Philippians


ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 1

Philippians. Chapter 1.

ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΔΟΥΛΟΙ ΧΡΙΣΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΠΑΣΙΝ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ ΤΟΙΣ ΟΥΣΙΝ ΕΝ ΦΙΛΙΠΠΟΙΣ ΣΥΝ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΝΟΙΣ

1 Paul and Timothy, slaves of the Anointed Jesus, to all the holy ones in union with the Anointed Jesus who are in Philipʹpi, along with overseers and ministerial servants:

ΧΑΡΙΣ ΥΜΙΝ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΑΠΟ ΘΕΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

2 May you have undeserved kindness and peace from God our Father and the Lord Jesus the Anointed One.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΤΩ ΘΕΩ ΜΟΥ ΕΠΙ ΠΑΣΗ ΤΗ ΜΝΕΙΑ ΥΜΩΝ

3 I thank my God always when I remember you

ΠΑΝΤΟΤΕ ΕΝ ΠΑΣΗ ΔΕΗΣΕΙ ΜΟΥ ΥΠΕΡ ΠΑΝΤΩΝ ΥΜΩΝ ΜΕΤΑ ΧΑΡΑΣ ΤΗΝ ΔΕΗΣΙΝ ΠΟΙΟΥΜΕΝΟΣ

4 in every supplication of mine for all of you. I offer each supplication with joy,

ΕΠΙ ΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΥΜΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΑΧΡΙ ΤΟΥ ΝΥΝ

5 because of the contribution you have made to the good news from the first day until this moment.

ΠΕΠΟΙΘΩΣ ΑΥΤΟ ΤΟΥΤΟ ΟΤΙ Ο ΕΝΑΡΞΑΜΕΝΟΣ ΕΝ ΥΜΙΝ ΕΡΓΟΝ ΑΓΑΘΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΣΕΙ ΑΧΡΙ ΗΜΕΡΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΙΗΣΟΥ

6 For I am confident of this very thing, that the one who started a good work in you will bring it to completion until the day of the Anointed Jesus.

ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙΝ ΔΙΚΑΙΟΝ ΕΜΟΙ ΤΟΥΤΟ ΦΡΟΝΕΙΝ ΥΠΕΡ ΠΑΝΤΩΝ ΥΜΩΝ ΔΙΑ ΤΟ ΕΧΕΙΝ ΜΕ ΕΝ ΤΗ ΚΑΡΔΙΑ ΥΜΑΣ ΕΝ ΤΕ ΤΟΙΣ ΔΕΣΜΟΙΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝ ΤΗ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΟΥΣ ΜΟΥ ΤΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΠΑΝΤΑΣ ΥΜΑΣ ΟΝΤΑΣ

7 It is only right for me to think this regarding all of you, since I have you in my heart, you who are sharers with me in the undeserved kindness both in my prison bonds and in the defending and legally establishing of the good news.

ΜΑΡΤΥΣ ΓΑΡ ΜΟΥ Ο ΘΕΟΣ ΩΣ ΕΠΙΠΟΘΩ ΠΑΝΤΑΣ ΥΜΑΣ ΕΝ ΣΠΛΑΓΧΝΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΙΗΣΟΥ

8 For God is my witness of how I am longing for all of you with such tender affection as the Anointed Jesus has.

ΚΑΙ ΤΟΥΤΟ ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΑΙ ΙΝΑ Η ΑΓΑΠΗ ΥΜΩΝ ΕΤΙ ΜΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΜΑΛΛΟΝ ΠΕΡΙΣΣΕΥΗ ΕΝ ΕΠΙΓΝΩΣΕΙ ΚΑΙ ΠΑΣΗ ΑΙΣΘΗΣΕΙ

9 And this is what I continue praying, that your love may abound still more and more with accurate knowledge and full discernment;

10 ΕΙΣ ΤΟ ΔΟΚΙΜΑΖΕΙΝ ΥΜΑΣ ΤΑ ΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΙΝΑ ΗΤΕ ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΡΟΣΚΟΠΟΙ ΕΙΣ ΗΜΕΡΑΝ ΧΡΙΣΤΟΥ

10 that you may make sure of the more important things, so that you may be flawless and not stumbling others up to the day of the Anointed One;

11 ΠΕΠΛΗΡΩΜΕΝΟΙ ΚΑΡΠΟΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΟΝ ΔΙΑ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΙΣ ΔΟΞΑΝ ΚΑΙ ΕΠΑΙΝΟΝ ΘΕΟΥ

11 and that you may be filled with righteous fruit, which is through Jesus the Anointed One, to God’s glory and praise.

12 ΓΙΝΩΣΚΕΙΝ ΔΕ ΥΜΑΣ ΒΟΥΛΟΜΑΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΤΙ ΤΑ ΚΑΤ ΕΜΕ ΜΑΛΛΟΝ ΕΙΣ ΠΡΟΚΟΠΗΝ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΕΛΗΛΥΘΕΝ

12 Now I want you to know, brothers, that my situation has actually turned out for the advancement of the good news,

13 ΩΣΤΕ ΤΟΥΣ ΔΕΣΜΟΥΣ ΜΟΥ ΦΑΝΕΡΟΥΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΓΕΝΕΣΘΑΙ ΕΝ ΟΛΩ ΤΩ ΠΡΑΙΤΩΡΙΩ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΛΟΙΠΟΙΣ ΠΑΣΙΝ

13 so that my prison bonds for the sake of the Anointed One have become public knowledge among all the Praetoʹrian Guard and all the rest.

14 ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΛΕΙΟΝΑΣ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΕΝ ΚΥΡΙΩ ΠΕΠΟΙΘΟΤΑΣ ΤΟΙΣ ΔΕΣΜΟΙΣ ΜΟΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΣ ΤΟΛΜΑΝ ΑΦΟΒΩΣ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΛΑΛΕΙΝ

14 Now most of the brothers in the Lord have gained confidence because of my prison bonds, and they are showing all the more courage to speak the word of God fearlessly.

15 ΤΙΝΕΣ ΜΕΝ ΚΑΙ ΔΙΑ ΦΘΟΝΟΝ ΚΑΙ ΕΡΙΝ ΤΙΝΕΣ ΔΕ ΚΑΙ ΔΙ ΕΥΔΟΚΙΑΝ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΝ ΚΗΡΥΣΣΟΥΣΙΝ

15 True, some are preaching the Anointed One out of envy and rivalry, but others out of goodwill.

16 ΟΙ ΜΕΝ ΕΞ ΑΓΑΠΗΣ ΕΙΔΟΤΕΣ ΟΤΙ ΕΙΣ ΑΠΟΛΟΓΙΑΝ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΚΕΙΜΑΙ

16 The latter are proclaiming the Anointed One out of love, for they know that I have been appointed to defend the good news;

17 ΟΙ ΔΕ ΕΞ ΕΡΙΘΕΙΑΣ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΣΙΝ ΟΥΧ ΑΓΝΩΣ ΟΙΟΜΕΝΟΙ ΘΛΙΨΙΝ ΕΓΕΙΡΕΙΝ ΤΟΙΣ ΔΕΣΜΟΙΣ ΜΟΥ

17 but the former do it out of contentiousness, not with a pure motive, for they are intending to create trouble for me in my prison bonds.

18 ΤΙ ΓΑΡ ΠΛΗΝ ΟΤΙ ΠΑΝΤΙ ΤΡΟΠΩ ΕΙΤΕ ΠΡΟΦΑΣΕΙ ΕΙΤΕ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΧΑΙΡΩ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΧΑΡΗΣΟΜΑΙ

18 With what result? Only that in every way, whether in pretense or in truth, the Anointed One is being proclaimed, and I rejoice over this. In fact, I will also keep on rejoicing,

19 ΟΙΔΑ ΓΑΡ ΟΤΙ ΤΟΥΤΟ ΜΟΙ ΑΠΟΒΗΣΕΤΑΙ ΕΙΣ ΣΩΤΗΡΙΑΝ ΔΙΑ ΤΗΣ ΥΜΩΝ ΔΕΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

19 for I know that this will result in my salvation through your supplication and with the support of the spirit of Jesus the Anointed One.

20 ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΡΑΔΟΚΙΑΝ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑ ΜΟΥ ΟΤΙ ΕΝ ΟΥΔΕΝΙ ΑΙΣΧΥΝΘΗΣΟΜΑΙ ΑΛΛ ΕΝ ΠΑΣΗ ΠΑΡΡΗΣΙΑ ΩΣ ΠΑΝΤΟΤΕ ΚΑΙ ΝΥΝ ΜΕΓΑΛΥΝΘΗΣΕΤΑΙ ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΝ ΤΩ ΣΩΜΑΤΙ ΜΟΥ ΕΙΤΕ ΔΙΑ ΖΩΗΣ ΕΙΤΕ ΔΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

20 This is in harmony with my eager expectation and hope that I will not be ashamed in any respect, but that with all freeness of speech the Anointed One will now, as always before, be magnified by means of my body, whether through life or through death.

21 ΕΜΟΙ ΓΑΡ ΤΟ ΖΗΝ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΟΘΑΝΕΙΝ ΚΕΡΔΟΣ

21 For in my case, to live is the Anointed One and to die is gain.

22 ΕΙ ΔΕ ΤΟ ΖΗΝ ΕΝ ΣΑΡΚΙ ΤΟΥΤΟ ΜΟΙ ΚΑΡΠΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΙ ΑΙΡΗΣΟΜΑΙ ΟΥ ΓΝΩΡΙΖΩ

22 Now if I am to live on in the flesh, this is a fruitage of my work; yet what I would choose, I do not make known.

23 ΣΥΝΕΧΟΜΑΙ ΔΕ ΕΚ ΤΩΝ ΔΥΟ ΤΗΝ ΕΠΙΘΥΜΙΑΝ ΕΧΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΑΝΑΛΥΣΑΙ ΚΑΙ ΣΥΝ ΧΡΙΣΤΩ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΩ [ΓΑΡ] ΜΑΛΛΟΝ ΚΡΕΙΣΣΟΝ

23 I am torn between these two things, for I do desire the releasing and the being with the Anointed One, which is, to be sure, far better.

24 ΤΟ ΔΕ ΕΠΙΜΕΝΕΙΝ [ΕΝ] ΤΗ ΣΑΡΚΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΕΡΟΝ ΔΙ ΥΜΑΣ

24 However, it is more necessary for me to remain in the flesh for your sakes.

25 ΚΑΙ ΤΟΥΤΟ ΠΕΠΟΙΘΩΣ ΟΙΔΑ ΟΤΙ ΜΕΝΩ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΝΩ ΠΑΣΙΝ ΥΜΙΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΜΩΝ ΠΡΟΚΟΠΗΝ ΚΑΙ ΧΑΡΑΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

25 So, being confident of this, I know I will remain and continue with all of you for your advancement and your joy in the faith,

26 ΙΝΑ ΤΟ ΚΑΥΧΗΜΑ ΥΜΩΝ ΠΕΡΙΣΣΕΥΗ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ ΕΝ ΕΜΟΙ ΔΙΑ ΤΗΣ ΕΜΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΠΑΛΙΝ ΠΡΟΣ ΥΜΑΣ

26 so that your exultation may overflow in the Anointed Jesus because of me when I am again present with you.

27 ΜΟΝΟΝ ΑΞΙΩΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΕΣΘΕ ΙΝΑ ΕΙΤΕ ΕΛΘΩΝ ΚΑΙ ΙΔΩΝ ΥΜΑΣ ΕΙΤΕ ΑΠΩΝ ΑΚΟΥΩ ΤΑ ΠΕΡΙ ΥΜΩΝ ΟΤΙ ΣΤΗΚΕΤΕ ΕΝ ΕΝΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΜΙΑ ΨΥΧΗ ΣΥΝΑΘΛΟΥΝΤΕΣ ΤΗ ΠΙΣΤΕΙ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

27 Only behave in a manner worthy of the good news about the Anointed One, so that whether I come and see you or I am absent, I may hear about you and learn that you are standing firm in one spirit, with one soul, striving side by side for the faith of the good news,

28 ΚΑΙ ΜΗ ΠΤΥΡΟΜΕΝΟΙ ΕΝ ΜΗΔΕΝΙ ΥΠΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΗΤΙΣ ΕΣΤΙΝ ΑΥΤΟΙΣ ΕΝΔΕΙΞΙΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΥΜΩΝ ΔΕ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΤΟ ΑΠΟ ΘΕΟΥ

28 and in no way being frightened by your opponents. This very thing is a proof of destruction for them, but of salvation for you; and this is from God.

29 ΟΤΙ ΥΜΙΝ ΕΧΑΡΙΣΘΗ ΤΟ ΥΠΕΡ ΧΡΙΣΤΟΥ ΟΥ ΜΟΝΟΝ ΤΟ ΕΙΣ ΑΥΤΟΝ ΠΙΣΤΕΥΕΙΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΕΡ ΑΥΤΟΥ ΠΑΣΧΕΙΝ

29 For you have been given the privilege in behalf of the Anointed One, not only to put your faith in him but also to suffer in his behalf.

30 ΤΟΝ ΑΥΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΕΧΟΝΤΕΣ ΟΙΟΝ ΕΙΔΕΤΕ ΕΝ ΕΜΟΙ ΚΑΙ ΝΥΝ ΑΚΟΥΕΤΕ ΕΝ ΕΜΟΙ

30 For you are facing the same struggle that you saw me face, which you now hear that I am still facing.

ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 2

Philippians. Chapter 2.

ΕΙ ΤΙΣ ΟΥΝ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΕΙ ΤΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΝ ΑΓΑΠΗΣ ΕΙ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΕΙ ΤΙΣ ΣΠΛΑΓΧΝΑ ΚΑΙ ΟΙΚΤΙΡΜΟΙ

1 If, then, there is any encouragement in the Anointed One, if any consolation of love, if any spiritual fellowship, if any tender affection and compassion,

ΠΛΗΡΩΣΑΤΕ ΜΟΥ ΤΗΝ ΧΑΡΑΝ ΙΝΑ ΤΟ ΑΥΤΟ ΦΡΟΝΗΤΕ ΤΗΝ ΑΥΤΗΝ ΑΓΑΠΗΝ ΕΧΟΝΤΕΣ ΣΥΜΨΥΧΟΙ ΤΟ ΕΝ ΦΡΟΝΟΥΝΤΕΣ

2 make my joy full by being of the same mind and having the same love, being completely united, having the one thought in mind.

ΜΗΔΕΝ ΚΑΤ ΕΡΙΘΕΙΑΝ ΜΗΔΕ ΚΑΤΑ ΚΕΝΟΔΟΞΙΑΝ ΑΛΛΑ ΤΗ ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΟΣΥΝΗ ΑΛΛΗΛΟΥΣ ΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΥΠΕΡΕΧΟΝΤΑΣ ΕΑΥΤΩΝ

3 Do nothing out of contentiousness or out of egotism, but with humility consider others superior to you,

ΜΗ ΤΑ ΕΑΥΤΩΝ ΕΚΑΣΤΟΣ ΣΚΟΠΟΥΝΤΕΣ ΑΛΛΑ [ΚΑΙ] ΤΑ ΕΤΕΡΩΝ ΕΚΑΣΤΟΙ

4 as you look out not only for your own interests, but also for the interests of others.

ΤΟΥΤΟ ΦΡΟΝΕΙΤΕ ΕΝ ΥΜΙΝ Ο ΚΑΙ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ

5 Keep this mental attitude in you that was also in the Anointed Jesus,

ΟΣ ΕΝ ΜΟΡΦΗ ΘΕΟΥ ΥΠΑΡΧΩΝ ΟΥΧ ΑΡΠΑΓΜΟΝ ΗΓΗΣΑΤΟ ΤΟ ΕΙΝΑΙ ΙΣΑ ΘΕΩ

6 who, although he was existing in God’s form, gave no consideration to a seizure, namely, that he should be equal to God.

ΑΛΛΑ ΕΑΥΤΟΝ ΕΚΕΝΩΣΕΝ ΜΟΡΦΗΝ ΔΟΥΛΟΥ ΛΑΒΩΝ ΕΝ ΟΜΟΙΩΜΑΤΙ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΓΕΝΟΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΙ ΕΥΡΕΘΕΙΣ ΩΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ

7 No, but he emptied himself and took a slave’s form and became human.

ΕΤΑΠΕΙΝΩΣΕΝ ΕΑΥΤΟΝ ΓΕΝΟΜΕΝΟΣ ΥΠΗΚΟΟΣ ΜΕΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΔΕ ΣΤΑΥΡΟΥ

8 More than that, when he came as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, yes, death on a stake.

ΔΙΟ ΚΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΑΥΤΟΝ ΥΠΕΡΥΨΩΣΕΝ ΚΑΙ ΕΧΑΡΙΣΑΤΟ ΑΥΤΩ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟ ΥΠΕΡ ΠΑΝ ΟΝΟΜΑ

9 For this very reason, God exalted him to a superior position and kindly gave him the name that is above every other name,

10 ΙΝΑ ΕΝ ΤΩ ΟΝΟΜΑΤΙ ΙΗΣΟΥ ΠΑΝ ΓΟΝΥ ΚΑΜΨΗ ΕΠΟΥΡΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΘΟΝΙΩΝ

10 so that in the name of Jesus every knee should bend—of those in heaven and those on earth and those under the ground—

11 ΚΑΙ ΠΑΣΑ ΓΛΩΣΣΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΤΑΙ ΟΤΙ ΚΥΡΙΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΣ ΔΟΞΑΝ ΘΕΟΥ ΠΑΤΡΟΣ

11 and every tongue should openly acknowledge that Jesus the Anointed One is Lord to the glory of God the Father.

12 ΩΣΤΕ ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΜΟΥ ΚΑΘΩΣ ΠΑΝΤΟΤΕ ΥΠΗΚΟΥΣΑΤΕ ΜΗ ΩΣ ΕΝ ΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΟΥ ΜΟΝΟΝ ΑΛΛΑ ΝΥΝ ΠΟΛΛΩ ΜΑΛΛΟΝ ΕΝ ΤΗ ΑΠΟΥΣΙΑ ΜΟΥ ΜΕΤΑ ΦΟΒΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΜΟΥ ΤΗΝ ΕΑΥΤΩΝ ΣΩΤΗΡΙΑΝ ΚΑΤΕΡΓΑΖΕΣΘΕ

12 Consequently, my beloved ones, just as you have always obeyed, not only during my presence but now much more readily during my absence, keep working out your own salvation with fear and trembling.

13 ΘΕΟΣ ΓΑΡ ΕΣΤΙΝ Ο ΕΝΕΡΓΩΝ ΕΝ ΥΜΙΝ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΛΕΙΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΝ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΥΔΟΚΙΑΣ

13 For God is the one who for the sake of his good pleasure energizes you, giving you both the desire and the power to act.

14 ΠΑΝΤΑ ΠΟΙΕΙΤΕ ΧΩΡΙΣ ΓΟΓΓΥΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΩΝ

14 Keep doing all things free from murmuring and arguments,

15 ΙΝΑ ΓΕΝΗΣΘΕ ΑΜΕΜΠΤΟΙ ΚΑΙ ΑΚΕΡΑΙΟΙ ΤΕΚΝΑ ΘΕΟΥ ΑΜΩΜΑ ΜΕΣΟΝ ΓΕΝΕΑΣ ΣΚΟΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗΣ ΕΝ ΟΙΣ ΦΑΙΝΕΣΘΕ ΩΣ ΦΩΣΤΗΡΕΣ ΕΝ ΚΟΣΜΩ

15 so that you may come to be blameless and innocent, children of God without a blemish in the midst of a crooked and twisted generation, among whom you are shining as illuminators in the world,

16 ΛΟΓΟΝ ΖΩΗΣ ΕΠΕΧΟΝΤΕΣ ΕΙΣ ΚΑΥΧΗΜΑ ΕΜΟΙ ΕΙΣ ΗΜΕΡΑΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΟΤΙ ΟΥΚ ΕΙΣ ΚΕΝΟΝ ΕΔΡΑΜΟΝ ΟΥΔΕ ΕΙΣ ΚΕΝΟΝ ΕΚΟΠΙΑΣΑ

16 keeping a tight grip on the word of life. Then I may have reason for rejoicing in the Anointed One’s day, knowing that I did not run in vain or work hard in vain.

17 ΑΛΛΑ ΕΙ ΚΑΙ ΣΠΕΝΔΟΜΑΙ ΕΠΙ ΤΗ ΘΥΣΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΥΜΩΝ ΧΑΙΡΩ ΚΑΙ ΣΥΓΧΑΙΡΩ ΠΑΣΙΝ ΥΜΙΝ

17 However, even if I am being poured out like a drink offering on the sacrifice and the holy service to which your faith has led you, I am glad and I rejoice with all of you.

18 ΤΟ ΔΕ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΥΜΕΙΣ ΧΑΙΡΕΤΕ ΚΑΙ ΣΥΓΧΑΙΡΕΤΕ ΜΟΙ

18 In the same way, you also should be glad and rejoice with me.

19 ΕΛΠΙΖΩ ΔΕ ΕΝ ΚΥΡΙΩ ΙΗΣΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΝ ΤΑΧΕΩΣ ΠΕΜΨΑΙ ΥΜΙΝ ΙΝΑ ΚΑΓΩ ΕΥΨΥΧΩ ΓΝΟΥΣ ΤΑ ΠΕΡΙ ΥΜΩΝ

19 Now I am hoping in the Lord Jesus to send Timothy to you shortly, so that I may be encouraged when I receive news about you.

20 ΟΥΔΕΝΑ ΓΑΡ ΕΧΩ ΙΣΟΨΥΧΟΝ ΟΣΤΙΣ ΓΝΗΣΙΩΣ ΤΑ ΠΕΡΙ ΥΜΩΝ ΜΕΡΙΜΝΗΣΕΙ

20 For I have no one else of a disposition like his who will genuinely care for your concerns.

21 ΟΙ ΠΑΝΤΕΣ ΓΑΡ ΤΑ ΕΑΥΤΩΝ ΖΗΤΟΥΣΙΝ ΟΥ ΤΑ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

21 For all the others are seeking their own interests, not those of Jesus the Anointed One.

22 ΤΗΝ ΔΕ ΔΟΚΙΜΗΝ ΑΥΤΟΥ ΓΙΝΩΣΚΕΤΕ ΟΤΙ ΩΣ ΠΑΤΡΙ ΤΕΚΝΟΝ ΣΥΝ ΕΜΟΙ ΕΔΟΥΛΕΥΣΕΝ ΕΙΣ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

22 But you know the proof he gave of himself, that like a child with a father he slaved with me to advance the good news.

23 ΤΟΥΤΟΝ ΜΕΝ ΟΥΝ ΕΛΠΙΖΩ ΠΕΜΨΑΙ ΩΣ ΑΝ ΑΦΙΔΩ ΤΑ ΠΕΡΙ ΕΜΕ ΕΞΑΥΤΗΣ

23 Therefore, he is the one I am hoping to send just as soon as I see how things turn out for me.

24 ΠΕΠΟΙΘΑ ΔΕ ΕΝ ΚΥΡΙΩ ΟΤΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΤΑΧΕΩΣ ΕΛΕΥΣΟΜΑΙ

24 Indeed, I am confident in the Lord that I myself will also come soon.

25 ΑΝΑΓΚΑΙΟΝ ΔΕ ΗΓΗΣΑΜΗΝ ΕΠΑΦΡΟΔΙΤΟΝ ΤΟΝ ΑΔΕΛΦΟΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΟΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΡΑΤΙΩΤΗΝ ΜΟΥ ΥΜΩΝ ΔΕ ΑΠΟΣΤΟΛΟΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΝ ΤΗΣ ΧΡΕΙΑΣ ΜΟΥ ΠΕΜΨΑΙ ΠΡΟΣ ΥΜΑΣ

25 But for now I consider it necessary to send to you Epaphrodiʹtus, my brother and fellow worker and fellow soldier, and your envoy and personal servant for my need,

26 ΕΠΕΙΔΗ ΕΠΙΠΟΘΩΝ ΗΝ ΠΑΝΤΑΣ ΥΜΑΣ ΚΑΙ ΑΔΗΜΟΝΩΝ ΔΙΟΤΙ ΗΚΟΥΣΑΤΕ ΟΤΙ ΗΣΘΕΝΗΣΕΝ

26 since he is longing to see all of you and is depressed because you heard he had fallen sick.

27 ΚΑΙ ΓΑΡ ΗΣΘΕΝΗΣΕΝ ΠΑΡΑΠΛΗΣΙΟΝ ΘΑΝΑΤΩ ΑΛΛΑ Ο ΘΕΟΣ ΗΛΕΗΣΕΝ ΑΥΤΟΝ ΟΥΚ ΑΥΤΟΝ ΔΕ ΜΟΝΟΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΜΕ ΙΝΑ ΜΗ ΛΥΠΗΝ ΕΠΙ ΛΥΠΗΝ ΣΧΩ

27 Indeed, he did fall sick nearly to the point of death; but God had mercy on him, in fact, not only on him but also on me, so that I should not have one grief after another.

28 ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΩΣ ΟΥΝ ΕΠΕΜΨΑ ΑΥΤΟΝ ΙΝΑ ΙΔΟΝΤΕΣ ΑΥΤΟΝ ΠΑΛΙΝ ΧΑΡΗΤΕ ΚΑΓΩ ΑΛΥΠΟΤΕΡΟΣ Ω

28 Therefore, I am sending him with the greatest urgency, so that when you see him you may again rejoice and I may also be less anxious.

29 ΠΡΟΣΔΕΧΕΣΘΕ ΟΥΝ ΑΥΤΟΝ ΕΝ ΚΥΡΙΩ ΜΕΤΑ ΠΑΣΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΟΙΟΥΤΟΥΣ ΕΝΤΙΜΟΥΣ ΕΧΕΤΕ

29 So give him the customary welcome in the Lord with all joy, and keep holding men of that sort dear,

30 ΟΤΙ ΔΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ ΗΓΓΙΣΕΝ ΠΑΡΑΒΟΛΕΥΣΑΜΕΝΟΣ ΤΗ ΨΥΧΗ ΙΝΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟ ΥΜΩΝ ΥΣΤΕΡΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

30 because he nearly died on account of the work of the Anointed One, risking his life in order to make up for your not being here to render personal service to me.

ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 3

Philippians. Chapter 3.

ΤΟ ΛΟΙΠΟΝ ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΟΥ ΧΑΙΡΕΤΕ ΕΝ ΚΥΡΙΩ ΤΑ ΑΥΤΑ ΓΡΑΦΕΙΝ ΥΜΙΝ ΕΜΟΙ ΜΕΝ ΟΥΚ ΟΚΝΗΡΟΝ ΥΜΙΝ ΔΕ ΑΣΦΑΛΕΣ

1 Finally, my brothers, continue rejoicing in the Lord. It is not troublesome for me to write the same things to you, and it is for your safety.

ΒΛΕΠΕΤΕ ΤΟΥΣ ΚΥΝΑΣ ΒΛΕΠΕΤΕ ΤΟΥΣ ΚΑΚΟΥΣ ΕΡΓΑΤΑΣ ΒΛΕΠΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΟΜΗΝ

2 Look out for the dogs; look out for those who cause injury; look out for those who mutilate the flesh.

ΗΜΕΙΣ ΓΑΡ ΕΣΜΕΝ Η ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΘΕΟΥ ΛΑΤΡΕΥΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΥΧΩΜΕΝΟΙ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ ΚΑΙ ΟΥΚ ΕΝ ΣΑΡΚΙ ΠΕΠΟΙΘΟΤΕΣ

3 For we are those with the real circumcision, we who are rendering sacred service by God’s spirit and boasting in the Anointed Jesus and who do not base our confidence in the flesh,

ΚΑΙΠΕΡ ΕΓΩ ΕΧΩΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΙΝ ΚΑΙ ΕΝ ΣΑΡΚΙ ΕΙ ΤΙΣ ΔΟΚΕΙ ΑΛΛΟΣ ΠΕΠΟΙΘΕΝΑΙ ΕΝ ΣΑΡΚΙ ΕΓΩ ΜΑΛΛΟΝ

4 though I, if anyone, do have grounds for confidence in the flesh. If any other man thinks he has grounds for confidence in the flesh, I have more:

ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΟΚΤΑΗΜΕΡΟΣ ΕΚ ΓΕΝΟΥΣ ΙΣΡΑΗΛ ΦΥΛΗΣ ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΕΒΡΑΙΟΣ ΕΞ ΕΒΡΑΙΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟΝ ΦΑΡΙΣΑΙΟΣ

5 circumcised the eighth day, of the nation of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew born from Hebrews; regarding law, a Pharisee;

ΚΑΤΑ ΖΗΛΟΣ ΔΙΩΚΩΝ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΚΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ ΤΗΝ ΕΝ ΝΟΜΩ ΓΕΝΟΜΕΝΟΣ ΑΜΕΜΠΤΟΣ

6 regarding zeal, persecuting the congregation; regarding righteousness based on law, one who proved himself blameless.

7[ΑΛΛΑ] ΑΤΙΝΑ ΗΝ ΜΟΙ ΚΕΡΔΗ ΤΑΥΤΑ ΗΓΗΜΑΙ ΔΙΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΝ ΖΗΜΙΑΝ

7 Yet, the things that were gains to me, I have considered loss on account of the Anointed One.

ΑΛΛΑ ΜΕΝΟΥΝΓΕ ΚΑΙ ΗΓΟΥΜΑΙ ΠΑΝΤΑ ΖΗΜΙΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑ ΤΟ ΥΠΕΡΕΧΟΝ ΤΗΣ ΓΝΩΣΕΩΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΟΥ ΔΙ ΟΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΕΖΗΜΙΩΘΗΝ ΚΑΙ ΗΓΟΥΜΑΙ ΣΚΥΒΑΛΑ ΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΚΕΡΔΗΣΩ

8 What is more, I do indeed also consider all things to be loss on account of the excelling value of the knowledge of the Anointed Jesus my Lord. For his sake I have taken the loss of all things and I consider them as a lot of refuse, that I may gain the Anointed One

ΚΑΙ ΕΥΡΕΘΩ ΕΝ ΑΥΤΩ ΜΗ ΕΧΩΝ ΕΜΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ ΤΗΝ ΕΚ ΝΟΜΟΥ ΑΛΛΑ ΤΗΝ ΔΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΗΝ ΕΚ ΘΕΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ ΕΠΙ ΤΗ ΠΙΣΤΕΙ

9 and be found in union with him, not because of my own righteousness from following the Law, but because of the righteousness that is through faith in the Anointed One, the righteousness from God based on faith.

10 ΤΟΥ ΓΝΩΝΑΙ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΙΝ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ [ΤΗΝ] ΚΟΙΝΩΝΙΑΝ [ΤΩΝ] ΠΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΙΖΟΜΕΝΟΣ ΤΩ ΘΑΝΑΤΩ ΑΥΤΟΥ

10 My aim is to know him and the power of his resurrection and to share in his sufferings, submitting myself to a death like his,

11 ΕΙ ΠΩΣ ΚΑΤΑΝΤΗΣΩ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΞΑΝΑΣΤΑΣΙΝ ΤΗΝ ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ

11 to see if at all possible I may attain to the resurrection from the dead.

12 ΟΥΧ ΟΤΙ ΗΔΗ ΕΛΑΒΟΝ Η ΗΔΗ ΤΕΤΕΛΕΙΩΜΑΙ ΔΙΩΚΩ ΔΕ ΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΑΒΩ ΕΦ Ω ΚΑΙ ΚΑΤΕΛΗΜΦΘΗΝ ΥΠΟ ΧΡΙΣΤΟΥ [ΙΗΣΟΥ]

12 Not that I have already received it or am already made perfect, but I am pressing on to see if I may also lay hold on that for which the Anointed Jesus selected me.

13 ΑΔΕΛΦΟΙ ΕΓΩ ΕΜΑΥΤΟΝ ΟΥ ΛΟΓΙΖΟΜΑΙ ΚΑΤΕΙΛΗΦΕΝΑΙ ΕΝ ΔΕ ΤΑ ΜΕΝ ΟΠΙΣΩ ΕΠΙΛΑΝΘΑΝΟΜΕΝΟΣ ΤΟΙΣ ΔΕ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ

13 Brothers, I do not yet consider myself as having taken hold of it; but one thing is certain: Forgetting the things behind and stretching forward to the things ahead,

14 ΚΑΤΑ ΣΚΟΠΟΝ ΔΙΩΚΩ ΕΙΣ ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟΝ ΤΗΣ ΑΝΩ ΚΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ

14 I am pressing on toward the goal for the prize of the upward call of God by means of the Anointed Jesus.

15 ΟΣΟΙ ΟΥΝ ΤΕΛΕΙΟΙ ΤΟΥΤΟ ΦΡΟΝΩΜΕΝ ΚΑΙ ΕΙ ΤΙ ΕΤΕΡΩΣ ΦΡΟΝΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟΥΤΟ Ο ΘΕΟΣ ΥΜΙΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙ

15 Therefore, let those of us who are mature be of this mental attitude, and if you are mentally inclined otherwise in any respect, God will reveal the above attitude to you.

16 ΠΛΗΝ ΕΙΣ Ο ΕΦΘΑΣΑΜΕΝ ΤΩ ΑΥΤΩ ΣΤΟΙΧΕΙΝ

16 At any rate, to the extent we have made progress, let us go on walking orderly in this same course.

17 ΣΥΜΜΙΜΗΤΑΙ ΜΟΥ ΓΙΝΕΣΘΕ ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΙ ΣΚΟΠΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΟΥΤΩ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΝΤΑΣ ΚΑΘΩΣ ΕΧΕΤΕ ΤΥΠΟΝ ΗΜΑΣ

17 Unitedly become imitators of me, brothers, and keep your eye on those who are walking in a way that is in harmony with the example we set for you.

18 ΠΟΛΛΟΙ ΓΑΡ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣΙΝ ΟΥΣ ΠΟΛΛΑΚΙΣ ΕΛΕΓΟΝ ΥΜΙΝ ΝΥΝ ΔΕ ΚΑΙ ΚΛΑΙΩΝ ΛΕΓΩ ΤΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

18 For there are many—I used to mention them often but now I mention them also with weeping—who are walking as enemies of the stake of the Anointed One.

19 ΩΝ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑ ΩΝ Ο ΘΕΟΣ Η ΚΟΙΛΙΑ ΚΑΙ Η ΔΟΞΑ ΕΝ ΤΗ ΑΙΣΧΥΝΗ ΑΥΤΩΝ ΟΙ ΤΑ ΕΠΙΓΕΙΑ ΦΡΟΝΟΥΝΤΕΣ

19 Their end is destruction, and their god is their belly, and their glory is really their shame, and they have their minds on earthly things.

20 ΗΜΩΝ ΓΑΡ ΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΕΝ ΟΥΡΑΝΟΙΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΞ ΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΑ ΑΠΕΚΔΕΧΟΜΕΘΑ ΚΥΡΙΟΝ ΙΗΣΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΝ

20 But our citizenship exists in the heavens, and we are eagerly waiting for a savior from there, the Lord Jesus the Anointed One,

21 ΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΕΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΤΑΠΕΙΝΩΣΕΩΣ ΗΜΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΟΝ ΤΩ ΣΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΔΟΞΗΣ ΑΥΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΝ ΤΟΥ ΔΥΝΑΣΘΑΙ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΥΠΟΤΑΞΑΙ ΑΥΤΩ ΤΑ ΠΑΝΤΑ

21 who will transform our humble body to be like his glorious body by his great power that enables him to subject all things to himself.

ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 4

Philippians. Chapter 4.

ΩΣΤΕ ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΟΥ ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΠΟΘΗΤΟΙ ΧΑΡΑ ΚΑΙ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΟΥ ΟΥΤΩΣ ΣΤΗΚΕΤΕ ΕΝ ΚΥΡΙΩ ΑΓΑΠΗΤΟΙ

1 Consequently, my brothers whom I love and long for, my joy and crown, stand firm in this way in the Lord, my beloved ones.

ΕΥΟΔΙΑΝ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΚΑΙ ΣΥΝΤΥΧΗΝ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΤΟ ΑΥΤΟ ΦΡΟΝΕΙΝ ΕΝ ΚΥΡΙΩ

2 I urge Euoʹdia and I urge Synʹtyche to be of the same mind in the Lord.

ΝΑΙ ΕΡΩΤΩ ΚΑΙ ΣΕ ΓΝΗΣΙΕ ΣΥΖΥΓΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΟΥ ΑΥΤΑΙΣ ΑΙΤΙΝΕΣ ΕΝ ΤΩ ΕΥΑΓΓΕΛΙΩ ΣΥΝΗΘΛΗΣΑΝ ΜΟΙ ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΕΡΓΩΝ ΜΟΥ ΩΝ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΝ ΒΙΒΛΩ ΖΩΗΣ

3 Yes, I request you also, as a true fellow worker, to keep assisting these women who have striven side by side with me for the good news, along with Clement as well as the rest of my fellow workers, whose names are in the book of life.

ΧΑΙΡΕΤΕ ΕΝ ΚΥΡΙΩ ΠΑΝΤΟΤΕ ΠΑΛΙΝ ΕΡΩ ΧΑΙΡΕΤΕ

4 Always rejoice in the Lord. Again I will say, Rejoice!

ΤΟ ΕΠΙΕΙΚΕΣ ΥΜΩΝ ΓΝΩΣΘΗΤΩ ΠΑΣΙΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΓΓΥΣ

5 Let your reasonableness become known to all men. The Lord is near.

ΜΗΔΕΝ ΜΕΡΙΜΝΑΤΕ ΑΛΛ ΕΝ ΠΑΝΤΙ ΤΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΗΣΕΙ ΜΕΤΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΥΜΩΝ ΓΝΩΡΙΖΕΣΘΩ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ

6 Do not be anxious over anything, but in everything by prayer and supplication along with thanksgiving, let your petitions be made known to God;

ΚΑΙ Η ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Η ΥΠΕΡΕΧΟΥΣΑ ΠΑΝΤΑ ΝΟΥΝ ΦΡΟΥΡΗΣΕΙ ΤΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΥΜΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΗΜΑΤΑ ΥΜΩΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ

7 and the peace of God that surpasses all understanding will guard your hearts and your mental powers by means of the Anointed Jesus.

ΤΟ ΛΟΙΠΟΝ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΣΑ ΕΣΤΙΝ ΑΛΗΘΗ ΟΣΑ ΣΕΜΝΑ ΟΣΑ ΔΙΚΑΙΑ ΟΣΑ ΑΓΝΑ ΟΣΑ ΠΡΟΣΦΙΛΗ ΟΣΑ ΕΥΦΗΜΑ ΕΙ ΤΙΣ ΑΡΕΤΗ ΚΑΙ ΕΙ ΤΙΣ ΕΠΑΙΝΟΣ ΤΑΥΤΑ ΛΟΓΙΖΕΣΘΕ

8 Finally, brothers, whatever things are true, whatever things are of serious concern, whatever things are righteous, whatever things are chaste, whatever things are lovable, whatever things are well-spoken-of, whatever things are virtuous, and whatever things are praiseworthy, continue considering these things.

Α ΚΑΙ ΕΜΑΘΕΤΕ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΑΒΕΤΕ ΚΑΙ ΗΚΟΥΣΑΤΕ ΚΑΙ ΕΙΔΕΤΕ ΕΝ ΕΜΟΙ ΤΑΥΤΑ ΠΡΑΣΣΕΤΕ ΚΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΣΤΑΙ ΜΕΘ ΥΜΩΝ

9 The things that you learned as well as accepted and heard and saw in connection with me, practice these, and the God of peace will be with you.

10 ΕΧΑΡΗΝ ΔΕ ΕΝ ΚΥΡΙΩ ΜΕΓΑΛΩΣ ΟΤΙ ΗΔΗ ΠΟΤΕ ΑΝΕΘΑΛΕΤΕ ΤΟ ΥΠΕΡ ΕΜΟΥ ΦΡΟΝΕΙΝ ΕΦ Ω ΚΑΙ ΕΦΡΟΝΕΙΤΕ ΗΚΑΙΡΕΙΣΘΕ ΔΕ

10 I rejoice greatly in the Lord that now at last you have renewed your concern for me. Though you were concerned about me, you lacked opportunity to show it.

11 ΟΥΧ ΟΤΙ ΚΑΘ ΥΣΤΕΡΗΣΙΝ ΛΕΓΩ ΕΓΩ ΓΑΡ ΕΜΑΘΟΝ ΕΝ ΟΙΣ ΕΙΜΙ ΑΥΤΑΡΚΗΣ ΕΙΝΑΙ

11 Not that I am saying this because I am in need, for I have learned to be self-sufficient regardless of my circumstances.

12 ΟΙΔΑ ΚΑΙ ΤΑΠΕΙΝΟΥΣΘΑΙ ΟΙΔΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΕΥΕΙΝ ΕΝ ΠΑΝΤΙ ΚΑΙ ΕΝ ΠΑΣΙΝ ΜΕΜΥΗΜΑΙ ΚΑΙ ΧΟΡΤΑΖΕΣΘΑΙ ΚΑΙ ΠΕΙΝΑΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΕΥΕΙΝ ΚΑΙ ΥΣΤΕΡΕΙΣΘΑΙ

12 I know how to be low on provisions and how to have an abundance. In everything and in all circumstances I have learned the secret of both how to be full and how to hunger, both how to have an abundance and how to do without.

13 ΠΑΝΤΑ ΙΣΧΥΩ ΕΝ ΤΩ ΕΝΔΥΝΑΜΟΥΝΤΙ ΜΕ

13 For all things I have the strength through the one who gives me power.

14 ΠΛΗΝ ΚΑΛΩΣ ΕΠΟΙΗΣΑΤΕ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΗΣΑΝΤΕΣ ΜΟΥ ΤΗ ΘΛΙΨΕΙ

14 Nevertheless, you did well to share with me in my tribulation.

15 ΟΙΔΑΤΕ ΔΕ ΚΑΙ ΥΜΕΙΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΙ ΟΤΙ ΕΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΟΤΕ ΕΞΗΛΘΟΝ ΑΠΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΥΔΕΜΙΑ ΜΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΚΟΙΝΩΝΗΣΕΝ ΕΙΣ ΛΟΓΟΝ ΔΟΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΗΜΨΕΩΣ ΕΙ ΜΗ ΥΜΕΙΣ ΜΟΝΟΙ

15 In fact, you Philipʹpians also know that after you first learned the good news, when I departed from Macedoʹnia, not a congregation shared with me in the matter of giving and receiving, except you alone;

16 ΟΤΙ ΚΑΙ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΑΞ ΚΑΙ ΔΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΧΡΕΙΑΝ ΜΟΙ ΕΠΕΜΨΑΤΕ

16 for while I was in Thessaloniʹca, you sent something to me for my need not just once but twice.

17 ΟΥΧ ΟΤΙ ΕΠΙΖΗΤΩ ΤΟ ΔΟΜΑ ΑΛΛΑ ΕΠΙΖΗΤΩ ΤΟΝ ΚΑΡΠΟΝ ΤΟΝ ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΑ ΕΙΣ ΛΟΓΟΝ ΥΜΩΝ

17 Not that I am looking for a gift, but I want the fruitage that brings more credit to your account.

18 ΑΠΕΧΩ ΔΕ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΕΥΩ ΠΕΠΛΗΡΩΜΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑ ΕΠΑΦΡΟΔΙΤΟΥ ΤΑ ΠΑΡ ΥΜΩΝ ΟΣΜΗΝ ΕΥΩΔΙΑΣ ΘΥΣΙΑΝ ΔΕΚΤΗΝ ΕΥΑΡΕΣΤΟΝ ΤΩ ΘΕΩ

18 However, I have everything I need and even more. I am fully supplied, now that I have received from Epaphrodiʹtus what you sent, a sweet fragrance, an acceptable sacrifice, well-pleasing to God.

19 Ο ΔΕ ΘΕΟΣ ΜΟΥ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΠΑΣΑΝ ΧΡΕΙΑΝ ΥΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΛΟΥΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ΕΝ ΔΟΞΗ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ

19 In turn my God will fully supply all your need according to his riches in glory by means of the Anointed Jesus.

20 ΤΩ ΔΕ ΘΕΩ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙ ΗΜΩΝ Η ΔΟΞΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΑΜΗΝ

20 Now to our God and Father be the glory forever and ever. May it be so.

21 ΑΣΠΑΣΑΣΘΕ ΠΑΝΤΑ ΑΓΙΟΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ ΑΣΠΑΖΟΝΤΑΙ ΥΜΑΣ ΟΙ ΣΥΝ ΕΜΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

21 Give my greetings to every holy one in union with the Anointed Jesus. The brothers who are with me send you their greetings.

22 ΑΣΠΑΖΟΝΤΑΙ ΥΜΑΣ ΠΑΝΤΕΣ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΔΕ ΟΙ ΕΚ ΤΗΣ ΚΑΙΣΑΡΟΣ ΟΙΚΙΑΣ

22 All the holy ones, but especially those of the household of Caesar, send you their greetings.

23 Η ΧΑΡΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΥΜΩΝ

23 The undeserved kindness of the Lord Jesus the Anointed One be with the spirit you show.

COMMENTS

NOTES

Jehovah = Yahweh = Yehowah

Anointed One = Christ, Messiah

Dipper = Baptist, Baptizer

Slanderer = Devil

Opposer = Satan

envoy = apostle

messenger; angel = angel

may it be so; truly = amen

dip, wash, cleanse, immerse = baptize

Saturday = Sabbath


Spelling error report

The following text will be sent to our editors: