣ ΑΥΤΗΣ ΓΕΝΗΤΑΙ ΑΠΑΛΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΛΛΑ ΕΚΦΥΗ ΓΙΝΩΣΚΕΤΕ ΟΤΙ ΕΓΓΥΣ ΤΟ ΘΕΡΟΣ

32 “Now learn this illustration from the fig tree: Just as soon as its young branch grows tender and sprouts its leaves, you know that summer is near.

33 ΟΥΤΩΣ ΚΑΙ ΥΜΕΙΣ ΟΤΑΝ ΙΔΗΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΑΥΤΑ ΓΙΝΩΣΚΕΤΕ ΟΤΙ ΕΓΓΥΣ ΕΣΤΙΝ ΕΠΙ ΘΥΡΑΙΣ

33 Likewise also you, when you see all these things, know that he is near at the doors.

34 ΑΜΗΝ ΛΕΓΩ ΥΜΙΝ ΟΤΙ ΟΥ ΜΗ ΠΑΡΕΛΘΗ Η ΓΕΝΕΑ ΑΥΤΗ ΕΩΣ ΑΝ ΠΑΝΤΑ ΤΑΥΤΑ ΓΕΝΗΤΑΙ

34 Truly I say to you that this generation will by no means pass away until all these things happen.

35 Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΑΙ Η ΓΗ ΠΑΡΕΛΕΥΣΕΤΑΙ ΟΙ ΔΕ ΛΟΓΟΙ ΜΟΥ ΟΥ ΜΗ ΠΑΡΕΛΘΩΣΙΝ

35 Heaven and earth will pass away, but my words will by no means pass away.

36 ΠΕΡΙ ΔΕ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΚΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΩΡΑΣ ΟΥΔΕΙΣ ΟΙΔΕΝ ΟΥΔΕ ΟΙ ΑΓΓΕΛΟΙ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ ΟΥΔΕ Ο ΥΙΟΣ ΕΙ ΜΗ Ο ΠΑΤΗΡ ΜΟΝΟΣ

36 “Concerning that day and hour nobody knows, neither the angels of the heavens nor the Son, but only the Father.

37 ΩΣΠΕΡ ΓΑΡ ΑΙ ΗΜΕΡΑΙ ΤΟΥ ΝΩΕ ΟΥΤΩΣ ΕΣΤΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

37 For just as the days of Noah were, so the presence of the Son of man will be.

38 ΩΣ ΓΑΡ ΗΣΑΝ ΕΝ ΤΑΙΣ ΗΜΕΡΑΙΣ [ΕΚΕΙΝΑΙΣ] ΤΑΙΣ ΠΡΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΥ ΤΡΩΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΠΙΝΟΝΤΕΣ ΓΑΜΟΥΝΤΕΣ ΚΑΙ ΓΑΜΙΖΟΝΤΕΣ ΑΧΡΙ ΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΙΣΗΛΘΕΝ ΝΩΕ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΙΒΩΤΟΝ

38 For as they were in those days before the Flood, eating and drinking, men marrying and women being given in marriage, until the day that Noah entered into the ark,

39 ΚΑΙ ΟΥΚ ΕΓΝΩΣΑΝ ΕΩΣ ΗΛΘΕΝ Ο ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΣ ΚΑΙ ΗΡΕΝ ΑΠΑΝΤΑΣ ΟΥΤΩΣ ΕΣΤΑΙ [ΚΑΙ] Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

39 and they took no note until the Flood came and swept them all away, so the presence of the Son of man will be.

40 ΤΟΤΕ ΔΥΟ ΕΣΟΝΤΑΙ ΕΝ ΤΩ ΑΓΡΩ ΕΙΣ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣ ΑΦΙΕΤΑΙ

40 Then two men will be in the field; one will be taken along and the other abandoned.

41 ΔΥΟ ΑΛΗΘΟΥΣΑΙ ΕΝ ΤΩ ΜΥΛΩ ΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΦΙΕΤΑΙ

41 Two women will be grinding at the hand mill; one will be taken along and the other abandoned.

42 ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ ΟΥΝ ΟΤΙ ΟΥΚ ΟΙΔΑΤΕ ΠΟΙΑ ΗΜΕΡΑ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΥΜΩΝ ΕΡΧΕΤΑΙ

42 Keep on the watch, therefore, because you do not know on what day your Lord is coming.

43 ΕΚΕΙΝΟ ΔΕ ΓΙΝΩΣΚΕΤΕ ΟΤΙ ΕΙ ΗΔΕΙ Ο ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΤΗΣ ΠΟΙΑ ΦΥΛΑΚΗ Ο ΚΛΕΠΤΗΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΕΓΡΗΓΟΡΗΣΕΝ ΑΝ ΚΑΙ ΟΥΚ ΑΝ ΕΙΑΣΕΝ ΔΙΟΡΥΧΘΗΝΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΙΑΝ ΑΥΤΟΥ

43 “But know one thing: If the householder had known in what watch the thief was coming, he would have kept awake and not allowed his house to be broken into.

44 ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΚΑΙ ΥΜΕΙΣ ΓΙΝΕΣΘΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΟΤΙ Η ΟΥ ΔΟΚΕΙΤΕ ΩΡΑ Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ

44 On this account, you too prove yourselves ready, because the Son of man is coming at an hour that you do not think to be it.

45 ΤΙΣ ΑΡΑ ΕΣΤΙΝ Ο ΠΙΣΤΟΣ ΔΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΙΜΟΣ ΟΝ ΚΑΤΕΣΤΗΣΕΝ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΙΚΕΤΕΙΑΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΔΟΥΝΑΙ ΑΥΤΟΙΣ ΤΗΝ ΤΡΟΦΗΝ ΕΝ ΚΑΙΡΩ

45 “Who really is the faithful and discreet slave whom his master appointed over his domestics, to give them their food at the proper time?

46 ΜΑΚΑΡΙΟΣ Ο ΔΟΥΛΟΣ ΕΚΕΙΝΟΣ ΟΝ ΕΛΘΩΝ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΑΥΤΟΥ ΕΥΡΗΣΕΙ ΟΥΤΩΣ ΠΟΙΟΥΝΤΑ

46 Happy is that slave if his master on coming finds him doing so!

47 ΑΜΗΝ ΛΕΓΩ ΥΜΙΝ ΟΤΙ ΕΠΙ ΠΑΣΙΝ ΤΟΙΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΙΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΑΥΤΟΝ

47 Truly I say to you, he will appoint him over all his belongings.

48 ΕΑΝ ΔΕ ΕΙΠΗ Ο ΚΑΚΟΣ ΔΟΥΛΟΣ ΕΚΕΙΝΟΣ ΕΝ ΤΗ ΚΑΡΔΙΑ ΑΥΤΟΥ ΧΡΟΝΙΖΕΙ ΜΟΥ Ο ΚΥΡΙΟΣ

48 “But if ever that evil slave says in his heart, ‘My master is delaying,’

49 ΚΑΙ ΑΡΞΗΤΑΙ ΤΥΠΤΕΙΝ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΟΥΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥ ΕΣΘΙΗ ΔΕ ΚΑΙ ΠΙΝΗ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΜΕΘΥΟΝΤΩΝ

49 and he starts to beat his fellow slaves and to eat and drink with the confirmed drunkards,

50 ΗΞΕΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΔΟΥΛΟΥ ΕΚΕΙΝΟΥ ΕΝ ΗΜΕΡΑ Η ΟΥ ΠΡΟΣΔΟΚΑ ΚΑΙ ΕΝ ΩΡΑ Η ΟΥ ΓΙΝΩΣΚΕΙ

50 the master of that slave will come on a day that he does not expect and in an hour that he does not know,

51 ΚΑΙ ΔΙΧΟΤΟΜΗΣΕΙ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΑΥΤΟΥ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΡΙΤΩΝ ΘΗΣΕΙ ΕΚΕΙ ΕΣΤΑΙ Ο ΚΛΑΥΘΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΒΡΥΓΜΟΣ ΤΩΝ ΟΔΟΝΤΩΝ

51 and he will punish him with the greatest severity and will assign him his place with the hypocrites. There is where his weeping and the gnashing of his teeth will be.

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 25

Matthew. Chapter 25.

ΤΟΤΕ ΟΜΟΙΩΘΗΣΕΤΑΙ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ ΔΕΚΑ ΠΑΡΘΕΝΟΙΣ ΑΙΤΙΝΕΣ ΛΑΒΟΥΣΑΙ ΤΑΣ ΛΑΜΠΑΔΑΣ ΕΑΥΤΩΝ ΕΞΗΛΘΟΝ ΕΙΣ ΥΠΑΝΤΗΣΙΝ ΤΟΥ ΝΥΜΦΙΟΥ

1 “Then the Kingdom of the heavens may be likened to ten virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom.

ΠΕΝΤΕ ΔΕ ΕΞ ΑΥΤΩΝ ΗΣΑΝ ΜΩΡΑΙ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΦΡΟΝΙΜΟΙ

2 Five of them were foolish, and five were discreet.

ΑΙ ΓΑΡ ΜΩΡΑΙ ΛΑΒΟΥΣΑΙ ΤΑΣ ΛΑΜΠΑΔΑΣ ΑΥΤΩΝ ΟΥΚ ΕΛΑΒΟΝ ΜΕΘ ΕΑΥΤΩΝ ΕΛΑΙΟΝ

3 For the foolish took their lamps but took no oil with them,

ΑΙ ΔΕ ΦΡΟΝΙΜΟΙ ΕΛΑΒΟΝ ΕΛΑΙΟΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΑΓΓΕΙΟΙΣ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΛΑΜΠΑΔΩΝ ΕΑΥΤΩΝ

4 whereas the discreet took oil in their flasks along with their lamps.

ΧΡΟΝΙΖΟΝΤΟΣ ΔΕ ΤΟΥ ΝΥΜΦΙΟΥ ΕΝΥΣΤΑΞΑΝ ΠΑΣΑΙ ΚΑΙ ΕΚΑΘΕΥΔΟΝ

5 While the bridegroom was delaying, they all became drowsy and fell asleep.

ΜΕΣΗΣ ΔΕ ΝΥΚΤΟΣ ΚΡΑΥΓΗ ΓΕΓΟΝΕΝ ΙΔΟΥ Ο ΝΥΜΦΙΟΣ ΕΞΕΡΧΕΣΘΕ ΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΙΝ [ΑΥΤΟΥ

6 Right in the middle of the night there was a shout: ‘Here is the bridegroom! Go out to meet him.’

ΤΟΤΕ ΗΓΕΡΘΗΣΑΝ ΠΑΣΑΙ ΑΙ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΕΚΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΕΚΟΣΜΗΣΑΝ ΤΑΣ ΛΑΜΠΑΔΑΣ ΕΑΥΤΩΝ

7 Then all those virgins got up and put their lamps in order.

ΑΙ ΔΕ ΜΩΡΑΙ ΤΑΙΣ ΦΡΟΝΙΜΟΙΣ ΕΙΠΑΝ ΔΟΤΕ ΗΜΙΝ ΕΚ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΥ ΥΜΩΝ ΟΤΙ ΑΙ ΛΑΜΠΑΔΕΣ ΗΜΩΝ ΣΒΕΝΝΥΝΤΑΙ

8 The foolish said to the discreet, ‘Give us some of your oil, because our lamps are about to go out.’

ΑΠΕΚΡΙΘΗΣΑΝ ΔΕ ΑΙ ΦΡΟΝΙΜΟΙ ΛΕΓΟΥΣΑΙ ΜΗΠΟΤΕ ΟΥ ΜΗ ΑΡΚΕΣΗ ΗΜΙΝ ΚΑΙ ΥΜΙΝ ΠΟΡΕΥΕΣΘΕ ΜΑΛΛΟΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΩΛΟΥΝΤΑΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ ΕΑΥΤΑΙΣ

9 The discreet answered, saying: ‘Perhaps there may not be enough for both us and you. Go instead to those who sell it, and buy some for yourselves.’

10 ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΔΕ ΑΥΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣΑΙ ΗΛΘΕΝ Ο ΝΥΜΦΙΟΣ ΚΑΙ ΑΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΕΙΣΗΛΘΟΝ ΜΕΤ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΓΑΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΛΕΙΣΘΗ Η ΘΥΡΑ

10 While they were going off to buy it, the bridegroom came. The virgins who were ready went in with him to the marriage feast, and the door was shut.

11 ΥΣΤΕΡΟΝ ΔΕ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΙ ΛΟΙΠΑΙ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΛΕΓΟΥΣΑΙ ΚΥΡΙΕ ΚΥΡΙΕ ΑΝΟΙΞΟΝ ΗΜΙΝ

11 Afterward, the rest of the virgins also came, saying, ‘Sir, Sir, open to us!’

12 Ο ΔΕ ΑΠΟΚΡΙΘΕΙΣ ΕΙΠΕΝ ΑΜΗΝ ΛΕΓΩ ΥΜΙΝ ΟΥΚ ΟΙΔΑ ΥΜΑΣ

12 In answer he said, ‘I tell you the truth, I do not know you.’

13 ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ ΟΥΝ ΟΤΙ ΟΥΚ ΟΙΔΑΤΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑΝ ΟΥΔΕ ΤΗΝ ΩΡΑΝ

13 “Keep on the watch, therefore, because you know neither the day nor the hour.

14 ΩΣΠΕΡ ΓΑΡ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΕΚΑΛΕΣΕΝ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΔΟΥΛΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΔΩΚΕΝ ΑΥΤΟΙΣ ΤΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΑΥΤΟΥ

14 “For it is just like a man about to travel abroad who summoned his slaves and entrusted his belongings to them.

15 ΚΑΙ Ω ΜΕΝ ΕΔΩΚΕΝ ΠΕΝΤΕ ΤΑΛΑΝΤΑ Ω ΔΕ ΔΥΟ Ω ΔΕ ΕΝ ΕΚΑΣΤΩ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑΝ ΔΥΝΑΜΙΝ ΚΑΙ ΑΠΕΔΗΜΗΣΕΝ ΕΥΘΕΩΣ

15 He gave five talents to one, two to another, and one to still another, to each according to his own ability, and he went abroad.

16 ΠΟΡΕΥΘΕΙΣ Ο ΤΑ ΠΕΝΤΕ ΤΑΛΑΝΤΑ ΛΑΒΩΝ ΗΡΓΑΣΑΤΟ ΕΝ ΑΥΤΟΙΣ ΚΑΙ ΕΚΕΡΔΗΣΕΝ ΑΛΛΑ ΠΕΝΤΕ

16 Immediately the one who received the five talents went and did business with them and gained five more.

17 ΩΣΑΥΤΩΣ Ο ΤΑ ΔΥΟ ΕΚΕΡΔΗΣΕΝ ΑΛΛΑ ΔΥΟ

17 Likewise, the one who received the two gained two more.

18 Ο ΔΕ ΤΟ ΕΝ ΛΑΒΩΝ ΑΠΕΛΘΩΝ ΩΡΥΞΕΝ ΓΗΝ ΚΑΙ ΕΚΡΥΨΕΝ ΤΟ ΑΡΓΥΡΙΟΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΑΥΤΟΥ

18 But the slave who received just one went off and dug in the ground and hid his master’s money.

19 ΜΕΤΑ ΔΕ ΠΟΛΥΝ ΧΡΟΝΟΝ ΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΩΝ ΔΟΥΛΩΝ ΕΚΕΙΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΡΕΙ ΛΟΓΟΝ ΜΕΤ ΑΥΤΩΝ

19 “After a long time, the master of those slaves came and settled accounts with them.

20 ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΛΘΩΝ Ο ΤΑ ΠΕΝΤΕ ΤΑΛΑΝΤΑ ΛΑΒΩΝ ΠΡΟΣΗΝΕΓΚΕΝ ΑΛΛΑ ΠΕΝΤΕ ΤΑΛΑΝΤΑ ΛΕΓΩΝ ΚΥΡΙΕ ΠΕΝΤΕ ΤΑΛΑΝΤΑ ΜΟΙ ΠΑΡΕΔΩΚΑΣ ΙΔΕ ΑΛΛΑ ΠΕΝΤΕ ΤΑΛΑΝΤΑ ΕΚΕΡΔΗΣΑ

20 So the one who had received the five talents came forward and brought five additional talents, saying, ‘Master, you entrusted five talents to me; see, I gained five talents more.’

21 ΕΦΗ ΑΥΤΩ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΑΥΤΟΥ ΕΥ ΔΟΥΛΕ ΑΓΑΘΕ ΚΑΙ ΠΙΣΤΕ ΕΠΙ ΟΛΙΓΑ ΗΣ ΠΙΣΤΟΣ ΕΠΙ ΠΟΛΛΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΣΩ ΕΙΣΕΛΘΕ ΕΙΣ ΤΗΝ ΧΑΡΑΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΟΥ

21 His master said to him: ‘Well done, good and faithful slave! You were faithful over a few things. I will appoint you over many things. Enter into the joy of your master.’

22 ΠΡΟΣΕΛΘΩΝ [ΔΕ] ΚΑΙ Ο ΤΑ ΔΥΟ ΤΑΛΑΝΤΑ ΕΙΠΕΝ ΚΥΡΙΕ ΔΥΟ ΤΑΛΑΝΤΑ ΜΟΙ ΠΑΡΕΔΩΚΑΣ ΙΔΕ ΑΛΛΑ ΔΥΟ ΤΑΛΑΝΤΑ ΕΚΕΡΔΗΣΑ

22 Next the one who had received the two talents came forward and said, ‘Master, you entrusted two talents to me; see, I gained two talents more.’

23 ΕΦΗ ΑΥΤΩ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΑΥΤΟΥ ΕΥ ΔΟΥΛΕ ΑΓΑΘΕ ΚΑΙ ΠΙΣΤΕ ΕΠΙ ΟΛΙΓΑ ΗΣ ΠΙΣΤΟΣ ΕΠΙ ΠΟΛΛΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΣΩ ΕΙΣΕΛΘΕ ΕΙΣ ΤΗΝ ΧΑΡΑΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΟΥ

23 His master said to him: ‘Well done, good and faithful slave! You were faithful over a few things. I will appoint you over many things. Enter into the joy of your master.’

24 ΠΡΟΣΕΛΘΩΝ ΔΕ ΚΑΙ Ο ΤΟ ΕΝ ΤΑΛΑΝΤΟΝ ΕΙΛΗΦΩΣ ΕΙΠΕΝ ΚΥΡΙΕ ΕΓΝΩΝ ΣΕ ΟΤΙ ΣΚΛΗΡΟΣ ΕΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΘΕΡΙΖΩΝ ΟΠΟΥ ΟΥΚ ΕΣΠΕΙΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΓΩΝ ΟΘΕΝ ΟΥ ΔΙΕΣΚΟΡΠΙΣΑΣ

24 “Finally the slave who had received the one talent came forward and said: ‘Master, I knew you to be a demanding man, reaping where you did not sow and gathering where you did not winnow.

25 ΚΑΙ ΦΟΒΗΘΕΙΣ ΑΠΕΛΘΩΝ ΕΚΡΥΨΑ ΤΟ ΤΑΛΑΝΤΟΝ ΣΟΥ ΕΝ ΤΗ ΓΗ ΙΔΕ ΕΧΕΙΣ ΤΟ ΣΟΝ

25 So I grew afraid and went and hid your talent in the ground. Here, you have what is yours.’

26 ΑΠΟΚΡΙΘΕΙΣ ΔΕ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΑΥΤΟΥ ΕΙΠΕΝ ΑΥΤΩ ΠΟΝΗΡΕ ΔΟΥΛΕ ΚΑΙ ΟΚΝΗΡΕ ΗΔΕΙΣ ΟΤΙ ΘΕΡΙΖΩ ΟΠΟΥ ΟΥΚ ΕΣΠΕΙΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΓΩ ΟΘΕΝ ΟΥ ΔΙΕΣΚΟΡΠΙΣΑ

26 In reply his master said to him: ‘Wicked and sluggish slave, you knew, did you, that I reaped where I did not sow and gathered where I did not winnow?

27 ΕΔΕΙ ΣΕ ΟΥΝ ΒΑΛΕΙΝ ΤΑ ΑΡΓΥΡΙΑ ΜΟΥ ΤΟΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΑΙΣ ΚΑΙ ΕΛΘΩΝ ΕΓΩ ΕΚΟΜΙΣΑΜΗΝ ΑΝ ΤΟ ΕΜΟΝ ΣΥΝ ΤΟΚΩ

27 Well, then, you should have deposited my money with the bankers, and on my coming I would have received it back with interest.

28 ΑΡΑΤΕ ΟΥΝ ΑΠ ΑΥΤΟΥ ΤΟ ΤΑΛΑΝΤΟΝ ΚΑΙ ΔΟΤΕ ΤΩ ΕΧΟΝΤΙ ΤΑ ΔΕΚΑ ΤΑΛΑΝΤΑ

28 “‘Therefore, take the talent away from him and give it to the one who has the ten talents.

29 ΤΩ ΓΑΡ ΕΧΟΝΤΙ ΠΑΝΤΙ ΔΟΘΗΣΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΕΥΘΗΣΕΤΑΙ ΤΟΥ ΔΕ ΜΗ ΕΧΟΝΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΧΕΙ ΑΡΘΗΣΕΤΑΙ ΑΠ ΑΥΤΟΥ

29 For to everyone who has, more will be given, and he will have an abundance. But the one who does not have, even what he has will be taken away from him.

30 ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΧΡΕΙΟΝ ΔΟΥΛΟΝ ΕΚΒΑΛΕΤΕ ΕΙΣ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΟΝ ΕΚΕΙ ΕΣΤΑΙ Ο ΚΛΑΥΘΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΒΡΥΓΜΟΣ ΤΩΝ ΟΔΟΝΤΩΝ

30 And throw the good-for-nothing slave out into the darkness outside. There is where his weeping and the gnashing of his teeth will be.’

31 ΟΤΑΝ ΔΕ ΕΛΘΗ Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΝ ΤΗ ΔΟΞΗ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΤΕΣ ΟΙ ΑΓΓΕΛΟΙ ΜΕΤ ΑΥΤΟΥ ΤΟΤΕ ΚΑΘΙΣΕΙ ΕΠΙ ΘΡΟΝΟΥ ΔΟΞΗΣ ΑΥΤΟΥ

31 “When the Son of man comes in his glory, and all the angels with him, then he will sit down on his glorious throne.

32 ΚΑΙ ΣΥΝΑΧΘΗΣΟΝΤΑΙ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΑΥΤΟΥ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΘΝΗ ΚΑΙ ΑΦΟΡΙΣΕΙ ΑΥΤΟΥΣ ΑΠ ΑΛΛΗΛΩΝ ΩΣΠΕΡ Ο ΠΟΙΜΗΝ ΑΦΟΡΙΖΕΙ ΤΑ ΠΡΟΒΑΤΑ ΑΠΟ ΤΩΝ ΕΡΙΦΩΝ

32 All the nations will be gathered before him, and he will separate people one from another, just as a shepherd separates the sheep from the goats.

33 ΚΑΙ ΣΤΗΣΕΙ ΤΑ ΜΕΝ ΠΡΟΒΑΤΑ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΑΥΤΟΥ ΤΑ ΔΕ ΕΡΙΦΙΑ ΕΞ ΕΥΩΝΥΜΩΝ

33 And he will put the sheep on his right hand, but the goats on his left.

34 ΤΟΤΕ ΕΡΕΙ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΟΙΣ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΑΥΤΟΥ ΔΕΥΤΕ ΟΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΜΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΑΤΕ ΤΗΝ ΗΤΟΙΜΑΣΜΕΝΗΝ ΥΜΙΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΟΣΜΟΥ

34 “Then the King will say to those on his right: ‘Come, you who have been blessed by my Father, inherit the Kingdom prepared for you from the founding of the world.

35 ΕΠΕΙΝΑΣΑ ΓΑΡ ΚΑΙ ΕΔΩΚΑΤΕ ΜΟΙ ΦΑΓΕΙΝ ΕΔΙΨΗΣΑ ΚΑΙ ΕΠΟΤΙΣΑΤΕ ΜΕ ΞΕΝΟΣ ΗΜΗΝ ΚΑΙ ΣΥΝΗΓΑΓΕΤΕ ΜΕ

35 For I became hungry and you gave me something to eat; I was thirsty and you gave me something to drink. I was a stranger and you received me hospitably;

36 ΓΥΜΝΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΒΑΛΕΤΕ ΜΕ ΗΣΘΕΝΗΣΑ ΚΑΙ ΕΠΕΣΚΕΨΑΣΘΕ ΜΕ ΕΝ ΦΥΛΑΚΗ ΗΜΗΝ ΚΑΙ ΗΛΘΑΤΕ ΠΡΟΣ ΜΕ

36 naked and you clothed me. I fell sick and you looked after me. I was in prison and you visited me.’

37 ΤΟΤΕ ΑΠΟΚΡΙΘΗΣΟΝΤΑΙ ΑΥΤΩ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΙ ΛΕΓΟΝΤΕΣ ΚΥΡΙΕ ΠΟΤΕ ΣΕ ΕΙΔΟΜΕΝ ΠΕΙΝΩΝΤΑ ΚΑΙ ΕΘΡΕΨΑΜΕΝ Η ΔΙΨΩΝΤΑ ΚΑΙ ΕΠΟΤΙΣΑΜΕΝ

37 Then the righteous ones will answer him with the words: ‘Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you something to drink?

38 ΠΟΤΕ ΔΕ ΣΕ ΕΙΔΟΜΕΝ ΞΕΝΟΝ ΚΑΙ ΣΥΝΗΓΑΓΟΜΕΝ Η ΓΥΜΝΟΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΒΑΛΟΜΕΝ

38 When did we see you a stranger and receive you hospitably, or naked and clothe you?

39 ΠΟΤΕ ΔΕ ΣΕ ΕΙΔΟΜΕΝ ΑΣΘΕΝΟΥΝΤΑ Η ΕΝ ΦΥΛΑΚΗ ΚΑΙ ΗΛΘΟΜΕΝ ΠΡΟΣ ΣΕ

39 When did we see you sick or in prison and visit you?’

40 ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΙΘΕΙΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΕΡΕΙ ΑΥΤΟΙΣ ΑΜΗΝ ΛΕΓΩ ΥΜΙΝ ΕΦ ΟΣΟΝ ΕΠΟΙΗΣΑΤΕ ΕΝΙ ΤΟΥΤΩΝ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΟΥ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΕΜΟΙ ΕΠΟΙΗΣΑΤΕ

40 In reply the King will say to them, ‘Truly I say to you, to the extent that you did it to one of the least of these my brothers, you did it to me.’

41 ΤΟΤΕ ΕΡΕΙ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΕΞ ΕΥΩΝΥΜΩΝ ΠΟΡΕΥΕΣΘΕ ΑΠ ΕΜΟΥ [ΟΙ] ΚΑΤΗΡΑΜΕΝΟΙ ΕΙΣ ΤΟ ΠΥΡ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ ΤΟ ΗΤΟΙΜΑΣΜΕΝΟΝ ΤΩ ΔΙΑΒΟΛΩ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΑΓΓΕΛΟΙΣ ΑΥΤΟΥ

41 “Then he will say to those on his left: ‘Go away from me, you who have been cursed, into the everlasting fire prepared for the Slanderer and his angels.

42 ΕΠΕΙΝΑΣΑ ΓΑΡ ΚΑΙ ΟΥΚ ΕΔΩΚΑΤΕ ΜΟΙ ΦΑΓΕΙΝ ΕΔΙΨΗΣΑ ΚΑΙ ΟΥΚ ΕΠΟΤΙΣΑΤΕ ΜΕ

42 For I became hungry, but you gave me nothing to eat; and I was thirsty, but you gave me nothing to drink.

43 ΞΕΝΟΣ ΗΜΗΝ ΚΑΙ ΟΥ ΣΥΝΗΓΑΓΕΤΕ ΜΕ ΓΥΜΝΟΣ ΚΑΙ ΟΥ ΠΕΡΙΕΒΑΛΕΤΕ ΜΕ ΑΣΘΕΝΗΣ ΚΑΙ ΕΝ ΦΥΛΑΚΗ ΚΑΙ ΟΥΚ ΕΠΕΣΚΕΨΑΣΘΕ ΜΕ

43 I was a stranger, but you did not receive me hospitably; naked, but you did not clothe me; sick and in prison, but you did not look after me.’

44 ΤΟΤΕ ΑΠΟΚΡΙΘΗΣΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΛΕΓΟΝΤΕΣ ΚΥΡΙΕ ΠΟΤΕ ΣΕ ΕΙΔΟΜΕΝ ΠΕΙΝΩΝΤΑ Η ΔΙΨΩΝΤΑ Η ΞΕΝΟΝ Η ΓΥΜΝΟΝ Η ΑΣΘΕΝΗ Η ΕΝ ΦΥΛΑΚΗ ΚΑΙ ΟΥ ΔΙΗΚΟΝΗΣΑΜΕΝ ΣΟΙ

44 Then they too will answer with the words: ‘Lord, when did we see you hungry or thirsty or a stranger or naked or sick or in prison and did not minister to you?’

45 ΤΟΤΕ ΑΠΟΚΡΙΘΗΣΕΤΑΙ ΑΥΤΟΙΣ ΛΕΓΩΝ ΑΜΗΝ ΛΕΓΩ ΥΜΙΝ ΕΦ ΟΣΟΝ ΟΥΚ ΕΠΟΙΗΣΑΤΕ ΕΝΙ ΤΟΥΤΩΝ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΟΥΔΕ ΕΜΟΙ ΕΠΟΙΗΣΑΤΕ

45 Then he will answer them, saying: ‘Truly I say to you, to the extent that you did not do it to one of these least ones, you did not do it to me.’

46 ΚΑΙ ΑΠΕΛΕΥΣΟΝΤΑΙ ΟΥΤΟΙ ΕΙΣ ΚΟΛΑΣΙΝ ΑΙΩΝΙΟΝ ΟΙ ΔΕ ΔΙΚΑΙΟΙ ΕΙΣ ΖΩΗΝ ΑΙΩΝΙΟΝ

46 These will depart into everlasting cutting-off, but the righteous ones into everlasting life.”

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 26

Matthew. Chapter 26.

ΚΑΙ ΕΓΕΝΕΤΟ ΟΤΕ ΕΤΕΛΕΣΕΝ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΠΑΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΤΟΥΤΟΥΣ ΕΙΠΕΝ ΤΟΙΣ ΜΑΘΗΤΑΙΣ ΑΥΤΟΥ

1 Now when Jesus had finished saying all these things, he said to his disciples:

ΟΙΔΑΤΕ ΟΤΙ ΜΕΤΑ ΔΥΟ ΗΜΕΡΑΣ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΑΡΑΔΙΔΟΤΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΣΤΑΥΡΩΘΗΝΑΙ

2 “You know that two days from now the Passover takes place, and the Son of man will be handed over to be executed on the stake.”

ΤΟΤΕ ΣΥΝΗΧΘΗΣΑΝ ΟΙ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΥΛΗΝ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΡΕΩΣ ΤΟΥ ΛΕΓΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙΑΦΑ

3 Then the chief priests and the elders of the people gathered in the courtyard of the high priest, who was named Caʹiaphas,

ΚΑΙ ΣΥΝΕΒΟΥΛΕΥΣΑΝΤΟ ΙΝΑ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥΝ ΔΟΛΩ ΚΡΑΤΗΣΩΣΙΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΕΙΝΩΣΙΝ

4 and they conspired together to seize Jesus by cunning and to kill him.

ΕΛΕΓΟΝ ΔΕ ΜΗ ΕΝ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΙΝΑ ΜΗ ΘΟΡΥΒΟΣ ΓΕΝΗΤΑΙ ΕΝ ΤΩ ΛΑΩ

5 However, they were saying: “Not at the festival, so that there may not be an uproar among the people.”

ΤΟΥ ΔΕ ΙΗΣΟΥ ΓΕΝΟΜΕΝΟΥ ΕΝ ΒΗΘΑΝΙΑ ΕΝ ΟΙΚΙΑ ΣΙΜΩΝΟΣ ΤΟΥ ΛΕΠΡΟΥ

6 While Jesus was in Bethʹany in the house of Simon the leper,

ΠΡΟΣΗΛΘΕΝ ΑΥΤΩ ΓΥΝΗ ΕΧΟΥΣΑ ΑΛΑΒΑΣΤΡΟΝ ΜΥΡΟΥ ΒΑΡΥΤΙΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΕΧΕΕΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΥΤΟΥ ΑΝΑΚΕΙΜΕΝΟΥ

7 a woman with an alabaster jar of costly perfumed oil approached him, and she began pouring it on his head as he was dining.

ΙΔΟΝΤΕΣ ΔΕ ΟΙ ΜΑΘΗΤΑΙ ΗΓΑΝΑΚΤΗΣΑΝ ΛΕΓΟΝΤΕΣ ΕΙΣ ΤΙ Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΥΤΗ

8 On seeing this, the disciples became indignant and said: “Why this waste?

ΕΔΥΝΑΤΟ ΓΑΡ ΤΟΥΤΟ ΠΡΑΘΗΝΑΙ ΠΟΛΛΟΥ ΚΑΙ ΔΟΘΗΝΑΙ ΠΤΩΧΟΙΣ

9 For this could have been sold for a great deal of money and given to the poor.”

10 ΓΝΟΥΣ ΔΕ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΕΙΠΕΝ ΑΥΤΟΙΣ ΤΙ ΚΟΠΟΥΣ ΠΑΡΕΧΕΤΕ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΙ ΕΡΓΟΝ ΓΑΡ ΚΑΛΟΝ ΗΡΓΑΣΑΤΟ ΕΙΣ ΕΜΕ

10 Aware of this, Jesus said to them: “Why do you try to make trouble for the woman? She did a fine deed toward me.

11 ΠΑΝΤΟΤΕ ΓΑΡ ΤΟΥΣ ΠΤΩΧΟΥΣ ΕΧΕΤΕ ΜΕΘ ΕΑΥΤΩΝ ΕΜΕ ΔΕ ΟΥ ΠΑΝΤΟΤΕ ΕΧΕΤΕ

11 For you always have the poor with you, but you will not always have me.

12 ΒΑΛΟΥΣΑ ΓΑΡ ΑΥΤΗ ΤΟ ΜΥΡΟΝ ΤΟΥΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΝΤΑΦΙΑΣΑΙ ΜΕ ΕΠΟΙΗΣΕΝ

12 When she put this perfumed oil on my body, she did it to prepare me for burial.

13 ΑΜΗΝ ΛΕΓΩ ΥΜΙΝ ΟΠΟΥ ΕΑΝ ΚΗΡΥΧΘΗ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΤΟΥΤΟ ΕΝ ΟΛΩ ΤΩ ΚΟΣΜΩ ΛΑΛΗΘΗΣΕΤΑΙ ΚΑΙ Ο ΕΠΟΙΗΣΕΝ ΑΥΤΗ ΕΙΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΑΥΤΗΣ

13 Truly I say to you, wherever this good news is preached in all the world, what this woman did will also be told in memory of her.”

14 ΤΟΤΕ ΠΟΡΕΥΘΕΙΣ ΕΙΣ ΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑ Ο ΛΕΓΟΜΕΝΟΣ ΙΟΥΔΑΣ ΙΣΚΑΡΙΩΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ

14 Then one of the Twelve, the one called Judas Iscarʹiot, went to the chief priests

15 ΕΙΠΕΝ ΤΙ ΘΕΛΕΤΕ ΜΟΙ ΔΟΥΝΑΙ ΚΑΓΩ ΥΜΙΝ ΠΑΡΑΔΩΣΩ ΑΥΤΟΝ ΟΙ ΔΕ ΕΣΤΗΣΑΝ ΑΥΤΩ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑ ΑΡΓΥΡΙΑ

15 and said: “What will you give me to betray him to you?” They stipulated to him 30 silver pieces.

16 ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΕΖΗΤΕΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑΝ ΙΝΑ ΑΥΤΟΝ ΠΑΡΑΔΩ

16 So from then on, he kept looking for a good opportunity to betray him.

17 ΤΗ ΔΕ ΠΡΩΤΗ ΤΩΝ ΑΖΥΜΩΝ ΠΡΟΣΗΛΘΟΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΑΙ ΤΩ ΙΗΣΟΥ ΛΕΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙΣ ΕΤΟΙΜΑΣΩΜΕΝ ΣΟΙ ΦΑΓΕΙΝ ΤΟ ΠΑΣΧΑ

17 On the first day of the Unleavened Bread, the disciples came to Jesus, saying: “Where do you want us to prepare for you to eat the Passover?”

18 Ο ΔΕ ΕΙΠΕΝ ΥΠΑΓΕΤΕ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΕΙΝΑ ΚΑΙ ΕΙΠΑΤΕ ΑΥΤΩ Ο ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΛΕΓΕΙ Ο ΚΑΙΡΟΣ ΜΟΥ ΕΓΓΥΣ ΕΣΤΙΝ ΠΡΟΣ ΣΕ ΠΟΙΩ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥ

18 He said: “Go into the city to So-and-so and say to him, ‘The Teacher says: “My appointed time is near; I will celebrate the Passover with my disciples at your home.”’”

19 ΚΑΙ ΕΠΟΙΗΣΑΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΑΙ ΩΣ ΣΥΝΕΤΑΞΕΝ ΑΥΤΟΙΣ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΚΑΙ ΗΤΟΙΜΑΣΑΝ ΤΟ ΠΑΣΧΑ

19 So the disciples did as Jesus instructed them and prepared for the Passover.

20 ΟΨΙΑΣ ΔΕ ΓΕΝΟΜΕΝΗΣ ΑΝΕΚΕΙΤΟ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑ

20 When evening came, he was reclining at the table with the 12 disciples.

21 ΚΑΙ ΕΣΘΙΟΝΤΩΝ ΑΥΤΩΝ ΕΙΠΕΝ ΑΜΗΝ ΛΕΓΩ ΥΜΙΝ ΟΤΙ ΕΙΣ ΕΞ ΥΜΩΝ ΠΑΡΑΔΩΣΕΙ ΜΕ

21 While they were eating, he said: “Truly I say to you, one of you will betray me.”

22 ΚΑΙ ΛΥΠΟΥΜΕΝΟΙ ΣΦΟΔΡΑ ΗΡΞΑΝΤΟ ΛΕΓΕΙΝ ΑΥΤΩ ΕΙΣ ΕΚΑΣΤΟΣ ΜΗΤΙ ΕΓΩ ΕΙΜΙ ΚΥΡΙΕ

22 Being very much grieved at this, each and every one began to say to him: “Lord, it is not I, is it?”

23 Ο ΔΕ ΑΠΟΚΡΙΘΕΙΣ ΕΙΠΕΝ Ο ΕΜΒΑΨΑΣ ΜΕΤ ΕΜΟΥ ΤΗΝ ΧΕΙΡΑ ΕΝ ΤΩ ΤΡΥΒΛΙΩ ΟΥΤΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΔΩΣΕΙ

23 In reply he said: “The one who dips his hand with me into the bowl is the one who will betray me.

24 Ο ΜΕΝ ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΥΠΑΓΕΙ ΚΑΘΩΣ ΓΕΓΡΑΠΤΑΙ ΠΕΡΙ ΑΥΤΟΥ ΟΥΑΙ ΔΕ ΤΩ ΑΝΘΡΩΠΩ ΕΚΕΙΝΩ ΔΙ ΟΥ Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΑΡΑΔΙΔΟΤΑΙ ΚΑΛΟΝ ΗΝ ΑΥΤΩ ΕΙ ΟΥΚ ΕΓΕΝΝΗΘΗ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΚΕΙΝΟΣ

24 True, the Son of man is going away, just as it is written about him, but woe to that man through whom the Son of man is betrayed! It would have been better for that man if he had not been born.”

25 ΑΠΟΚΡΙΘΕΙΣ ΔΕ ΙΟΥΔΑΣ Ο ΠΑΡΑΔΙΔΟΥΣ ΑΥΤΟΝ ΕΙΠΕΝ ΜΗΤΙ ΕΓΩ ΕΙΜΙ ΡΑΒΒΙ ΛΕΓΕΙ ΑΥΤΩ ΣΥ ΕΙΠΑΣ

25 Judas, who was about to betray him, replied: “It is not I, is it, Rabbi?” Jesus said to him: “You yourself said it.”

26 ΕΣΘΙΟΝΤΩΝ ΔΕ ΑΥΤΩΝ ΛΑΒΩΝ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΑΡΤΟΝ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΣΑΣ ΕΚΛΑΣΕΝ ΚΑΙ ΔΟΥΣ ΤΟΙΣ ΜΑΘΗΤΑΙΣ ΕΙΠΕΝ ΛΑΒΕΤΕ ΦΑΓΕΤΕ ΤΟΥΤΟ ΕΣΤΙΝ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥ

26 As they continued eating, Jesus took a loaf, and after saying a blessing, he broke it, and giving it to the disciples, he said: “Take, eat. This means my body.”

27 ΚΑΙ ΛΑΒΩΝ ΠΟΤΗΡΙΟΝ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΑΣ ΕΔΩΚΕΝ ΑΥΤΟΙΣ ΛΕΓΩΝ ΠΙΕΤΕ ΕΞ ΑΥΤΟΥ ΠΑΝΤΕΣ

27 And taking a cup, he offered thanks and gave it to them, saying: “Drink out of it, all of you,

28 ΤΟΥΤΟ ΓΑΡ ΕΣΤΙΝ ΤΟ ΑΙΜΑ ΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΤΟ ΠΕΡΙ ΠΟΛΛΩΝ ΕΚΧΥΝΝΟΜΕΝΟΝ ΕΙΣ ΑΦΕΣΙΝ ΑΜΑΡΤΙΩΝ

28 for this means my ‘blood of the covenant,’ which is to be poured out in behalf of many for forgiveness of sins.

29 ΛΕΓΩ ΔΕ ΥΜΙΝ ΟΥ ΜΗ ΠΙΩ ΑΠ ΑΡΤΙ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ ΕΩΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΚΕΙΝΗΣ ΟΤΑΝ ΑΥΤΟ ΠΙΝΩ ΜΕΘ ΥΜΩΝ ΚΑΙΝΟΝ ΕΝ ΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΜΟΥ

29 But I say to you: I will by no means drink again any of this product of the vine until that day when I drink it new with you in the Kingdom of my Father.”

30 ΚΑΙ ΥΜΝΗΣΑΝΤΕΣ ΕΞΗΛΘΟΝ ΕΙΣ ΤΟ ΟΡΟΣ ΤΩΝ ΕΛΑΙΩΝ

30 Finally, after singing praises, they went out to the Mount of Olives.

31 ΤΟΤΕ ΛΕΓΕΙ ΑΥΤΟΙΣ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΠΑΝΤΕΣ ΥΜΕΙΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΣΘΗΣΕΣΘΕ ΕΝ ΕΜΟΙ ΕΝ ΤΗ ΝΥΚΤΙ ΤΑΥΤΗ ΓΕΓΡΑΠΤΑΙ ΓΑΡ ΠΑΤΑΞΩ ΤΟΝ ΠΟΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΣΘΗΣΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΙΜΝΗΣ

31 Then Jesus said to them: “All of you will be stumbled in connection with me on this night, for it is written: ‘I will strike the shepherd, and the sheep of the flock will be scattered about.’

32 ΜΕΤΑ ΔΕ ΤΟ ΕΓΕΡΘΗΝΑΙ ΜΕ ΠΡΟΑΞΩ ΥΜΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΑΛΙΛΑΙΑΝ

32 But after I have been raised up, I will go ahead of you into Galʹilee.”

33 ΑΠΟΚΡΙΘΕΙΣ ΔΕ Ο ΠΕΤΡΟΣ ΕΙΠΕΝ ΑΥΤΩ ΕΙ ΠΑΝΤΕΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΣΘΗΣΟΝΤΑΙ ΕΝ ΣΟΙ ΕΓΩ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΣΚΑΝΔΑΛΙΣΘΗΣΟΜΑΙ

33 But Peter, in response, said to him: “Although all the others are stumbled in connection with you, I will never be stumbled!”

34 ΕΦΗ ΑΥΤΩ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΑΜΗΝ ΛΕΓΩ ΣΟΙ ΟΤΙ ΕΝ ΤΑΥΤΗ ΤΗ ΝΥΚΤΙ ΠΡΙΝ ΑΛΕΚΤΟΡΑ ΦΩΝΗΣΑΙ ΤΡΙΣ ΑΠΑΡΝΗΣΗ ΜΕ

34 Jesus said to him: “Truly I say to you, on this night, before a rooster crows, you will disown me three times.”

35 ΛΕΓΕΙ ΑΥΤΩ Ο ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΝ ΔΕΗ ΜΕ ΣΥΝ ΣΟΙ ΑΠΟΘΑΝΕΙΝ ΟΥ ΜΗ ΣΕ ΑΠΑΡΝΗΣΟΜΑΙ ΟΜΟΙΩΣ ΚΑΙ ΠΑΝΤΕΣ ΟΙ ΜΑΘΗΤΑΙ ΕΙΠΑΝ

35 Peter said to him: “Even if I should have to die with you, I will by no means disown you.” All the other disciples also said the same thing.

36 ΤΟΤΕ ΕΡΧΕΤΑΙ ΜΕΤ ΑΥΤΩΝ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΕΙΣ ΧΩΡΙΟΝ ΛΕΓΟΜΕΝΟΝ ΓΕΘΣΗΜΑΝΙ ΚΑΙ ΛΕΓΕΙ ΤΟΙΣ ΜΑΘΗΤΑΙΣ ΚΑΘΙΣΑΤΕ ΑΥΤΟΥ ΕΩΣ [ΟΥ] ΑΠΕΛΘΩΝ ΕΚΕΙ ΠΡΟΣΕΥΞΩΜΑΙ

36 Then Jesus came with them to the spot called Gethsemʹane, and he said to the disciples: “Sit down here while I go over there and pray.”

37 ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ ΤΟΝ ΠΕΤΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΥΙΟΥΣ ΖΕΒΕΔΑΙΟΥ ΗΡΞΑΤΟ ΛΥΠΕΙΣΘΑΙ ΚΑΙ ΑΔΗΜΟΝΕΙΝ

37 And taking along Peter and the two sons of Zebʹedee, he began to feel grieved and to be greatly troubled.

38 ΤΟΤΕ ΛΕΓΕΙ ΑΥΤΟΙΣ ΠΕΡΙΛΥΠΟΣ ΕΣΤΙΝ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΕΩΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΜΕΙΝΑΤΕ ΩΔΕ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ ΜΕΤ ΕΜΟΥ

38 Then he said to them: “I am deeply grieved, even to death. Stay here and keep on the watch with me.”

39 ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΘΩΝ ΜΙΚΡΟΝ ΕΠΕΣΕΝ ΕΠΙ ΠΡΟΣΩΠΟΝ ΑΥΤΟΥ ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΛΕΓΩΝ ΠΑΤΕΡ ΜΟΥ ΕΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΕΣΤΙΝ ΠΑΡΕΛΘΑΤΩ ΑΠ ΕΜΟΥ ΤΟ ΠΟΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥΤΟ ΠΛΗΝ ΟΥΧ ΩΣ ΕΓΩ ΘΕΛΩ ΑΛΛ ΩΣ ΣΥ

39 And going a little way forward, he fell facedown, praying: “My Father, if it is possible, let this cup pass away from me. Yet, not as I will, but as you will.”

40 ΚΑΙ ΕΡΧΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΙΣΚΕΙ ΑΥΤΟΥΣ ΚΑΘΕΥΔΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΛΕΓΕΙ ΤΩ ΠΕΤΡΩ ΟΥΤΩΣ ΟΥΚ ΙΣΧΥΣΑΤΕ ΜΙΑΝ ΩΡΑΝ ΓΡΗΓΟΡΗΣΑΙ ΜΕΤ ΕΜΟΥ

40 He returned to the disciples and found them sleeping, and he said to Peter: “Could you not so much as keep on the watch for one hour with me?

41 ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣΘΕ ΙΝΑ ΜΗ ΕΙΣΕΛΘΗΤΕ ΕΙΣ ΠΕΙΡΑΣΜΟΝ ΤΟ ΜΕΝ ΠΝΕΥΜΑ ΠΡΟΘΥΜΟΝ Η ΔΕ ΣΑΡΞ ΑΣΘΕΝΗΣ

41 Keep on the watch and pray continually, so that you may not enter into temptation. The spirit, of course, is eager, but the flesh is weak.”

42 ΠΑΛΙΝ ΕΚ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΑΠΕΛΘΩΝ ΠΡΟΣΗΥΞΑΤΟ ΛΕΓΩΝ ΠΑΤΕΡ ΜΟΥ ΕΙ ΟΥ ΔΥΝΑΤΑΙ ΤΟΥΤΟ ΠΑΡΕΛΘΕΙΝ ΕΑΝ ΜΗ ΑΥΤΟ ΠΙΩ ΓΕΝΗΘΗΤΩ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΣΟΥ

42 Again, a second time, he went off and prayed: “My Father, if it is not possible for this to pass away unless I drink it, let your will take place.”

43 ΚΑΙ ΕΛΘΩΝ ΠΑΛΙΝ ΕΥΡΕΝ ΑΥΤΟΥΣ ΚΑΘΕΥΔΟΝΤΑΣ ΗΣΑΝ ΓΑΡ ΑΥΤΩΝ ΟΙ ΟΦΘΑΛΜΟΙ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΟΙ

43 And he came again and found them sleeping, for their eyes were heavy.

44 ΚΑΙ ΑΦΕΙΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΑΛΙΝ ΑΠΕΛΘΩΝ ΠΡΟΣΗΥΞΑΤΟ ΕΚ ΤΡΙΤΟΥ ΤΟΝ ΑΥΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΕΙΠΩΝ ΠΑΛΙΝ

44 So leaving them, he again went off and prayed for a third time, saying once more the same thing.

45 ΤΟΤΕ ΕΡΧΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΕΓΕΙ ΑΥΤΟΙΣ ΚΑΘΕΥΔΕΤΕ [ΤΟ] ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΥΕΣΘΕ ΙΔΟΥ ΗΓΓΙΚΕΝ Η ΩΡΑ ΚΑΙ Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΑΡΑΔΙΔΟΤΑΙ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΑΜΑΡΤΩΛΩΝ

45 Then he returned to the disciples and said to them: “At such a time as this, you are sleeping and resting! Look! The hour has drawn near for the Son of man to be betrayed into the hands of sinners.

46 ΕΓΕΙΡΕΣΘΕ ΑΓΩΜΕΝ ΙΔΟΥ ΗΓΓΙΚΕΝ Ο ΠΑΡΑΔΙΔΟΥΣ ΜΕ

46 Get up, let us go. Look! My betrayer has drawn near.”

47 ΚΑΙ ΕΤΙ ΑΥΤΟΥ ΛΑΛΟΥΝΤΟΣ ΙΔΟΥ ΙΟΥΔΑΣ ΕΙΣ ΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΗΛΘΕΝ ΚΑΙ ΜΕΤ ΑΥΤΟΥ ΟΧΛΟΣ ΠΟΛΥΣ ΜΕΤΑ ΜΑΧΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΩΝ ΑΠΟ ΤΩΝ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΩΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ

47 While he was still speaking, look! Judas, one of the Twelve, came and with him a large crowd with swords and clubs, sent from the chief priests and the elders of the people.

48 Ο ΔΕ ΠΑΡΑΔΙΔΟΥΣ ΑΥΤΟΝ ΕΔΩΚΕΝ ΑΥΤΟΙΣ ΣΗΜΕΙΟΝ ΛΕΓΩΝ ΟΝ ΑΝ ΦΙΛΗΣΩ ΑΥΤΟΣ ΕΣΤΙΝ ΚΡΑΤΗΣΑΤΕ ΑΥΤΟΝ

48 Now his betrayer had given them a sign, saying: “Whoever it is I kiss, he is the one; take him into custody.”

49 ΚΑΙ ΕΥΘΕΩΣ ΠΡΟΣΕΛΘΩΝ ΤΩ ΙΗΣΟΥ ΕΙΠΕΝ ΧΑΙΡΕ ΡΑΒΒΙ ΚΑΙ ΚΑΤΕΦΙΛΗΣΕΝ ΑΥΤΟΝ

49 And going straight up to Jesus, he said: “Greetings, Rabbi!” and gave him a tender kiss.

50 Ο ΔΕ ΙΗΣΟΥΣ ΕΙΠΕΝ ΑΥΤΩ ΕΤΑΙΡΕ ΕΦ Ο ΠΑΡΕΙ ΤΟΤΕ ΠΡΟΣΕΛΘΟΝΤΕΣ ΕΠΕΒΑΛΟΝ ΤΑΣ ΧΕΙΡΑΣ ΕΠΙ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΕΚΡΑΤΗΣΑΝ ΑΥΤΟΝ

50 But Jesus said to him: “Fellow, for what purpose are you present?” Then they came forward and seized Jesus and took him into custody.

51 ΚΑΙ ΙΔΟΥ ΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑ ΙΗΣΟΥ ΕΚΤΕΙΝΑΣ ΤΗΝ ΧΕΙΡΑ ΑΠΕΣΠΑΣΕΝ ΤΗΝ ΜΑΧΑΙΡΑΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΤΑΞΑΣ ΤΟΝ ΔΟΥΛΟΝ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΡΕΩΣ ΑΦΕΙΛΕΝ ΑΥΤΟΥ ΤΟ ΩΤΙΟΝ

51 But look! one of those with Jesus reached out his hand and drew his sword and struck the slave of the high priest, taking off his ear.

52 ΤΟΤΕ ΛΕΓΕΙ ΑΥΤΩ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΑΠΟΣΤΡΕΨΟΝ ΤΗΝ ΜΑΧΑΙΡΑΝ ΣΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΟΠΟΝ ΑΥΤΗΣ ΠΑΝΤΕΣ ΓΑΡ ΟΙ ΛΑΒΟΝΤΕΣ ΜΑΧΑΙΡΑΝ ΕΝ ΜΑΧΑΙΡΗ ΑΠΟΛΟΥΝΤΑΙ

52 Then Jesus said to him: “Return your sword to its place, for all those who take up the sword will perish by the sword.

53 Η ΔΟΚΕΙΣ ΟΤΙ ΟΥ ΔΥΝΑΜΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΕΣΑΙ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΗΣΕΙ ΜΟΙ ΑΡΤΙ ΠΛΕΙΩ ΔΩΔΕΚΑ ΛΕΓΙΩΝΑΣ ΑΓΓΕΛΩΝ

53 Or do you think that I cannot appeal to my Father to supply me at this moment more than 12 legions of angels?

54 ΠΩΣ ΟΥΝ ΠΛΗΡΩΘΩΣΙΝ ΑΙ ΓΡΑΦΑΙ ΟΤΙ ΟΥΤΩΣ ΔΕΙ ΓΕΝΕΣΘΑΙ

54 In that case, how would the Scriptures be fulfilled that say it must take place this way?”

55 ΕΝ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗ ΩΡΑ ΕΙΠΕΝ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΙΣ ΟΧΛΟΙΣ ΩΣ ΕΠΙ ΛΗΣΤΗΝ ΕΞΗΛΘΑΤΕ ΜΕΤΑ ΜΑΧΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΩΝ ΣΥΛΛΑΒΕΙΝ ΜΕ ΚΑΘ ΗΜΕΡΑΝ ΕΝ ΤΩ ΙΕΡΩ ΕΚΑΘΕΖΟΜΗΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΑΙ ΟΥΚ ΕΚΡΑΤΗΣΑΤΕ ΜΕ

55 In that hour Jesus said to the crowds: “Did you come out to arrest me with swords and clubs as against a robber? Day after day I used to sit in the temple teaching, and yet you did not take me into custody.

56 ΤΟΥΤΟ ΔΕ ΟΛΟΝ ΓΕΓΟΝΕΝ ΙΝΑ ΠΛΗΡΩΘΩΣΙΝ ΑΙ ΓΡΑΦΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΩΝ ΤΟΤΕ ΟΙ ΜΑΘΗΤΑΙ ΠΑΝΤΕΣ ΑΦΕΝΤΕΣ ΑΥΤΟΝ ΕΦΥΓΟΝ

56 But all of this has taken place for the writings of the prophets to be fulfilled.” Then all the disciples abandoned him and fled.

57 ΟΙ ΔΕ ΚΡΑΤΗΣΑΝΤΕΣ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥΝ ΑΠΗΓΑΓΟΝ ΠΡΟΣ ΚΑΙΑΦΑΝ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΡΕΑ ΟΠΟΥ ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΙ ΣΥΝΗΧΘΗΣΑΝ

57 Those who took Jesus into custody led him away to Caʹiaphas the high priest, where the scribes and the elders were gathered together.

58 Ο ΔΕ ΠΕΤΡΟΣ ΗΚΟΛΟΥΘΕΙ ΑΥΤΩ ΑΠΟ ΜΑΚΡΟΘΕΝ ΕΩΣ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΡΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΕΛΘΩΝ ΕΣΩ ΕΚΑΘΗΤΟ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΤΩΝ ΙΔΕΙΝ ΤΟ ΤΕΛΟΣ

58 But Peter kept following him from a good distance, as far as the courtyard of the high priest, and after going inside, he sat with the house attendants to see the outcome.

59 ΟΙ ΔΕ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΟΛΟΝ ΕΖΗΤΟΥΝ ΨΕΥΔΟΜΑΡΤΥΡΙΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΟΠΩΣ ΑΥΤΟΝ ΘΑΝΑΤΩΣΩΣΙΝ

59 Now the chief priests and the entire Sanʹhedrin were looking for false testimony against Jesus in order to put him to death.

60 ΚΑΙ ΟΥΧ ΕΥΡΟΝ ΠΟΛΛΩΝ ΠΡΟΣΕΛΘΟΝΤΩΝ ΨΕΥΔΟΜΑΡΤΥΡΩΝ ΥΣΤΕΡΟΝ ΔΕ ΠΡΟΣΕΛΘΟΝΤΕΣ ΔΥΟ

60 But they found none, although many false witnesses came forward. Later two came forward

61 ΕΙΠΑΝ ΟΥΤΟΣ ΕΦΗ ΔΥΝΑΜΑΙ ΚΑΤΑΛΥΣΑΙ ΤΟΝ ΝΑΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΡΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΑΙ

61 and said: “This man said, ‘I am able to throw down the temple of God and build it up in three days.’”

62 ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣ Ο ΑΡΧΙΕΡΕΥΣ ΕΙΠΕΝ ΑΥΤΩ ΟΥΔΕΝ ΑΠΟΚΡΙΝΗ ΤΙ ΟΥΤΟΙ ΣΟΥ ΚΑΤΑΜΑΡΤΥΡΟΥΣΙΝ

62 With that the high priest stood up and said to him: “Do you say nothing in reply? What is it these men are testifying against you?”

63 Ο ΔΕ ΙΗΣΟΥΣ ΕΣΙΩΠΑ ΚΑΙ Ο ΑΡΧΙΕΡΕΥΣ ΕΙΠΕΝ ΑΥΤΩ ΕΞΟΡΚΙΖΩ ΣΕ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΤΟΥ ΖΩΝΤΟΣ ΙΝΑ ΗΜΙΝ ΕΙΠΗΣ ΕΙ ΣΥ ΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

63 But Jesus kept silent. So the high priest said to him: “I put you under oath by the living God to tell us whether you are the Anointed One, the Son of God!”

64 ΛΕΓΕΙ ΑΥΤΩ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΣΥ ΕΙΠΑΣ ΠΛΗΝ ΛΕΓΩ ΥΜΙΝ ΑΠ ΑΡΤΙ ΟΨΕΣΘΕ ΤΟΝ ΥΙΟΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΘΗΜΕΝΟΝ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΕΩΣ ΚΑΙ ΕΡΧΟΜΕΝΟΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΝΕΦΕΛΩΝ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ

64 Jesus said to him: “You yourself said it. But I say to you: From now on you will see the Son of man sitting at the right hand of power and coming on the clouds of heaven.”

65 ΤΟΤΕ Ο ΑΡΧΙΕΡΕΥΣ ΔΙΕΡΡΗΞΕΝ ΤΑ ΙΜΑΤΙΑ ΑΥΤΟΥ ΛΕΓΩΝ ΕΒΛΑΣΦΗΜΗΣΕΝ ΤΙ ΕΤΙ ΧΡΕΙΑΝ ΕΧΟΜΕΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΙΔΕ ΝΥΝ ΗΚΟΥΣΑΤΕ ΤΗΝ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΝ

65 Then the high priest ripped his outer garments, saying: “He has blasphemed! What further need do we have of witnesses? See! Now you have heard the blasphemy.

66 ΤΙ ΥΜΙΝ ΔΟΚΕΙ ΟΙ ΔΕ ΑΠΟΚΡΙΘΕΝΤΕΣ ΕΙΠΑΝ ΕΝΟΧΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΕΣΤΙΝ

66 What is your opinion?” They answered: “He deserves to die.”

67 ΤΟΤΕ ΕΝΕΠΤΥΣΑΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΕΚΟΛΑΦΙΣΑΝ ΑΥΤΟΝ ΟΙ ΔΕ ΕΡΑΠΙΣΑΝ

67 Then they spat in his face and hit him with their fists. Others slapped him on the face,

68 ΛΕΓΟΝΤΕΣ ΠΡΟΦΗΤΕΥΣΟΝ ΗΜΙΝ ΧΡΙΣΤΕ ΤΙΣ ΕΣΤΙΝ Ο ΠΑΙΣΑΣ ΣΕ

68 saying: “Prophesy to us, you the Anointed One. Who struck you?”

69 Ο ΔΕ ΠΕΤΡΟΣ ΕΚΑΘΗΤΟ ΕΞΩ ΕΝ ΤΗ ΑΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΘΕΝ ΑΥΤΩ ΜΙΑ ΠΑΙΔΙΣΚΗ ΛΕΓΟΥΣΑ ΚΑΙ ΣΥ ΗΣΘΑ ΜΕΤΑ ΙΗΣΟΥ ΤΟΥ ΓΑΛΙΛΑΙΟΥ

69 Now Peter was sitting outside in the courtyard, and a servant girl came up to him and said: “You too were with Jesus the Galileʹan!”

70 Ο ΔΕ ΗΡΝΗΣΑΤΟ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΠΑΝΤΩΝ ΛΕΓΩΝ ΟΥΚ ΟΙΔΑ ΤΙ ΛΕΓΕΙΣ

70 But he denied it before them all, saying: “I do not know what you are talking about.”

71 ΕΞΕΛΘΟΝΤΑ ΔΕ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ ΕΙΔΕΝ ΑΥΤΟΝ ΑΛΛΗ ΚΑΙ ΛΕΓΕΙ ΤΟΙΣ ΕΚΕΙ ΟΥΤΟΣ ΗΝ ΜΕΤΑ ΙΗΣΟΥ ΤΟΥ ΝΑΖΩΡΑΙΟΥ

71 When he went out to the gatehouse, another girl noticed him and said to those there: “This man was with Jesus the Nazareneʹ.”

72 ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΗΡΝΗΣΑΤΟ ΜΕΤΑ ΟΡΚΟΥ ΟΤΙ ΟΥΚ ΟΙΔΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ

72 Again he denied it, with an oath: “I do not know the man!”

73 ΜΕΤΑ ΜΙΚΡΟΝ ΔΕ ΠΡΟΣΕΛΘΟΝΤΕΣ ΟΙ ΕΣΤΩΤΕΣ ΕΙΠΟΝ ΤΩ ΠΕΤΡΩ ΑΛΗΘΩΣ ΚΑΙ ΣΥ ΕΞ ΑΥΤΩΝ ΕΙ ΚΑΙ ΓΑΡ Η ΛΑΛΙΑ ΣΟΥ ΔΗΛΟΝ ΣΕ ΠΟΙΕΙ

73 After a little while, those standing around came up and said to Peter: “Certainly you are also one of them, for in fact, your dialect gives you away.”

74 ΤΟΤΕ ΗΡΞΑΤΟ ΚΑΤΑΘΕΜΑΤΙΖΕΙΝ ΚΑΙ ΟΜΝΥΕΙΝ ΟΤΙ ΟΥΚ ΟΙΔΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ ΚΑΙ ΕΥΘΕΩΣ ΑΛΕΚΤΩΡ ΕΦΩΝΗΣΕΝ

74 Then he started to curse and swear: “I do not know the man!” And immediately a rooster crowed.

75 ΚΑΙ ΕΜΝΗΣΘΗ Ο ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ ΙΗΣΟΥ ΕΙΡΗΚΟΤΟΣ ΟΤΙ ΠΡΙΝ ΑΛΕΚΤΟΡΑ ΦΩΝΗΣΑΙ ΤΡΙΣ ΑΠΑΡΝΗΣΗ ΜΕ ΚΑΙ ΕΞΕΛΘΩΝ ΕΞΩ ΕΚΛΑΥΣΕΝ ΠΙΚΡΩΣ

75 And Peter called to mind what Jesus had said, namely: “Before a rooster crows, you will disown me three times.” And he went outside and wept bitterly.

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 27

Matthew. Chapter 27.

ΠΡΩΙΑΣ ΔΕ ΓΕΝΟΜΕΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΕΛΑΒΟΝ ΠΑΝΤΕΣ ΟΙ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΩΣΤΕ ΘΑΝΑΤΩΣΑΙ ΑΥΤΟΝ

1 When morning came, all the chief priests and the elders of the people consulted together against Jesus to put him to death.

ΚΑΙ ΔΗΣΑΝΤΕΣ ΑΥΤΟΝ ΑΠΗΓΑΓΟΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΔΩΚΑΝ ΠΙΛΑΤΩ ΤΩ ΗΓΕΜΟΝΙ

2 After binding him, they led him off and handed him over to Pilate, the governor.

ΤΟΤΕ ΙΔΩΝ ΙΟΥΔΑΣ Ο ΠΑΡΑΔΙΔΟΥΣ ΑΥΤΟΝ ΟΤΙ ΚΑΤΕΚΡΙΘΗ ΜΕΤΑΜΕΛΗΘΕΙΣ ΕΣΤΡΕΨΕΝ ΤΑ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑ ΑΡΓΥΡΙΑ ΤΟΙΣ ΑΡΧΙΕΡΕΥΣΙΝ ΚΑΙ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΙΣ

3 Then Judas, his betrayer, seeing that Jesus had been condemned, felt remorse and brought the 30 pieces of silver back to the chief priests and elders,

ΛΕΓΩΝ ΗΜΑΡΤΟΝ ΠΑΡΑΔΟΥΣ ΑΙΜΑ ΑΘΩΟΝ ΟΙ ΔΕ ΕΙΠΑΝ ΤΙ ΠΡΟΣ ΗΜΑΣ ΣΥ ΟΨΗ

4 saying: “I sinned when I betrayed innocent blood.” They said: “What is that to us? You must see to it!”

ΚΑΙ ΡΙΨΑΣ ΤΑ ΑΡΓΥΡΙΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΑΟΝ ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ ΚΑΙ ΑΠΕΛΘΩΝ ΑΠΗΓΞΑΤΟ

5 So he threw the silver pieces into the temple and departed. Then he went off and hanged himself.

ΟΙ ΔΕ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΛΑΒΟΝΤΕΣ ΤΑ ΑΡΓΥΡΙΑ ΕΙΠΑΝ ΟΥΚ ΕΞΕΣΤΙΝ ΒΑΛΕΙΝ ΑΥΤΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΟΡΒΑΝΑΝ ΕΠΕΙ ΤΙΜΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΕΣΤΙΝ

6 But the chief priests took the silver pieces and said: “It is not lawful to put them into the sacred treasury, because they are the price of blood.”

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΔΕ ΛΑΒΟΝΤΕΣ ΗΓΟΡΑΣΑΝ ΕΞ ΑΥΤΩΝ ΤΟΝ ΑΓΡΟΝ ΤΟΥ ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΕΙΣ ΤΑΦΗΝ ΤΟΙΣ ΞΕΝΟΙΣ

7 After consulting together, they used the money to buy the potter’s field as a burial place for strangers.

ΔΙΟ ΕΚΛΗΘΗ Ο ΑΓΡΟΣ ΕΚΕΙΝΟΣ ΑΓΡΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΕΩΣ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΟΝ

8 Therefore, that field has been called Field of Blood to this very day.

ΤΟΤΕ ΕΠΛΗΡΩΘΗ ΤΟ ΡΗΘΕΝ ΔΙΑ ΙΕΡΕΜΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΛΕΓΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΛΑΒΟΝ ΤΑ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑ ΑΡΓΥΡΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΤΕΤΙΜΗΜΕΝΟΥ ΟΝ ΕΤΙΜΗΣΑΝΤΟ ΑΠΟ ΥΙΩΝ ΙΣΡΑΗΛ

9 Then what was spoken through Jeremiah[1] the prophet was fulfilled: “And they took the 30 silver pieces, the price that was set on the man, the one on whom a price was set by some of the sons of Israel,

10 ΚΑΙ ΕΔΩΚΑΝ ΑΥΤΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΡΟΝ ΤΟΥ ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΚΑΘΑ ΣΥΝΕΤΑΞΕΝ ΜΟΙ ΚΥΡΙΟΣ

10 and they gave them for the potter’s field, according to what Jehovah had commanded me.”

11 Ο ΔΕ ΙΗΣΟΥΣ ΕΣΤΑΘΗ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΟΥ ΗΓΕΜΟΝΟΣ ΚΑΙ ΕΠΗΡΩΤΗΣΕΝ ΑΥΤΟΝ Ο ΗΓΕΜΩΝ ΛΕΓΩΝ ΣΥ ΕΙ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ Ο ΔΕ ΙΗΣΟΥΣ ΕΦΗ ΣΥ ΛΕΓΕΙΣ

11 Jesus now stood before the governor, and the governor put the question to him: “Are you the King of the Jews?” Jesus replied: “You yourself say it.”

12 ΚΑΙ ΕΝ ΤΩ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙΣΘΑΙ ΑΥΤΟΝ ΥΠΟ ΤΩΝ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΩΝ ΟΥΔΕΝ ΑΠΕΚΡΙΝΑΤΟ

12 But while he was being accused by the chief priests and elders, he made no answer.

13 ΤΟΤΕ ΛΕΓΕΙ ΑΥΤΩ Ο ΠΙΛΑΤΟΣ ΟΥΚ ΑΚΟΥΕΙΣ ΠΟΣΑ ΣΟΥ ΚΑΤΑΜΑΡΤΥΡΟΥΣΙΝ

13 Then Pilate said to him: “Do you not hear how many things they are testifying against you?”

14 ΚΑΙ ΟΥΚ ΑΠΕΚΡΙΘΗ ΑΥΤΩ ΠΡΟΣ ΟΥΔΕ ΕΝ ΡΗΜΑ ΩΣΤΕ ΘΑΥΜΑΖΕΙΝ ΤΟΝ ΗΓΕΜΟΝΑ ΛΙΑΝ

14 But he did not answer him, no, not a word, so that the governor was very surprised.

15 ΚΑΤΑ ΔΕ ΕΟΡΤΗΝ ΕΙΩΘΕΙ Ο ΗΓΕΜΩΝ ΑΠΟΛΥΕΙΝ ΕΝΑ ΤΩ ΟΧΛΩ ΔΕΣΜΙΟΝ ΟΝ ΗΘΕΛΟΝ

15 Now from festival to festival, it was the custom of the governor to release a prisoner to the crowd, whomever they wanted.

16 ΕΙΧΟΝ ΔΕ ΤΟΤΕ ΔΕΣΜΙΟΝ ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΛΕΓΟΜΕΝΟΝ [ΙΗΣΟΥΝ] ΒΑΡΑΒΒΑΝ

16 Just at that time they were holding a notorious prisoner called Barabʹbas.

17 ΣΥΝΗΓΜΕΝΩΝ ΟΥΝ ΑΥΤΩΝ ΕΙΠΕΝ ΑΥΤΟΙΣ Ο ΠΙΛΑΤΟΣ ΤΙΝΑ ΘΕΛΕΤΕ ΑΠΟΛΥΣΩ ΥΜΙΝ [ΙΗΣΟΥΝ ΤΟΝ] ΒΑΡΑΒΒΑΝ Η ΙΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΛΕΓΟΜΕΝΟΝ ΧΡΙΣΤΟΝ

17 So when they were gathered together, Pilate said to them: “Which one do you want me to release to you, Barabʹbas or Jesus the so-called the Anointed One?”

18 ΗΔΕΙ ΓΑΡ ΟΤΙ ΔΙΑ ΦΘΟΝΟΝ ΠΑΡΕΔΩΚΑΝ ΑΥΤΟΝ

18 For Pilate was aware that out of envy they had handed him over.

19 ΚΑΘΗΜΕΝΟΥ ΔΕ ΑΥΤΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕΝ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ Η ΓΥΝΗ ΑΥΤΟΥ ΛΕΓΟΥΣΑ ΜΗΔΕΝ ΣΟΙ ΚΑΙ ΤΩ ΔΙΚΑΙΩ ΕΚΕΙΝΩ ΠΟΛΛΑ ΓΑΡ ΕΠΑΘΟΝ ΣΗΜΕΡΟΝ ΚΑΤ ΟΝΑΡ ΔΙ ΑΥΤΟΝ

19 Moreover, while he was sitting on the judgment seat, his wife sent a message to him, saying: “Have nothing to do with that righteous man, for I suffered a lot today in a dream because of him.”

20 ΟΙ ΔΕ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΙ ΕΠΕΙΣΑΝ ΤΟΥΣ ΟΧΛΟΥΣ ΙΝΑ ΑΙΤΗΣΩΝΤΑΙ ΤΟΝ ΒΑΡΑΒΒΑΝ ΤΟΝ ΔΕ ΙΗΣΟΥΝ ΑΠΟΛΕΣΩΣΙΝ

20 But the chief priests and the elders persuaded the crowds to ask for Barabʹbas, but to have Jesus put to death.

21 ΑΠΟΚΡΙΘΕΙΣ ΔΕ Ο ΗΓΕΜΩΝ ΕΙΠΕΝ ΑΥΤΟΙΣ ΤΙΝΑ ΘΕΛΕΤΕ ΑΠΟ ΤΩΝ ΔΥΟ ΑΠΟΛΥΣΩ ΥΜΙΝ ΟΙ ΔΕ ΕΙΠΑΝ ΤΟΝ ΒΑΡΑΒΒΑΝ

21 In response the governor said to them: “Which of the two do you want me to release to you?” They said: “Barabʹbas.”

22 ΛΕΓΕΙ ΑΥΤΟΙΣ Ο ΠΙΛΑΤΟΣ ΤΙ ΟΥΝ ΠΟΙΗΣΩ ΙΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΛΕΓΟΜΕΝΟΝ ΧΡΙΣΤΟΝ ΛΕΓΟΥΣΙΝ ΠΑΝΤΕΣ ΣΤΑΥΡΩΘΗΤΩ

22 Pilate said to them: “What, then, should I do with Jesus the so-called the Anointed One?” They all said: “To the stake with him!”

23 Ο ΔΕ ΕΦΗ ΤΙ ΓΑΡ ΚΑΚΟΝ ΕΠΟΙΗΣΕΝ ΟΙ ΔΕ ΠΕΡΙΣΣΩΣ ΕΚΡΑΖΟΝ ΛΕΓΟΝΤΕΣ ΣΤΑΥΡΩΘΗΤΩ

23 He said: “Why? What bad thing did he do?” Still they kept shouting out all the more: “To the stake with him!”

24 ΙΔΩΝ ΔΕ Ο ΠΙΛΑΤΟΣ ΟΤΙ ΟΥΔΕΝ ΩΦΕΛΕΙ ΑΛΛΑ ΜΑΛΛΟΝ ΘΟΡΥΒΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΛΑΒΩΝ ΥΔΩΡ ΑΠΕΝΙΨΑΤΟ ΤΑΣ ΧΕΙΡΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΟΧΛΟΥ ΛΕΓΩΝ ΑΘΩΟΣ ΕΙΜΙ ΑΠΟ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥΤΟΥ ΥΜΕΙΣ ΟΨΕΣΘΕ

24 Seeing that it did no good but, rather, an uproar was arising, Pilate took water and washed his hands before the crowd, saying: “I am innocent of the blood of this man. You yourselves must see to it.”

25 ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΙΘΕΙΣ ΠΑΣ Ο ΛΑΟΣ ΕΙΠΕΝ ΤΟ ΑΙΜΑ ΑΥΤΟΥ ΕΦ ΗΜΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΗΜΩΝ

25 At that all the people said in answer: “Let his blood come upon us and upon our children.”

26 ΤΟΤΕ ΑΠΕΛΥΣΕΝ ΑΥΤΟΙΣ ΤΟΝ ΒΑΡΑΒΒΑΝ ΤΟΝ ΔΕ ΙΗΣΟΥΝ ΦΡΑΓΕΛΛΩΣΑΣ ΠΑΡΕΔΩΚΕΝ ΙΝΑ ΣΤΑΥΡΩΘΗ

26 Then he released Barabʹbas to them, but he had Jesus whipped and handed him over to be executed on the stake.

27 ΤΟΤΕ ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΙ ΤΟΥ ΗΓΕΜΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΟΝΤΕΣ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΑΙΤΩΡΙΟΝ ΣΥΝΗΓΑΓΟΝ ΕΠ ΑΥΤΟΝ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΣΠΕΙΡΑΝ

27 Then the soldiers of the governor took Jesus into the governor’s residence and gathered the whole body of troops together around him.

28 ΚΑΙ ΕΚΔΥΣΑΝΤΕΣ ΑΥΤΟΝ ΧΛΑΜΥΔΑ ΚΟΚΚΙΝΗΝ ΠΕΡΙΕΘΗΚΑΝ ΑΥΤΩ

28 And disrobing him, they draped him with a scarlet cloak,

29 ΚΑΙ ΠΛΕΞΑΝΤΕΣ ΣΤΕΦΑΝΟΝ ΕΞ ΑΚΑΝΘΩΝ ΕΠΕΘΗΚΑΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΟΝ ΕΝ ΤΗ ΔΕΞΙΑ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΓΟΝΥΠΕΤΗΣΑΝΤΕΣ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΑΥΤΟΥ ΕΝΕΠΑΙΞΑΝ ΑΥΤΩ ΛΕΓΟΝΤΕΣ ΧΑΙΡΕ ΒΑΣΙΛΕΥ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ

29 and they braided a crown out of thorns and put it on his head and put a reed in his right hand. And kneeling before him, they mocked him, saying: “Greetings, you King of the Jews!”

30 ΚΑΙ ΕΜΠΤΥΣΑΝΤΕΣ ΕΙΣ ΑΥΤΟΝ ΕΛΑΒΟΝ ΤΟΝ ΚΑΛΑΜΟΝ ΚΑΙ ΕΤΥΠΤΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗΝ ΑΥΤΟΥ

30 And they spat on him and took the reed and began hitting him on his head.

31 ΚΑΙ ΟΤΕ ΕΝΕΠΑΙΞΑΝ ΑΥΤΩ ΕΞΕΔΥΣΑΝ ΑΥΤΟΝ ΤΗΝ ΧΛΑΜΥΔΑ ΚΑΙ ΕΝΕΔΥΣΑΝ ΑΥΤΟΝ ΤΑ ΙΜΑΤΙΑ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΑΠΗΓΑΓΟΝ ΑΥΤΟΝ ΕΙΣ ΤΟ ΣΤΑΥΡΩΣΑΙ

31 Finally, after they had mocked him, they stripped him of the cloak and put his outer garments on him and led him off to be nailed to the stake.

32 ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΔΕ ΕΥΡΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ ΚΥΡΗΝΑΙΟΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΣΙΜΩΝΑ ΤΟΥΤΟΝ ΗΓΓΑΡΕΥΣΑΝ ΙΝΑ ΑΡΗ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟΝ ΑΥΤΟΥ

32 As they were going out, they found a man of Cyreʹne named Simon. This man they compelled into service to carry his stake.

33 ΚΑΙ ΕΛΘΟΝΤΕΣ ΕΙΣ ΤΟΠΟΝ ΛΕΓΟΜΕΝΟΝ ΓΟΛΓΟΘΑ Ο ΕΣΤΙΝ ΚΡΑΝΙΟΥ ΤΟΠΟΣ ΛΕΓΟΜΕΝΟΣ

33 And when they came to a place called Golʹgotha, that is, Skull Place,

34 ΕΔΩΚΑΝ ΑΥΤΩ ΠΙΕΙΝ ΟΙΝΟΝ ΜΕΤΑ ΧΟΛΗΣ ΜΕΜΙΓΜΕΝΟΝ ΚΑΙ ΓΕΥΣΑΜΕΝΟΣ ΟΥΚ ΗΘΕΛΗΣΕΝ ΠΙΕΙΝ

34 they gave him wine mixed with gall to drink; but after tasting it, he refused to drink it.

35 ΣΤΑΥΡΩΣΑΝΤΕΣ ΔΕ ΑΥΤΟΝ ΔΙΕΜΕΡΙΣΑΝΤΟ ΤΑ ΙΜΑΤΙΑ ΑΥΤΟΥ ΒΑΛΛΟΝΤΕΣ ΚΛΗΡΟΝ

35 When they had nailed him to the stake, they distributed his outer garments by casting lots,

36 ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΝΟΙ ΕΤΗΡΟΥΝ ΑΥΤΟΝ ΕΚΕΙ

36 and they sat there keeping watch over him.

37 ΚΑΙ ΕΠΕΘΗΚΑΝ ΕΠΑΝΩ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΥΤΟΥ ΤΗΝ ΑΙΤΙΑΝ ΑΥΤΟΥ ΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΝ ΟΥΤΟΣ ΕΣΤΙΝ ΙΗΣΟΥΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ

37 They also posted above his head the charge against him, in writing: “This is Jesus the King of the Jews.”

38 ΤΟΤΕ ΣΤΑΥΡΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝ ΑΥΤΩ ΔΥΟ ΛΗΣΤΑΙ ΕΙΣ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣ ΕΞ ΕΥΩΝΥΜΩΝ

38 Then two robbers were put on stakes alongside him, one on his right and one on his left.

39 ΟΙ ΔΕ ΠΑΡΑΠΟΡΕΥΟΜΕΝΟΙ ΕΒΛΑΣΦΗΜΟΥΝ ΑΥΤΟΝ ΚΙΝΟΥΝΤΕΣ ΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΥΤΩΝ

39 And those passing by spoke abusively of him, shaking their heads

40 ΚΑΙ ΛΕΓΟΝΤΕΣ Ο ΚΑΤΑΛΥΩΝ ΤΟΝ ΝΑΟΝ ΚΑΙ ΕΝ ΤΡΙΣΙΝ ΗΜΕΡΑΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΣΩΣΟΝ ΣΕΑΥΤΟΝ ΕΙ ΥΙΟΣ ΕΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ [ΚΑΙ] ΚΑΤΑΒΗΘΙ ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

40 and saying: “You who would throw down the temple and build it in three days, save yourself! If you are a son of God, come down off the stake!”

41 ΟΜΟΙΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΕΜΠΑΙΖΟΝΤΕΣ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΩΝ ΕΛΕΓΟΝ

41 In the same way also, the chief priests with the scribes and the elders began mocking him, saying:

42 ΑΛΛΟΥΣ ΕΣΩΣΕΝ ΕΑΥΤΟΝ ΟΥ ΔΥΝΑΤΑΙ ΣΩΣΑΙ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΙΣΡΑΗΛ ΕΣΤΙΝ ΚΑΤΑΒΑΤΩ ΝΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΥΣΟΜΕΝ ΕΠ ΑΥΤΟΝ

42 “Others he saved; himself he cannot save! He is King of Israel; let him now come down off the stake, and we will believe in him.

43 ΠΕΠΟΙΘΕΝ ΕΠΙ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΡΥΣΑΣΘΩ ΝΥΝ ΕΙ ΘΕΛΕΙ ΑΥΤΟΝ ΕΙΠΕΝ ΓΑΡ ΟΤΙ ΘΕΟΥ ΕΙΜΙ ΥΙΟΣ

43 He has put his trust in God; let Him now rescue him if He wants him, for he said, ‘I am God’s Son.’”

44 ΤΟ Δ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΟΙ ΛΗΣΤΑΙ ΟΙ ΣΥΣΤΑΥΡΩΘΕΝΤΕΣ ΣΥΝ ΑΥΤΩ ΩΝΕΙΔΙΖΟΝ ΑΥΤΟΝ

44 In the same way, even the robbers who were on stakes alongside him were reproaching him.

45 ΑΠΟ ΔΕ ΕΚΤΗΣ ΩΡΑΣ ΣΚΟΤΟΣ ΕΓΕΝΕΤΟ ΕΠΙ ΠΑΣΑΝ ΤΗΝ ΓΗΝ ΕΩΣ ΩΡΑΣ ΕΝΑΤΗΣ

45 From the sixth hour on, a darkness fell over all the land until the ninth hour.

46 ΠΕΡΙ ΔΕ ΤΗΝ ΕΝΑΤΗΝ ΩΡΑΝ ΑΝΕΒΟΗΣΕΝ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΦΩΝΗ ΜΕΓΑΛΗ ΛΕΓΩΝ ΗΛΙ ΗΛΙ ΛΕΜΑ ΣΑΒΑΧΘΑΝΙ ΤΟΥΤ ΕΣΤΙΝ ΘΕΕ ΜΟΥ ΘΕΕ ΜΟΥ ΙΝΑΤΙ ΜΕ ΕΓΚΑΤΕΛΙΠΕΣ

46 About the ninth hour, Jesus called out with a loud voice, saying: “Eʹli, Eʹli, laʹma sabachthaʹni?” that is, “My God, my God, why have you forsaken me?”

47 ΤΙΝΕΣ ΔΕ ΤΩΝ ΕΚΕΙ ΕΣΤΗΚΟΤΩΝ ΑΚΟΥΣΑΝΤΕΣ ΕΛΕΓΟΝ ΟΤΙ ΗΛΙΑΝ ΦΩΝΕΙ ΟΥΤΟΣ

47 At hearing this, some of those standing there began to say: “This man is calling Eliʹjah.”

48 ΚΑΙ ΕΥΘΕΩΣ ΔΡΑΜΩΝ ΕΙΣ ΕΞ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΒΩΝ ΣΠΟΓΓΟΝ ΠΛΗΣΑΣ ΤΕ ΟΞΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΙΣ ΚΑΛΑΜΩ ΕΠΟΤΙΖΕΝ ΑΥΤΟΝ

48 And immediately one of them ran and took a sponge and soaked it in sour wine and put it on a reed and gave it to him to drink.

49 ΟΙ ΔΕ ΛΟΙΠΟΙ ΕΛΕΓΟΝ ΑΦΕΣ ΙΔΩΜΕΝ ΕΙ ΕΡΧΕΤΑΙ ΗΛΙΑΣ ΣΩΣΩΝ ΑΥΤΟΝ

49 But the rest of them said: “Let him be! Let us see whether Eliʹjah comes to save him.”

50 Ο ΔΕ ΙΗΣΟΥΣ ΠΑΛΙΝ ΚΡΑΞΑΣ ΦΩΝΗ ΜΕΓΑΛΗ ΑΦΗΚΕΝ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ

50 Again Jesus called out with a loud voice and yielded up his spirit.

51 ΚΑΙ ΙΔΟΥ ΤΟ ΚΑΤΑΠΕΤΑΣΜΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΕΣΧΙΣΘΗ ΑΠ ΑΝΩΘΕΝ ΕΩΣ ΚΑΤΩ ΕΙΣ ΔΥΟ ΚΑΙ Η ΓΗ ΕΣΕΙΣΘΗ ΚΑΙ ΑΙ ΠΕΤΡΑΙ ΕΣΧΙΣΘΗΣΑΝ

51 And look! the curtain of the sanctuary was torn in two, from top to bottom, and the earth quaked, and the rocks were split.

52 ΚΑΙ ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΑΝΕΩΧΘΗΣΑΝ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΣΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΕΚΟΙΜΗΜΕΝΩΝ ΑΓΙΩΝ ΗΓΕΡΘΗΣΑΝ

52 And the tombs were opened, and many bodies of the holy ones who had fallen asleep were raised up

53 ΚΑΙ ΕΞΕΛΘΟΝΤΕΣ ΕΚ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΕΡΣΙΝ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣΗΛΘΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΠΟΛΙΝ ΚΑΙ ΕΝΕΦΑΝΙΣΘΗΣΑΝ ΠΟΛΛΟΙΣ

53 (and people coming out from among the tombs after his being raised up entered into the holy city), and they became visible to many people.

54 Ο ΔΕ ΕΚΑΤΟΝΤΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤ ΑΥΤΟΥ ΤΗΡΟΥΝΤΕΣ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥΝ ΙΔΟΝΤΕΣ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟΝ ΚΑΙ ΤΑ ΓΕΝΟΜΕΝΑ ΕΦΟΒΗΘΗΣΑΝ ΣΦΟΔΡΑ ΛΕΓΟΝΤΕΣ ΑΛΗΘΩΣ ΘΕΟΥ ΥΙΟΣ ΗΝ ΟΥΤΟΣ

54 But when the army officer and those with him keeping watch over Jesus saw the earthquake and the things happening, they grew very much afraid and said: “Certainly this was God’s Son.”

55 ΗΣΑΝ ΔΕ ΕΚΕΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΛΛΑΙ ΑΠΟ ΜΑΚΡΟΘΕΝ ΘΕΩΡΟΥΣΑΙ ΑΙΤΙΝΕΣ ΗΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ ΤΩ ΙΗΣΟΥ ΑΠΟ ΤΗΣ ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ ΔΙΑΚΟΝΟΥΣΑΙ ΑΥΤΩ

55 And many women were there watching from a distance, who had accompanied Jesus from Galʹilee to minister to him;

56 ΕΝ ΑΙΣ ΗΝ ΜΑΡΙΑ Η ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ Η ΤΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΚΑΙ ΙΩΣΗΦ ΜΗΤΗΡ ΚΑΙ Η ΜΗΤΗΡ ΤΩΝ ΥΙΩΝ ΖΕΒΕΔΑΙΟΥ

56 among them were Mary Magʹdalene and Mary the mother of Jacob and Joʹses and the mother of the sons of Zebʹedee.

57 ΟΨΙΑΣ ΔΕ ΓΕΝΟΜΕΝΗΣ ΗΛΘΕΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΛΟΥΣΙΟΣ ΑΠΟ ΑΡΙΜΑΘΑΙΑΣ ΤΟΥΝΟΜΑ ΙΩΣΗΦ ΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΕΜΑΘΗΤΕΥΘΗ ΤΩ ΙΗΣΟΥ

57 Now as it was late in the afternoon, a rich man of Arimatheʹa came, named Joseph, who had also become a disciple of Jesus.

58 ΟΥΤΟΣ ΠΡΟΣΕΛΘΩΝ ΤΩ ΠΙΛΑΤΩ ΗΤΗΣΑΤΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΤΟΤΕ Ο ΠΙΛΑΤΟΣ ΕΚΕΛΕΥΣΕΝ ΑΠΟΔΟΘΗΝΑΙ

58 This man approached Pilate and asked for the body of Jesus. Then Pilate commanded that it be given to him.

59 ΚΑΙ ΛΑΒΩΝ ΤΟ ΣΩΜΑ Ο ΙΩΣΗΦ ΕΝΕΤΥΛΙΞΕΝ ΑΥΤΟ [ΕΝ] ΣΙΝΔΟΝΙ ΚΑΘΑΡΑ

59 Joseph took the body, wrapped it up in clean, fine linen,

60 ΚΑΙ ΕΘΗΚΕΝ ΑΥΤΟ ΕΝ ΤΩ ΚΑΙΝΩ ΑΥΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩ Ο ΕΛΑΤΟΜΗΣΕΝ ΕΝ ΤΗ ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΛΙΣΑΣ ΛΙΘΟΝ ΜΕΓΑΝ ΤΗ ΘΥΡΑ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΑΠΗΛΘΕΝ

60 and laid it in his new tomb, which he had quarried in the rock. And after rolling a big stone to the entrance of the tomb, he left.

61 ΗΝ ΔΕ ΕΚΕΙ ΜΑΡΙΑΜ Η ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΚΑΙ Η ΑΛΛΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΘΗΜΕΝΑΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ

61 But Mary Magʹdalene and the other Mary continued there, sitting before the grave.

62 ΤΗ ΔΕ ΕΠΑΥΡΙΟΝ ΗΤΙΣ ΕΣΤΙΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ ΣΥΝΗΧΘΗΣΑΝ ΟΙ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΙ ΠΡΟΣ ΠΙΛΑΤΟΝ

62 The next day, which was after the Preparation, the chief priests and the Pharisees gathered together before Pilate,

63 ΛΕΓΟΝΤΕΣ ΚΥΡΙΕ ΕΜΝΗΣΘΗΜΕΝ ΟΤΙ ΕΚΕΙΝΟΣ Ο ΠΛΑΝΟΣ ΕΙΠΕΝ ΕΤΙ ΖΩΝ ΜΕΤΑ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΓΕΙΡΟΜΑΙ

63 saying: “Sir, we recall what that impostor said while he was still alive, ‘After three days I am to be raised up.’

64 ΚΕΛΕΥΣΟΝ ΟΥΝ ΑΣΦΑΛΙΣΘΗΝΑΙ ΤΟΝ ΤΑΦΟΝ ΕΩΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΜΗΠΟΤΕ ΕΛΘΟΝΤΕΣ ΟΙ ΜΑΘΗΤΑΙ ΑΥΤΟΥ ΚΛΕΨΩΣΙΝ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΕΙΠΩΣΙΝ ΤΩ ΛΑΩ ΗΓΕΡΘΗ ΑΠΟ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΑΙ Η ΕΣΧΑΤΗ ΠΛΑΝΗ ΧΕΙΡΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ

64 Therefore, command that the grave be made secure until the third day, so that his disciples may not come and steal him and say to the people, ‘He was raised up from the dead!’ Then this last deception will be worse than the first.”

65 ΕΦΗ ΑΥΤΟΙΣ Ο ΠΙΛΑΤΟΣ ΕΧΕΤΕ ΚΟΥΣΤΩΔΙΑΝ ΥΠΑΓΕΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΑΣΘΕ ΩΣ ΟΙΔΑΤΕ

65 Pilate said to them: “You may have a guard. Go make it as secure as you know how.”

66 ΟΙ ΔΕ ΠΟΡΕΥΘΕΝΤΕΣ ΗΣΦΑΛΙΣΑΝΤΟ ΤΟΝ ΤΑΦΟΝ ΣΦΡΑΓΙΣΑΝΤΕΣ ΤΟΝ ΛΙΘΟΝ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΚΟΥΣΤΩΔΙΑΣ

66 So they went and made the grave secure by sealing the stone and posting a guard.

ΚΑΤΑ ΜΑΘΘΑΙΟΝ 28

Matthew. Chapter 28.

ΟΨΕ ΔΕ ΣΑΒΒΑΤΩΝ ΤΗ ΕΠΙΦΩΣΚΟΥΣΗ ΕΙΣ ΜΙΑΝ ΣΑΒΒΑΤΩΝ ΗΛΘΕΝ ΜΑΡΙΑΜ Η ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΚΑΙ Η ΑΛΛΗ ΜΑΡΙΑ ΘΕΩΡΗΣΑΙ ΤΟΝ ΤΑΦΟΝ

1 After the Saturday, when it was growing light on the first day of the week, Mary Magʹdalene and the other Mary came to view the grave.

ΚΑΙ ΙΔΟΥ ΣΕΙΣΜΟΣ ΕΓΕΝΕΤΟ ΜΕΓΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΡ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΤΑΒΑΣ ΕΞ ΟΥΡΑΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΛΘΩΝ ΑΠΕΚΥΛΙΣΕΝ ΤΟΝ ΛΙΘΟΝ ΚΑΙ ΕΚΑΘΗΤΟ ΕΠΑΝΩ ΑΥΤΟΥ

2 And look! a great earthquake had taken place, for Jehovah’s angel had descended from heaven and had come and rolled away the stone, and he was sitting on it.

ΗΝ ΔΕ Η ΕΙΔΕΑ ΑΥΤΟΥ ΩΣ ΑΣΤΡΑΠΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΔΥΜΑ ΑΥΤΟΥ ΛΕΥΚΟΝ ΩΣ ΧΙΩΝ

3 His appearance was like lightning, and his clothing was as white as snow.

ΑΠΟ ΔΕ ΤΟΥ ΦΟΒΟΥ ΑΥΤΟΥ ΕΣΕΙΣΘΗΣΑΝ ΟΙ ΤΗΡΟΥΝΤΕΣ ΚΑΙ ΕΓΕΝΗΘΗΣΑΝ ΩΣ ΝΕΚΡΟΙ

4 Yes, out of their fear of him, the watchmen trembled and became as dead men.

ΑΠΟΚΡΙΘΕΙΣ ΔΕ Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΙΠΕΝ ΤΑΙΣ ΓΥΝΑΙΞΙΝ ΜΗ ΦΟΒΕΙΣΘΕ ΥΜΕΙΣ ΟΙΔΑ ΓΑΡ ΟΤΙ ΙΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΝ ΖΗΤΕΙΤΕ

5 But the angel said to the women: “Do not be afraid, for I know that you are looking for Jesus who was executed on the stake.

6  ΟΥΚ ΕΣΤΙΝ ΩΔΕ ΗΓΕΡΘΗ ΓΑΡ ΚΑΘΩΣ ΕΙΠΕΝ ΔΕΥΤΕ ΙΔΕΤΕ ΤΟΝ ΤΟΠΟΝ ΟΠΟΥ ΕΚΕΙΤΟ

6 He is not here, for he was raised up, just as he said. Come, see the place where he was lying.

7  ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΠΟΡΕΥΘΕΙΣΑΙ ΕΙΠΑΤΕ ΤΟΙΣ ΜΑΘΗΤΑΙΣ ΑΥΤΟΥ ΟΤΙ ΗΓΕΡΘΗ ΑΠΟ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΚΑΙ ΙΔΟΥ ΠΡΟΑΓΕΙ ΥΜΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΑΛΙΛΑΙΑΝ ΕΚΕΙ ΑΥΤΟΝ ΟΨΕΣΘΕ ΙΔΟΥ ΕΙΠΟΝ ΥΜΙΝ

7 Then go quickly and tell his disciples that he was raised up from the dead, for look! he is going ahead of you into Galʹilee. You will see him there. Look! I have told you.”

8  ΚΑΙ ΑΠΕΛΘΟΥΣΑΙ ΤΑΧΥ ΑΠΟ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΜΕΤΑ ΦΟΒΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΑΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΔΡΑΜΟΝ ΑΠΑΓΓΕΙΛΑΙ ΤΟΙΣ ΜΑΘΗΤΑΙΣ ΑΥΤΟΥ

8 So, quickly leaving the memorial tomb, with fear and great joy, they ran to report to his disciples.

9  ΚΑΙ ΙΔΟΥ ΙΗΣΟΥΣ ΥΠΗΝΤΗΣΕΝ ΑΥΤΑΙΣ ΛΕΓΩΝ ΧΑΙΡΕΤΕ ΑΙ ΔΕ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΣΑΙ ΕΚΡΑΤΗΣΑΝ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥΣ ΠΟΔΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΚΥΝΗΣΑΝ ΑΥΤΩ

9 And look! Jesus met them and said: “Rejoice!” They approached and took hold of his feet and did obeisance to him.

10  ΤΟΤΕ ΛΕΓΕΙ ΑΥΤΑΙΣ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΜΗ ΦΟΒΕΙΣΘΕ ΥΠΑΓΕΤΕ ΑΠΑΓΓΕΙΛΑΤΕ ΤΟΙΣ ΑΔΕΛΦΟΙΣ ΜΟΥ ΙΝΑ ΑΠΕΛΘΩΣΙΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΑΛΙΛΑΙΑΝ ΚΑΚΕΙ ΜΕ ΟΨΟΝΤΑΙ

10 Then Jesus said to them: “Have no fear! Go, report to my brothers so that they may go to Galʹilee, and there they will see me.”

11  ΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΔΕ ΑΥΤΩΝ ΙΔΟΥ ΤΙΝΕΣ ΤΗΣ ΚΟΥΣΤΩΔΙΑΣ ΕΛΘΟΝΤΕΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΑΠΗΓΓΕΙΛΑΝ ΤΟΙΣ ΑΡΧΙΕΡΕΥΣΙΝ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΓΕΝΟΜΕΝΑ

11 While they were on their way, some of the guards went into the city and reported to the chief priests all the things that had happened.

12 ΚΑΙ ΣΥΝΑΧΘΕΝΤΕΣ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΕ ΛΑΒΟΝΤΕΣ ΑΡΓΥΡΙΑ ΙΚΑΝΑ ΕΔΩΚΑΝ ΤΟΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΙΣ

12 And after these had gathered with the elders and had consulted together, they gave a considerable number of silver pieces to the soldiers

13 ΛΕΓΟΝΤΕΣ ΕΙΠΑΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΑΙ ΑΥΤΟΥ ΝΥΚΤΟΣ ΕΛΘΟΝΤΕΣ ΕΚΛΕΨΑΝ ΑΥΤΟΝ ΗΜΩΝ ΚΟΙΜΩΜΕΝΩΝ

13 and said: “Say, ‘His disciples came in the night and stole him while we were sleeping.’

14 ΚΑΙ ΕΑΝ ΑΚΟΥΣΘΗ ΤΟΥΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΗΓΕΜΟΝΟΣ ΗΜΕΙΣ ΠΕΙΣΟΜΕΝ [ΑΥΤΟΝ] ΚΑΙ ΥΜΑΣ ΑΜΕΡΙΜΝΟΥΣ ΠΟΙΗΣΟΜΕΝ

14 And if this gets to the governor’s ears, we will explain the matter to him and you will not need to worry.”

15 ΟΙ ΔΕ ΛΑΒΟΝΤΕΣ ΤΑ ΑΡΓΥΡΙΑ ΕΠΟΙΗΣΑΝ ΩΣ ΕΔΙΔΑΧΘΗΣΑΝ ΚΑΙ ΔΙΕΦΗΜΙΣΘΗ Ο ΛΟΓΟΣ ΟΥΤΟΣ ΠΑΡΑ ΙΟΥΔΑΙΟΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΟΝ [ΗΜΕΡΑΣ]

15 So they took the silver pieces and did as they were instructed, and this story has been spread abroad among the Jews up to this very day.

16 ΟΙ ΔΕ ΕΝΔΕΚΑ ΜΑΘΗΤΑΙ ΕΠΟΡΕΥΘΗΣΑΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΑΛΙΛΑΙΑΝ ΕΙΣ ΤΟ ΟΡΟΣ ΟΥ ΕΤΑΞΑΤΟ ΑΥΤΟΙΣ Ο ΙΗΣΟΥΣ

16 However, the 11 disciples went to Galʹilee to the mountain where Jesus had arranged for them to meet.

17 ΚΑΙ ΙΔΟΝΤΕΣ ΑΥΤΟΝ ΠΡΟΣΕΚΥΝΗΣΑΝ ΟΙ ΔΕ ΕΔΙΣΤΑΣΑΝ

17 When they saw him, they did obeisance, but some doubted.

18 ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΛΘΩΝ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΕΛΑΛΗΣΕΝ ΑΥΤΟΙΣ ΛΕΓΩΝ ΕΔΟΘΗ ΜΟΙ ΠΑΣΑ ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΝ ΟΥΡΑΝΩ ΚΑΙ ΕΠΙ [ΤΗΣ] ΓΗΣ

18 Jesus approached and spoke to them, saying: “All authority has been given me in heaven and on the earth.

19 ΠΟΡΕΥΘΕΝΤΕΣ ΟΥΝ ΜΑΘΗΤΕΥΣΑΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΘΝΗ ΒΑΠΤΙΖΟΝΤΕΣ ΑΥΤΟΥΣ [[ΕΙΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ]]

19 Go, therefore, and make disciples of people of all the nations in my name,

20 ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΗΡΕΙΝ ΠΑΝΤΑ ΟΣΑ ΕΝΕΤΕΙΛΑΜΗΝ ΥΜΙΝ ΚΑΙ ΙΔΟΥ ΕΓΩ ΜΕΘ ΥΜΩΝ ΕΙΜΙ ΠΑΣΑΣ ΤΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΩΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΙΩΝΟΣ

20 teaching them to observe all the things I have commanded you. And look! I am with you all the days until the end of the age.”

COMMENTS

  1. The quotation following these words appears to be drawn principally from Zechariah 11:12-13 but is paraphrased by Matthew, who under inspiration applied it to the circumstances fulfilling it. In Matthew’s time, Jeremiah was placed first among the prophetic books, and his name may have applied to the whole collection of these books, including Zechariah.

NOTES

Jehovah = Yahweh = Yehowah

Anointed One = Christ, Messiah

Dipper = Baptist, Baptizer

Slanderer = Devil

Opposer = Satan

envoy = apostle

messenger; angel = angel

may it be so; truly = amen

dip, wash, cleanse, immerse = baptize

Saturday = Sabbath


Spelling error report

The following text will be sent to our editors: