Titus


ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ 1

Titus. Chapter 1.

ΠΑΥΛΟΣ ΔΟΥΛΟΣ ΘΕΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΤΑ ΠΙΣΤΙΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΓΝΩΣΙΝ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΕΥΣΕΒΕΙΑΝ

1 Paul, a slave of God and an envoy of Jesus the Anointed One according to the faith of God’s chosen ones and the accurate knowledge of the truth that is according to godly devotion

ΕΠ ΕΛΠΙΔΙ ΖΩΗΣ ΑΙΩΝΙΟΥ ΗΝ ΕΠΗΓΓΕΙΛΑΤΟ Ο ΑΨΕΥΔΗΣ ΘΕΟΣ ΠΡΟ ΧΡΟΝΩΝ ΑΙΩΝΙΩΝ

2 and is based on a hope of the everlasting life that God, who cannot lie, promised long ago;

ΕΦΑΝΕΡΩΣΕΝ ΔΕ ΚΑΙΡΟΙΣ ΙΔΙΟΙΣ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΑΥΤΟΥ ΕΝ ΚΗΡΥΓΜΑΤΙ Ο ΕΠΙΣΤΕΥΘΗΝ ΕΓΩ ΚΑΤ ΕΠΙΤΑΓΗΝ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΘΕΟΥ

3 but in his own due time, he made his word known through the preaching entrusted to me according to the command of our Savior, God;

ΤΙΤΩ ΓΝΗΣΙΩ ΤΕΚΝΩ ΚΑΤΑ ΚΟΙΝΗΝ ΠΙΣΤΙΝ ΧΑΡΙΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΑΠΟ ΘΕΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ

4 to Titus, a genuine child according to the faith we share: may you have undeserved kindness and peace from God the Father and the Anointed Jesus our Savior.

ΤΟΥΤΟΥ ΧΑΡΙΝ ΑΠΕΛΙΠΟΝ ΣΕ ΕΝ ΚΡΗΤΗ ΙΝΑ ΤΑ ΛΕΙΠΟΝΤΑ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΟΛΙΝ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥΣ ΩΣ ΕΓΩ ΣΟΙ ΔΙΕΤΑΞΑΜΗΝ

5 I left you in Crete so that you would correct the things that were defective and make appointments of elders in city after city, as I instructed you:

ΕΙ ΤΙΣ ΕΣΤΙΝ ΑΝΕΓΚΛΗΤΟΣ ΜΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ ΑΝΗΡ ΤΕΚΝΑ ΕΧΩΝ ΠΙΣΤΑ ΜΗ ΕΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΣΩΤΙΑΣ Η ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΑ

6 if there is any man free from accusation, a husband of one wife, having believing children who are not accused of debauchery or rebelliousness.

ΔΕΙ ΓΑΡ ΤΟΝ ΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΑΝΕΓΚΛΗΤΟΝ ΕΙΝΑΙ ΩΣ ΘΕΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΝ ΜΗ ΑΥΘΑΔΗ ΜΗ ΟΡΓΙΛΟΝ ΜΗ ΠΑΡΟΙΝΟΝ ΜΗ ΠΛΗΚΤΗΝ ΜΗ ΑΙΣΧΡΟΚΕΡΔΗ

7 For as God’s steward, an overseer must be free from accusation, not self-willed, not quick-tempered, not a drunkard, not violent, not greedy of dishonest gain,

ΑΛΛΑ ΦΙΛΟΞΕΝΟΝ ΦΙΛΑΓΑΘΟΝ ΣΩΦΡΟΝΑ ΔΙΚΑΙΟΝ ΟΣΙΟΝ ΕΓΚΡΑΤΗ

8 but hospitable, a lover of goodness, sound in mind, righteous, loyal, self-controlled,

ΑΝΤΕΧΟΜΕΝΟΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΔΑΧΗΝ ΠΙΣΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΙΝΑ ΔΥΝΑΤΟΣ Η ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΝ ΕΝ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗ ΥΓΙΑΙΝΟΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΛΕΓΟΝΤΑΣ ΕΛΕΓΧΕΙΝ

9 holding firmly to the faithful word as respects his art of teaching, so that he may be able both to encourage by the teaching that is wholesome and to reprove those who contradict.

10 ΕΙΣΙΝ ΓΑΡ ΠΟΛΛΟΙ [ΚΑΙ] ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟΙ ΜΑΤΑΙΟΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΦΡΕΝΑΠΑΤΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΟΙ ΕΚ ΤΗΣ ΠΕΡΙΤΟΜΗΣ

10 For there are many rebellious men, profitless talkers, and deceivers, especially those who adhere to the circumcision.

11 ΟΥΣ ΔΕΙ ΕΠΙΣΤΟΜΙΖΕΙΝ ΟΙΤΙΝΕΣ ΟΛΟΥΣ ΟΙΚΟΥΣ ΑΝΑΤΡΕΠΟΥΣΙΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ Α ΜΗ ΔΕΙ ΑΙΣΧΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ ΧΑΡΙΝ

11 It is necessary to shut their mouths, because these very men keep on subverting entire households by teaching things they should not for the sake of dishonest gain.

12 ΕΙΠΕΝ ΤΙΣ ΕΞ ΑΥΤΩΝ ΙΔΙΟΣ ΑΥΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΚΡΗΤΕΣ ΑΕΙ ΨΕΥΣΤΑΙ ΚΑΚΑ ΘΗΡΙΑ ΓΑΣΤΕΡΕΣ ΑΡΓΑΙ

12 A certain one of them, their own prophet, said: “Creʹtans are always liars, injurious wild beasts, idle gluttons.”

13 Η ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΥΤΗ ΕΣΤΙΝ ΑΛΗΘΗΣ ΔΙ ΗΝ ΑΙΤΙΑΝ ΕΛΕΓΧΕ ΑΥΤΟΥΣ ΑΠΟΤΟΜΩΣ ΙΝΑ ΥΓΙΑΙΝΩΣΙΝ ΕΝ ΤΗ ΠΙΣΤΕΙ

13 This witness is true. For this very reason, keep on reproving them with severity so that they may be healthy in the faith,

14 ΜΗ ΠΡΟΣΕΧΟΝΤΕΣ ΙΟΥΔΑΙΚΟΙΣ ΜΥΘΟΙΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΛΑΙΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΑΠΟΣΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑΝ

14 paying no attention to Jewish fables and commandments of men who turn away from the truth.

15 ΠΑΝΤΑ ΚΑΘΑΡΑ ΤΟΙΣ ΚΑΘΑΡΟΙΣ ΤΟΙΣ ΔΕ ΜΕΜΙΑΜΜΕΝΟΙΣ ΚΑΙ ΑΠΙΣΤΟΙΣ ΟΥΔΕΝ ΚΑΘΑΡΟΝ ΑΛΛΑ ΜΕΜΙΑΝΤΑΙ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ Ο ΝΟΥΣ ΚΑΙ Η ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΣ

15 All things are clean to clean people; but to those who are defiled and faithless, nothing is clean, for both their minds and their consciences are defiled.

16 ΘΕΟΝ ΟΜΟΛΟΓΟΥΣΙΝ ΕΙΔΕΝΑΙ ΤΟΙΣ ΔΕ ΕΡΓΟΙΣ ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΒΔΕΛΥΚΤΟΙ ΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΕΙΘΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΠΑΝ ΕΡΓΟΝ ΑΓΑΘΟΝ ΑΔΟΚΙΜΟΙ

16 They publicly declare that they know God, but they disown him by their works, because they are detestable and disobedient and not approved for good work of any sort.

ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ 2

Titus. Chapter 2.

ΣΥ ΔΕ ΛΑΛΕΙ Α ΠΡΕΠΕΙ ΤΗ ΥΓΙΑΙΝΟΥΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

1 You, however, keep on speaking what is consistent with wholesome teaching.

ΠΡΕΣΒΥΤΑΣ ΝΗΦΑΛΙΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕΜΝΟΥΣ ΣΩΦΡΟΝΑΣ ΥΓΙΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΠΙΣΤΕΙ ΤΗ ΑΓΑΠΗ ΤΗ ΥΠΟΜΟΝΗ

2 Let the older men be moderate in habits, serious, sound in mind, healthy in faith, in love, in endurance.

ΠΡΕΣΒΥΤΙΔΑΣ ΩΣΑΥΤΩΣ ΕΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΙ ΙΕΡΟΠΡΕΠΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΒΟΛΟΥΣ ΜΗ ΟΙΝΩ ΠΟΛΛΩ ΔΕΔΟΥΛΩΜΕΝΑΣ ΚΑΛΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥΣ

3 Likewise, let the older women be reverent in behavior, not slanderous, not enslaved to a lot of wine, teachers of what is good,

ΙΝΑ ΣΩΦΡΟΝΙΖΩΣΙΝ ΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΝΔΡΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΟΤΕΚΝΟΥΣ

4 so that they may advise the younger women to love their husbands, to love their children,

ΣΩΦΡΟΝΑΣ ΑΓΝΑΣ ΟΙΚΟΥΡΓΟΥΣ ΑΓΑΘΑΣ ΥΠΟΤΑΣΣΟΜΕΝΑΣ ΤΟΙΣ ΙΔΙΟΙΣ ΑΝΔΡΑΣΙΝ ΙΝΑ ΜΗ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΒΛΑΣΦΗΜΗΤΑΙ

5 to be sound in mind, chaste, working at home, good, subjecting themselves to their own husbands, so that the word of God may not be spoken of abusively.

ΤΟΥΣ ΝΕΩΤΕΡΟΥΣ ΩΣΑΥΤΩΣ ΠΑΡΑΚΑΛΕΙ ΣΩΦΡΟΝΕΙΝ

6 Likewise, keep on urging the younger men to be sound in mind,

ΠΕΡΙ ΠΑΝΤΑ ΣΕΑΥΤΟΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΝ ΚΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΝ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΦΘΟΡΙΑΝ ΣΕΜΝΟΤΗΤΑ

7 showing yourself to be an example of fine works in every way. Teach what is pure with all seriousness,

ΛΟΓΟΝ ΥΓΙΗ ΑΚΑΤΑΓΝΩΣΤΟΝ ΙΝΑ Ο ΕΞ ΕΝΑΝΤΙΑΣ ΕΝΤΡΑΠΗ ΜΗΔΕΝ ΕΧΩΝ ΛΕΓΕΙΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΦΑΥΛΟΝ

8 using wholesome speech that cannot be criticized, so that those who oppose may be put to shame, having nothing negative to say about us.

ΔΟΥΛΟΥΣ ΙΔΙΟΙΣ ΔΕΣΠΟΤΑΙΣ ΥΠΟΤΑΣΣΕΣΘΑΙ ΕΝ ΠΑΣΙΝ ΕΥΑΡΕΣΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΜΗ ΑΝΤΙΛΕΓΟΝΤΑΣ

9 Let slaves be in subjection to their owners in all things, trying to please them, not talking back,

10 ΜΗ ΝΟΣΦΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΑΛΛΑ ΠΑΣΑΝ ΠΙΣΤΙΝ ΕΝΔΕΙΚΝΥΜΕΝΟΥΣ ΑΓΑΘΗΝ ΙΝΑ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΝ ΤΗΝ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΘΕΟΥ ΚΟΣΜΩΣΙΝ ΕΝ ΠΑΣΙΝ

10 not stealing from them, but showing complete trustworthiness, so that in every way they may adorn the teaching of our Savior, God.

11 ΕΠΕΦΑΝΗ ΓΑΡ Η ΧΑΡΙΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΣΙΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ

11 For the undeserved kindness of God has been manifested, bringing salvation to all sorts of people.

12 ΠΑΙΔΕΥΟΥΣΑ ΗΜΑΣ ΙΝΑ ΑΡΝΗΣΑΜΕΝΟΙ ΤΗΝ ΑΣΕΒΕΙΑΝ ΚΑΙ ΤΑΣ ΚΟΣΜΙΚΑΣ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ ΣΩΦΡΟΝΩΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΣ ΚΑΙ ΕΥΣΕΒΩΣ ΖΗΣΩΜΕΝ ΕΝ ΤΩ ΝΥΝ ΑΙΩΝΙ

12 It trains us to reject ungodliness and worldly desires and to live with soundness of mind and righteousness and godly devotion amid this present system of things,

13 ΠΡΟΣΔΕΧΟΜΕΝΟΙ ΤΗΝ ΜΑΚΑΡΙΑΝ ΕΛΠΙΔΑ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΝ ΤΗΣ ΔΟΞΗΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

13 while we wait for the happy hope and glorious manifestation of the great God and of our Savior, Jesus the Anointed One,

14 ΟΣ ΕΔΩΚΕΝ ΕΑΥΤΟΝ ΥΠΕΡ ΗΜΩΝ ΙΝΑ ΛΥΤΡΩΣΗΤΑΙ ΗΜΑΣ ΑΠΟ ΠΑΣΗΣ ΑΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΑΥΤΩ ΛΑΟΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΝ ΖΗΛΩΤΗΝ ΚΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ

14 who gave himself for us to set us free from every sort of lawlessness and to cleanse for himself a people who are his own special possession, zealous for fine works.

15 ΤΑΥΤΑ ΛΑΛΕΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΕΙ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΕ ΜΕΤΑ ΠΑΣΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΜΗΔΕΙΣ ΣΟΥ ΠΕΡΙΦΡΟΝΕΙΤΩ

15 Keep on speaking these things and exhorting and reproving with full authority. Do not let anyone look down on you.

ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ 3

Titus. Chapter 3.

ΥΠΟΜΙΜΝΗΣΚΕ ΑΥΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΣ ΕΞΟΥΣΙΑΙΣ ΥΠΟΤΑΣΣΕΣΘΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΕΙΝ ΠΡΟΣ ΠΑΝ ΕΡΓΟΝ ΑΓΑΘΟΝ ΕΤΟΙΜΟΥΣ ΕΙΝΑΙ

1 Continue reminding them to be in subjection and to be obedient to governments and authorities, to be ready for every good work,

ΜΗΔΕΝΑ ΒΛΑΣΦΗΜΕΙΝ ΑΜΑΧΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΕΙΚΕΙΣ ΠΑΣΑΝ ΕΝΔΕΙΚΝΥΜΕΝΟΥΣ ΠΡΑΥΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ

2 to speak injuriously of no one, not to be quarrelsome, but to be reasonable, displaying all mildness toward all men.

ΗΜΕΝ ΓΑΡ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΗΜΕΙΣ ΑΝΟΗΤΟΙ ΑΠΕΙΘΕΙΣ ΠΛΑΝΩΜΕΝΟΙ ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΕΣ ΕΠΙΘΥΜΙΑΙΣ ΚΑΙ ΗΔΟΝΑΙΣ ΠΟΙΚΙΛΑΙΣ ΕΝ ΚΑΚΙΑ ΚΑΙ ΦΘΟΝΩ ΔΙΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΥΓΗΤΟΙ ΜΙΣΟΥΝΤΕΣ ΑΛΛΗΛΟΥΣ

3 For we too were once senseless, disobedient, led astray, being slaves to various desires and pleasures, carrying on in badness and envy, detestable, hating one another.

ΟΤΕ ΔΕ Η ΧΡΗΣΤΟΤΗΣ ΚΑΙ Η ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ ΕΠΕΦΑΝΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΘΕΟΥ

4 However, when the kindness of our Savior, God, and his love for mankind were manifested

ΟΥΚ ΕΞ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Α ΕΠΟΙΗΣΑΜΕΝ ΗΜΕΙΣ ΑΛΛΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΥΤΟΥ ΕΛΕΟΣ ΕΣΩΣΕΝ ΗΜΑΣ ΔΙΑ ΛΟΥΤΡΟΥ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΩΣΕΩΣ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ

5 (not because of any righteous works we had done, but because of his own mercy), he saved us by means of the bath that brought us to life and by making us new by holy spirit.

ΟΥ ΕΞΕΧΕΕΝ ΕΦ ΗΜΑΣ ΠΛΟΥΣΙΩΣ ΔΙΑ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ

6 He poured this spirit out richly on us through Jesus the Anointed One our Savior,

ΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΘΕΝΤΕΣ ΤΗ ΕΚΕΙΝΟΥ ΧΑΡΙΤΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΓΕΝΗΘΩΜΕΝ ΚΑΤ ΕΛΠΙΔΑ ΖΩΗΣ ΑΙΩΝΙΟΥ

7 so that after being declared righteous through the undeserved kindness of that one, we might become heirs according to a hope of everlasting life.

ΠΙΣΤΟΣ Ο ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥΤΩΝ ΒΟΥΛΟΜΑΙ ΣΕ ΔΙΑΒΕΒΑΙΟΥΣΘΑΙ ΙΝΑ ΦΡΟΝΤΙΖΩΣΙΝ ΚΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΙΣΤΑΣΘΑΙ ΟΙ ΠΕΠΙΣΤΕΥΚΟΤΕΣ ΘΕΩ ΤΑΥΤΑ ΕΣΤΙΝ ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΩΦΕΛΙΜΑ ΤΟΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ

8 These words are trustworthy, and I want you to keep stressing these matters, so that those who have believed God may keep their minds focused on maintaining fine works. These things are fine and beneficial to men.

ΜΩΡΑΣ ΔΕ ΖΗΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΧΑΣ ΝΟΜΙΚΑΣ ΠΕΡΙΙΣΤΑΣΟ ΕΙΣΙΝ ΓΑΡ ΑΝΩΦΕΛΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΤΑΙΟΙ

9 But have nothing to do with foolish arguments and genealogies and disputes and fights over the Law, for they are unprofitable and futile.

10 ΑΙΡΕΤΙΚΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ ΜΕΤΑ ΜΙΑΝ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΑΝ ΝΟΥΘΕΣΙΑΝ ΠΑΡΑΙΤΟΥ

10 As for a man who promotes a sect, reject him after a first and a second admonition,

11 ΕΙΔΩΣ ΟΤΙ ΕΞΕΣΤΡΑΠΤΑΙ Ο ΤΟΙΟΥΤΟΣ ΚΑΙ ΑΜΑΡΤΑΝΕΙ ΩΝ ΑΥΤΟΚΑΤΑΚΡΙΤΟΣ

11 knowing that such a man has deviated from the way and is sinning and is self-condemned.

12 ΟΤΑΝ ΠΕΜΨΩ ΑΡΤΕΜΑΝ ΠΡΟΣ ΣΕ Η ΤΥΧΙΚΟΝ ΣΠΟΥΔΑΣΟΝ ΕΛΘΕΙΝ ΠΡΟΣ ΜΕ ΕΙΣ ΝΙΚΟΠΟΛΙΝ ΕΚΕΙ ΓΑΡ ΚΕΚΡΙΚΑ ΠΑΡΑΧΕΙΜΑΣΑΙ

12 When I send Arʹtemas or Tychʹicus to you, do your utmost to come to me at Nicopʹolis, for that is where I have decided to spend the winter.

13 ΖΗΝΑΝ ΤΟΝ ΝΟΜΙΚΟΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΠΟΥΔΑΙΩΣ ΠΡΟΠΕΜΨΟΝ ΙΝΑ ΜΗΔΕΝ ΑΥΤΟΙΣ ΛΕΙΠΗ

13 Carefully supply Zeʹnas, who is versed in the Law, and Apolʹlos so that they may lack nothing for their trip.

14 ΜΑΝΘΑΝΕΤΩΣΑΝ ΔΕ ΚΑΙ ΟΙ ΗΜΕΤΕΡΟΙ ΚΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΙΣΤΑΣΘΑΙ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΝΑΓΚΑΙΑΣ ΧΡΕΙΑΣ ΙΝΑ ΜΗ ΩΣΙΝ ΑΚΑΡΠΟΙ

14 But let our people also learn to maintain fine works so as to help in cases of urgent need, so that they may not be unproductive.

15 ΑΣΠΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΙ ΜΕΤ ΕΜΟΥ ΠΑΝΤΕΣ ΑΣΠΑΣΑΙ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΝΤΑΣ ΗΜΑΣ ΕΝ ΠΙΣΤΕΙ Η ΧΑΡΙΣ ΜΕΤΑ ΠΑΝΤΩΝ ΥΜΩΝ

15 All those with me send you their greetings. Give my greetings to those who have affection for us in the faith. May the undeserved kindness be with all of you.

COMMENTS

NOTES

Jehovah = Yahweh = Yehowah

Anointed One = Christ, Messiah

Dipper = Baptist, Baptizer

Slanderer = Devil

Opposer = Satan

envoy = apostle

messenger; angel = angel

may it be so; truly = amen

dip, wash, cleanse, immerse = baptize

Saturday = Sabbath


Spelling error report

The following text will be sent to our editors: